Підвищення ефективності формування понять з геометричної оптики засобами сучасних інформаційних технологій навчання

Комп’ютеризація навчального процесу, актуальність даного процесу на сучасному етапі. Функції фізичного експерименту в навчально-виховному процесі. Методичні аспекти поєднання традиційних та інформаційних технологій при вивченні геометричної оптики.

Рубрика Педагогика
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 26.04.2010
Размер файла 3,2 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Список використаних джерел

1. Александров Г.Н. Программированное обучение и новые информационные технологии обучения // Информатика и образование. -1993. - №5. - с. 7-19.

2. Андреев В.И. Эвристическое программирование учебно-исследовательской деятельности: Метод. пособие. - М.: Высшая школа, 1981. с. 167 - 182.

3. Бігун М.І. Використання елементів комп'ютерного моделювання при вивченні фізики // Освіта. - 2003. - 23-30 липн. (№34). - с. 5.

4. Борбат О.М., Смолянець В.В. Методика викладання оптики. Посібник для вчителів. К.: Рад. школа, 1978. - 110 с.

5. Бугайов О.І., Головко М.В., Коваль В.С. Програмно-методичний комплекс «Фізика-8» // Фізика. - 2004. - №27. - с. 2-7.

6. Буров В.А. Демонстрационный эксперимент по физике в средней школе. - М.: Просвещение. - 1979. - 147 - 179 с.

7. Буров В.А. Демонстрационный эксперимент по физике в средней школе. - М.: Просвещение. - 1979. - 179 с.

8. Викладання фізики в школі. За ред. Коршака Є. В. - К. Радянська школа, 1986. - с. 68 - 84.

9. Викладання фізики в школі. За ред. Коршака Є. В. - К.: Радянська школа, 1986. - с. 168 - 184.

10. Вища освіта України. - Комп'ютеризація шкільної освіти: переваги та сфери ризику. - №4. - 2004. - с. 77.

11. Волинський В.П. Використання відеоінформації як засобу навчання // Педагогіка і психологія. - 1995. - №3 (8). - С. 73-76.

12. Волинський В.П., Жук Ю.О. Використання графопроектора в поєднанні з іншими засобами навчання // Педагогіка і психологія. - 1999. - №2. - с. 39-42.

13. Волинський В.П., Коршак Є. В., Сердюк А.В. Технічні засоби навчання фізики в школі. - К.: Радянська школа, 1977. - 128 с.

14. Галковська Т. У тенетах мережі // Дзеркало тижня. - 2002. - 17 серпня.

15. Гершунский Б.С. Философия образования XXI века (В поисках практико-ориентированньїх образовательных концепций). - М., 1998. - С. 306.

16. Голубєва Г.Р. Сучасний урок: Фрагмент уроку в 8 (11) класі. Тема «Лінзи». // Фізика в школах України: Науково-методичний журнал. - №8 (12) 04.2004 р. с. 12-14.

17. Гончаренко С.У. Методика навчання фізики в середній школі. - К. Радянська школа, 1974. - с. 95-114.

18. Городецький К., Людвіковський А. Тести з фізики: оптичні прилади (Л.М. Хольвінська, переклад з польської). - №34 - К.: Бібліотека «Першого вересня» - 2000.

19. Гуржій А.М., Орлова І. В., Шут М. 1., Самсонов В.В. Засоби навчання загальноосвітніх навчальних закладів (теоретико-методологічні основи): Навчальний посібник. - К.: НМЦ засобів навчання, 2001. - 95 с.

20. Данилюк Р. Використання комп'ютерних моделей у шкільному курсі фізики // Фізика. - 2004. - Жовт. (№30). - с. 1-2.

21. Др. Гоjко Димић, Душан Илић, Jездемир Томић. Физика за VIII разред основне школе. - Четврто издање. - Београд: Завод за уцбенике и наставна средства Србиjе, 1972. - 192 с.

22. Желюк О., «Засоби НІТ у навчальному фізичному експерименті», - Фізика, - 2001 р., №9.

23. Желюк О.М., «Компютерна техніка в навчальному курсі фізики»., Метод. рекомендації., - Рівне, РДПУ, 1994 р.

24. Засекін Д.О. Використання комплексів аудіовізуальних засобів навчання на уроках фізики в середній школі // Наукові записки: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. - К.:НПУ, 2003. - Випуск LІІІ (53). - 421 с.

25. «Комп'ютер - інформаційні і комунікативні технології у навчальному процесі середніх та вищих шкіл» // Міжнародна наукова конференція, - Освіта, - №34 - 2003 р.

26. Клос Е.С., Шульга М.С. Оптика в демонстрационных опытах: Пособие для учителей. - К.: Рад. Школа,! 983. - 159 с.

27. Коваль В.С. Дидактичні можливості та особливості побудови програмно-методичного комплексу «Фізика-7» // Фізика та астрономія в школі. - 2004. - №7. - с. 16-18.

28. Комплексне використання дидактичних засобів у навчанні фізики: Збірник статей / За ред. Є. В. Коршака. Упорядник В.Г. Нижник. - К.: Радянська школа, 1983. - 132 с.

29. Концевой М.П. Здоровье и компьютер // Информатика и образование. - М. - 2000. - №1.

30. Корнієнко М., «ІТ в освіті»., - Фізика та астрономія в школі, - 1999 р., №3.

31. Коршак Е.В., Миргородський Б.Ю. Методика і техніка шкільного експерименту. Практикум: Київ: Вища школа. 1981. - 280 с.

32. Коршак Е.В., Миргородський Б.Ю. Методика і техніка шкільного експерименту. Практикум: Київ: Вища школа. - 1981. - 280 с.

33. Крилов І.Р., «Методическое пособие по курсу оптики», - М.1993 р., с. 53-86.

34. Левина И.И. Опытно-экспериментальная разработка методики самостоятельной работы учащихся на уроке при изучении педагогических дисциплин (в индустриально-педагогических техникумах профессионально-технического образования): Автореф. дис. канд. пед. наук. - М. - 1971.

35. Лемберг Р.Г. О самостоятельной работе учащихся. // Советская педагогика. - 1962. - №2.

36. Матрос Д.Ш. Внедрение информационных и коммуникационных технологий в школу // Информатика и образование. - М. - 2000. - №8.

37. Машбиц Е.И. Психолого-педагогические проблемы компьютеризации обучения. М.: Педагогика. - 1988. - 191 с.

38. Машбиц Е.И. Психолого-педагогические проблемы компьютеризации обучения. М.: Педагогика. - 1988. - 191 с.

39. Миргородський Б.Ю., Шабель В.К. Демонстраційний експеримент з фізики: Механіка. К.: Радянська школа. - 1980. - 144 с.

40. Найдан В.М., Грабовий А.К. Використання засобів навчання на уроках хімії: Посібник для вчителів. - К.: Радянська школа, 1988. - 218 с.

41. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ ст. // Освіта. - 2001. - №60-61. - с. 4.

42. Палтішев М. «Психолого-педагогічні основи навчання фізики»., Освіта, - №6, 2002 р.

43. Педагогіка: Навчальний посібник / В.М. Галузяк, М.І. Сметанський, В.І. Шахов. - Вінниця: РВВ ВАТ «Вінницька обласна друкарня», 2001. - 200 с.

44. Перышкин А.В., Родина Н.А. Физика: Учеб. Для 8 кл. сред. шк. - 10-е изд., перераб. и доп. - М.:Просвещение, 1989. - 191 с.

45. Пидкасистый И.П. Самостоятельная познавательная деятельность школьников в обучении. М.: Педагогика. - 1980 - 240 с.

46. Попов Н.В. Перспективы развития технических средств обучения и аудиторной техники. - К.: Вища школа, 1980. - 100 с.

47. Прессман Л.П. Методика применения технических средств обучения. - М.: Просвещение, 1988. - 191 с.

48. Прессман Л.П. Технические средства обучения в средней школе. - М.: Педагогика, 1972. - 221 с.

49. Роберт И.В. Распределенное изучение информационных и коммуникационных технологии в образовательных предметах // Информатика и образование. - М. - 2001. - №5.

50. Савченко В., «Деякі міркування, щодо повного відбивання світла», - Освіта., 2000 р. №5;

51. Савченко В.Ф., Коршак Е.В., Ляшенко О.І. Уроки фізики у 7-8 класах. - Київ: Перун. - 2002. - 320 с.

52. Сергєєв О., Сосницька Н. - «Шкільні підручники з фізики для основної школи: досягнення, проблеми, перспективи розвитку».

53. Сільвейстр А. «Актуалізація пізнавальної діяльності учнів на уроках з застосуванням НІТН».

54. Сумський В.І. ЕОМ при вивченні фізики: Навч. Посібник / За ред. М.І. Шута. - К.:ІЗМН. - 1997. - 184 с.

55. Теория и методика обучения физики в школе: Частные вопросы: Учеб. Пособие для студентов педагогических вузов // С.Е. Каменецкий, Н.С. Пупышева, Т.И. Носова и др.; под ред. С.Е. Каменецкого. - М.: Изд. Центр «Академия», 2000. - 384 с.

56. Тищук В., В. Мислінчук. Роль та функції фізичного експерименту в сучасному навчально-виховному процесі. // Збірник наукових праць: Спеціальний випуск / Гол. ред. В.Г. Кузь. - К.: Наук. світ, 2003. - 319 с.

57. Тищук В.І. Педагогічні основи розвитку навчального фізичного експерименту. В зб.: Оновлення змісту, форм та методів навчання фізики / Наукові записки РДПІ. Вип. 2. - Рівне: РДПІ, 1997. - с. 18-34.

58. Чашко Л.Б. Аудіовізуальна навчальна інформація на уроках // Педагогіка і психологія. - 1999. - №1. - С. 51-57.

59. Чашко Л.В. та ін. Застосування технічних засобів навчання в умовах кабінетної системи. - К.: Радянська школа, 1985. - 97 с.

60. Шахмаев Н.М. Дидактические проблеми применения технических средств обучения в средней школе. - М: Педагогика, 1973. - 268 с.

61. Шахмаев Н.М. Технические средства обучения. - М: Знание, 1975. - 63 с.

62. Шевандрин Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС. - 1998. - 512 с.

63. Шилов В.Ф. Демонстрационный экеперимент по молекулярной физике и термодинамике. В сб.: Учебный экеперимент по молекулярной физике и теплоте. Библ. ж-ла «Физика в шк.». Вып. 6 / Ред.-сост. В.Ф. Гудкова. - М.: Школа-Пресс, 1995. - С. 4-17.

64. Шилов В.Ф. Демонстрационный экеперимент по электродинамике. В сб.: Учебный экеперимент по злектродинамике. Библ. ж-ла «Физика в шк.». Вып. 7 / Ред.-сост. А.В. Чеботарёва. - М.: Школа-Пресс, 1996. - С. 4-27.

65. Ю. Дорошенко, «Педагогічні програмні засоби»., - Фізика та астрономія в школі, - 1997 р., №7.


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.