Сучасні технології професійного навчання

Підготовка учнів робітничих професій за дуальною системою в Німеччині. Характеристика технології блочно-модульного навчання. Забезпечення ефективності модульно-рейтингової технології навчання та контроль засвоєння знань. Методи інтерактивних занять.

Рубрика Педагогика
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 15.04.2012
Размер файла 19,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Науково-методичний центр професійно-технічної освіти

та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних

працівників у Хмельницькій області

«Сучасні технології професійного навчання»

Чернівці, 2012

Зміст

1. Дуальна технологія професійного навчання

2. Блочно-модульна система навчання

3. Модульно-рейтингове навчання

4. Інтерактивне навчання

Додаток 1

1. Дуальна технологія професійного навчання

У процесі первинної професійної підготовки учнів важливо забезпечити оптимальне поєднання практичного навчання з теоретичним курсом. У цьому зв'язку заслуговує на увагу досвід Німеччини, де початкове професійне навчання на підприємствах здійснюється за дуальною системою - практичне навчання поєднується з теоретичним курсом. Для подання дуальній системі більшої гнучкості, розроблені навчальні програми за групами професій, що забезпечують можливість вибору професій та занять, решта - робота на підприємствах. Дуальна система охоплює молодь до 25 років. Управління дуального системою в Німеччині здійснюється з боку держави, роботодавців та профспілок. Дуальна система водночас вбудована в систему освіти та державну економіку. Фірми самостійно вирішують спілки вас навчатимуть учнів та визначають обсяги витрат на професійне навчання кадрів. Уряд зі свого боку надає підприємствам технічну підтримку щодо підготовки персоналу в професійних школах, створює умови, що зацікавлюють роботодавців у підготовці кадрів на виробництві.

Регулювання підготовки учнів робітничих професій за дуального системою передбачає розробку єдиних програм професійного навчання, контроль організації та змісту навчання на підприємствах. Підготовка на видавництві контролюється Радою німецьких підприємців і Ремісничою партою. Згідно із законодавством про професійне навчання фірма, яка набирає учнів, повинна пройти в цих об'єднаннях атестацію на право навчання, що встановлює наявність достатнього потенціалу для цього, в тому числі кваліфікаційних інструкторів. Фінансові витрати на навчання робітників в основному несуть роботодавці (44% від загальної суми витрат). Частка держави та учнів відповідно становить 33 і 23%.

Первинна професійна підготовка робітників на виробництві здійснюється за робочими навчальними планами і програмами, що розробляються та затверджуються організаціями на основі типових навчальних програм. У робочих навчальних планах і робочих навчальних програмах відображаються зміни в техніці, технології, організації виробництва у відповідній галузі виробництва чи сфері послуг, вимоги підприємства та конкретного робочого місця.

2. Блочно-модульна система навчання

Блочно-модульна система виступає в ролі пріоритетного напрямку організації змісту структурною одиницею тут є значущий фрагмент майбутньої професійної діяльності фахівця. Таке розуміння змісту навчання дає можливість розроблювати комплексні алгоритми розвитку професійної освіти, інтерактивні програми підготовки за спеціальністю, а також інноваційні підходи до організації педагогічного процесу.

Технологія блочно-модульного навчання.

Дана технологія має наступні характеристики:

1. Цільовий блок: у ньому дано загальне уявлення про об'ємний предмет, результати навчальної діяльності.

2. Інформаційно-змістовий блок: навчальна інформація вбудовується у вигляді «технологічного вузла» (модуля).

3. Кожен модуль має закінченість і самостійність. Сукупність модулів складає єдине ціле при вивченні теми.

4. Інформаційний модуль. Це система, обсяг навчальної інформації, перетворення якої забезпечують продуктивний результат, у ньому відображені завдання.

5. Операційний модуль. Інструкції щодо їх виконання.

6. Ціничний модуль. Це завдання, текст, питання для контролю якості та перевірки засвоєння ЗУН (знань, умінь, навчань).

3. Модульно-рейтингове навчання

В останнє десятиліття XX ст. в Україні активного теоретичного розвитку набули різні модифікації модульного навчання, батьківщиною якого вважається Англія.

Основна мета впровадження модульного навчання - досягнення переходу студента на позиції дійсного суб'єкта навчальної діяльності здатного активно і самостійно, з урахуванням вимог часу та власних можливостей, розв'язувати навчальні, а надалі і виробничі завдання. Реалізація мети передбачає зосередження увага насамперед психолого-педагогічних і соціально-психологічних детермінантах успішності навчання.

Центральною категорію цієї теми навчання виступає попеня «модуль» під яким розуміється відносно самостійна частина навчального процесу (певний функціональний вузол і цілісний блок інформації), яка містить одне чи кілька близьких за змістом і фундаментальним за значенням понять, законів і принципів. У цьому розумінні принцип модульності по відношенню до змісту навчального матеріалу є похідним від відомого психологічного положення про те, що цілісність, структурованість і компактність матеріалу, що пропонується до засвоєння, є головною умовою поглибленого осмислення його і найповнішого засвоєння за одиницю часу.

Відомо, що найбільш розвивальною з позицій педагогічної психології формою організації навчальної діяльності учнів є їхня самостійна робота. Тому використання навчального модуля передбачає перерозподіл бюджету часу, що його виділено на засвоєння певного курсу. Переважна частина часу відводиться на самостійну роботу студентів з навчально-методичною літературою та на виконання навчальних завдань, а наступний за часовими рамками інтервал перепадає на практичні й лабораторні заняття з обов'язковим використанням активних методів навчання (проблемних ситуаціях, ділових ігор, ) зі здійсненням поточного контролю. Найменша частина часу відводиться лекційним заняттям, які за змістом є вступними (установчими) або оглядовими і, як правило, починається на початку і в кінці модуля.

Як засвідчую експериментальне навчання, така схема організації навчального процесу є оптимально. Для максимальної індивідуалізації навчання студентів. Реалізація її як першочергового дидактичного завдання передбачає забезпечення кожного студента всіма необхідними методами для самостійної роботи над навчальним курсом. Засвоювання модуля починається оглядово-установчого лекцією. Дані передбачаються індивідуальна самостійна робота студентів (учнів) консультування їх педагогом. Після цього вони можуть здавати певний модуль. Здавати модуль можна і в режимі суто індивідуального навчання, тобто відвідування всіх аудиторних форм роботи не є обов'язковим для учнів.

За таких умов організації навчання системо утворюючого ланкою навчального процесу стає самостійна робота студентів. Функції викладача при цьому зміщується в бік здійснення підготовки модульної програми й відповідних методичних матеріалів (ними в обов'язковому порядку забезпечуються всі учні), а також управління самостійною роботою кожного учня через його індивідуальне консультування та контроль засвоєння модулів.

Стимулюючими чинниками при функціонуванні навчальних модулів є такі:

- оцінкові бали за виконання навчальних завдань на стадіях поточного (під час аудиторних занять), проміжного (у кінці модуля) та підсумкового (на затвердження вивчення курсу), контролю;

- бали, що нараховуються за своєчасне відвідування аудиторних занять і консультації викладача;

- рейтинг учнів за результатами набраних балів за весь час вивчення курсу.

Оцінковий бал роботи з навчальними завданнями встановлюється як усереднений показник психофізіологічної ціни виконання їх (часові витрати, використання додаткової літератури,Є наявність методичного півня розвитку пізнавальних здібностей). Бали відвідування занять у порівненні з оцінковими балами, невеликі. В основному їх розраховано на слабко студентів, для яких не наявність їх - додатковий шанс вийти на рівень допуску до іспиту (61бал із 100 в одиницях індивідуального рейтингу). Це ще забезпечує й частіший контакт таких студентів з викладачем, якого вони об'єктивно потребує більше, ніж їхні колеги, які успішні в навчанні.

Як засвідчую експериментальне навчання з позиції психологічного аналізу рейтинг успішності є дієвим механізмом розвитку особистості учня, насамперед через реалізацію досягнень. Значність, об'єктивність і диференційованість такої системи не лише стимулює успішність навчання учнівської аудиторії, а й забезпечує особисте самоствердження учнів в очах викладачів і в учнівському середовищі, активізує процеси стуктурогенезу академічних груп.

У цьому переваги модульно-рейтингової технології організації навчання очевидні: педагогові вона надає можливість оновлювати зміст кожного модуля з урахуванням потреб ринку праці, що забезпечує дієвість і оперативність навчальних знань і їхніх систем, гарантує йому умови для різнобічного й гнучкого методичного консультування. Така система сприяє виробленню в учнів продуктивних навчань самостійної роботи, закладаючи основну їхньої подальшої після дипломної освіти, привчає кожного працювати систематично, приносить у навчання елемент змагання й дає змогу учням з різними індивідуально-психологічними характеристиками навчальної діяльності однаково успішно засвоювати матеріали програми навчання.

4. Інтерактивні технології навчання

У сучасному світі знання швидко застарівають. Лідерські позиції сьогодні належать тим людям, організаціям і країнам, які володіють найсучаснішою інформацією, вміють її оцінювати й ефективно використовувати. Новий час зумовлює нові цілі освіти. Досягнення відповідності результатів освіти галузь, визначає якість освіти в цілому.

Інтерактивність є винятково важливою характеристикою сучасної освіти. Інтерактивність в освіті актуалізується:

- процесами демонстрації

- необхідністю практично розв'язання проблеми активності учасників процесу навчання

- завданнями сучасної освіти

Отже, інтерактивна технологія навчання забезпечує не просто механічну зміну одного методу іншим, а надає алгоритм логічного методу за допомогою активних методів від одного етапу освітнього процесу до іншого з метою забезпечення його цілісності та якості. Інтерактивна технологія навчання спрямована на цілеспрямоване, планомірне використання активних методів навчання і забезпечує їх гармонійне вбудовування у навчальний процес.

дуальний модульний інтерактивний навчання

Додаток 1

Ефективність модульно-рейтингової технології навчання та контроль засвоєння знань забезпечується:

- урахуванням її розробці принципів модульного навчання (модульності, декомпозиції змісту, гнучкості, усвідомленої перспективи, методичного консультування), які узгоджуються із загально-дидактичними підсумками;

- постановкою цілей і орієнтацію навчально-виховного процесу на підвищення якості і рівня професійного навчання;

- створення систем принципів і протоколів навчання та самонавчання, способів подання і засвоєння інформації;

- активізацією пошуково-творчої самостійної діяльності учнів ПТНЗ;

- впровадженням системи рівномірного рейтингового контролю.

Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації. Воно ефективно сприяє формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співробітництва, взаємодії, дає змогу педагогу стати справжнім лідером учнівського колективу.

Практика показує, що інтерактивна технологія навчання - це така організація навчального процесу, за якої неможлива неучасть учням у колективному взаємодоповнюючому, заснованому на взаємодії всіх його учасників у процесі навчального пізнання: або кожен учень має конкретне завдання, за яке він повинен публічно прозвітуватись, або від його діяльності залежить якість виконання поставленого перед підгрупою (командою) завдання. Інтерактивні технології навчання включають в себе чітко спрямований очікуваний результат навчання окремі інтерактивні методи, що стимулюють процес пізнавання, та розумові і навчальні умови й процедур, за допомогою яких можна досягти запропонованих результатів.

Такі методи інтерактивних занять як рольові ігри «коло ідей» будуть ефективними не на початковому етапі подання певного навчального матеріалу для учнів, а тільки після проведення занять інтерактивними методами: лекція, бесіда. Ігри надають можливість закріпити, розвитку знання. Відсутність попереднього роз'яснення вчителем положень певної теми (особливо складних тем) спричинить перетворенню інтерактивного заняття не в пізнавальний, а в розважальний захід. Інтерактивні навчальні технології не вибираються для виконання певних навчальних завдань,т а своєю структурою визначають кінцевий результат.

Найбільш ефективними індивідуальні заняття є для учнів старших курсів, бо учні старшого віку вже мають відповідний і інтелектуальний рівень розвитку. Особливостями організації та проведення інтелектуального уроку є те, що він вимагає значної підготовчої роботи для вчителів та учнів, а також активної та ефективної позиції педагога під час проведення заняття.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Сутність понять "освітні технології", "педагогічні технології", "технології навчання". Характеристика окремих технологій навчання географії. Методичні рекомендації із застосування інноваційних технологій навчання в процесі викладання географії.

  курсовая работа [48,1 K], добавлен 11.12.2011

 • Сучасні підходи до організації навчання в початковій школі. Дослідження процесу запровадження інтерактивних технологій в навчальний процес в зарубіжній і вітчизняній педагогіці. Технології колективно-групового навчання та опрацювання дискусійних питань.

  курсовая работа [76,0 K], добавлен 23.04.2014

 • Загальні поняття про модульну систему навчання. Особливості проектування модульної технології навчання. Вплив модульних програм навчання на якість знань, вмінь та глибину і міцність їх засвоєння. Технологічний процес діагностування електрообладнання.

  курсовая работа [755,9 K], добавлен 29.09.2010

 • Сутність і зміст циклових навчальних дисциплін на основі технології моделюючого навчання. Специфіка формування мети в рамках технології проблемного навчання. Аналіз особливостей технології програмованого навчання. Перспективи індивідуалізації навчання.

  реферат [20,7 K], добавлен 04.06.2010

 • Створення психологічного клімату. Активні методи навчання. Парадоксальна розповідь. Бліц-інтерв`ю. Інтерактивні технології навчання: колективно-групового навчання, кооперативного навчання, опрацювання дискусійних питань. Гра як інтерактивний метод.

  курсовая работа [41,3 K], добавлен 18.09.2008

 • Реформування освіти в Україні. Суть інтерактивного навчання. Застосування інтерактивних методів навчання як один із шляхів підвищення ефективності уроку світової літератури. Пасивна та активна моделі навчання. Технології ситуативного моделювання.

  курсовая работа [137,7 K], добавлен 18.03.2013

 • Освітня система-соціальний інститут, створений для цілеспрямованого формування особистості. Розвиток творчої особистості. Початківці технології розвивального навчання та результати їх досліджень. Способи реалізації технології розвивального навчання.

  курсовая работа [75,1 K], добавлен 11.11.2008

 • Педагогічна сутність системи знань і вмінь з технології обробки металу на верстатах. Методичний аналіз програми. Робота на токарному, фрезерному верстаті. Планування занять з трудового навчання. Експериментальна перевірка розробленої методики.

  курсовая работа [49,7 K], добавлен 27.09.2008

 • Характерні особливості технології індивідуального навчання. Техніка комп'ютерного навчання. Ефективність особистісно-зорієнтованго навчання. Метод проектів і навчання в співробітництві. Технологія різнорівневого навчання. технологічні явища в педагогіці.

  реферат [21,3 K], добавлен 04.06.2010

 • Програмоване навчання як метод підвищення ролі самостійного засвоєння теоретичних знань і надбання практичних навичок. Навчання за лінійною та розгалуженою програмами, адаптивні навчальні програми. Практика використання модульно-розвиваючого навчання.

  реферат [21,3 K], добавлен 06.06.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.