Теоретико-методологічні засади у філософії техніки М. Гайдеґґера, Е. Каппа та П. Енгельмейера

Чинники формування принципів відношення до феномену техніки. Історичний розвиток теоретичної рефлексії з приводу техніки. Аналіз теоретико-методологічних засад у філософському осмисленні феномена техніки на прикладі Гайдеґґера, Каппа та П. Енгельмейера.

Рубрика Философия
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 10.06.2014
Размер файла 126,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

ВСТУП

Актуальність дослідження. Традиційно проблему техніки прийнято відносити не до першого ешелону проблем самої філософії. Однак такі фактори як посилення соціального інтересу до техніки і технічних пристроїв, посилення залежності повсякденного життя від досягнень науки і техніки, прискорення життєвих темпів «міської людини , створення та популяризація Інтернету в молодіжному середовищі, пряма залежність конкретної людини від маси технічних пристроїв і також багато іншого стимулюють останнім часом інтерес філософів до проблем техніки та загострюють їх увагу вже не на техніці як феномені а на сутності самої техніки.

Техніка оцінюється в різних світоглядних парадигмах то як надія і панацея від усіх бід; то як причина занепаду культури і людини. І оптимістичні, і песимістичні оцінки, відображаючи реальні процеси і тенденції, знаходять своє вираження і розробку у філософії техніки.

Термін «техніка» з'являється в елліністичній філософії, про нього не часто згадують у подальших філософських ученнях, але технічний мотив простежується у вирішенні проблем взаємодії людини та природи, людини та іншої людини. Сама ідея техніки відповідає споконвічній потребі людини в благополучному співіснуванні із середовищем. Поняття техніки бере свій початок у античному понятті фЭчнз, яке на думку М. Гайдеґґера взагалі є однією з гарантій існування самої метафізики.

Актуальність проблеми техніки полягає насамперед у тому, що будь-яка спроба її розробки об'єднує в ціле різноманітну філософську проблематику, причому в абсолютно конкретному контексті пошуку позитивних, конструктивних, а не деструктивних рішень. Сам характер сучасної цевілізаціі пов'язаний з техноцентрізмом. Що створює небезпеку втрати сучасним суспільством гуманістичних цінностей і може привести її до техноцізму. Крім того, слід зазначити що феномен техніки зазнав значних змін, за час свого існування, сучасні етапи якого ще не до кінця осмислені і тільки повинні бути представлені до своєї теоретичної рефлексії.

Нове осмислення техніки можна зробити тільки проголосив гасло "назад до техніки", маючи на увазі врахування досвіду попередніх філософів техніки, узагальнюючи і синтезуючи їх теоретичний досвід в єдину систему.

Ступінь наукової розробки проблеми. Філософія техніки - динамічно і широко, розвинута область знання, академічна дисципліна з більш ніж столітньою історією, зі своїми авторитетами, класиками і традиціями. За останні роки у нас з'явилося чимало цікавих праць з філософії техніки. Серед авторів, що активно працюють над темою, слід назвати передусім Абрамову Н.Т., Акчурина І.А., Алексєєву І.А., Аршинова Б.І., Розова М.А., Багдасар'ян Н.Г., Баксанського О.Е., Гайденко П.П, Горохова В.Г., Долгова К.М., Разіна В.М., Єфременко Д.В., Катасонова А.В., Козлова Б.І., Кормнов ІЛ., Крилову І.А., Кузнєцову Н.І., Лісеева І.К., Мамчур И.А., Меркулова І.П., Огурцова А.П., Попова Є.В., Порус В.Н., Разіна В.М., Симоненко О.Д., Старостіна Б.А., Стьопіна B.C., Тишенко П.Д., Чешев В.В., Чумакова А.Н. та інших. Біля витоків вітчизняної традиції філософії техніки стояли Бердяєв Н.А., Булгаков С.Н., Ціолковський К.Е., Енгельмейер П.К., Федоров Н.Ф., Флоренський П.А.. За кордоном філософія техніки вже давно перетворилася на академічну дисципліну, тут повинні бути названі такі класики, як Адорно Т., Вебер М, Гелен А., Дессауер Ф., Дюркгейм Е., Лем Ст., Луман К, Мамфорда. Л., Маркс К., Маркузе Г., Рапп Ф., Сколімовський X., Тоффлер Е,, Турен А., Фромм Е., Хабермас Ю., Гайдеґґер М., Хюбнер К,, Шельскі X., Шпенглер О.,Еллюль Ж.. Юнгер Ф., Ясперс К. У роботі дається типологія онтологічних, соціальних і антропологічних трактувань феномена техніки в філософської та соціологічної літератури.

Об'єктом дослідження е еволюція уявлень про техніку в світовому філософському процесі.

Предмет дослідження - теоретико-методологічних засади у філософії техніки М. Гайдеґґера, Е. Каппа та П. Енгельмейера.

Метою дослідження є аналіз теоретико-методологічних засад у філософському осмисленні феномена техніки на прикладі систем філософії техніки М. Гайдеґґера, Е. Каппа та П. Енгельмейера. Поставлена мета зумовила необхідність розв'язання таких завдань:

сформулювати класичну концептуалізацію поняття «техніка» та базис її конфігурації;

визначити чинники формування принципів відношення до феномену техніки;

простежити загальну логіку визначень техніки, історичний розвиток теоретичної рефлексії з приводу техніки;

порівняти позиції аналізованих авторів щодо проблеми техніки;

з'ясувати яким чином кожен з філософів техніки встановлював структуру своєї філософської системи техніки;

Теоретико-методологічні основи досліджений. Специфіка об'єкта та мета дослідження вимагають використання комплексного підходу, що потребує поєднання філософсько-антропологічних, культурно-історичних та логіко- аналітичних методів. У дослідженні поєднано феноменологічний та діалектичний підходи, що веде до системного розгляду феномену техніки. Використано аналітико-синтетичний та індуктивно-дедуктивний методи. Застосовано історико-філософський аналіз, відповідно до якого розглянуто зміст конкретних понять; історично-компаративний метод, що відтворює підходи до становлення концепту техніки як проблеми філософії техніки в історії філософської думки; метод абстрагування, який дозволяє досліджувати інобуття феномену. Теоретичну базу дослідження становлять праці вітчизняних і зарубіжних авторів у галузі філософської антропології та філософії техніки.

В роботі застосовано генетично-змістовний метод, розроблений Б.А. Грушиним, Ф.Т. Михайловим і колегами стосовно дослідження реалій суспільної свідомості. Суть цього методу полягає в тому, що проблеми визначення, співвідношень і взаємозв'язків понять в міждисциплінарному знанні повинні насамперед базуватися на вивченні становлення предмета дослідження, дослідженні його реального історичного руху та метаморфоз, який цілком не вловлюється чисто логічним, категоріальним аналізом.

Наукова новизна отриманих результатів полягає у формулюванні на основі історико-філософського та системного підходів концепту поняття техніки як феномена філософії техніки так і феномена філософії культурі.

Робота може бути використана у дослідницькій, викладацькій та експертній діяльності, в науковій дискусії, як заклик до практичних кроків у напрямку інституалізації соціальної експертизи технічних рішень.

Теоретичне та практичне значення дослідження полягає в розробці й уточненні поняття техніки як феномена філософії техніки а також техніки у творчості ключових філософів техніки: М. Гайдеґґера, Е. Каппа та П. Енгельмейера. Дана робота є необхідною основою для наукової розробки даної проблеми в подальшому. Так само вона має важливе значення для розуміння сучасного світу, як світу технічного.

Особистий внесок автора в послідовному і цілісному визначенні постановки проблеми осмислення феномена техніки у творчості М. Гайдеґґера, Е. Каппа та П. Енгельмейера. Розробка проблем техніки, зміцнює українську філософію техніки. Що, в свою чергу, спонукає українську філософії до вирішення проблем філософії світового рівня.

Структура роботи визначається її метою, завданнями та предметом дослідження. Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи - 121 сторінок, із яких основний текст викладено на 118 сторінках, список використаних джерел (40 найменувань) - 3 сторінок.

техніка філософський гайдеґґер капп

РОЗДІЛ 1. Проблеми творчості Ернста Капа

«Ответ на вопросы, которые оставляет без ответа философия, заключается в том, что они должны быть иначе поставлены.»

Гегель

Траєкторія нашої думки стає осмисленою, якщо в якості навігатора наше мислення використовує щось таке, що може привести нас до конкретної мети. Інтерес до філософії техніки наростає. І хоча сама техніка, як феномен культури, супроводжує людину з найперших його кроків, її філософське осмислення, спроба позначити техніку як один із самостійних аспектів культури не отримував такого конкретного філософського обгрунтування як у тому, чим займався Ернст Капп - перший філософ техніки. Подібно до того як і сам інтерес до техніки як до об'єкта філософської думки не був затребуваний як окрема проблема впродовж тривалого періоду в історії філософії, так і сама творча спадщина Е. Каппа не було актуально в науковій і філософській середовищах. Проте інтерес до техніки і до всього технічного - наростає в міру того, як сама людина виявляє свою власну ілюмінацію в межах сучасного світу. Разом з цим і філософське академічне середовище потребує до нового погляду на старі філософські системи, озброюючись закликом «назад до речей», розуміє під цьому безперечний рух вперед, разом з цими речами. Так і ми, розглядаємо досить актуальну сьогодні проблему техніки повертаючись до тих витоків філософської думки, які вже дерзали відшукати істину в питанні про техніку. Що є техніка? Звідки вона прийшла? Куди рухається? Ми спробуємо відповісти на ці питання розібравши теоретико-методологічні заснована першої системи філософії техніки, за авторством Ернста Каппа.

1.1 Інтелектуальна біографія Ернста Капа

В наш час неможливо себе уявити без техніки і науки. Науково-технічний прогрес є, мабуть, самою характерною домінантою західної цивілізації, якщо не її сутністю. Проте, якщо наука отримала достатньо всебічне висвітлення в багатьох працях як вчених, так і філософів, соціологів, культурологів і т.д., то техніка все ще залишається "заповідною зоною" при всій своїй значущості для доль людства вона не осмислена настільки, щоб можна було впевнено дивитися в майбутнє і розуміти сьогодення. Ось чому прийнято вважати, що філософія техніки - область порівняно молода - яка поки ще перебуває в стадії свого становлення.

Про техніку існує досить велика кількість літератури. У ній висвітлені найрізноманітніші сторони проблеми техніки, проте в цілому тут переважає описовий підхід. Сутність техніки, її глибинне і систематичне філософське осмислення поки ще розкриті недостатньо, а сама "філософія техніка" визначена лише в найзагальніших рисах [2].

Проблема сутності техніки відноситься до розряду вічних проблем. У міру того, як західна цивілізація виявляє в собі глибокі протиріччя, стає все більш актуальною потреба проникнути в сутність техніки. Справжнє як би відкидає світло на минуле, висвічує все нові і нові грані сутності техніки.

Відсутність належного ступеня розробки філософських аспектів техніки багато в чому викликано тією обставиною, що техніка як об'єкт дослідження з боку філософії являє собою значну складність. Техніка не може проявити себе як якогось "чистого", відокремленого об'єкта, бо в цьому гіпотетичному випадку вона б просто не представилася нам. Будь-який технічний пристрій - від самого примітивного і незначного до складного і важливого, - завжди "повідомляє" нам щось не тільки про себе, а й про свої творців і "користувачів"; про супутні області знання, вміння; він так чи інакше вписується в історію; сягає своїм корінням в культурні пласти суспільного життя; виявляється залученим в побут, суспільне життя, у виробництво; в ряді випадків тісно пов'язується з політикою і виявляється мало не вирішальним аргументом при визначенні пріоритетів суспільних систем. Техніка - це і пропаганда "за" або "проти" системи, це спосіб життя, це ступінь свободи особистості і суспільства і т.п. Все це і визначає безприкладну складність предметного поля техніки.

Одне ясно, що тут мають бути додані міждисциплінарні зусилля. Вони, однак, неминуче породжують проблему узгодження підсумків дослідження, які не завжди так просто піддаються такому узгодженню. Рефлексування з приводу техніки, таким чином, повинно надати якийсь різновид синтезу дисциплінарних підходів, але при цьому як би вислизає можливість виявлення власне сутності техніки як самостійного феномена нашого буття, і це віддаляє нас від бажаної мети.

Ернст Капп був лівим гегельянцем. Основне його наукове дослідження - двотомне "Vergleichende allgemeine Erdkunde" (Загальна і порівняльна географія, 1845) являло собою спробу перевести динамічний гегелівський ідеалізм на матеріалістичний мову [23]. Ернст Капп прагнув побудувати свою матеріалістичну систему за допомогою співвідношення гегелівської філософії з новою географічної концепцією Ріттера, відомого німецького мислителя і географа. "Загальна і порівняльна географія " Каппа передбачала те, що сьогодні нами могло бути названо "екологічною філософією". У цій праці виявляється мета Ернста Каппа простежити формуючий вплив географічного середовища на соціальні та культурні структури, йшлося про географічний детермінізм. Річки, внутрішні моря й океани впливають не тільки на економіку і культуру в цілому, але також і на політичні та військові форми організації суспільства, а так само на національний зміст етносів. З іншого боку, це капповске застосування гегелівської діалектики закликає до "колонізації" географічного середовища і її внутрішньому і зовнішньому перетворенню [1].

Історія для Каппа є специфічною в кожному випадку фіксацією спроб людини сприймати виклики довкілля, спроб подолати залежність від природи. Це дуже важливо в питанні про техніку. Внаслідок цього виникає потреба культивування простору (за допомогою землеробства, гірничої справи, архітектури, і т.д.) і часу (спочатку за допомогою систем комунікації починаючи від мови і до телеграфу). Щодо телеграфу Капп писав, що в його найбільш досконалих формах він приведе до створення "універсальної телеграфії" [8], що буде зв'язувати мови різних народів світу, знакові системи, винаходи, що, в свою чергу, призведе до глобального перетворенню Землі і до перетворення її в гідну для людини середу проживання. Ми називаємо це «терраформацієй терраформації». Це, однак, можливо лише в тому випадку, якщо зовнішня "колонізація" природного середовища буде супроводжуватися і доповнюватися внутрішньої "колонізацією" людського середовища. Як показав Ханс-Мартін Засс, капповска концепція "внутрішньої колонізації" (innere Kolonisation), в самому ранньому творі з філософії техніки, - найбільш оригінальна [7].

1.2 Система поглядів Ернста Капа

Оскільки світ, в якому жив сам Капп, був уже "колонізованим" зовні, природно, що він зосереджує свої зусилля на доказуванні необхідності "внутрішньої колонізації" у вигляді здійснення певної політики. Однак наприкінці 40-х років він, як, і Маркс, зіткнувся з владою тодішньої Німеччини, коли він випустив невелику книгу під назвою "Der konstituierte Despotismus und die konstitutionelle Freiheit" (Узаконений деспотизм і конституційні свободи, 1849) [15]. Почалися судові переслідування за звинуваченням Ернста Каппа в підбурюванні до бунту, і він був змушений покинути Німеччину. Однак, на відміну від Маркса, він вибраний не Лондон, а Америку. Капп емігрує до Америки, в поселення перших німецьких колоністів в центральному Техасі, де його інтерес докорінно зміщується з "внутрішньої колонізацією "до" колонізації зовнішньої". З його листів до друга можна простежити, що він "замінив комфорт тяжкою працею і звичне для нього перо незвичній лопаті" і спробував, будучи фермером і винахідником, стати "вільною людиною на вільній Землі [6]" , за словами Гете. Залишаючись фермером, він наступні два десятиліття веде замкнутий спосіб життя, пов'язаний лише з сільськогосподарськими знаряддями і машинами.

 Після громадянської війни Капп (який виступив проти рабовласництва незважаючи на те, що його син воював на боці Конфедерації), вирішує відвідати Німеччину. В дорозі він тяжко захворів, і лікар порадив йому не ризикувати і їхати назад до Америки. Капп приймає рішення залишитися на батьківщині і повернутися до наукової діяльності. Відновивши її, він переглядає свою філософію географії і, використовуючи досвід, накопичений в Америці, формулює свою філософію техніки, в якій знаряддя і зброя розглядаються ним як різні види продовження ("проекції") людських органів [18]. На думку Каппа, "виникаюче між знаряддями і органами людини внутрішнє, хоча і є скоріше несвідоме відкриттям, ніж свідомим винаходом, - полягає в тому, що в знарядді людина систематично відтворює себе самого. І, відтак, якщо контролюючим фактором є людський орган, корисність і силу якого необхідно збільшити, то власна форма знаряддя повинна виходити з форми цього органу [4].

Капп не розглядає все це як усвідомлюваний процес. У багатьох випадках тільки після появи самого факту стають очевидними морфологічні паралелі. Саме на основі такого погляду Капп розглядає залізницю як "екстерналізацію" ("втілення") кровообігу, його наочної форми, телеграф - як зовнішню форму і продовження нервової системи. Необхідно також сказати, що аргументація Каппа зовсім не обмежується аналогіями з знаряддями і системами машин. Його праця містить також першу філософську рефлексію про нову науку - технічної інженерії у вигляді аналізу, даного Францем Рело в його класичній праці "Theoretiseche Kinematik: Grundzuge einer Theorie des Maschinenwesens" (Теоретична кінематика: основи теорії машинознавства, 1875), причому Капп виявляє подібні риси між зробленим Рело описом машини, що накладає обмеження на методологію, і характером етики, що накладає обмеження на людські дії та вчинки [8]. На закінчення Капп навіть і державу розглядає як зовнішнє розширення духовного життя, як res publica або externa людської природи. Саме Капп першим проаналізував ці ідеї.

У роботі "Grundlinien einer Philosophie der Technik" ("Основи філософії техніки") (1877) Капп розглядає техніку та її знаряддя як "проекцію" людських органів [34]. Ідея на той час була не нова, але заслуга Каппа була саме в тому, що він дав систематичну і детальну розробку цієї теми. Звичайно, техніка - справа рук людини. І Капп прямо пише, що "які б не були предмети мислення, те, що думка знаходить в результаті своїх думок, завжди є людина". Спочатку людина була частиною природи, але з виходом з неї для нього почалася нова епоха - епоха техніки. Взаємодія цілісності організму і його органів із зовнішнім світом лежить в основі освоєння людиною природи. Людина "здатна творчо і рецептивно розширювати не обмеженні дані йому, нарівні з тваринами чуттєві здібності, завдяки механічним засобам - справі своїх рук [23]". У свідомості людини формуються: Людина і все те, що поза ним - зовнішній світ. Для Каппа цей світ не обмежується "природою". У ньому є природне і штучне.

Дуже цікаво міркування філософа про взаємовідносини тіла і "Я". "Тільки з достовірністю тілесного існування «Я» вступає до тями".

Так як "я", по Каппу, невіддільне від тіла, то і "всі засоби культури, грубо матеріальної або найтоншої конструкції, є нічим іншим, як проекціями органів". Звичайно, з деяким застереженням можна сказати, що органопроекція є для Каппа початок культури, так як Капп підкреслює, що техніка не включена в природу, а виникає з неї як якісно новий реальний стан. Штучне середовище є відображенням зовні, як у дзеркалі, внутрішнього світу людини.

Але цей створений світ - засіб самопізнання людини, як би у вигляді акта зворотного перенесення відображення із зовнішнього світу у внутрішній. Механізм, створений несвідомо з органічного зразка, сам служить для пояснення і розуміння організму. У цьому і полягає суть органопроекції.

Техніка, по Каппу, - це і є органопроекція, що знаменує собою виникнення людини.

Ще більш загальний зміст Капп вкладає в поняття "знаряддя", виділяючи в ньому зовнішню мету його створення, тобто форму, оформлення уживаного для цієї мети матеріалу. Тут велику роль відіграє інстинкт як несвідома воля організму [6]. Неточний процес пізнання техніки та самопізнання відбувається приблизно так:

Етап несвідомого творення (інстинкт).

Порівняння оригінального (органу або член тіла) і відображення (знаряддя).

Свідомості збігу між органами і знаряддями аж до тотожності.

Відзначаючи іноді відсутність формальної подібності, Капп підкреслює, що виявляється схожість загальної доцільної механічної дії з органічною єдністю життя: харчуванням, обміном речовин, "старінням органів". Наприклад, локомотив, що завантажується паливом в якості джерела живлення, має деякий внутрішній устрій з різних функціональних частин, ці частини мають властивість зносу, і навіть є продукти розпаду (сажа, дим). Можна сказати, що принцип органопроекції Каппа застосуємо тільки на ранніх етапах розвитку техніки, але не до справжнього моменту огляду на появу складних технічних приладів і систем, а також розвитку електротехніки та кібернетики. Однак позицію Каппа дуже легко трансформувати, підкресливши, що людина і в сучасній техніці не придумує нічого нового, а розширює і поглиблює свої природні можливості. При переході від окремих створінь техніки до засобів, що носять системний характер, також можна простежити певну органопроекцію. Наприклад, авто-залізні дороги разом з морськими шляхами утворюють економічну "кровоносну" систему. "Кров" - це продукти необхідні для існування людини. Десяткова система числення бере за основу десять пальців руки і так далі.

Як би там не було, принцип органопроекції Каппа - є перша філософська спроба осмислення техніки і її "антропні" начала. Тим не менше, питання: Що таке техніка, і який її генезис? - І далі зберігає свою актуальність.

Однак Капп розглядає Техніку і Людини як би у відриві від самої технічного середовища, яке формується і впливає на соціально-економічні сфери життя. Проблему впливу техніки на свідомість людини відчували і ті люди, які цю техніку розвивали [16].

Увібравши в себе механістичні погляди, онтологічно зрівнюючи природу і техніку, вводячи поняття "природної душі", Капп, проте, в основному зосереджується на ідеї органопроекції техніки. Він пише:"... що виникає між знаряддями і органами людини внутрішнє ставлення, і ми повинні це виявити і підкреслити, хоча і є скоріше несвідомим відкриттям, ніж свідомим винаходом, полягає в тому, що в знарядді людина систематично відтворює себе самого. І, раз контролюючим фактором є людський орган, корисність і силу якого необхідно збільшити, то власне форма знаряддя повинна виходити з форми цього органу".

3-3,5 млн. років тому мавпа, вдаривши одним каменем про іншу, виготовила гостре рубило (створила технічний виріб). Більше двох мільйонів років знадобилося для того, щоб мавпа (що перетворюється в пітекантропа) усвідомила, що це рубило можна не викидати, а зберегти, використовувати або передати своєму родичеві і, що важливіше, за допомогою якихось знаків можна передати своє знання (технологію виготовлення) другий мавпі. Чи могла володіти мавпа здатністю розумної істоти до органопроекції? На наш погляд, ні, тому що слідуючи Каппу для цього їй необхідно було б мати такі здібності: 1) усвідомлювати себе, свій внутрішній світ; 2) проектувати свій внутрішній світ на навколишню реальність; 3) аналізувати результати проекції, вибирати кращі варіанти; 4) здійснювати зворотню проекцію і на основі дослідження плодів рук своїх пізнавати себе. Всім, що перераховано вище, можуть володіти лише повноцінно розумні істоти, однак по Каппу техніка виникла тоді, коли людина як біологічна розумна істота ще не була сформована.

Враховуючи відсутність повноцінної розумності у людини в той період, можна зробити висновок, що векторизована спрямованість на ускладнення технічних виробів могла виникнути тільки в технічних системах, коли один виріб (виробник нових ознак) вдосконалюється для забезпечення нарощування параметрів іншого виробу (споживача даних нових ознак) під впливом двох формують тенденцій. Перша - прагнення споживача індивідуалізувати споживання - є відкритою зверху, тобто не створює якісних обмежень для отримання нових корисних ознак (всі обмеження кількісні). Друга - прагнення виробника уніфікувати виробництво - закрита знизу, тому що немає ніяких передумов для зменшення досягнутих функціональних параметрів у створених раніше технічних виробах. При цьому поняття "прагнення" набуває гранично об'єктивний сенс таксиса, відповідності системі вимог до параметрів [39].

Очевидно, що принципи органопроекції Каппа не містять в собі істотного гносеологічного потенціалу для осмислення такого феномена, як техноеволюція. У початковий момент зародження техніки у людиноподібної мавпи просто нічого було проектувати в навколишній світ, та й не могла вона це робити. Пізніше, коли людина набуває розумність, проста проекція його внутрішнього світу в зовнішній вже була не так вже й потрібна, тому що нарощування параметрів технічних виробів значною мірою було націлене на забезпечення іншої техніки [13]. Причому, частка виробів, що є безпосередньою проекцією внутрішнього світу людини, в загальній кількості технічних виробів швидко спадала. У теперішній же час, якщо людина що і проектує в навколишньому світі, так це параметри одного технічного вироби на параметри іншого. Якщо він що і пізнає в процесі зворотної проекції, так це параметри другого вироба для перенесення їх на параметри третього.

Висновки до першого розділу

Треба визнати збільшення, останнім часом, у впливі техногенного середовища на політичну, економічну, соціальну, культурну сфери життя суспільства, так само як виникає відчуження людини від природи, інших людей і від самої себе. Серед філософів техніки немає одностайності в питанні про причини появи сучасної проблеми техніки, її витоків і шляхів виходу із цієї ситуації.

Питання про техніку виявляється набагато глибшим, ніж це уявлялося на перший погляд; своїм корінням віно йде у онтологію і антропологію.

Технічна цивілізація - це суспільство, в якому людина не тільки є "конструктором світу", а й сама стає "об'єктом конструювання", тобто технократичне суспільство заздалегідь планує і визначає умови і, в кінцевому рахунку, також сенс індивідуального і соціального буття людини.

Обговорення широкого кола проблем філософії техніки може мати не тільки важливе значення для філософії в цілому, але також відігравати певну роль в гуманізації і тим самим підвищення культури технічного мислення. Необхідно розуміння єдності системи "природа-людина-техніка-гуманізм", порушення якого призводить до трагічних наслідків. Важко повірити в те, що людство прислухається до закликів змінити свій світогляд. Ймовірно, причиною цього процесу може стати тільки якась глобальна катастрофа, яка надасть драматичний вплив на свідомість населення. Однак нам хочеться вірити, що багато залежить від самих людей, від здатності розглядати об'єктивну реальність. У цьому важливу роль мають відігравати філософи, інженери-науковці і філософи техніки.

РОЗДІЛ 2. Петро Климентійович Енгельмейер і його роль в російській філософії техніки

«Если бы у слепого спросили, что такое зрение, то он ответил бы, что это слепота»

Гераклит Эфесский

Реальність, викликана не стільки технікою, скільки технічної цивілізацією, вимагає: по перше, особливого осмислення техніки, її природи і сутності, по друге, з'ясування ролі особистості в цьому процесі, в третьому, пошук шляхів вирішення цих проблем. Тому в перспективі актуальна не відмова людини від техніки, від технічного відношення до світу без якого не можливе існування людської цивілізації, а пошук нових гуманітарних форм їх відносин, що викликають інтерес, до проблем людської культури та інноваційної діяльності.

Техніка привертала увагу філософів ще в давнину, однак, предметом науково-філософського аналізу вона стало тільки наприкінці 19 і початку 20 століття. Для багатьох саме з'єднання слів «філософія» і «техніка» здавалися протиприродними але сьогодні техніка, є об'єктом пильної уваги філософів, а термін «філософія техніки» став звичним.

Російський учений інженер-механік і філософ техніки П.К. Енгельмейер, творчість якого недостатньо досліджена. Він був одним з перших, хто на рубежі століть, відгукнувся на запити і потреби якісно нової історичної епохи, що настала у розвитку техніки, зробивши предметом своїх досліджень техніку і творчість.

Незважаючи на що з'являється інтерес до П.К. Енгельмейера і його ідеям, до теперішнього часу не було систематичного дослідження джерел його ідей та факторів, що сприяли їх вдосконаленню. Особистість П.К. Енгельмейера як ученого значна, а теоретична спадщина - велика, проте довгий час він знаходиться в Росії в тіні. Про життя П.К. Енгельмейер відомо не багато. У відмінності від багатьох вчених, його ім'я не ввійшло не в «БЕС», ні в інші довідкові видання, за винятком останніх років видання, наприклад: «Російські мислителі 2 половини 19, початок 20 століття» Ємельянова Б. В. і Кулекова В.В.

Кількість публікацій про теоретика інженерної справи, зовсім незначна. Однією з перших була стаття П. К. Голованова «Філософ-інженер П.К. Енгельмейер», приурочена вшануванню П. К. Енгельмейера як найстарішого працівника на поприщі філософії техніки і як післямова до цієї дати була стаття Ю. Власова «Сів, подумав, винайшов», в якій давалася оцінка, творчої діяльності П. К. Енгельмейера для Росії [12].

2.1 Інтелектуальна біографія

Філософія техніки, як самостійний напрям, існує вже майже сторіччя. У фокусі вивчення філософії техніки, стоїть феномен і сутність техніки. Незважаючи на те, що техніка є настільки давньою, як і саме людство, а феномен техніки, привертав увагу, ще античних філософів, однак поставлена ??в центр систематичного філософського аналізу вона лише в кінці 19- початку 20 століття, а самостійною філософської дисципліною стала лише в 20 столітті. Безсумнівно філософія техніки - один з найважливіших напрямків сучасної науки. Це новий філософський напрямок, що розглядає сутність людини, техніки і природи.

Вважається що «філософія техніки» - одна з найбільш молодих гілок філософського знання. Однак це не зовсім так. Поняття технік з'явилося досить давно: воно зустрічається у Платона і Аристотеля в зв'язку з аналізом знаряддя праці. «Техне» в перекладі з грецького мистецтво, майстерність, вміння [21]. Визначення і понять техніки існує безліч. Але одна дуже важлива для техніки властивість - вона є штучним утворенням. Тому якісно вона залежить безпосередньо від людини. Історично, в процесі становлення сучасної людини, розвивався і феномен техніки. У доіндустріальному суспільстві техніка виступала як майстерне ремесло. У Новий час ситуація кардинально змінюється, суспільство починає функціонувати на машинній основі. Функціонування машин накладає певний відбиток на суспільство, яке в свою чергу впливає на техніку. Така взаємодія вимагала філософського осмислення.

Філософія техніки формувалася двома напрямками: інженерним і філософським. Проаналізуємо їх. Постараємося встановити відмінності і подібності між ними. Інженерний підхід вважається першим, що має явно історичний пріоритет, своїми формами вираження «механічна філософія» і «філософія фабрикантів», тобто виробничників.

Термін «філософія техніки» використовується німецьким філософом Ернстом Капом 1808-1896, який формулює в 1877 році свою «філософію техніки». У ній знаряддя і зброя розглядаються ним як різні види продовження людських органів [18]. «Хоча саму цю ідею не можна приписувати Каппу (щось подібне говорили багато, від Аристотеля до Ральфа Отто Емерсона, але саме Капп дав її систематичну і детальну розробку у своїй роботі «Основи філософії техніки» 1877. У ній він дає перший філософський аналіз технічної інженерії, який перегукується з аналізом, даними Францем Рело. При цьому Капп виявляє схожість в описі машини, зробленої Рело, що накладають обмеження на методологію і характер етики на людські дії та вчинки. Його філософія близька до економічної філософії та дещо виходить за рамки філософії техніки, але не містить діалектичного аналізу. У 1903 році російський інженер і філософ техніки П.К. Енгельмейер, зробив доповідь політехнічному суспільству, присвячений зародженню філософії техніки. Для цього ним було зібрано безліч робіт, що стосуються різних питань цієї проблеми. В результаті дослідження простежувались 2 лінії: одна з них йде від філософів-інженерів Е. Гартіга, Ф. Рело і А. Рідлера, інша від філософів Ф. Бекона, Р. Декарта, А. Бергсона та ін. До них так само можна віднести Е. Каппа, А. Еспінас, Ф. Гоця. Ці представники філософії техніки для П.К. Енгельмейера були головними але були звичайно і іншими [1].

Часто вважається що філософія технік є західноєвропейською традицією. Однак це не зовсім так. Зародження філософських основ техніки в Росії почалося задовго до появи техніки як такої. Технічна цивілізація йде корінням в далеку давнину. Відносна простота стародавньої культури, дозволяє виявити культурний контекст і умови, в якій складалася стародавня техніка. Незвичайною особливістю тієї культури та давньої практики, є те, що всі вони з'явилися на підставі природного фактора. З ним пов'язані всі дії людини: полювання, поховання, лікування, виготовлення предметів побуту та багато іншого. У результаті такої діяльності, в рамках архаїчної і стародавньої культури формується спеціальна техніка. В архаїчній культурі людина відкрив і навчився використовувати в своїй діяльності різні природні ефект, склавши таким чином, першим техніку: знаряддя праці, одяг і т.д. В області технології головним досягненням було з'єднання в одній діяльності різних операцій, що відносяться до інших видів діяльності, а так само осмислення самої логіки діяльності. Це проявилося в з'ясуванні й запам'ятовуванні типу і послідовності операції, в представляють певний вид діяльності, який описував діяльність, що приводить до певного результату. У ній проявлявся відтінок таємниці, і надприродних сил.

Філософія техніки як результату сформованого в суспільстві певного сприйняття техніки, заснованої на ній промисловості та соціально-морального ставлення до неї, мали передумови виникнення і розвитку в Росії. Передумовами становлення філософії техніки в Росії існували і в доіндустріальний період, але були у вигляді філософсько-технічних ідей великих мислителів, випускників Московського університету: Н.Я. Данилевського, А. С. Хомякова, Н. В. Станкевича та ін., які дотримуються об'єктивно ідеалістичних поглядів [26]. Так А. С. Хомяков першоосновою сущого вважав ідеальне розумне і вільне початок, пізнання якого неможливо за допомогою звичайних пізнавальних засобів людини - відчуття і розуму, а повинно здійсняться деяким «внутрішнім знанням», «розумних зрячеством». У центрі уваги І. В. Станкевича перебували питання етики, ключові для вирішення соціальних проблем. У Росії ж в силу свого відставання, нечисленного інженерного корпусу і інтелегенції йшов тільки процес адаптації до технократичним ідеям. «Разом з тим, досить бурхливий прилучення до західноєвропейської цивілізації, стрімке поширення наук, вдосконалення освіти, широкі, насамперед професійні міжнародні контакти, (до того ж значно число вчених і інженерів інших країн працювало в Росії) викликали постійну рефлексію з приводу взаємодії двох культур, стимулювали пошуки особливих шляхів розвитку, що не зводяться до прямого запозичення чужого досвіду. А часом і заперечували його цінність для Росії.

Крім навчальних закладів, поширенню технічних знань займалися різні технічні товариства, серед них - Російське технічне товариство, утворене в 1866 році, ставило своєю метою сприяння розвитку техніки і технічної промисловості Росії. «З самого початку становлення філософії техніки в Росії в центрі її уваги опинилися проблеми технічної творчості» [див.: 12, с.101-107 .

Починаючи з 1867 року, Російське технічне товариство видавало свої праці «Записки імператорського товариства», а з 1876 року Праці постійної комісії з технічної освіти, журнал «Технічна освіта» і журнал «Технік». Журнал 2Технік» був досить популярним, висвітлював новини техніки. Його редагуванням і видання займався з 1884 по 1889 російський інженер П.К. Енгельмейер. Крім цих журналів видавалися і багато інших. Особливим інтересом користувався щомісячний журнал відкриттів, винаходів, удосконалень, новин техніки і промисловості «Технічний збірник та вісник промисловості», в якому неодноразово з'являлися статті П. К. Енгельмейера, присвячені техніці і творчості. Наприкінці 19, початку 20 століття, починає впливати на розвиток європейської філософської думки наша російська філософія в особі найвизначніших російських філософів М. Бердяєва, С. Булгакова, Н. Лоського та ін. У цей період виникла особлива потреба в новому світовідчутті [2]. Через техніку наука поєднала в єдине ціле всі людське населення планети і тому до 20 сторіччя всі життєві питання виявилися поставленими в світовому аспекті. А рубіж 19-20 століть, став еволюційним переходом до якісно нової історичної епохи, яка дала світові як ніколи багато талановитих учених, винаходів і відкриттів. Змінилося розуміння технічного, штучного і технологічного розвитку взагалі. Воно не могло бути усвідомлено лише з природно наукових позицій або з точки зору конкретних соціальних наук. Це стає завданням філософії техніки. У ній, як би, з'єдналися розуміння техніки російськими мислителями та її оцінка західноєвропейськими філософами та інженерами: Е. Каппом, А. Рідлера, А. Аспіносом та ін.

Відомо, на підставі архівів Т.І. Райнова, що дві роботи П.К. Енгельмейер так і не опубліковані, одна з них - «Що таке техніка?», В якій він знову піднімає проблему культури в техніці, закликом якої звучать його слова: «потрібна культурологія техніки!».

П. К. Енгельмейер пройшов довгий філософський шлях. Зовні можна було вважати, що філософські погляди його змінюються. Однак, джерело поглядів залишався незмінним. Точних відомостей про час смерті П.К. Енгельмейер немає. «Проте є деякі свідчення про те, що помер він у роки великої вітчизняної війни, будучи на службі у військовій промисловості». Припускають що він помер в 1941 році, коли вже перебував на пенсії.

У роботах раннього періоду, однією з яких є «Економічне значення сучасної техніки», П.К. Енгельмейер намагався осмислити роль «технічного» в суспільному житті [7]. Визначивши потреби людини в ідеальній техніці П.К. Енгельмейер шукає шляхи задоволення цих потреб. Технічне спадщина, що дісталася 19 століттю, накопичувалося в перебігу всієї багатовікової життя людства. Етимологія слова « інженер» теж дуже цікава, позначає майже теж давнє російське слово « вигаданих», тобто «мистецтво виконання», замість якого залишилося, слово «вигад», тобто вміння знайтися в різних практичних утрудненнях. Однак, «техніка», вживається і у вужчому значенні, що позначає діяльність людини технічної професії. Узагальнюючи поняття техніки, він трактує її так: техніка є вміння, а вміння є техніка. Тоді техніка є реалізація наших прагнень або перехід від мили до речі, від наміру до вчинку, від мети до її досягнення. Таким чином, техніка є виконавчий орган якої діяльності, здійснення доцільності. Для деяких техніка є знанням, спрямованим на практичні цілі і вміння звертати шкоду на користь. Для інших техніка є мистецтво, котра має на не красу а користь [9]. Останні підійшли ближче до мети, узагальнюючи поняття, вказуючи на те, що техніка є вміння викликати штучно небажані явища природи і усувати небажане. Відповідно виникає питання: що ж дає техніка? «Одні відповідають: вона долає опір, який чиниться природою нашим прагненням. Інші: вона підкорює нам природу, тобто матерію і силу, простір і час, вона створює речову культуру. Нарешті можна сказати, що вона нас оточує штучної природою, більш пристосованою, ніж природа природна до наших потреб. Ці різноманітні характеристики мають багато спільного, досить вірно відображають істотні ознаки і поняття техніки.

2.2 «Техніцизм» Енгельмейера

У своєму історичному розвитку, теоретична думка в техніці має 3 ступені узагальнення. Реміснича щабель досягнута доісторичним людиною, що включає опис небудь галузі технічної праці, що не виходить за обмежені рамки одного методу, способу, пристосування, одного мистецтва або однієї науки буде знаходиться в постійному вживанні. Технологічна щабель, досягнута в кінці 18 століття, що виражається у виробленні технологій, що збирає воєдино всі головні методи та прийоми, всі принципи техніки всіх видів праці - так само необхідна [17]. Цей ступінь не виходить за межі техніки. Тому кожну з ступенів можна представити так: якщо перша ступінь буде «з практики для практики», то друга ступінь буде «з практики для теорії». Але стрімке зростання техніки в 19 столітті висував потреба у створенні «технології технологій», витяг з різних технологій загальних їм усім прийомів, методів, правил, та приписів для найбільш успішної діяльності людини. Для цього була потрібна філософська ступінь узагальнення, що викликала глибоку потребу в розумінні проблем культури.

У російській філософії проблеми науки і техніки, їх зв'язку з соціальними, культурними та політичними питаннями стануть займати одне з найбільш важливих місць. Саме на цьому ґрунті в Росії з'явилися роботи з філософії техніки російського інженера і філософа П. К. Енгельмейера який у своїй філософії техніки зміг злити в єдине ціле теоретичне і практичне і підійти до створення технології технологій [18]. «Ми дуже давно живемо в епоху техніки, але епоха філософії техніки ще тільки починається». Такими словами знаменує П. К. Енгельмейер нове філософський напрямок в Росії.

П. К. Енгельмейер прожив насичене, цікаву і творче життя з 1855 по 1941 [27]. Його діда І.І. Енгельмейер родом з Німеччини, баварець, вивчав медицину. Здобув медичну освіту в Петербурзі, був військовим лікарям, начальником медичного напряму в Вологді і дійсним статським радником. Вважається, що це забезпечило йому і його нащадкам служилої дворянство. Батько П.К. Енгельмейера навчався в Московському університеті, мав маєток недалеко від Рязані, а мати С.Т. Петрівна була з сім'ї дворян, Зарайського повіту Рязанської губернії, поміщиця. Енгельмейера мали невеликий будинок в Москві. П. К. Енгельмейер народився в Рязані 25 березня 1855. Закінчивши гімназію в Москві, відвідував французький ліцей у Ніцці. Середня освіта було перервано перебуванням на протязі 2 років закордоном, для відновлення здоров'я [3]. У 1874 році він вступив в імператорська Московське технічне училище, після закінчення якого в 1881 році отримав диплом і звання інженера-механіка, був нагороджений знаком відрізняючи - золотою медаллю.

Він був унікальною особистістю, досконало володів кількома мовами німецьким, англійська, французьким [7]. Його інтереси були різнобічними: філософія і природознавство, електротехнік і автомобілебудування, літакобудування і суднобудування, економіка і теорія творчості, теорія конструювання машин і винахідництво, література, мистецтво і педагогіка. Тому, не даремно, на честь його сорокарічної інженерної діяльності був опублікований ювілейний нарис, в якому його порівнюють з Леонарда да Вінчі, називаючи філософа енциклопедистом, музикантом, інженером і живописцем [12].

Всю наукову діяльність П. К. Енгельмейера, можна розділити на 3 періоди: перший - філософське осмислення ролі технічного, формування ідей та світогляду, другий - постановка завдань, планів, орієнтація на формування нової науки, третій - розробка основ нової інтеграційної науки, спрямованої на творчість і творення.

З 1884 по 1889 рік він працює у видавництві журналу «Технік», спочатку стає видавцем, а потім і редактором журналу про новини техніки.

У журналі обговорювалися питання з технічної освіти: виклад механіки та інших наук, знання які необхідні для винахідників, відомості про нові книги, життєпис великих винахідників і техніків, інформація про винаходи, рекомендації для винахідників, давалися повні конструктивні проекти та багато статей П.К. Енгельмейера. У 1884 році їм була представлена ??в друк перша робота, яка називалася: «Газове нафтове виробництво і світильний газ взагалі». У загальноприйнятому викладі, з теоретичним додатком і вказівками на література. У всіх своїх публікаціях П. К. Енгельмейер представляє себе як інженер механік.

П. К. Енгельмейер представляє техніку, як систему машин, що володіє власним існуванням і специфічними законами формування і розвитку. При цьому підкреслює, що лише найпростіші технічні знаряддя можуть бути розглянуті в якості проекцій людських органів і здібностей. Н вівсі ж він називає людину істотою технічним.

У 1886 році ним винайдені лекційний Кінограф, для доказу закону паралелограма рухів і селянський соломотряс.

Другий етап 1887-1897 характерний пропагандою технічних знань, організацією винахідницької діяльності та глибоким філософським осмисленням техніки, а так само - підведенням підсумку технічних досягнень і спробами визначення форм взаємодії між технікою і суспільством. Вперше мислителем формулюються завдання філософії техніки. В цей же час формується особлива філософсько-технічна світогляд П. К. Енгельмейера [36].

Вирішуючи практичні проблеми техніки він проводить ряд теоретичних досліджень, з соціально-економічних аспектів розвитку техніки. Тому роботи, присвячені проблемам винаходи і технічної творчості, перегукуються з теоретико-пізнавальними проблемами інженерної діяльності. «19 сторіччя відкривало свої останні роки. І літописець його промислових звершень - П.К. Енгельмейер, був одним з перших, хто спробував підбити підсумки століття». У поданні російського вченого філософія техніки - це область філософського дослідження, що розкриває не тільки сутність техніки і технічної діяльності, а й інноваційну інженерну діяльність . Іншими словами, це інженерне мистецтво, яке вперше отримало за допомогою мислителя глибокий філософський зміст. Філософія техніки складається з онтології техніки, тобто вченні про її сутність, бутті, як гносеологія техніки, в якій досліджується хід пізнання, механізму розвитку техніки і технічного знання, як соціологія техніки, що займає різними аспектами соціальної адаптації техніки, що досліджує її роль у соціальному прогресі, місце в науково-технічної діяльності та її зв'язок з різними формами суспільного знання. Однак, «повноцінно осмислити її можна тільки на базі єдиного методологічного підходу, який покликане виробляти філософія техніки». Цією стороні техніки він присвятив 2 своїх книги - «економічне значення сучасної техніки» 1887 і «Технічний підсумок 19 століття» 1898.

Слово «техніка» П. К. Енгельмейер пропонує в дуже широкому вжитку: позначити їм всі людські знання та вміння, які спрямовані на практичні цілі [33]. Тоді в поняття « техніка» на його думку, увійдуть: у перших прикладна механіка, фізика, хімія, по друге, механічна, хімічна технологія, металургія, архітектурне мистецтво інженерних споруд, кораблебудування, фортифікації, в третьому, всі ремесла, в четвертих, техніка сільського господарства, в п'ятому, соціально-моральне ставлення до неї. Ми бачимо, що все, з чим стикається в житті людина, є технікою, представляє техніку і визначається технікою. «Уявіть собі, що яке-небудь технічний винахід, дає вам можливість зробити яку-небудь вашу роботу в двоє швидше. Хіба тим самим воно не дарує вам пів життя?»

Для підтвердження сказаного П.К. Енгельмейер призводить технічні винаходи, такі як: використання залізниці, замість перекладних, телефону і мікрофона, телескопа. «І як не погодиться з тими (тут, очевидно П.К. Енгельмейер мав на увазі Е. Каппа ) які говорять, що техніка удосконалила наш організм, скоротила каяття, і подарувала кожному з нас по кілька років життя.»

Представивши техніку в самому широкому сенсі, позначивши всі людські знання та вміння, спрямовані на практичні цілі, він дає їй всі права влади над природою. Розглядаючи навколишній світ людини, він зауважує насамперед, одноманітність явищ природи, а за ним виявляє причинний зв'язок, тобто закони природи. Вивчивши сили природи з 1 сторони і сили людини з іншого, знаходить в кожній з них свої переваги і переваги. Для П. К. Енгельмейера машина являє собою таке поєднання тіл, при якому як речовини , так і сили діють один на одного за законами природи, виконують певну роботу і дають результат, який був намічений людиною. Таким чином, задавшись метою знайти основну нитку в наявні винаходи, технічних нововведення, він встановив свою точку зору і висловив її так: у виробництві головну роль грає сила, а техніка вчить звідки брати силу і як її використовувати. За технікою археологи можуть встановити культуру зниклого народу, їх спосіб життя, вірувань та інше, в тому числі і його духовну культуру. Це яскраво підтверджує взаємозв'язок двох культур: речовій і духовної, зв'язок між культурою та виробництвом [31].

Відповідно до цього П. К. Енгельмейер багатовікової хід виробництва і всю історію культури розділив на 3 періода6 минуле, сьогодення і майбутнє.

1. Для проведеногоо характерно ремесло і кооперація людей.

2. Для справжнього характерна поява фабрик і кооперація машин.

3. Для майбутнього характерно підпорядкування інших сил природи, повсюдні двигуни, які можуть значно змінювати і форми виробництва.

Спокійне життя П.К. Енгельмейера не притаманна. У 1893 році він знову виїхав закордон, спочатку до Німеччини а потім до Франції, з метою поповнити знання з електротехніки. Пропрацювавши в перебігу 1893 на заводі Фейна в Штутгарті, він переїхав до Парижа для електротехнічних досліджень. А наприкінці 1896 він знову в Москві. П. К. Енгельмейер після смерті Е. Каппа в 1896 році почав публікувати в німецьких періодичних виданнях статті, в яких він так само став використовувати термін «філософія техніки». Одночасно спираючись на вітчизняні досягнення, особливо пов'язані з питаннями теорії та психології творчості він пропонує свої підходи до творчості. 1896 філософ вважає роком появи філософії техніки в Росії [3].

Багато уваги П. К. Енгельмейер приділяв питанням винахідництва, фактично він стояв біля витоку російського патентознавства.

Третій етап діяльності 1898-1910 є етапом активної теоретичної і практичної діяльності. Якщо в попередній період в основному здійснювався філософсько-аналітичний підхід до техніки і технічної діяльності, то на цьому етапі з'являється багато планів, пропозицій і дії. «Технічний підсумок 19 століття» - роботи вийшла у світ в 1898 році, близька до роботи «Економічне значення сучасної техніки», але саме в ній П. К. Енгельмейер виходить на дійсно філософський рівень. У цій роботі він знову звертається до визначення поняття «техніка». «Техніка підкорила нам природу, простір і час, матерію і силу, і сама служить цією силою, яка нестримна жене вперед колесо прогресу». Таким чином, головною особливістю техніки 19 століття він вважає підкорення сил природи.

2.3 Вклад Енгельмейера у світову філософії і техніки

Фактично «техніка є мистецтво викликати намічені корисні явища природи, користуючись відомими нам властивостями природних тіл».

Одного визначення техніки для П. К. Енгельмейера недостатньо. Розвиток техніки П. К. Енгельмейер визначає завданнями, які є результатами розвитку людських потреб. П. К. Енгельмейер, спираючись на антропологів, які досить давно встановили, що техніка, думка і мова завжди розвиваються рука об руку. Він каже: «Втім, як ми торкнулися мови, то необхідно зробити одне роз'яснення: чому ми раптом згадали про мову? Що спільного між мовою і технікою?... При правильному узагальненому розумінні техніки - а ми такого і шукаємо, мова є не більше і не менше, як технічний винахід [див.: 24, с.410-411».


Подобные документы

 • Техніка та історія людства. Філософія техніки: історія становлення, предмет вивчення. Техніка як філософське поняття. Головні проблеми досліджень у філософії техніки. Проблема оцінки техніки. Мета і функція техніки-перетворювання природи та світу людини.

  реферат [34,4 K], добавлен 12.11.2008

 • Проблeматика дослiджeнь у фiлософiї тeхнiки ХХ століття. Комп'ютeрна рeволюцiя i соцiальнi структури. Вiртуальна рeальнiсть - сьогоднiшнiй eтап розвитку та суперечності комп'ютeрної техніки. Штучний iнтeлeкт - апогeй розвитку обчислювальної техніки.

  курсовая работа [55,4 K], добавлен 13.06.2010

 • Техніка як детермінований феномен, основні аспекти її детермінації. Ідея відповідності рівня соціальної організації рівню розвитку виробничих сил, причини її поширеності на сучасному етапі. Ефективність інженерної діяльності при створенні нової техніки.

  реферат [19,2 K], добавлен 20.09.2010

 • Причини виникнення антитехнократичних тенденцій у сучасній європейській філософії. Проблема "людина-техніка" в сучасних філософсько-соціологічних теоріях. Концепції нової раціональності як спосіб подолання кризових явищ в філософії техніки.

  реферат [35,4 K], добавлен 23.10.2003

 • Зростання ролі техніки та технічного знання в житті суспільства. Філософські поняття в технічних науках у ролі світоглядних і методологічних засобів аналізу й інтеграції науково-технічного знання. Проблеми пізнавального процесу при взаємодії людини з ЕОМ.

  реферат [23,7 K], добавлен 24.10.2010

 • Наука і техніка як предмет філософського осмислення. Взаємозв’язок науки, техніки і технології. Науково-технічний прогрес і розвиток суспільства. Сутність та закономірності науково-технічної революції. Антитехнократичні тенденції у сучасній філософії.

  курсовая работа [61,9 K], добавлен 01.01.2012

 • Поняття, становлення та розвиток європейської традиції, методологічні підходи щодо її вивчення в сучасних умовах, роль комунікативної філософії в осмисленні базових її параметрів. Українська традиція в контексті суперечливих вимірів свободи та несвободи.

  реферат [30,3 K], добавлен 20.09.2010

 • Обґрунтування думки про неможливість пояснення свідомості, а лише її розуміння у працях М. Мамардашвілі. Основні моменти, в яких чітко спостерігається "відтворюваність" свідомості. Спроба осмислення філософської рефлексії Мераба Константиновича.

  эссе [26,3 K], добавлен 19.12.2015

 • Аналіз спадщини яскравого представника стоїцизму М. Аврелія. Його дефініювання філософії як науки та практики. Засади стоїчної філософії: цілісність, узгодженість з природою, скромність, апатія, що розкриваються у праці "Наодинці з собою. Роздуми".

  статья [31,2 K], добавлен 27.08.2017

 • Предмет історії філософії. Історія філософії та філософія історії. Філософський процес. Методи історико-філософського аналізу. Аристотель. Концепція історії філософії, історичного коловороту. Герменевтика. Західна та східна моделі (парадигми) філософії.

  реферат [24,1 K], добавлен 09.10.2008

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.