Патріотичне виховання молодших школярів на уроках трудового навчання

Психолого-педагогічні умови, вікові особливості та закономірності патріотичного виховання у молодшому шкільному віці. Критерії та рівні розвитку патріотичних якостей особистості молодших школярів засобами трудового навчання, обґрунтування їх необхідності.

Рубрика Педагогика
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 20.10.2009
Размер файла 185,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Участь в озелененні шкільного подвір'я, садженні декоративних дерев, кущів, догляд за ними та окремими тваринами, розведення квітів, роботи на пришкільній ділянці - все це формує трудові задатки, необхідні для розвитку знань дитини та розвитку її патріотизму й громадянськості, для виховання любові до рідної природи, бережливого ставлення до рослин і тварин.

Практична робота репродуктивного характеру визначається тим, що в процесі її виконання учні відтворюють трудові дії, які продемонстрував учитель. Репродуктивний метод учитель використовує в основному під час початкового вивчення трудових операцій (згинання, розмічання, різання, ручне шиття, в'язання). Репродуктивні вправи лише ефектно сприяють відпрацюванню умінь і навичок шляхом повторення трудових дій. Тому систему вправ треба будувати таким чином, щоб в ній постійно вносилися елементи новизни.

Дослідницький метод відповідає сучасним вимогам у розвитку творчої особистості дитини.

Він характеризується такими особливостями:

нові знання не подаються в готовому вигляді, учні опановують їх у процесі активної самостійної діяльності, спираючись на раніше набуті знання і вміння;

разом з новими знаннями учні набувають уміння застосовувати їх у різних умовах, тобто оволодівають способами розумової та практичної діяльності;

створюються і розв'язуються ситуації, аналогічні до життєвих.

Проводячи на уроці спостереження, досліди, вчитель здійснює підготовчу роботу, яка сприяє розвитку їх самостійності, ініціативи, творчої думки. У загальному вигляді процес дослідження учнями можна поділити на ті ж стадії, що й процес творчої діяльності дорослих: виникнення ідеї, розв'язання завдання, реалізація задуму на практиці. Поряд з цим процес дослідження у молодших школярів має свої особливості. Для всякого дослідження, яке виконують учні, характерною ознакою є новизна, хоча для дорослих це вже відомо.

На кожному уроці праці є можливість створення ситуації інтересу до навчання: вдало підібраний об'єкт праці; естетично виготовлений зразок виробу; демонстрація іграшки, моделі; цікаві творчі завдання; заохочення до участі у виставках, конкурсах, змаганнях; використання загадок, казок, зміст яких має безпосередній зв'язок із темою уроку тощо.

Роз'яснюючи і втілюючи в життя виховну мету уроку, наприклад: виховувати учнів економно витрачати матеріали, бережно ставитися до результатів праці інших людей, поважати людей праці, вчитель поступово здійснює стимулюючий вплив на усвідомлення учнями свого обов'язку і відповідальності.

Вимоги до організації робочого місця, додержання правил безпечної роботи і культури праці, до обов'язків чергових стимулюють певний упорядкований, системний хід діяльності учнів, їх відповідальність. Виконання цих вимог привчає молодших школярів до трудової дисципліни і, навпаки, відсутність або недодержання їх знижує ефективність навчально-трудового процесу.

На уроках трудового навчання використовуються різні форми практичної роботи учнів, зокрема: фронтальна, парна, групова, колективна (залежно від кількості учнів, задіяних у виконанні трудового завдання). Цікаві уроки проводяться у формі ділової гри чи змагання.

Під час виконання нескладних практичних завдань методисти рекомендують використовувати музичний супровід, так звану народну функціональну музику, яка виконує певну функцію - створює на уроці позитивний емоційний фон трудового процесу, підвищує настрій учнів, їх працездатність. Звичайно, музика має бути мелодійною і без надмірного звучання. Якщо вчитель бачить, що учні стомлюються, то проводить з ними фізкультхвилинку.

Школярам, які раніше всіх виконали завдання, вчитель радить ще додатково попрацювати над удосконаленням своєї роботи, наприклад, зміцнити виріб надійнішим кріпленням, оздобити виріб, придумати йому назву, а також в разі потреби допомогти своїм однокласникам.

Висновки

Патріотичне виховання - історично зумовлена сукупність ідеалів, поглядів, переконань, традицій, звичаїв та інших форм соціальної поведінки, спрямованих на організацію життєдіяльності підростаючих поколінь, у процесі якої засвоюється духовна і матеріальна культура нації, формується національна свідомість і досягається духовна єдність поколінь. Патріотичне виховання також передбачає широкі знання конституційних і правових норм, державної політики, сформованість патріотичних думок та дієвих заходів з відстоювання національних форм життєдіяльності і поведінки в усіх сферах суспільного життя. Метою патріотичного виховання є формування національної свідомості, самосвідомості та патріотизму у вихованців різного віку.

Важливою складовою змісту патріотичного виховання є розвиток трудової активності школярів. Зміст патріотичного виховання забезпечує розуміння економічних законів і проблем суспільства та шляхів їх розв'язання; розвиває мотивацію до праці, усвідомлення життєвої потреби трудової активності, ініціативи, підприємництва, здатність до соціальної творчості як умови соціальної адаптації, конкурентоспроможності й самореалізації особистості в ринкових відносинах. З цього випливає, що проблема патріотичного виховання молодших школярів у процесі трудового навчання має комплексний характер.

Патріотичне виховання реалізується як планомірна виховна діяльність, спрямована на формування у вихованців почуття патріотизму. Воно включає розвиток любові до Батьківщини, національної самосвідомості й гідності; дбайливе ставлення до рідної мови, культури, традицій; відповідальність за природу рідної країни; потребу зробити свій внесок у долю батьківщини; інтерес до національного спілкування; прагнення праці на благо рідної країни, її народу. Патріотичне виховання використовує такі засоби: рідну мову, родовід, рідну історію, краєзнавство, природу рідного краю, народну міфологію, фольклор, національне мистецтво, народний календар, національ-ну символіку, народні прикмети і вірування, виховні традиції, національні традиції, звичаї та обряди.

Важлива мета трудового навчання у початковій школі - патріотичне виховання особистості, якнайповніший розвиток її інтересів, нахилів, здібностей, підготовка учнів до професійного самовизначення і трудової діяльності в умовах ринкових відносин. У трудовому вихованні молодших школярів великої уваги потребує формування патріотичних рис їхнього характеру: навичок поведінки, витривалості, чуйності, доброти й милосердя, вміння долати труднощі, вироблення цілеспрямованості й стійкості уваги, організованості, ощадності, хазяйновитості. Не менш важливе значення має вироблення духовно-моральних та вольових рис патріотизму: працьовитості, розумної ініціативи, відповідальності, національної свідомості, рішучості й наполегливості, сумлінного ставлення до навчання, охайності, дисциплінованості, згуртованості, чесності, людської гідності, скромності, взаємної пошани й терпимості, осудливого ставлення до егоїзму, неробства.

На уроках трудового навчання у початковій школі створюються великі можливості для розвитку в дітей цілеспрямованості, наполегливості, волі, вищих людських почуттів і кращих моральних якостей. Проте цілком очевидно, що ці можливості можна використати по-різному, залежно від того, наскільки педагог знає розвиваючі можливості праці і володіє вміннями реалізувати їх у повсякденній педагогічній роботі. До форм організації навчально-трудової діяльності у процесі реалізації завдань патріотичного виховання належали: форми спільної пізнавальної діяльності (колективно-фронтальна, кооперативно-групова, диференційовано-групова, індивідуальна, парна); форми моральної діяльності (пошук та вибір рішення у моральних ситуаціях, практична гуманістична діяльність); форми спілкування (ділове, особисте, в парі, між парами, групове, міжгрупове).

На основі аналізу психолого-педагогічної та методичної літератури, а також власних спостережень за навчально-виховним процесом трудового навчання у початковій школі нами виявлено, що загальний недолік багатьох варіантів сучасних навчальних програм і педагогічної практики - недостатня спрямованість на патріотичне виховання молодшого школяра. З метою перевірки стану вихованості у молодших школярів патріотичних якостей нами здійснено педагогічну діагностику даних якостей в учнів початкової школи; розроблено, впроваджено у педагогічну практику початкової ланки загальної освіти, а також перевірено ефективність запропонованих форм, методів і засобів патріотичного виховання молодших школярів засобами трудового навчання.

З метою реалізації завдань патріотичного виховання молодших школярів ми пропонували учням експериментального 4-го класу систему взаємопов'язаних (за національно-патріотичною спрямованістю) навчальних занять, де на матеріалі народно-цінних видів діяльності чи об'єктів праці здійснювалося виховання національної свідомості учнів та формування відповідних трудових навичок. На основі виділених нами критеріїв здійснено констатуючий експериментальний зріз, на підставі якого визначено рівні патріотичної вихованості молодших школярів засобами трудового навчання: низький середній і високий.

Експериментальне дослідження педагогічних умов патріотичного виховання учнів початкової школи засобами трудового навчання показало, що внаслідок поетапного включення дітей до використання та відтворення форм народного мистецтва напрямок формування патріотизму як якості особистості відчувався від елементарних проявів національної свідомості до самостійного творчого пошуку в галузі народного мистецтва. Це доводить результативність експериментальної методики, її значні можливості в патріотичному вихованні молодших школярів.

Список використаної літератури

1. Державна національна програма «Освіта» (Україна XXI століття). - К.: Райдуга, 1994. - 112 с.

2. Закон України «Про професійно-технічну освіту» // Законодавство України про освіту: Зб. законів. - К.: Парламент. вид-во. 2002. - 144 с.

3. Закон України про освіту / 23 травня 1991 р. - №1060-ХІІ.

4. Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності // Дошк. виховання.- 2003.- № 2.- С. 3-8.

5. Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа) // Педагогічна газета. - 2002. - Січень. - №1. - С. 4-7.

6. Національна програма патріотичного виховання громадян, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України, 15 верес. 1999 р.: (Витяг) // Директор шк.- 2003.- № 29-32.- С. 16-18.

7. Агапова И.А. Патpиотическое воспитание в школе. - М.: Айpис Пpесс, 2002. - 212 с.

8. Амонашвили Ш.А. Психологические основы педагогики сотрудничества. - К.: Освіта, 1991. - 111 с.

9. Антонов Т.М. Научно-педагогическое обоснование системы трудового обучения в начальной школе. - К.: Освіта, 1994. - 271 с.

10. Атутов П.Р. Політехнічний принцип у навчанні школярів. - К.: Рад. шк., 1982. - 176 с.

11. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн. - К.: Либідь, 2003. Кн.1: Осо-бистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади. - 280 с.

12. Бойченко В. Сучасний стан патріотичної вихованості молодших школярів // Початкова школа. - 2005. - №5. - С.12-14.

13. Бондаренко Ю. Урок трудового навчання в системі національного виховання // Рідна школа. - 1998. - №9. - С.22-26.

14. Ведмеденко Д.В. Виховання у дітей звички до праці / Матеріали обласної науково-практичної конференції. - Чернігів, 1994. - С.67-71.

15. Ведмеденко Д.В., Шаплавський М.В. Виховання у дітей молодшого шкільного віку інтересу до трудової діяльності. - Чернігів, 2003. - 80 с.

16. Виховання молодших школярів у праці / За ред. З. Н. Борисової. -- К.: Освіта, 2002. - 96 с.

17. Вишневський О. Ще раз про народження громадянина: національне і громадське у сучасному українському вихованні // Освіта. - 2002. - №8-9. - С.6-7.

18. Вишняк М. Патріотичне виховання учнів за допомогою трудового навчання // Рідна школа. - 2001.- № 9. - С. 25-28.

19. Вілента І. В. Національно-патріотичне виховання школярів засобами трудового навчання // Всебічний розвиток особистості: Матеріали наук.-практ. конф. - Ірпінь, 2001. - С.281-287.

20. Гевко О. Суть та особливості національно-патріотичного виховання засобами декоративно-ужиткового мистецтва // Рідна школа. - 2003. - №5. - С.25-26.

21. Гильбух Ю.З., Верещак Е.П. Психология трудового воспитания. - К.: Рад. шк., 1987. - 255 с.

22. Глобчак В. Особистісно-орієнтоване навчання і виховання молодших школярів на уроках праці у початковій ланці // Рідна школа.-2004.-№4.- С.19-20.

23. Гнатюк В. Управління системою національного виховання учнів початкових класів // Початкова школа. - 2000. - №4. - С.1-3.

24. Гомон П. Важливе джерело поглиблення національної самосвідомості учнів // Рідна школа. - 2001. - №2. - С.9-11.

25. Гонський В. Патріотизм як основа сучасного виховання та ідеології держави // Рідна шк.- 2001.- № 2.- С. 9-14.

26. Гордуз М. Нестандартні форми навчання молодших школярів на уроках трудового навчання // Початкова школа. - 2003. - №4. - С.1-4

27. Горлач М.І. Трудова освіта і виховання учнів. - К.: Радянська школа, 1989. - 124 с.

28. Гушулей Й.М. Загальнотехнічна підготовка учнів в процесі трудового навчання. - К., 2000. - 312 с.

29. Демидова І.Ю. Національно-патріотичне виховання молодших школярів // Позакласний час. - 2002. - №21. - С.1-2 (вкладка).

30. Денисенко Л.І., Тименко В.П. Трудове навчання, 2 клас. -- К.: Педагогічна думка, 2001.

31. Дітям про державну та народну символіку України / Упоряд. Л.М. Римар. - Х.: Вид. гр. “Основа”, 2004. - 96с.

32. Івашковська В. Стратегія, методика і концептуальні засади патріотичного виховання школярів // Рідна школа. - 2002. - № 11.- С. 26-30.

33. Іова В. Формування громадянської культури особистості: Навч.-метод. посіб. / В. Іова, Т. Люріна; Хмельн. обл. ін-т післядиплом. освіти.- Кам'янець-Поділ.: Абетка, 2003.- 171 с.

34. Каюков В. Школа виховання національної гідності // Освіта. - 1999. - №49-50. - С.4.

35. Кловак Г., Ткаченко В. Формування етнічної самосвідомості школярів - важлива проблема сучасної національної школи України // Учитель. - 2000. - №1-3. - С.38-40.

36. Коваль В. О. Науково-методичні основи патріотичного виховання учнів засобами трудового навчання // Збірник наукових праць. - К., 2000. - С.102-110.

37. Коркішко О. Становлення патріотичного виховання в 19-20 ст. // Рідна шк.- 2004.- № 2.- С. 60-62.

38. Кошіль М. Народне мистецтво - джерело національного виховання // Рідна школа. - 2000. - №6. - С.52-54.

39. Кравченко Н. Краєзнавчий матеріал як засіб національного виховання учнів // Дивослово. - 1999. - №4. - С.49-51.

40. Кутова А. Національне виховання - джерело особистісного розвитку дитини // Початкова школа. - 2002. - №2. - С.14-16.

41. Лебідь І. Національні цінності у виховному процесі загальноосвітньої школи // Рідна школа. - 2001. - №11. - С.15-16.

42. Ляшко Л. Виховання патріотичних почуттів молодших школярів у творчій спадщині В. О. Сухомлинського // Школа першого ступеня: теорія і практика: Зб. наук. пр. - Переяслав-Хмельницький, 2002. - Вип. 4. - С.204-218.

43. Мадзигон В.Н., Оржеховская В.М. Организация производительного труда школьников: Учеб.-метод, пособие. - Киев: М-во народного образования УССР, 1989. - 96 с.

44. Мартинюк І.В. Національне виховання: Теорія і методологія: Метод. Посібник. - К.: ІСДО, 1995. - 160с.

45. Марушій О. Шляхи активізації патріотичного виховання в школі // Рідна шк.- 2001.- № 5.- С. 22-24.

46. Милерян Е.А. Психология формирования общетрудовых политехнических умений. - М.: Педагогика, 1973. - 299 с.

47. Олійник Ю. В. Етапи патріотичного виховання учнів засобами трудового навчання // Історичне краєзнавство в системі освіти України: здобутки, проблеми, перспективи: Наук. зб. - Кам'янець-Подільський, 2002. - С.153-158.

48. Оршанський Л. Технологія виготовлення з деревини декоративно-ужиткових виробів ітер'єрного призначення. // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2001. - № 2. - С. 54 -56.

49. Пащенко Д. Патріотичне і національне виховання - складові становлення громадянина // Шлях освіти.- 2002.- № 1.- С. 9-14.

50. Перевертень Г.І. Програма з трудового навчання для 1-4 класів // Поч. школа. - 1991. - №7. - С. 46-47.

51. Петренко О., Дежнюк Г. Національно-патріотичне виховання учнівської молоді // Позакласний час. - 2005. - №3-4. - С.28-29.

52. Плохій З. П. Трудове виховання молодших школярів. -- К.: Освіта, 2002. - 112 с.

53. Пономаренко Л. Виховання громадянськості у молодших школярів // Початк. шк.- 2001.- № 3.- С. 17-20.

54. Поплужний В. Патріотичні почуття і їх формування у школярів // Вісн. Акад. пед. наук України.- 1993.- № 1.- С. 143-150.

55. Програми для загальноосвітніх закладів: 1-4 клас. - К.: Початкова школа, 2006. - 564 с.

56. Ращупкіна С.О. Формування національної свідомості молодших школярів на заняттях у ГПД // Початкове навчання та виховання. - 2006. - №7. - С.1-16 (вкладка).

57. Рымаренко В.Е. Формирование трудовых навыков у учащихся. - К.: Рад. шк., 1981. - 55 с.

58. Савченко Л. В. Патріотичне виховання як важливий чинник формування національної гідності школярів // Черкаський держ. ун-т ім. Б.Хмельницького. Вісник. - Черкаси, 2000. - Вип.18: Сер. Педагогічні науки. - С.77-80.

59. Семыкин Н.П. Методологические основы трудового обучения и воспитания: Сб. науч. тр. - М.: АПН СССР, 1980. - С.3-16.

60. Скаткин М.Н. Труд в системе политехнического образования. - М.: Изд-во АПН РСФСР, 1976. - 328 с.

61. Титаренко Н. Роль сім'ї і школи у трудовому вихованні дітей ( З досвіду роботи) // Початкова школа.-2003.-№3.- С.53-54

62. Тхоржевський Д. Виховання національної самосвідомості учнів - невідкладне завдання загальноосвітньої школи // Шлях освіти. - 2003. - №2. - С.28-30.

63. Тхоржевський Д. О. Система трудового навчання . - К.: Вища школа, 1985. - 175с.

64. Тхоржевський Д.О. Методика трудового навчання та викладання загальнотехнічних дисциплін. -К.: Вища школа, 1985. - 175с.

65. Ушинский К.Д. Избранные педагогические произведения. - М.: Просвещение. 1968. - 357 с.

66. Цируль К.Ю. Ручной труд в общеобразовательной школе. - СПб., 1994.-С. 92-100.

67. Цына А.Ю. Педагогическое обоснование системы общетрудовых знаний и умений учащихся 1-4 классов. - К., 1997. - 122с.

68. Чебышева В.В. Психология трудового обучения: Метод. пособие. - М.: Высш. шк., 1983. - 239 с.

69. Чепіга Я. Азбука трудового виховання й освіти. - К.: Державне видавництво, 1992. - 146 с.

70. Черненко Г. Розвиток методів та засобів трудового навчання в школах України (1917-1933-ті рр.) // Рідна школа.-2004.-№1.- С.60-61.

71. Чернышенко И.Д. Трудовое воспитание школьников. - М.: Просвещение, 1991. - 181 с.

72. Яроцький Л. В. Роль традицій у патріотичному вихованні молоді // Україна: минуле, сучасне, майбутнє: До 10-річчя незалежності України: [Матеріали обл. міжвуз. конф. Житомир, 30 трав. 2001 р.]. - Житомир, 2001. - С.109-115.


Подобные документы

 • Критерії та рівні розвитку патріотичних якостей особистості школярів засобами навчання. Психолого-педагогічні умови, вікові особливості та методичні закономірності патріотичного виховання молоді; концептуальні ідеї, форми, методи і засоби виховання.

  курсовая работа [72,8 K], добавлен 11.08.2014

 • Патріотичне виховання підростаючого покоління: історіографія проблеми. Психолого-педагогічні особливості патріотичного виховання учнів у сучасній початковій школі. Система формування особистості молодшого школяра у полікультурному виховному просторі.

  дипломная работа [785,3 K], добавлен 02.08.2012

 • Поняття "творчий розвиток особистості". Психологічні механізми, вікові особливості та функціональні компоненти творчої діяльності молодших школярів. Творчо-розвивальні можливості засобів трудового навчання у початковій школі, його критерії та рівні.

  дипломная работа [87,6 K], добавлен 13.11.2009

 • Сутність, значення і зміст еколого-патріотичного виховання в початковій школі. Основні принципи еколого-патріотичного виховання молодших школярів. Використання еколого-патріотичних понять і уявлень при вивченні курсу природознавства в початковій школі.

  курсовая работа [36,1 K], добавлен 26.10.2014

 • Поняття та завдання морального виховання молодших школярів. Методи і прийоми виховання моральних цінностей у початкові школі. Показники та рівні моральної вихованості особистості молодшого школяра. Перевірка та оцінка ефективності педагогічних умов.

  курсовая работа [50,7 K], добавлен 16.03.2017

 • Психолого-педагогічні основи правового виховання молодших школярів, його сутність і завдання. Шляхи, умови та засоби формування правової поведінки учнів молодшого шкільного віку. Розробка експериментальної методики правового виховання молодших школярів.

  дипломная работа [90,4 K], добавлен 07.08.2009

 • Науково-технічний прогрес і формування навичок трудової активності молодших школярів. Аналіз літератури і педагогічного досвіду розвитку соціальної активності молодших школярів на уроках трудового навчання, обґрунтування ефективних шляхів її розвитку.

  дипломная работа [810,8 K], добавлен 14.07.2009

 • Теоретичні засади та історія розвитку проблеми патріотичних почуттів, патріотичного виховання у педагогічній науці, їх змістова структура. Діагностика рівня сформованості патріотичних почуттів молодших школярів, форми, методи, засоби їх формування.

  магистерская работа [793,7 K], добавлен 20.07.2010

 • Поняття "процес навчання", "виховання", "естетичне виховання". Зміст, шляхи, форми та засоби естетичного виховання. Естетичне виховання молодших школярів у Павлиській школі В.О.Сухомлинського. Уроки з музики, образотворчого мистецтва та праці.

  курсовая работа [235,5 K], добавлен 07.05.2008

 • Особливості розробки загальних положень і рекомендацій у врахуванні індивідуальних особливостей учнів. Поняття індивідуалізації навчання, основна мета. Етапи організації індивідуального підходу до навчання молодших школярів, побудова системи виховання.

  курсовая работа [97,0 K], добавлен 02.08.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.