Використання сучасних інформаційних технологій на уроці англійської мови в середній школі

Поняття сучасних інформаційних технологій у навчанні. Інтернет як джерело додаткової інформації на старшому етапі вивчення англійської мови. Створення та використання навчальних мультимедіа презентацій. Застосування мультимедійної дошки на уроці.

Рубрика Педагогика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 01.04.2013
Размер файла 115,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Державний вищий навчальний заклад “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”

Філологічний факультет

Курсова робота:

Використання сучасних інформаційних технологій на уроці англійської мови в середній школі

студентки 3 курсу

філологічного факультету

групи АН - 33

Дубовкіної Марії Дмитрівни

Науковий керівник:

старший викладач

Танчинець Марія Іванівна

Переяслав-Хмельницький

2012

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. МЕТОДИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

1.1 Поняття сучасних інформаційних технологій у навчанні

1.2 Цілі та завдання застосування сучасних інформаційних технологій у навчанні англійської мови

1.3 Критерії сучасних інформаційних технологій у навчанні та принципи їх використання

1.4 Способи використання сучасних інформаційних технологій

РОЗДІЛ 2. ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

2.1 Застосування комп'ютерних технологій у навчанні англійської мови

2.2 Інтернет як джерело додаткової інформації на старшому етапі вивчення англійської мови

2.3 Створення та використання навчальних мультимедіа презентацій на уроках англійської мови

2.4 Застосування мультимедійної дошки на уроці англійської мови

2.5 Планування уроку з використанням сучасних інформаційних технологій

ВИСНОВКИ

ДОДАТКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

СІТ - сучасні інформаційні технології

ЗОШ - загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів

ЕОМ - електронно-обчислювальна машина

АНС - автоматизовані навчальні системи

ПМК - програмно-методичний комплекс

ІКТ - інформаційно-комунікаційні технології

ІТ - інформаційні технології

ВСТУП

Якщо кинути ретроспективний погляд на історію розвитку цивілізації, то неважко встановити, що люди завжди вдавалися до використання допоміжних засобів для досягнення більшої результативності у навчанні підростаючого покоління. А перші випадки більш-менш широкого використання технічних засобів у навчанні іноземним мовам з'являються в першому і другому десятиліттях XX століття, коли з'явилася “диво століття” - грамофонна платівка. Новий засіб, за допомогою якого демонструвалося “законсервоване звучання”, привабило не тільки вчителів-ентузіастів, але і ряд фахівців-філологів і педагогів.

Проблемою застосування сучасних інформаційних технологій займалося також багато психологів та лінгвістів. Вивчення доцільності використання СІТ у навчально-виховному процесі відбувалося за кількома напрямами. Наприклад, професор Є. C. Полат на ряду з іншими досліджувала проблему застосування інформаційних технологій в освіті, дослідники А. Н. Леонов та Є. І. Машбіц вивчали проблеми забезпечення навчального процесу комп'ютерними засобами, а такі вчені, як Н. П. Аносова, М. А. Бовтенко та багато інших зробили предметом свого дослідження використання сучасних інформаційних технологій у вивченні іноземної мови. Однак вищенаведені праці неповністю розкривають потенціал використання СІТ у загальноосвітніх навчальних закладах, чим, власне, зумовлена актуальність обраної теми.

В останні роки питання про застосування нових інформаційних технологій у середній школі піднімається все частіше. Це відбувається насамперед через те, що вони дозволяють не тільки покращити існуючі методики, а й сприяють появі нових форм і методів викладання, принципово нового підходу до процесу навчання. Крім того, змістовна основа масової комп'ютеризації в освіті, безумовно, пов'язана з тим, що сучасний комп'ютер являє собою ефективний засіб оптимізації умов розумової праці взагалі, у будь-якому його прояві. Так, Р. Вільямс і К. Маклі у своїй статті “Комп'ютери в школі” пишуть: “Є одна особливість комп'ютера, що розкривається при використанні його як пристрою для навчання інших і як помічника в придбанні знань - це його бездушність. Машина може “дружелюбно” спілкуватися з користувачем і в якісь моменти “підтримувати” його, однак вона ніколи не виявить ознак дратівливості і не дасть відчути, що їй стало нудно. У цьому контексті застосування комп'ютерів є, можливо, найбільш корисним при індивідуалізації викладання” [4, c. 43].

На сучасному етапі розробкою і впровадженням у навчальний процес нових інформаційних технологій вже активно займаються такі дослідники як Е. С. Полат, Е. И. Дмитрєєва, С. У. Новиков, Т. А. Полілова, Л. А. Цвєткова тощо. Так, О. І. Руденко-Моргун у своїй статті “Комп'ютерні технології як нова форма навчання” пише: “Ми живемо в столітті інформаційної, комп'ютерної революції, що почалася в середині 80-х років і дотепер продовжує нарощувати темпи. От її основні віхи: поява персонального комп'ютера, винахід технології мультимедіа, впровадження в наше життя глобальної інформаційної комп'ютерної мережі Інтернет. Усі ці нововведення легко і непомітно ввійшли в життя: вони широко використовуються майже у всіх професійних сферах і в побуті” [16, c. 12].

Актуальність теми дослідження зумовлена стрімким інформаційним і технологічним прогресом. На сьогоднішній день все більше і більше з'являється різних методик і технологій навчання і виховання за допомогою СІТ. Крім того, питання застосування ІТ в умовах звичайної школи ще потребує розробки.

Об'єкт дослідження: урок англійської мови з застосуванням інформаційних технологій.

Предмет дослідження: місце інформаційних технологій у навчанні англійської мови.

Мета дослідження: проаналізувати використання інформаційних технологій в навчанні англійської мови. Навести приклади застосування інформаційних технологій в загальноосвітніх навчальних закладах.

Завдання дослідження:

1. Розглянути сутність сучасних інформаційних технологій та форми і методи їх використання у ЗОШ.

2. Теоретично обґрунтувати ефективність використання сучасних інформаційних технологій при вивченні англійської мови.

3. Дослідити вплив інформаційних технологій на мотивацію навчання.

РОЗДІЛ 1. МЕТОДИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

1.1 Поняття сучасних інформаційних технологій у навчанні

У наш час людство переживає науково-технічну революцію, в якості матеріальної основи якої служить електронно-обчислювальна техніка. На базі цієї техніки з'являється новий вид технологій - інформаційні. До них відносяться процеси, де “вихідним матеріалом”, тобто “продукцією” є інформація. Як виробничі, інформаційні технології виникають не спонтанно, а в результаті технологізації того чи іншого соціального процесу, тобто цілеспрямованого активного впливу людини на ту чи іншу область виробництва і перетворення її на базі машинної техніки. Чим ширше використання ЕОМ, тим вище їхній інтелектуальний рівень, тим більше виникає видів інформаційних технологій.

Отже, інформаційні технології - це сукупність методів та програмно-технічних засобів, об'єднаних у технологічний ланцюжок, що забезпечує збирання, оброблення, зберігання, поширення та відображення інформації, з метою зменшення трудомісткості процесів використання інформаційного ресурсу, а також підвищення їхньої надійності та оперативності [15, c. 17].

Інформаційні технології мають такі властивості:

· предметом обробки є дані;

· мета процесу - одержання інформації;

· засіб здійснення інформаційного процесу - програмні чи програмно-апаратні лічильні комплекси;

· процеси оброблення даних включають окремі операції відповідно до проблемної сфери;

· вибір керуючих дій процесами виконується особами, що приймають рішення;

· критеріями оптимізації процесу є вірогідність, надійність, цілісність, своєчасність інформації [15, c. 26].

Інформаційні технології створюють нові можливості для розвитку суспільства і мають стратегічне значення для:

· ефективного використання інформаційних ресурсів;

· оптимізації та автоматизації інформаційних процесів;

· розроблення виробничих технологій;

· застосування в системах електронних телекомунікацій;

· підвищення інтелектуального потенціалу суспільства;

· використання методів інформаційного моделювання в науково-дослідницьких роботах, що дає можливість проводити і аналізувати складні випадки;

· використання методів інформаційного моделювання, глобальних процесів, космічного інформаційного моніторинг [6, c. 75].

У навчанні СІТ являють собою засоби та методи передачі навчальної інформації за допомогою новітніх пристроїв комунікації (комп'ютеризації, Інтернету, електронних книг тощо). Також можна сказати, що СІТ у навчанні - це методологія і технологія навчально-виховного процесу з використанням новітніх електронних засобів навчання, в першу чергу ЕОМ.

Впровадження СІТ у навчання, як один з елементів інформатизації освіти, передбачає забезпечення сфери освіти теорією і практикою розробки і використання сучасних інформаційних технологій, орієнтованих на реалізацію психолого-педагогічної мети навчання та виховання.

1.2 Цілі та завдання застосування сучасних інформаційних технологій у навчанні англійської мови

Останнім часом методика викладання іноземних мов зазнала певних змін у організації процесу та методів навчання, його структурі та змісті. На сьогоднішній день найпоширенішим та дієвим методом викладання та навчання іноземних мов, безперечно, є комунікативно-орієнтований, який покликаний максимально наблизити учнів до реальних умов іншомовного середовища. А активне застосування комп'ютерних технологій є одним із засобів реалізації цього методу. Саме тому перед спеціалістами в галузі комп'ютерних технологій, лінгвістами, методистами та викладачами іноземних мов виникла необхідність вдосконалення методики викладання, застосовуючи сучасні інформаційні технології [13, с. 25]. Таким чином, комп'ютер бере на себе левову частину рутинної роботи викладача, вивільняючи йому час для творчої діяльності, що на сучасному рівні розвитку техніки не може бути віддана комп'ютеру.

Про те, що “… комп'ютери стрімко ввійшли в наше життя й у процес навчання англійській мові, трохи потіснивши традиційні методики і змусивши викладачів іноземних мов вирішувати проблеми, про існування яких кілька десятків років тому жоден лінгвіст навіть не підозрював” пише С. В. Фадєєв [4, с. 102]. Він також говорить, що немає нічого дивного в тім, що не усі викладачі виявилися готовими до широкого впровадження комп'ютерів у таку нетрадиційну сферу, як навчання іноземним мовам. Необхідно, щоб кожен викладач зрозумів просту думку: комп'ютер у навчальному процесі - не механічний педагог чи заступник, аналог викладача, а засіб для навчання дітей, що підсилює і розширює можливості його навчальної діяльності. Те, що викладач бажає одержати в результаті використання машини, у неї необхідно запрограмувати. Комп'ютерні навчальні програми в навчанні англійської мови почали використовуватися з 80-х рр. XX ст. Тоді говорилося про те, що АНС відносяться до так званих комбінованих технічних засобів навчання. Вони призначені для реалізації за допомогою комп'ютера, що працюють у діалоговому режимі, функцій по пред'явленню навчальної інформації в зручній для сприйняття формі, індивідуалізованому керуванню навчальною діяльністю в ході програмованого, проблемного навчання; контролю знань, а також для забезпечення доступу до обчислювальних, інформаційно-довідкових і інших ресурсів комп'ютера [4, c. 37].

Основною метою застосування СІТ у навчанні є підготовка учнів до повноцінної життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства. Можна також виділити такі педагогічні завдання впровадження СІТ у навчальний процес:

· інтенсифікація всіх рівнів навчально-виховного процесу, підвищення його ефективності;

· побудова відкритої системи освіти;

· система інтеграції предметних галузей знань;

· розвиток творчого потенціалу учня;

· розвиток умінь експериментально-дослідницької діяльності;

· формування інформаційної культури учнів;

· реалізація соціального замовлення, обумовленого інформатизацією сучасного суспільства [9, c. 73].

Отже, можна підсумувати, що сучасні інформаційні технології, відкриваючи учням доступ до нетрадиційних джерел інформації, підвищують ефективність самостійної роботи, дають цілком нові можливості для творчості, знаходження і закріплення нових професійних навиків, дозволяють реалізувати принципово нові форми і методи навчання, що, безумовно, позитивно відображається на ефективності навчання.

1.3 Критерії сучасних інформаційних технологій у навчанні та принципи їх використання

Придатність сучасних технічних засобів навчання для використання на заняттях з іноземної мови визначається наступними критеріями:

а) сприяння підвищенню продуктивності праці та ефективності навчального процесу;

б) забезпечення контролю навчальних дій кожного учня;

в) підвищення цікавості до вивчення мови;

г) забезпечення оперативного зворотнього зв'язку та поопераційний контроль дій всіх учнів;

д) можливість швидкого введення відповідей без тривалого кодування чи шифрування [4, c. 123-124].

В основу використання засобів СІТ в навчальному процесі, як і будь-яких традиційних засобів і систем навчання, повинні бути покладені загальновизнані дидактичні принципи навчання. Конкретизуючи вимоги до навчального процесу, організованого з використанням СІТ, з них можна виділити основні, такі як:

а) принцип науковості

До змісту навчання слід включати тільки вірогідні наукові знання у формі, яка відповідає науковій моделі певного рівня адекватності. До змісту освіти, разом з тим, можуть включатись не тільки усталені в науці знання, але й фундаментальні проблеми сучасної науки. Принцип науковості визначає також способи подання навчального матеріалу відповідно до сучасного рівня наукових знань. У зв'язку з цим передбачається формування в учнів вмінь та навичок наукового пошуку, ознайомлення їх з сучасними методами пізнання. Отже і відтворення навчального матеріалу, в тому числі з використанням засобів СІТ, повинне відбуватись на основі моделей, які повинні бути адекватними науковому знанню і одночасно доступними для розуміння учнями.

б) принцип наочності

Навчальна діяльність учнів повинна відбуватись за максимально можливої модальності навчального матеріалу. Слід використовувати тільки ті засоби, які максимально сприяють реалізації мети навчання та, з допомогою СІТ, виявляти та акцентувати на найважливіших аспектах, абстрагуючись від не суттєвих на даний час.

Найважливіша перевага комп'ютерно-орієнтованих засобів навчання ґрунтується на сучасному розумінні принципу наочності і полягає у тому, що за умов використання педагогічних програмних засобів учні не тільки споглядають навчальні ситуації, а й беруть у них участь. Таким чином реалізуються суттєві дидактичні передумови успіхів у навчанні - емоційне включення, гностичність, наочність навчального матеріалу, індивідуалізація темпу подання навчального матеріалу.

в) принцип систематичності й послідовності

Систематичність подання навчального матеріалу передбачає забезпечення передумов для створення учнем особистісної моделі знань, яка повинна бути внутрішньо несуперечливою системою, відповідати меті навчання, тобто бути максимально адекватною педагогічній моделі знань. У змісті цього принципу доцільно виділяти новий компонент -- спосіб реалізації навчальних дій, у ході виконання яких засвоюються знання. А для того, щоб в учнів з самого початку склалась система уявлень про діяльність, яку слід виконати: необхідно на початку навчання дати загальні установки, тобто створити орієнтувальну основу дій.

г) принцип активного залучення всіх учнів до навчального процесу

Цей принцип вимагає від учителя не тільки залучення учнів до активної діяльності на уроці. Важливим є усвідомлення ними необхідності власної діяльності, надання їм можливості обрання таких її видів, які найкраще відповідають їхнім здібностям. Відповідну орієнтувальну основу створює вчитель - формулюванням критеріїв добору найбільш раціональних видів діяльності.

д) принцип індивідуального підходу у навчанні

Під час створення і добору комп'ютерно-орієнтованих систем навчання, із застосуванням яких реалізується принцип індивідуалізації навчання, повинні враховуватись напрямки та рівні цієї реалізації. Зокрема, під час добору методики подання та перевірки засвоєння предметних знань і вмінь учнів необхідно враховувати мотиваційний аспект, індивідуально-особистісні та психофізіологічні особливості кожного. Важливим є також забезпечення визначення і наступного врахування індивідуального початкового рівня, тобто визначення обсягу та глибини засвоєння опорних знань, сформованості відповідних умінь, стійкості навичок.

е) принцип доступності

Доступністю визначається можливість досягнення мети навчання як загалом, так і на певному його етапі. Умовою реалізації є наявність до початку навчання всіх його внутрішніх і зовнішніх передумов.

Принцип доступності пов'язаний з принципами систематичності і послідовності, оскільки тільки ті знання, які подаються у строгій послідовності, з дотриманням вимог систематичності, є більш доступними для сприйняття і засвоєння [16, c. 134-145].

Отже:

· інформаційні системи навчання повинні створюватися цілеспрямовано з урахуванням проблем організації навчальної діяльності і необхідності розвитку всіх її компонентів;

· СІТ повинні використовуватися на основі предметного змісту і відповідно до програм навчальних курсів, але при цьому можуть створюватися засоби для використання у вивченні різних навчальних дисциплін;

· системи навчання повинні створюватися для засвоєння системи понять: описаної з використанням ієрархії розумових дій і операцій суб'єкта навчання;

· інформаційно-комунікаційні технології повинні органічно вписуватись у процес навчання, виступати як засоби колективної і самостійної діяльності учасників цього процесу;

· комп'ютерно-орієнтовані технології навчання повинні розроблятися і використовуватися з урахуванням вікових особливостей суб'єктів навчання;

· комп'ютерно-орієнтовані методичні системи навчання повинні задовольняти психолого-педагогічні, ергономічні дидактичні вимоги, створюватися на основі сучасних досягнень педагогічної науки;

· комп'ютерні програмні засоби слід супроводжувати докладним методичним забезпеченням, перед упровадженням в практику використання у навчальному процесі вони повинні пройти відповідні випробовування;

· комп'ютерні засоби навчання повинні легко адаптуватися до різноманітних конфігурацій обчислювальної техніки, а також відповідати рівню знань, умінь і навичок користувача, меті навчання, віковим особливостям учнів [9, c. 136-138].

1.4 Способи використання сучасних інформаційних технологій

Сучасний учитель займається різними видами професійної діяльності: викладацькою, виховною, науковою, методичною, управлінською. Залежно від того або іншого виду діяльності існують різні можливості використання СІТ, що дають можливість отримувати, передавати, систематизувати, обробляти інформацію, здійснювати комунікацію між колегами, учнями та їх батьками тощо.

Із збільшенням кількості комп'ютерів у школах зростає їх роль як ефективного засобу підвищення результативності навчання при застосуванні їх як нового засобу навчання. При цьому комп'ютер може бути використаний і для автоматизації робочого місця вчителя і як засіб навчання тих, хто вчиться. Його застосування дозволяє підвищити інтелектуальний рівень учнів і полегшує вирішення практичних задач. Він може бути використаний як:

· інформаційна система, що допомагає вирішувати різні питання;

· джерело інформації для розробки творчих проектів;

· засіб для суттєвого розширення наочності навчання;

· оперативного контролю за засвоєнням знань і умінь [12, c. 88].

Щоб іти в ногу з часом, сам учитель повинен також володіти основами інформаційних технологій, мати уявлення про найбільш поширену в даний час операційну систему Windows, уміти працювати в поширених комп'ютерних програмах, зокрема, Microsoft Word, Ехсеl, РоwerPoint і низкою інших спеціалізованих програм, пов'язаних з предметною діяльністю вчителя, користуватися Інтернетом, а також уміти використовувати знання учнів про комп'ютер, котрі останні отримують на уроках інформатики.

Як показує сучасна педагогічна практика, використання СІТ в навчальному процесі спрямоване переважно на розв'язання таких трьох типів дидактичних завдань:

1. СІТ використовується як допоміжний засіб для ефективнішого розв'язання вже існуючої системи дидактичних завдань.

Змістом об'єкта засвоєння в даному випадку є довідкова інформація, інструкції, демонстрації тощо. Наприклад, СІТ дозволяють використовувати можливості відео- і аудіоматеріалів у дидактичних цілях. Технології мультимедіа не тільки перетворили сучасні навчальні засоби у повноцінного співрозмовника, а й дозволяють учням, не покидаючи навчального класу (дому), бути присутніми на лекціях видатних вчених-лінгвістів, педагогів, стати свідками історичних подій минулого і сучасності, відвідати найвизначніші музеї і культурні центри світу тощо.

2. СІТ є засобом, на який покладено вирішення окремих дидактичних завдань при збереженні загальної структури, мети і завдань безмашинного навчання. При цьому сам навчальний зміст не закладається в комп'ютер (ЕОМ виконує функції контролера, тренажера тощо). Цю функцію широко подано в діалогових навчальних системах, які моделюють діяльність учителя. Нині найчастіше використовуються довідково-контролюючі програми. Нові цікаві можливості під час роботи з текстами дає текстовий редактор (тренаж, самоконтроль, самокорекція, порівняння з еталоном).

3. Використовуючи СІТ, ставляться і вирішуються нові дидактичні завдання, які не розв'язувались традиційним шляхом. Характерними є імітаційно-моделюючі програми, наприклад комп'ютерні програми з імітації певних мовних ситуацій [19, с. 117-118].

Досвід застосування комп'ютерно-орієнтованих засобів навчання свідчить, що найефективнішою формою використання СІТ у навчальному процесі є їх включення до складу програмно-методичних комплексів (ПМК), тобто використання сучасних технологій разом із супроводжуючими друкованими матеріалами, призначеними для вчителя і учнів.

Концепція інформатизації навчального процесу, передбачає поетапне, поступове впровадження у навчальний процес СІТ, тобто раціональне поєднання традиційних методів та засобів навчання, з сучасними інформаційними технологіями, що зрештою приведе до поліпшення його результативності. Перехід до нових комп'ютерно-орієнтованих технологій навчання, створення умов для їх розробки, апробації та впровадження, раціональне поєднання нових інформаційних технологій навчання з традиційними - складна педагогічна задача і потребує вирішення цілого комплексу психолого-педагогічних організаційних, навчально-методичних, технічних та іншого роду проблем.

Основними серед них є:

· розробка науково-методичного забезпечення вирішення завдань інформатизації навчально-виховного процесу;

· підготовка педагогічних кадрів до використання в навчальному процесі засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;

· підготовка учнів до використання сучасних засобів навчально-пізнавальної діяльності;

· матеріально-технічне та науково-методичне забезпечення навчальних закладів;

· розробка методик використання СІТ у навчальному процесі під час вивчення всіх без винятку навчальних предметів [23, с. 2].

Безумовно, вирішення багатоаспектних проблем інформатизації навчального процесу процес довготривалий та можливий лише за дотримання психолого-педагогічних умов, які визначають ефективність навчально-пізнавальної діяльності. Але впровадження СІТ є важливим елементом інформатизації освіти, адже, вони дозволяють інтенсифікувати навчальний процес, вивільняють вчителям час для творчої діяльності, сприяють засвоєнню учнями нових професійних навиків та викликають інтерес до вивчення мови.

РОЗДІЛ 2. ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

2.1 Застосування комп'ютерних технологій у навчанні англійської мови

Комп'ютерні технології є одним з найефективніших засобів, що допомагає значно урізноманітнити процес навчання. Але потрібно пам'ятати, що навіть сама передова технологія приводить до успіху тільки при активній ролі людини як суб'єкта пізнання.

Використання комп'ютерних технологій допомагає учителю досягти:

· забезпечення орієнтованого на результат підходу. Застосування ЕОМ в даному випадку пов'язане з діючими навчальними програмами й покликано полегшити, прискорити й зробити більш довершеним процес навчання;

· розвиток загальних когнітивних здатностей: вирішувати поставлені завдання, самостійно мислити, володіти комунікативними навичками (збір, аналіз, синтез інформації), тобто упор на процеси, що лежать в основі формування тієї або іншої навички [7, c. 35].

Комп'ютерна технологія навчання (процеси підготовки та передачі інформації учням за допомогою комп'ютера) може застосовуватись у трьох варіантах:

а) комп'ютер застосовується для навчання за окремими темами, розділами;

б) комп'ютер є основним засобом навчання;

в) все навчання, управління навчальним процесом, всі види діагностики, моніторинг спираються на застосування комп'ютера.

Водночас, потрібно розробити і нові навчальні плани та матеріали, для їх застосування. Так, розробивши спеціальну методику для оцінки навчальних програм, співробітники Національного інституту наукових досліджень (США) прийшли до висновку, що недостатньо ввести комп'ютери й програмне забезпечення в навчальні заклади. Необхідно, щоб учителі перейнялися ідеєю їхнього використання та зрозуміли їхню ефективність [24, с.1-2]. Наприклад, з метою підвищення мотивації до навчання раз на тиждень уроки англійської мови мають проводитись з використанням комп'ютера або комп'ютерна технологія має застосовуватись на окремих етапах уроку.

Як зазначалося вище, для ефективного використання комп'ютера у навчальному процесі, потрібно мати відповідне програмне забезпечення. Комп'ютерні навчальні програми мають багато переваг перед традиційними методами навчання. Вони дозволяють тренувати різні види мовленнєвої діяльності і поєднувати їх у різних комбінаціях, допомагають усвідомити мовні явища, сформувати лінгвістичні здібності, створити комунікативні ситуації, а також забезпечують реалізацію індивідуального підходу й інтенсифікацію самостійної роботи учня.

Можна навести таку класифікацію навчальних програм по висхідній: від тих, які структурують роботу й навчання, до тих, які дозволяють робити це самим учням.

Керуючі програми виконують ряд традиційних функцій учителя, зокрема керування в класі. Вони містять команди, що не тільки стосуються роботи на комп'ютері, але й, наприклад, що дають різні вказівки учням для того, щоб щось перевірити й т.д.

Навчальні програми направляють навчання, виходячи з наявних знань і індивідуальних здатностей. Дані програми припускають засвоєння нової інформації.

Діагностичні (тестові) програми, призначені для діагностування, оцінювання або зізнань, здатностей, умінь.

Тренувальні програми, розраховані на повторення або закріплення пройденого й не утримуючого нового навчального матеріалу.

Імітаційні програми, що представляють той або інший аспект реальності за допомогою обмеженого числа параметрів для вивчення його основних структурних або функціональних характеристик.

Моделюючі програми вільної композиції, що надають у розпорядження того, кого навчають, основні елементи й типи функцій для моделювання певної реальності.

Програми типу “мікросвіт”, схожі на імітаційно-моделюючі, однак не відбивають реальність; в ідеалі - уявлюване навчальне середовище, створюване при участі викладача.

Інструментальні програмні засоби, що забезпечують виконання конкретних операцій, наприклад, обробку тексту, складання таблиць, редагування графічної інформації [25, c. 1].

Наприклад, можна навести такий перелік сфер застосування поширених навчальних програм:

а) Вивчення лексики.

При введенні та відпрацюванні тематичної лексики, наприклад, покупки продуктів харчування, одягу і т.д., можна використовувати комп'ютерні програми “Triple play plusin English”, “English on holidays”, “English Gold” тощо. Етапи роботи з комп'ютерними програмами наступні: демонстрація, закріплення, контроль.

б) Відпрацювання вимови.

Багато навчальних програм передбачають режим роботи з мікрофоном. Після прослуховування слова чи фрази учень повторює за диктором і на екрані з'являється графічне зображення звуку диктора й учня, при порівнянні яких видно всі неточності. Учень прагне домогтися графічного зображення вимовленого звуку максимально наближеного до зразка.

в) Навчання діалогічного мовлення.

Приклад роботи з діалогами - комп'ютерна програма “Triple play plusin English”. З запропонованих 12 діалогів, вибирається один, наприклад “У кафе”. На екрані з'являються кілька малюнків - сцен даного діалогу, можливі варіанти коли на екрані з'являється текст діалогу чи вимова найпроблемніших слів.

г) Листування.

Цей вид роботи вирішує відразу дві задачі: правильне написання англійських слів і освоєння клавіатури. Комп'ютерна навчальна програма “Bridge to English” допомагає вирішити ці задачі. Майже кожне завдання передбачає друкування на клавіатурі англійських слів і речень.

д) Засвоєння граматичних структур.

Навчальні комп'ютерні програми можуть передбачати ознайомлення, засвоєння та опрацювання певних граматичних структур. Наприклад, у програмі “Bridge to English” міститься 20 уроків, в кожному з яких подані різні граматичні структури: стверджувальні, негативні і питальні речення, дієприкметник, структури there is / there are тощо. Усі види роботи одного уроку спрямовані на опрацювання визначеного граматичного явища [27, c.2-3].

Результати проведення уроків з використанням сучасних комп'ютерних технологій показують, що:

1) застосування комп'ютерної технології у школі сприяє більш активному та свідомому засвоєнню учнями знань з англійської мови;

2) комп'ютерні програми створюють позитивне ставлення учнів до навчального матеріалу;

3) впровадження комп'ютерних технологій у навчально-виховний процес загальноосвітньої школи дає змогу посилити внутрішню мотивацію до навчальної діяльності;

4) навчальні і контролюючі програми, програми-тести, стимулюють інтерес школярів до навчальної діяльності, сприяють формуванню логічного, творчого мислення, розвитку здібностей учнів [25, c.2-3].

2.2 Інтернет як джерело додаткової інформації на старшому етапі вивчення англійської мови

інформаційний мультимедіа презентація урок

Навіть дуже “традиційний” учитель зі стійким імунітетом до втручання новітніх технологій не може заперечити, що Інтернет є дуже багатим джерелом потенційних навчальних ресурсів. На сьогоднішній день розробляється методика вивчення іноземних мов з їх використанням. Існують прихильники ідеї вивчення іноземної мови лише за допомогою зазначеної мережі, без традиційної роботи з підручником. Проте більшість учителів, і я їх підтримую, надають перевагу використанню Інтернету паралельно з традиційними засобами навчання, інтегруючи його в навчальний процес [13, c.27].

Найпростіше застосування Інтернету - це використання його як джерела додаткових матеріалів для вчителя та учня, що забезпечує користувача Інтернету актуальною та автентичною інформацією. Та найбільш повно можливості Інтернету розкриваються під час використання його безпосередньо на уроці. Доцільно впроваджувати таку форму діяльності на старших етапах вивчення, коли учні вже мають навики роботи з мережею та певний рівень знань з англійської мови. Ідеальними умовами для цього є наявність комп'ютерного класу з підключенням до мережі Інтернет.

Використання Інтернету на уроці іноземної мови не повинно бути самоціллю. Насамперед, учителю необхідно дати відповідь на запитання: для чого, коли та в якому обсязі повинен бути використаний Інтернет, оскільки дуже важко зорієнтуватися у величезному об'ємі інформації. Сайти, які можуть бути використані на уроці, можна розділити на інформаційні та власне навчальні. Інформаційні сайти використовують для добору цікавих текстових документів, творчих завдань. Спеціальні навчальні сайти призначені для навчання чотирьох видів мовленнєвої діяльності (читання, письма, говоріння та аудіювання), вивчення фонетики, граматики, лексики тощо. У роботі з навчальними сайтами обирається той рівень складності, який відповідає рівню підготовки учнів. Навчальні сайти, зазвичай, мають поділ на рівні складності; щодо інформаційних сайтів, то учитель має сам визначитися з добором матеріалу відповідної складності [12, c. 67].

Учитель має пропонувати завдання, спрямовувати пошукову діяльність учнів та допомагати їм зрозуміти інформацію іноземною мовою. Він повинен бути поруч з учнем, коли той потребує допомоги, однак не заважати йому працювати самостійно. Учитель має пам'ятати, що співпрацює з учнями, використовуючи надзвичайно привабливий для них технічний засіб - комп'ютер. Тому важливо стежити за часом, спрямовуючи роботу учнів таким чином, щоб усі виконували поставлене завдання та були задіяні протягом заняття.

З метою вивчення іноземних мов може використовуватись як вільне спілкування в Інтернеті, так і спеціально організоване спілкування в режимі електронної пошти, електронної конференції та дошки оголошень. Це створює унікальну автентичну ситуацію діалогічного мовлення.

Найбільш широко використовується організоване спілкування за допомогою телекомунікаційних мереж: листування між окремими учнями і між цілими класами та школами, обмін інформацією між навчальними закладами різних міст, країн. У цьому випадку вчитель грає роль організатора роботи, який допомагає спланувати листування, написати лист чи скласти колективну відповідь [24, с. 1].

Можна виділити два види роботи з Інтернетом на уроці, планування, проведення і результати яких відрізняються один від одного: WWW-проекти і E-mail-проекти.

WWW-проекти розраховані на те, що учні отримують завдання, для виконання якого їм необхідно знайти інформацію в Інтернеті і представити потім результати свого пошуку. Тема роботи може відповідати темі підручника або бути незалежною від неї, але,в будь-якому випадку, вона має бути цікавою. Вчитель повинен підготувати проведення роботи: сформулювати групи, визначити часові рамки, продумати, які матеріали, крім Інтернету, можуть бути використані учнями, знайти необхідні адреси тощо.

Комунікацію електронною поштою краще за все проводити за допомогою E-mail-проектів. Така робота може бути результативною лише в тому випадку, якщо вона правильно спланована і відповідає рівню знань учнів.

Зазвичай, E-mail-проекти проводяться за участю двох чи декількох груп учнів із різних країн, для яких мова, яка використовується, є іноземною, а не рідною. У проведенні E-mail-проектів дуже важливим є етап планування. Спочатку необхідно знайти партнерів і обговорити з ними тему, потім обумовити часові рамки проекту. Необхідно вирішити, який продукт заплановано отримати після закінчення проекту.

Перевагою E-mail-проектів є те, що комунікація іноземною мовою відбувається з реальними партнерами. Учням важливо, що тексти створюються не для вчителя з метою продемонструвати свої знання та отримати оцінку, а для партнерів-однолітків з метою передачі цікавої інформації чи обговорення актуальної проблеми. Це сприяє розширенню мовної компетенції учнів і підвищенню мотивації вивчення іноземної мови [27, c.2-3].

Отже, можна виділити такі позитивні моменти впровадження застосування Інтернету:

· мотивує навчання більше, ніж просто аудіо- та відео матеріали;

· дає можливість вчителеві ширше застосовувати індивідуальний підхід;

· сприяє розвитку самостійності учнів, спонукає користуватися інформацією, що безпосередньо стосується їхнього особистого чи професійного життя;

· надає інформацію щодо інших мов та культур;

· завдяки наявності різноманітних типів текстів підвищує мовні компетенції;

· забезпечує актуальним матеріалом, що відповідає інтересам і потребам учнів.

2.3 Створення та використання навчальних мультимедійних презентацій на уроках англійської мови

Найефективнішими з огляду на розвиток навичок мислення, пізнавальної діяльності учнів та навичок до самостійної дослідницької діяльності є засоби, які проектуються та розробляються самими учнями при вивченні навчального матеріалу. З цієї точки зору, використання мультимедійних презентацій на уроках англійської мови є чудовим засобом підвищення ефективності навчального процесу.

Поняття мультимедіа об'єднує різноманітні інформаційні об'єкти - такі як текст, графіка, відео, анімація та звук [4, с. 123], які можуть використовуватися як учнями так і вчителями при проектуванні власних розробок. При цьому застосовуються інструментальні засоби розробки навчальних мультимедіа-матеріалів, які включають гіперпосилання, цифрові фотографії, скановані зображення, фрагменти фільмів і текстів.

На уроці мультимедійну презентацію можна продемонструвати на екрані монітору комп'ютера чи на великому екрані за допомогою спеціальних пристроїв - мультимедійного проектора, плазмового екрану тощо. Глядачі бачать чергування електронних сторінок, на кожній з яких можуть бути текст, фотографії, малюнки, діаграми, графіки, відеофрагменти, що може супроводжуватися звуковим оформленням - музикою чи доповідю учителя чи учня. Найбільш поширеною програмою для створення мультимедійних презентацій є PowerPoint з пакету Microsoft Office.

У літературі не існує загальновизнаної класифікації презентацій. Умовно їх можна поділити за такими ознаками:

1. За кількістю медіа засобів: мультимедіа (звуки, зображення, відео фрагменти), текстова (з мінімальним ілюструванням), комбінована.

2. За призначенням: комерційні (здебільшого рекламного характеру), інформаційні, навчальні тощо [26, c. 3-5].

Розглянемо навчальні презентації як окрему групу, враховуючи їх особливу роль у навчальному процесі. В залежності від цілей їх застосування на уроках англійської мови виділяють: лекційні (викладача); звіт про результати діяльності, проект, дослідження (учнівська робота); тест (як викладача так і учнів) [10, c. 8-10].

Крім того, навчальні презентації можна класифікувати за дидактичними ознаками як учительські та учнівські.

За призначенням учительські презентації на уроці можна класифікувати так:

· проблемні - вступ до теми;

· інформативні: інструкції, приклади для учнів, форми оцінювання, консультування;

· діагностичні або контролюючі: для перевірки знань учнів, самооцінювання, наприкінці вивчення теми, розділу, уроку.

Учительські презентації можуть бути використані для супроводу уроку, представлення нової теми чи звіту та для повторення вивченого матеріалу. Приклад комбінованої учительської презентації для супроводу уроку з англійської мови представлений вкінці роботи (див. Додаток А).

Учнівські мультимедійні презентації доцільно використовувати для представлення результатів власних проведених досліджень, проектів, самостійної роботи або ж як засіб ознайомлення з новою інформацією для виконання випереджуючих завдань.

За кількістю учнів, які планують, проектують, розробляють, демонструють, учнівські презентації можна класифікувати так:

· індивідуальні - розробляються і створюються одним учнем;

· групові - розробляються і створюються малою групою учнів;

· класні - можуть бути підготовлені всім класом індивідуально чи малими групами, що створюють окремі слайди.

Виходячи з того, що учнівська презентація є творчою роботою учнів, деякі вчителі помилково вважають, що в ній допустимі будь-які засоби і способи вираження ідей та думок учнів. Проте тут, як і в інших засобах, існують певні вимоги і критерії. Крім естетичних вимог до дизайну презентації, існують специфічні вимоги і до створення учнівської презентації як засобу подання самостійної дослідницької роботи учнів.

Можна вказати на типові помилки учнівських робіт, які створювалися вчителями у ролі учня:

* Викладення в презентації теорії з підручника чи посібника (енциклопедії тощо). Це є недоцільним, оскільки презентація (як дія) результатів дослідження робиться учнями, як правило, наприкінці вивчення теми чи розділу, коли ознайомлення з означеннями та основними формулами вже не є актуальним. Це не слід робити ще й тому, що слайд на екрані демонструється протягом обмеженого проміжку часу, що не сприяє ні сприйняттю, ні запам'ятовуванню нового матеріалу.

* У презентаціях, виконаних як приклади учнівських робіт, використовується текстовий матеріал, що не відповідає віку учнів.

* У презентаціях, які є представленням результатів учнівського дослідження, не відображається гіпотеза, хід дослідження і висновки. Інколи висновки носять загальний характер, не стосуються конкретного дослідження, яке проводили самі учні.

* Розміщення на слайді великого обсягу текстового матеріалу, для читання і осмислення якого необхідно багато часу.

* Перевантаженість презентацій ілюстративним матеріалом, який не відноситься до її змісту, а часто заважає розумінню основного.

* Перевантаженість анімаційними ефектами (різноманітна зміна слайдів, більшість елементів крутиться, виїжджає, вилітає, тощо, ускладнюючи сприйняття та відвертаючи увагу від головного матеріалу, заважаючи запам'ятовуванню.

* Створення так званого “реферату з малюнками” чи “мультимедійного реферату”, тобто використання великої кількості слайдів (більше 10) з текстовою інформацією, переписаною з підручників, посібників, Інтернету, замість формулювання тез чи ключових, опорних слів та фраз.

* Створення так званого “фотоальбому” - забагато ілюстрацій (фотографій чи малюнків) з підписами.

* Розміщення в презентації, що призначена для супроводу доповіді, таблиць замість відповідних діаграм. Для аналізу числових даних таблиць доцільніше використовувати публікації, що призначені для вдумливого читання і докладного аналізу.

* Невідповідність фону презентації та іншого оформлення її змісту.

* Нечитабельність тексту (розмір шрифту (<20), невідповідність кольору букв і фону, добір типу накреслення шрифтів дуже складних для читання.

* Відсутність формулювання теми й автора на першому слайді та використаних джерел на останньому [12, c. 45-48].

Важливим моментом при роботі вчителів з мультимедійними презентаціями є підготовка і проведення учнями презентації як дії, тобто демонстрація учнями створеної мультимедійної презентації. Це потужний та унікальний засіб для формування в учнів вмінь виступати перед аудиторією, коротко формулювати свою думку, структурувати свою доповідь, використовуючи різні мультимедійні засоби і можливості (зображення, звукозаписи, відеофільми, гіперпосилання на інші веб-сайти або файли) для ілюстрування ідеї, гіпотези, висновків. В учнів формуються навички стисло, чітко, зручно для ефективної інтерпретації представити результати досліджень за допомогою вдало підібраних діаграм і графіків, а також відбирати найяскравіші переконливі факти для демонстрування думок, ідей. Важливим аспектом правового виховання учнів стає вміння посилатися в презентації на використані джерела інформації.

Програмою навчання крім розробки та створення прикладу учнівської мультимедійної презентації передбачається створення презентації, яку вчитель демонструє учням для супроводу вступного заняття на початку проведення навчального проекту, так званої учительської презентації. Вимоги до створення такого методичного мультимедійного продукту дещо інші, ніж до створення прикладів учнівських робіт. Учительська презентація може бути продемонстрована учням на початку проекту або використана учнями для самостійного перегляду під час роботи над навчальним проектом. Вона має зацікавити учнів, спонукати їх до самостійної роботи, до проведення дослідження, пов'язаного з темою навчального проекту. Тому на початку такої презентації можуть бути вміщені цікаві, провокуючі проблемні запитання. Основні запитання мають бути сформульовані таким чином, щоб вони чітко окреслювали проблему, стимулювали розвиток навичок мислення учнів, спонукали їх до роботи у проекті. В цій презентації, яка, звичайно, має відповідати віку учнів, можуть бути вміщені завдання для учнів, розподіл груп у проекті, етапи роботи та терміни їх виконання. Така учительська розробка може містити корисні для учнів посилання на друковані та Інтернет джерела, з яких вони зможуть одержати додаткову інформацію. У презентації вчителя також можуть бути вбудовані файли з формами оцінювання розроблених учнями робіт, тести для самоконтролю знань та навичок [12, c. 60-63].

Найбільшою перевагою використання мультимедійних презентацій на уроках англійської мови є те, що за допомогою цього засобу можна адаптувати навчальний матеріал під особливості сприйняття учнів і, у випадку учнівської презентації, надати учню можливість додатково закріпити та систематизувати отриману інформацію. Отже, використання мультимедійних презентацій при вивчені англійської мови є потужним засобом підвищення продуктивності навчального процесу.

2.4 Застосування мультимедійної дошки на уроці англійської мови

Особливістю сучасних учнів є те, що вони практично змалку починають отримувати велику кількість інформації за допомогою різноманітних електронних пристроїв передачі даних: телевізорів, DVD програвачів, комп'ютерів, мобільних телефонів тощо, тому і під час навчання зображення з екранів електронних засобів сприймаються ними простіше і швидше. Для кращого сприйняття вони потребують швидкозмінної візуальної інформації та постійної зорової стимуляції. Такому способу подання навчальної інформації повністю відповідають мультимедійні дошки.

Мультимедійна (інтерактивна) дошка - це універсальний технічний засіб візуальної комунікації і навчання, в якому поєднуються характеристики звичайної дошки і новітніх комп'ютерних технологій. Інтерактивна дошка являє собою периферійний пристрій комп'ютера і виконує роль додаткового комп'ютерного монітора, відрізняючись від нього поверхнею, яка чутлива до дотику та має великі розміри -- для зручності в роботі з аудиторією. Подібно до звичайного комп'ютерного монітора управління прикладними програмами комп'ютера здійснюється або курсором мишки, або з екранної клавіатури, що виведена на поверхню дошки. Роль курсору мишки на цьому вторинному моніторі з сенсорною поверхнею виконує будь-який твердий предмет, наприклад фломастер або указка. Інтерактивна дошка створена для використання у комплекті з комп'ютером і мультимедійним проектором, що разом складають програмно-технічний або програмно-технологічний навчальні комплекси. За її допомогою не просто відображається те, що відбувається на комп'ютері, а здійснюється двосторонній взаємозв'язок між учителем і комп'ютером, за певних умов це може бути і тристороння взаємодія - учитель, учень і комп'ютер [22, c.116-119].

За способом улаштування і функціонування мультимедійні дошки бувають кількох типів. Ось принцип дії найбільш уживаних:

1. Дошки, що фіксують опір поверхні при дотику. Такі дошки мають м'яку, гнучку поверхню, подібну до вінілу, що складається з двох частин. Матеріал, що фіксує опір, відділяється невеликим проміжком від іншого шару поверхні дошки і передає сигнали на комп'ютер, якщо спрацьовує спеціальна мембрана. Такі дошки можуть управлятися не лише спеціальними маркерами, але і дотиком до дошки рукою чи іншим предметом. Спеціальні маркери можуть бути налаштовані (у програмному забезпеченні, що додається) на відображення різних кольорів.

2. Дошки, що фіксують електромагнітні імпульси. Вони, як і традиційні, мають тверду поверхню. Такі дошки управляються спеціальними електромагнітними ручками (маркерами), які працюють на батареях. Поверхня дошки покрита сіткою тонких дротів, що фіксують невелике магнітне поле, яке випромінюється маркером.

3. Лазерні дошки. Ці дошки мають тверду робочу поверхню з інфрачервоними лазерними сканерами, встановленими на поверхні. Ці сканери виявляють рух спеціальної ручки, закодований колір і передають отримані відомості на комп'ютер [28, c.1].

Ідеальної (універсальної) мультимедійної дошки не існує. Тому, обираючи таку для кабінету англійської мови, потрібно звертати увагу на програмне забезпечення та можливість доступної методичної підтримки з боку виробника, оскільки від особливостей програмного забезпечення дошки суттєво залежить швидкість і якість освоєння вчителем її функцій та ефективність її подальшого використання на уроках. Бажано, щоб у школі використовувалися дошки переважно однієї чи двох модифікацій.

Мультимедійна дошка є принципово новим інтерактивним технічним засобом навчання. Вона поєднує в собі можливості звукових, аудіозвукових та екранних технічних засобів навчання. Використовуючи такий технічний засіб, вчитель має можливість інтенсифікувати навчальний процес, урізноманітнити наочність, навчити школярів представляти результати своєї роботи, використовувати різні програмні засоби, а головне, вирішити визначальну проблему шкільної освіти - формування в учнів стійкого активного інтересу до процесу вивчення англійської мови або будь-якого іншого предмету.

Існують декілька типів уроків, які стануть для учнів значно цікавішими, якщо використати мультимедійну дошку: урок-лекція, урок-провокація, урок-конференція, урок узагальнення і систематизації знань, уроки-тестування, інтегровані уроки, ділові ігри тощо. Зупинимося детальніше на деяких з них.

Урок-лекція. Використовуючи мультимедійну дошку на уроці-лекції вчитель може дати вдвічі більший об'єм інформації за один і той самий час. Пояснення вчителя доповнюється фотографіями, малюнками, анімаціями, відео, текстом тощо. Бажано використовувати звуковий супровід або звукові ефекти, і дотикальні слайди для учнів. В такому випадку задіяні різні види рецепторів та пам'яті, що дає змогу класу краще запам'ятати матеріал. Учні можуть не записувати зміст почутого, оскільки нотатки з даної теми (або презентацію до уроку) вчитель може роздрукувати учням, переписати на флешку або вислати електронною поштою.

Урок узагальнення й систематизації знань. За допомогою схем, таблиць, гіперпосилань можна подати вивчений раніше матеріал структуровано і компактно. Доцільно використовувати слайди з попередніх уроків, які допомагають учням швидко пригадати пройдений матеріал. За допомогою мультимедійної дошки можна організувати колективне чи індивідуальне тестування з подальшим аналізом відповідей. За допомогою такого засобу можна також урізноманітнити навчальний процес, колективно розгадуючи різні пазли та кросворди, активізуючи вивчений лексичний матеріал (див. Додаток А).

Урок-провокація. Таку форму навчального процесу добре використовувати як уроки закріплення знань, умінь і навичок. Вчитель навмисне робить помилки у викладеному матеріалі, а учні помічають їх на дошці червоним кольором. Ці виправлення можна зберігати, додавати нові і вже в новому вигляді надавати іншому класу для їх перевірки. Це може бути простий текст, вправи, пазл чи правило тощо.

Урок-конференція. Відповідно до визначеної теми конференції, вчитель заздалегідь роздає теми доповідей, які мають підготувати учні. Доповідь кожного учня має підкріплюватися наочністю, в цьому випадку в пригоді стане мультимедійна дошка та програмний засіб PowerPoint, в якому учні створюють презентацію [29, c.1-2].


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.