Фізичне виховання молодших школярів у напрямку родина-школа

Стан і аналіз проблеми взаємодії родини і школи в організації фізкультурно-оздоровчої діяльності молодших школярів. Функціональна роль родини у фізичному вихованні школярів. Засоби фізичного розвитку дітей молодшого шкільного віку в системі родина-школа.

Рубрика Педагогика
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 14.07.2009
Размер файла 85,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

3. Логачевська С.П. Дійти до кожного учня.- К: Рідна школа, 1989. - 234 с.

4. Савченко О.Я. Сімейне виховання. Молодші школярі. - К.: Рад. шк., 1979. - 141 с.

5. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія: Навчальний посібник. - К.: Академвидав, 2005. - 360 с.

6. Український педагогічний словник. Київ: «Либідь», 1997. - 645 с.

7. Фіцула М.М. Педагогіка. Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2002. - 192 с.

8. Хрестоматия по педагогике / Под. ред. З.И. Равкина. М.: Просвещение, 1976. - 643 с.

9. 4Гребенников И.В. Педагогический всеобуч родителей: Методические рекомендации. - Днепропетровск: Проминь, 1982.- 190 с.

10. Бабишин С.Д. Школа Запорізької Січі // Рідна школа. - 1991. - №6 - С. 83 - 86

11. Бех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання: Науково - методичний посібник. - К.: ІЗМН, 1998. С. 204.

12. Вікова психологія/ за ред. Г.С. Костюка. - К.: Рад. шк., 1976.-272 с.

13. Возросная педагогическая психалогия /Под. ред. А.В. Петровського. - Просвещение, 1979. С. 288.

14. Волков. Л. Основи спортивної підготовки дітей і підлітків: Навчальний посібник. - К.: Вища школа, 1993. С. 152.

15. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Видавничий центр «Академія», 2001. - 576 с.

16. Глущенко А.Г. Вікові особливості молодших школярів і завдання морального виховання // Початкова школа. - 1976. №5. - С. 8 -14.

17. Гнатюк О.В. Основи здоров'я і фізична культура: Підручник для 1 кл /За ред. Акад..С.Д. Максименка. - К.: Форум, 2003. С. 127.

18. Голобородько Г. Гомін, гомін по діброві. Історичні розповіді запорозьких козаків. К.: дитяче видання. 1997. С. - 175.

19. Гребенников И.В. Педагогический всеобуч родителей: Методические рекомендации. - Днепропетровск: Проминь, 1982.- 190 с.

20. Державна програма. Освіта. Україна. ХХІ століття.

21. Дидактика современной школы: Пособие для учителей/ Б.С. Кобзарь, Г.Ф. Кумарина, Ю.А. Кусый и др. Под. ред. В.А. Онищука. - К.: Рад. шк., 1987.-351 с.

22. Дистерверг А. Избраны педагогические сочинения. - М.: Учпедгиз, 1956. - С. 136-203.

23. Дмитреев А.Е., Фатеева Н.И., Львов М.Р. Дидактика. Учебное пособие для самостоятельной работы студентов факультетов начальных классов. М.: Издательство «Прометей» МГПИ им. В.И. Ленина, 1990. - 202 с.

24. Додукіна О.М. Виховання молодших школярів у сучасній українській сім'ї. // Початкова школа. - 1997. №5 - С. 17-21, - №6. С. 6 -14.

25. Дубогай А.Д., Мовчан Л.М. Физкультура: Мы и дети. - К.: Просвещение, 1989. - С. 144.

26. Духнович О.В. Народно педагогіка на користь училещ і вчителів сьльських. Педагогіка загальна. - Львів, 1857. - Ч.І. - С. 3.

27. Естетичне виховання. Довідник. - К.:Політ. Літ. Україна, 1988. - С. 124

28. Закон України про фізичну культуру і спорт. Київ 1994 рік.

29. Каменський Я.А. Избранные педагогические сочинения. В.2 - т. - М.: Педагогика, 1982. Т.І. - С. 544.

30. Козленко О. Виховання у школярів інтересу до фізкультури і спорту. К.: Знання. 1990. С. - 48.

31. Козлова Т.В., Рябушкина Т.А. Фізкультура для всей семьи. М.: Фізкультура и спорт, 1989. - С. 436.

32. Коломинский Я.Л., Панько Е.А. Учителю о психалогии детей шестилетнева возраста. - М.: Просвищение 1988.

33. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти // Інформаційний збірник Міністерства освіти України. - 1996. - №13.

34. Концепція позакласної виховної роботи в загальноосвітній школі. - К., 1991.

35. Корнієнко С. Родинне дозвілля у початкових класах: Навч. метод. посіб. Тернопіль, Навчальна книга. - Богдан - 2005.С. 216.

36. Корнієнко С.М., Код люк Я.П. Батьківські збори у початкових класах: Навчально - методичний посібник. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2003. - 160 с.

37. Крупская Н.К. Педагогические сочинения. В 11_т. - М: Просвещение, 1959. - Т. 3.- С. 511.

38. Кучеров І. Здоров'я нації - проблема педагогічна. // Фізичне виховання в школі. - 2000. - №1. С. 51-53.

39. Макаренко А.С. Лакции о воспитание детей. Соч. в 7 - ми т. - М., 1957. - Т. 4 - С. 374-375.

40. Осипова М.П. Методика воспитательной работы. Практикум: Учебное пособие. - Минск: Университетское, 19991. - 199 с.

41. Педагогическое воззрение Платона и Аристотеля. - Пг.: Школа и жизнь, 1916. - С. 87 - 92.

42. Петренко И.И. Как подружить школьников с физкультурой. - К.: Просвещение, 1988. - С. 123.

43. Русова С.Ф. Нові методи дошкільного виховання. - Прага, 1927. - С. 3 -19.

44. Савченко О.Я. Розвивай свої здібності: Навчальний посібник для молодших школярів. К.: Освіта, 1995. - 159 с.

45. Стельмахович М.Г. Теорія і практика українського національного виховання. - Івано-Франківськ, 1996. С. 180.

46. Сухомлинський В.О. Батьківська педагогіка. - К.: Рад. школа, 1978. - 263 с.

47. Тальзина Н.Ф. Формирование познавательной деятельности младших школьников. М., 1988.

48. Шахнетко В.І. Абетка здоров'я для. Посібник з валеології для вчителів 1_х класів. - К.: Котигорошко, 1996. - С. 123.

49. Шиян М. Методика фізичного виховання школярів. Навч. посіб. для студ. ф - тів фіз. вих. пед вузів. - Львів: ЛОНМІО, 1996. С. 232.


Подобные документы

 • Особливості взаємодії школи і сім’ї з виховання дитини. Способи організації морального виховання у процесі навчальної діяльності. Розробка авторської програми взаємозв’язку сім’ї і школи щодо покращення морального виховання дітей молодшого шкільного віку.

  курсовая работа [49,8 K], добавлен 23.01.2015

 • Психолого-педагогічні основи правового виховання молодших школярів, його сутність і завдання. Шляхи, умови та засоби формування правової поведінки учнів молодшого шкільного віку. Розробка експериментальної методики правового виховання молодших школярів.

  дипломная работа [90,4 K], добавлен 07.08.2009

 • Дослідження рівня фізичного розвитку дітей молодшого шкільного віку і його взаємозв’язок зі станом зору. Теоретичне і експериментальне обґрунтування змісту і технології попередження порушення зору у молодших школярів засобами фізичного виховання.

  дипломная работа [743,1 K], добавлен 19.10.2009

 • Теоретичні основи розгляду проблеми музичного виховання молодших школярів, вікові особливості музичного розвитку дітей молодшого шкільного віку. Методика проведення уроку музики з використанням мультимедійного посібника, аналіз результатів дослідження.

  дипломная работа [141,4 K], добавлен 24.09.2009

 • Теоретичні основи фізичного розвитку дітей молодшого шкільного віку. Анатомо-фізіологічні особливості, розвиток фізичних якостей. Адаптація молодших школярів до фізичних навантажень. Засоби фізичного виховання, особливості розвитку рухових якостей.

  реферат [57,7 K], добавлен 06.06.2014

 • Соціальне, сімейне і шкільне виховання. Педагогічний аналіз проблеми співпраці школи і сім’ї. Співпраця педагогів та батьків в оптимізації виховання сучасних молодших школярів. Форми родинно-шкільної співпраці у вихованні сучасних молодших школярів.

  курсовая работа [90,0 K], добавлен 21.01.2015

 • Правове виховання молодших школярів як педагогічна проблема. Молодший школяр як суб'єкт и об'єкт правового виховання у сучасній школі. Забезпечечння єдності впливу родини і школи у правовому вихованні, результати пошуково-експериментальної роботи.

  дипломная работа [93,4 K], добавлен 24.09.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.