Проблема ідеального у філософії

Місце категорії ідеального та проблема його розуміння в різних філософських течіях: екзистенціалізму, аналітичної філософії, неотомізму, постмодернізму, марксизму. Визначення матерії. Єдність матеріальних й ідеальних компонентів та їх роль в суспільства.

Рубрика Философия
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 20.11.2015
Размер файла 27,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Міністерство освіти та науки України

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

Факультет лінгвістики

Кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови

Реферат з дисципліни «Філософія»

На тему: «Проблема ідеального у філософії»

Виконала:

студентка II курсу, групи ЛА-22

Душенька Ірина

Київ 2014

Зміст

Вступ

Розділ 1. Загальна характеристика проблеми ідеального

1.1 Категорія «ідеальне»

1.2 Місце категорії ідеального в системі філософських знань

Розділ 2. Матеріальне та ідеальне

2.1 Поняття про матеріальне. Перші спроби визначення матерії

2.2 Ідеальне, як категорія матеріального

Розділ 3. Проблема ідеального і сучісній науковій філософії

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Будучи однієї з найбільш фундаментальних проблем, проблема ідеального займає одне з центральних місць у філософії.

Гранично широкі категорії матерії та свідомості, матеріального і ідеального утворюють основний зміст філософської науки й входять до складу основного питання філософії.

Поняття ідеального є квінтесенцією поняття свідомості, ідеальне -- специфічна властивість, сутнісна властивість свідомості. Без категорії ідеального неможлива побудова цілісної системи філософських категорій.

Свідомість є не лише породженням матерії, але й її відносною протилежністю, у певному розумінні навіть її подоланням. Це виражається в тому, що за способом свого буття свідомість не матеріальна, а ідеальна. Матеріальне - це те, що існує як об'єктивна реальність. Матерія має якість субстанціональності, тобто самобуття. Вона існує в просторі й часі, перебуває в постійному русі, нескінченному процесі змін і розвитку, і сама з себе породжує всю різноманітність своїх властивостей.

Свідомість - це не об'єктивна, а суб'єктивна реальність. Вона є тим "для-себе-буттям", яке виникає на найвищому рівні розвитку матерії. Це не означає, що свідомість замкнута в собі, як це розуміє суб'єктивний ідеалізм. Навпаки, вона є тим "внутрішнім світом", який відкритий світові зовнішньому. Вона відображає цей зовнішній світ, і в своїй творчій діяльності так чи інакше "відштовхується" від нього, і в ньому знаходить свій вихідний матеріал. Але те, що становить зміст свідомості і є її продуктом - відчуття, сприйняття, уявлення, думки, Ідеї, мрії тощо - саме по собі позбавлене будь-яких речовинних і взагалі матеріальних характеристик.

Основний зміст проблеми ідеального пов'язані з розумінням природи людської свідомості.

Тож можна погодитися з твердженням, що «вживання поняття ідеального себто "досконалого", "ідеалу" висловлює його приватне значення».

Звернення до зазначеної теми зумовлено її актуальністю і сьогодні. Проблема ідеального, природи свідомості виступає передусім проблема самопізнання людини.

Метою даної роботи є вивчення проблеми ідеального у межах філософської науки.

Розділ 1. Загальна характеристика проблеми ідеального

1.1 Категорія «ідеального»

Категорія ідеального позначає специфічне для людини відображення об'єкта і дії у вигляді суб'єктивного образу (понять, суджень, умовиводів). Ідеальне охоплює всі структурні елементи суб'єктивної реальності. Це будь-яке значення, що існує у формі суб'єктивності, але пов'язане з матеріально мозковими нейродинамічними процесами.

Більшість визначень, поняття ідеального фіксує специфічний характер, спосіб існування свідомості. І це головне. [4]

Ідеальне за своєю суттю характеризується конструктивністю, здатністю втілюватися у дійсність шляхом об'єктивації, упредметнення у формах культури. З різноманітного відбирається той тип чуттєвих і понятійних образів, які найбільше співвідносяться з майбутнім результатом Ії діяльності, з тим, що має бути досягнуте і здійснене людиною. Йдеться про такі психічні образи котрі несуть у собі ідеї, задуми, знання, реалізація яких відповідає людським потребам. На думку Евальда Ільєнкова, людина набуває ідеального виключно в ході прилучення до історично розвинутих форм суспільної життєдіяльності разом із соціальним планом свого існування, культурою. Ось чому „Ідеальність” є аспектом культури її виміром, властивістю. Зміст свідомості людини стає надбанням інших людей лише тоді, коли він виражений назовні за допомогою мови. Мова -- це система знаків, використовуючи яку люди пізнають,спілкуються, а також зберігають і передають інформацію. Виділяють природну систему знаків (звук, жест, міміка тощо) і спеціально створену людьми штучну систему знаків (мова музики, живопису, математики тощо). Однією з обов'язкових умов виникнення індивідуальної свідомості є включення людини у світ мови. Причому, чим багатше зміст свідомості, тим більше людині потрібно мовних знаків для його виразу. Стверджуючи свою мову, кожна нація зберігає одну з найважливіших засад власної культурної індивідуальності

Фундаментальне значення категорії ідеального визначається основним питанням філософії. Його зміст виражається протиставленням і співвідношенням категорій матерії і свідомості, матеріального та ідеального, буття і мислення. Категорія ідеального є непридатним компонентом постановки та вирішення основного питання філософії. Формулювання основного питання філософії має різні термінологічні вирази, але суть його в тому, що первинне і, що вдруге: матерія чи свідомість, мислення чи буття, дух чи природа, матеріальне чи ідеальне. 8, c.187]

У різних філософських напрямках (вченнях, концепціях) дається далеко не однакове значення термінів.

Емпіричними пізнається наочні уявлення, які відносяться за посередництвом відчуття до предмета.

Згідно з принципом матеріалістичного монізму світ являє собою нескінченний ряд матеріальних взаємодій, з яких і народжуються різноманітні речі, властивості і відносини. Але з огляду протилежності людського духу матерії неминуче виникає проблема ідеального - таким чином в єдиному процесі взаємодії народжується ця протилежність.

За словами Ф. Енгельса, «раз визнавши існування душі», філософи «повинні були замислюватися про ставлення цієї душі до зовнішнього світу», а значить вирішувати основне питання філософії, що неминуче знову повертало їх до проблеми ідеального. [8, c. 255]

Ототожнення ідеального з мисленням дозволило Декарту включити в дослідження проблеми ідеального як індивідуальне, так і суспільну свідомість. У визначенні ідеального поєднуються і феноменологічний, і формально-логічний підходи. Це поєднання вказує напрямок концептуальних пошуків вирішення проблеми: ідеальне - це активність духу, яка забезпечує суб'єкту панування над «кісткової» матерією і є єдиною реальністю, безумовно відкритої свідомості.

Отже, ідеальне, з одного боку, є свого роду «інформаційною дірою» (для природознавства), так як воно не може бути охарактеризоване ні однією з властивостей, що вивчаються у сфері матеріального (протяжністю, формою, тривалістю та ін), а з іншого - не містить в собі нічого, що не оглядається б будь-яким незастережним суб'єктом. Щоб осягнути ідеальне, достатньо було звільнитися від усіх упереджень і слухати тільки «внутрішній голос». Нематеріальне, безпосередньо відкривається розуму, збагненне тільки ним, поставало найпершим об'єктом пізнання. [7, c. 126]

Здавалося б, Декарт розрізняв зміст психіки людини, що мотивує до дії, і усвідомлює його психічний акт, «в наслідок якого люди в чому-небудь переконується» і «акт мислення, за допомогою якого люди усвідомлюють свою переконаність». Проте провести чітку межу між матеріальним та ідеальним він не зміг, так як до матеріального відносив усі чуттєві образи.

Те, що «ідеальне є не що інше, як даність інформації в чистому вигляді і здатність оперувати нею з високим ступенем продуктивності», то воно буде обмежено змістом свідомості, який став об'єктом самоспостереження індивіда, тобто усвідомленим чином або будь-який інший частиною змісту внутрішнього світу, виступаючи «у вигляді явищ суб'єктивної реальності. Свідомість інтенціональна, а його зміст інтерсуб'єктивності силу соціальності людини як продукту антропогенезу і соціального розвитку. Таке трактування розширює підхід Декарта (ідеальне - будь-яка усвідомлювана інформація) і одночасно звужує його (інтенціональність свідомості обмежена інтерсуб'єктивністю).

Згідно з іншим підходом, ідеальне щось більше, ніж інтенціональне, а основа інтерсуб'єктивності ідеального глибше і безпосередніше, ніж родова соціальність людини. «Ідеальність є характеристика речей, але не їх природно-природній визначеності, а тієї визначеності, якою вони зобов'язані праці ... Ідеальна форма - це форма речі, створена суспільно-людською працею. Або, навпаки, форма праці, здійснена в речовині природи, «втілена в ньому, відчуження в ньому, реалізована в ньому і тому постала перед самим творцем як форма речі».

Відповідно до антонімічних визначень ідеального, що є квінтесенцією вчення Декарта про душу, можна виділити наступні одиниці ідеального: чуттєве якість речі - єдина реальність, найбільш відчутна, відкрита розумовому погляду, і поняття - антитеза матеріального.

Будь-яке знання є, перш за все, ідеальне подія і невіддільне від своєї фізичної причини як елементарний факт свідомості. Крім того, індивідуально народжена ідея ставати дійсним значенням лише в системі загальнолюдських уявлень, заснованих на практиці. Інакше кажучи, ідеальне як особливий (психічний) спосіб існування об'єкта для суб'єкта неможливо зрозуміти поза гносеологічного відношення, при якому єдиний ланцюг перетворень роздвоюється на протилежності знання та його об'єкта. Разом з тим необхідно враховувати, що процес пізнання базується на всій історії людства, а не тільки на розвитку окремого індивіда. [9, c. 397]

1.2 Місце категорії ідеального в системі філософських знань

Філософів завжди цікавило, як співвідносяться між собою поняття «матерія », « матеріальне», «буття» і «свідомість», « ідеальне », «мислення». Можливо, замість трьох пар понять достатньо однієї? У чому полягає специфіка категорії ідеального порівняно, наприклад, із категорією свідомості?

Залишаючи поки що осторонь докладний аналіз співвідношення зазначених категорій, зазначимо таке . Формулювання основного питання філософії має різні термінологічні вирази, але суть його в тому, що первинне і що вторинне : матерія чи свідомість, мислення або буття , дух або природа, матеріальне чи ідеальне [ 2 , т. 21 , с. 282 - 283 ]. Філософські концепції відрізняються насамперед за характером вирішення основного питання філософії, за особливостями проблематики , а також за іншими ознаками . Те, що іменують зазвичай філософським знанням, охоплює весь історично відомий діапазон філософських концепцій з усіма їхніми строкатостями, відмінностями і протилежностями. Тому основне питання філософії , висловлюючись в різних термінах , повинен залишатися інваріантним по відношенню до всього різноманіття конкретних філософських систем , навчань , концепцій .

У різних філософських напрямках ( навчаннях, концепціях ) надається далеко не однакове значення термінам « буття», « матерія », «свідомість», «ідеальне». Звичайно, і тут виявляється деяка інваріантність, що дозволяє розрізняти те, що відноситься до свідомості, і те, що відноситься до матерії, але вона носить досить абстрактний характер, достатній, втім, для розуміння змісту основного питання філософії представниками різних філософських напрямів. Іншими словами, сенс основного питання філософії, сформульований Ф. Енгельсом, зрозумілий не тільки матеріалістам, але і представникам різних ідеалістичних напрямків. Останні можуть відкидати його на словах, заперечувати необхідність його чіткого рішення, але на ділі їх думку так чи інакше рухається в категоріальному руслі основного питання філософії і здійснює свій вибір, нерідко лише маскується специфічною термінологією. Конкретний зміст категорій матерії і свідомості визначається лише в рамках того чи іншого філософського напрямку після вирішення основного питання філософії і потім в рамках конкретного вчення, що належить до даного напрямку філософської думки. [3, c. 452]

Зрозуміло, не можна заперечувати деякої спільності змісту категорій одного і того ж найменування в різних філософських напрямах, що відображає історичну спадковість філософського знання. Але ця спільність стосується лише найбільш абстрактних характеристик , які самі по собі ще не виражають з достатньою визначеністю змісту даної фундаментальної категорії .

Якщо не брати до уваги цих найбільш абстрактних характеристик , то можна виділити наступні три рівня опису змісту філософських категорій :

1 ) характеристики, загальні для всього напряму, скажімо для матеріалізму;

2 ) конкретні характеристики категорії, типові і необхідні для того чи іншого різновиду даного напрямку або певного філософського вчення, що розвинувся в його загальному руслі;

3 ) ті специфічні характеристики, які формулюються в тій чи іншій концепції, покликаної відобразити розвиток категорії, її складні зв'язку з іншими категоріями, її методологічні функції і т.д.

Такого роду концепції, не виходячи за рамки даного філософського вчення і створюючи його «точки зростання», пропонують рішення, які не стали ще в ньому загальноприйнятими, знаходяться в процесі обговорення; лише окремі з них можуть увійти з часом в основний теоретичний фонд даного вчення .

Виділені три рівня , незважаючи на відомий схематизм, корисні тим, що орієнтують на дослідження структури змісту категорії з урахуванням історизму цього змісту - триваючого розвитку категорії, що несе в собі, крім усталеного, міцного змістовного ядра, навколишнє його проблемну область - джерело новоутворень в її змістовному ядрі.

Про конкретний зміст категорії можна говорити, лише взявши її з контексту певної системи філософського знання, з контексту конкретного розвивається філософського вчення .

У формулюванні основного питання філософії, що виражає лише загальне, абстрактне протиставлення і співвіднесення матерії і свідомості (яка отримує конкретизацію в різних розділах філософського знання), категорії «свідомість» і «ідеальне » вживаються як синонімічні, хоча зміст їх досить подібний. [2, c. 239]

Відмінності між ними виявляються в процесі конкретизації матеріалістичного вирішення основного питання філософії і обґрунтування цього рішення. Як і багато інших філософські категорії, змістовно близькі один одному, дані категорії не можна розрізнити за їх обсягом. Різниця між ними виявляється лише в результаті змістовного аналізу, що дозволяє встановити розбіжність логічних функцій категорій «свідомість» і ідеальне» в багатовимірному полі смислових зв'язків філософського знання. Близькість, злитість їх вмісту в одних контекстах змінюється відмінністю в інших .

Категорія ідеального виступає логічно необхідним предикатом «свідомості», хоча в силу рівності обсягів цих категорій «свідомість» може в свою чергу виступати як предикат «ідеального». Визначення свідомості як ідеального несе особливо важливий і глибокий сенс, бо загострює, концентрує і розгортає в одній теоретичній площині всі ті компоненти змісту категорії свідомості, які виражають її логічну протиставленість категорії матерії. Завдяки категорії ідеального як би консолідується, цілісно оформляється «вимір» змісту категорії свідомості, яке утворює теоретичний базис опису, упорядкування і розуміння феноменів духовного світу людини, взятих у їх унікальних властивостях, в особливому статусі їхнього існування, в їх якісному відміну від всього, що є об'єктивна реальність, і в їх особливому типі необхідного зв'язку з нею. Категорія ідеального висловлює у своєму змісті , крім усього іншого , особливий характер необхідного зв'язку духовних феноменів з певними об'єктами матеріальної дійсності , що якісно відрізняється від типів зв'язків між самими матеріальними об'єктами . [11, c. 254]

Можна сказати, що зміст категорії свідомості має більш широким і складним діапазоном, ніж зміст категорії ідеального. Остання має менше смислових «вимірювань», бо вона орієнтована головним чином на фіксацію специфіки, унікальності явищ свідомості, на те, що служить підставою для їх протиставлення об'єктивної реальності. Зміст категорії свідомості цим, однак, не вичерпується, бо включає ряд інших смислових «вимірювань», фіксуючих його спільність з матеріальними процесами, його втілення в них, або ж утворює синкретизм, в яких зливається власне ідеальне з матеріальним. Такий синкретизм в наявності в понятті «свідома діяльність», яке охоплює й практичну діяльність. На цьому прикладі добре видно відмінність категорій свідомості і ідеального, розбіжність їхніх логічних функцій. Адже цілком правомірно стверджувати, що практична діяльність є свідома діяльність . Але не можна сказати , що практична діяльність є ідеальна діяльність.

Категорія ідеального незамінна у всіх тих філософських контекстах, де свідомість, духовне логічно однозначно протиставляється матеріальному. У визначенні основного питання філософії свідомість виступає саме в значенні ідеального. Ця логічна протилежність якраз і висловлює суть основного питання філософії , вихідний пункт розгортання системи філософського знання. [8, c.189]

Співвідношення категорій ідеального і матеріального утворює концептуальний каркас проблематики, розташованої як в «центральних» областях, так і на «периферії» філософського знання. А тому категорія ідеального становить обов'язковий компонент логічної структури будь-якого філософського дослідження, незалежно від того, в якій мірі вона рефлектує в мисленні дослідника. І якщо при розробці деяких проблем вона «діє» лише підсвідомо, то при дослідженні фундаментальних проблем філософії і великого числа приватних проблем не можна сподіватися на будь-яке просування без спеціального теоретичного осмислення категорії ідеального .

Зміст цієї категорії розкривається лише шляхом її протиставлення категорії матеріального, а отже, за допомогою співвіднесення з нею. І значить, це питання має бути розглянуто хоча б у загальних рисах в першу чергу. [9, c.264]

ідеальне матерія філософія

Розділ 2. Матеріальне та ідеальне

2.1 Поняття про матеріальне. Перші спроби визначення матерії

Людина сучасного суспільства досить часто і, як правило, не замислюючись, вживає такі словосполучення: "матеріальне життя", "матеріальні умови", "матеріальний стан", "ідеальний світ", "ідеальний характер", "ідеальні відносини", "ідеальне подружжя" тощо. У нашому суспільстві, мабуть, уже виникла культурно-історична звичка, згідно з якою під матеріальним розуміють те, що можна відчути, а під ідеальним -- те, що можна собі лише уявити. Матеріальне найчастіше ототожнюють з природою, економічним життям суспільства, процесом виробництва, а ідеальне -- з тим, що має бути. Такі уявлення про матеріальне й ідеальне містять ряд мало усвідомлених суперечностей, на які світоглядна культура вже давно звернула увагу. Зазначимо, що цей брак теоретичної культури у нашого народу можна визнати за одну із вагомих причин кризового стану суспільного розвитку і світоглядної культури 80--90-х років XX ст.

Найяскравіше історія розвитку поняття матерії виявляється в історико-філософському аспекті.

У стародавній філософії, яка спиралася на зародковий розвиток природознавства, матерія розглядалася як основа світу, яка ніким не створена і ніким не може бути знищена, яка не має ні початку, ні кінця у просторі й часі. Давньогрецький філософ Фалес (625--547 до н. є.) є одним із перших, хто вважав началом усіх речей, тобто матерією, конкретно-чуттєве, безпосередньо дане. Цим началом у нього є вода. Учень і послідовник Фалеса Анаксімандр першим в античній філософії дійшов до категоріального визначення матерії, назвавши її "алейроном". Алейрон, за Анаксімандром, -- це щось безкінечне, всеохоплююче і безмежне, незнищуване і таке, що перебуває у вічній активності і русі. Античний філософ Геракліт пов'язує поняття матерії з поняттям логос, що у нього означає загальний закон буття, основу світу. Розуміння логосу як об'єктивного закону світобудови, як принципу порядку і міри приво­дить Геракліта до бачення начала всього існуючого у вогні. Все існуюче, зазначає Геракліт, завжди було, є і буде вічно живим вогнем, який з часом то спалахує яскравіше, сильніше, то згасає.

Значним етапом у розвитку вчення про матерію була антична атомістична філософія, яку започаткували такі мислителі, як Левкіп (бл. 500--440 до н. є.) і Демокріт (460-- 370 до н. є.). Під матерією вони розуміли атоми. Левкіп і Демокріт стверджують, що атоми -- це неподільна, гранично тверда, непроникна, без будь-якої пустоти, не здатна сприйматися відчуттям (через малу величину) самостійна частинка речовини. Атом вічний, незмінний, тотожний самому собі; всередині його не відбувається ніяких змін; він не має частин тощо. Та це тільки внутрішня суть атома, а він має й зовнішні властивості. Це передусім форма: атоми бувають кулькоподібні, косинисті, гачкоподібні, якореподібні, увігнуті, випуклі тощо. Атомісти вважали, що число форм атомів нескінченне. Окрім форм, атоми розрізняються також за порядком і положенням. Кожен атом оточений порожнечею.

Арістотель (384--322 до н. є.) розуміє під матерією, по-перше, неозначену і безформну величину; по-друге, це те, з чого річ складається, і те, з чого річ виникає. Арістотелівська матерія пасивна, нежива, нездатна сама по собі з себе нічого народити. Матерія у Арістотеля вічна, має сенс існування тільки у зв'язку з формою. Матерія і форма -- два спів вічні начала. Все, що існує в природі, складається з матерії і форми. Матерія є чистою можливістю або потенціалом речі, а форма -- реалізацією цього потенціалу. Форма робить матерію дійсністю, тобто втіленням у конкретну річ. [12, c. 367]

Значний крок у розумінні матерії був зроблений у філософії XVII--XVIII ст., що була тісно пов'язана з науковим дослідженням природи, яке прогресувало відповідно до потреб тодішнього виробництва. Саме в цей період на основі даних механіки, астрономії та математики було розвинуто атомістичні уявлення античних філософів. Французький філософ П. Гасенді, відроджуючи атомістичні погляди Епікура, вважав, що матерія -- це множинність атомів, які мають внутрішній потяг до руху; англійський вчений І. Ньютон розумів матерію як сукупність атомів, наділених силами. На відміну від П. Гасенді, І. Ньютона, Р. Бойля, які висували на перше місце в розумінні матерії момент дискрет­ності, перервності будови, французький філософ і вчений В. Декарт у своїй фізиці самостійно висунув момент неперервності. Декарт ототожнював матерію з протяжністю і заперечував існування неподільних атомів і пустоти. Поза фізикою Декарт як дуаліст визнавав існування духовної субстанції. Переборюючи дуалізм Декарта, нідерландський філософ Б. Спіноза (1632--1677) розглядав протяжність і мислення як невід'ємні властивості (атрибути) єдиної матеріальної субстанції -- природи, яка є причиною самої себе. Поняття матерії і природи у Спінози тотожні. [11, c. 398]

Французькі філософи-енциклопедисти XVIII ст. намагались пов'язати воєдино концепції "матерія -- природа" і "матерія -- сукупність механічних властивостей". П. Гольбах і Д. Дідро знаходять розуміння найважливішого недоліку всіх попередніх визначень матерії. Матерія -- це те, що відображається нашими відчуттями, а також те, що викликає ці відчуття, -- стверджують вони. Для них стає очевидним, що оскільки всі властивості матерії неможливо звести до механічних, то це означає, що поняття "матерія" -- це абстрактна категорія, яка відмежовує від усіх матеріальних предметів їхні найбільш загальні властивості і якості або найбільш загальні особливості законів їхнього розвитку. Але тоді самочинно виникає питання: що первинне -- єдність у думці чи матеріальна єдність предметів?

Визнання матерії як найбільш загального початку речей, як чогось субстанційно-спільного у речах -- це тільки один бік визначення матерії. Абсолютизувати це визначення -- означає ототожнити абстрактне поняття матерії із самою матеріальною дійсністю. Усі ці проблеми неможливо було розв'язати, не поєднавши об'єктивно-діалектичного і теоретико-пізнавального визначення поняття матерії. Іншими словами, філософське поняття матерії може бути визначене тільки в межах відношення "людина -- світ". Саме в цих межах матерія визначається як філософська категорія, яка позначає світ як об'єктивну дійсність, що подається людині суб'єктивно, існуючи незалежно від її свідомості.

Слід зауважити, що визначення матерії справедливе тільки відносно чогось протилежного, якісно відмінного від неї. Єдиною якістю, яка відмінна від матерії, є свідомість. Адже, відображаючись у свідомості, матерія існує подвійно: як природний процес мислення і предмет, завдяки якому це мислення виникає.

Отже, об'єктивним змістом філософського поняття матерії є не "загальна ознака" існування поза свідомістю, а складний, суперечливий процес позначення свідомості буттям на шляху практичної діяльності людини. Свідомість є протилежністю матерії тільки як такої, що існує поза нами, діє на нас і є образом відображуваного.

Таким чином, у поняття матерії включається все те в картині світу, що перебуває в процесі постійної зміни і розвитку стосовно людини. А це конкретизує також і поняття об'єктивної реальності як існування того, що здатне відображатися завдяки свідомості. [11, c. 264]

2.2 Ідеальне, як категорія матеріального

Філософське поняття матерії виявляє насамперед таку властивість матеріальних предметів, як реальність. Матеріальне буття речей -- це реальне існування, на відміну від ідеального, відображеного існування цих предметів у нашій свідомості, у відчуттях, уявленнях і поняттях.

Іншим моментом, який характеризує об'єктивний зміст філософського поняття матерії, є тілесність. Адже в основі процесу відображення, пізнання є матеріальна взаємодія зовнішніх предметів з матерією нашого тіла і суспільно-історична діяльність людини стосовно перетворення світу.

Філософське визначення матерії вказує на можливість пізнання, корені якої сягають глибин об'єктивного характеру існування речей. Ця можливість виявляється у всезагальній якості матеріального світу -- якості відображення.

Всезагальна якість відображення в людині виявляється як її особлива здатність -- відтворення матеріального світу в ідеальних образах. В основі цієї здатності лежить специфічність діяльності людини. Людина свідомо, творчо випрацьовує свій пізнавальний образ, перетворивши дані відчуттів. Пізнавальний образ є відображенням усвідомленим. Саме тому в процесі науково-теоретичного мислення людина завжди усвідомлює, що об'єктивний зміст знань (матеріальне) -- явище нескінченно глибше і багатше, ніж усвідомлений зміст цих знань (ідеальне). [1, c. 245]

Такий аналіз розуміння матерії дає змогу зробити висновок: матерія -- це все те, що здатне існувати об'єктивно, як протилежність свідомості, яка й відображає її (матерію) в ідеальних образах. Але для того, щоб відбувався процес відображення, має існувати історично конкретно визначений прояв матерії, який і визначається поняттям матеріального. Якщо поняття матерії вказує на об'єктивний характер здатності відображення, то поняття матеріального -- на те, що це відображення має суб'єктивну форму, що результатом відображення матеріального є суб'єктивно існуючий його образ -- ідеальне.

Матеріальне протилежне ідеальному, а ідеальне -- похідне від матеріального. Матеріальне фіксує фундаментальну ознаку світу, вказуючи на основу його єдності, на єдине джерело походження й існування різноманітних явищ дійсності. Матеріальне є те, що не спричинене дією будь-яких інших, надматеріальних факторів і тому виступає абсолютно первинним, зберігаючись у всіляких перетвореннях речей.

Специфіка ідеального полягає в тому, що, відображаючи властивості матеріального, саме воно цих властивостей не має і що воно безпосередньо існує лише як необхідний момент, активна форма свідомої діяльності людини. Ідеальне, отже, є по суті тим же матеріальним, але в образному творенні людиною.

Такий розгляд матеріального й ідеального показує, що самі по собі матеріальне чи ідеальне не існують. Найголовніше -- поняття матеріального й ідеального потрібні людині для того, щоб вона змогла у реально існуючому світі чітко зорієнтуватися: де конкретно існуючий предмет, де прообраз, а де образ цього предмета.

Поняття матеріального й ідеального відіграють важливу роль в організації життя людини і суспільства. Річ у тім, що людина завжди прогнозує своє життя, перебуваючи у стані пошуку майбутнього.

Виходячи з позиції єдності матеріального й ідеального, очевидним є те, що прогноз людини буде більш успішним тільки тоді, коли вона відштовхуватиметься від об'єктивної природи існування світу -- від матеріального, водночас керуючись ідеальним як досконалим, довершеним образом, який відповідає обраному ідеалові. [10, c. 341]

Розділ 3. Проблема ідеального і сучасній науковій філософії

У історії філософії приймалися ряд спроб розв'язання проблеми ідеального. Вперше проблема ідеального виникає у часи античної філософії. Проблема ідеального має важливе місце у філософії античності, хоча поняття ідеального як немає. Під ідеальним цей бачили дух, душа. У філософії Платона або Ньютона вперше виникає трактування ідеального як нематеріального. У Платона ідеальне первинне, є самостійною сутністю, яка творить світ образу і протистоїть цьому матеріального світу. Концепція ідеального, котре виражається у концепції душі, у Аристотеля розроблено понад ґрунтовно допрацьований і містить низку позитивних моментів. Аристотель стверджує, що це, що знаємо, ми з наших відчуттів. «Досягнуте розумом є у почуттях які сприймаються у формах... І тому істота, яка не має відчуттів, нічого не навчиться, і щось зрозуміє». Незалежність предмета враження стверджується Арістотелем категорично, але водночас в ідеальному є схожість із матеріальним світом. «Щодо будь-якого почуття необхідно взагалі визнати, що є те, що здатне приймати форми віжчутного без його матерії, аналогічно, як віск сприймає відбиток персня без заліза чи золота». Душа визначається Арістотелем формою. Відчуття ж - форма почуттєва які сприймаються якісно. Так само Аристотель ототожнює душу, ідеальне з нематеріальним [3, c.125]

Інша велика спроба розв'язання проблеми ідеального робиться у німецькій класичної філософії Гегелем. Гегелевске трактування ідеального власне теж не виходить межі пояснення ідеального як не матеріального. Філософія Гегеля - філософія розвитку абсолютної логічного ідеї. Ідеальне визначається у Гегеля як зняте, як засіб існування кінцевого в нескінченному. Гегель постулює первинність ідеї, ідеального, що веде до перетворення свідомості на самостійну сутність, створюючу світ. У історії філософії вперше Гегель пов'язав ідеальне із нескінченним світовим процесом. Попри цінні моменти, гегелівська трактування ідеального витримана у традиції Платона або Ньютона. Ідеалістичним основами філософії Гегеля неможливо розкрити сутність поняття ідеального.

Німецька класична філософія послужила відправною точкою обох великих напрямів XIX - XX ст.: некласичної філософії і філософії марксизму. У XX в. виділяють три великих течії у філософії: аналітична філософія, філософія екзистенціалізму і марксизм. Проблема ідеального є одним із критичних в оцінці цих течій сучасної філософії. Аналітична філософія вважає єдиним можливим справою філософії аналіз мови науки. Центральної проблемою постмодернізму стає осмислення тексту. У постмодернізмі немає фундаментального поняття свідомості, це поняття зникла з філософії цього течії. [7, c. 413]

У центрі уваги екзистенціалізму - проблеми сенсу життя, індивідуальної свободи і відповідальності. Основне поняття цього течії - поняття екзистенції як особистості. Екзистенція - центральне ядро людського «Я» як конкретної неповторною особистості. Людське існування - потік переживань, який має жодної раціональної організації, законів та здорового глузду. Слід зазначити, що у своїх засадах екзистенціалізм немає ніякої опертя матеріал приватних наук. [3, c. 263]

Глибокий розробку проблема ідеального отримало філософії марксизму. У розвитку марксизму зазвичай виділяють два етапу. Перший - етап К.Маркса, Ф.Енгельса, другий - В.І.Леніна. Науковість марксизму у тому, що він принципово й остаточно вирішив важливі питання філософії, які можна вирішити інакше. Матеріалізм минулого розумів людину тільки як частину природи, тоді як і діалектичному матеріалізмі людина сприймається як соціальне істота, провідна діяльність якого полягає - в праці.

Вперше послідовне матеріалістичний розв'язання проблеми ідеального було розроблено у науковій філософії Марксом і Енгельсом. «…Ідеальне не що інше, як матеріальне,пересаджене в людську голову і перетворене на ній».

Наступний крок у розробці матеріалістичного розуміння проблеми ідеального робить В.І.Ленін у роботі «Матеріалізм і емпіріокритицизм». Найважливішим відкриттям Леніна є спосіб визначення понять матерію та свідомості через протиставлення одна одній. Ленін доводить матеріалістичну теорію відображення предметів свідомістю людини. Відчуття - відображення речей, відчуття - зв'язок свідомості з зовнішнім світом. Поза нами існують речі, наші сприйняття - образи цих речей. Перевірка цих образів, відділення істинних від помилкових дається практикою, що підтверджує, що свідомість має «зміст, яке залежить від суб'єкта, залежною ні від чоловіка, ні від людства». Віддзеркалення головне властивістю свідомості.

Отже, у "класичному марксизмі в принциповому вигляді розкрили найважливіші риси ідеального. Поняття ідеального вимагає подальшої розробки з урахуванням науково-технічного прогресу XX в.

У XX в. було запропоновано нову форму діалектичного матеріалізму, що була названа конкретно-загальною теорією діалектичного матеріалізму і є сучасної формою наукової філософії. У основі конкретно-загальної теорії - концепція єдиного, закономірного світового процесу (ЄЗСП), що спирається на дані приватних наук. Конкретно-загальна теорія дозволяє пояснити закономірне поява чоловіки й вивести ідеальне із лідерів світового процесу розвитку. У зв'язку з цим визначення ідеального отримує подальшу розробку. [7, с. 414]

«Ідеальне - предмет, позбавлений свого матеріального субстрату, безпосереднього конкретно-почуттєвого буття й існуючий з урахуванням особливого матеріального субстрату - людини». Цю ухвалу, з погляду, схоплює саму поняття ідеального. Універсальність ідеальної форми у тому, що свідомість людини здатне заміщати будь-які матеріальні субстрати. Свідомість людини вищої формою відображення об'єктивну реальність.

Отже, наукова філософія наповнила поняття ідеального глибоким здоровим глуздом і змістом. Наукове поняття ідеального, на погляд, дозволяє вирішувати фундаментальних проблем психології. Психологія досі не знає критерію психічного, не знає, якою етапі (рівні) розвитку живого з'являється психічне.

Особливого значення проблема ідеального купує сучасному розвитку науки, посилення роллю у розвитку суспільств, з приходом комп'ютерна техніка. Концепція ідеального містить у собі ключі до проблемі мозку і машини. Поява комп'ютера порушує питання специфіці людської свідомості, його схожості і відмінності з діяльністю комп'ютера. На відміну від комп'ютера, чоловік в багатофакторній ситуації не перебирає всі можливі варіанти рішень, оскільки це пояснити неможливо через обмеження у часі, інших обставин, а будує її модель з обмеженою кількістю елементів. Але це головна відмінність мозку людини від машини. Комп'ютер повністю складається з фізичних систем, людина ж інтегральне соціальне істота, тому нескінченно складніше комп'ютера. У комп'ютері відсутня ідеальне.

Розуміння ідеального як специфічного якості людської свідомості допоможе визначити місце людини у світі, його ставлення до світу. У разі кризи цивілізації здатність людської свідомості передбачити майбутнє грає особливо значної ролі. [2, c. 324]

Висновки

Велике значення проблема ідеального набуває на сучасному етапі розвитку науки, з посиленням ролі науки в розвитку суспільства. Проблема ідеального тісно пов'язана з приватними науками, в різній мірі задіяна у всій системі наук. Наприклад, у фізиці вона виступає у зв'язку з антропним принципом. Поняття психічного як ідеального грає ключову роль у психології та педагогіці. У психології актуальним залишається питання, яким чином і до яких меж психічне (ідеальне) здатне впливати на фізичне. У логіці проблема ідеального коштує як питання про природу та походження ідеальних логічних об'єктів як особливого роду ідеалізованих об'єктів, що володіють особливим буттям (числа, фігури, абстрактні об'єкти науки, загальні поняття). Розвиток теорії штучного інтелекту в природничому плані йде повним ходом, а філософський аналіз цього явища значно відстає. У свою чергу наукове розуміння проблеми ідеального дасть основу для подальшого наукового прогресу в галузі технічного моделювання розумових процесів.

Дуже важливим є соціальний аспект проблеми ідеального. Суспільство як складний феномен являє собою сукупність матеріального і ідеального компонентів. У науковій філософії розроблено уявлення, що в кінцевому рахунку матеріальні умови грають визначальну роль в житті суспільства (хоча є автори, що ставлять під сумнів цей факт), одночасно з цим ідеальне залишається одним з факторів суспільного розвитку. Більш того, на сучасному етапі історії роль суб'єктивного чинника значно зросла. Від думок, ідей, цінностей, якими керуються при прийнятті рішень окремі індивіди, деколи може залежати людське життя і доля людства.

Нарешті, проблема ідеального є однією з критеріальних для оцінки конкуруючих течій сучасних світової філософії: екзистенціалізму, аналітичної філософії, неотомізму, постмодернізму, марксизму. Підходи до вирішення проблеми ідеального в кожній філософській системі виявляють її евристичні можливості і ступінь теоретичної зрілості.

Список використаної літератури

1. Абрамян Л.А. Ідеально чи ідеальне? (Кілька зауважень в ході дискусії) / / Питання філософії. 1987. № 10.

2. Баткин Л.О постмодернизме и «постмодернизме» // Октябрь, 1996, № 10.

3. Гвозданний В.А., Гусєв Г.А. Основи філософії: етапи розвитку та сучасні проблеми. - М.: Наука, 2007.

4. Дубровський Д.І. Проблема ідеального. -- М.: Канон, 2002. -- 368 с.

5. Ільєнков Е.В. Ідеальне / / Філософська енциклопедія, т. 2, с. 219-227

6. Классен Е.Г. Категорія «ідеальне» в роботах К. Маркса. / / Питання філософії. 1987. № 10.

7. Радугин А.А. Філософія: Курс лекцій. - М.: Инфра-М, 2008.

8. Соколов А.В. Ідеальне: проблеми і гіпотези / / Питання філософії. 1987. № 9.

9. Тюхтін В.С. Проблема ідеального: методологічний аспект / / Питання філософіі.1987. № 9.

10. Філософія: Підручник / За ред. В.Д. Губіна, Т.Ю. Сидорина, В.П. Філатова. - М.: Російське слово, 2006.

11. Фролов І.Т. Вступ до філософії. - М.: Справа, 2008.

12. Янковський А.В. Філософія: Підручник для вузів. - М.: Норма, 2009.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Субстанціальний і реляційний підходи до розуміння буття. Трактування категорій простору та часу у в античній філософії та філософії середньовічної Європи. Категорії простору та часу в інтерпретації німецької філософії та сучасної буржуазної філософії.

  реферат [31,7 K], добавлен 05.12.2010

 • Співвідношення міфологічного і філософського способів мислення. Уявлення про філософські категорії, їх зв'язок з практикою. Філософія як основа світогляду. Співвідношення свідомості і буття, матеріального та ідеального. Питання філософії по І. Канту.

  шпаргалка [113,1 K], добавлен 10.08.2011

 • Життя як первинна реальність, органічний процес, що передує поділу матерії і свідомості, у "філософії життя". Місце "філософії життя" в західноєвропейській філософії ХХ ст. Вчення німецького філософа Артура Шопенгауера як ідейне джерело цього напрямку.

  контрольная работа [20,6 K], добавлен 20.09.2010

 • Проблеми філософії, специфіка філософського знання. Історичні типи світогляду: міфологія, релігія, філософія. Українська філософія XIX - початку XX століть. Філософське розуміння суспільства. Діалектика та її альтернативи. Проблема людини в філософії.

  шпаргалка [179,5 K], добавлен 01.07.2009

 • Основне завдання філософії права. Неопозитивістська концепція філософії права. Предметна сфера сучасної філософії права. Проблема розрізнення і співвідношення права і закону. Розуміння права як рівностей (загального масштабу і рівної міри свободи людей).

  реферат [25,9 K], добавлен 20.05.2010

 • Розгляд попередниками німецької філософії проблеми свободи і необхідності, особливості її тлумачення. Метафізика свободи І. Канта. Тотожність необхідності і свободи у філософії Шеллінга. Проблема свободи і тотожності мислення і буття у філософії Гегеля.

  курсовая работа [47,0 K], добавлен 21.11.2010

 • Постановка проблеми світу і Бога, з якими пов'язано все інше. Орієнтація на людину - основна риса світогляду епохи Відродження. Збіг протилежностей у філософії М. Кузанського та натурфілософія Дж. Бруно. Проблема індивідуальності в гуманізмі Відродження.

  реферат [29,9 K], добавлен 21.12.2009

 • Особливості філософії серед різних форм культури. Співвідношення філософії та ідеології, науки, релігії, мистецтва. Ведична релігія і брахманізм. Створення вчення про перевтілення душ. Процес переходу від міфологічно-релігійного світогляду до філософії.

  контрольная работа [91,7 K], добавлен 04.01.2014

 • Соціальний розвиток давньогрецького суспільства. Гомерівська Греція. Натурфілософія. Поєднання філософії та зародків науки. Етико-релігійна проблематика. Піфагор та його послідовники. Класичний період давньогрецької філософії. Філософія епохи еллінізму.

  реферат [37,8 K], добавлен 09.10.2008

 • Три основні напрями філософії історії. Специфіка філософського осмислення проблеми людини у філософії, сутність людини в історії філософської думки. Філософські аспекти походження людини. Проблеми філософії на сучасному етапі. Особистість і суспільство.

  реферат [40,2 K], добавлен 08.10.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.