Форми взаємодії вчителя та учнів на уроці англійської мови

Психологічний клімат на уроці англійської мови. Особливості взаємодії вчителя та учня на уроці англійської мови. Демонстрації ефективних способів досягнення оптимальних результатів учнів у вивченні англійської мови, форми співпраці вчителя і учня.

Рубрика Педагогика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 22.04.2016
Размер файла 76,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Міністерство освіти і науки України

Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації

КВНЗ КОР «Богуславський гуманітарний коледж імені І.С. Нечуя-Левицького»

Курсова робота

Форми взаємодії вчителя та учнів на уроці англійської мови

студентки 43 групи

спеціальності 5.01010201

«Початкова освіта»

денної форми навчання

Вербіцької Каріни Валеріївни

Керівник курсової роботи:

Дрижай Людмила Василівна

Богуслав, 2016

Зміст

Вступ

1. Теоретичний аспект педагогічної взаємодії на уроках англійської мови

1.1 Загальні особливості педагогічної взаємодії. Зміст поняття "педагогічне спілкування"

1.2 Особливості взаємодії вчителя та учня на уроці англійської мови

1.3 Психологічний клімат на уроці англійської мови

2. Педагогічний аспект форм взаємодії на уроках англійської мови

2.1 Форми взаємодії вчителя та учня

2.2 Аналіз форм педагогічної взаємодія (педагогічне дослідження)

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

Вступ

Взаємодія вчителя і учня - це складний і багатогранний процес у вивченні англійської мови та вихованні підростаючого покоління, що в першу чергу базується на співпраці та взаємовпливі на уроці. Засвоєння англійської мови- це перш за все активний розвиток таких психічних процесів як пам'ять, увага, уява, мислення та сприймання, що несуть в собі безпосередній вплив на соціалізацію особистості. Тісне співробітництво та взаєморозуміння вчителя з учнем сприяють оптимальному розвитку дитини та спонукають її до навчання. Дана наукова робота спрямована на вивчення форм педагогічної взаємодії в сучасній школі, аналіз її недоліків та рекомендації стосовно її покращення.

Актуальність теми. Спостереження за ходом навчального процесу показує існування ряду проблем, що впливають на оптимальну роботу суб'єктів навчання, а подекуди і її відсутність взагалі. Це негативно відбивається на знаннях учнів з англійської мови та їх ставлення до навчання. На сучасному етапі розвитку психолого-педагогічних наук розроблена велика кількість методів та засобів на покращення педагогічної взаємодії (напр. дослідження М.В. Савчина, О.І. Власової, О.І. Вишневського, та ін), які, на жаль, не використовуються на практиці у школі, в результаті чого вчитель виявляється нездатним розв'язати багато навчальних проблем. Це призводить до неефективного засвоєння матеріалу учнями та небажання вивчати англійську мову.

Мета дослідження. Метою даного дослідження є вивчення форм взаємодії вчителя та учня на сучасному уроці англійської мови, шляхів їх покращення, а також демонстрації ефективних способів досягнення оптимальних результатів учнів у вивченні англійської мови.

Завдання дослідження. Завданнями даної наукової роботи є:

з'ясування суті таких психологічних понять як "педагогічна взаємодія" та "психологічне спілкування"; урок учень англійський

аналіз взаємодії учня і вчителя у навчальному процесі та дослідження особливостей їх особистостей;

вивчення форм взаємодії вчителя та учня на уроці англійської мови;

обґрунтування форм співпраці вчителя і учня на сучасному уроці англійської мови.

проведення дослідження з метою вивчення та аналізу форм для ефективної взаємодії вчителя і учня у навчальному процесі.

Об'єкт дослідження. Об'єктом дослідження наукової роботи є учнівський клас (підгрупа) та особливості його діяльності і активності на уроці англійської мови, ставлення до навчання та вимог з предмету, стосунки вчителя та учня з метою корекції та оптимізації форм педагогічної взаємодії.

Предмет дослідження. Форми взаємодії вчителя та учня у навчальній діяльності.

Методи дослідження. Основним методом дослідження є спостереження за ходом уроку англійської мови в школі та аналіз форм педагогічної взаємодії вчителя і учня для ефективного навчання англійської мови.

1. Теоретичний аспект педагогічної взаємодії на уроках англійської мови

1.1 Загальні особливості педагогічної взаємодії. Зміст поняття "педагогічне спілкування"

Взаємодія - процес безпосереднього або опосередкованого впливу об'єктів (суб'єктів) один на одного, який породжує їх взаємозалежність і зв'язок.

Взаємодію слід розглядати як форму організації діяльності людей.

Специфіка спільної діяльності, в порівнянні з індивідуальною полягає у виникненні "сукупного" групового суб'єкта. Для спільної діяльності характерна структурованість дій окремих суб'єктів, спеціалізація. Вона виникає не стихійно, а під впливом управління та координації індивідуальних дій за логікою діяльності, конкретних умов.

Взаємодія завжди має мету. Це може бути вплив на іншого, щоб він виконав доручення чи зрозумів те, чого досі не розумів, спроба змінити переконання, наміри тощо. Міжособистісна взаємодія розглядається як реалізація взаємозв'язків і взаємовпливів у процесі спілкування та їх спільної діяльності.Педагогічна взаємодія - це обмін діяльності між педагогом і учнями, в якому діяльність одного обумовлює діяльність інших.

Спілкування - складова частина кожного акту педагогічної діяльності. Під педагогічним спілкуванням розуміється система взаємодії вчителя і класу, змістом якого є обмін інформацією, здійснення навчально-виховного впливу, організація стосунків, а також "трансляція" вчителем своєї особистості учням і сприймання ним учня. Воно становить основу професійної діяльності вчителя. Основні форми навчальної роботи проходять в умовах спілкування, змістом якого виступають, передусім, обмін інформацією, організація вчителем взаємодії та взаєморозуміння з учнями з допомогою різноманітних комунікативних засобів.Організовуючи життєдіяльність дітей, спрямовуючи їх поведінку у певному напрямку, створюючи умови для розвитку мотивації навчання, дбаючи про засвоєння ними соціального досвіду, вчитель вступає в безпосередній контакт, взаємодію з учнями. У процесі спілкування мають місце міжособистісні взаємовпливи, які відбуваються як у вербальній, так і невербальній формі. Така взаємодія неможлива без оптимального обміну інформацією. Значне місце у цьому процесі має взаємопізнання вчителя і учня. Від того, яким являється вчителю учень і навпаки значною мірою залежить зміст і форма його висловлювань та дій, а, головне, їх результат.

Педагогічне спілкування, поєднуючи в собі особливості професійного і особистісного, є одним з найбільш складних і універсальних за своєю структурою, функціями, цілями, засобами. Сутність педагогічного спілкування можна зрозуміти з погляду принципів, закономірностей і механізмів діалогу. Саме діалогічний підхід дозволяє його дослідити і формувати як з позиції змістовно-діяльнісної логіки, так і з позиції ціннісно-гуманістичних уявлень.

Виходячи з теорії єдності спілкування і спільної діяльності, діалог можна трактувати як багатопланову динамічну суб'єкт-суб'єктну взаємодію. Таким чином, педагогічне спілкування розглядається як динамічний, в основному, дворівневий, багатоплановий процес взаємодії між вчителем і учнем (учнями), зміст і форма якого є специфічними завданнями розвитку, навчання і виховання школярів, предметом і змістом педагогічного процесу загалом, індивідуальними, індивідними, особистісними і суб'єктними властивостями вчителя і учнів, а також інструментально (засоби і способи спілкування).

Взаємодія вчителя і учня може здійснюватися як на суб'єкт-об'єктному, так і на суб'єкт-суб'єктному (діалогічне спілкування вчителя і учня як двох рівноправних особистостей) рівнях. Тільки в умовах діалогу в учня виникають особистісні смисли, присвоюються загальнолюдські цінності. Тільки в умовах діалогу можна здійснювати проблемне навчання, вчитель має змогу різнобічно вивчати учня, а учень вчителя. Багатоплановість педагогічного спілкування проявляється також в тому, що воно включає в себе інформативні процеси, різні види і форми взаємодії (ставлення, впливи, взаємовпливи).

Для спільної діяльності важливе значення має система міжособистісних стосунків, що складаються в ній: особливості поставлення мети, взаємного

спонукання, взаємного оцінювання, контролювання та коректування. Так, наприклад, учитель повинен приділяти увагу початковому етапу організації спільної діяльності. Учні самі повинні ставити мету, організувати діяльність, призначати керівників, виконавців окремих функцій та ролей. Так, у процесі самої діяльності вчитель опосередковано керує міжособистісними

Процес розуміння людини - складне явище, у якому виокремлюють два рівні. На першому рівні відбувається усвідомлення цілей, мотивів, установок іншої людини. Другий рівень характеризується здатністю прийняти цілі, мотиви, установки іншої людини як свої власні.

Виділяють суб'єктне і об'єктне сприймання іншої людини. Об'єктне сприймання - це сприймання безпосереднє, в ситуації простої присутності іншої людини, суб'єктне - опосередковане спільною діяльністю (напр. навчальна діяльність).Об'єктне сприймання людини людиною не обходиться без стереотипів. Друга група підстав формування установки - попередня інформація, яку суб'єкт отримує про об'єкт сприйняття (суб'єктне сприймання). Вчителі, знаючи, що перед ними обдарована дитина, роблять все можливе, щоб вона проявила себе як обдарована. Знаючи, що друга бездарна, вони не хочуть нею займатись, ставляться до неї як-небудь, і це позначається на її ставленні до навчання, а в кінцевому підсумку і на його результатах. Саме таке сприйняття вчителем учнів і навпаки негативно впливає на педагогічну взаємодію, робить суб'єкти навчального процесу віддаленими один від одного, руйнує суб'єктно - суб'єктний зв'язок вчителя і учня.

Повнота та глибина пізнання учня зумовлюється професійною спрямованістю особистості вчителя. Мотиви педагогічної діяльності показником захопленості вчителя своєю професією. Виражена орієнтація на інтереси, потреби учнів, на їх особистісний розвиток викликає у педагога ініціативу, самостійність, його відповідальність за результати педагогічних впливів, а значить - активне втручання в хід навчального процесу. Чим ближче вчитель до учня, тим досконаліша їх педагогічна взаємодія.

1.2 Особливості взаємодіївчителя та учня на уроці англійської мови

Провідна роль у здійсненні навчально-виховного процесу у школі завжди належала і належить вчителеві. Вчитель виступає як ініціатор цього процесу, організовує його та керує ним. Для нього важливо бути не просто зрозумілим для учнів, йому необхідно продовжити себе в них. Вчитель іноземної мови повинен чудово володіти мовою як системою слів, що мають певне значення, логічно виражати приналежність певних об'єктів до предметного світу, володіти мовленєвою компетенцією. Але використання і розвиток мови не обмежується формуванням знань.

Коли вчитель англійської мови вживає те чи інше слово і тим самим вводить те чи інше поняття, то і він, і учні повинні мати на увазі одне й те ж явище. Тоді в них виникає порозуміння. Подолання смислових бар'єрів можливе, якщо вчитель бере до уваги психологію школярів, враховує їх інтереси та переконання, вікові особливості, досвід, правильно приписує їм очікування стосовно навчальної діяльності, зважає на його перспективи і труднощі у вивченні англійської мови.

Для ефективної співпраці на уроці англійської мови, вчитель повинен уміти реалізовувати:

комунікативно-навчальну функцію, яка складається з інформаційного, мотиваційно-стимулюючого і контрольно-коригуючого компонентів, тобто кваліфіковано застосовувати сучасні принципи, методи, прийоми і засоби навчання іншомовного спілкування;

виховну функцію, тобто вирішувати завдання морального, культурно-естетичного, трудового виховання учнів засобами іноземної мови з урахуванням особливостей ступеня навчання;

розвиваючу функцію, тобто прогнозувати шляхи формування і розвитку інтелектуальної та емоційної сфер особистості учня, його пізнавальних і розумових здібностей у процесі оволодіння іншомовним мовленням;

освітню функцію, тобто допомагати учням в оволодінні уміннями вчитися, розширювати свій світогляд, пізнавати себе та іншу систему понять, через яку можуть усвідомлюватися інші явища.[5; 12-13]

Навчальний процес на уроціанглійської мови повинен базуватись на індивідуальному підході вчителя до кожного учня. Такий підхід до вихованців слід розглядати як цілеспрямовану діяльність вчителя з навчання англійської мови й виховання культури та манери спілкування кожної особистості в умовах спільної роботи з класом. Реалізація індивідуального підходу до учнів у навчальному процесі вимагає від вчителя знання вікових та індивідуальних психофізіологічних, психологічних, особистісних відмінностей школярів. При цьому треба постійно мати на увазі, що вчитель повинен не тільки пристосовувати навчання англійської мовидо індивідуальних особливостей учнів, а й розвивати їх, що сприяє підвищенню ефективності і результативності її вивчення.

Виділяють такі найважливіші індивідуальні особливості сучасних учнів, що проявляються у вивченні англійської мови:

1)навченість, що виявляється у наявності певного обсягу систематизованих знань англійської мови і вмінь їх використовувати безпосередньо на уроці та в житті;

2) здатність до вивчення англійської мови (особливості уваги, сприймання, пам'яті, оволодіння необхідними мовними операціями, навчальними прийомами, гнучкість мислення тощо);

3) ставлення учнів до вивчення англійської мови, в основі якого лежать мотиви учіння;

4) рівень самооцінки і домагань учнів у вивченні англійської мови;

Навчальний процес з англійської мови в сучасній школі це, перш за все, партнерство між вчителем та учнем, де учень є суб'єктом навчання та спілкується нарівні з учителем. Вступаючи в стосунки співпраці, учитель орієнтується не на функції дитини як учня (згідно з яким він повинен виконати вправу, вивчити правила, прочитати текст), а на його особистість та перспективи його розвитку. Від поведінки вчителя буде залежати, чи відчує себе учень партнером у спілкуванні з ним. Учитель повинен говорити природно, невимушено, звертаючи увагу на реакцію співрозмовника, не читати свої репліки з плану-конспекту чи з карток. При спілкуванні він повинен враховувати інтереси співрозмовника, стежити за виразністю своєї інтонації, жестів, міміки, за тим, як він рухається, стоїть, сидить. Учитель повинен завжди бути доброзичливим, учень повинен відчувати, що його інтереси - це інтереси вчителя. Доброзичливість повністю виключає на уроці роздратованість, грубість, окрик.

Навчання англійської мови як навчання спілкування вимагає від учителя таких якостей, які забезпечили б реалізацію цілей навчання та його ефективність. Професійна підготовка вчителя англійської мови включає в себе володіння іноземною мовою як засобом усної та писемної комунікації в усіх сферах спілкування, а також як засобом педагогічної діяльності в різних умовах з урахуванням цілей навчання, вікових особливостей школярів та їх мовної підготовки. [1; 90-94]

У роботі вчителя англійської мови неабияке значення мають окремі риси його особистості (відвертість натури, доброта і вимогливість, активність життєвої позиції, урівноваженість, почуття гумору тощо), вміння володіти класом, стиль відносин з людьми, додержання етичних норм, ерудиція, загальна культура. Усе це накладає помітний відбиток на весь урок англійської мови.

Оцінювальна діяльність педагога залежить від особливостей уроку: чи подає він знання, чи демонструє наочність, чи відбувається узагальнення засвоєного матеріалу шляхом перевірки знань, опитування і обліку. У процесі опитування (особливо на уроці англійської мови) змінюється вид спілкування, замість монологічного воно стає діалогічним. При цьому внутрішня мова переходить у зовнішню, що активізує учня. У процесі опитування змінюється черговість слухання: слухає то учень, то вчитель. У цій ситуації школяр включається в виконання різноманітних завдань, які передбачені програмою навчання англійської мови.Майже всі учні бажають оволодіти іншомовним мовленням. Але одного бажання мало. Цей процес передбачає подолання різноманітних труднощів, що затримує досягнення мети. Як результат - зниження мотивації, зникнення активності, послаблення волі, спрямованої на оволодіння іноземною мовою, погіршання загальної успішності тощо розглядаючи мотивацію як важливу пружину процесу оволодіння іншомовним мовленням, слід пам'ятати, що мотивація відноситься до суб'єктивних якостей учня, вона визначається його особистими спонуканнями, пристрастями і потребами. Це спричиняє труднощі щодо формування мотивації. Вчитель може вплинути на неї лише опосередковано, створюючи передумови, на основі яких в учнів виникає особиста зацікавленість у роботі. Для цього вчителю необхідно бути обізнаним з мотивами діяльності учнів, бути здатним поставити себе на їх місце, мотивувати школярів до вивчення мови.

Ефективна співпраця між вчителем та учнем на уроці англійської мови реалізується тільки тоді, коли суб'єкти будуть максимально взаємодіяти, ефективно впливати один на одного та плідно співпрацювати, що є джерелом оволодіння необхідними знаннями, уміннями та навичками мови, що вивчається.

1.3 Психологічний клімат на уроці англійської мови

Успіх навчальної діяльності учнів у вивченні іноземної мови значною мірою залежить від психологічного клімату на уроці. Це перш за все атмосфера спокійної врівноваженості, взаємного довір'я та розкутості. До невимушеної розмови спонукають умови, коли учень відчуває себе рівноправним партнером, коли йому дозволено переводити розмову на ту чи іншу тему, що його цікавить. Цьому сприяють дружні стосунки між учнями і вчителем, який підбадьорює учнів похвалою. Позитивний психологічний клімат на уроці починається з самонавіювання вчителя. Чимале значення тут має авторитет вчителя, на який він повинен опиратися.

Створена атмосфера релаксації і довір'я знімає бар'єри між вчителем та учнем, забезпечує безпосередній контакт з неусвідомленою психічною діяльністю. Якщо сприятливі умови на уроці іноземної мови створено, то до її вивчення учня спонукатиме не тільки потреба знати мову, а саме задоволення від процесу її вивчення.

Учні не повинні відчувати страху за правильність сказаного. Прискіпливе виправлення кожної допущеної учнем помилки безпосередньо під час його мовлення заважає створенню такої атмосфери, породжує скованість, настороженість, відвертає увагу учня від предмету, про який іде мова.

Джерелом сприятливої психологічної атмосфери на уроці іноземної мови вважається також емоційний настрій учнів, клімат доброзичливості і співробітництва, психологічний комфорт. Як відомо, емоції відіграють важливу роль у діяльності людини. Без надійної емоційної основи неможливе не тільки успішне, а й узагалі нормальне навчання. Відсутність єдності емоційного виховання й пізнання світу - одно із діючих і найнебезпечніших джерел байдужого ставлення до знань і зрештою небажання вчитись.

Говорячи про емоційну настроєність уроку іноземної мови і спрямовані на це зусилля вчителя мається на увазі не звичайне збудження почуттів без мети і завдання, а почуття, що стосуються процесу пізнання і стимулюються ним. Крім того, емоційний стан уроку повинен бути стійким та незалежним від випадкових обставин.

Як показують психолого-педагогічні спостереження, емоційний рівень уроку можна піднести за допомогою зовнішніх засобів - через відповідне оформлення діяльності (ігри, пісні, темп у якому проходить урок тощо), за допомогою художньої образності, в тому числі й текстового матеріалу, спираючись на новизну та інформативність предмету що обговорюється. Вважають, що ці засоби можуть викликати в психіці учня певну реакцію переживання.

Крім цих основних, є також ряд інших засобів впливу на емоційний стан класу (підгрупи), зокрема, заохочення, участь у різноманітних класних конкурсах, спостереження за позитивним прикладом вчителя тощо. Проте чи не найголовнішим джерелом позитивних емоцій є сама праця, відчуття досягнутого в ній успіху, усвідомлення прогресу в оволодінні іноземною мовою. Багато тут залежить також від настрою вчителя, з яким він приходить на урок, його поведінки на уроці, вміння спілкуватися, почуття гумору, віри в успіх тощо.

Не менш важливими є атмосфера стосунків учителя і учнів, а також всередині учнівського колективу (підгрупи) між самими учнями. Такий клімат позначається взаємним довір'ям, почуттям рівноправного партнерства, гордістю за спільно виконану роботу, загальним оптимізмом. Це - клімат співробітництва, який містить широкі можливості для особистісного самовираження кожного учня і складає психологічний фундамент уроку іноземної мови. Звідси випливає почуття соціальної справедливості: вчитель повинен суворо дотримуватись правила ставитись однаково до всіх учнів як стосовно їх прав, так і обов'язків. Надмірна увага до успіхів окремих учнів, зокрема сильних, і недовір'я до можливостей слабших учнів, небажання "турбувати" їх, - все це веде до загострення почуття несправедливості.

Клімат співробітництва на уроці іноземної мови передбачає також стан релаксації, що, проте, не слід розуміти лише як психологічний комфорт, а скоріше як атмосферу психологічної свободи учня, як право на власний вибір, на власне рішення.

Атмосфера доброзичливості, взаємодопомоги стимулює в учнів зустрічну активність - бажання мислити, працювати, домагатись успіху. Відсутність позитивного емоційного настрою, сухість стосунків, нечіткість мети вивчення іноземної мови - все це формує в учнів інертність, байдужість, лінивство думки. Відчуття мети завжди діє на емоції і стимулюється ними, що викликає потяг до діяльності. Як свідчать дослідження, атмосфера добрих стосунків, повага і взаємна підтримка підсилюють почуття власної гідності, стимулюють розвиток інтелектуальних здібностей, самостійності і впевненості у власних силах. Навпаки, відсутність доброзичливих стосунків в групі зумовлює появу в поведінці учня невпевненості і очікування невдач. Мажорний тон уроку, м'який гумор розвивають здатність до естетичного сприймання роботи над вивченням іноземної мови. [2; 135]

Атмосфера співробітництва на уроці, де реалізується принцип справедливості і взаємоповаги, де панує оптимізм і високо цінується почуття колективної честі й індивідуальної гідності, забезпечує формування позитивного ставлення учня до занять в школі, до іноземної мови що вивчається, високої активності у виконанні класних завдань, а також довірливого ставлення учня до людей, що його оточують. В учнів з'являється потяг до добрих вчинків. Такі сприятливі психологічні умови породжують впевненість в істинності ідейно-моральних норм і правил, є "каталізатором" процесу позитивного формування особистості. Емоції завжди є відправною точкою процесу виховання, бо з чуттєвого ставлення починається оцінка предмета.

Важливим наслідком позитивних психологічних умов на уроці іноземної мови є формування гуманних стосунків в колективі. На фоні домінування спільної мети перемагають соціальні мотиви. Навіть "предметне лідерство" в таких умовах втрачає свій індивідуалістичний відтінок і перестає бути джерелом егоїзму і чванливості. Атмосфера добрих стосунків сприяє формуванню почуття загальної відповідальності за стан справ у вивченні іноземної мови.

Роль сприятливого психологічного клімату на занятті з іноземної мови є дуже важливою: це забезпечення успішної педагогічної взаємодії, високих досягнень у вивченні іншомовного спілкування та ефективної реалізації цілей уроку.

?

2. Педагогічний аспект форм взаємодії на уроках англійської мови

2.1Форми педагогічної взаємодія на уроці англійської мови

Взаємодія вчителя та учня на уроці англійської мови має специфічний

характер, що в першу чергу зумовлюється змістом цього предмету та методикою його викладання. Саме оптимізація цих двох факторів вимагає поділу класу на окремі підгрупи, нетрадиційного розташування парт у кабінеті та специфіки у проведенні уроків, а також використання сучасних інтерактивних засобів. Власне керівництво вчителем аудиторією та успішне виконання вимог щодо уроку англійської мови є основними факторами оптимальної та ефективної співпраці.На уроках іноземної мови використовують прийоми ситуативного моделювання та опрацювання дискусійних питань, технології колективно - групового та кооперативного навчання. Для забезпечення практичного володіння предметом потрібно враховувати такі, важливі, компоненти як:

-? запам'ятання учнями певної кількості матеріалу, що подається в системі;

-? розвиток навичок оперування мовним матеріалом;

-? розвиток комунікативних вмінь;

Форми організації спілкування на уроці англійської мови є різні, а їх оптимальний підбір допомагає вчителю створити сприятливу психологічну атмосферу(додаток 1):

1. Офіційна аудиторія. Таке розташування підходить для віддання розпоряджень або для повідомлення інформації. Вчитель стоїть обличчям до учнів, котрі записують подану інформацію. Таке розташування дозволяє розмістити більше число дітей. Однак варто пам'ятати, що велика кількість учасників ускладнює комунікацію учнів з вчителем. Взаємний зв'язок здійснюється важко, а це означає, що після передачі повідомлення школярі звертаються до вчителя для отримання уточнень.

2. "Круглий стіл". Він дозволяє "об'єднати" суб'єктів навчання і тим самим уникнути виникнення підгруп. Таке розташування полегшує комунікацію між учасниками і деякою мірою нейтралізує роль вчителя.

3. "Обличчям до обличчя". Учасники протистоять один одному в дискусії, відстоюючи протилежні погляди. Така структура мало допомагає комунікації, закликаючи сторони швидше до конфронтації, ніж до обміну думками.

4. "Подібно". Учасники бачать один одного і тому можуть легко спілкуватися між собою. Позиція вчителя в даному випадку відповідає позиції лідера. Таке розташування дозволяє зібрати велику кількість учасників навчального процесу, більшу, ніж "круглий стіл", і в той же час посилити роль вчителя. При такому розташуванні аудиторії педагог має можливість бути в близькому контакті з кожним учнем, що дає можливість йому зайняти місце в центрі класу, створюються умови для гри та мобільності.

Серед форм організації навчання (інтерактивні форми) на уроці англійської мови можна виділити наступні:

індивідуальна діяльність вчителя та учня;

робота в парах;

робота в групах;

гра та інші.

Індивідуальна діяльність вчителя та учня. Ця форма навчальної діяльності передбачає виконання завдання одним учнем у класі, що є реакцією на стимул чи вказівку учителя або іншого учня (переказ тексту, відповіді на запитання тощо). Саме в межах такої роботи проявляється індивідуальний підхід педагога до окремого учня, має місце міжособистісна взаємодія. Проте, основним ініціатором мовлення тут є вчитель. Учневі ж відводиться лише роль виконавця, що не сприяє формуванню його особистості, а отже є одним з негативних факторів, що впливають на взаємодію з наставником.

Робота в парах (діалог). Колективне розв'язання навчальних задач стимулює пізнавальну активність учнів, а сприяють цьому елементи співробітництва, взаємодопомога, усвідомлення спільної мети тощо. Робота в парах передбачає синхронне виконання усних вправ усіма учнями у формі спілкування двох партнерів і забезпечує безпосередній контакт мовців.

Створення сприятливої педагогічної взаємодії регламентується подоланням певного психічного бар'єру, а відкритий діалог може здійснюватись як між учителем та учнем, так і між самими учнями. В межах успішної інтеракції партнерів підсилюється практична значущість знання англійської мови, розвивається педагогічне спілкування та створюється атмосфера дружніх стосунків.

Робота в групах (дискусія на обрані теми, обговорення події тощо). Робота в групах виявляється дуже перспективною, оскільки в ній кожен з учасників, з одного боку, не втрачає свого статусу активно діючої особистості, а з другого, - намагається зайняти в групі позицію, що відповідає його можливостям - знанням, умінням, здібностям, мисленню, вольовим якостям тощо. Вчитель виступає тут переважно не як учасник, а як спостерігач. Саме від нього залежить предмет обговорення, поділ групи на підгрупи, правильність та контроль висловлювань учнів тощо. Безумовно, правильність організації роботи позначається і на загальному формуванні особистості окремого учня, де кожен має своє місце і виконує своє, посильне для нього завдання. При даних обставинах взаємодія учителя та учня носить опосередкований характер (суб'єкт-об'єкт), проявляється переважно лише під час корекції, контролю та організації роботи.[10; 16-22]

Гра. Гра на уроці англійської мови є формою навчання, яка моделює життєві ситуації, явища, процеси, види професійної діяльності. Її основна функція на уроці англійської мови- це поєднання навчання, розвитку та виховання учнів. В залежності від групи ігор (мовознавчі, умовно-комунікативні, комунікативні) роль вчителя може набувати як безпосередній так і опосередкований характер. Ефективним у співпраці є використання на уроках рольових та ділових ігор, які наближають учнів до умов реального спілкування. Тобто, найбільш прийнятною технологією навчання виступає «навчання у співпраці» (парні та групові види робіт) і «проектна методика». [3; 56-53].

При безпосередній включеності вчителя до ігрової діяльності на уроці педагогічна взаємодія базується на колективізмі та близькості суб'єктів навчального процесу, в той час як опосередкованість включеності вчителя до гри (суб'єкт-об'єкт) полягає в організації проведення ігрової діяльності, розумінні існуючих проблем у вивченні англійської мови та їх подальшому вирішенні.

Комунікативний підхід у навчанні передбачає створення на уроках природної ситуації спілкування. Оскільки спілкування неможливе без взаємодії його членів, то саме колектив, а не лише особистість розглядається в якості суб'єкта спільної діяльності. Крім того, без колективної взаємодії неможливо розвинути такі необхідні для успішного навчання якості як визначення цілей, планування, контроль і оцінка. Тож, виходячи з принципу колективної взаємодії, навіть при інтенсивному навчанні іноземним мовам перевага надається саме колективним формам навчальної діяльності, а саме: робота групах, парах, командах, парах змішаного складу, тощо.

Колективні форми взаємодії на уроці англійської мови.

Звичайно, колективні форми роботи будуть виправдовувати себе лише при умові дотримання певних умов, які необхідні для виникнення активності учнів. Для роботи в парах такими умовами є наступні фактори:

а) учні самі вибирають собі мовленнєвих партнерів в залежності від теми розмови;

б) кожен отримує певну мовленнєву задачу - переконати, пояснити, відповісти, уточнити і т. д.

в) вчитель періодично включається в роботу тієї чи іншої пари, але обов'язково тактовно, підтримуючи бесіду, не порушуючи її різким виправленням мовних помилок.

При груповій роботі активність виникає, якщо:

а) група, яка складається з 3-5 учнів, сформована вчителем ( або самими учнями) в залежності від завдання: це може бути група однорідна чи різнорідна, стосовно інтересів, рівня успішності, вміння працювати, статусу в класі, професійним намірам;

б) ролі в групі розподілені у відповідності до цілей роботи та індивідуальних особливостей учнів;

в) успіх кожного залежить від роботи усіх членів групи.

Колективні форми роботи можуть бути використані практично на будь-якому етапі уроку. Корисно розпочати урок з так званої розминки, коли учням даються короткі завдання, які допомагають їм увійти в англомовне середовище і підготуватися до сприймання англійської мови. Таким завданням може бути розмова про плани на вечір або минулі вихідні, іноді можна розказати цікаву історію, щоб стимулювати роботу.

Робота в парі може виступати як засіб контролю, коли перший учень виконує завдання в першому реченні, другий слідкує за правильністю, далі другий учень працює з наступним реченням, причому такі вправи можуть бути так скомпоновані, щоб не можна було перейти до наступного речення, не виконавши правильно попереднього.

При роботі над новою лексикою необхідно також широко використовувати роботу в парах. Після введення певної кількості нових слів учням пропонується закрити книжки і разом записати як можна більше слів, які вони запам'ятали. Добре працює такий прийом, якщо ввести момент змагання між парами.

Учням більше подобається виконувати будь-які письмові вправи разом в парах. Також парна робота може бути використана на передтекстовому етапі при читанні або аудіюванні, коли учні можуть обмінятися думками щодо того, про що йтиметься у тексті.

За допомогою роботи в групах, командах учні залучаються до різних форм діяльності, а саме: пізнавальну ( тобто отримання і передача необхідної інформації), перетворюючу ( підготовка проектів, виступів, доповідей, інсценувань, свят, випуск газет та плакатів), ціннісно-орієнтаційну ( обговорення результатів виконаних завдань, важливості отриманої інформації, проблем, які хвилюють учнів).

Інтерактивні форми взаємодії на уроках англійської мови.

Інтерактивне педагогічна взаємодія характеризується високим ступенем інтенсивності спілкування його учасників, їх комунікації, обміну діяльностями, зміною та різноманітністю їх видів, форм і прийомів, цілеспрямованої рефлексією учасниками своєї діяльності, що відбувся взаємодії. Інтерактивне педагогічна взаємодія, реалізація інтерактивних педагогічних методів спрямовані на зміну, вдосконалення моделей поведінки та діяльності учасників педагогічного процесу.[6; 28-36;]

Форми інтерактивного навчання:

Мікрофон

Інтерв'ю

Карусель

Проектна робота

Мозковий штурм

Рольова (ділова) гра

Технологій інтерактивного навчання існує величезна кількість. Кожен вчитель іноземної мови може самостійно придумати нові форми роботи з класом.

2.2Аналіз форм педагогічної взаємодії вчителя з учнями (педагогічне дослідження)

Метою даного дослідження є аналіз форм взаємодії вчителя та учня на сучасному уроці англійської мови, а також обгрунтування найефективніших форм успішної взаємодії, що вмотивовують учнів до активної роботи на уроці, створюють атмосферу співпраці та партнерства.

Предмет "Англійська мова" за змістом та специфікою його навчання є одна з "найсприятливіших" навчальних дисциплін для розвитку взаємодії між вчителем та учнем. Індивідуальні, колективні, інтерактивні форми роботи, безперервне спілкування на іноземній мові, історія та культура країни-носія становлять невід'ємну складову оптимальної педагогічної співпраці суб'єктів навчального процесу.

Процес навчання іноземної мови супроводжується певними труднощами, зумовленими особливостями навчального предмету (перехід з однієї мови на іншу («мовний бар`єр»), міжмовна інтерференція). На шляху подолання цих труднощів та раціоналізації навчального процесу пошук та визначення найефективніших форм взаємодії між вчителем та учнемдля активізації ефективної мовленєвої діяльності відповідно до вікових особливостей учнів є вирішальним.

Під час проходження переддипломної педагогічної практики, я використовувала колективні формивзаємодії,що є оптимальними формами співпраціна уроці, а самевправи, що найефективніше актуалізують всі види діяльності учнів у вивченні англійської мови. Такими колективними вправами є робота в парах(додаток 2), що виявляється дуже перспективним у навчанні англійської мови, оскільки кожен з учнів, з одного боку, не втрачає свого статусу активно діючої особистості, а з другого, - намагається зайняти в групі позицію, що відповідає його можливостям - знанням, умінням, здібностям, мисленню, вольовим якостям тощо. Наприклад у вправі «Completethedialogue», учні можуть взаємодіяти як з вчителем так один з одним, що спонукає їх до говоріння англійською мовою та висловлення власної думки.

Досягнення такої взаємодії можливе в колективних формах, якими зокрема є рольові ігри.Гра на уроці англійської мови несе в собі великий позитивний заряд у формуванні комунікативної мотивації та прагнення взаємодіяти одне з одним, як показала педагогічна практика(додаток 3).

Прикладами ефективної взаємодії на уроці є такі ігри:

Гра «Animals»

Мовленнєва завдання: тренувати учнів у назві різних тварин, у вживанні особових займенників з дієсловом tobe.

Учні стоять у колі. Кожен учасник з малюнком тваринного або тримає в руках іграшку. Діти по черзі називають тварину сусіда праворуч і свою тварину.

Р1: Не is a rabbit. I'm a monkey.

Р2: Не is a monkey. I'manelephant.

Гра «Передай питання».

Завдання даної гри: розвиток навичок усного мовлення.Для цієї гри знадобиться м'яч. Учитель передає м'яч учневі і задає питання. Учень, відповівши на питання, передає м'яч іншому учневі зі своїм питанням і т. д.

Гра «Поїзд»

Завдання даної гри: відпрацювання дієслів і модального дієслова can.

Діти шикуються один за одним, як вагони поїзда, рухаються по класу, при цьому відпрацьовують у мовленні дієслова і виконують відповідні рухи, також йде відпрацювання модальне дієслово can у мовленні.

Teacher:fly(діти руками імітують політ)

- Can you fly?

- No, I can't

- You сandance?

- Yes, I can.

Однією із найефективніших форм взаємодії у навчальному процесі є інтерактивне навчання, що сприяє формуванню навичок і вмінь як предметних так і загально навчальних, виробленню життєвих цінностей створенню атмосфери співробітництва, взаємодії розвитку комунікативних якостей. Інтерактивна взаємодія передбачає, спілкування в реальних життєвих ситуаціях, що вимагає від учнів застосувати й адаптувати вивчений мовний матеріал, більш творчо використовувати іноземну мову.

Інтерактивність у навчанні можна пояснити як здатність до взаємодії, навчання у режимі бесіди, діалогу, дії. Я намагаюся підбирати такі форми взаємодії інтерактивного навчання, як «Мікрофон», «Мозковий штурм» та «Незакінчене речення» (додаток 4), щоб максимально надати учням можливість розмовляти іноземною мовою, створити такі умови, за яких говоріння за заданою темою було б природно мотивованим, можливість висловлювати думки та обговорювати їх.

Висновки

У даній науковій роботі я намагалися детально дослідити форми педагогічної взаємодію вчителя та учня на сучасному уроці англійської мови в початкових класах та обґрунтувати їх особливості.

У першому розділі було з'ясовано теоретичну частину проблеми та обґрунтовано зміст таких основних понять:

-педагогічна взаємодія (як спільна діяльність вчителя та учня);

- педагогічне спілкування (як невід'ємна "складова" педагогічної взаємодії);

- особливості взаємодії вчителя та учня на уроці англійської мови (як суб'єктів навчального процесу).

Зміст другого розділу полягає в обґрунтуванні:

- найефективніших форм успішної взаємодії, що вмотивовують учнів до активної роботи на уроці, створюють атмосферу співпраці та партнерства:

-обґрунтовано прийоми оптимальної співпраці на сучасному уроці англійської мови, подано загальну характеристику та виявлено їх ефективність;

- з'ясовано особливості педагогічної взаємодії та її застосування у навчальному процесі, що мотивує учнів до вивчення англійської мови;

- проаналізовано взаємодію між учнями навчального процесу під час уроку англійської мови у сучасній школі та виявлено найефективніші форми навчання.

На власному досвіді я переконалася, запровадження різних форм взаємодії на уроці англійської мови, забезпечує практичне опанування учнями мовленнєвих умінь на рівні, достатньому для здійснення іншомовного спілкування згідно з програмними вимогами на різних етапах навчання. Кожна форма співпраці з учням має певні переваги та недоліки, проте раціональне використання форм спонукає учніввивчати англійську мову, пробуджує в них інтерес та мотивацію, навчати самостійному мисленню та діям. Від компетентності, уміння і стилю роботи конкретного вчителя залежить ефективність уроку,сила впливу на емоції і свідомість учнів.

Дослідивши форми взаємодії між вчителем та учнем на уроці англійської мови, можна зробити висновок, що найбільш дієвими і ефективними є колективні та інтерактивні форми, що сприяють розвитку креативного мислення учнів, створюють атмосферу співпраці та партнерства.

Список використаної літератури

Вишневський О.І. Діяльність учня на уроці англійської мови. - К.: Радянська школа, 1989. - 223 с.

Власова О.І. Педагогічна психологія. - К.: Либідь, 2005. - 399 с.

Гашкова В.П. Рольові ігри і завдання на уроці англійської мови в початкових класах. - Іноземні мови в школі.- 1986.-№5.- с.53-56.

Мартинова Р. Ю. Сучасні підходи та методи навчання іноземної мови. - Журнал - 2010. - № 1-2 - с. 50-55.

Ніколаєва С.Ю. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах - К.: Ленвіт, 1999. - 320 с.

Плахотник В.М., Полонська Т.К. Англійськамова. - Підручник. - 5-те вид., стер. - К.: Перун - 2003. - 312с.: іл.

Редько В. Інтерактивні технології навчання іноземної мови. - К.: Рідна школа, - 2011. - № 8-9. - с. 28-36.

Савчин М.В. Педагогічнапсихологія. - Д.: Відродження, 1998. - 200 с.

Савчин М.В. Типи розуміннявчителемпсихологіїучня та їх прояви у педагогічнійвзаємодії. - К.: Рідна школа. - 1996. - № 1 -с.70-71.

Жаловага Г.В. Групова робота науроках англійської мови. - Англійська мова та література. - 2008. - №7. - С.16-22.

Додаток 1.

Додаток 2

Колективні вправи для розв'язання певних комунікативних завдань шляхом мовленнєвої взаємодії учнів

Workinpairs

І. Completethedialogue. Act “Howare you?”

- Howare you?

- …

- It's a pitytohearthis. What'sthematterwith you?

- …

- Then you wouldbetterstayinbedandcall a residentdoctor.

- …

- I wasgladtohear you, too. Bye.

II. Matchthepartsofthequestions. Askyourpartner .

1) Whatinyouropinionis… …dangerouslynowadays?

2) Whatcountriessuffermainly… …mostlycomefrom?

3) Whatmakesseawater… …themostseriousecologicalproblem?

4) Wheredoesairpollutioninthecities… …fromairpollution?

IІІ. Matchthequestions (1-10) inthedialoguewiththeanswers(A-J).

1. Do you have a tour round the museum?

2.Can I take pictures?

3. How long does the tour last?

4. Can I join a tour?

5. What time does the next tour begin?

6. Is a Ukrainian guide available?

7. What time is the museum open today?

8. How much is the admission?

9. Are there any special exhibitions today?

A.At 9 a.m.

В. Yes, there's a Renoir display on.

C. It begins in an hour.

D. It's prohibited here.

E. About an hour and a half.

F. Yes, we do.

G. I'm afraid not.

H. You certainly can.

I. ?2.50

Додаток 3

План конспект уроку на тему «Animals»

із використанням ігор та колективних форм взаємодії

Тема.Zoo. Animals.

Цілі:

Практична: розширювати словниковий запас слів в учнів, закріплювати відомі структури із вивченням нової лексики. Ознайомити з означеним артиклем, створювати ситуації для його використання в усному мовленні.

Освітня: формувати вміння вчитися; підвищувати загальну культуру мовлення.

Розвиваюча: розвивати мовленнєві здібності учнів; вдосконалювати навичок читання/письма/аудіювання. Розвивати пам'ять/увагу. Поповнювати знання дітей про тваринний світ.

Виховна: виховувати культуру мовлення у спілкуванні, активність, працьовитість; виховати у дітей любов до тварин та розвивати в учнів інтерес до вивчення англійської мови.

Обладнання: тематичні картки, текст вірша “Ouranimals”, зошити, ручки, дошка.

Хід уроку

Етап, мета, прийом

Зміст уроку

I.Початок уроку.

Етап 1. Організаційний момент.

Мета: Організувати, дисциплінувати учнів до проведення уроку.

Прийом: Вступне слово вчителя, бесіда з учнями.

Дата: Thursday, the twenty sixof April.

T: -Stand up! Stand still!

- Good morning, children!

I'm glad to see you!

P: - Учнівітаютьсявіршем.

T: - Sit down, please.

T: - Let's start our English lesson.

Етап 2. Мовленнєва зарядка

Мета. Введення учнів у мовне середовище.

Прийом 1. Хорове повторення слів за вчителем

Прийом 2. Бесіда в режимі “вчитель-учень”

T: - Pupils, look at the screen. Зараз зробимо зарядку для наших язичків!

Прочитайте з дошки стовпчики елементарних слів всі разом.

Let's read all together.

For example:

Cat pig top

Bat pin hop

Rat din hot

T: - «Can you learn?»

P: - «Yes, I can!»

T: - «Let's learn!»

II. Основна частина.

Етап 5 Введення нових ЛО.

Мета: Фонетичне опрацювання нових ЛО теми.

Прийом 1: повторення вивчених ЛО

Прийом 2: пред'явлення слів вчителем.

Прийом 3. Хорове повторення та індивідуальне повторення.

Прийом 4.Робота в парах. Гра «Whatisthis?».

Прийом 5. Гра «Луна»

T: - Сьогодні ми з вами підемо до зоопарку, побачимо багато тварин. Тільки це англійські тварини, вони не розуміють української мови, ви повинні звертатися до них англійською. А може ви вже когось знаєте?»

(демонстрація малюнків на дошці, учні в парах називають їх)

T: - Зараз пограємо в гру «What is this?»

What is this?

P: - This is a cat

Аналогічні інші ЛО:

a dog, a frog, a pig, a snake, a cow, a wolf, a lion, a tiger, a fox.

(демонстрація вчителем малюнків тварин)

T: - Діти, а ви знаєте, що таке луна? А чи зможете ви бути доброю луною і сказати слово так само гарно, як я?

-Let'srepeatafterme: amonkey (кількаразове повторення)

(Хорове повторення, індивідуальне опитування)

Аналогічно вводяться решта ЛО:

a dolphin- дельфін

a camel - верблюд

a zebra - зебра

a giraffe - жираф

a shark - акула

T: - Одні тварини живуть у нас дома, інші в лісі або в зоопарку. Чи знаєте ви, хто де живе? Вам потрібно поділитися на дві команди дівчата та хлопці. Дівчатка встають коли вчитель називає свійських тварин, хлопці - коли почують назви диких.

Т: - Тепер познайомте тваринок зі своїм словником. Запишіть слова.

Етап 6. Фізкультхвилинка

Мета : зняти розумове навантаження і напругу.

Прийом : промовляння вірша фізкультхвилинки виконуючи різні рухи.

T: - Now, let's have a rest. Repeat after me.

Hands up! Clap! Clap!

Hands down! Shake! Shake!

Hands to the left! Clap! Clap!

Hands to the right! Clap! Clap!

Hands on hips, hands to the sides!

Band left, bend right! Stand still!

Sit down!

Етап 6. Пред'явлення тексту для читання.

Мета.Тренувати техніку читання.

Прийом 1.Бесіда вчителя з учнями.

Прийом 2. Повторення тексту за вчителем та його переклад.

Прийом 3. Робота в парах.

Т: - Children let's open the book on p. 70

What can you see in the picture?

P: - дітей.

Т: - А вам цікаво про що вони говорять?

Т: - Слухайте уважно про що вони розмовляють.

Translate please

Тепер прочитаємо його хором.

Т: - Can you read?

P: - Yes, I can!»

T: - Really?Let'sread!

Ouranimals

Bobhasgot a littlecow,

Itisbrown, itisbrown.

Tomhasgot a brownpig,

Itisbig, itisbig.

I havegot a littlelion

Andwelovethem! Andwelovethem!

А хто перший знайде такий рядок …… (вчитель пропонує український варіант, діти знаходять/читають англійською) Читання вірша доводиться до автоматизму через багаторазове повторення одного і того ж рядка. Вдома вивчити вірш напам'ять.

Етап 7. Повторення неозначеного артикля а.

Мета: удосконалення навичок читання та перекладу.

Прийом. Гра.

T:- Look at the screen. Перед всіма нашими тваринами стоїть «а» - навіщо?

Р: - Тому що артикль на письмі ставиться «…перед тим, до чого можна доторкнутися.

Т: - Зараз пограємо в гру, я називаю слово українською, ви маєте плескати в долоні, якщо в англійській мові перед цим словом потрібен артикль

(іменники чергуються з прикметниками\дієсловами).

Етап 8. Закріплення вивчених ЛО теми.

Мета:затренувати у мовленні правильність вимови вивчених ЛО

Прийом. Гра «Animals»

T: - Зараз пограємо в гру «Animals»

Всі станьте в коло, кожному із вас я даю іграшки тваринок, вам потрібно назвати на англійській мові тваринку сусіда і свою тваринку.

Р1: Не is a сat. I'm a monkey.

Р2: Не is a monkey. I'mancame.

T: - Well done.

ІІІ. Заключна частина

Етап 8.Підведення підсумків

Мета.Підвести підсумок уроку, перевірити засвоєння ЛО та ГС.

Прийом 1.Виконання пісні

Прийом 2.Завершення уроку

T: - Подивіться, як багато нових тварин ми тепер знаємо. Сподіваюсь, ви не забудете їх до наступного уроку?

-You have worked very well!

- I was glad to work with you!

- Our lesson is over

- Stand up! Good bye!

- Good bye, bye, bye. See you soon.

Додаток 4

Прийоми форм взаємодії інтерактивного навчання

«Мікрофон»

Тheteacherasksthepupils a question. Thepupilsgivetheiranswersusing a microphone.

T: What'stheweathertoday?

P: Theweathertodayis:

warm, windy;

Sunny,cloudless;

Cold, frosty;

«Мозковий штурм»

На дошці вивішується плакат „Правила проведення мозкової атаки".

1. Записуй кожну ідею, яка спала тобі на думку.

2. Придумай якнайбільше ідей.

3. Не суди, не оцінюй жодної ідеї.

4. Тільки записуй.

У кожного учня конверт з реченням :

Themostimportantqualitiesin a friendare ….

Коли всі учні записали свій варіант , виймають картки із конверта і знайомляться із запропонованими ідеями.

«Незакінчені речення»

Londonis…

Eachcountryhasitsown…

GreatBritainconsistsof …

Therearemany…

Thehighestmountain…

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.