Використання інформаційних технологій в процесі навчання

Мультимедійні презентації як елемент впровадження інноваційних технологій у навчальному процесі. Шляхи використання інформаційних технологій у навчально-виховному процесі вчителем початкових класів, оцінка практичної ефективності даного процесу.

Рубрика Педагогика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 26.03.2014
Размер файла 56,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Вступ

Найбільш характерним явищем сучасного етапу розвитку цивілізації є лавинний зріст обсягу інформації та залучення інформаційних ідей, засобів та технологій майже до кожної галузі людської діяльності. Швидкий розвиток технічних і програмних можливостей персональних комп'ютерів, розповсюдження інформаційно-комунікаційних і креативних технологій створюють реальні можливості для їх використання в системі освіти з метою розвитку творчого потенціалу людини в процесі навчання та забезпечення наступності навчання між різними ланками навчально-виховних закладів освіти.

Розвиток всіх наук характеризується не тільки новаціями в галузі методів, способів та організаційних форм навчання. На різних етапах навчання з технічним розвитком відбувалося інтенсивне впровадження у навчальний процес різноманітних засобів наочності, технічних засобів. Все це здійснювалося з однією метою: підвищення ефективності навчального процесу в цілому й інновацій, які запроваджуються. Необхідно зауважити, що безпосередньо для навчального процесу було розроблено небагато технічних пристроїв. Серед них можна назвати лише графопроектор і лінгафонний пристрій. Всі інші технічні засоби запозичені з побуту: програвач, магнітофон, телевізор, відеомагнітофон, комп'ютер. Щоразу, під час появи нового технічного пристрою, педагоги розмірковують, як використати його для розв'язання дидактичних завдань.

Таким чином, аналізуючи природні якості засобів навчання, педагоги визначають їх дидактичні властивості та функції в навчальному процесі. Учні пізнають навколишній світ за допомогою всіх органів почуттів. Проте, основними каналами отримання інформації є зорові аналізатори. Тому невипадково, що 90 відсотків всієї інформації учні отримують за допомогою зору, а 10 відсотків - за допомогою слуху. «Краще один раз побачити, ніж 100 разів почути» - так говорить досить актуальне прислів'я.

Об'єктом роботи є мультимедійні презентації у початковій школі.

Предметом роботи є використання мультимедійних презентацій на уроках природознавства, читання, письма та математики.

Метою курсової роботи є всебічне теоретичне та практичне дослідження самостійно зібраного матеріалу з обраної теми застосування мультимедійних презентацій у навчальному процесі початкової школи.

Основними завданнями курсової роботи є:

1. характеристика основних понять, які використовуються в представленій курсовій роботі;

2. аналіз мультимедійних презентацій у навчальному процесі початкової школи;

3. дослідження особливостей створення навчальних мультимедійних презентацій у початковій школі;

4. характеристика використання мультимедійних презентацій на уроках природознавства та математики;

5. аналіз використання мультимедійних презентацій на уроках читання та письма.

Методи дослідження - в роботі були використані елементи описового, порівняльного, типологічного та статистичного методів, аналіз і синтез, порівняння та протиставлення, аналогії та інші.

Обсяг та структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

1. Мультимедійні презентації у навчальному процесі початкової школи

1.1 Мультимедійні презентації як елемент впровадження інноваційних технологій у навчальному процесі. Поняття «мультимедія», «мультимедійні технології», «інформаційні технології»

мультимедійний навчальний презентація

Технологія - (з грецької мови «знання про майстерність») - це комплекс, що складається із запланованих результатів, засобів оцінки для корекції та вибору оптимальних методів, прийомів навчання, оптимальних для даної конкретної ситуації, набору моделей навчання, які розроблені вчителем на цій основі.

Мультимедіа (мульти - багато, медіа - середовище, носій) - це сучасна комп'ютерна інформаційна технологія, що дозволяє об'єднувати в одній комп'ютерній програмно-технічній системі текст, звук, відео, графічне зображення, анімацію та мультиплікацію. Таким чином, у загальному значенні «мультимедійної технології» - це сукупність методів, прийомів і програмно-педагогічних засобів для реалізації навчально-виховної мети, вирішення окремих дидактичних та виховних завдань. Мультимедіа є ефективною освітньою технологією завдяки властивим їй якостям інтерактивності, гнучкості й інтеграції різних типів навчальної інформації. Так, відмінною рисою мультимедіа є навігаційна структура, що забезпечує інтерактивність - можливість безпосередньої взаємодії з програмним ресурсом. Інтерактивність технологій мультимедіа передбачає «живий» зв'язок між користувачем і програмою, зокрема, за бажанням, можна задати індивідуальний темп роботи в межах програми, установити швидкість подачі матеріалу, кількість повторень тощо. Таке задоволення індивідуальних потреб особистості в навчанні й дозволяє говорити про гнучкість технологій мультимедіа.

Інформаційні технології це - форми і методи передачі інформації при допомозі новітніх засобів та пристроїв зв'язку (телебачення, комп'ютеризація, Інтернет та мобільна мережа зв'язку). Історично склалося, що інформатизація освіти є невід'ємною частиною інформатизації суспільства. Сучасне життя пред'являє до школи нові вимоги. Це не тільки нові технічні засоби, але і нові форми і методи викладання, новий підхід до процесу навчання. Модернізація освітньої галузі передбачає перехід від використання традиційних засобів передачі та отримання інформації, таких як ручка, друкований підручник, класна дошка і крейда до персонального комп'ютера, комп'ютерних класів з інтерактивними методами та засобами навчання (інтерактивні дошки і програмне забезпечення) та інформаційного поля діяльності всесвітньої інформаційної мережі Інтернет.

Таким чином, можна виокремити певні особливості мультимедіа, які сприяють удосконаленню навчального процесу у початковій школі. Такими особливостями є:

1. Інформаційна насиченість ресурсу (одночасне гармонійне інтегрування різних видів інформації - високоякісної графічної, звукової, фото і відеоінформації);

2. Органічне поєднання навчальної й ігрової складових мультимедіа;

3. Інтерактивність програмних засобів;

4. Наявність зручних засобів навігації по мультимедіа продукту;

5. Фіксація особистих досягнень школярів у процесі роботи.

Враховуючи роль мультимедіа у навчанні пропонують значення окремих термінів, що є складовими даної технології: Презентація - це набір сторінок-слайдів, що послідовно змінюють один одного, на кожній з яких можна розмістити будь-який текст, малюнки, схеми, відео-, аудіофрагменти, анімацію, 3D-графіку, використовуючи при цьому різні елементи оформлення. Вони не вимагають особливої підготовки вчителів й учнів та активно залучають останніх до співпраці.

Анімація - (від латинського «animation» - оживляю) - метод створення серії знімків, малюнків, кольорових плям, ляльок або силуетів в окремих фазах руху, за допомогою якого на екрані виникає враження оживлення мертвих форм.

Слайд - це окремий кадр презентації, що може містити в собі заголовок, текст, графіку, діаграми, відеофрагмент тощо.

Програма Microsoft PowerPoint призначена для створення та показу мультимедійних презентацій. За допомогою цих презентацій можна демонструвати різноманітні ілюстрації, фото- і відеоматеріали, портрети, історичні документи, механізми і явища. Microsoft PowerPoint надає користувачу все потрібне для створення презентації - потужні функції роботи з текстом, включаючи окреслення контуру тексту, засоби для малювання, побудови діаграм, широкий набір стандартних ілюстрацій тощо.

Умови для ефективного впровадження інформаційних технологій на уроках у початкових класах: Необхідна матеріально-технічна база:

1. Електронний носій, на якому створено алгоритм уроку або наочний матеріал, музика, відеоролики, аудіозаписи тощо; комп'ютер; мультимедійний проектор; екран (його з успіхом може замінити світла стіна);

2. Інформаційна культура вчителя.

3. Інформаційна культура учня.

4. Наявність педагогічного досвіду.

5. Знання методик ефективного застосування комп'ютерних програм.

6. Наявність відповідного педагогічного програмного забезпечення, що відповідало б навчальним програмам цих дисциплін.

Впровадження інформаційних технологій у практику роботи вчителя початкових класів відбувається за такими напрямами:

1. Створення презентацій до уроків.

2. Робота з ресурсами Інтернет.

3. Використання готових навчальних програм.

4. Розробка і використання власних авторських програм.

Презентації бувають:

Лінійної структури - використовують для послідовного викладу інформації як тези, проілюстровані схеми, малюнки тощо.

Розгалуженої системи - призначені для опрацювання навчального матеріалу з використанням гіпертекстових посилань.

Аналіз науково-методичної літератури та періодичних видань показав, що мультимедійні презентації здатні реалізувати багато проблем процесу навчання, а саме:

1. Використовувати передові інформаційні технології;

2. Змінювати форми навчання та види діяльності в межах одного уроку;

3. Полегшувати підготовку вчителя до уроку та залучати до цього процесу учнів;

4. Розширювати можливості ілюстративного супроводу уроку, подавати історичні відомості про видатних вчених, тощо;

5. Реалізувати ігрові методи на уроках;

6. Працювати в малих групах або індивідуально;

7. Проводити інтегровані уроки, забезпечуючи посилення міжпредметних зв'язків;

8. Організовувати інтерактивні форми контролю знань, вмінь та навичок;

9. Організовувати самостійні, дослідницькі, творчі роботи, проекти, реферати на якісно новому рівні з можливістю виходу в глобальний інформаційний простір.

Використання презентацій є доцільним на будь-якому етапі вивчення теми та на будь-якому етапі уроку: під час пояснення нового матеріалу; Основне завдання методики використання мультимедіа - формування інформаційного середовища, що забезпечує досягнення педагогічних цілей, і яке проводиться за допомогою цілого комплексу засобів навчання.

Використання мультимедійних технологій дозволяє проводити уроки:

- на високому естетичному і емоційному рівні (анімація, музика);

- забезпечує наочність;

- залучає велику кількість дидактичного матеріалу;

- підвищує обсяг виконуваної роботи на уроці в 1,5 - 2 рази;

- забезпечує високу ступінь диференціації навчання (індивідуально підійти до учня, застосовуючи різнорівневі завдання).

Систематичне використання комп'ютера, зокрема мультимедійних презентацій, на уроці сприяє:

- підвищенню якісного рівня використання наочності на уроці;

- зростанню продуктивності уроку;

- реалізації міжпредметних зв'язків;

- логізації й структуруванню навчального матеріалу, що значно підвищує рівень знань учнів;

- зміні ставлення школярів до комп'ютера: вони починають сприймати його не як сучасну іграшку, а як універсальний інструмент для ефективної роботи в будь-якій галузі людської діяльності.

Що дають такі уроки учням?

1. викликають інтерес до предмета;

2. сприяють кращому сприйняттю матеріалу будь-якої складності;

3. підвищують якість навчання;

4. створюють базу для засвоєння знань в основній школі;

5. допомагають виконати ті завдання, які ставлять перед ними вчителі.

Завдяки використанню презентацій у школярів спостерігається: концентрація уваги; включення всіх видів пам'яті: зорової, слухової, моторної, асоціативної; зростання мотивації до навчання; закріплення набутих знань; відпрацювання навчальних умінь і навичок; повторення, практичного застосування одержаних знань, умінь і навичок; узагальнення, систематизації знань; контролю.

На етапі створення мультимедійної презентації слід враховувати такі моменти: психологічні особливості учнів класу, цілі і результати навчання, структуру пізнавального простору, розташування учнів, вибір найбільш ефективних елементів комп'ютерних технологій для вирішення завдань конкретного уроку, колірну гаму оформлення навчального матеріалу.

Під час роботи з мультимедійними презентаціями на уроках потрібно, перш за все, враховувати психофізіологічні закономірності сприйняття дітьми інформації з екрану комп'ютера, телевізора, проекційного екрану. Робота з візуальною інформацією, яка подається з екрану, має свої особливості, оскільки при тривалій роботі викликає стомлення, зниження гостроти зору. Особливо складною для людського зору є робота з текстами.

Основні вимоги щодо створення мультимедійних презентацій:

1. Слайд має містити мінімальну кількість слів.

2. Для написів і заголовків слід використовувати чіткий великий шрифт. Обсяг тексту, що виводиться на екран, має бути мінімальним. Лаконічність - одне з головних вимог у розробці навчальних програм.

3. Виносити на слайд треба ті визначення, слова і терміни, які учні будуть записувати в зошиті або читати вголос під час показу презентації.

4. Розмір літер, цифр, знаків та контрастність визначається потребою їх чіткого розгляду з останнього ряду парт.

5. Заливка фону, букв, ліній має бути спокійного, «неотруйного» кольору, щоб не викликала роздратування і втому очей. Бажано використовувати приємні колірні гами.

6. Креслення, малюнки, фотографії та інші ілюстраційні матеріали мають бути максимального розміру та рівномірно заповнювати все екранне поле.

7. Не можна перевантажувати слайди зоровою інформацією.

8. На перегляд одного слайда потрібно відводити достатньо часу, щоб учні могли сконцентрувати увагу на екранному зображенні, простежити послідовність дій, розглянути всі елементи слайда, зафіксувати кінцевий результат, зробити записи у робочі зошити.

9. Звуковий супровід слайдів не повинен бути різкий, відволікаючий, дратівливий, занадто гучний.

10. Всі слайди однієї презентації бажано робити в одному стилі.

11. Застосовувати мінімум анімаційних ефектів.

12. Не користуватися автоматичною зміною слайдів.

Щоб створити урок з використанням мультимедійних технологій, перш за все необхідно визначити відповідність навчальній, виховній та розвивальній меті уроку, продумати доцільність та раціональність використання комп'ютера при вивченні певної теми, визначити навчальні ситуації, коли створена презентація сприятиме більш глибокому засвоєнню матеріалу.

Конструюючи мультимедійний урок, особливу увагу слід звертати на добір матеріалу. Важливо, щоб інформація була чіткою, доступною, пізнавальною, цікавою для учнів. Також необхідно включати завдання практичного спрямування, що дають змогу дітям безпосередньо працювати з комп'ютером. Головне завдання вчителя початкових класів - навчити дитину вчитися, самостійно здобувати знання. Якщо дитина в сім'ї користується телевізором, комп'ютером, а прийшовши до школи, бачить лише вчителя, нерухому дошку і таблицю, то інтерес до навчання зникне з перших же днів. Тому необхідно використовувати можливості комп'ютера у підготовці та проведенні уроків [15, с. 135]. Класна кімната має бути оснащена сучасною технікою, а саме ноутбук, екран. Доцільно використовувати низку навчальних комп'ютерних програм із різних предметів, де пояснення нового матеріалу діти чують не від учителя, а від казкових персонажів. Так, наприклад, уроки математики дітям подають у цікавій ігровій формі Равлик та Сонечко. Учні із захопленням слухають, про що їм розповідають герої уроку. Це стимулює роботу вихованців, заохочує до праці. З уроками образотворчого мистецтва дітей ознайомлюють Пані фарба та Олівець. Діти разом із персонажами уроку вчаться працювати з палітрою кольорів, спостерігають за поетапним виконанням того чи іншого малюнка. Приємно бачити, коли дитячі оченята переповнюються радістю від задоволення. В електронному підручнику з трудового навчання живуть дизайнери Сонячний Зайчик, Синя Крапелька та Червона Іскорка. Ці герої подорожують із дітьми впродовж усіх уроків, допомагають виконувати завдання. Цінну і пізнавальну інформацію містить у собі електронний матеріал до уроків природознавства. Цікаві розповіді супроводжуються відповідними зображеннями, що дає змогу учням на тільки почути матеріал, а й побачити. Усі навчальні комп'ютерні програми - цікаві й доступні для дітей, викликають у них позитивні емоції. А без емоційної культури не може бути справжньої освіти. Без емоцій немає мислення. Висновок

Таким чином, знання вчителем початкової школи видів мультимедійних технологій дозволяє педагогічно обґрунтовано використовувати потужні дидактичні можливості мультимедіа у початковій ланці освіти, що дозволить глибше розвинути резерви дитини, дасть змогу вчителеві працювати творчо, ініціативно, з більшою професійною майстерністю.

1.2 Особливості створення навчальних мультимедійних презентацій у початковій школі. Специфіка і структура мультимедійного уроку в початковій школі. Типи мультимедійних уроків, вимоги до їх створення

Презентація (від англ. «рrеsепtаtіоп» - подання, вистава) - це набір картинок-слайдів на певну тему, які зберігаються у файлі спеціального формату. На кожному слайді можна вміщувати довільну текстову, графічну, відеоінформацію, анімацію, стереозвук, як синтезований, так і записаний із мікрофона. Презентації легко створювати за допомогою програми MS PowerPoint.

За структурою презентації поділяють на лінійні та розгалужені.

Презентації лінійної структури створюються для послідовного викладання матеріалу з використанням мультимедійних засобів. Вони мають містити лише головні положення повідомлення, які допомагають усвідомити його зміст, та ілюстрації.

Презентації, які можна використовувати під час узагальнення й систематизації знань та для визначення рівня навчальних досягнень учнів, завдяки гіпертекстовим посиланням найчастіше мають розгалужену структуру.

Додаткові вимоги до презентацій: кожен слайд має відображати одну думку; текст має складатися з коротких слів та простих речень; рядок має містити 6-8 слів; всього на слайді має бути 6-8 рядків; загальна кількість слів не повинна перевищувати 50; дієслова мають бути в одній часовій формі; заголовки мають привертати увагу аудиторії та узагальнювати основні положення слайду; у заголовках мають бути і великі, і малі літери; слайди мають бути не надто яскравими - зайві прикраси лише створюють бар'єр на шляху ефективної передачі інформації; кількість блоків інформації під час відображення статистичних даних на одному слайді має бути не більше чотирьох; підписи до ілюстрації розміщуються під нею, а не над нею; усі слайди презентації мають бути витримані в одному стилі.

Правила створення презентації

Презентація має бути стислою і лаконічною - чим менше слайдів потрібно, щоб розкрити тему, тим краще. На слайдах не повинно бути ніякої інформації, що не збираєтесь озвучувати. Все по темі і коротко.

Дотримуйтесь правил створення слайдів:

На кожному слайді має міститись заголовок. Навіть якщо один розділ презентації розбитий на кілька слайдів, на всіх слайдах повинна відображатись назва розділу [5, с. 94].

Мінімум тексту на слайдах! По можливості максимально скоротіть текст слайду. Не потрібно розміщувати на слайді весь той текст, що збираєтесь озвучити. Текст має бути короткими фразами, що відображають зміст вашої доповіді.

Інформація на слайдах має подаватись в доступній формі. Враховуйте особливості аудиторії, якій презентація буде демонструватись.

Слайди не потрібно загружати зайвою інформацією - на них має міститись лише та інформація, що буде розповідатись. Нічого зайвого!

Продумайте дизайн презентації. Дизайн має бути:

Збалансованим. Уявіть, що кожен об'єкт на слайді має вагу. При оформленні слайдів потрібно звертати увагу чи «витримає вагу» верхнього нижній об'єкт? Якщо, наприклад, розмістити велику картинку над маленькою, складається враження, що ліліпут тримає на плечах велетня.

Контрастним. Фон і об'єкти на слайдах мають бути контрастних кольорів, щоб об'єкти не зливались з фоном.

Економним. На слайдах має міститись лише необхідна інформація. Всі зображення повинні бути доречними; вони мають демонструвати зміст презентації.

Це не означає, що на слайдах не може бути декоративних елементів. Але кожен елемент декору також має нести якийсь зміст, відповідати темі роботи.

Єдиним. При перегляді презентації має виникати відчуття чогось єдиного. У презентації повинен бути один стиль. Навіть якщо ви хочете виділити різні за змістом групи слайдів, наприклад, різним кольором, то все рівно вони мають бути пов'язані чимось єдиним (однакове розміщення об'єктів, однакові декоративні елементи, анімація тощо). Перехід між різним оформленням слайдів повинен бути плавним.

Дотримуйтесь правил роботи з текстом презентації.

Правильно оформляйте графічні об'єкти.

Керуйтесь правилом «Легко для очей та вух». Не зловживайте анімацією та звуковим супроводом. Вони повинні бути обґрунтованими та підкреслювати головні моменти доповіді.

Правильно використовуйте анімацію. Наприклад, застосовуйте її для відображення динаміки, підкреслення головного.

Правильно визначте темп демонстрації презентації. Розраховуйте час демонстрації кожного слайду таким чином, щоб глядачі встигли ознайомитись з його змістом, але у них не залишилось часу відволікатись.

Ми коротко розглянули основні правила, яких потрібно дотримуватись при створенні презентацій.

Зупинимось детальніше на дизайні презентації.

Дизайн (англ. design - задум, план, проект, ескіз, композиція) - це процес художньо-технічного проектування виробів або їхніх комплексів. Дизайном також називають і результат цього проектування.

В дизайні виділяють кілька напрямків:

Промисловий дизайн (розробляються знаряддя праці)

Дизайн середовища:

- архітектурний дизайн (будівлі та їх розміщення на місцевості)

- дизайн інтер'єру (внутрішні приміщення та їх оформлення)

- ландшафтний дизайн (парки, сквери, сади тощо)

- графічний дизайн (друкована продукція, реклама)

Комп'ютерний дизайн (веб-сайти, програми, цифрова фотографія тощо)

Дизайн зовнішнього вигляду людини (зачіски, макіяж, візаж, одяг тощо)

Для реалізації успішного дизайну потрібно дотримуватись законів композиції, колористики та ергономіки.

Композиція (лат. compositio - складання, зв'язування) - наука про узгодження складових об'єкта для надання йому зовнішньої привабливості та функціональності, а також результат такого узгодження.

При розробці композиції (структури) слайдів потрібно враховувати властивості композиції:

Цілісність - презентація повинна викликати у глядача відчуття чогось єдиного (всі елементи презентації мають бути чимось пов'язані)

Виразність - розміщення і оформлення слайдів має бути таким, щоб глядач міг легко визначити точну ідею презентації чи окремого слайда. Для цього потрібно використовувати контрастні кольори, правильне розміщення об'єктів на слайдах, рамку об'єктів тощо.

Динамічність - для демонстрації динамічності композиції використовують спрямовані (стрілки) або видовженої форми (прямокутники, лінії) об'єкти, які відображають динамічність. Цю властивість потрібно враховувати при створення, наприклад, кнопок переключення слайдів, активації звуку тощо.

Симетрія і асиметрія - симетричне розміщення об'єктів підкреслює статичність, надійність та гармонійність композиції, а асиметрія відображає здатність до швидкого розвитку та готовність до змін, мобільність композиції.

Колористика - наука про колір, його властивості, особливості сприйняття кольорів людьми різних вікових та соціальних категорій тощо.

При створення дизайну презентації потрібно вибрати основний колір (колір фону), який буде задавати настрій презентації.

Змінити фон слайду презентації можна за допомогою команди меню Формат (контекстне меню слайду), фон.

При цьому потрібно зважати на так звану психологічну характеристику кольорів, яка визначає вплив того чи іншого кольору на психічний стан людини.

Ергономіка - наука про ефективність використання людиною пристроїв, засобів, інструментів на основі врахування особливостей побудови та функціонування людського організму.

При створенні презентації слід продумувати розміщення елементів керування таким чином, щоб доповідачу не доводилось постійно переміщувати вказівник з одного краю слайда на інший, щоб елементи керування чітко розрізнялись між собою, розміри давали змогу швидко вибрати їх тощо.

Урок в початковій школі спрямований на пізнання навколишнього світу.

Одними з основних його завдань є формування уявлень про навколишній світ, засвоєння основних математичних, мовних, музичних тощо понять і термінології; формування здатності використовувати набуті знання та вміння; розвиток математичних, мовних, логічних, музичних, художніх тощо здібностей, творчого потенціалу особистості; збагачення емоційно-естетичного досвіду, розвиток універсальних якостей творчої особистості; виховання різнопланових інтересів, смаків і потреб [2, с. 53].

Саме на вирішення цих завдань спрямовані уроки в початковій школі із застосуванням комп'ютерних технологій. Кожен із таких уроків є сукупністю малюнків, світлин, анімацій, відеофрагментів, текстових пояснень, звукового супроводу, зразкового виконання музичних творів, виконання пісень у режимі караоке, тестових запитань тощо, які використовує педагог при проведенні заняття з використанням комп'ютерного супроводження.

Урок складається з певної кількості кроків - структурних елементів, що містять сукупність зображень, аудіо і відеофрагментів, тексту, об'єднаних за певною ознакою (наприклад, розучування пісні, розповідь про правила дорожнього руху, формування обчислювальних або мовленевих навичок тощо).

Для підготовки та проведення уроку в початковій школі із застосуванням комп'ютера вчителю слід знати структуру пропонованого уроку, зміст кожного етапу.

Мультимедійний урок (комбінований) в початковій школі складається з логічно-обґрунтованих частин, які мають таку послідовність:

1. оголошення теми уроку;

2. вступ (вступна бесіда);

3. пояснення нового матеріалу з використанням мультимедійної демонстрації;

4. формування практичних навичок;

5. тестові завдання;

6. підведення підсумків уроку.

Послідовність частин (кроків) може змінюватись. Незмінними кроками є: тема уроку, вступ (вступна бесіда), тестові завдання, підсумки уроку.

Наведемо приклад застосування мультимедійних технологій під час здійснення кожного етапу уроку в початковій школі.

Оголошення теми уроку: на екрані з'являється запис теми уроку. Учитель разом з дітьми читає запис.

Вступ (вступна бесіда): на екрані з'являються головні герої, які розповідатимуть про тематику уроку. Вони вітаються з учнями, ведуть між собою та учнями діалог відповідно до теми уроку.

Учитель (за бажанням) може продовжити з учнями цей діалог.

Пояснення нового матеріалу з використанням мультимедійної демонстрації: на слайдах розташовується необхідна тестова, графічна, відео інформація. Учні можуть слідкувати за зображенням разом з головними героями.

Формування практичних навичок: використовуються тренажери або ППЗ. Аналіз виконуваних дій: питання головних героїв до учнів. Учні відповідають самостійно, іноді - за допомогою підказок на моніторі або з допомогою вчителя.

Учитель може доповнити аналіз власними питаннями, завданнями.

Тестові завдання (завдання): питання для перевірки знань матеріалу уроку з варіантами відповідей.

Підведення підсумків уроку: діалог головних героїв. Учитель, за бажанням, може продовжити з учнями цей діалог.

1.3 Шляхи використання інформаційних технологій у навчально-виховному процесі вчителем початкових класів

На початку ХХІ століття в цілому українські школи можуть похвалитись високим рівнем комп'ютеризації, навіть у сільській місцевості. Та машина без людського фактору залишається розумною іграшкою. Сьогодні вже очевидно, що викладач, який веде заняття за допомогою мультимедійного проектора, електронної дошки та комп'ютера, використовує на уроці та під час підготовки до нього ресурси Інтернет, має якісні переваги перед коллегою, який користується «крейдяною технологією». Виховання учнів в школі має бути спрямоване на розвиток людини сучасного інформаційного суспільства, і школа має вчити користуватись необмеженим джерелом інформації - Інтернетом.

Сучасний урок - це поєднання традиційних технологій та нових інформаційних джерел, які передбачають використання теле - та радіомовлення, періодики, архівних матеріалів, ресурсів мережі Інтернет тощо. Це використання додаткового матеріалу, який можна знайти для різних категорій учнів і для різного рівня підготовки.

Існує два шляхи використання мультимедійних технологій у навчально-виховному процесі: використання спеціальних навчальних програм, в яких передбачаються матеріали для різних видів навчальної діяльності, також пропонується методика їхнього використання; самостійний відбір окремого матеріалу щодо конкретних цілей навчання [17, с. 241].

Використання мультимедійних інформаційних технологій в освіті, можливість зберегти й опрацьовувати велику кількість різнорідної інформації (звукової, графічної, текстової та відео) та компонувати її в зручному виді сприяє: розкриттю, збереженню та розвитку індивідуальних і творчих здібностей учнів; формуванню в учнів пізнавальних можливостей, прагнення до самовдосконалення; забезпеченню комплексності вивчення явищ дійсності, безперервності взаємозв'язку між гуманітарними, технічними науками та мистецтвом; постійному динамічному оновленню змісту, форм та методів навчальних процесів тощо.

Поняття «технологія», походить із двох грецьких слів - мистецтво, майстерність і слово, навчання. Таким чином, технологію можна визначити як усвідомлене практичне мистецтво, усвідомлене майстерність. Технологія вказує на конкретні способи і засоби здійснення професійної діяльності.

Сучасні інформаційні технології це - форми і методи передачі інформації при допомозі новітніх засобів та пристроїв зв'язку (телебачення, комп'ютеризація, Інтернет та мобільна мережа зв'язку).

Інформатизація суспільства - це глобальний соціальний процес, особливість якого полягає в тому, що домінуючим видом діяльності в сфері суспільного виробництва є збір, нагромадження, продукування, обробка, збереження, передача і використання інформації, здійснювані на основі сучасних засобів мікропроцесорної й обчислювальної техніки, а також на базі різноманітних засобів інформаційного обміну. Інформатизація суспільства забезпечує: активне використання постійного інтелектуального потенціалу суспільства, що розширюється, сконцентрованого в друкованому фонді, і науковому, виробничому й іншому видах діяльності його членів; інтеграцію інформаційних технологій з наукового, виробничого, ініціюючого розвитку усіх сфер суспільного виробництва, інтелектуалізацію трудової діяльності; високий рівень інформаційного обслуговування, доступність будь-якого члена суспільства до джерел достовірної інформації, візуалізацію інформації, що представляється істотність використовуваних даних.

Застосування відкритих інформаційних систем, розрахованих на використання всього масиву інформації, доступної в даний момент суспільству у визначеній його сфері, дозволяє удосконалити механізми керування суспільним пристроєм, сприяє гуманізації і демократизації суспільства, підвищує рівень добробуту його членів. Процеси, що відбуваються в зв'язку з інформатизацією суспільства, сприяють не тільки прискоренню науково-технічного прогресу, інтелектуалізації усіх видів людської діяльності, але і створенню якісно нового інформаційного середовища соціуму, що забезпечує розвиток творчого потенціалу індивіда. [9]

Одним із пріоритетних напрямків процесу інформатизації сучасного суспільства є інформатизація освіти - упровадження засобів нових інформаційних технологій у систему освіти. Це уможливить: удосконалювання механізмів керування системою освіти на основі використання автоматизованих банків даних науково-педагогічної інформації, інформаційно-методичних матеріалів, а також комунікаційних мереж; удосконалювання методології і стратегії добору змісту, методів і організаційних форм навчання, що відповідають задачам розвитку особистості того, якого навчають, у сучасних умовах інформатизації суспільства; створення методичних систем навчання, орієнтованих на розвиток інтелектуального потенціалу того, якого навчають, на формування умінь самостійно здобувати знання, здійснювати інформаційно-навчальну, експериментально-дослідницьку діяльність, різноманітні види самостійної діяльності по обробці інформації; створення і використання комп'ютерних тестуючих, діагностуючих, контролюючих і оціночних систем.

Інтенсивний розвиток процесу інформатизації освіти спричиняє розширення сфери застосування сучасних інформаційних технологій. В даний час можна вже цілком виразно виділити успішно й активно розвиваючі напрямки використання сучасних інформаційних технологій в освіті: [11] реалізація можливостей програмних засобів навчального призначення (проблемно-орієнтованих, об'єктно-орієнтованих, предметно-орієнтованих) як засіб навчання, об'єкта вивчення, засобу керування, засобу комунікації, засобу обробки інформації [1, с. 42].

Як показує вітчизняний і закордонний досвід застосування сучасних інформаційних технологій, реалізація вищевикладених можливостей дозволяє забезпечити: надання тому, кого навчають, інструмент дослідження, конструювання, формалізації знань про предметний світ і разом з тим активного компонента предметного світу, інструмента виміру, відображення і впливи на предметний світ; розширення сфери самостійної діяльності тих, яких навчають, за рахунок можливості організації різноманітних видів навчальної діяльності (експериментально-дослідницька, учбово-ігрова, інформаційно-навчальна діяльність, а також діяльність по обробці інформації, зокрема й аудіовізуальної), у тому числі індивідуальної, на кожному робочому місці, груповий, колективної; індивідуалізацію і диференціацію процесу навчання за рахунок реалізації можливостей інтерактивного діалогу, самостійного вибору режиму навчальної діяльності й організаційних форм навчання; озброєння того, кого навчають, стратегією засвоєння навчального матеріалу чи рішення задач визначеного класу за рахунок реалізації можливостей; формування інформаційної культури, компоненти культури індивіда, члена інформаційного суспільства, за рахунок здійснення інформаційно-навчальної діяльності, роботи з об'єктно-орієнтованими програмними засобами; підвищення мотивації навчання за рахунок комп'ютерної візуалізації досліджуваних об'єктів, явищ, керування досліджуваними об'єктами, ситуацією, можливості самостійного вибору форм і методів навчання, вкраплення ігрових ситуацій.

Процес інформатизації освіти і зв'язане з цим використання можливостей сучасних інформаційних технологій у процесі навчання приводить не тільки до зміни організаційних форм і методів навчання, але і до виникнення нових методів навчання [9, с. 75]. Придатність технічних засобів навчання і контролю для використання на заняттях по іноземній мові визначається за наступними критеріями:

по-перше, вони повинні сприяти підвищенню продуктивності праці й ефективності навчального процесу,

по-друге, забезпечувати негайне і постійне підкріплення правильності навчальних дій кожного учня;

по-третє, підвищувати свідомість і інтерес до вивчення мови,

по-четверте, забезпечувати оперативний зворотний зв'язок і поопераційнний контроль дій усіх тих, яких навчають,

по-п'яте, мати можливість швидкого уведення відповідей без тривалого їхнього кодування і шифрування.

Школа покликана вирішувати завдання підготовки молоді до життя в інформаційному суспільстві. Суспільству необхідні грамотні і кваліфіковані фахівці, що володіють величезним запасом технологій і засобів інформатизації, тому одне з завдань сучасної школи - сформувати інформаційну культуру та інформативні компетентності майбутнього спеціаліста. Для цього необхідно повна інформатизація навчального закладу. Сучасні школи мають бути забезпечені навчальними комп'ютерними комплексами (це мінімум). Кожен учень на уроках інформатики повинен самостійно працювати за комп'ютером, розвивати свої здібності, уміння і навички ефективного використовувати сучасні інформаційно-комунікаційних технології у своїй діяльності [19, с. 184]. В школі мають бути мультимедійні комплекси, інтерактивні дошки. Метою використання інтерактивного та мультимедійного обладнання в галузі освіти є підвищення компетенції вчителів у максимально ефективному використанні нових інформаційних, комунікаційних та інтерактивних технологій, стимулювання становлення нової культури педагогічного мислення, а також пробудження більшого інтересу до навчання в учнів. Засоби візуалізація інформації з використанням сучасних технологій мають знаходитись в кожному предметному кабінеті і використовуватися на кожному уроці як вчителем так і учнем. Вчителі і учні мають чітко володіти технологією роботи з цими засобами. Це значно збільшить ефективність навчання та буде економити час на відображення інформації. Головне завдання вчителя - навчаючи розвивати, тобто не тільки дати знання зі свого предмета, а й навчити учня мислити логічно, ставити проблему, знаходити шляхи її вирішення. Вивчення предметів має підтримуватися відповідним програмним забезпеченням. Зараз існує досить багато комп'ютерних програм, розроблених для вдосконалення навчального процесу - це лабораторні практикуми, тренажери, контролюючі програми, довідкові системи. Програми дозволяють здійснювати видачу матеріалу в динаміці. Тут комп'ютер здобуває ще більшу роль, знімаючи частину навантаження з викладача. Учень сам може визначити для себе теми для вивчення, впливати на порядок, швидкість освоєння матеріалу. Це дозволяє використовувати подібні можливості для самонавчання. Комп'ютер з відповідним програмним забезпеченням виступає як засіб управління навчальною діяльністю учнів, виконує розвиваючу, навчальну та виховну функції [7, с. 42]. Сучасне суспільство перебуває в бурхливих потоках інформації. Без мережі Інтернет не можливе життя. Мережа забезпечує наступні дидактичні цілі: публікацію навчально-методичної інформації; спілкування між суб'єктами та об'єктами навчального процесу в Інтернет; дистанційний доступ до інформаційних ресурсів (віддаленим бібліотечних каталогів і файлів електронних бібліотек, до призначених для користувача файлів, до баз даних.

Пошук і одержання необхідної інформації із глобальної комп'ютерної мережі Інтернет вимагає використання комунікаційних технологій. Використання Інтернет в школі повинно здійснюється за такими основними напрямками: включення в навчальні програми посилань на сайти Інтернет, що містять освітній матеріал, а також безпосереднє використання цих матеріалів; організація відеоконференцій та Інтернет-конференцій за участю школярів ряду шкіл міста; участь у on-line конкурсах та олімпіадах різного спрямування; використання можливостей Інтернет в освітньому процесі (зокрема, у викладацькій роботі) [13, с. 52].

Це використання електронної пошти, пошук інформації на різні теми, представлення власних розробок в глобальній мережі та ін; найбільш поширений аспект використання ресурсів Інтернету - це пошук інформації. Як показує досвід, застосування сучасних інформаційних технологій в школі, дозволяє забезпечити для учнів: підвищення мотивації навчання за рахунок комп'ютерної візуалізації досліджуваних об'єктів, явищ, керування досліджуваними об'єктами, ситуацією, можливості самостійного вибору форм і методів навчання, вкраплення ігрових ситуацій; інструменти дослідження, конструювання, формалізації знань про предметний світ і разом з тим активні компонента предметного світу, інструменти виміру, відображення і впливу на предметний світ; розширення сфери самостійної діяльності, за рахунок можливості організації різноманітних видів навчальної діяльності (експериментально-дослідницька, учбово-ігрова, інформаційно-навчальна діяльність, а також діяльність по обробці інформації, зокрема й аудіовізуальної), у тому числі індивідуальної, на кожному робочому місці, груповий, колективної; індивідуалізацію і диференціацію процесу навчання за рахунок реалізації можливостей інтерактивного діалогу, самостійного вибору режиму навчальної діяльності й організаційних форм навчання; формування інформаційної культури, компоненти культури індивіда, члена інформаційного суспільства, за рахунок здійснення інформаційно-навчальної діяльності, роботи з об'єктно-орієнтованими програмними засобами. Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі - це найважливіший напрямок інформатизації освіти, який впливає на підвищення якості підготовки школярів - майбутніх фахівців з абсолютно новим рівнем мислення, який відповідає рівню розвитку інформаційного суспільства. В ідеалі такий фахівець не піде з написаним шаблоном, а зробить аналіз запропонованих засобів і вибере з них оптимальний. Це і є стратегічним завданням впровадження нових ІКТ в шкільне життя. Вчитель за допомогою засобів інформатизації повинен вивчити три основні моменти - знати, які є інформаційні ресурси, де вони знаходяться, як можна отримати до них доступ і як їх можна використовувати з метою підвищення ефективності професійної діяльності. Створення і застосування ІКТ в навчальному процесі потребує і призводить до розвитку інформаційної компетентності як викладача, так і учня [4, с. 261]. Інформаційні технології надають широкі можливості для розвитку особистості учнів і реалізації їх здібностей, впровадження нових методів і організаційних форм навчальної діяльності в сучасній школі. Використання комп'ютера сприяє вирішенню проблеми інтенсифікації та підвищення ефективності навчального процесу за рахунок посилення індивідуального підходу.

Отже, інформаційні технології в школі це не мода - це необхідність, це потреба сучасності, потреба майбутнього. Ми, вчителі, повинні чітко це усвідомлювати і робити все можливе аби забезпечити відповідне навчання і розвиток нашої молоді.

2. Використання мультимедійних презентацій на уроках в початковій школі

2.1 Використання мультимедійних презентацій на уроках природознавства

Долучити дітей до світового банку знань - одне з найважливіших завдань сучасної освіти. Тому використання комп'ютерної системи стає невід'ємною складовою вивчення будь-якого предмета. Особливо цікавою є ця робота під час опанування учнями курсу про рідний край, свою малу батьківщину, землю, де ти народився.

Головна мета курсу природознавства - формування потреби до пізнання світу і людини в ньому як біологічної та соціальної істоти; розвиток духовних цінностей у різноманітних сферах: екологічній, пізнавальній, моральній, діяльнісно-вольовій, емоційній, естетичній, комунікативній. На уроках учні ознайомлюються з різноманітністю природи, господарською діяльністю населення, охороною і збереженням природи рідного краю, України, з системою цінностей у ставленні до природи, до людей, до самого себе.

У традиційному навчанні підготовка уроків природознавства викликає низку труднощів, які пов'язані з необхідністю продемонструвати учням динамічні елементи (обертання Землі навколо вісі відносно інших планет рідкісні явища (зорепад) або процеси, які недоступні для звичайного сприймання (сонячні випромінювання, астероїдне кільце планети Сатурн тощо). У такому разі, засобом унаочнення виступають навчальні відеофрагменти, які зручно розмістити і відтворити в межах навчальної мультимедіа-презентації. (Фільм «Земля - планета Сонячної системи»)

Дану технологію можна розглядати як пояснювально-ілюстративний метод навчання, основним призначенням якого є організація засвоєння інформації на основі сполучення навчального матеріалу з його зоровим сприйняттям [10, с. 57].

Відомо (дослідження інституту Євро лінгвіст, Голландія), що більшість людей запам'ятовують 5% почутого і 20% побаченого. Одночасне використання аудіо- і відеоінформації підвищує запам'ятовування до 40-50%.

Для підготовки мультимедіа-презентації вчитель може скористатися як добре відомим програмним засобом - Microsoft PowerPoint, так і спеціалізованими редакторами: Macromedia Flash, Picasa, Photodex ProShow та ін. Зокрема, програма Picasa (Google, Inc.), дозволяє легко виокремлювати статичні й динамічні зображення з Інтернету; зручно, швидко проектувати як слайд-шоу, так і навчальні фільми; додавати до проекту текстові й звукові коментарі; створювати колажі із статичних зображень; з легкістю завантажувати зображення у Веб-альбоми тощо. Створені Веб-альбоми можна розміщувати на шкільному сервері та організовувати роботу молодших школярів з інформацією відповідно їх навчальним можливостям.

В нагоді вчителеві стане електронний навчально-методичний комплект «Природознавство, 4 клас» ТМ «Розумники». Увесь курс складається з 33 уроків. Кожен мультимедійний урок ЕНМК розкриває конкретну тему згідно з навчальною програмою та містить: теоретичний матеріал, багатий ілюстративний матеріал, цікаву анімацію природних процесів та явищ, інтерактивні моделі, відеофрагменти, звуковий супровід до уроку тощо. Також до кожної теми пропонується тестовий контроль, який можна доповнити, скориставшись конструктором тестових завдань [8, с. 56].

Водночас, для підготовки мультимедіа-презентації вчитель може скористатися готовими програмними засобами, зокрема, «Природоведение для самых маленьких», «Астрономия для самых маленьких», «Географія для найменших», «Земля та Всесвіт», «Рослини нашої планети»; «Маленький астроном», «Природа й людина», «Питання про тварин», «Світ природи. Цікаві матеріали про навколишнє середовище» тощо.

Представлений у вигляді електронних презентацій матеріал істотно розширює можливості звичайних підручників за рахунок використання звукового й відео супроводу й ефектів анімації. У ході роботи з комп'ютером в учнів задіються слухові і візуальні канали сприйняття, що дозволяє збільшити не тільки обсяг сприйманої інформації, але й міцність її засвоєння. Зміст матеріалу опирається на принцип обліку індивідуальних особливостей учнів з різним рівнем готовності до навчання, що передбачає можливість розвитку кожного учня, а також дозволяє вибудовувати його індивідуальну освітню траєкторію.

Під час використання мультимедіа-презентації у процесі пояснення нової теми варто дотримуватися лінійної послідовності кадрів для показу цікавих унаочнень моменти теми. На екрані можуть також з'являтися визначення, схеми, які діти записують у зошит (за наявності технічних можливостей короткий конспект змісту презентації може бути роздрукований для кожного учня), тоді як вчитель, не витрачаючи час на повторення, встигає розповісти більше [16, с. 143]. Визначення, схеми дублюють і доповнюють підручник, але найважливіше - ілюструють його і забезпечують ефективне засвоєння учнями програмного змісту. Ілюстрований матеріал у презентаціях поданий відповідно до послідовності матеріалу у підручнику.

Кожне слово вчителя на уроці природознавства повинно викликати в уяві дитини образи. Якщо ж вона не уявляє, наприклад, який Сатурн, то розповідь учителя про об'єкт живої чи неживої природи і зображення відповідного об'єкта на екрані монітора можуть дійсно сформувати в учнів уявлення про навколишній світ. Презентації на уроках природознавства не можуть надаватися на єдиному фоні просто з текстом, оскільки кожне слово - це образ, це крок у природу, а значущим є сприймання навколишнього середовища. Тому в багатьох презентаціях кожен слайд має фон автономної сторінки (із зображенням об'єкта, що вивчається, на весь монітор).

Супроводжувальні записи на слайдах (здебільшого із зображенням рослин і тварин) з'являються після появи ілюстрації з метою розвитку пізнавальної активності учнів. Тобто, учень мимоволі впізнає об'єкт, можливо, називає, а потім перевіряє себе - чи правильно він його назвав.

Звичайно, можна вивчити природу лісостепу в навколишньому середовищі. Але чи зможуть діти за одну екскурсію побачити багато тварин? Звичайно, ні. А побачити їх на моніторі можливо. І, звичайно ж, почути голос луків, степу або річки можна лише завдяки аудіозаписам.

Для того, щоб кожен урок був успішним, потрібно заздалегідь підготуватися до нього: ознайомитися з теоретичними відомостями, спланувати поділ на групи для виконання кожного виду роботи, дібрати додатковий матеріал для роботи учнів, підготувати необхідне обладнання для дослідів або експериментів.

Головною метою створення мультимедійного супроводу уроків природознавства є ілюстрування підручника. Кожна презентація насичена ілюстрованим матеріалом. Наприклад, презентація до теми «Мішані ліси» містить 31 слайд і повністю охоплює матеріал підручника. Є всі зображення рослин і тварин, назви яких подано у підручнику, з дотриманням послідовності переліку [14, с. 162].

Кожну презентацію до уроку можна умовно поділити на три частини, кожна з яких відповідає певному етапу уроку. Наприклад, перший слайд містить назву теми уроку; другий - це повідомлення мети, оформлений у вигляді поетичної сторінки, загадок, цікавого матеріалу; третя сторінка - відвідування гідрометцентру, на якій учні характеризують погоду, зміни в неживій і живій природі. Наступний етап - сприймання та усвідомлення навчального матеріалу. Для цього етапу дібрано найбільшу кількість слайдів, що мають інформаційний характер. Останні слайди можуть використовуватись для письмової перевірки знань (це, найчастіше, тести).

Матеріал до уроку «Збережемо природу Землі разом» має на меті не лише викликати позитивні емоції у дітей [12, с. 31]. Проблеми довкілля, занепокоєння станом флори і фауни на Землі передбачають ілюстрації, що розкривають байдуже ставлення людини до природи, ігнорування людьми законів природи, і, як наслідок - неприпустимі факти руйнування довкілля, що приводить до шкоди життю і здоров'ю самої людини.

І все ж уроки природознавства повинні викликати в учнів відчуття захоплення природою, бажання охороняти і примножувати її багатства. Тому ілюстрації, існування яких стало можливим завдяки розвитку комп'ютерної графіки, повинні закарбуватися у пам'яті дитини і формувати уявлення про оточуючий світ разом з відчуттям краси, радості, захоплення.

2.2 Використання мультимедійних презентацій на уроках читання та письма

Опанувавши програму складання презентацій PowerPoint, учитель сам стає режисером свого заняття. Ця програма дозволяє педагогу створити анімаційний опорний конспект уроку з читання та письма, включити відео - та аудіо-фрагмент, зобразити в динаміці якесь явище, подію, що допоможе учневі легше засвоїти новий навчальний матеріал. На якісно новому рівні проходять заняття з використанням методів групового навчання, при проведенні дидактичних ігор, вікторин, конкурсів тощо. Таким чином, саме при конструюванні мультимедійного уроку цілком доречні такі не завжди вдало використовувані в педагогічній літературі терміни, як «режисура», «сценарій», «дизайн» уроку [20, с. 15].

При організації оцінювання навчальних досягнень вчителю зовсім не обов'язково користуватись наявними в мультимедійному підручнику тестами. У його розпорядженні є ряд програм зі складання тестів. Деякі з них надзвичайно прості та доступні навіть починаючому користувачеві. Учитель може формувати банк контрольних матеріалів за своїм розсудом, з урахуванням особливостей конкретного класу та конкретного учня. Ряд нескладних програм зі складання тестів (наприклад, використовувана автором статті програма Tester) можна знайти в Інтернеті та скористатись ними цілком безкоштовно. Крім оперативності контролю комп'ютерне тестування допомагає учням краще підготуватись до державного іспиту.


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.