Особливості застосування мультимедійних засобів навчання професійно спрямованої англійської мови студентів-медиків

Можливості використання мультимедійний технологій при викладанні фахової медичної англійської мови. Оцінка рівня забезпечення навчальних закладів обладнанням в Україні. Пакети мультимедіа-навчання Oxford University Press, Cambridge University Press.

Рубрика Педагогика
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 13.11.2017
Размер файла 26,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http: //www. allbest. ru/

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Особливості застосування мультимедійних засобів навчання професійно спрямованої англійської мови студентів-медиків

Підмазіна О.М.

Анотація

В статті наведено визначення мультимедіа-технологій та пояснено можливості їх використання при викладанні фахової медичної англійської мови. Автором визначено основні завдання, принципи та послідовність використання мультимедіа-технологій. У статті окреслено основні переваги мультимедіа, як-то: розвиток когнітивних умінь, активізація пізнавальної діяльності студентів, актуальність вивченого матеріалу, можливість заочного навчання. Також автором наголошено на недоліках технології, що здебільшого полягають у обмеженості матеріального ресурсу та забезпечення навчальних закладів обладнанням. У статті згадані існуючі пакети мультимедіа-навчання Oxford University Press, Cambridge University Press, а також можливість розпрацювання викладачем власного пакета.

Ключові слова: мультимедіа, засоби, фахова іноземна мова, презентація, студенти.

мультимедійний медичний англійський навчання

Постановка проблеми. Вивчення студентами ВНЗ іноземних мов професійної спрямованості обумовлює необхідність тотальної зміни системи вищої освіти. З метою покращення доступу студентів та майбутніх фахівців до іноземних джерел, вивчення англійської мови є надзвичайно необхідним. Новітні методики навчання іноземних мов, зокрема професійного спрямування у ВНЗ, обумовлюють інтерактивність такого навчання та використання новітніх технологій, а саме: мультимедіа-засобів. Визначення особливостей запровадження мультимедіа-технологій при викладанні професійно спрямованої англійської мови студентам-медикам сприятиме підвищенню якості освіти.

Аналіз досліджень та публікацій. Питання впровадження мультимедіа технологій вивчало чимало українських науковців. Зокрема, застосування мультимедіа технологій при навчанні студентів ВНЗ професійно спрямованої іноземної мови досліджували М. Петкова [3], Г. Суміна [4], М. Тукало [6], С. Філіпенко [7]. Видатні вітчизняні педагоги: І Зязюн [5], С. Ніколаєва [5], О. Пометун досліджували інтерактивність навчання у ВНЗ та приділяли значну увагу мультимедіа навчанню. Українські методисти Л. Булат [1], Н. Дідик [1], А. Зоріка [11], вивчаючи особливості викладання фахової англійської мови, наголошували на необхідності застосування мультимедіа -- технологій (програвача, ПК, мультимедійної дошки), мотивуючи це необхідністю активізації пізнавальної діяльності студентів. Сучасні автори по-різному визначають мультимедіа: так, Л. Шаннікова визначає мультимедіа навчання як навчання із застосування презентації інформації на різних носіях: аудіо, відео та інтерактивні завдання [8]. Зазначається на необхідності використання відповідного програмного забезпечення, яке дозволить взаємно пов'язувати посилання, створювати гіперпосилання, забезпечувати багатошаровість навчального матеріалу, відповідно порівневе навчання [2].

У зв'язку із нагальною потребою дослідження питання вивчення технологій покращення викладання англійської мови студентам-медикам, автором було сформульовано тему дослідження: Особливості застосування мультимедійних засобів вивчення професійно спрямованої англійської мови студентам-медикам.

Мета дослідження -- сформулювати поняття «мультимедійні засоби навчання англійської мови», визначити дані засоби, які можуть використовуватися при вивчення медичної англійської мови, визначити основні засади застосування засобів, проаналізувати основні недоліки та переваги мультимедіа-засобів, а також навести практичні приклади застосування мультимедіа-засобів.

Виклад основного матеріалу. Сучасні автори по-різному визначають мультимедіа: так, Л. Шаннікова визначає мультимедіа навчання як навчання із застосування презентації інформації на різних носіях: аудіо, відео та інтерактивні завдання, що потребують технічного забезпечення програвачем чи персональним комп'ютером [8]. Група авторів зазначає на необхідності використання відповідного програмного забезпечення, яке дозволить взаємно пов'язувати посилання, створювати гіперпосилання, забезпечувати багатошаровість навчального матеріалу, відповідно порівневе навчання [2]. І. Зязюн зазначає, що мультимедіа -- навчання -- це навчання із застосуванням цифрових носіїв, які забезпечують демонстрацію аудіо- та відео-матеріалів, роботу студентів у навчальних програмах, взаємодію при використанні аудіо- та відео-фрагментів [4]. Використання гі- перпосилань обумовлює надання студенту повної інформації про матеріал, що вивчається, а також можливість поглиблення вивчення, та диференціацію навчання по ступенях [7]. Так, студент, який зустрічає в тексті чи аудіо-фрагменті незнайоме поняття, може перейти за гіперпосиланням та отримати текстову, аудіо- чи відео-презентацію матеріалу. Водночас, можливо продовжувати навчання без деталізації незрозумілого. Щодо використання мультимедіа при навчанні медиків фахової англійської мови, згідно особистого досвіду автора, мультимедіа-навчання може охоплювати використання мультимедійних підручників з розробленим до них програмним забезпеченням, використання медичних матеріалів в мережі Інтернет, енциклопедичного матеріалу, використання та створення презентацій, спільна робота в гул документі, застосування аудіо- та відео-апаратури, мультимедійної дошки, робота зі студентами в межах мережі Wi-Fi.

Метою застосування мультимедіа -- технологій є гуманізація освіти, підвищення результативності навчання та професійно-особистий

розвиток студента, зокрема в межах опанування іноземної мови фахового спрямування.

Завданнями використання мультимедіа-засобів при навчанні студентів-медиків англійської мови є вивчення фахового лексичного матеріалу; навчання письма, ведення медичної документації в режимі онлайн; вивчення граматичних конструкцій, притаманних медичним текстам, на прикладі кейсів; тренування сприйняття медичної англійської на слух та тренування вимови при роботі з відео фрагментами.

Загальні мультимедіа-програми, які можуть використовувати студенти-медики, можливо класифікувати таким чином:

quizlet/matchmaster/gapmaster -- поєднання термінів з синонімами, зображеннями, визначеннями, на екрані планшета чи комп'ютера;

storyboard -- створення кейсів, обговорення певних явищ, додавання посилань на ілюстрації, відео та аудіо фрагменти, працюючи з планшетом, мобільним телефоном, електронною дошкою;

GoogleDoc робота -- створення єдиного інтерактивного документа на платформі Google зі спільним доступом всієї групи; з можливістю добавляти аудіо та відео, коментувати. Тобто, наприклад, документ, присвячений темі «Інфекційні респіраторні захворювання» міститиме теоретичну інформацію з анатомії та фізіології, типології хвороб, аудіо- та відео-фрагменти, кросворди та інші завдання, складені викладачем та студентами. Документ може мати форму спільного чату, з корекцією та можливістю видалення коментарів.

Наразі існує численне програмне забезпечення вивчення іноземних мов загального спрямування, від іноземних видавництв, зокрема, мультимедіа-диск Grammar in Use автора O.Swan, English Grammar in Use автора R.Murphy, а також мультироми та вільний доступ до навчальних програм видавництв Oxford University Press [8], Cambridge University Press [9]. Стосовно навчання студентів-медиків -- підручники Medicine, Nursing видавництв Oxford University Press [8] та Cambridge University Press [9] забезпечені інтерактивним мультиромом, який містить завдання для самостійного опрацювання, аудіо та відео. Вище наведені видавництва викладають власні матеріали на сайті, де, після введення ключа доступу, студенти отримують доступ до різноманітних аудіо -- та відео-фрагментів з медичної тематики.

Згідно проведеного аналізу методичних джерел та власного досвіду автора, було сформовано орієнтовну схему проведення мультимедійного заняття з використанням ноутбука (з дотриманням послідовності навчання лексики, граматики, читання, письма, аудіювання та говоріння):

Систематизація вивченого та перевірка завдань (з використанням відео презентації). Оптимально -- коли кожний студент забезпечений окремим ПК, на якому він складає коротке тестове завдання на заповнення чи поєднання, яке автоматизовано перевіряється комп'ютером. У разі наявності лише 1 комп'ютера, викладач демонструє студентам уривок, та обговорює його з кожним.

Введення нової лексики, шляхом представлення презентації, аудіо-фалів чи відео-файлів, з ілюстраціями термінології, та наступним завданням на екрані: завдання на вибір коректної вимови чи перекладу, завдання на поєднання, завдання «Скласти слово». Додатково студенти використовують пред'явлену на лексику на рівні «слово -- словосполучення -- фраза -- понад-фразова єдність». Вправою на закріплення може використовуватись «Заповніть пробіли» в тексті на екрані.

Читання нового тексту та наступна робота. Студентам демонструється уривок тексту (бажана наявність проектора), протягом визначеного періоду (1,5-3 хв.), з новою лексикою, після чого вони повинні виконати після текстові вправи (на доповнення реченнями, визначення заголовків до тексту, заповнення пробілів відсутніми словами на вибір).

Презентація граматичного матеріалу, задіяного у тексті. Викладачеві варто підбирати наповнення текстів (якщо викладач не дотримується розробленого курсу видавництва) таким чином, аби студенти послідовно знайомилися з усіма конструкціями: Verb Tenses, Conditionals, Modal verbs, Verbals, проте акцент заняття -- не на граматиці. Студентам пропонуються завдання на заповнення пробілів (Gapmaster software), чи обрання правильного варіанта речення.

Вправи на аудіювання. Студентам пропонується фрагмент тексту чи діалогу, стосовно теми, що викладається, із наступним тестуванням розуміння висловлювань (вірно-невірно, виберіть вірні твердження, розставте твердження по порядку, додайте відсутню інформацію).

Монологічне та діалогічне говоріння. Оптимальним є використання програм запису звуку, з наступною перевіркою завдань викладачем чи групою, проте при обмеженості часового ресурсу можливо презентувати студентам зразки висловлювань, запросивши їх створити аналогічні власні.

Проведений аналіз літературних джерел та власний досвід автора сприяв визначенню основних переваг застосування мультимедіа в начальному процесі: активізація пізнавальної діяльності через безпосередню мотивацію студентів; формування когнітивних процесів у студентів, а також навичок колективної взаємодії; обирання лише актуальних тем для навчання та розширення навчального матеріалу новітньою інформацією; доступність інформації та можливість корекції матеріалу (зокрема при спільній презентації та роботі в GoogleDoc); можливість заочної роботи, що не обмежує студентів необхідністю фізичної присутності в аудиторії. Проте, даний метод також містить недоліки: високу вартість мультимедіа -- обладнання та обмеженість такого ресурсу, психологічне несприйняття методу викладачами, які не опанували комп'ютерні технології та використовують традиційне навчання.

Висновки та перспективи дослідження. Автором було визначено мультимедіа-технології як використання аудіо- чи відео-фрагментів, записаних на цифровому носії, що пред'являються студентам з екрану ПК, ноутбука, мультимедійної дошки та обумовлюють можливість взаємодії студентів з навчальним середовищем. Навчання студентів-медиків фахової англійської мови потребує використання мультимедіа-засобів для ознайомлення їх з міжнародними джерелами інформації.

Мультимедіа-навчання сприяє: активізації пізнавальної діяльності, інтенсивному розвитку когнітивних процесів у студентів та розвитку навичок роботи в команді, актуальності навчання, доступності інформації, можливості заочного навчання студентів.

Мультимедіа-технології застосовуються для навчання лексичного та граматичного матеріалу, а також навчання та контролю читання, письма, говоріння та аудіювання.

Викладач може формувати мультимедіа-пакет самостійно чи використовувати вже сформовані цифрові пакети навчання медичної англійської компаній Oxford University Press, Cambridge University Press, та інших.

Основними перевагами мультимедіа-навчання є актуальність інформації, доступність викладеного матеріалу та особистісний розвиток студента через освітнє середовище.

Основними недоліками методу є обмеженість матеріального ресурсу та неможливість забезпечити всі аудиторії та всіх студентів технічним обладнанням, невміння викладачів працювати к комп'ютерними технологіями та особистісне упереджене ставлення до такого навчання як студентів, так і викладачів, через класичність викладання. Вважаємо перспективним проведення порівняльного аналізу успішності навчання фахової англійської за мультимедіа -- методом та класичним методом у групах студентів та медиків, які готуються до складання закордонного фахового іспиту з англійської мови.

Список літератури

1. Булат Л.М., Лисунець О.В., Дідик Н.В. Сучасні інтерактивні технології викладання клінічних дисциплін у студентів стоматологічного факультету медичного вишу // Актуальні проблеми сучасної медицини. Вісник УмСа: наук.-практ. журн. - Том 15. - Вип. 1(49). - Полтава, 2015. - С. 202-206.

2. Моруга К.О., Ільїна О.М., Лимар Л.В. Активізація пізнавальної діяльності студентів при вивченні іноземних мов у немовному вищому навчальному закладі / К.О. Моруга, О.М. Ільїна, Л.В. Лимар // Наукові записки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія: Педагогічні та історичні науки: К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2011. - Вип. 95. - С. 154-159.

3. Петкова М.І. Формування інноваційного середовища під час навчання іноземним мовам [Текст] / М.І. Петко- ва // Збірник наукових праць. - Донецьк, 2010. - C. 24-26.

4. Сумина Г.А. Использование мультимедийных технологий в учебном процессе вуза [Текст] / Г.А. Сумина, Н.Ю. Ушакова // Успехи современного естествознания. - 2007. - № 5. - С. 76-78.

5. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. праць; [у 2-х ч.]; [Текст] / [ред. кол.: І.А. Зязюн (голова) та ін.]. - К. - Вінниця: ДОВ «Вінниця», 2000. - C. 500.

6. Тукало М.Д. Мультимедійні системи навчання як новий методологічний засіб інтерактивного навчання [Текст] / М.Д. Тукало // Збірник наукових праць Академії педагогіч них наук Укра їни. - К., 2006. - C. 14-16.

7. Филипенко С.Л. Сучасні та інноваційні підходи викладання англійської мови для студентів [Текст] / С.Л. Филипенко // Збірник наукових праць Донецького нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - Донецьк, 2009.

8. Щаннікова Л.М. Особливості застосування мультимедійних технологій на уроках іноземної мови [Текст] / Л.М. Щаннікова // Збірник наукових праць Запорізького нац. ун-ту. - Запоріжжя, 2008.

9. Cambridge University Press Digital sources. Електронний ресурс. Джерело доступу: http://www.cambridge. org/digital-products?utm_source=gnav&utm_medium=digiprod&utm_campaign=gnav

10. Oxford University Press Multimedia-sources. Електронний ресурс. Джерело доступу: https://elt.oup.com/cat/ subjects/multimedia_and_digital/?cc=ua&selLanguage=uk&mode=hub

11. Zorica Antic. Forward in teaching English for medical purposes / Antic Zorica // Facta Universitatis. Medicine and Biology. - 2007. - Vol.14. - № 3. - Р. 141-147.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Розгляд основних типів мультимедійних засобів. Особливості аудіовізуальних засобів навчання, що включають кінострічки, телепередачі й інші види озвучених відеозаписів. Переваги застосування мультимедіа на заняттях з англійської мови, їх роль і користь.

  статья [23,2 K], добавлен 27.08.2017

 • Поняття сучасних інформаційних технологій у навчанні. Інтернет як джерело додаткової інформації на старшому етапі вивчення англійської мови. Створення та використання навчальних мультимедіа презентацій. Застосування мультимедійної дошки на уроці.

  курсовая работа [115,6 K], добавлен 01.04.2013

 • Психолого-педагогічні засади використання технічних засобів у навчальному процесі. Використання аудіо- та відеоматеріалів на різних етапах навчання. Дидактичні можливості використання сучасних мультимедійних технологій у процесі вивчення іноземної мови.

  курсовая работа [1,1 M], добавлен 26.10.2014

 • Аспекти продуктивного навчання англійської мови в початкових класах. Експериментальна перевірка впливу засобів навчання на підвищення рівня знань з англійської мови молодших школярів на уроці засвоєння нових знань. Використання зорової наочності.

  курсовая работа [447,2 K], добавлен 18.04.2015

 • Труднощі навчання іноземної мови в молодшій школі. Психологічні особливості дітей молодшого шкільного віку. Психолого-педагогічне обґрунтування доцільності використання ігор на уроках іноземної мови, порядок розробки технології, оцінка її ефективності.

  курсовая работа [43,5 K], добавлен 10.04.2010

 • Oxford is the oldest English-speaking university in the world and the largest research center in Oxford more than a hundred libraries and museums, its publisher. The main areas of training students. Admission to the university. Its history and structure.

  презентация [1,6 M], добавлен 28.11.2012

 • About University of Oxford. The University consists of 38 faculties and colleges, as well as the so-called six dormitories - private schools that do not have the status of college and belonging, as a rule, religious orders. Structure of the University.

  презентация [2,1 M], добавлен 11.11.2014

 • Традиційні методи навчання англійської мови. Поняття і методи активізації пізнавальної діяльності учнів. Фрагменти уроків з англійської мови з використанням дидактичних ігор, методу дискусії та комп’ютерних технологій. Метод проектів у навчанні.

  курсовая работа [792,7 K], добавлен 11.01.2011

 • Психологічні особливості використання цифрових навчальних засобів у молодшому шкільному віці. Застосування цифрових навчальних засобів - важлива дидактична умова якісної організації навчання. Досвід практичного використання на уроках іноземної мови.

  курсовая работа [115,4 K], добавлен 25.04.2012

 • Принципи відбору змісту навчання: здатності обслуговувати процес спілкування, історичної прийнятності, інтеграції. Аналіз Програми практичного курсу основної іноземної мови та на основі вищезазначених принципів інтегровано фонетичну тематику, їх вибір.

  статья [23,7 K], добавлен 22.02.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.