Використання інформаційних технологій в підготовці майбутнього вчителя технологій

Поняття "інформаційні технології", їх класифікація та характеристика. Значення і місце інформаційних технологій в розвитку сучасної освіти. Дослідження студентів для аналізу готовності майбутнього педагога-початківця до застосування інноваційних методик.

Рубрика Педагогика
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 22.04.2013
Размер файла 1,3 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

72

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА

Використання інформаційних технологій

в підготовці майбутнього вчителя технологій

ВСТУП

інформаційний освіта педагог

Актуальність дослідження. У сучасному світі технологічних змін і зростання конкуренції на ринку праці, необхідність професійного розвитку, можливість іти пліч-о-пліч з технічним прогресом, рушійною силою якого вважають технічне мислення, стають вкрай необхідними умовами. Підготовка висококваліфікованого фахівця потребує впровадження нових інформаційних технологій навчання.

Особливу актуальність у сучасних умовах інтенсивного розвитку нових інформаційних технологій на базі загальної комп'ютеризації здобуває організація підготовки студентів вищих навчальних закладів щодо використання інформаційних технологій в майбутній професійній діяльностіУ сучасних умовах відродження національної системи освіти, реалізації Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, модернізації вищої освіти України відповідно до положень Болонської декларації особливого значення набувають проблеми професійної підготовки майбутнього вчителя. Одним із пріоритетних завдань реформування освіти є підготовка нового покоління педагогів, здатних до професійної діяльності в умовах впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес.

Аналіз психолого-педагогічної літератури показав, що у вітчизняній педагогічній науці достатньо висвітлені концептуальні основи процесу інформатизації системи освіти, у полі зору багатьох учених був педагогічний потенціал інформаційних технологій, досліджувалась проблема формування інформаційної культури вчителів, зокрема у працях Н.В. А патової, В.Ю. Бикова, Л.П. Бабенко, Л.І. Білоусової, І.Є. Булах, А.Ф. Верланя, Б.С. Гершунського, Ю.О. Дорошенка, А.П.Єршова, М.І. Жалдака, Б.Г. Житомирського, В.М. Мадзігона, В.М. Монахова, Н.В. Морзе, О.М. Пєхоти, С.А . Ракова, Ю.С. Рамського, та інших науковців.

Психологічні аспекти використання інформаційних технологій у навчальному процесі досліджені в працях В.П. Безпалька, В.М. Бондаревської, П.Я. Гальперіна, В.П. Зінченка, Т.А . Ільїної, О.М. Леонтьєва, В.А . Львовського, Ю.І. Машбиця, В.Ф. Паламарчук, Л.Н. Прокопенка, В.В. Рубцова, Н. Тализіної та інших.

Проблема формування педагогічних умінь учителя висвітлена у працях Ю.П. А зарова, В.І. Бондаря, Ф.М. Гоноболіна, О.А . Дубасенюка, М.І. Дьяченка, Л.О. Кандибовича, А.Й. Капської, О.В. Киричука, Н.В. Кузьміної, Н.В. Кухарева, В.О. Сластьоніна, Л.Ф. Спіріна та інших.

Питання підготовки вчителя в умовах інформатизації освіти висвітлюються в працях С.О. Гунька, Ю.О. Жука, О.В. Майбороди, Е.М. Разинкіної, І.М. Смирнової, С.І. Тадіян, О.Є. Трофімова, О.І. Шиман тощо.

Здійснений аналіз праць цих та інших науковців засвідчив, що в педагогічній науці накопичено певний досвід дослідження проблем підготовки викладача в умовах інформатизації освіти. Водночас ряд аспектів потребує подальшого вивчення, зокрема недостатньо вивчено процес формування у майбутніх вчителів технологій вмінь використання інформаційних технологій у професійній діяльності.

Проведене нами діагностування рівня сформованості вмінь, необхідних майбутньому вчителю технологій для успішної професійної діяльності з використанням засобів інформаційних технологій, серед студентів-випускників вищих педагогічних навчальних закладів показало недостатній рівень їх розвитку.

Складність і багатогранність проблеми, теоретична нерозробленість багатьох її аспектів доводять важливість подальших спеціальних досліджень. До того ж існує суперечність між наявним рівнем умінь, яким повинні володіти майбутні вчителі технологічної освіти в умовах інформатизації освіти, та вимогами до професійної підготовки педагога.

Актуальність проблеми та доцільність наукового пошуку шляхів її вирішення зумовили вибір теми дослідження: “Використання інформаційних технологій в підготовці майбутнього вчителя технологій”.

Об'єкт дослідження - фахова підготовка майбутніх учителів технологій.

Предмет дослідження процес підготовки майбутніх учителів технологій засобами інформаційних технологій.

Мета дослідження - висвітлення значення і місця інформаційно-комунікаційних технологій у фаховій підготовці майбутніх учителів технологій.

Виходячи з предмета, об'єкта та мети дослідження нами визначенні такі завдання:

? охарактеризувати сутність поняття “інформаційні технології”,їх класифікація та характеристика;

? проаналізувати значення і місце інформаційних технологій в розвитку сучасної освіти;

? проаналізувати готовність майбутніх учителів технологічної освіти до застосування інформаційно-комунікаційних технологій у майбутній професійній діяльності.

Експериментальна база та організація дослідження. Дослідно-експериментальною базою було обрано Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова Інститут гуманітарно-технічної освіти. Дослідження проводилося впродовж 2010-2011 року.

РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

1.1 Інформаційні технології - сутність, принципи та їхня характеристика

Інформація - явище незрівнянно більш древнє, ніж сама людина. Уже природа у процесі своєї еволюції передавала закодовану інформацію в рослинах і живих організмах. З перших своїх кроків люди шукають і знаходять нові засоби передачі, збереження та обробки інформації. Однак ніколи раніше людство не накопичувало інформацію й знання настільки стрімкими темпами. Тому закономірним є те, що жодна галузь людської діяльності не зазнала такого розвитку як інформаційні технології. Саме вони були покликані збільшити ефективність та зручність використання різноманітних видів інформації. За останні десятиріччя інформаційні технології зазнали такого глобального поширення, що зараз уже важко уявити життя сучасної людини без них. На сучасному етапі можна без особливих труднощів навести приклади використання інформаційних технологій у всі галузях: від освіти і до менеджменту.[56] Сьогодні успіх буде мати та фірма, той заклад, який володіє найсучаснішими комп'ютерними технологіями. Значного прогресу можна досягти і в галузі освіти з впровадженням відповідних інформаційних компю'ютерних технологій, які зможуть зробити процес здобуття освіти більш гнучким, індивідуалізованим і одночасно нададуть змогу студентам використовувати глобальні ресурси для навчання, спілкуватись та обмінюватись досвідом із студентами інших міст, країн тощо. Насправді, перспективи розвитку інформаційних технологій безмежні. [58]

Інформацімйні техноломгії, ІТ, інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT, ІКТ) -- cукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, обробки, зберігання, розповсюдження, відображення і використання інформації в інтересах її користувачів.

Технології, що забезпечують та підтримують інформаційні процеси, тобто процеси пошуку, збору, передачі, збереження, накопичення, тиражування інформації та процедури доступу до неї. Технологія - система взаємозв'язаних способів опрацювання матеріалів та прийомів виготовлення продукції у виробничому процесі.[59]

Інформація є одним із видів ресурсів, що використовуються людиною в трудовій діяльності і побуті. Інформаційний ресурс - особливий вид ресурсу, який ґрунтується на ідеях і знаннях, накопичених у результаті науково- технологічної діяльності людей у певній області, у тому числі в економіці, і поданий у формі, придатній для накопичення, реалізації та відтворення.

Інформаційний ресурс має низку характерних особливостей, зокрема, на відміну від інших, матеріальних ресурсів, він практично невичерпний; з розвитком суспільства і зростанням використання знань, обсяги інформаційного ресурсу зростають.[46]

З поняттям інформаційного ресурсу пов'язане поняття інформаційної технології. Інформаційна технологія - технологія опрацювання інформації, яка складається з сукупності технологічних елементів: збирання, накопичення, пошуку, передавання інформації користувачам на основі сучасних технічних засобів.

Інформаційна технологія -- цілеспрямована організована сукупність інформаційних процесів з використанням засобів обчислювальної техніки, що забезпечують високу швидкість обробки даних, швидкий пошук інформації, розосередження даних, доступ до джерел інформації незалежно від місця їх розташування.

Інформаційні технології -- сукупність методів, виробничих і програмно-технологічних засобів, об'єднаних у технологічний ланцюжок, що забезпечує збирання, зберігання, обробку, висновок і поширення інформації. Інформаційні технології призначені для зниження трудомісткості процесів використання інформаційних ресурсів.[52]

Технологія, як строго наукове поняття, означає визначений комплекс наукових і інженерних знань, втілений у способах, прийомах праці, наборах виробничих факторів виробництва. Під інформаційними технологіями розуміється переробка інформації на базі комп'ютерних обчислювальних систем. У наш час людство переживає науково-технічну революцію, в якості матеріальної основи якої служить електронно-обчислювальна техніка. На базі цієї техніки з'являється новий вид технологій - інформаційні. До них відносяться процеси, де "вихідним матеріалом" і "продукцією" є інформація. Зрозуміло, що інформація, яка переробляється, зв'язана з визначеними матеріальними носіями і, отже, ці процеси включають також переробку речовини і переробку енергії. Але останнє не має істотного значення для інформаційних технологій. Головну роль тут грає інформація, а не її носій.[50]

Інформаційній технології характерні наступні властивості:

§ високий ступінь розчленованості процесу на стадії, що відкриває нові можливості для його раціоналізації і перекладу на виконання за допомогою машин. Це - найважливіша характеристика машинного технологічного процесу;

§ системна повнота (цілісність) процесу, що повинний включати весь набір елементів, що забезпечують необхідну завершенность дій людини при досягненні поставленої мети;

§ регулярність процесу й однозначність його фаз, що дозволяють застосовувати середні величини при їхній характеристиці, і, отже, що допускають їхню стандартизацію й уніфікацію. У результаті з'являється можливість обліку, планування, диспетчеризації інформаційних процесів.[47]

У такій розвитій формі, що має усі відзначені ознаки, информаційно- комунікаційні процеси присутні в машинних кібернетичних системах. Інакше кажучи, інформаційні технології визначають способи, методи і засоби збирання, реєстрації, передачі, зберігання, оброблення і видачі (розповсюдження або публікації) інформації в інформаційних системах. Інформаційні технології відповідають на запитання „як, за допомогою чого?”

Інформаційні технології класифікуються за деякими ознаками, зокрема (рис.1.1.):

§ за способом використання засобів обчислювальної техніки під час оброблення інформації:

- інформаційні технології у централізованих інформаційних системах;

- інформаційні технології у децентралізованих інформаційних системах;

§ за способом реалізації в інформаційних системах:

- традиційні інформаційні технології;

- нові інформаційні технології;

- високі інформаційні технології;

§ за ступенем охоплення задач управління:

- інформаційні технології електронного оброблення даних;

- інформаційні технології автоматизації функцій управління;

- інформаційні технології підтримки прийняття рішень;

- інформаційні технології електронного офісу;

- інформаційні технології експертної підтримки;

§ за типом користувацького інтерфейсу:

- пакетні;

- діалогові;

- мережеві;

§ за способом побудови мережі:

- локальні;

- глобальні;

- багаторівневі;

- розподілені;

§ за класом технологічних операцій, що реалізуються:

- робота з текстовими редакторами;

- робота з табличними процесорами;

- робота з системами керування базами даних;

- робота з графічними об'єктами;

- мультимедійні системи;

- гіпертекстові системи;

§ за моделями обчислювального процесу:

- хост-орієнтовані інформаційні технології;

- технології, що реалізують модель процесу з розподіленими ресурсами;

- технології „клієнт - сервер”;[45]

Будь-яка педагогічна технологія - це інформаційна технологія, оскільки основу технологічного процесу навчання складає отримання і перетворення інформації. Більш вдалим терміном для технологій навчання, що використовують комп'ютер, є комп'ютерна технологія. Комп'ютерні (нові інформаційні) технології навчання - це процес підготовки і передачі інформації, кого навчають, засобом здійснення яких є комп'ютер.

При підготовці до заняття з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, викладач не повинен забувати, що це заняття, а значить складає план виходячи з його цілей, при відборі навчального матеріалу він повинен дотримуватися основних дидактичних принципів: систематичності та послідовності, доступності, диференційованого підходу, науковості та ін. При цьому комп'ютер не замінює викладача, а тільки доповнює його.

Рис. 1.1. Класифікація інформаційних технологій

Заняттю з використанням комп'ютера властиво:

· Принцип адаптивності: пристосування комп'ютера до індивідуальних особливостей дитини;

· Керованість: у будь-який момент можлива корекція викладачем процесу навчання;

· Інтерактивність і діалоговий характер навчання; ( ІКТ мають здатність "відгукуватися" на дії студента і викладача; "вступати" з ними в діалог, що і становить головну особливість методик комп'ютерного навчання.)

· Оптимальне поєднання індивідуальної та групової роботи;

· Підтримання в студента стану психологічного комфорту при спілкуванні з комп'ютером;

· Необмежене навчання: зміст, його інтерпретації і додаток скільки завгодно великі.

Комп'ютер може використовуватися на всіх етапах: як при підготовці заняття, так і в процесі навчання: При поясненні (введення) нового матеріалу, закріпленні, повторенні, контролі.[49]

Під час проведення занять комп'ютер виконує такі функції:

1. У функції викладача комп'ютер являє собою:

· джерело навчальної інформації;

· наочний посібник;

· тренажер;

· засіб діагностики і контролю.

2. У функції робочого інструменту:

· засіб підготовки текстів, їх зберігання;

· графічний редактор;

· засіб підготовки виступів;

· обчислювальна машина великих можливостей.

При проектуванні заняття викладач може використовувати різні програмні продукти:

1. Мови програмування - за їх допомогою викладач може скласти різні програмні продукти, які можна використовувати на різних етапах уроку, але їх застосування для викладача-предметника важко. Складання проекту за допомогою мови програмування вимагає спеціальних знань і навичок і великих трудовитрат.

2. Можливо при підготовці та проведенні заняття використання готових програмних продуктів (енциклопедій, навчальних програм і т.п.). Використання комп'ютера на заняттях технології відкриває широкі можливості для створення та використання складного наочно-демонстраційного супроводу на занятті або при виконанні практичної роботи. Крім того, при повторенні пройденого матеріалу студент самостійно відтворює всі демонстраційні експерименти, які викладач показував на занятті. При цьому він може перервати експеримент, зупинити його чи повторити ту частину, яка погано засвоїна. Такий підхід розвиває ініціативу і сприяє підвищенню інтересу студентів до досліджуваного предмета.

3. Велику допомогу при підготовці та проведенні занять надає викладачу пакет Microsoft Office, який включає в себе крім відомого всім текстового процесора Word ще й систему баз даних Access і електронні презентації PowerPoint.

4. Система баз даних передбачає велику підготовчу роботу при складанні заняття, але в підсумку можна отримати ефективну і універсальну систему навчання та перевірки знань.

5. Текстовий редактор Word дозволяє підготувати роздатковий та дидактичний матеріал.

6. Електронні презентації дають можливість викладачу при мінімальній підготовці і незначних витратах часу підготувати наочність до заняття. Заняття, складені за допомогою PowerPoint видовищні і ефективні в роботі над інформацією.[53]

Переваги використання ІКТ:

· Індивідуалізація навчання;

· Інтенсифікація самостійної роботи студентів;

· Зростання обсягу виконаних на урок завдань;

· Розширення інформаційних потоків при використанні Internet;

· Підвищення мотивації та пізнавальної активності за рахунок різноманітності форм роботи.

Комп'ютер дає викладачу нові можливості, дозволяючи разом з студентом отримувати задоволення від захопливого процесу пізнання. Таке заняття викликає у студентів емоційний підйом. Інтегрування звичайного уроку з комп'ютером дозволяє викладачу перекласти частину своєї роботи на персональний комп'ютер (ПК), роблячи при цьому процес навчання більш цікавим, різноманітним, інтенсивним. Зокрема, стає більш швидким процес запису визначень, теорем та інших важливих частин матеріалу, тому що викладачу не доводиться повторювати текст кілька разів (він вивів його на екран), студенту не доводиться чекати, поки викладач повторить саме потрібний йому фрагмент. Цей метод навчання дуже привабливий і для викладачів: допомагає їм краще оцінити здібності і знання дитини, зрозуміти його, спонукає шукати нові, нетрадиційні форми і методи навчання, стимулює його професійний ріст і все подальше освоєння комп'ютера. Застосування на уроці комп'ютерних тестів і діагностичних комплексів дозволить викладачу за короткий час отримувати об'єктивну картину рівня засвоєння матеріалу, що вивчається у всіх студентів і своєчасно його скоректувати. При цьому є можливість вибору рівня складності завдання для конкретного студета.[ 57]

Для студента важливо те, що відразу після виконання тесту (коли ця інформація ще не втратила свою актуальність) він отримує об'єктивний результат із зазначенням помилок, що неможливо, наприклад, при усному опитуванні. На заняттях новітніх інформаційних технологій, учні оволодівають комп'ютерною грамотністю і вчаться використовувати в роботі з матеріалом різних предметів один з найбільш потужних сучасних універсальних інструментів - комп'ютер, з його допомогою вони вирішують рівняння, будують графіки, креслення, готують тексти, малюнки для своїх робіт. Це - можливість для студентів проявити свої творчі здібності; Але, поряд з плюсами, виникають різні проблеми як при підготовці до таких занять, так і під час їх проведення.

Існуючі недоліки та проблеми застосування інформаційно-комунікаційних технологій:

џ Не має комп'ютера в домашньому користуванні багатьох студентів і викладачів, час самостійних занять у комп'ютерних класах відведено далеко не у всіх навчальних закладах;

· У викладачів недостатньо часу для підготовки до заняття, на якому використовуються комп'ютери;

· Недостатня комп'ютерна грамотність викладача;

· Відсутність контакту з викладачем інформаційних технологій;

· У робочому графіку викладачів не відведено час для дослідження можливостей Інтернет;

· Складно інтегрувати комп'ютер у поурочні структуру занять;

· Не вистачає комп'ютерного часу на всіх;

· У навчальному розкладі не передбачено час для використання Інтернет на заняттях;

· При недостатній мотивації до роботи студенти часто відволікаються на ігри, музику, перевірку характеристик ПК і т.п;

· Існує ймовірність, що, захопившись застосуванням ІКТ на заняттях, викладач перейде від розвивального навчання до наочно-ілюстративним методам.[51]

Застосування сучасних інформаційних технологій у навчанні - одна з найбільш важливих і стійких тенденцій розвитку світового освітнього процесу. У вітчизняних навчальних закладах в останні роки комп'ютерна техніка й інші засоби інформаційних технологій стали все частіше використовуватися при вивченні більшості навчальних предметів.

Інформатизація істотно вплинула на процес придбання знань. Нові технології навчання на основі інформаційних і комунікаційних дозволяють інтенсифікувати освітній процес, збільшити швидкість сприйняття, розуміння та глибину засвоєння величезних масивів знань.

1.2 Методи та засоби реалізації професійно-педагогічної підготовки студентів до використання ІКТ в майбутній фаховій підготовці

Рівень матеріального і духовного розвитку життя сучасного суспільства обумовлює широке розповсюдження комп'ютерної техніки, яка перетворюється в універсальний засіб виробництва в усіх сферах людської діяльності, у тому числі й навчальної. Створення та впровадження у виробництво й навчальний процес сучасного обладнання, широке застосування комп'ютерної техніки та нових інформаційних технологій зумовили розробку нової парадигми організації навчального процесу. Вирішення такого завдання є актуальним у процесі професійної підготовки вчителів технології.

Інформатизація освіти створює передумови для широкого впровадження у практику психолого-педагогічних розробок, що забезпечує перехід від механічного засвоєння фактологічних знань до оволодіння уміннями і навичками самостійного здобуття нових знань, дає реальну можливість підвищити рівень науковості навчального експерименту, максимально наблизити його методи і організаційні форми до експериментально-дослідних методів наук, що вивчаються у вищих навчальниз закладах, забезпечує залучення до сучасних методів роботи з інформацією, інтелектуалізацію навчальної діяльності [2. с.18]. Актуальними є ці питання і для вищої школи.

Означені вище переваги організації навчального процесу в сучасних умовах повинні бути чітко усвідомлені викладачами, студентами вищих педагогічних закладів, ефективність професійної діяльності яких безперечно залежить від умінь використовувати засоби інформаційно-комунікаційних технологій. Гуманізація, інтеграція та інформатизація виступають нині пріоритетними напрямами педагогічної освіти. Окремим проблемам впровадження інформаційно-комунікаційних технологій до навчального процесу, його дидактичним та методологічним аспектам присвячені дослідження багатьох викладачів-науковців. Однак, питання підготовленості студентів до використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі навчання і в майбутній професійній діяльності розглядалися фрагментарно. Інформатизація передбачає, перш за все, перебудову життя суспільства на базі використання достовірного, вичерпного і сучасного знання в усіх суспільно значимих видах людської діяльності. Інформатизація як матеріальний процес полягає в побудові інфосфери - глобальної інфраструктури засобів отримання, збереження, накопичення, обробки і передачі інформації, яка є в суспільстві аналогом центральної нервової системи.[ 54]

Глобальна комп'ютеризація та інформатизація суспільства в першу чергу впливають на рівень розвитку культури особистості і на сучасну культуру взагалі. Одним з пріоритетних напрямків інформатизації суспільства стає процес інформатизації освіти, який передбачає використання можливостей новітніх інформаційних технологій, методів і засобів інформатики для реалізації ідей розвивального навчання, інтенсифікації усіх рівнів навчально-виховного процесу, підвищення його ефективності і якості, підготовку молодого покоління до комфортного життя в умовах інформатизації суспільства. Інформатизація вищих навчальних закладів є невід'ємною складовою інформатизації освіти. Вона істотно впливає на методи навчання й спричиняє суттєві зміни в діяльності всіх учасників навчального процесу. Однією з суттєвих складових інформатизації вищої школи є інформатизація навчально-виховного процесу - створення, впровадження і розвиток комп'ютерно-орієнтованого освітнього середовища на основі інформаційних систем і мереж, побудованих на базі застосування сучасної обчислювальної техніки.[60]

Сучасні тенденції реформування педагогічної освіти спонукають до практичної реалізації інформаційних технологій в навчальному процесі вищої школи. Основними чинниками для визначення головної мети і завдань інформатизації навчання є:

? можливість розширення і поглиблення вивчення конкретних навчальних предметів за рахунок комп'ютерного моделювання, імітації явищ і процесів, що вивчаються, а також організації експериментально-дослідної діяльності всіх учасників навчального процесу;

? економія навчального часу внаслідок виключення кропітких обчислювальних операцій і застосування алгоритмізації процесу розв'язування навчальних задач;

? множинність видів навчальної діяльності, можливість самостійно обрати шлях отримання нових знань; використання програмного забезпечення (у тому числі і педагогічних програмних засобів) для інтенсифікації навчального процесу, а також автоматизації виробничих процесів і обробки його результатів; [48]

Mожливість використання комп'ютерної техніки та інформаційно-комунікаційних технологій як об'єкту вивчення і як засобу організації навчальної діяльності при опануванні фаховими дисциплінами на міжпредметній основі. У період глобальної інформатизації суспільства стрімкий розвиток "інтелектуальної індустрії" спонукає педагогів під іншим кутом подивитися на сучасний стан освіти. Необхідністю стає її адаптація до умов сучасного життя, до вимог інформаційного століття. Освіта сьогодні покликана формувати особистість, яка володіє методами і засобами опрацювання різноманітної інформації, вміє ставити перед собою конкретні задачі і розв'язувати їх за допомогою новітніх інформаційних технологій, у тому числі і з використанням комп'ютерної техніки. Світовий досвід інформатизації у сфері освіти показує, що впровадження сучасних інформаційних технологій дозволяє навчальним закладам забезпечити доступність одержання навчальних матеріалів, сприяє розвитку інтелектуальних і творчих здібностей тих, хто навчається, забезпечує прагнення всіх учасників навчального процесу до співробітництва, обміну знаннями й інформацією, підвищує ефективність індивідуального навчання [36,с.41].

Останні дослідження свідчать, що комп'ютер як засіб навчання забезпечує навчальний процес інтерактивними формами діяльності. Він дає змогу використовувати мультимедіа, не суперечить здійсненню моделювання навчальних дій студентів, сприяє створенню ситуацій для комунікативного спілкування. Крім того, забезпечує користувача можливостями широкого пошуку певної інформації, заощаджуючи час і зусилля. Інновації у сфері інформаційних технологій ставлять нові непрості завдання. Вони торкаються педагогіки, методики, потреб забезпечення якості навчання, прав інтелектуальної власності, фінансування тощо. У контексті радикальних перетворень вищої освіти, викликаних появою суспільства знань та інформації, сучасний дослідник С.Д. Петрович [31] виділяє декілька важливих аспектів:

По-перше, навчальні програми мають забезпечувати студентів базовими знаннями і навичками, необхідними для розвитку в усіх, хто навчається, можливостей і потреб оновлювати власні знання впродовж усього життя.

По-друге, необхідною є пропозиція більш широкого вибору програм для різних категорій людей із різноманітними мотиваціями і цілями.

По-третє, необхідно мати ефективні взаємодії з ринком праці, наприклад, важливо налагодити постійну систему моніторингу роботи випускників і за її результатами здійснювати корекцію навчальних програм.

По-четверте, у відповідь на появу нових сфер науки і технологій потребують змін традиційні університетські дисципліни. Виникає необхідність відійти від класичних підходів, що ґрунтувалися на конкретних дисциплінах, і наблизитися до проблемно орієнтованих методів формування знань, а також зменшити дистанції між фундаментальними і прикладними дисциплінами. Професійна підготовка і дослідження в нових сферах знань потребують інтеграції цілої низки дисциплін, які раніше вважалися самостійними і незв'язаними між собою.

Крім того, методично доцільне використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій у процесі підготовки майбутніх вчителів забезпечить відповідні педагогічні умови реалізації особистісно-орієнтованого навчання і допоможе досягненню таких педагогічних цілей: розкриття та розвиток індивідуальних здібностей студентів; формування стійкого інтересу до навчання, пізнавальної діяльності; інтенсифікація навчально-виховного процесу, суттєве підвищення ефективності та якості підготовки студентів до майбутньої професійної діяльності; динамічне оновлення змісту, форм і методів навчально-виховного процесу; підготовка молоді до роботи в умовах інформатизації освіти, до кваліфікованого використання обчислювальної техніки та інформаційно-комунікаційних технологій у школі. Аналізуючи процес інформатизації навчального процесу в загальноосвітній школі на сучасному етапі, професор М. Жалдак зазначає: "...значно зростає роль вкладача в управлінні навчально-пізнавальною діяльністю студентів, оскільки йому доводиться значно частіше обговорювати зі студентами всеможливі питання і проблемні ситуації, що виникають у ході навчання, відповідати на різноманітні запитання студентів у процесі розв'язання ними задач і вправ, кількість яких за умов комп'ютерної підтримки їх розв'язання виявляється значно більшою, ніж за використання традиційних систем навчання" [35, с. 4]. Далі він говорить, що "вбудовування нових інформаційних технологій в діючі системи навчання суттєво впливає на зміст і структуру навчально-пізнавальної діяльності, а також на зміст навчання. Потрібна розробка принципово нових комп'ютерно-орієнтованих систем навчання, що базуються на використанні відповідних діяльнісних середовищ та їх педагогічно обґрунтованому поєднанні з традиційними методичними системами навчання". Актуальною, в світлі вище означеного, постає проблема підготовки майбутнього вчителя технологій до реалізації власного фахового потенціалу в умовах інформатизації освіти, до використання інформаційно-комунікаційних технологій з метою інтенсифікації освітньої діяльності.

Для конкретизації завдань нашого дослідження доцільним, на нашу думку, є конкретизація етапів підготовки особистості до життя в сучасному інформаційному суспільстві: формування комп'ютерної грамотності; формування основ інформаційної культури, формування інформатичної компетентності. Завдання першого етапу характеризуються тим, що, в першу чергу, необхідно сформувати у студентів початкові уміння й навички використання обчислювальної техніки та програмних засобів. Адже, на думку Д. Воттса, комп'ютерна грамотність - це знання й уміння, які дають можливість використовувати ПК, як засіб навчання для підготовки до продуктивної діяльності в комп'ютерно-орієнтованому суспільстві.

Другий етап є якісно новим в інформаційній підготовці особистості в процесі навчання. Він передбачає формування: логіко-алгоритмічного, понятійного, системно-комбінаторного мислення особистості; емоційно-позитивної спрямованості на практичну діяльність; об'єктивного ставлення до можливостей і доцільності використання обчислювальної техніки та засобів ІКТ у конкретній ситуації; особистої відповідальності за прийняття рішень і результати своєї діяльності на основі інтеграції фахової та інформаційної діяльності.

І, врешті, останній етап - формування практичного рівня володіння знаннями, уміннями й навичками користувача ПК - формування основ інформатичної компетентності. Компетентність, як найвищий щабель у формуванні будь-якої якості особистості, у т.ч. й інформаційно-технологічна компетентність, є передумовою творчого пошуку. Вона як необхідна складова становлення особистості повинна готувати до організації власної самостійної роботи, до уміння застосовувати навички використання телекомунікаційних технологій, як під час вивчення різних навчальних предметів, так і у своєму повсякденному житті.

Важливим етапом у процесі підготовки майбутніх вчителів до використання інформаційно-комунікаційних технологій при роботі з учнями є адаптація студентів до сучасних вимог щодо організації навчання в педагогічному вищому навчальному закладі. Різний рівень шкільної підготовки першокурсників, переважно низький рівень володіння обчислювальною технікою і, як наслідок, відсутність позитивної мотивації використання засобів ІКТ для підвищення власних фахових знань.

Наступним етапом є підготовка студентів до розробки і впровадження власних дидактичних програмних засобів для навчального процесу загальноосвітніх шкіл. Така підготовка проводиться за кількома напрямами: ознайомлення із загальними методами розв'язування задач, побудови інформаційної, математичної і, врешті, комп'ютерної моделі.

Таким чином, алгоритм підготовки студентів до використання засобів ІКТ у майбутній фаховій діяльності набуває такого вигляду:

– ознайомлення студентів з чисельними методами. Чисельні методи - це математичний інструментарій, за допомогою якого будь-яка задача формулюється у зручному для розв'язання на комп'ютері вигляді. Цей етап сприяє формуванню умінь вибору доцільної моделі подання знань та дослідження її за допомогою комп'ютера;

– ознайомлення студентів з технологіями комп'ютерного моделювання: використання готових комп'ютерних моделей, використання програмно-апаратних навчальних лабораторних комплексів на основі обчислювальної техніки; самостійна розробка моделей навчальних систем. Комп'ютерне моделювання виступає тут як системотворчий чинник, який систематизує знання в інформатичній галузі, активізує пізнавальну діяльність студентів, сприяє реалізації особистісно-орієнтованого навчання, підвищенню рівня фундаментальної та професійної підготовки майбутніх учителів фізики, математики, інформатики;

– ознайомлення студентів з основними ергономічними, дидактичними і методичними засадами побудови педагогічного програмного засобу, умовами його доцільного й ефективного впровадження до навчально-виховного процесу.

Отже, одним із першочергових завдань підготовки студентів вищих педагогічних начальних закладів до реалізації власного фахового потенціалу в умовах інформатизації освіти є створення відповідних умов для розвитку умінь самостійно набувати фахові знання, використовувати їх для розробки і впровадження методично доцільного педагогічного програмного забезпечення. [35, с. 19-21]

Характерною ознакою сьогодення є все більша пріоритетність використання інформаційних технологій у підготовці майбутніх вчителів. Науковий доробок сучасних учених, щодо застосування інформаційних технологій, починаючи з першого курсу, спрямовує процес навчання на рівень, що відповідає сучасним вимогам. Оскільки характерною властивістю вивчення циклу графічних дисциплін є наочність, то слід використовувати такий дидактичний прийом, таку технологію, які задіють зорову пам'ять, дозволять наочно, крок за кроком побачити процес побудови зображень. У цьому зв'язку особливого значення набуває використання мультимедійного обладнання. Для проведення етапу пояснення нового матеріалу на практичному занятті з інженерної графіки науковцями Б. А дабашевим і З. Сітшаєвою [1] пропонується такий алгоритм об'єктної методики комп'ютерного конструювання:

I. Викладач заздалегідь готує методичне забезпечення - презентацію, слайди якої демонструють мікроетапи виконання типового завдання на побудову зображення: студенти, сидячи за комп'ютерами, наочно спостерігають за кожним кроком комп'ютерного конструювання на смарт-дошці або на екрані мультимедійного проектора і виконують (повторюють) мікроетапи, зафіксовані на слайдах. Викладач переходить до наступного слайду лише після того, як усі студенти виконали мікроелемент.II. Викладач не готує презентацію заздалегідь, а послідовно виконує мікроетапи комп'ютерного конструювання, безпосередньо сидячи за комп'ютером, робочий стіл якого відображається на смарт-дошці або на екрані мультимедійного проектора. Студенти, сидячи за комп'ютерами, повторюють побачений крок комп'ютерного конструювання. Викладач переходить до наступного мікроетапу після того, як усі студенти групи виконали попередній. У разі, якщо у студентів виникає утруднення в повторенні мікроетапу, тобто доза навчального матеріалу не освоєна і навички не вироблені, викладач може повторити етап, можливо, повільніше, або трохи змінивши його. Таким чином, досягається інтерактивність - принцип негайного зворотного зв'язку в навчанні [1, с.186]. Після виконання етапу пояснення слід запропонувати студентам самостійно виконати індивідуальні завдання для закріплення пройденого матеріалу.

Застосування комп'ютерної графіки стає потужним, зручним і доступним інструментом у руках викладача. Ознайомлення студентів із сучасними графічними технологіями корисне. Це розширює світогляд і водночас вимагає від викладача знань і володіння засобами програм комп'ютерної графіки. У процесі опанування циклу графічних дисциплін студенти зустрічаються з низкою проблем, розв'язання яких вимагає наявності в них розвинутого просторового мислення та уяви. При стандартних методах розв'язання подібних завдань існує загальна необхідність використання великої кількості натурних зразків об'ємних тіл.

Водночас, використання готових комп'ютерних програм дозволяє спростити засвоєння студентами цих тем. Можливості персонального комп'ютера дозволяють за короткий проміжок часу ознайомитися з великою кількістю варіантів поверхні, що розглядається, варіюючи параметри геометричної частини з метою вибору найбільш оптимального співвідношення. Поряд із цим засвоєння основних операційних можливостей прикладного пакету, що розглядається, має великий потенціал для розвитку просторового мислення, оскільки показує процес утворення поверхні в динаміці, а динамічні можливості системи дозволяють розглянути отриманий результат із різних боків. Це тренує розумову властивість деформувати створений образ, тобто сприяє розвитку динамічного компонента просторового мислення майбутнього вчителя технології. Навички роботи із графічним редактором дозволяють студентам у подальшому виконувати курсові та дипломні роботи на високому професійному рівні, а молодим фахівцям - якісно оформлювати навчально-методичні посібники. Крім того, використання сучасних освітніх технологій викликає підвищений інтерес до матеріалу, який вивчається, розширює діапазон задач, значно економить час і студентів, і викладачів. Використання засобів і методів сучасних мультимедійних технологій дозволяє значно полегшити працю викладача над комплексно-методичним забезпеченням навчального процесу, автоматизувати багато функцій, пов'язаних із роботою викладача, підвищуючи тим самим не лише власний творчий потенціал, а й потенціал студентів. В. Н. Розін пов'язує позитивний потенціал інформаційних технологій із інтегруючим одночасним впливом зорових образів, музики, слова, а також способу подання, звичного для сучасної молодої людини.

Органічно включені у технологічну канву роботи викладача спеціально вибудувані, сфокусовані ланцюжки аудіовізуальних повідомлень невеликої тривалості дозволяють суттєво розширити й посилити дидактичні можливості традиційної педагогічної технології, за рахунок активізації образно-емоційної сфери цілеспрямовано коригувати недоліки чисто вербального навчання [36, с.42]. Отже, застосування інформаційних технологій є найкращою перспективою розвитку освіти, її доступності, індивідуалізації. У реалізації цього підходу важливу роль відіграють такі засоби навчання, як електронний варіант конспекту, бібліотеки, електронні підручники. До важливих елементів електронного підручника відносять можливість його налаштування за вимогами конкретного користувача. Крім цього, необхідно передбачити подальше вдосконалення розробленого електронного підручника, а саме: добір навчального матеріалу з урахуванням ступеня підготовки того, хто навчається; можливість перевірки засвоєння навчального матеріалу шляхом тестування з удосконаленням системи перевірки знань та аналізу відповідей; можливість переходу до іншого навчального середовища для практичного застосування отриманих знань [42, с.400].

Значний інтерес представляє організація на базі електронних бібліотек окремих вищих навчальних закладів єдиної розподіленої бази електронних видань із віддаленим доступом. Крім очевидних переваг такої інтегрованої структури, вона стала б прикладом і прообразом інтегрованої освітньої електронної бібліотеки в межах усієї країни. Кожний вищий навчальний заклад був би реально знайомий з викладанням в інших навчальних закладах країни і міг би застосувати в своїй практиці усі найкращі інновації [16, с. 318].

Останніми роками все стрімкіше розвивається потужний інформаційний простір - Інтернет. У зв'язку з цим викладачі мають організувати ефективну самостійну діяльність студентів під час роботи з інтернет-ресурсами у потрібному напрямі. Здійснити це допомагають спеціально розроблені завдання, що включають рекомендований викладачем список інтернет-ресурсів, які активізують пізнавальну діяльність, формують інформаційну культуру, навички дослідницької й аналітичної діяльності, а також формують уміння самостійно приймати рішення.

Необхідно врахувати істотний недолік роботи з інтернет-ресурсами - невідповідність певної інформації, наявність якої може залежати від власника ресурсу. Як правило, відбір матеріалу для мережі Інтернет здійснюється людьми, які можуть надавати його, керуючись власною позицією відносно будь-якого питання. При цьому вони не враховують, що серед відвідувачів ресурсу можуть бути ті, хто не здатні визначити достовірність інформації. Але цей недолік активізує самостійну роботу студентів, яка полягає в аналізі й переосмисленні отриманого матеріалу для визначення рівня його достовірності.

Досвід показує, що сам факт використання комп'ютерних технологій у професійній підготовці викладачів технології значно підвищує інтерес студентів до предмета, сприяє включенню їх у навчально-пошукову та творчу діяльність. Головним завданням при цьому стає розробка нових методик викладання, підготовки на новій основі методичних матеріалів, постійне підвищення рівня оволодіння викладачами новими технічними засобами. Підкреслимо, що дуже важливим є впровадження передових технологій, розроблених спеціалістами і перевіреними на практиці. Робота викладача стане дійсно якісною тоді, коли він буде повністю забезпечений усім необхідним для такої роботи і буде займатися творчістю, а не вимушеною самодіяльністю. Використання інформаційних технологій сприяє розвитку у студентів продуктивного мислення та вивільняє час на занятті для забезпечення більш повної диференціалізації та індивідуалізації процесу навчання. Використання інформаційних технологій - це складний творчий процес, що вимагає кропіткої роботи і дає можливість застосувати найбільш ефективні та різноманітні методичні прийоми.

1.3 Організація фахової підготовки майбутнього вчителя засобами інформаційно-комунікаційних технологій

Протягом життя людина зростає професійно, відбуваються якісні зміни, на які впливають об'єктивні та суб'єктивні чинники. При цьому вирішальни є вплив середовища й особиста активність суб'єкта у професійному розвитку. У період оволодіння професією важливим чинником можна вважати якісне здобуття професійних знань, умінь і навичок у ході професійного навчання та усвідомлена професійна реалізація особистості після закінчення навчання в педагогічному навчальному закладі. Показником власне професійної діяльності є суспільно-професійні досягнення в процесі роботи за отриманою професією, прогрес професійних якостей особистості. Завдання вищого педагогічного навчального закладу - закласти фундамент професійного розвитку.

Сьогодні інформаційно-комунікаційні технології, як сукупність сучасних методів і засобів отримання й опрацювання даних трансформуються у важіль підвищення ефективності навчально-виховного процесу та управління ним. Враховуючи вимоги сьогодення, вчитель початкової школи зобов'язаний засвоїти основи економічних знань, мати високу загальну культуру, володіти вміннями організаційної та виховної роботи, іноземною мовою, виявляти ініціативу, бути відповідальним, прагнути до самовдосконалення і самоосвіти, впроваджувати інновації і , що дуже важливо , набути навичок роботи з комп'ютерною технікою.

Тому застосування інформаційно-комунікаційних технологій при підготовці майбутнього вчителя технології не повинно обмежуватися лише вивченням тільки самого предмета, а має проникати і в гуманітарні навчальні дисципліни. Уявлення про можливості використання ІКТ потрібно формувати в процесі вивчення всього циклу навчальних дисциплін, незалежно від їх специфіки; обсяг відомостей про ІКТ та їх зміст повинні бути значно диференційованими відповідно до спрямованості навчання [14, с. 375]. Серед найбільш плідних застосувань комп'ютера в навчанні

Ю.І. Машбиць виокремлює такі:

- використання його як засобу управління навчальною діяльністю;

- забезпечення індивідуального навчання “в масовому порядку”;

- великі можливості реалізації проблемного навчання;

- формування творчого мислення школярів, готовності їх до творчої

праці в умовах науково-технічного прогресу та інформатизації суспільства [27.с. 55]. Проведений аналіз наукової, психолого-педагогічної та методичної літератури (психолого-педагогічні аспекти інформатизації навчання досліджувалися у працях В.П. Безпалька, Л.І. Білоусової, М.І. Жалдака, Ю.О. Жука, Ю.І. Машбиця, С.А. Ракова, О.В. Співаковського, Н.Ф. Тализіної та ін.; можливості реалізації дидактичних функцій комп'ютерно орієнтованих засобів навчання при вивченні шкільних курсів розглядали Т.В. Габай, О.А. Гончарова, К.А. Зуєв, О.А. Кузнєцов, В.М. Монахов, Н.В. Морзе, О.І. Шиман та ін.) показав, що для здійснення успішної педагогічної діяльності майбутній вчитель у процесі навчання в педагогічному вищому навчальному закладі має набути (на певному рівні) суспільно значущих, загальнопрофесійних та інформатичних компетентностей.[56]

В сучасній освіті потрібні викладачі, які володіють знаннями та вміннями для використання інформаційних і телекомунікаційних технологій у своїй професійній діяльності, сформованими інформатичними компетентностями. Для розв'язання цього завдання потрібен викладач, який має достатньо сформовані компетентності в галузі інформаційно-комунікаційних технологій. Сьогодні викладач втратив монополію на знання і змушений змінити власні компетентності, наприклад, навчитися організовувати доступ до інформаційних ресурсів, користуватися паролем, електронним журналом, проводити тестування тощо. Перешкодами на шляху особистісного розвитку викладача та його професійного зростання є не нестача часу, а пріоритетність формування нових компетентностей. Тому з точки зору підготовленості майбутнього фахівця до виконання своєї професійної діяльності та враховуючи специфічність і комплексність педагогічного процесу в початковій школі, зупинимось на проблемах формування інформатичних компетентностей та основ інформатичної культури саме майбутніх викладачів. [55].

На сучасному етапі розвитку та застосування інформаційно-комунікаційних технологій у педагогіці відбувається трансформація змісту професійної освіти на всіх її ступенях, перегляд організаційних форм навчальної роботи, що склалися: збільшення частки самостійної індивідуальної та групової роботи слухачів, відхід від традиційного уроку з переважанням пояснювально-ілюстративного методу навчання, збільшення обсягу практичних і лабораторних робіт пошукового і дослідного характеру, позааудиторних занять, використання інноваційних технологій, що стали обов'язковою складовою цілісного навчального процесу. У школі широко застосовуються інформаційно-комунікаційні технології, що спонукає до зміни змісту підготовки майбутнього вчителя. Є дві позиції розгляду проблеми використання нових інформаційних технологій. Одна з них - сучасний викладач повинен вміти використовувати комп'ютерні засоби, адже це є невід'ємною складовою його професійних умінь. Саме тому високий рівень оволодіння новими інформаційними технологіями визначає готовність до втілення педагогічних технологій та здійснення інноваційної діяльності. Другою важливою позицією є те, що застосування сучасних комп'ютерних засобів допомагає розвивати гнучкість мислення викладача, підштовхує до систематичного оновлення знань, самоосвіти. Реалізація здійснюється завдяки різноманітності педагогічних програмних засобів, які використовуються, застосуванню довідкових та інформаційно-пошукових систем, широких можливостей комп'ютерної техніки. Однак система знань, навичок та умінь стосовно роботи з апаратними та програмними засобами, орієнтованими на фахову діяльність, повинна засвоюватися майбутніми викладачами в стислі терміни навчання. Це потребує пошуку нових підходів та знаходження внутрішніх резервів для інтенсифікації процесу навчання інформаційних технологій у педагогічних вищих навчальних закладах, які б ґрунтувалися на особистісно орієнтованих концепціях підготовки фахівців. При цьому першочергового значення набувають завдання формування змісту навчальних комп'ютерних курсів відповідно до фахової спрямованості навчання, вдосконалення сучасних технологій навчання, які б забезпечували поряд з істотним підвищенням теоретичної та практичної підготовки студентів подальшу методологічну орієнтацію процесу навчання на підтримання та розвиток особистісного потенціалу кожного окремого студента.

Аналіз стану реального навчального процесу у вищих педагогічних навчальних закладах дав змогу виявити суперечність між вимогами суспільства до підготовки сучасного вчителя початкової школи, здатного до використання комп'ютерно орієнтованих засобів навчання у своїй професійній діяльності, і практикою підготовки студентів. Під час навчання комп'ютер розглядають переважно як об'єкт вивчення, не акцентуючи увагу на тому, що він є потужним засобом навчання, використання якого допоможе вчителевi вирішувати дидактичні та методичні завдання на якісно вищому рівні [43.с.19].

Враховуючи швидкі темпи оновлення засобів сучасних інформаційно- комунікаційних технологій (за деякими дослідженнями, цей період становить 3,5-5 років), тенденцію до зменшення періоду застарівання фактичного матеріалу, подальшого дослідження потребує питання формування в майбутніх викладачів інформатичних компетентностей [15.с.35]. Для ефективного використання комп'ютерних технологій у навчальному процесі студенти педагогічних факультетів мають опанувати основи необхідних знань і накопичувати особистий досвід з практичного використання комп'ютерних технологій, мати загальнокультурну і методичну підготовку з їх застосування в навчальному процесі. Випускник педагогічного вузу має бути грамотним користувачем персонального комп'ютера, який володіє навичками варіативного використання різного програмного забезпечення. Також він повинен мати достатню базу знань, умінь, навичок і виражену мотивацію до постійного вдосконалення своїх знань. Це стосується і педагогічних програмних засобів, які спеціально розроблені чи адаптовані для застосування в навчальному процесі [41, с. 44].


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.