Предмет, структура і функції філософії

Співвідношення міфологічного і філософського способів мислення. Уявлення про філософські категорії, їх зв'язок з практикою. Філософія як основа світогляду. Співвідношення свідомості і буття, матеріального та ідеального. Питання філософії по І. Канту.

Рубрика Философия
Вид шпаргалка
Язык украинский
Дата добавления 10.08.2011
Размер файла 113,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

30. Творча сутність свідомості. Соціальні і духовні передумови розвитку творчої активності свідомості

„Креативними силами людської душі” виступають інтуїція, уява, інтелект, вищі емоції й афекти, моральне почуття і воля. Однак серед усіх цих структурних елементів свідомості є один - вихідний, тобто такий, що породжує собою всі інші. Це - творче, продуктивне уявлення, чи інакше кажучи, - сила фантазії. У практичному значенні ця чисто людська властивість формується на основі колективної сутності людини, формується в суб'єктивному прагненні, кожного представника роду людського до можливо найбільш повного і глибокого злиття із суб'єктивністю інших людей. Тому підґрунтям продуктивної уяви виступає моральна основа людських відносин. Вою силу творчої уяви будь-яка людина прагне опредметнити (у словах, фарбах, звуках, розумних і корисних речах, ефективних методах освоєння світу) у вигляді загального і значимого для інших людей результату.

31. Предмет, структура і задачі гносеології. Гносеологія і онтологія

Гносеологія - це теорія пізнання, що вивчає загальні підстави процесу пізнання і самого знання (пізнавального результату), причому обов'язково в єдності того й іншого. Тобто істина і шлях до неї, - от що знаходиться в центрі уваги теорії пізнання. Таким чином предметом теорії пізнання виступає сама природа процесу пізнання, його можливості, гносеологічна сторона основної проблеми філософії, тобто співвідношення знання і об'єктивної реальності, умови адекватності, істинності такого співвідношення. Завданням гносеології є відповідь на головне її питання: „що означає пізнати?” і „що таке пізнання?” . Якщо порівняти „будівництво знання з будівництвом будинку, то принципи - це фундамент, форми - будівельний матеріал, а методи - технологія цього будівництва. Філософію цікавить, якою повинна бути логіка устрою і розвитку світу, щоб таке явище як свідомість було взагалі можливе. Це так звана онтологічна сторона основної проблеми філософії. Також філософію цікавить як повинна бути створена свідомість, щоб вона могла відображати цей світ, тобто реальну дійсність, це гносеологічна сторона основної проблеми філософії. Відповідно філософія розподіляється на онтологію - вчення про буття, і гносеологію - вчення про знання і пізнання.

32. Гносеологія і аксіологія. Суть і необхідність екзистенціального моменту в змісті філософських дисциплін

Філософствувати будь-яка людина починає, відштовхуючись від своїх власних інтересів і цінностей. У центрі уваги людей, що дивляться на буття „зсередини”, у першу чергу виявляються головні людські цінності: щастя, сенс життя, надія, віра, любов, добро, істина, краса - все те, без чого людське життя цілком утратило б смисл. Насправді цінність - це деяка сутнісна характеристика сенсу життя як окремої особи, так і кожної з людських спільнот. Цінність обумовлює собою вихідну і головну життєву позицію людини чи сус-ва. Філософ, виходячи зі своєї принципової життєвої позиції, на основі своєї самосвідомості намагається скласти уявлення про буття як таке. Оскільки таке ж „особисте” бачення є у кожній філософській системі і на будь-якій стадії розвитку фі-ї, оскільки за своєю формою фі-я приречена бути екзистенціальної та аксіологічною. Цим фі-я принципово відрізняється від науки , яка завжди прагне усувати з предмету своїх досліджень особистісний момент. Філософ для висловлення „побачених” ним універсальних ціннісних принципів буття повинен знайти і розробити деякі такі ж універсальні форми, оскільки будь-яку філософську позицію можна висловити і передати тільки за допомогою с-ми філософських категорій то від царини аксіології ми переходимо до царини гносеології та змістовної логіки. У вченні про пізнання у центрі уваги опиняється вже не точка зору окремого індивіду(„Я”) а точку зора будь-якого індивіда, оскільки він належить до роду („Людина”). Основне питання отримує більш розвинену форм, вже не існує свідомість „Я” - буття, а з'являється свідомість роду - людина буття. Від психологічного суб'єкта ми переходимо до суб'єкта соціального, від чуттєво-конкретного погляду на світ ми переходимо до абстрактного погляду. І з усіх загальнолюдських цінностей, на перше місце тут виходить 1 цінність - істина.

33. Об'єктивна і суб'єктивна діалектика, їх співвідношення. Діалектика в функції теорії пізнання, основні принципи, форми, методи пізнання

Діалектика - це вчення про ро-ток і загал. зв'язок , про найбільш загальні закони ро-тку природи, сусп-ва, мислення(теорія ро-тку). Об'єктивна діал. це діал. реального світу, природи та сусп-ва. Вона виражає безперервний ро-ток та зміну, виникнення та зникнення явищ природи і сусп-ва. Суб'єктивна діал. це відображ. об'єктивної діал. у свідомості людини. Між ними існує рівноправний взаємозв'язок. Тобто, діал. речей(об'єктивна) визначає діал. ідей(суб'єктивна). І навпаки. Разом, вони утворюють істинне мислення про світ. Якщо порівняти будівництво пізнання з будівництвом будинку, то принципи - фундамент( принцип об'єктивності, ро-тку, конкретності або системності істини), форми - це будівельні матеріали ( суб'єктивне і об'єктивне, чуттєве і раціональне, емпіричне і теоретичне(факт,ідея,гіпотеза,теорія), змістовне і формальне, історичне і логічне, абстрактне і конкретне, а методи це технологія цього будівництва. Існують методи : спостереження, експеримент, моделювання, аналіз і синтез, індукція і дедукція, історичний і логічний і метод сходження від абстрактного і конкретного.

34. Аргументи агностицизму і принцип діяльнісного відображення

У філософії агностицизм не є самостійною і цілісною концепцією, а являє собою лише критичну позицію в пізнанні - як відносно явищ, так і щодо методів. Тобто агностик може належати до будь-якої філософської школи, яка не наполягає на можливості пізнання абсолютної істини. Найбільш органічно агностицизм пов'язаний з позитивізмом у всіх його проявах. Агностицизм повністю несумісний з будь-якими ідеалістичними і метафізичними течіями філософії, тому що заперечує їх головну теза - чільну роль свідомості.

Філософи ідеалісти стверджували, що набутий досвід ознайомлює нас тільки з відчуттями, тому ми не можемо знати, наскільки суб'єктивна оцінка відповідає об'єктивній реальності навколо нас, але навіть і те, чи існує вона взагалі поза наших відчуттів. І. Кант допускав також існування речей поза нашою свідомістю, неусвідомлених - «які існують самі в собі», і вважав, що наше пізнання не поширюється далі явищ і феноменів. Діалектичний матеріалізм вважав, що гносеологічною підставою «А.», є абсолютизація відносності, то що історично зумовлено людським пізнанням на кожному етапі його розвитку. Соціальні ж причини сучасного «А.», мабуть криються в конфлікті ідей - спробі внутрішнього примирення релігійного та наукового світогляду, або у скруті вибору ідей.

У той же час, деякі філософські школи, що позиціонують себе як матеріалістичні, заперечують принципи агностицизму.Наприклад, діалектичний матеріалізм прямо заперечує основне положення агностицизму - неможливість пізнання об'єктивної реальності, через суб'єктивний досвід.

35. суб'єкт і об'єкт пізнання. Різні розуміння їх змісту і співвідношення в історії філософії

Вихідний момент пізнання - це зустріч суб'єкту пізнання з його об'єктом. Суб'єкт - це активна сторона взаємодії, носій діяльності, спрямованої на об'єкт, і носій пізнання, яке супроводжується його суб'єктивною оцінкою. Суб'єкт може бути індивідуальним і колективним. Відповідно об'єкт - це те що протистоїть суб'єкту, що спрямована багатопланово(предметно-практична, пізнавальна, оцінювальна) діяльність суб'єкта. При цьому об'єктом може бути і матеріальне і духовне явище. Суб'єкт об'єктне пізнавальне відношення взяте, як безпосереднє данне знаходить своє вираження в історії філософії у вигляді двох принципово різних моделей: перша модель, що трактує пізнання, як взаємодію двох природних систем,(н.д.ключ - об'єкт, віск - суб'єкт, відбиток - образ у свідомості субєкта , реальна місцевість на мапі)2. модель трактує пізнання, як те що визначається структурою індивідуальної свід.(розуміння суб'єктом самого себе) 1 мод. Можна назвати моделлю пізнання, розглянутого ззовні, а другу з середини об'єкта.

36. Причини єдності діалектики, логіки і теорії пізнання

Єдність логіки, діалектики і теорії пізнання виражає єдність законів розвитку, тотальність процесів розвитку, що захоплюють і природу, і людське мислення і суспільство. Цей принцип приводив у зніяковілість марксистських діалектиків. В Гегелівській діалектиці принцип єдності, логіки, діалектики і теорії пізнання втілився з усією можливою послідовністю як принцип тотожності мислення і буття. Матеріалістичній діалектиці(Маркситській) виникли труднощі з його застосуванням. Інше формулювання єдності логіки діалектики і теорії пізнання - єдність діалектики об'єктивної, діалектики природи та діалектики суб'єктивної(діалектики мислення). В такому формулюванні відмінність різних форм діалектики визначається але не розкривається. Коли ж з'являється назва трьох різних теоретичних дисциплін - діалектики, логіки, теорії пізнання, стає очевидним і принциповим існуванням розвитку в різних формах. Отже, головна з причин єдності логіки діалектики і теорії пізнання полягає в наступному: діалектика вивчає прояви розвитку у природі(діалектика об'єктивного), логіка вивчає особливості розвитку в людському мисленні, а теорія пізнання намагається пов'язати діалектику об'єктивну та суб'єктивну за допомогою принципу відображення.

37. Чуттєве і раціональне. Роль інтуїції в процесі пізнання

В процесі розвитку філософії склалося 2 основні напрямки щодо співвідношення чуттєвого та раціонального пізнання: 1. сенсуалізм (предст. Джон Локк, Дідро, суть: „у мисленні нема нічого, що раніше не було у відчуттях”, тому справжнє пізнання - це емпіричне пізнання, що засноване на чуттєвому досвіді, тобто єдиним джерелом знань є відчуття. 2. раціоналізм (предст. Рене де Карт, Лейбніц, суть: справжнє достовірне знання не може бути отримане емпіричним шляхом за допомогою досвіду, знання мають лише одне джерело і це наш розум. Діалектика об'єднує їх, каже що це 2 форми одного і того ж процесу. Ця дискусія між сенсуалістами і раціоналістами була вирішена у діалектичній філософії, яка стверджує, що не буває раціонального пізнання поза чуттєвим і навпаки. Чуттєве та раціональне пізнання знаходяться в органічній єдності та взаємодії. Структура чуттєвого пізнання: 1. відчуття (фіксують певні властивості речей, н-д: яблуко - кисле, кругле, тверде, червоне, ароматне), 2. сприйняття(дають можливість поєднати відчуття та створити певний образ речі, присутнє раціональне мислення), 3. уявлення(відтворення образу речі без безпосереднього контакту з річчю). Структура раціонального пізнання: 1.поняття(це логічна форма, в якій відображаються загальні риси, властивості, ознаки певних речей, явищ, предметів); 2. судження(це раціональна форма мислення, в якій щось стверджується або заперечується. Існує у формі речення. (Н.д. Україна - це європейська демократична держава); 3. умовивід(це форма раціонального мислення, за доп. Якої отримують нове знання на основі висновку з двох або більше суджень(н.д В усіх вузах України вивчають філософію. Ну.”ОНЮА” - вищий навчальний заклад. Висновок: у всіх вузах України вивчається філософія)

Інтуїція - це здатність людини осягнути істину, передбачити істину, передбачити ситуацію втручання. Це здатність суб'єкта робити в процесі пізнання висновок, що є науковим відкриттям, не усвідомлюючи проміжних ланок аргументації. Етапи інтуїтивного пізнання: 1.Визначення проблеми; 2. пошуки рішення(підготовчий етап(відбувається на рівні свідомості) 3. підсвідомий(незрозумілий нам, ми його пояснити не можемо); 4.здобуття рішення(отримання знання) - це знання є раптовим, неусвідомленим, незрозумілим, потребує перевірки.

38. Змістовне і формальне в процесі пізнання

У середині пізнання проводять відмінність між( несправжнім ) формальним або абстрактним пізнанням і ( справжнім ) змістовним або конкретним пізнанням. Змістовна форма пізнання - це відбиток внутрішньої форми самого досліджуваного об'єкта. Ця внутрішня форма - специфічний спосіб організації будь якого визначеного матеріалу, тобто ця форма є об'єктивною, універсальною формою буття, взаємодії і розвитку змісту будь-кого досл. Об'єкту. Без знання цієї форми, що виражається в категоріях і законах діалектики ніякий учений не спроможний взагалі побачити і зрозуміти свій конкретний, специфічний об'єкт. Формальна форма - це форма, що байдуже(формально) ставиться до свого змісту. Формальна форма логіки упредметнює будь-яке знання в мові, перетворюючи його таким чином на інформацію для того щоб знання можна було зберігати, використовувати.

39.Емпіричне і теоретичне у пізнанні. Факт, ідея, гіпотеза і теорія

Емпіричний рівень пізнання базується на чуттєвому. Методи емпіричного пізнання: спостереження, експеримент, аналогія. Це знання отримане за допомогою досвіду і має справу з індивідуальними властивостями об'єкту. Основою емпіричного знання є факт(подія, явище, те, що відбулося) Теоретичний рівень пізнання базується на раціональному. Методи теоретичного пізнання: аналіз, синтез, індукція, дедукція, ідеалізація, сходження від абстрактного до конкретного. Це знання отримане за допомогою розуму(логічного мислення) і має справу з загальними, необхідними, закономірними властивостями об'єкту. Теоретичне знання має справу з теорія(теоретичними законами) Теоретичний рівень пізнання включає в себе: ідея, гіпотеза, проблема, теорія. Ідея - логічна форма відображення, певні зв'язки, котрі спрямовані на їх практичне втілення. Поєднує у собі реальну дійсність, суб'єктивну мету, а також бажання її реалізувати. Ідея виконує ряд функцій: 1. підсумовує досвід попереднього процесу пізнання; 2. синтезує знання у цілісну систему; 3. виконує роль активних евристичних принципів(дещо нове) 4. спрямовує пошук нових шляхів вирішення проблем. Ідеї можуть бути: істинними, хибними, конкретними, абстрактними. Ідея оформлюється у вигляді проблеми. Перехід від ідеї до гіпотези - здогадання знання важлива форма розвитку науки - є формою розвитку пізнання, засобом переходу від невідомого до відомого, від незнання до знання, від неповного до повного знання. Гіпотеза повинна відповідати ряду вимог: 1. повинна пояснювати коло явищ для аналізу яких вона визивається; 2. повинна бути простою, зрозумілою і логічною; 3. повинна бути розрахована на можливість практичного підтвердження. Гіпотези можеть бути достовірними і недостовірними. Теорія - змістовна сис-ма знань, котра об'єдную деяку сукупність явищ та процесів на відміну від гіпотези. Теорія завжди є знанням достовірним і перевіреним практикою. Наукова теорія виконує 2 основні функції: 1.систематизація знань; 2. відкриття шляхів до пошуку нових знань.

40. Принцип конкретності істини, абсолютне і відносне в істинному знанні

Принцип конкретності істини базується на методі „сходження від абстрактного до конкретного”. Абстрактне і конкретне це форми пізнання. Конкретне - це багатостороннє, складне, складене, суттєве сприйняте багатоманіття речей і явищ. Абстрактне - це сторона, частина цілого однобічча, щось нерозвинене. Істина(з точки зору Аристотеля класичне розуміння істини) - адекватне відображення дійсності. Це адекватне відображення у свідомості людини, в її уявленнях, поняттях, судженнях, умовиводах, теоріях об'єктивної дійсності. Істина завжди конкретно. Вона буває об'єктивною(такий зміст знання, який не залежить від людини, її свідомості і думки), абсолютною(повне, точне, вичерпане відображення об'єкта в мисленні людини), відносною(неповне, незавершене, неостаточне знання, котре в процесі пізнання, уточнюється і поглиблюється). На противагу істині існує таке поняття, як заблудження - невідповідність нашого знання сутності речі, недостовірність суб'єктивного знання про предмет його об'єктивному змісту. Заблудження сприймається, як абсолютна істина, але насправді таким не є.

41. Спостереження і експеримент, модель і моделювання

Метод - це спосіб, шлях пізнання: філософський(діалектичний), загальнонауковий. Спостереження - це методи спрямованого відображення рис, хар-к предмета, метод, який дозволяє скласти певне уявлення про явище, що спостерігається. При цьому спостереження передбачає процедуру закріплення спостереженого. Експеримент - метод активного впливу на предмет через створення штучних умов, необхідних для виявлення раніше невідомих властивостей предмета. Експериментатор свідомо змінює хід природних процесів. Експеримент - більш ефективний метод пізнання ніж просте спостереження. Найважливішою його властивістю є можливість вивчення реального об'єкта в широкому діапазоні умов за такими змінами численних обставин, хар-к, що у природних умовах можуть і не виникати. У процесі експерименту часто вдаються до того або іншого замінника реального об'єкта. Такий експеримент називається модельним експериментом. Модель - будь-яка форма матеріальної об'єктивації, упредметнення реального образу об'єкта. (н.д. макет будівлі перед його побудовою) Метод моделювання - це метод замінника реального суб'єкта. Застосування моделей - це одне з відмітних властивостей свідомої, цілеспрямованої діяльності людини, властивість, що відрізняє людську діяльність від інстинктивної діяльності тварини.

42. Аналіз і синтез, як методи наукового пізнання

Аналіз - розкладання цілого складного явища на його складові, більш прості елементарні частини і виділення окремих сторін, властивостей, зв'язків. Проте аналіз не є кінцевою метою наукового дослідження. Ця мета досягається таким методом дослідження, який полягає у поєднанні, відтворенні зв'язків окремих елементів, сторін, компонентів складного явища і тим самим у осяганні цілого в його єдності його компонентів. Аналітичний метод - інструмент пильного дослідження особливостей і специфіки внутрішньо-системної взаємодії, і він неодмінно містить у собі результати абстрагування, спрощення, формалізації. Просто все це не самоціль, сутнісне завдання аналітичного методу полягає тому, що він спрямований на виявлення внутрішніх тенденцій і можливостей розвитку об'єкта. Синтез - навпаки з'єднання компонентів складного явища. Синтетичні знання - знання, що розширює попередній досвід, конструює щось нове. Відмітною власт. Синтезу є те, що цей метод реалізує себе виходячи за рамки наявної основи(н.д. людина, аналізуючи пересування риб дельфінів у воді застосовувала отримані висновки для створення спочатку примітивних човнів, потім вітрильників, пароплавів і теплоходів)

43. Індукція і дедукція, як метод наукового пізнання

Індукція може бути визначена, як метод переходу від знання окремих фактів до знання загального.(аналіз фактів) Дедукція - метод переходу від знання загальних закономірностей до окремого його прояву.(аналіз понять).Зміст індукції полягає в тому що, за підставою кількох окремих випадків, де відоме явище спостерігається, роблять висновок, що це явище повинно відбуватися в усіх подібних випадках. Перелічування окремих фактів практично ніколи не може бути завершено і ми не впевнені, що будь-який виявлений новий факт не буде заперечувати усі попередні(н.д умовивід „усі лебеді білі” виявився хибним, після відкриття Австралії і виявлення там чорних лебедів) Наука повинна користуватися як індукцією, так і дедукцією. Дедуктивний хід мислення постійно переривається індуктивним, а індуктивне розглядання не достатнє для здійснення дедукції ланку. Діалектика індукції і дедукції є дуже важливим моментом процесу руху думки від незнання до знання.

44. Принцип єдності історичного і логічного. Історизм абстрактний та історизм конкретний

Вивчаючи історію ми пізнаємо її об'єктивну логіку, вивчаючи ж предмет логічно ми реконструюємо його історію. Не можна говорити про суперечливість цих методів між собою тому що вони взаємодіють і взаємодоповнюють один одного, можна говорити лише про перевагу одного з названих методів що залежить від самого предмету дослідження, у перше чергу від того чи збереглися „сторінки історії” останнього чи ні. Для того щоб вивчити етапи історії необхідне терпляче і з позиції вивірених на практиці історичних фактів простежити послідовне вирішення модифікацію вихідного протиріччя системи що історично розвивається. У випадку з і історією людини і суспільства при дотриманні вимог конкретного історичного методу вона розгортається як послідовна зміна СЕФ, цивілізації і культур. Гасло історичного методу є вислів : „ Минуле - ключ до розуміння сучасного” і дедуктивний підхід у ньому домінує над індуктивним. Гаслом логічного методу виступає : „Сучасне - ключ до розуміння минулого” ну і на перше місце в ньому виходить індуктивний метод. Історичний і логічний методи присутні і взаємодіють при вивченні будь-якого об'єкту. Прикладом взаємодії цих двох принципів є кипіння води. Послідовність кипіння це історичний принцип, а чому саме вода кипить то логічний принцип.

45 Поняття системи. Системи статичні, динамічні і ті які розвиваються. Системи механічні органічні і гармонічні

Система - це сукупність певних елементів, явищ, процесів що пов'язані між собою за одною або кількома ознаками. Системи можуть бути статичними і динамічними. Статична система - це система, яка не взаємодіє з іншими системами, а динамічна - це взаємодія системи з іншими системами та розвиток їх завдяки одна одній і у історичному процесі цього розвитку дана система перетворюється на систему, що розвивається. Наприклад : „ Вчений чи студент може вивчати кістяк людини, як цілком статичну систему. На наступній стадії занурення до конкретного знання того ж кістяка не просто як набору кісток, а як опорно-руховий апарат, функціонально-пов'язаний із сухожиллями, нервовою системою. Система зі статичної перетворюється на динамічну і, нарешті, для більш глибокого розуміння цієї системи ми розглядаємо її, як конкретний момент історичного процесу становлення різноманітних типів опорно-рухових систем тварин. На цій стадії дослідження нерухомий кістяк перетворюється на систему, яка розвивається”.

46 Метод сходження від абстрактного до конкретного як системний метод

МСАК - це теоретичний системний метод що полягає в такому ході думки що веде дослідника до все більш повного, всебічного відтворення предмету. У процесі такого руху теоретичної думки необхідно виділити три етапи : 1. Емпіричне дослідження безпосередньо чуттєво-конкретно даного предмета. 2. Етап сходження від чуттєво-конкретного до висхідної абстракції, до пізнання сутності предмета.

3. Етап повернення до „ покинутого „ у процесі абстрагування на основі знання його власної сутності, тобто етап сходження від висхідної абстракції до цілісного теоретико-конкретного поняття предмета, іншими словами, це шлях до конкретного сутнісного наукового мислення, здатного втілитися у практику.

Ці етапи - ідеалізована схема руху думки від незнання до знання. МСАК - це тричі системний метод : 1. Тому що він характеризується тільки но відзначеною вище чіткою внутрішньою структурою своєї будови і функціонування. 2. Тому що він є цілісною систематичною системою емпіричних і теоретичних методів. 3. Тому що тільки цей метод адекватний складним системам що розвиваються. Поза застосуванням цього методу такі системи не можуть отримати вірного адекватного відображення в людській свідомості.

47. Категорії сфери буття - якість, кількість, міра, становлення

Категоріями сфери буття є якість(це така категорія, яка описує визначеність предмета, яку не можна відділити від існування самої речі), кількість(це філософська категорія, що відображає такі параметри об'єкту, явища чи процесу як число, величина, об'єм, вага, розміри, темп руху тощо), міра(це філософська категорія, яка відображає єдність та взаємозв'язок та залежність якості і кількості. Міра - це ніщо інше, як конкретна точка існування речі чи певної якості) і становлення(це філософська категорія, яка відображає об'єкт у його новій якості яка утворилась або встановилась. Становлення буває відносним або абсолютним).

Ці категорії сфер буття базуються на емпіричному досвіді, тобто на чуттєвому дослідженні предмета. Н-д: для визначення ваги яблука потрібно його зважити(практично), тому що зробити це теоретично або „на око” не можливо.

48. Сутність і явище. Суперечка навколо проблеми сутності

"Якщо б форма прояву і сутність речей конкретно збігалися, то всяка наука була б зайвою "(К. Маркс). Складність завдання проникнення в сутність часто породжує у філософії спокуса відмовитися від неї. "М'який" варіант відмови від сутності показує І. Кант: об'єктивна сутність у речей є, але наша свідомість принципово не в змозі проникнути в цей світ речей самих по собі. "Твердий" варіант відмови від сутності характерний для позитивізму. Так, Б. Рассел вважає, що сутність - це поняття, позбавлене наукового сенсу і значення: "ціна" - це всього лише загальне ім'я для ряду різнорідних явищ, "матерія", "елементарна частинка" і т. д. - просто вдалий метод пов'язувати дії воєдино.

Як вже було сказано, будь-які суперечки з такою скептичною гносеологічної позицією безперспективні без залучення до цієї суперечки людської практики. Знання внутрішньої будови речі, її функції і ролі в конкретній системі явищ дозволяє нам і створювати цю річ і ефективно управляти нею. А це і є критерій того, що ми оволоділи сутністю даної речі. може бути, заперечення сутності деякими філософами викликано тим, що вони просто не розуміють, що це таке. Сутність - це не щось таємниче, що знаходиться десь в недоступній глибині предмета і не якесь абстрактне загальне. Сутність - це метод формування предмета, його внутрішня взаємозв'язок і його місце в складі тієї або іншої системи, що розвивається.

49. Категорія „протиріччя” як всезагальне абсолютне визначення сутності пізнаванного об'єкту

Сутність не можна представити по іншому, якщо як у вигляді тотожності взаємовідштовхуванні і взаємопритягання протилежностей. Особливо велика нагорода у розвитку даної ідеї належить Гегелю, визначав істину як конкретне, а конкретне - як єдність протилежних визначень. Суперечність, за Гегелем, є корінь будь-якої життєвості. Протиріччя є внутрішнє джерело всякого розвитку, а етапи вирішення протиріччя - це головні етапи самого процесу розвитку. Ні в якому разі не можна представляти суть протиріччя лише у вигляді зіштовхування промов і позицій сторін, що сперечаються між собою вчених. Основне - зрозуміти протиріччя як "протівовещіе" (тут нам знову прігождаются розщеплення значення слова "мови" в російській і українській мовах). Вихід-70 ная протилежність речей, їх параметрів і відносин, т. Е. Об'єктивне протиріччя, ось що лежить в базі сутності.

50. Зміст і форма. Залежність їх співвідношення від рівня розвитку об'єкта пізнання

Зміст взагалі є єдність матерії і форми, а форма - це організація, метод руху матерії, визначеність, що надає матерії щоразу дане специфічне неповторне зміст. Щоправда, кажучи таким чином, необхідно тримати в голові про те, що поняття матерія не зводиться до поняття "річ". Матерія - це не лише матерія-субстрат, але і матерія-субстанція, що породжує із власних надр всі свої форми. Форма буває внутрішня і зовнішня, причому внутрішня форма - це форма, що збігається зі змістом розвиненої системи. З вимовленого випливає, що характер співвідношення форми і змісту як принциповий аспект визначення сутності залежить від того, в якій стадії - виникнення, становлення або розвиненого стану - ми розглядаємо свій предмет.

Прослушать

На латинице

Словарь - Открыть словарную статью

51. Необхідність і випадковість. Осмислення висновків синергетики для поглиблення розуміння цих категорій

Ця пара категорій, її функціонування затісно пов'язано з попередньою парою. Так, Гегель писав: "Випадковість ... Є дійсне в значенні чогось тільки можливого". Коли реальність виступає в значенні чогось тільки можливого? Тоді, коли вона береться абстрактно, коли розвивається предмет знаходиться ще на перших стадіях власного виникнення і становлення, коли він - ще тільки неоформлене сутність, річ-в-собі, з якої невідомо що ще вийде надалі (здібності і неможливості його долі різноманітні і рівносильні). така випадковість має зовнішній характер, основа її - поза її самої. На самий серйозний облік конкретно таких станів робить упор нова наука синергетика. Вже на цьому рівні випадкове потрібно, а потрібне випадком, але їх взаємопроникнення ще немає. Іншу картину ми бачимо, коли реальність набуває форму здійсненої здібності. Тут функція підстави переноситься на внутрішню для системи, що розвивається необхідність. Простежуючи різні стадії розвитку необхідності, Гегель називав їх відносної, справжньою і абсолютною необхідністю. Але навіть у самому розвинутому стані необхідність проявляє себе не інакше, як через випадковість.

52. Категорії „можливості” і „дійсності”

Дійсність (реальність) в абстрактному сенсі - це як би "голе" буття, звичайне наявність чогось, що містить у собі ще нереалізовані здібності - формальні і справжні. Реальність в конкретному значенні - це здійсненність. Конкретно про таку реальності каже Гегель у власній відомій фразі: "Все дійсне доречно, все розумне справді". Це - стійка, доречно влаштована, повноцінна конкретність.

53. Категорії цілого і частини

Абстрактно-розумове розуміння даних категорій є як би кількісним, великим: "ціле більше частини", "ціле дорівнює сумі частин" і т. Д. Але дійсне ціле - це далеко не лише сукупність і взаємодія частин, а процес самопорождения і самотворення себе як цілого і всіх форм власного існування і розвитку. Характеризуючи ціле як характеристику сфери суті, Гегель зазначав: "Щире є ціле, але ціле є лише сутність, завершується через свій розвиток". Як це не парадоксально звучить для буденної свідомості, але діалектика цілого і частин полягає в тому, що лише одна з частин цілого складає сутність всіх інших частин, лише вона у власному розвитку виробляє свої інші частини як форми власного власного існування. У останніх вона, ця породжує ціле частина, має себе ж, але в іншій формі.

54. Категорії причини слідства

Під причинністю розуміється внутрішня, потрібна зв'язок двох подій, ставлення заподіяння, потрібного породження одного іншим. Працююча, породжує, активна сторона є причина, сторона визначається і породжувана є наслідок (в іншій термінології - дія). Заподіяння не зводиться до зовнішнього механічної дії завдає речі на сприймаючу цю дію. Для системи, що розвивається принципова причинність як "обумовлює себе", причинність, що переростає у взаємодію. Так, будь-який суспільно-потрібний підсумок (наслідок) трудової реальності потрібно виступає передумовою подальшого розвитку трудового процесу. Прямолінійне дію "причина - наслідок" змінюється циклічним самопрічіненіем, т. Е. Тим, що Спіноза і називав передумовою самої себе, або субстанцією. Ми зустрічалися з даною категорією, кажучи про світі в цілому, про Універсум, але категорія субстанції застосовується і для дослідження кожного конкретного саморозвивається формоутворення. Субстанція в такому випадку розуміється як внутрішня єдність, справжня база взаємодії частин даної системи, як її загальна сутність. Ці два розуміння категорії субстанції затісно взаємопов'язані між собою, оскільки універсальні закони розвитку матерії-субстанції з'являються не десь в абстрактному просторі та часі, а в кожній конкретній формі прояву процесу розвитку.

55. Категорії загального, особливого і одиничного

Одиничне Особлива І Загальне, - філософські категорії, виражающіеоб'ектівние зв'язку світу і характеризують процес його пізнання; одиничне (окреме, індивідуальне) - певний предмет, обмежений впространстве і часу; загальне (загальне) - подібне, абстрактне отедінічних і особливих явищ властивість, ознака, на підставі которогопредмети та явища об'єднуються в той чи інший клас, вид або рід (т. н.абстрактно-загальне); єдність у різноманітті, закон, связующіймногообразіе явищ в систему (т. зв. конкретно-загальне); особливе-єдність одиничного і загального , предмет, узятий у своїй конкретнойцелостності як визначено загальне і як не виключена з взаімосвязіміра одиничне. Одиничне - форма існування загального вдействітельності; особливе - загальне, реалізоване в одиничному.

56. Категорії отраціная. Різні види заперечення, їх співвідношення

Термін "заперечення" у філософію ввів Гегель, але він вкладав у нього ідеалістичний зміст. З його точки зору, в основі заперечення лежить розвиток ідеї, думки. Маркс і Енгельс, зберігши термін "заперечення", витлумачили його матеріалістично. Вони показали, що заперечення являє собою невід'ємний момент розвитку самої матеріальної дійсності. Заперечення притаманне і розвитку пізнання, науки. Кожна нова, більш досконала наукова теорія долає стару, менш досконалу. Заперечення не є щось привнесене в предмет або явище ззовні, воно результат його власного, внутрішнього розвитку. Предмети і явища, як ми вже знаємо, суперечливі і, розвиваючись на основі внутрішніх протилежностей, самі створюють умови для власного знищення, для переходу в новий, вищу якість. Заперечення і є подолання старого на основі внутрішніх протиріч, результат саморозвитку, саморуху предметів і явищ (Губський 1999:180).

На відміну від метафізично тлумачиться "заперечення", що підкреслює розрив, протилежність рис попереднього і наступного етапів змін, діалектичне "заперечення" передбачає зв'язок, перехід від одного етапу до іншого. Діалектичне розуміння заперечення виходить з того, що нове не знищує старе начисто, а зберігає все те найкраще, що в ньому було. І не тільки зберігає, але і переробляє, піднімає на нову, більш високу ступінь. (Губський 1999:183)

Як видно з наведених вище тез заперечення не знищує повністю старе, а переводить на новий щабель, що можна співвіднести і з логікою і з мовою.

57. Поняття розвитку, його співвідношення з поняттями руху і становлення

Розвиток - це, так би мовити, запрограмоване зміна. Становлення - незапрограмованих зміна, хоча, звичайно, воно «має» об'єктивні передумови.

Розвиток - процес руху від нижчого (простого) до вищого (складного), головною характерною рисою якого є зникнення старого і виникнення нового. Р. неорганічних систем, живого світу, людського суспільства, пізнання підпорядковується загальним законам діалектики. Для Р. характерна спіралеподібна форма. Кожен окремий процес Р. має початок і кінець. Причому вже на початку в тенденції міститься кінець Р., а завершення даного циклу Р. кладе початок нового циклу, в якому неминуче повторюються деякі особливості першого. Р. - іманентний процес: переходу від нижчого до вищого виникає тому, що в нижчому в прихованому вигляді містяться тенденції, що ведуть до вищого, а вище є розвинене нижче. При цьому тільки на досить високому щаблі Р. повністю виявляються і вперше стають зрозумілими натяки на вищу, що міститься в нижчому. Наприклад, свідомість є результат Р. матерії, і лише з цієї точки зору можна розкрити лежить у фундаменті матерії загальна властивість відображення. Відтворення Р. в теоретичній формі можливо тільки за допомогою методів і прийомів діалектичної логіки.

Рух - феномен, що відображає зміну.

Рух - це атрибут матерії, пов'язаний з будь-якою зміною моментів об'єктивної реальності.

58. Закон взаємо переходу кількісних і якісних змін і їх співвідношення з іншими законами діалектики

Розвиток предмета, явища відбувається шляхом нагромадження кількісних змін до певного моменту. Сума цих змін стає настільки значною, що забезпечується перетворення цього об'єкта в інший, тобто набуття об'єктом нової якості, а саме переходу предмета на інший рівень. Н-д: студент в процесі навчання нагромаджує знання, здає сесії, заліки, екзамени, курсові, практику, згодом він отримує диплом і перестає бути студентом, переходить на інший рівень( спеціаліст, бакалавр). Перехід від одної якості в іншу називається стрибком. Стрибок може бути швидким(революційні події 1917-20 років, коли за короткий період часу змінилася влада, а в результаті встановилась влада СРСР) та повільним(розклад родоплемінного устрою і утворення держави, що відбувалось протягом кількох століть).

Взаємодія трьох законів: заперечення заперечення - студент 1го курсу, 2го і т.д., перехід кількісних змін у якісні - накопичення знань при підготовці до екзамену, а якісна зміна - його оцінка, а бо-ба протилежностей - це вагання :вчити йому питання на екзамен(лінь і бажання чогось досягти) чи ні.

59. Закон єдності і боротьби протилежностей і його співвідношення з іншими законами діалектики

Будь-яке явище має два елементи, начала, які є взаємопротилежними та перебувають в стані боротьби. Доки вони співіснують в певному предметі чи явищі, доти й існує це явище або предмет. Якщо один з цих елементів відсутній, то явище або предмет зникають. Н-д: лежить камінь: на нього діє сила тяжіння і сила *відштовхування*, якщо забрати одну з цих сил, то рівновага зникне. Наприклад, якщо помістити камінь в космос, де немає сили тяжіння, то камунь буде літати =)). Ще 1 приклад: капіталістичне суспільство: в ньому є робочий пролетаріат і підприємці. Буржуа мають потужні фабрики, заводи, на яких працюють робітники і створюють продукт, який привласнюють власники засобів виробництва. Це їхня єдність. А їхня боротьба полягає в тому, що в інтересах буржуа є платити менші зарплати, робити так щоб створення якогось продукту мало меншу собівартість. А інтереси робітників - щоб їм платили більшу зарплату, кращі умови праці. Таким чином склалися загальні поняття антагонізму(перемоги чогось одного, тобто в конкретному випадку пролетаріату, якщо брати до уваги ситуацію, що склалася в умовах СРСР) та неантогонізму(тобто примирення інтересів, якщо брати конкретним випадком виникнення в країнах західної Європи капіталістичного устрою).

Взаємодія трьох законів: заперечення заперечення - студент 1го курсу, 2го і т.д., перехід кількісних змін у якісні - накопичення знань при підготовці до екзамену, а якісна зміна - його оцінка, а бо-ба протилежностей - це вагання :вчити йому питання на екзамен(лінь і бажання чогось досягти) чи ні.

60. Закон заперечення заперечення і його співвідношення з іншими законами діалектики

Закон заперечення заперечення полягає в тому, що в процесі розвитку предмета на певному етапі він починає змінюватись і заперечувати своє єство(його попередній стан заперечується новим станом). Н-д: небуття - народження - смерть. Згідно з теорією Карла Ясперса час і розвиток іде по спіралі, тобто стосовно певного предмету дані етапи розвитку не повторюються, оскільки час не можна повернути назад, але по життю кожної людини за нею щось залишається (наприклад якщо це письменник, то його твір). Ще 1 приклад: колосок.

Взаємодія трьох законів: заперечення заперечення - студент 1го курсу, 2го і т.д., перехід кількісних змін у якісні - накопичення знань при підготовці до екзамену, а якісна зміна - його оцінка, а бо-ба протилежностей - це вагання :вчити йому питання на екзамен(лінь і бажання чогось досягти) чи ні.

61. Предмет соціальної філософії. Місце соціальної філософії в структурі філософії

Предметом соціальної філософії є суспільство, взяте у взаємодії всіх його сторін, тобто як цілісна соціальна система, а також закони функціонування і розвитку суспільства. Це означає, що соціальна філософія розглядає і пояснює різні суспільні явища та процеси на макрорівні, тобто на рівні всього суспільства як саморозвивається і самовідтворюється соціальної системи. Її в першу чергу цікавлять не стільки специфічні особливості, скажімо, економічних, політичних або ж духовних явищ - це головним чином предмет інших наук, скільки їх місце в цілісній структурі суспільства та роль, яку вони відіграють у його існування і розвитку.

Соціальна філософія розглядає також взаємодії між собою різних товариств. У поле її зору знаходяться і ті явища і процеси суспільного життя, які характеризують розвиток усього людства. У цьому випадку предметом соціальної філософії виступає історичний процес у його цілому, взаємодія його об'єктивних і суб'єктивних сторін, закономірності його розвитку.

Отже, оскільки предметом соціальної філософії є суспільство, яке складається з окремо взятих індивідів, то її місце в структурі філософії є дуже важливим. Тому що без існування людини було б неможливе існування філософії як такої. Отже соціальна філософія розглядає особливості розвитку і співіснування між собою так би мовити першооснови виникнення філософії взагалі, тобто людини.

62.Природні передумови, причини та умови становлення і розвитку соціуму

Карл Поппер: Історична закономірність не існує. Історицизм-це уявлення про існування історичної необхідності. Розвиток суспільства як естественноісторіческій процес. Природний процес - це процес під-чинение об'єктивним законам. Історичний процес-процес, коли передумови-розсилання знімає сама себе в своєму іншому, зберігає себе в ньому як необхідна ус-ловие подальшого розвитку.

Розвиток суспільства - це зміна його структури в часі. Його структура: виробничі, економічні, політичні, соціальні відносини, духів-ва сфера життя суспільства.

Основою суспільного розвитку є матеріальне виробництво, його харак-тер в значній мірі визначає структуру суспільства, і його існування обов'язково. Товариство конфліктно, різнорідно (тривале існування ідеї про єдність всіх людей у суспільстві).

Розвиток суспільства відбувається завдяки його конфліктності, внутрішньої проти-воречівості - це не обов'язково прогрес, може бути і регрес. За існуючої організації суспільного життя багато проблем (еколо-ня, демографічні) не можуть бути дозволені і можуть бути тільки усу-гублю, для їх вирішення потрібен новий порядок, організація суспільного жит-ні. Зміна таких порядків і є суспільний розвиток.

Суспільство (від лат. Societas - соціум, соціальність, соціальне) - у шірокм сенсі: сукупність всіх способів взаємодії та форм об'єднання людей, в кіт. Виражається їх всебічна залежність один від одного; у вузькому сенсі: генетично та \ або структурно певний тип - рід, вид, підвид і т. п. Загально-ня, постає як історично певна цілісність або як відноси-тельно самостійний елемент подібної цілісності.

63. Суспільство як об'єкт філософського пізнання. Соціальна форма руху, її відмінність від процесів живої та неживої природи

філософія мислення світогляд кант

Спільність визначається як форма спільного буття плі взаємодії людей, пов'язаних спільним походженням, мовою, долею і поглядом. Такі сім'я і народ. Суспільство розуміється як продукт цілеспрямованої і розумно організованої спільної діяльності великих груп людей, об'єднаних не на основі спільності, а спільних інтересів н договорі

Поняття "товариством-слід відрізняти від поняття" народ "," нація "і" держава ". Народ-це форма спільності людей, пов'язаних, перш за все, мовою і культурою (звідси давньослов'янське "язици"), а також походженням. Нація-це форма організації життя одного народу (чи кількох близьких), пов'язана з державністю, економічними, політичними н духовними відносинами людей. Держава-засноване на праві і законі, форма організації життя народів і націй.

Сучасна філософія розглядає людське суспільство як сукупність безлічі різних частин та елементів. Вони не ізольовані, а тісно пов'язані, постійно взаємодіють і суспільство існує як єдиний цілісний організм, єдина система. Подання про системність у суспільстві і природі виникло ще в античності (упорядкованість, цілісність буття), далі в 19-20 ст. над цією проблемою працювали Спенсер, Маркс, Вебер, Сорокін. Вони визначили основні положення і категорії:

Елемент, частина-дрібна частка системи або їх сукупність (соціальні об'єкти, відносини, інститути)

Відносини-зв'язок, залежність між суб'єктами суспільства.

Структура-форма стійких зв'язків, відносин.

Суб'єкт-носій активності, спрямованої на інше явище.

Об'єкт-явище, на яке спрямована активність.

«Соціальна система»-сукупність соціальних об'єктів і суб'єктів, їх властивостей і відношень, що утворюють цілісний соціальний організм. Її ознаки:

множинність (елементів, підсистем, функцій)

різноякісність (соціальних елементів)

унікальність основного елемента-людини.

Складність і різноманіття явищ суспільного життя є різновиди спільної діяльності людей і сукупність окремих соціальних груп та їх організацій. Структура соціальних Спільнота: сім'я, рід, плем'я, нація, клас, стани, касти і т.д.

Виділяють 4 типи суспільної діяльності:

матеріальна-створення певних речей для задоволення потреб людей

духовна-створення ідей, образів, наукових і художніх цінностей

регулятивна (управлінська)-підтримка зв'язків між людьми, регулювання їх діяльності

гуманітарна (соціальна)-діяльність з обслуговування людей (єдність і взаємозв'язок)

Основні властивості суспільства як цілого:

самодіяльність

самоорганізації

самодостатність (головна відмінність суспільства від його складових частин)-здатність своєю діяльністю створювати і відтворювати всі необхідні умови сучасного існування.

Суспільні форми руху матерії включають в себе різноманітні прояви свідомої діяльності людей, всі вищі форми відображення і цілеспрямованого перетворення дійсності. Вищі форми руху матерії історично виникають на основі щодо нижчих і включають їх у себе в перетвореному вигляді відповідно до структури і законами розвитку більш складної системи. Між ними існує єдність і взаємний вплив. Але вищі форми руху матерії якісно відмінні від нижчих і несвідомих до них.

Прослушать

На латинице

Словарь - Открыть словарную статью

64. Діяльність як специфічний спосіб існування соціального. Аналіз суспільно-історичної практики, її матеріальних та духовних аспектів

Як суб'єкт людина має насамперед мисли ти й діяти, діяти й мислити. Теологія вважає, що спочатку було слово. Наука віддає перевагу ділу. Соціальна філософія виходить з одвічної єдності слова та діла як первісного принципу пояснення специфіки соціального. За межами цього принципу соціальної філософії не існує. Його "долають" лише міфологія, релігія та ідеологія. Але це вже дещо інші форми духовного освоєння світу, ніж соціальна філософія, про яку йдеться в нашому курсі.Розглядаючи єдність слова і діла з боку діла, цілком правомірно давати визначення діяльності як умови, засобу, рушійної сили й сутності соціального. Поза діяльністю соціального не існує. Завдяки діяльності людина поборола вихідну, початкову тотожність з природою й піднялась над нею, набувши надприродного статусу і форми свого буття. Отже, діяльність є джерелом формування соціальності. Без діяльності немає сенсу вести мову про можливість соціального. Соціальне живе лише в діяльності й завдяки їй.

65. Людина як суб'єкт предметно-практичної діяльності. Роль праці в процесі антропосоціогенезу

Найважливіша умова і разом з тим слідство розвитку праці складалося, далі, в поступовій зміні характеру об'єднання окремих індивідів. Праця навіть у своїх щодо простих формах являє собою спільну, колективну діяльність людей; тому одночасно з формуванням трудових дій відбувалося все більше згуртування навколо трудової діяльності її учасників. Завдяки цьому природне співтовариство, в якому спочатку жили предки людини, початок перебудовуватися на абсолютно новій основі. Якщо раніше об'єднання в сім'ю і стадо грунтувалося на вроджених інстинктах спільного добування їжі, спільного вирощування потомства, захисту від хижаків і т. п., то тепер основою зв'язку людей все більше стає працю. Формувалося людське, засноване на праці суспільство. А це вело і до корінної зміни форми спілкування людей між собою. Необхідність координувати зусилля учасників спільної трудової діяльності, спрямовуючи їх на загальне завдання, розподіляти між ними окремі дії, передавати досвід виконання цих дій і т. д. - все це створювало потреба в мові, в спілкуванні за допомогою мови. Саме розвиток мови і мови, що виникли в процесі праці, і стало найближчим, безпосередньою умовою розвитку людської свідомості.

66. Філософія про сутність людини. Потреби та інтереси. Найважливіші умови формування сутності людини

Людину слід розглядати не з точки зору абсолютного приману об'єк-тивної чи суб'єктивної реальності , а з позиції єдності об'єктивного і суб'єктивно-го, скінченного і нескінченного. Відповід-но призначення людини - це прагнення до єдності, гармонії об'єктивного і суб'єктив-ного, скінченного і нескінченного в собі і в світі. субстратні рівні людини (природне, суспільне, внутрішній і духовний світ) не слід протиставляти й абсолютизувати. Сутність людини не в одному з них, а у суперечливому поєднанні обох, в постійній гармонізації взаємо-впливів між цими рівнями, що і визначає характер людської цінності. природне в людині не зводиться до безпосередньо біологічного, а має в собі безконечність космосу.

Потреби відображають об'єктивну залежність людини від зовнішнього світу, від соц. Середовища. Є два види потреб: природні(нестатки людини як біологічної істоти, потреби одягу, життя, їжі тощо), соціальні(створені сус-вом)(продукти сусп.життя і рівня розвитку, потреби духовної культури, спілкування з іншими людьми тощо). Залежно від можливостей індивід діє цілеспрямовано з метою задоволення тієї чи іншої потреби в конкретній соц.с-мі. Тут же появляється інтерес обоби, його зміст. В понятті інтерес фіксується по-перше становище люд.в сус-ві, змістовна ха-ка її в залежності від діяльності інших людей, спроби використати соціальні відносини, соц-і інститути, що складаються в сус-ві для задоволення виникаючих потреб. Усвідомлення потреб та інтересів особою ніколи не буває абсолютно адекватним їх об'єктивному змісту.

67. Людина як целостноое освіту. Діалектика біологічного і соціального в людині

Людина як цілісне утворення - носій складної внутрішньої структури (індивід, особистість, суб'єкт діяльності), що володіє внутрішньою активністю. Людина як цілісне утворення характеризується інтегрованістю, самодостатністю і автономністю.

Людина як цілісний освіта - це прояв функціонального щодо структурного цілого; цілісність є результат внутрішньої єдності та узгодженості у взаємодії всіх структурних компонентів цілого.

З одного боку, людина - жива істота і повинен підкорятися загальним законам розвитку живої природи, або біосфери. З іншого боку, він - соціальна істота, яка провадить певні знаряддя і з їх допомогою створює необхідні йому предмети, продукти харчування і особливу штучне середовище проживання. Біосфера підпорядковується законам біологічного розвитку. Людина ж живе за законами суспільного розвитку. Отже, в самій людині з'єднані як би два начала - природне і суспільне, біологічне та соціальне.

Формування характеру, здібностей, форм поведінки людини, її інтересів і схильностей визначається суспільним середовищем, в якій він живе. У відомій повісті Кіплінга "Мауглі" розповідається про хлопчика, який виріс серед вовків і повернулася до нормального людського життя. Берроуз в романі «Тарзан - приймак мавпи» розповідає щось подібне про людину, вирощеному мавпою та добівшемся згодом великих успіхів у світі капіталістичного бізнесу. У дійсності ж, як це строго доведено, подібні факти просто неможливі. У тих випадках, коли діти дійсно потрапляли до диких тварин і виживали, вони вже ніколи потім не могли повернутися до нормального людського життя. Людина виховується і виростає повноцінною людиною тільки в суспільному середовищі. Лише з її допомогою він оволодіває мовою, свідомістю, культурою, навичками громадської поведінки, здатністю трудитися і перетворювати світ. Звісно, певні біологічні задатки і спадкові біологічні ознаки притаманні людині як будь-якій живій істоті, але й вони є не тільки результатом біологічної еволюції, а й наслідком декількох мільйонів років соціального розвитку. Саме тому, не заперечуючи біологічну основу життєдіяльності людини, філософія марксизму-ленінізму шукає ключ до вирішення всіх проблем сучасного суспільства не в біологічній, а в соціальній природі людини.


Подобные документы

 • Питання розуміння буття і співвідношення зі свідомістю як визначне рішення основного питання філософії, думки великих мислителів стародавності. Установка на розгляд буття як продукту діяльності духу в філософії початку XX ст. Буття людини і буття світу.

  реферат [38,2 K], добавлен 02.12.2010

 • Виникнення, предмет філософії та його еволюція. Соціальні умови формування та духовні джерела філософії. Філософські проблеми і дисципліни. Перехід від міфологічного мислення до філософського. Специфіка філософського знання. Філософська антропологія.

  реферат [27,4 K], добавлен 09.10.2008

 • Форми суспільної свідомості, принципи економії мислення. Співвідношення філософської, релігійної та наукової картин світу. Матеріалістичний та ідеалістичний напрямки в історії філософії від античних часів до сьогодення. Поняття філософського світогляду.

  шпаргалка [645,5 K], добавлен 10.03.2014

 • Субстанціальний і реляційний підходи до розуміння буття. Трактування категорій простору та часу у в античній філософії та філософії середньовічної Європи. Категорії простору та часу в інтерпретації німецької філософії та сучасної буржуазної філософії.

  реферат [31,7 K], добавлен 05.12.2010

 • Особливості філософії серед різних форм культури. Співвідношення філософії та ідеології, науки, релігії, мистецтва. Ведична релігія і брахманізм. Створення вчення про перевтілення душ. Процес переходу від міфологічно-релігійного світогляду до філософії.

  контрольная работа [91,7 K], добавлен 04.01.2014

 • Поняття і загальна характеристика соціальної психології. Філософія психології як світогляд, пізнання. Що визначає характер суспільного устрою. Взаємозв’язок соціальної філософії та філософії психології. Основні проблеми становлення філософії як науки.

  реферат [35,0 K], добавлен 26.04.2016

 • Предмет філософії. Функції філософії. Широкі світоглядні проблеми і водночас проблеми практичних дій, життя людини у світі завжди складали зміст головних філософських пошуків. Філософія - форма суспільної свідомості.

  реферат [18,9 K], добавлен 28.02.2007

 • Проблеми філософії, специфіка філософського знання. Історичні типи світогляду: міфологія, релігія, філософія. Українська філософія XIX - початку XX століть. Філософське розуміння суспільства. Діалектика та її альтернативи. Проблема людини в філософії.

  шпаргалка [179,5 K], добавлен 01.07.2009

 • Китайська філософія як уявлення про людину й світ як співзвучні реальності. Початок китайського філософського мислення. Класичні книги китайської освіченості. Сто шкіл - період розквіту китайської філософії. Сторіччя, що передувало династії Цінь.

  реферат [30,7 K], добавлен 30.07.2010

 • Проблеми середньовічної філософії, її зв'язок з теологією та основні принципи релігійно-філософського мислення. Суперечка про універсалії: реалізм і номіналізм, взаємини розуму та віри. Вчення Хоми Аквінського та його роль в середньовічній філософії.

  реферат [34,0 K], добавлен 07.10.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.