Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках англійської мови у старшій школі

Традиційні методи навчання англійської мови. Поняття і методи активізації пізнавальної діяльності учнів. Фрагменти уроків з англійської мови з використанням дидактичних ігор, методу дискусії та комп’ютерних технологій. Метод проектів у навчанні.

Рубрика Педагогика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 11.01.2011
Размер файла 792,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

У другому розділі показано приклади практичного застосування описаних у першому розділі методів активізації пізнавальної діяльності учнів. До кожного методу подані результати його застосування, тобто, що ми отримали у результаті застосування того чи іншого методу.

В курсовій роботі було доведено доцільність використання сучасних методів активізації пізнавальної діяльності учнів старшої школи на уроках англійської мови, показати їх ефективність у навчальному процесі.

В роботі ми розглянули найбільш актуальні та реальні у застосуванні в сучасній школі методи активізації пізнавальної діяльності, орієнтовані на сучасну шкільну молодь, їх інтереси і захоплення.

Порівнюючи методи, які ми застосовували у навчальному процесі, найбільш дієвими виявилися такі, як використання інформаційних технологій, зокрема створення презентацій у Power Point, і ресурсів Інтернет для листування та пошуку цікавої країнознавчої інформації.

У ході дослідження нами було:

- з'ясовано сутність методів активізації пізнавальної діяльності, її значення у навчально-виховному процесі;

- вивчено стан проблеми активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів у психолого-педагогічній теорії і практиці.;

- виокремлено психолого-педагогічні вимоги й шляхи активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів при вивченні іноземних мов.

- доведено ефективність сучасних методів активізації пізнавальної діяльності у роботі із старшокласниками;

- проаналізовано методи активізації пізнавальної діяльності учнів з метою можливості їх використання у процесі опанування англійської мови;

- розроблено систему уроків із застосуванням методів активізації пізнавальної діяльності учнів.

В результаті нашого дослідження дійшли таких висновків:

- методи активізації пізнавальної діяльності поряд із традиційними є необхідним елементом кожного уроку англійської мови;

- методи активізації пізнавальної діяльності покликані створювати найсприятливіші умови для розвитку усного або писемного мовлення;

- визначені нами методи дійсно сприяють розвитку пізнавальної діяльності, що було безпосередньо доведено під час проходження практики.

- для досягнення найвищого результату необхідно чітко і продумано організовувати той чи інший вид роботи.

У подальших роботах, спостереженнях ставимо за мету дослідити і інші методи активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках англійської мови у старшій школі.

Список використаних джерел

1. Близнюк О.І., Панова Л.С. Ігри у навчанні іноземних мов: посібник для вчителів. - К: Освіта, 1997. - 64 с.

2. Вайсбурд М.Л. Методы обучения. Выбор за вами. // Иностранные языки в школе. - 2000. - №2. - С. 29 - 34.

3. Галопова С.В. Сучасні методи викладання іноземних мов за рубежeм. // Іноземні мови. - 1997. - №4. - С. 24.

4. Джава Надія. Проблемні методи навчання іноземних мов. Дискусія. // Нова педагогічна думка. - 2005. - № 3. - С. 49.

5. Дон О. М. Ефективність застосування дидактичних ігор у навчально-виховному процесі/ Наша школа. - 2000. - №2-3. - С.86.

6. Исаева Т.Е. Методі обучения иностранным языкам: взгляд в прошлое и будущее. // Класс. - 2002. - №1-4. - С. 48 - 61.

7. Китайгородская Г.А. Методика интенсивного обучения иностранным языкам. М.: Изд-во МГУ, 1986. - 176 с.

8. Кондратюк І.Г. Активізація навчальної діяльності учнів на уроці. // Англійська мова та література. - 2006. - № 15. - С. 2.

9. Краснопольський В.Е. Активізація пізнавальної діяльності учнів засобами комп'ютерної техніки (на матеріалі викладання англійської мови). Автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.01 / В.Е. Красно польський. - Луган. Держ. Пед. ун-т імені Т.Г. Шевченка. - Луганськ, 2000. - 20 с.

10. Методика викладання іноемних мов у середніх навчальних закладах: Підручник. Вид. 2-е, випр. і перероб. / Кол. авторів під керівництвом С.Ю. Ніколаєвої. - К.: Ленвіт, 2002. - 328 с.

11. Мілютіна З.Т. Впровадження інтерактивних технологій навчання на уроках іноземної мови. // Управління школою. - 2005. - № 19 - 21. - С.49 - 51.

12. Овсяна Н.Г. Ресурси Інтернет для вивчення англійської мови. // Англійська мова та література. - 2008. - № 19 - 21. - С. 47 - 49.

13. Осадчук Р. І. Дидактичні ігри у навчальному процесі школи.// Педагогіка і психологія. - 1996. - №4.- С. 102 - 110.

14. Огієвич О. Дидактична гра - шлях до підвищення якості навчання і виховання учнів. Анотація досвіду//Нова педагогічна думка. - 2005. - №1. - С.83.

15. Панаетова О.А. Використання методу проектів на уроках країнознавства // Англійська мова і література. - 2003. - № 30. С. 15 - 19.

16. Педагогічний словник/ За ред. Дійсного члена АПН України Ярмаченка М. Д. - К.: Педагогічна думка, 2001. - 514 с.

17. Полат Е.С. Метод проектов на уроках иностранного языка. // Иностранные языки в школе. - 2000. - №2 - 3. - С . 15 - 34.

18. Потапенко С., Тезікова С. Пошук нових лінгво-педагогічних технологій навчання англійської мови // Рідна школа. - 2000. - серпень. - С. 65 - 67.

19. Селевко Г. К. Энциклопедия педагогических технологий: В 2т. Т.1 М: НИИ шк. техн., 2006. - 816 с. (Серия «Энциклопедия образовательных технологий»).

20. Cергєєва Олена. Використання комп'ютерних програм на уроках англійської мови. - English. - 2008. - № 31 - 32. - С. 10 - 17.

21. Скорнякова М.Є. Сучасні методи викладання англійської мови. // Англійська мова та література. - 2005. - №28. - С. 2 - 12.

22. Ходос Б. Метод проектів як один як один з прийомів активізації пізнавальної діяльності учнів у викладанні іноземної мови // Рідна школа. - 2005. - №5. - С.79 - 80.

23. Черненко О. Використання технології методів проектів у навчанні іноземної мови // Англійська мова та література. - 2002. -№ 12. - С. 7- 8.

24. Шевченко Е.Б. Використання інтерактивних технологій для розвитку пізнавального інтересу на уроках англійської мови. // Англійська мова та література. - 2005. - № 24. - С. 4 - 6.

25. Щербань П. Дидактичні ігри у навчально-виховному процесі// Початкова освіта. - 2009. - №9. - С.18.

26. ru.wikipedia.org/wiki/Метод_проектов

Додаток А

Фрагмент презентації для уроку із використанням Smart-Boаrd

Додаток Б

Приклад короткочасного пробного проекту на тему “Traditional British Cuisine. Shepherd's Pie Recipe”

Shepherd's Pie Recipe

Key words:

Lamb

Tablespoon

Preheat

the tomato sauce

Peel

Simmer

mashed potato

pipe

Shepherd's Pie and Cottage Pie are very similar. Shepherd's Pie is made from lamb whereas Cottage Pie uses beef. In this version of Shepherd's Pie we use leftover Roast Lamb.

· 500 grams / 1 lb of leftover roast lamb (or roast beef)

· 1 tablespoon of tomato sauce (ketchup)

· Ѕ to ѕ cup of leftover gravy (jus roti) or packet-mix gravy

· 1 tablespoon of freshly chopped parsley

· 3 to 4 large potatoes

· 1 tablespoon of butter

· salt and pepper

Preheat the oven to 180°C, 350°F or gas mark 4. Trim excess fat off the leftover roast and chop very finely by hand or in a food processor. Mix the roast with the tomato sauce and enough gravy to make a thick paste, stir in the chopped parsley, a little salt and pepper and spoon into a pie dish.

Peel the potatoes, chop into quarters and place in a medium saucepan with enough cold water to just cover the potatoes. Add a little salt and bring to the boil, reduce the heat and simmer for 10 to 15 minutes or until the potatoes are tender. When the potatoes are cooked, drain and place back on the heat for a few seconds to let any extra water evaporate from the potatoes. Mash the potatoes with one tablespoon of butter until the potato is very creamy - add a little milk if needed. Add salt to taste.

Spoon or pipe the creamy mashed potato over the minced roast mixture. Sprinkle with grated cheese if desired and bake for 20 to 30 minutes or until the potato is golden and the pie is heated through.

Questions:

1. What is the Shepherd's Pie?

2. What are the main ingredients?

3. What are the main steps in cooking?


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.