Впровадження сучасних інформаційних технологій в процес викладання правничої іноземномовної лексики

Вивчення іноземної мови для професійного спілкування майбутніх юристів, адвокатів. Використання в процесі викладання правничої термінології комунікативного підходу до навчання студентів іноземної мови. Місце інформаційних технологій в процесі викладання.

Рубрика Педагогика
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 14.08.2013
Размер файла 37,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Впровадження сучасних інформаційних технологій в процес викладання правничої іноземномовної лексики

О.А. Цимбалиста

На сучасному етапі розвитку комп'ютерної мережі особливо важко уявити вивчення іноземної мови без застосування новітніх технологій. Сучасні інформаційні інновації дають можливість суб'єктам освітньої діяльності успішно відпрацьовувати новий матеріал. Оновлення змісту освіти у системі вищої школи потребує розробки та вдосконалення науково-методичного супроводу та активного застосування інформаційних технологій у вивченні іноземних мов.

Вища школа потребує грамотних, високоосвічених, компетентних викладачів, спроможних викликати у студентів живий інтерес та бажання вивчати іноземні мови. Саме тому при вивченні іноземних мов студенти Академії адвокатури України (Academy of Advocacy of Ukraine) повинні оволодіти теоретичними та практичними знаннями, вмінням працювати в комп'ютерній мережі. Енергія та професіоналізм викладача іноземної мови передається студентам, і тим самим викликає бажання пізнати щось нове.

Метою статті є визначення сутності вивчення іноземної мови для професійного спілкування майбутніх юристів, адвокатів. Сучасні дослідження показали, що готуючись до заняття викладач приділяє більше уваги правничим розмовним темам: "Законодавча система України”, ("Legal System of Ukraine”), "Європейська Конвенція з прав людини”, ("The European Convention of Human Rights”), які є актуальними, викликають зацікавленість і можливість творчого розвитку студентів, особливо це стосується спеціальностей "Міжнародне право”, "Спеціальна адвокатська підготовка”, "Загальна юридична підготовка” та "Переклад”.

В процесі викладання правничої термінології викладачі використовують комунікативний підхід до навчання студентів іноземної мови. Навчальний процес це процес спілкування, що відбувається між викладачем та студентами, та спілкування студентів один з одним. Комунікативність включає в себе індивідуальність навчання, згідно з якою викладач враховує всі інтереси студента, його здібності щодо здійснення мовленнєвої діяльності. Практичне використання іноземної мови робить процес навчання цікавим, тим самим забезпечує засвоєння мовлення як засобу спілкування. При цьому на заняттях іноземної мови застосовується широке використання комунікативних вправ, що передбачають різновид ситуацій, які є необхідним засобом розвитку мовленнєвої мотивації.

Серед комунікативних вправ можна виділити ситуативні вправи, що складаються з мікротексту, який стисло описує конкретно спрямовані з мовленнєвої точки зору реальні обставини, які містять деякі проблеми, та процес залучення студентів щодо їх розв'язання. Найпопулярнішими в методиці навчання усного іноземного мовлення є вправи, які характеризуються наявністю спеціальних питань та опцій вибору відповідей на них. Ці види вправ широко використовуються при усному спілкуванні зі студентською аудиторією Академії адвокатури України. Окрім зазначених вправ викладачі використовують репродуктивні вправи, складовими яких є переклад, переказ-переклад. Переказ слугує підготовкою до вільного висловлення студентами своїх думок і почуттів. Переказуючи для прикладу англомовний текст, вони пригадують не тільки вирази, що були в ньому, але й лексику, яку вивчали раніше, особливо перевага надається юридичній термінології (право на приватну власність the right to private property, призначати покарання to impose a penalty, вважати невинуватим, доки не доведено вину to presume innocent until proved guilty). Вправи на опис ситуаційних явищ, дефініцій понять відносять до комунікативних вправ, що мають самостійне значення, які дають привід та основу для творчості, висловленню своїх думок і почуттів, які виникають у процесі сприймання правничої іноземно мовної лексики. Основою опису стають зображення реальних і статичних сюжетів. Ці вправи базуються на сприйманні правничої лексики через використання теле- та відеоапаратури.

Слід наголосити на тому, що завдяки активному використанню комунікативної технології при вивчанні юридичної термінології для вираження власної думки, наданню інформації та організації ігрової ситуації у студентів формуються мовленнєві вміння. Протягом усього року вивчення іноземної мови науково-педагогічним працівникам слід пам'ятати, що їхнім головним завданням є навчити студентів працювати самостійно та творчо. Саме цього вимагає сучасна Болонська система викладання.

Сучасний етап розвитку інформаційних інновацій при вивченні іноземної мови потребує поєднання комунікативних вправ з сучасною інформаційною технологією. Вищі навчальні заклади мають бути забезпечені ефективними навчальними посібниками та сучасними технічними засобами навчання. У контексті заявленого одним з найважливіших завдань викладача іноземної мови при використанні новітніх технологій є ефективне застосування правничої лексики, орієнтованих на формування у студентів вмінь та навичок говоріння, письма, читання, аудіювання та мислення [8, 15].

У студентів та викладачів з'явилась можливість застосовувати сучасні міжнародні комп'ютерні програми іноземною мовою з тем типу: "Проблеми захисту і обвинувачення" (The Problem of the Defense and Prosecution), "Особливості законотворчого процесу в англомовних країнах" (The Peculiarities of Lawmaking in English Speaking Countries) та ін.

Інтернет, що охопив вже більшість країн світу, надає доступ до величезних об'ємів (фонетичного та граматичного) матеріалу. Користування Інтернетом дає нашим студентам можливість спілкування з безпосередніми носіями мови. Щоденна практика роботи викладачів у вищих навчальних закладах виявляє потребу в подальшому запровадженні інформаційно-комунікаційних технологій у дистанційній формі навчання в навчальних закладах правничого спрямування. Застосування новітніх інформаційно-комунікаційних технологій має забезпечити вдосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого адвокатського покоління до професійного життя [3, 71].

Проблему якості викладання іноземних мов студентам юридичних спеціальностей та перекладу у системі вищої освіти неможливо розв'язати без використання міжнародних інформаційно-тестових технологій навчання. В сучасному суспільстві значні результати можна отримати через випуск електронних підручників, програм, організацію електронних бібліотек і комп'ютерних лабораторій. У процесі навчання студенти повинні оволодіти таким рівнем знань правничої термінології, який дозволив би користуватися іноземною мовою при встановленні усних контактів із зарубіжними фахівцями-юристами.

Як правило, навчальне середовище, призначене для розширення словникового запасу студента, забезпечується комплексним застосуванням мультимедійних засобів (звук, графіка, текст, тестування, Інтернет-джерела). Ці засоби на заняттях сприяють розвитку пам'яті, зацікавленості, уваги та позитивного ставлення до вивчення предмета. Сучасні мультимедійні технології дають можливість контролювати знання учнів, відпрацювати та закріпити новий матеріал. Студенти краще сприймають матеріал, зростає зацікавленість, розвиваються та підвищуються творчі здібності. Викладачами складаються тестові роботи з різноманітними інтерактивними тестами юридичного спрямування різних рівнів [2, 31]. Приклад: Revision Test:

Choose the verb that best completes the sentence: Виберіть дієслово яке краще доповнює речення:

1. 1 hope you are not. to me any intention to mislead the prosecution.

Я сподіваюсь Ви не. мене в будь-якому намірі заведення в оману сторону обвинувачень.

a) impugn; b) impute; c) infringe; d) encroach

а) відхиляти; b) обвинувачувати; c) порушувати; d) втручатися.

2. The tax inspector gained complete. to the company files.

Податковий інспектор отримав повний. до файлів компанії.

a) excess; b) access; c) accession; d) assess.

а) надлишок; Ь) доступ, підхід; c) згода; d) визначати суму податків

Мультимедійні заняття в процесі викладання правничої лексики створювалися за допомогою різних видів занять та інформацій (знімається і оцифровується відео, пишеться текст, скануються фотографії, записується звук тощо). Отримані дані об'єднуються разом, синхронізуються після чого створюється інтерфейс продукт (тобто форма спілкування з користувачем). Презентаційні програми використовуються в основному для створення пасивних уявлень за типом перегляду слайдів, що складаються з естетично оформленого тексту, іноді з графікою. Мультимедійність передбачає супровід матеріалу музикою, використання мультиплікації, відео та звукових ефектів. Протягом року їх можна комбінувати з використанням вже готових автоматизованих програмних продуктів [2, 10].

Проведення мультимедійних уроків показало, що викладач отримує реальну можливість комбінувати в одному занятті велику кількість різноманітних завдань, залучаючи майже всіх студентів до освітньої діяльності. При цьому викладач може контролювати кожного студента. Великим помічником під час проведення таких уроків стає комп'ютер. Викладач повинен не тільки підготувати зміст заняття, але й підібрати ілюстрований матеріал, тексти, фрагменти фільму відповідно до теми. Наприклад: "Law and Order in Great Britain”, ("Закон і порядок в Великобританії”), "Political System of Ukraine”, ("Політична система України”). Також при навчанні правничої іноземної лексики одним з головних прийомів, як свідчать результати освітньої практики, є застосування анімаційного ефекту. Використання анімації дає можливість більш дієво впливати на емоції учнів, що значно підвищує ефективність засвоєння матеріалу, який вивчається. Ще одним фактором підвищення ефективності заняття є використання музичних фрагментів. За допомогою комп'ютерних технологій можна одночасно, не витрачаючи часу, демонструвати відео та супроводжувати показ музикою. Декілька років тому реалізація цього методу вимагало значного напруження, оскільки треба було вмикати декілька пристроїв.

Слід зазначити, що іноземна мова, особливо англійська, для професійного спілкування (English for Specific Purposes) має ряд особливостей в порівнянні з іноземною мовою для загального спілкування (General English). Сьогодні в нашому інформаційному суспільстві інтелектуальний розвиток та освіта стали основним і головним ресурсом суспільного прогресу, могутнім стимулом самореалізації особистості та її конкурентоспроможності. Знання, поєднані з організаційними факторами, виступають головним джерелом інновації, творчості. Тому застосування новітніх інформаційних технологій мають забезпечити вдосконалення навчального процесу. Ефективність освіти та підготовка молодого сучасного покоління адвокатів, юристів до життєдіяльності в інформаційному суспільстві є одним з пріоритетних напрямів діяльності вищих навчальних закладах.

Сучасний етап розвитку світової спільноти, як нами вже зазначалося, надихає розглядати іноземну мову важливим механізмом порозуміння народів у різноманітних сферах життєдіяльності. Цей чинник значно розширює межі іншомовної освіти сучасних юристів-випускників. Добре володіти іноземною мовою це вже не достатньо для самостійного життя. Знання іноземної мови є важливою, але недостатньою умовою для того, щоб комфортно почуватися за кордоном, де може перебувати наш співвітчизник з метою виконання певних завдань. З розвитком наших інформаційних технологій студент повинен, насамперед, володіти певним обсягом знань, умінь, навичок, пов'язаних з традиціями, побутом, культурою країни, в якій перебуває і мовою якої спілкується. Отже, знання мови зараз є недостатнім для успішного входження в іншомовний соціум. Для цього потрібні ще й інші механізми, які забезпечать студентів певною інформацією, що дозволить не тільки розширити діапазон своїх знань про країну, мову якої вивчають, а й вдосконалити сформовані вміння та навички з англійської мови, де головну роль у цьому зв'язку грає не тільки володіння соціальними знаннями правових норм, юридичної термінології, але й особистісні якості перекладача.

Процес навчання іноземної мови ґрунтується на порівняльному підході до оволодіння інформацією щодо культури іншомовних країн. Він забезпечує проведення паралелі між культурами різних народів, знаходження спільних рис, формування поважного ставлення до соціокультурних відмінностей. Під час опрацювання навчального матеріалу викладач спрямовує роботу на розвиток особистості студентів через формування вмінь міжкультурного спілкування, а саме: здатності виконувати роль професійного посередника між культурою, мовою, що вивчається, та рідною культурою, вирішувати проблеми міжкультурного непорозуміння та конфліктів, використовувати різні можливості спілкування з представниками-юристами інших країн.

В основу навчання покладається, сучасна юридична тематика, яка близька студентам Академії адвокатури України. З цією метою пропонуються тексти різних стилів, аудіо- та відеоматеріали, сучасні інформаційні комп'ютерні програми, ресурси системи Інтернет. Аудіо- та відеоматеріали застосовуються не тільки як засоби демонстрації можливостей використання соціокультурного матеріалу в реальних комунікативних ситуаціях, але й як засіб збагачення країнознавчих знань студентів. Заняття комунікативно спрямовані на фахову юридичну лексику і проводяться в різноманітних формах, таких як лекція, відеозаняття, заняття-дебати з використанням інформаційних технологій тощо. Така різноманітність форм проведення занять дозволяє викладачу збільшити обсяг самостійної пошукової діяльності студентів. Необхідно організувати роботу так, щоб вона давала можливість студентам проявляти їхні творчі здібності, розвивати креативне мислення.

Сьогодні комп'ютерна мережа потужний центр людської думки, що постійно генерує та відкриває перед людиною нові можливості, водночас виступаючи для неї джерелом інформації, знань, способом розваг, робочим місцем тощо [8, 63].

У наш час студент повинен бути особливо ерудованим, володіти та вміло користуватися комп'ютерними технологіями. Викладач виховує у студентів культуру спілкування з технікою, теоретично та практично навчає пошуку корисної інформації в мережі, вмінню аналізувати, узагальнювати та робити висновки, формує лінгвістичну компетенцію за правничим спрямуванням. Тому саме таке навчання іноземній мові майбутніх юристів має вирішити проблему формування умінь і навичок самостійної роботи з англійською фаховою літературою. Наприклад: "Юстиція і право" ("Justice and the Law”), "Конституція США та України" ("The Constitution of the USA and Ukraine”).

Значна кількість користувачів комп'ютерної мережі усвідомлює вплив роботи в Інтернеті на власну особистість і діяльність. Педагогічний зміст роботи викладача в комп'ютерній мережі передбачає визначення його ролі в процесі взаємодії студента та Інтернету. При цьому важливо відмітити, яку позицію займає сам викладач; сприймає Інтернет як заміну собі, на яку перекладає майже всі основні функції та обов'язки

- виховання та навчання, або розглядає мережу як універсальне інформаційно-комунікаційне середовище, що є альтернативним та не менш важливим джерелом знань з комплексом власних специфічних технологій, які успішно використовує у своїй педагогічній діяльності для досягнення найефективнішого результату навчально-виховного процесу.

Впровадження сучасної комп'ютерної техніки в процес викладання правничої іноземної лексики з метою підвищення ефективності призвело до появи принципово нових способів здійснення цієї діяльності. Ці способи засновані на широкому використанні унікальних можливостей комп'ютерної техніки з обробки, зберігання та презентації представлення інформації, об'єднані в поняття нові інформаційні технології (НІТ). При дистанційному навчанні через інформаційні мережі (е^аИ) викладач пересилає студентам різноманітні навчальні матеріали, індивідуальні завдання, інструкції, відповідає на їхні запитання та отримує результати. Таким чином, електронна пошта надає викладачу можливість дистанційно здійснювати індивідуальне навчання студента, забезпечуючи його при цьому каналом зворотного зв'язку, без якого процес навчання не може бути повноцінним.

Використання сучасних інновацій створює умови ефективного застосування іноземної мови для професійного спілкування майбутніх адвокатів. Виходячи з цього, навіть досить загальний аналіз технічних можливостей щодо реалізації інформаційного обміну між об'єктами та суб'єктами учбового процесу показує, що дидактичний потенціал комп'ютерних телекомунікаційних мереж щодо реалізацій цілей дистанційного навчання, насамперед, пов'язаний з можливістю комунікативної діяльності студента, що є найважливішою складовою вивчення іноземних мов. Окрім чисто комунікаційних послуг сучасні (комп'ютерні технологічні системи) КТС виконують роль накопичувача величезного обсягу інформації у правничих галузях знань.

Відомо, щоб вивчити іноземну юридичну термінологію, потрібно володіти величезною кількістю інформації, що зрештою, актуально і при вивченні рідної мови. Різниця в тому, що рідну мову ми вивчаємо впродовж життя, і вистачає часу для того, щоб знайти потрібну інформацію та засвоїти її. Ті, хто вивчають іноземну мову, такої можливості не мають. Потрібно шукати шляхи, щоб у стислі терміни студенти мали можливість отримати і засвоїти якомога більше інформації про країну, мову яку вивчають, "Про юридичний факультет Кембриджського Університету”, ("The Law Course at Cambridge University), "Судова система США”, ("Federal and State Court Systems in the USA). Тим, хто вивчає іноземну мову, потрібні великі накопичувачі інформації дидактичного і довідкового характеру, якими можна було б легко і зручно користуватися і котрі були б завжди під рукою. Зазвичай роль таких накопичувачів виконують різноманітні навчальні посібники на друкованій основі: словники, граматичні довідники, підручники. Але для того, щоб ними користуватися, їх потрібно мати завжди під рукою. При цьому необхідно мати достатньо часу для пошуку необхідної інформації. Практично необмежені можливості накопичувачів інформації, прості та ефективні технології її організації і пошуку (наприклад, гіпертекст) дозволяють акумулювати величезні обсяги лексичних, граматичних, орфографічних і, навіть, аудіоінформації з мови, що вивчається.

інформаційна технологія іноземна мова

Особливо перспективними, на наш погляд, є дидактичні можливості телекомунікаційного міжособистісного спілкування, які дозволяють залучати студента до реального мовного середовища через спілкування з носіями мови, мовної предметно-комунікаційної діяльності через парну групову роботу, участь у спільних телекомунікаційних проектах. Коли йдеться про перспективи роботи студентів Академії адвокатури України з інформаційною технологією, слід ще раз відмітити їх переваги: спроможність реалізації принципу індивідуальності, наявності зворотнього зв'язку, значні можливості наочного мовного матеріалу, об'єктивні оцінки навчального результату студентів, активність інтерактивної форми роботи з навчальним матеріалом. Студент працює з персональним комп'ютером самостійно, не відволікаючись від змісту, та має можливість розгорнутого контролю власних дій. Крім того студенти опиняються в умовах більшого навчального комфорту, оскільки немає негативного емоціонального впливу зі сторони викладача або студентів.

Всі перераховані характеристики навчальної діяльності студентів під час роботи з комп'ютером дають можливість звільнити викладача від значної частини роботи, такої, як перевірка виконаних окремих вправ, досконалого опитування та надання об'ємного матеріалу тощо. Це допомагає викладачу проводити аудиторні заняття більш ефективно, тобто забезпечується повноцінне спілкування між викладачем та студентами, за яким засобом опрацювання матеріалу стає правнича іноземна термінологія, наприклад: законодавство, суд, невинний, злочинець; (legislation, a court, innocent, criminal); та культура мови, що вивчається. Володіння іноземною мовою в режимі тренування здійснюється студентами на самостійних підготовчих заняттях з комп'ютером. Комп'ютерні програми не повинні бути абстрактними. Вони включені у загальний контекст практичних комунікативних задач і проблемних ситуацій, що виникають під час дискусій між студентами та викладачем.

Таким чином, впровадження сучасних інформаційних технологій в процес викладання правничої іноземномовної лексики дає позитивні результати, викладач постійно збагачує знання студентів шляхом залучення до інформаційного простору, та знаходить шляхи їх ефективного застосування.

Список літератури

1. Англо-український юридичний словник. К., 2007.

2. Богомолов С.М. Мультимедійний програмний навчальний засіб "10000 Words" англійської мови // Англійська мова та література. 2005. № 22-23.

3. Бужиков Р. Впровадження нових технологій навчання на заняттях з іноземної мови. К.: Вересень, 2005.71 с.

4. Голубєва Н.В., Дурєєв В.О. Комп'ютерне тестування як одна з форм сучасного контролю знань // Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті. Львів, 2006. Випуск 1.

5. Енциклопедичний юридичний словник. К., 2000.

6. Клименко А. Педагогічний зміст роботи сучасного вчителя іноземної мови в Інтернеті // Іноземні мови в навчальних закладах. 2007.

7. НазаровВ.Ф. Курс юридического перевода. М.: МГУ, 2000.

8. Опойкова О.Н. Коммуникативные приемы обучения грамматике на уроках английского языка. 2005.

9. Черноватий Л.М., Карабан В.І. Переклад англомовної громадсько-політичної літератури. Міжнародні концепції у галузі прав людини. Вінниця, 2006.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.