Розвиток творчих здібностей з мови молодших школярів

Розвиток творчих здібностей дітей молодшого шкільного віку. Основні педагогічні напрями, завдання та методи з розвитку творчої активності дітей на уроках української мови. Напрямки та зміст роботи вчителя. Навчально-пізнавальна діяльність школярів.

Рубрика Педагогика
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 05.05.2014
Размер файла 68,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

а ) визначення місця дидактичних ігор та ігрових ситуацій у системі інших видів діяльності на уроці ;

б ) доцільність цілеспрямованого й систематичного використання їх на різних етапах уроку ;

в ) розробка методики проведення дидактичних ігор з урахуванням дидактичної мети уроку та рівня підготовки учнів ;

д ) передбачення способів стимулювання учнів, заохочення в процесі гри тих, хто найбільше відзначився, а також для підбадьорення відстаючих .

Говорячи про проблеми творчих здібностей дітей, нам би хотілося підкреслити, що їх ефективний розвиток можливий лише при спільних зусиллях як з боку педагогів, так і з боку родини. На жаль, педагоги скаржаться на відсутність належної підтримки з боку батьків, тим більше, якщо це стосується педагогіки творчості. Тому доцільно проводити спеціальні бесіди та лекції для батьків, на яких би розповідалося про те, чому так важливо розвивати творчі здібності з дитинства, які умови необхідно створювати в сім'ї для їх успішного розвитку, які прийоми та ігри можна використовувати для розвитку творчих здібностей в сім'ї, а також батькам рекомендувалася б спеціальна література з цієї проблеми.

Отже, ми вважаємо, що запропоновані вище заходи сприятимуть більш ефективному розвитку творчих здібностей у молодшому шкільному віці.

Висновки до 2 розділу

У процесі дослідження нами виявлено найефективніші умови розвитку творчі здібності молодших школярів під час уроків читання. З виконаної роботи можна зробити такі висновки:

1) У нашому формуючому експерименті ми використовували такі величезні кошти розвитку творчі здібності, як творчі завдання під час уроків читання, творчі перекази, вправи, створені задля розвиток літературної творчості школярів (створення газет, журналів, альманахів, написання віршів, ведення особистих щоденників).

2) Однією з важливих способів розвитку творчі здібності у початковій школі є включення молодших школярів в спільну діяльність в час. Участь школярів у творчій діяльності на позакласних заходах найяскравіше демонструють рівень інтересу до виконання творчих завдань. У нашому експерименті цей спосіб ми реалізували черезсочинительскую діяльність дітей (твір загадок, віршів).

3) Аналіз результатів другогоконстатирующего експерименту в контрольному і експериментальному класі показав, що розвитку творчі здібності молодших школярів в контрольному класі, де яка формує експеримент не проводився, залишився незмінним. У учнів експериментального класу загалом рівень розвитку творчі здібності значно вища, ніж в учнів контрольного класу. Дані другогоконстатирующего експерименту свідчать, що у рівні творчі здібності учнів експериментального класу відбулися зміни, зумовлені проведених у п'ятому класі формує експериментом.

ВИСНОВКИ

Відповідно до поставлених нами завдань ми можемо зробити такі висновки:

Теоретично обґрунтовано зміст поняття «творчість» та «творчі здібності» шляхом аналізу теоретично-довідкової літератури й дано визначення цього поняття з урахування різнопланових аспектів та поглядів педагогів, психологів, соціологів. Творчі здібності-це індивідуально-психологічні особливості людини, що дають змогу за сприятливих умов успішно розкривати творчий потенціал, розвивати його, знаходити розв'язання нестандартних ситуацій та прагнути до відкриття нового.

Ми проаналізували особливості розвитку дітей молодшого шкільного віку, звертаючи основну увагу на проблему форму-вання творчих здібностей у навчально-виховному процесі. Творчість для молодшого школяра у навчальному процесі передбачає наявність у нього здібностей, мотивів, знань і умінь, завдяки яким створюється продукт, що відрізняється новизною, оригінальністю, унікальністю. Вивчення цих властивостей особистості виявило важливу роль уяви, інтуїції, неусвідомлюваних компонентів розумової активності, а також потреби особистості в самоактуалізації, в розкритті і розширенні своїх творчих можливостей.

Успішний розвиток творчих здібностей можливий лише за створення певних умов, сприяючих їх формуванню. Такими умовами є:

1. Ранній фізичний та інтелектуальний розвиток дітей.

2. Створення ситуацій випереджуючого розвитку дитини.

3. Самостійне рішення дитиною завдань, які потребують максимальної напруги сил, коли дитина дістається " стелі " своїх можливостей.

4. Надання дитині свободи у виборі діяльності, чергуванні справ, тривалості занять однією справою і т.д.

5. Розумна, доброзичлива допомога (а не підказка) дорослих.

6. Комфортна психологічна обстановка, заохочення дорослими прагнення дитини до творчості.

4) Психодіагностика творчих здібностей молодших школярів дуже важливий процес для шкільного психолога та педагогів. Орієнтуючись саме на результати діагностування рівня творчих здібностей учнів молодших класів, існує можливість розробити групові та індивідуальні системи розви-вальних занять для підвищення рівня креативності та сформованості творчих здібностей дітей. Адже в сучасній освіті саме освітні технології для розвитку творчих здібностей виступають важливим фактором у процесі постійного духовно-творчого удосконалення особистості, формування інтелектуального і культурного потенціалу кожної людини.

5) Кожна дитина має певні здібності, тому завдання педагогів і батьків - визначити, відшукати і допомогти їх розвинути. Успішне вирішення завдань навчання і виховання молодших школярів перебуває у прямій залежності від характеру взаємодії між учителем і учнем. Переорієнтація навчально-виховного процесу на формування творчої особистості реалізується за умов діалогізації, співробітництва, що мають особистісну спрямованість і стимулюють до творчого розвитку і самовдосконалення особистості. Особистість педагога й особистість вихованця навчального закладу виступають як рівноправні співучасники педагогічного процесу з однаковою відповідальністю за кінцевий результат їхньої співпраці та співтворчості. З огляду на це, особливо актуальним стає теоретичне опанування та практичне впровадження освітніх технологій для розвитку творчих здібностей учнів, до яких, насамперед, слід віднести: технологію розвиваючого навчання; технологію формування творчої особистості; проектно-моделюючі та нові інформаційні технології; технологію колективної творчої діяльності; технологію "створення ситуації успіху"; інтеграцію різних видів мистецтва та інші.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Анастази А. Психологическое тестирование: книга 2; пер. с англ. под ред. К. М. Гуревича, В. И. Лубовского. /М.: Педагогика, 1982. - 336 с.

2. Батищев Г. С. Познание и творчество/ М.:Педагогика, 1991. - 120 c.

3. Блонский П. П. Развитие мышления школьника./ М.: Педагогика, 1935.- 205с.

4. Богоявленская Д. Б. О предмете исследования творческих способностей / Психол. Журнал.- 1995. - т.16. - №5. - с.49-58.

5. Ветлугина Н. А. О теории и практике художественного творчества детей./Дошкольное воспитание. - 2005. - №5. с.15-23

6. Вендрова Н. Воспитание музыкой./ М.: Просвещение. 1991.-243c.

7. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. /Изд. 2-е, М., 1957.- 304c.

8. Выготский Л. С. Избранные психологические исследования./ М., 1956. c.28-42

9. Гaфитулин М.С. Рaзвитиe твoрчeскoгo вooбрaжeния./ Фрунзe, 1990. - c. 2-18.

10. Гилфорд Джо Пол. Три стороны интеллекта / Психология мышления./ М.: Прогресс, 1965.-335c.

11. Кудрявцев Владимир Товиевич. /Вопросы психологии. 1990, № 3.

12. Лeрнeр И.Я. Дидaктичeскиe oснoвы мeтoдoв oбучeния. / М.: Пeдaгoгикa, 1981. - 185 с.

13. Лук А.Н. Психoлoгия твoрчeствa. /М.: Нaукa, 1978.-127c.

14. Навчання та виховання шестирічних першокласників. - К.: Рад. шк., 2000. - с. 252

15. Навчання письма шестирічних (Методичні розробки /. -К: Рад.школа, 2011. - с. 158. - / М-во освіти Української РСР.Управління шкіл).

16. Назарова Л.К. Особливості навчання шестиліток грамоти // Початкова школа. - 2010. / - №11. - с. 607.

17. Науменко О.В. Формування способів читання шестирічних першокласників //. Навчаємо і виховуємо на уроках читання: 3б.ст. - К., 2010. - с. 685.

18. Нечай Л. Д. До проблеми навчання грамоти шестиліток // Початкова школа. - 2012. - №11. - с. 514.

19. Никитин Б. П. Ступеньки творчества или развивающие игры. /М., 1991.-210c.

20. Педагогическая психология / Под ред. Н.В. Клюевой. /М.: П24 Владос-Прес, 200337. Плотникова В. П. З досвіду використання загадок у навчанні грамоти // Початкова школа. - 2010. - №8. - с. 368.

21. Початкові вправи до письма у підготовчих класах. Початк.школа, 2000, №11, с. 706.

22. Проколієнко Л.М., Коробко С.Л. Психологічні проблеми навчання шестиліток. - Початк.шк., 2010, №3. с. 571.

23. Рубинштейн С.Л., Основы общей психологии. /СПб.: 1998.

24. Семеног О. Лексикографічна компетенція як показник мовної культури особистості / О. Семенок // Українська література в загальноосвітній школі. - 2008. - № 2. - С. 41-44.

25. Словник-довідник з української лінгводидактики: Навчальний посібник / Кол. авторів за ред. М.Пентилюк. -- К.: Ленвіт, 2003. -- 149 с.

26. Трунова В.А. Лінгвістичні основи формування мовленнєвих умінь // Початкова школа. - 1995. - №2.

27. Трунова В.А. Розвиток мовлення молодших школярів в умовах білінгвізму. - К.: Вища школа, 2001.

28. Хорошковська О.А. Розвиток українського мовлення молодших школярів // Початкова школа. - 1997. - №9.

29. Яворська С. Джерела дослідження історії розвитку методики мови (XVIII-XIX ст.) // Дивослово. -- 2002. -- №7. -- С. 19-23

ДОДАТКИ

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТІСНИХ РИС УЧНЯ

ВИЗНАЧЕННЯ ТИПУ ТЕМПЕРАМЕНТУ УЧНЯ

Мета: визначити тип темпераменту учня.

Вік учнів: 6-11 років.

Обладнання: бланк спостереження за учнями.

Інструкція: для правильної оцінки особливостей темпераменту слід дотримуватись наступних умов:

а) оцінювати їх у різноманітних видах реакцій;

б) знати, в яких саме реакціях особливо яскраво проявляється темперамент.

1. У ситуації, коли потрібно діяти швидко:

а) легко включається в роботу;

б) діє із захопленням, пристрастю;

в) діє спокійно, без зайвих слів;

г) діє невпевнено, боязко.

2. Як реагує на зауваження вчителя?

а) каже, що надалі так чинити не буде, але через деякий час робить те ж саме;

б) обурюється, що йому роблять зауваження;

в) вислуховує, реагує спокійно;

г) ображено мовчить.

3. Під час обговорення з товаришами питань, що його дуже хвилюють, висловлює власну думку:

а) швидко із запалом, але прислухається до висловлювань інших;

б) швидко, пристрасно, але не слухає інших;

в) повільно, спокійно, але впевнено;

г) з великим хвилюванням та сумнівом.

4. У ситуаціях, коли потрібно здавати контрольну роботу, а вона ще не закінчена або зроблена, як виявляється, з помилкою:

а) легко реагує на ситуацію, що склалася;

6) поспішає закінчити роботу, обурюється з приводу помилки;

в) працює спокійно, доки вчитель не підійде до нього і не візьме роботу;

г) здає роботу, але висловлює невпевненість, сумніви щодо правильності її виконання.

5. Під час розв'язання складної задачі (або прикладу), якщо вона одразу не виходить:

а) кидає, потім знову береться до розв'язання;

б) розв'язує вперто й наполегливо, але час від часу висловлює різке незадоволення;

в) розв'язує спокійно, сумлінно;

г) виявляє розгубленість, невпевненість.

6. У ситуації, коли учень поспішає додому, а вчитель або актив класу пропонує йому залишитись у школі після уроків для виконання конкретного завдання:

а) швидко погоджується;

б) обурюється;

в) залишається без суперечки;

г) виявляє розгубленість.

7. У незнайомій обстановці:

а) виявляє максимум активності, легко і швидко отримує потрібні відомості для орієнтування, швидко приймає рішення;

б) виявляє активність у якомусь певному напрямі, через це не отримує потрібних відомостей, але рішення приймає швидко;

в) спокійно обдивляється навколо, з рішенням не поспішає;

г) боязко знайомиться з обставинами, рішення приймає не впевнено.

Обробка отриманих результатів.

Літери попереду варіантами поведінки означають:

а - сангвінік;

б - холерик;

в - флегматик;

г - меланхолік.

Приклад оформлення результатів спостереження.

Учень ______________________________________

Ситуація

Темперамент

а

б

в

г

1

сангвінік

+

2

флегматик

+

3

холерик

+

4

холерик

+

5

холерик

+

6

меланхолік

+

7

холерик

Разом

1

4

1

1

Висновок: темперамент учня наближений до холеричного типу

ТЕСТ „ФАНТАЗІЯ”

Мета: визначити рівень розвитку уяви в учнів.

Вік учнів: 6-14 років.

Обладнання: роздруковані бланки тесту, олівці чи ручки.

Інструкція: учень має відповісти «так» або «ні» на

наступні запитання.

1. Чи захоплюєшся ти малюванням?

а) так; б) ні.

2. Ти часто сумуєш?

а) так; б) ні.

3. Розповідаючи про який-небудь життєвий випадок, чи прикрашаєш свою розповідь вигаданими деталями?

а) так; б) ні.

4. Виявляєш ініціативу в навчанні? (За власним бажанням читаєш додаткову літературу з теми, яку вивчаєте на уроці, стараєшся якось по-особливому оформити свій реферат та ін.)

а) так; б) ні.

5. У тебе розмашистий почерк?

а) так; б) ні.

6. Чи сперечаєшся ти із батьками щодо одягу, орієнтуючись на власне почуття красивого?

а) так; б) ні.

7. Чи маєш звичку, занудьгувавши, малювати одні й ті самі фігурки?

а) так; б) ні.

8. Чи полюбляєш імпровізувати (вносити свої зміни), коли граєш музику, танцюєш або читаєш вірш?

а) так; б) ні.

9. Твої твори з літератури більш змістовні, ніж у твоїх однокласників?

а) так; б) ні.

10. Тобі сняться незвичайні сни?

а) так; б) ні.

11. Чи легко ти зорієнтуєшся в обстановці (наприклад, знайдеш будинок), якщо місцевість буде знайома тобі лише за описом?

а) так; б) ні.

12. Чи траплялося так, що ти плакав, дивлячись фільм або читаючи книгу?

а) так; б) ні.

Обробка отриманих результатів.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

а)

2

1

1

2

1

2

0

і

2

1

і

1

б)

1

2

0

і

0

1

і

0

1

0

0

0

14-16 балів. У дитини багата фантазія. Вміло спрямована, вона прикрасить її життя, принесе багато радості їй та оточуючим.

9-12 балів. Дитина здатна фантазувати, але потребує стимулювання цих здібностей.

5-8 балів. Скоріше за все, дитина - реаліст. У певному сенсі це збіднює її життя. Потрібно пробудити в неї бажання фантазувати і розвинути ці здібності.

ТЕСТ «ТВОРЧІ СХИЛЬНОСТІ УЧНЯ»

Мета: визначити характер творчих здібностей учня.

Вік: 7-12 років.

Обладнання: роздруковані бланки тесту, олівці чи ручки.

Інструкція: учень має уважно прочитати кожне ствердження, обвести слово «так», якщо він згоден, слово «ні», якщо написане не співпадає з його думкою.

Так Ні 1. Я люблю складати власні пісні.

Так Ні 2. Я люблю гуляти один.

Так Ні 2. Мої мама й тато люблять грати із мною.

Так Ні 2. Я ставлю багато запитань.

Так Ні 2. Створення розповідей і казок -- нікчемне заняття.

Так Ні 2. Я люблю, щоб у мене було тільки один або двоє друзів.

Так Ні 2. Я нічого не маю проти, якщо іноді змінюються правила гри.

Так Ні 2. У мене є кілька дійсно гарних ідей.

Так Ні 2. Я люблю малювати.

Так Ні 2. Я люблю справи, які важко робити.

Так Ні 2. Сонце на малюнку повинне бути завжди жовтим.

Так Ні 2. Я люблю розбирати прилади та іграшки, щоб зрозуміти, як вони працюють.

Так Ні 2. Мені більше за все подобається розфарбовувати малюнки розмальовок, ніж малювати самому.

Так Ні 2. Легкі загадки -- найцікавіші.

Так Ні 2. Іноді тато або мама займаються чим-небудь разом зі мною.

Так Ні 2. Я люблю дізнаватися нове про тварин.

Так Ні 2. Мій тато любить робити що-небудь по господарству.

Так Ні 2. Я не люблю, коли інші діти ставлять багато запитань.

Так Ні 2. Важко знайти собі заняття, коли перебуваєш на самоті.

Так Ні 2. Мій тато вважає, що я зазвичай дію правильно.

Так Ні 2. Я люблю розповіді про давнину.

Так Ні 2. Я охочіше граю в старі ігри, ніж у нові.

Так Ні 2. Якщо те, що я хочу зробити, виявляється важким, я відмовляюся від цієї ідеї й беруся за що-небудь інше.

Так Ні 2. Я завжди граю з друзями, один я не люблю грати.

Обробка отриманих результатів.

За кожну позитивну відповідь (обведене слово «так») нараховується 1 бал, за негативні відповіді (обведене слово -«ні») -- 0 балів.

Увага! У пунктах 5, 6, 11, 13, 14, 18, 19, 22, 23, 24 оцінювання проводиться у такий спосіб: за відповідь «так» нараховується 0 балів, а за відповідь «ні» - 1 бал. Це робиться тому, що у зазначених пунктах затверджується ознака, протилежна тій, що визначається. Схильність дитини до творчості складається з таких його якостей, як розмаїття інтересів, незалежність і гнучкість розуму, допитливість, наполегливість. Нарешті, істотне значення має й обстановка в родині дитини. Проаналізуємо ці якості.

1. Розмаїття інтересів.

Підрахувати загальну суму балів за відповіді учня в пунктах 1, 5, 9, 16, 21. Кількість набраних балів відповідає ступеню виразності розмаїтості інтересів дитини:

I ступінь 0-1 бал (слабко виражений);

II ступінь 2-3 бали (виражений середньо);

ІІІ ступінь 4-5 балів (явно виражена).

2. Незалежність.

Підрахувати загальну суму балів за відповіді дитини в пунктах 2, 8, 11, 13, 19, 24. Кількість набраних балів відповідає рівню незалежності дитини:

I ступінь 0-1 бал (слабко виражений);

II ступінь 3-4 бали (виражений середньо);

ІІІ ступінь 5-6 балів (явно виражена).

3. Гнучкість, пристосовність.

Порахувати загальну суму балів за відповіді дитини в пунктах 6, 7, 22. Кількість набраних балів відповідає ступеню виразності гнучкості поведінки дитини:

I ступінь 0-1 бал (слабко виражений);

II ступінь 2 бали (виражений середньо);

ІІІ ступінь 3 балів (виражений явно).

4. Допитливість.

Підрахувати загальну суму балів за відповіді дитини в пунктах 4, 12, 18. Кількість набраних балів відповідає ступеню виразності допитливості дитини.

I ступінь 0-1 бал (виражений слабко);

II ступінь 2 бали (виражений середньо);

III ступінь 3 бали (виражений явно).

5. Наполегливість.

Підрахувати загальну суму балів за відповіді дитини в пунктах 10, 14, 23. Кількість набраних балів відповідає ступеню виразності наполегливості дитини.

I ступінь 0-1 бал (виражений слабко);

II ступінь 2 бали (виражений середньо);

III ступінь 3 бали (виражений явно).

6. Відомості про сімейну обстановку.

Підрахуйте загальну суму балів за відповіді дитини в пунктах 3, 15, 17, 20. Кількість набраних балів відповідає ступеню сприятливого впливу сімейної обстановки для розвитку творчих схильностей дитини:

I ступінь 0-1 бал (мало сприяє);

II ступінь 2-3 бали (сприяє середньо);

III ступінь 4 бали (явно сприяє).

ТЕСТ «ОБДАРОВАНІСТЬ УЧНЯ»

Мета: виявити творчі та інтелектуальні здібності й задатки

учня 6-10 років.

Респонденти: батьки учня.

Обладнання: роздруковані бланки опитувальника.

Інструкція: відповідаючи на запитання тесту, батьки помічають пункти, що підтверджують здібності дитини.

Ваша дитина навчилася читати рано, до шестирічного віку: а) самостійно - 7 балів;

б) із чиєюсь допомогою - 5 балів.

Читає багато, причому швидко - 2 бали.

Сама або із чиєюсь допомогою зацікавилася довідниками, словниками, енциклопедіями - 2 бали.

Легко навчилася читати, але зазнає труднощів при читанні - 1 бал.

Потайлива, не любить, коли втручаються в її справи, має друзів старших за віком - 2 бали.

Воліє розмовляти зі старшими - 2 бали.

Ставить багато складних запитань, чим дивує або розгублює дорослих - 2 бали.

У неї завжди готові відповіді навіть на дуже несподівані запитання - 1 бал.

Іноді неуважна, але завжди вміє зробити правильні узагальнення (скажімо, після перегляду кінофільму, телевізійної передачі або спостерігаючи за чим-небудь) - 2 бали.

Із задоволенням вступає в бесіду про навколишній світ, дає свою оцінку різним явищам - 1 бал.

Із невдоволенням ставиться до одноманітних, повсякденних справ (прибирання, миття підлоги і посуду, виконання навчальних завдань, що не вимагають більших зусиль) - 1 бал.

Чутлива до будь-якої несправедливості, якщо навіть це не стосується її особисто - 2 бали.

Любить жартувати, має почуття гумору - 2 бали.

Має багатий словниковий запас і вміло використовує в розмові різні терміни - 2 бали.

Любить складні ігри (шахи та ін.), що вимагають певної кмітливості - 2 бали.

Рано зацікавився тим, що вивчають у старших класах - 1 бал.

Віддає перевагу різноманітним заняттям, причому любить усе робити самостійно - 2 бали.

Її цікавлять запитання світобудови й усе, що стосується давньої історії - 2 бали.

Навчається без особливих зусиль, швидко схоплює матеріал і має свою думку з багатьох питань - 2 бали.

У неї розвинене почуття сприйняття музики, прикладного мистецтва, навколишнього середовища, у всьому шукає гармонію - 2 бали.

Обробка отриманих результатів.

Підрахувати суму балів по тих позиціях, які найбільше відповідають рисам характеру й схильностям конкретної дитини.

Набрана сума не перевищує 9 балів. Варто подумати про активізацію занять із дитиною в плані загального розвитку. Необхідно розширити їй можливості для «проби сил» у різних областях, тому що її здібності ще не виявилися.

10-13 балів. Дитина має певні здібності, необхідно подбати про спеціальний розвиток її можливостей.

Більше 14 балів. Дитину відрізняє неординарність, їй необхідна спеціальна програма навчання й розвитку, а також консультація із психологом.

Новий рік. Г.Бойко «Наша ялинка»

(урок з української мови в 1 класі)

ТЕМА: НОВИЙ РІК. ГРИЦЬКО БОЙКО «НАША ЯЛИНКА». ЗАГАДКИ

МЕТА: Активізувати знання дітей про свято Нового року; удосконалювати орфоепічні вміння; закріплювати назви ялинкових прикрас;формувати комунікативну компетентність; розвивати мислення та уяву, творчі здібності учнів; виховувати любов до природи.

ТИП УРОКУ: комбінований

ОБЛАДНАННЯ: мікрофон, штучна ялинка, ялинкові іграшки, малюнки дітей, маски для вистави, магнітофон.

ХІД УРОКУ:

Організаційний момент

Вітання

Учитель: Любі діти, у наш клас

Завітали гості щирі.

Привітайте в добрий час

Гостей посмішкою й миром. Учні: Ми вам раді, добрі люди,

І вітаємо щиро вас.

Та запрошуємо ласкаво

На урок у перший клас.

I. Актуалізація опорних знань учнів

1. Відгадування загадки

- Діти, пропоную почати цей урок з відгадування загадки. Білокоса, білолиця,

Рукавом махає -

Сріблом все вкриває, (зима)

2. Гра «Мікрофон»

- Так, ви правильно відгадали. А зараз ми пограємо у гру «Мікрофон». Кожна група, отримавши мікрофон, повинна назвати певну ознаку зими. Я розпочинаю гру.

Взимку дмуть холодні вітри;

(все вкрито білим снігом, річка замерзла, дерева стоять голі, з неба летять сніжинки, намело кучугури, люди одяглися тепло)

II. Мотивація навчальної діяльності

Молодці, діти, ви добре знаєте ознаки зими.

А яке зимове свято наближається до нас?

Якого числа святкують Новий рік?

Які ще зимові свята ви знаєте?

- Чому люди люблять свято Нового року?

Гра «Новий рік» (за віршем Р. Скачно)

Учитель: Хто ступає на поріг, не обтрушуючи сніг? Учні: Новий рік!

Учитель: Хто несе веселий сміх, розсипаючи на всіх?

Учні: Новий рік!

Учитель: Для дорослих і малих хто гостинці приберіг? Учні: Новий рік!

Учитель: А прикрашеній сосні подарує хто пісні? Учні: Новий рік!

Учитель: аж до ранньої зорі зустрічають ліхтарі

Учні: Новий рік!

Учитель: Сумувати з ним не смій, бо для кожного він свій. Учні: Новий рік!

III. Повідомлення теми і мети уроку

- Сьогодні ми продовжимо розмову про святкування Нового року. Закріпимо слова - назви ялинкових прикрас, будемо читати вірші, співати пісні. Урок наш - не звичайний. Діти будуть працювати в групах -поетичній, екологічній, художній, театральній, танцювальній.

ІV. Сприймання та усвідомлення нових знань

Мовна розминка Гавкав у дворі Пушок, Не на кицю - на сніжок, Бо сніжок холодним пухом Впав на носик и на вухо.

Робота над загадкою У святковому залі Стоїть як картинка Весела зелена Красуня (ялинка)

Чому ялинку назиь іють красунею?

Що треба зробити, щоб наша ялинка теж стала красунею?

3. Гра «Прикрась ялинку»

Діти прикрашають ялинку, називаючи іграшки: кулька, ліхтарик, бурулька, прапорці.

4. Виступ поетичної групи

Робота над віршем Г, Бойка «Наша ялинка»

Діти розповідають вірш. Інші учні відповідають на запитання:

Хто приніс гостиниі у торбинці?

Хто став у коло і дружно заспівав?

З яким святом вони всіх вітають? Фізкультхвилинка (вірш про кота)

5. Виступ екологічної групи

Діти, до нас прийшла телеграма від ялинок

«Любі діти, ми даруємо вам радість! Але завжди тремтить в нас серце перед Новим роком».

- Чому у ялинок тремтить серце? (бо вони гинуть)

Діти з екологічної групи підготували для таку розповідь про ялинки.

а) Знайте, діти, що треба 12 років, щоб ялинка виросла. Тоді можна рубати, але не всі ялинки підряд.

б) Лісоруби ялинку зр /бають, відправлять на завод. З деревини зроблять музичні інструменти, папір, меблі.

Багато користі може принести ялинка людям.

Чи можна якось замінити ялинку, щоб не губити її?

в) Не рубай ялинку,

Бережи ялинку.

Хай пташки співають В її вітах дзвінко.

г) Хай маленька білка

Тут гризе горішки.

А вухастий зайчик

Відпочине трішки.

- Діти, яку відповідь ми дамо на телеграму від ялинки? (Ялиночки, не бійтеся, ми вас не загубимо).

6. Виступ художньої групи

- Діти з художньої групи намалювали малюнки, присвячені Новому року. Давайте подивимось малюнки і послухаємо розповіді про них.

а) Я намалював ялинку в лісі. Вона вся в снігу. Під ялинкою сховався зайчик.

б) На моєму малюнку зображена новорічна ялинка. Вона прикрашена кульками, цукерками, ліхтариками.

в) Тут на малюнку зимовий день. Тихо падає сніг на хатинку, на дерева на ялинку.

г) Я намалювала зимовий вечір. Вдень діти зліпили снігову бабу. Вона зустрічає Новий рік.

7. Виступ театральної групи

- перед Новим роком можуть статися різні пригоди, несподіванки. Зараз ми дізнаємось, які пригоди сталися з ялинковою кулькою перед Новим роком.

Діти показують виставу.

кулька:

Я кулька, кулька, кулька

Я кулька чарівна.

Я дуже поспішаю,

Бо ялиночка сумна. Зайчик:

Колобок, колобок, я тебе з'їм. Кулька:

Зайчику-Побігайчику, не їж мене. Я - ялинкова кулька, а колобок - це мій братик.

Зайчик:

Кулька, а куди ти поспішаєш?

Кулька:

Я іду до ялинки! Зайчик:

Біжи стежинкою! Вовк:

Колобок, колобок, я тебе з'їм.

Кулька:

Не їж мене, Вовчику-сіра Свитка

Лисичка:

Я допоможу тобі знайти стежинку до ялинки!

Кулька:

Ні, Лисичко-Сестричка, я чула як ти об хитрила мого братика Колобка. Я втечу від тебе!

А ось і ялинка. Не сумуй, я тебе прикрашу!

Всі звірі:

Яка чудова ялинка! Дивіться, наша знайома кулька! З Новим роком!

Фізкультхвилинка (пісня « Морозець»)

8. Виступ танцювальної групи

- На початку уроку ви казали, що взимку падають сніжинки. А кого, або що вони нам нагадують? (Метеликів, квіточки, зірочки) Гарно сказав про них Олександр Олесь:

«Погляньте, погляньте, яка благодать -Метелики з неба летять і летять!»

Давайте і ми помилуємось сніговим таночком. (Діти виконують танок сніжинок.)

VI, Підсумок уроку

1. Бесіда.

Всі групи виступали дуже гарно. А тепер я перевірю, чи уважними ви були на нашому святковому уроці?

Якого числа святкують Новий рік? (31 грудня)

Хто такі екологи? (Люди, які захищають природу)

Скільки років треба рости ялинці? (12 років)

Скільки героїв було у казці про ялинкову кульку? ( чотири)

Чому кулька не зустріла ведмедя? (Бо вони взимку сплять)

2. Відгадування загадок

Ми починали наш урок загадкою, загадками і закінчимо. Відкрийте підручники. Подивіться на малюнки. Вони підкажуть вам відгадки.

1. Прийшла баба з вітрами

Та з білими снігами,

Привела з собою

Діда з бородою. (Зима)

Росте вона зимою

Донизу головою

Тоненькою, прозорою,

Біло-голубою. (Бурулька)

Основа соснова.

В середині - світ.

Влітку в ньому сонечко, Взимку на нім лід. (Вікно)

Взимку ляже спати

Дядько волохатий, Лиш тоді устане,

Як весна настане. (Ведмідь)

Вчитель відкриває запис на дошці - «З Новим роком!»

- Привітайте гостей (3 Новим роком!)

Вдома обов'язково привітайте своїх рідних з Новим роком українською мовою.

Наш урок закінчено. Дякую всім за гарну роботу.

Закріплення і узагальнення знань про "Іменник"як частину мови (3 клас)

Тема : Закріплення і узагальнення знань про « ІМЕННИК » як частину мови.

Мета : перевірити знання, вміння,навички учнів знаходити іменники серед інших слів, розрізняти власні і загальні іменники, визначати рід, число іменника; активізувати словниковий запас учнів; розвивати образне мислення, орфографічну пильність, чуття мови, аналітико-синтетичні вміння, творчі здібності;

виховувати самостійність, цілеспрямованість, любов до природи, старанність і наполегливість у навчанні.

Методи: ілюстративний, проблемно-пошуковий, словесний, критичного мислення, самостійної роботи, практичний

Тип уроку : урок закріплення знань,умінь та навичок.

Обладнання : малюнки птахів, музика П.І.Чайковського із циклу « Пори року », сніговик, сніжинки з буквами та завданнями, мультимедійна презентація.

ХІД УРОКУ

Організація класу до роботи.

І. Етап цілепокладання.

Для того, щоб упоратись із завданнями цього уроку, будемо працювати, слухати, мислити, писати охайно.

Отже, девіз уроку : ( слайд 2 )

Не просто слухати, а ...(чути),

Не просто дивитись, а … (бачити),

Не просто відповідати, а … (міркувати),

Дружно і плідно …(працювати).

Розв'язавши кросворд, (слайд 3) дізнаєтесь з якої теми підсумковий урок.

Б І Л К А

Т У М А Н

В І Т Е Р

С Н І Ж И Н К А

О С І Н Ь

З И М А

Б У Р У Л Ь К А

1. Ой, яка ж вона гарненька , пишно хвоста і раденька, не звірятко -- просто диво, невгамовне, пустотливе. Вгору - вниз, на гілку з гілки.

Хто це буде , діти ? ( білка )

2. Сиві воли усе поле залягли . ( туман )

3. Крил не має, скрізь літає та ще й куряву здіймає. ( вітер )

4. Ніжна зірка сніжно-біла на рукав мені злетіла. Поки ніс її сюди, стала краплею води (сніжинка)

5. Невидимка ходить в гаї, всі дерева роздягає . ( осінь )

6. Хто наткав волокна аж до лісу від вікна ? І сміється, задається

«От така ширина !» ( зима )

7. Що росте догори коренем ? ( бурулька )

Яке утворилося слово ? (Іменник)

ІІ.Оголошення теми, завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності.

Тема нашого уроку „Узагальнення знань про іменник”. Наше завдання

узагальнити знання про іменник, одержані на попередніх уроках.

Назвіть слова або словосполучення, які пов'язані з темою «Іменник»

1.Метод «Мозковий штурм» ( слайд 5)

Назви істот назви неістот власні назви загальні назви

чоловічий рід І М Е Н Н И К середній рід

жіночий рід однина множина

2. Вправа „Мікрофон”. Бліцопитування. Закінчіть фразу:

- Іменник- це…

- У реченні іменники виступають…

- Іменники мають граматичні ознаки…

- Синоніми- це…

- Антоніми-це…

- Яка роль іменників у мовленні?

3. Мотивація навчання учнів.

Вправа « Надія» ( слайд 6)

- Яким же ви уявляєте цей урок ? Що ви очікуєте від сьогоднішнього уроку?

- Продовжте « Я очікую…»

- Давайте зробимо рекламу нашого уроку.

Урок буде: цікавим,

творчим,

науковим,

розвивальним.

Я теж хочу висловити свої очікування щодо уроку. Ви маєте:

* закріпити свої знання і вміння з теми «Іменник»;

* правильно і чітко висловлювати свої думки;

* дотримуватися культури писемного мовлення;

* переконати мене, що ви любите і знаєте рідну мову.

- Наприкінці уроку ми перевіримо, чи здійснилися ваші і мої очікування

4. КАЛІГРАФІЧНА ХВИЛИНКА (слайд 7)

Перевіряючи ваші зошити ,я звернула увагу на те, що деякі учні роблять помилки при написанні та поєднанні літер. Подивіться на таблицю «Пиши красиво та правильно» ,як красиво написані букви,як вони поєднуються ,як розміщуються одна від одної.

- Розгорніть зошити,запишіть дату і вид роботи. Зверніть увагу на завдання для каліграфічного письма (слайд 8)

Зз зз зи зм ма им

Яке слово можна утворити з цих буквосполучень ? ( зима )

А що означає слово зима ? ( прийшло воно до нас з індоєвропейської мови і означає «холодна, неприємна пора» ) Які слова у вас постають в уяві, коли чуєте слово «зима»?

а) Метод « Асоціативний кущ»

Сніг лід іній бурулька

сніжинка З И М А лижі санки

сніговик мороз

-Який гарний снігопад зимових слів ви влаштували!

А ще зима приносить із собою багато нових, суто зимових звуків. Композитори чують ці звуки і передають у своїй музиці. Зимі було багато присвячено чудової музики. Уявіть себе на засніженій галявині серед укритих інеєм дерев (звучить музика П.І.Чайковського із циклу «Пори року» Зима. )

Учні зручно сідають за парти, кладуть голову на парту, закривають очі і намагаються уявити якусь картину.

- Що ви уявили, слухаючи музику? Чи сподобалося вам так відпочивати?

( Декілька учнів розповідають, які картини вони уявили.).

б). Проблемна ситуація.

(Слайд 9)

- Яку літеру треба писати у слові з..ма? Доведіть.(букву и, перевірне слово - зими)

- Доберіть спільнокореневі слова до слова зима. (Зимонька, зимовий, зимувати)

-Розберіть за будовою слово зимонька.

Обведіть у повітрі ці буквосполучення і запишіть у зошиті . А також утворене слово.

в). Зима заморозила речення про себе і вони розірвалися на окремі слова, спробуйте їх скласти і прочитати.

інСг ан опялх, діл ан ічкахр, ховіла єгуля

Запишіть утворене речення

г) Коментоване письмо

Сніг на полях, лід на річках, віхола гуляє.

- Назвіть слова, що означають назви предметів.

Закінчуються дні правління зими, але вона ніяк не хоче покидати свої володіння і до нас на урок прислала свого помічника, а кого ?

дізнаєтесь, відгадавши загадку : (слайд 10)

д). Він - не лялька й не людина,

На снігу стояти звик.

В нього ніс - смачна морквина,

Хто це? Звісно, ( сніговик)

Але він не просто завітав до нас на урок, а й приніс чарівну торбинку, у якій знаходяться сніжинки. Але ці сніжинки не прості, на них є різні завдання, які ми маємо виконати на уроці. Коли ми виконаємо всі завдання, отримаємо від сніговичка сюрприз.

І першу сніжинку отримуєте за каліграфічну хвилинку.

(із зворотного боку на сніжинці буква «ем»)

ІІІ. Використання практичних завдань на повторення й закріплення основних умінь і навичок.

1.Вибірковий диктант.

Послухайте вірш і зловіть «зимові » іменники хлопками.

Он як кружить метелиця

І як вертить хурделиця,

А за ними завірюха

І найменша спритна хуга

Не втомилась сніговиця

У рясній своїй спідниці

І віхола, і завія

Зашугали з вітровієм

-Запишіть їх.

- Які слова ви виписали? (взаємоперевірка) (слайд 11)

Чим цікаві виписані іменники ? ( пов'язані з зимовою порою )

Як вони називаються? ( близькі за значенням )

- Чому вживають синоніми у мовленні?

( Щоб мовлення було багатим, щоб не було повторів)

2. Дискусія з приводу інтерв'ю «Зима - найкраща пора року ? » (слайд 12)

- А зараз проведемо дискусію по питанню «Зима - найкраща пора року ? »

( Дискусія - публічне обговорення спірного питання )

Групова робота (слайд 13)

І група - стверджує,

ІІ група - заперечує,

ІІІ група - переконує.

( Діти утворюють групи, обговорюють питання та по черзі в мікрофон висловлюють свої міркування .)

- Які іменники вживали в своїх творах?

- Отже, ви довели у ході дискусії, що кожна пора року і , зокрема, зима,по - своєму приваблює і кожна з них може чимось не подобатись.

( 2- вручення сніжинки з буквою «о»)

Наступне завдання, яке пропонує сніговичок це -

Гра « Проціди крізь сито » (слайд 14)

Розписати слова у три колонки: Ч. р. Ж. р. С. р к.., з Чол. рід Жін. рід Сер. рід

Птах, крижина, сонце,птаство, зима, снігур, шишкар,хурделиця,щастя,завірюха,лід.

Висновок : іменники мають роди .

( 3 - вручення сніжинки з буквою «ел»)

Фізкультхвилинка (слайд 15)

Трішки ми попрацювали,

Сили наші підупали.

Треба нам би відпочити -

Свої сили відновити

Зараз пограємо у сніжки.

Хто отримає «сніжинку» має сказати комплімент зимі, але щоб слова не повторювалися ( холодна, крижана, сердита, люта, морозна, зла, сувора, незадоволена, сніжна, кришталева тощо )

(Діти ловлять сніжку, піднімаються і кажуть слова - епітети)

( 4 - одержують сніжинку з буквою «о»)

- Наступне завдання, яке пропонує сніговик - це

Зорово - слуховий диктант (слайд 16)

Прочитайте текст :

Надворі лютий. Усе навколо біле. А яке гарне деревце горобини ! Червоногруді снігурі обсипали його і ласують ягідками . Ці птахи - наші гості.

Разом з ними прилітають шишкарі, омелюхи. Діти, поставте годівнички і підгодовуйте пташок взимку!

- Що ми можемо зробити, щоб полегшити життя птахів узимку ?

(виготовити годівнички )

- Хто з вас вдома виготовив годівнички і підгодовує пташок ?

- А за це вони вам віддячать навесні.

- Яка пташка із згаданих у диктанті прилетіла до нашої годівнички ?

- Дізнайтесь, назва якого птаха відповідає цій схемі ?

( мал. годівнички із звуко - буквеним аналізом слова шишкарі)

Пригадайте з уроків "Я і Україна", що цікавого ви дізналися про шишкаря? Послухайте ще раз диктант і запишіть слова істоти і неістоти.

(Перевірка)

Висновок : іменники можуть бути назвами істот та неістот.

Молодці ! Справилися і з цим завданням і отримуєте від сніговичка сніжинку ( 5 сніжинка з буквою «де»)

Тепер сніговик пропонує попрацювати в парах. (слайд 17)

Прочитайте вірш. Випишіть іменники, які вжиті в множині в стовпчик.

Записані іменники змініть так, щоб вони були вжиті в однині і запишіть поряд.

Одяглися люди в шуби,

Натопили жарко груби.

Білки гріються в дуплі,

Миші - в норах у землі

1 пара- працює біля дошки. Діти звіряють з правильно виконаною роботою біля дошки.

Який висновок можемо зробити ?

(іменники можуть вживатися в однині і в множині )

за виконання цього завдання одержуєте ( 6 сніжинку з буквою «це») І останнє завдання гра «Хто більше знає ?»

За 2 хвилин до поданих загальних назв дібрати іменники - власні назви.

Місто …… річка …… письменник …..

Висновок: іменники можуть мати як власні так і загальні назви.

Одержуєте останню сніжинку від сніговика з буквою «і»

Творча робота. Складання сенкана.

- Ми виконали всі завдання сніговика. А зараз давайте складемо зимовий сенкан про мороз,зиму, хурделицю, сніжинки, і може, тоді сніговик нам відкриє свою таємницю.

А слово подяки від сніговика ви дізнаєтесь, коли прочитаєте букви на сніжинках . (букви МОЛОДЦІ ) (слайд 18)

ІV. Підсумок уроку .

Метод «Мікрофон»

- Чи справдилися ваші очікування від уроку?

- Діти, мої очікування щодо вашої роботи справдились: ви працювали дружно, злагоджено, впевнено відповідали на мої запитання. (Оцінювання роботи учнів)

- Які ваші враження від уроку ?

"Незакінчене речення" (слайд 19)

Я знаю…

Я навчився…

Я вмію…

Я запам'ятав…

- Чи став нам у нагоді наш девіз? Коли?

- Що, на вашу думку, вдалося вам найкраще? Чому?

Дуже ви були старанні

Отже, всі ви учні гарні.

І за працю на уроці

Вам подякувати хочу .

V. Домашнє завдання. (слайд 20)

-Виберіть завдання, яке вам було б цікаво виконати вдома:

- складіть кросворд із "зимових слів" іменників, у якому ключовим буде слово іменник.

- виписати з читанки п'ять прислів'їв із іменниками. Іменники підкреслити.

- скласти казку про іменник та його роль у мовленні.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.