Розрахунок за методом двох складових миттєвих значень струму m-фазної системи АІД-АД в силовій схемі електротранспортного засобу

Застосування автономних інверторів напруги, асинхронних електродвигунів. Силова схема тягового електропривода локомотива, форми живлячої напруги. Розрахунок фазних струмів двофазної системи "автономний інвертор напруги - асинхронний електродвигун".

Рубрика Физика и энергетика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 10.11.2012
Размер файла 548,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

14

Зміст

 • Вступ
 • 1. Вихідні дані
 • 2. Вибір та обгрунтування силової схеми тягового електропривода локомотива
 • 3. Вибір та обгрунтування силової схеми автономного інвертора напруги та форми живлячої напруги
 • 3.1 Вибір та обгрунтування схеми автономного інвертора напруги
 • 3.2 Вибір форми напруги для живлення автономного інвертора напруги
 • 4. Розрахунок фазних струмів двофазної системи "автономний нвертор напруги - асинхронний електродвигун”
 • Висновок
 • Перелік використаної літератури

Вступ

Метою даної курсової роботи є вивчення особливостей застосування автономних інверторів напруги (АІН) і асинхронних електродвигунів (АД) у перспективних системах тягового автоматизованого електропривода та опанування уточного метода розрахунку фазних токів тягового блоку АІН - АД, базованого на методі двох реакцій.

Темою курсової роботи є: "Розрахунок за методом двох складових миттєвих значень струму m-фазної системи АІД-АД в силовій схемі електротранспортного засобу".

За вихідними даними потрібно виконати наступне:

вибір та обґрунтовування структури силового ланцюга тягового електроприводу;

вибір та обґрунтовування силової схеми автономного інвертора напруги та форми живлячою напруг;

провести розрахунок фазних струмів системи "автономний інвертор напруги - асинхронний двигун";

Крім цього необхідно пояснити доцільність використання в сучасних системах тягового електроприводу асинхронних електродвигунів.

1. Вихідні дані

Двофазний тяговий електродвигун АД 906Д

Діюче значення першої гармоніки фазної напруги Ud, В1 250

Активний опір статора , Ом 0,29

Активний опір ротора, приведений до опору

статора , Ом 0,22

Реактивний опір статора x1Н, Ом 1,09

Реактивний опір ротора, приведений до опору

статора x'2н, Ом 0,71

Реактивний опір намагнічуючого контуру xОН, Ом 43,7

Базова частота f1Н, Гц 33,9

Частота струму статора f1, Гц 60,0

Частота ковзання f2, Гц 1,0

Частота ковзання ротора f2Н, Гц 0,65

q = 0

2. Вибір та обгрунтування силової схеми тягового електропривода локомотива

Застосуємо у тяговому електроприводі локомотива замість машин постійного струму асинхронні тягові електродвигуни с короткозамкненим ротором, які в наш час знаходять все ширше застосування, в тому числі і на транспорті.

Для регулювання частоти обертів ротора (у широкому діапазоні швидкостей) таких двигунів необхідно їх живити багатофазною (m1?2) зміною напругою регульованої частоти.

На електрорухомому складі постійного струму вхідний перетворювач - автономний інвертор напруги, який через вхідний фільтр безпосередньо або через імпульсний перетворювач приєднаний до контактної мережі.

На сучасних автономних локомотивах з електричною передачею в якості джерела електроенергії використовується синхронний генератор (СГ), напруга СГ попередньо перетворюється у постійну напругу величина якої може стабілізовано змінятися за необхідним законом.

Згідно з теоретичними та експериментальними дослідженнями, суттєве поліпшення режимів роботи асинхронного тягового електроприводу з перетворювачами частоти може бути одержано при використанні в тяговому електроприводі двофазних асинхронних короткозамкнених електродвигунів. В той же час при застосуванні традиційних трифазних асинхронних електродвигунів існує ряд проблем, які витікають із умов їх сумісної роботи із напівпровідникова ним перетворювачами частоти.

Тому можливо використати двофазні асинхронні двигуни на тяговому рухомому складі. Використання двофазних електродвигунів в першу чергу пов'язано з поліпшенням умов сумісної роботи асинхронного двигуна. В двофазному асинхронному двигуні, вісі фазних обмоток якого взаємно перпендикулярні, усі часові гармоніки напруг у спряжених фазах перетворюються в ноль. Це дозволяє двофазному асинхронному двигуну тривало працювати при будь - якій формі живлячої напруги та дає можливість оптимізувати криву вихідної напруги автономного інвертора напруги по максимальному вмісту основної гармоніки в загальному діючому значенні. Відповідно змінюється структура та топологія вхідного перетворювачів, а в цілому, схемотехніка тягового електроприводу суттєво спрощується.

Отже, вибираємо силову схему з двома однофазними мостовими інверторами з ізольованими обмотками статора (послідовне з'єднання) ввімкненими паралельно до мережі живлення, по одному інвертору на візок. Цим досягаємо напруги 3 кВ на кожному з візків та 1,5 кВ на кожен з однофазних мостових інверторів, отже і на ізольованих обмотках статора.

3. Вибір та обгрунтування силової схеми автономного інвертора напруги та форми живлячої напруги

3.1 Вибір та обгрунтування схеми автономного інвертора напруги

Слід відмітити, що у інверторном електроприводі загальне розповсюдження отримав традиційний трьохфазний асинхронний електродвигун з короткозамкненим ротором, і зусилля розроблювачів були направлені, в основному, на відпрацювання схемотехніки і режимів перетворювачів частоти при їхній сумісній роботі з трьохфазною машиною, на вдосконалення конструкції трьохфазного електродвигуна з ціллю зниження впливу високих гармонік струму, викликаних не синусоїдальністю живлячих напруг, на рішення питань електромагнітної сумісності перетворювача та двигуна в усьому полі працюючих режимах, на удосконалення методів керування.

Проте одним із найбільш перспективних напрямків удосконалення сучасних систем асинхронного електропривода є застосування двохфазних тягових блоків "автономний інвертор напруги - асинхронний двигун”.

Тяговий електропривод з двофазним асинхронним електродвигуном, у тому числі і частотно-управляючі, не отримали поки практичного застосування. Найбільш раціональна система живлення двофазного асинхронного двигуна доводиться будувати на основі двох однофазних мостових інверторів з ізольованими обмотками статора (рисунок 3.1)

інвертор напруга локомотив електродвигун

Рисунок 3.1 Два однофазні мостові інвертори з ізольованими обмотками статора (послідовне з'єднання).

Система частотно-керованого електроприводу з двофазним асинхронним двигуном має свої переваги:

Більш простіше виконується послідовне з'єднання автономних інверторів напруги при живленні від високовольтного джерела живлення (з метою зниження робочою напруги на напівпровідникових ключах).

3.2 Вибір форми напруги для живлення автономного інвертора напруги

Під оптимальною розуміється така форма кривої фазної напруги, яка має високий зміст першої гармоніки у загальному дійсному значенні, забезпечує умови електромагнітній сумісності АІН-АД у всіх робочих режимах, не приводить к ускладненню схемотехніки АІН. Цим умовам задовольняє такі криві фазної напруги, які формують годограф вектора магнітного поля у повітряному зазорі АД у вигляді правильного вписаного многокутника з числом сторін N.

Очевидно, чим більше N, тим ближче годограф магнітного поля у повітряному зазорі АД до кругового, який відповідає живленню АД синусоїдальною напругою.

Рисунок 3.2 - Узагальнена форма вихідної фазної напруги автономного інвертора напруги

Якщо за основу прийняти двоступеневу на половинному значенні періоду загальну криву фазної напруги, показану на рисунку 3.3, можна отримати магнітне поле двофазного АД більше приближене до кругового (N=8 та N=12).

Рисунок 3.3 Двоступенева форма вихідної фазної напруги двофазного автономного інвертора напруги

З рисунка 3.3 видно форму фазної напруги, а гармонійний склад напруги описується наступним рівнянням:

(3.1)

(3.2)

Годограф магнітного поля наближається до форми правильного восьмикутника, вписаного в коло, а вміст першої гармоніки дорівнює 0,96.

4. Розрахунок фазних струмів двофазної системи "автономний нвертор напруги - асинхронний електродвигун”

Розрахунок ведемо методом двох складових, котрий базується на методах гармонійних складових і еквівалентного статичного навантаження.

Струм фази двофазної системи АІД - АД можна подати у вигляді двох складових: струму першої гармоніки , що залежить від частоти обертання ротора АД, і суми струмів усіх вищих гармонік , що практично не залежить від :

=+ (4.1)

Схема заміщення обертаючого двигуна приведена на рисунку 4.1.

Рисунок 4.1 - Схема заміщення обертаючого двигуна

де - активний опір статора;

- активний опір ротора приведений до опору статора;

x1Н - індуктивний опір статора;

x'2 - індуктивний опір ротора приведений до індуктивного опору статора;

xОН - індуктивний опір намагнічуючого контуру.

Параметри ковзання знаходимо за виразами:

, (4.2) та , (4.3)

де - частота струму статора; - частота ковзання; - базова частота.

б = = 1,77, в = = 0,029

Розраховуємо загальний активний опір за формулою:

, (4.4)

r= 0,29 + = 12,721 Ом

Розраховуємо загальний реактивний опір хэ за формулою:

(4.5)

x = Ом

Еквівалентний опір Zэ розраховуємо за формулою:

, (4.6)

z = Ом

Амплітудне значення напруги :

(4.7)

U = В

Амплітудне значення напруги першої гармоніки фазної напруги:

(4.8)

В

Амплітудне значення струму першої гармоніки :

, (4.9)

А

Кут зміщення ц1:

, (4.10)

ц = рад = 22,47 град

Струм першої гармоніки на періоді 2р знаходимо за формулою:

(4.11)

Розрахунки приведемо в таблиці 4.1.

Таблиця 4.1 - Розрахунок струму фази

И, град.

i1 (И), А

ik (И), А

i1k (И), А

iв (И), А

iф (И), А

0

-40,781

-453,608

-452,952

-0.656

-41,437

10

-23,014

-429,139

-401,025

-28,114

-30,642

20

-4,547

-429,139

-401,025

-28,114

-32.661

22,5

0,113

-426,174

-390,936

-35, 238

-35,125

30

14,058

-366,261

-356,289

-9,972

4,086

40

32,235

-288,29

-300,728

12,438

44,673

50

49,433

-212,451

-236,029

23,578

73,011

60

65,129

-138,686

-164,159

25,472

90,602

70

78,846

-66,939

-87,3

20,362

99, 208

80

90,168

2,847

-7,789

10,637

100,804

90

98,749

70,724

71,958

-1,234

97,516

100

104,331

136,745

149,519

-12,774

91,557

110

106,742

200,961

222,537

-21,576

85,166

120

105,91

263,42

288,794

-25,373

80,937

130

101,86

324,172

346,275

-22,103

79,757

140

94,715

383,262

393,235

-9,973

84,742

150

84,692

440,737

428,247

12,489

97,181

157,5

75,466

482.808

446,01

36,798

112,264

160

72,096

479,473

450,247

29,226

101,322

170

57,309

466,362

458,566

7,795

65,104

180

40,781

453,608

452,952

0,656

41,437

190

23,014

441, 204

433,575

7,628

30,642

200

4,547

429,139

401,025

28,114

32,661

202,5

-0,113

426,174

390,936

35,238

35,125

210

-14,058

366,261

356,289

9,972

-4,086

220

-32,235

288,29

300,728

-12,438

-44,673

230

-49,433

212,451

236,029

-23,578

-73,011

240

-65,129

138,686

164,159

-25,472

-90,602

250

-78,846

66,939

87,3

-20,362

-99, 208

260

-90,168

-2,847

7,789

-10,637

-100,804

270

-98,749

-70,724

-71,958

1,234

-97,516

280

-104,331

-136,745

-149,519

12,774

-91,557

290

-106,742

-200,961

-222,537

21,576

-85,166

300

-105,91

-263,42

-288,794

25,373

-80,537

310

-101,86

-324,172

-346,275

22,103

-79,757

320

-94,715

-383,262

-293,235

9,973

-84,742

330

-84,692

-440,737

-428,247

-12,489

-97,181

337,5

-75,466

-482,808

-446,01

-36,798

-112,264

340

-72,096

-479,473

-450,247

-29,226

-101,322

350

-57,309

-466,362

-458,566

-7,795

-65,104

360

-40,781

-453,608

-452,952

-0,656

-41,437

Складову суми струмів вищих гармонік можна подати у вигляді:

=+, (4.12)

де - реакція схеми заміщення загальмованого АД на прикладену

східчасту напругу;

- струм першої гармоніки в режимі загальмованого АД.

Якщо двигун загальмований, то частота струму дорівнює частоті мережі, тобто , а з цього .

Схема заміщення загальмованого двигуна приведена на рис.4.2.

Рисунок 4.2 - Схема заміщення загальмованого двигуна

Загальний активний опір загальмованого двигуна знаходимо за формулою:

, (4.13)

Ом

Реактивний загальний опір для загальмованого двигуна знаходимо за формулою:

, (4.14)

Ом

Еквівалентний опір для загальмованого двигуна знаходимо за формулою:

, (4.15)

Ом

Амплітудне значення струму першої гармоніки розраховуємо за формулою:

, (4.16)

А

Кут зміщення розраховуємо за формулою:

, (4.17)

ц рад = 81 град

Струм першої гармоніки в режимі загальмованого двигуна розраховуємо за формулою:

, (4.18)

Розрахунки приведемо в таблиці 4.1.

На інтервалі кожного напівперіоду крива фазної напруги АІН описується виразом:

(4.19)

Запишемо рівняння електричної рівновагі по інтервалах фазної напруги для фази АД, подавши її еквівалентним статичним навантаженням:

(4.20)

З умови безперервності фазного струму на границях інтервалів у сталому режимі маємо:

, (4.21)

Вираз (4.20) являють собою початкові умови, що дозволяють визначити єдиний розв'язок системи (4.21.):

(4.22)

Уведемо такі позначення:

, , . (4.23)

(4.24)

Підставляючи прийняті позначення і розв'язуючи цю систему з урахуванням граничних умов, дістанемо:

(4.25)

Підставляючи отримані значення для початкових умов у систему (4.22) одержимо вирази, що описують фазні струми АД на інтервалах для узагальненої кривої фазної напруги АІН:

(4.26)

При введені кутової й амплітудної і комутуючих функцій загальний розв'язок для фазних струмів на інтервалі зміни поточного електричного кута в межах від 0 до р можна подати у вигляді одного рівняння:

(4.27)

Значення кутової та амплітудної комутуючих функцій за інтервалом безперервності живлячої напруги наводимо в таблиці 4.2.

Таблиця 4.2 - Значення кутової й амплітудних комутуючих функцій

Параметр

Значення параметра

Номер інтервалу

1

2

3

Діапазон зміни поточного ефект. кута

Кутова комутуюча функція

0

Амплітудна комутуюча функція

0

1

0

де розраховуємо за формулою:

(4.28)

(4.29)

(4.30)

Індуктивність загальмованого двигуна знаходимо за формулою:

(4.31)

Гн

Часова складова загальмованого двигуна знаходимо за формулою:

(4.32)

Результати розрахунку реакції схеми заміщення загальмованого АД на прикладену східчасту напругу наводимо в таблиці 4.1.

Синусоїдальна складова фазного струму АД визначається першою гармонікою прикладеної напруги:

, (4.33)

Результати розрахунку наведені в таблиці 4.3.

Таблиця 4.3 - Розрахунок синусоїдної складової фазного струму та

0

0

0

0

10

0

255,332

-255,332

20

0

502,906

-502,906

22,5

1,25*103

562,698

687,302

30

1,25*103

735,2

514,8

40

1,25*103

945,155

304,845

50

1,25*103

1,126*103

123,608

60

1,25*103

1,273*103

-23,404

70

1,25*103

1,382*103

-131,724

80

1,25*103

1,448*103

-198,061

90

1,25*103

1,47*103

-220,4

100

1,25*103

1,448*103

-198,061

110

1,25*103

1,382*103

-131,724

120

1,25*103

1,273*103

-23,404

130

1,25*103

1,126*103

123,608

140

1,25*103

945,155

304,845

150

1,25*103

735,2

514,8

157,5

0

562,698

-562,698

160

0

502,906

-502,906

170

0

255,332

-255,332

180

0

0

0

190

0

-255,332

255,332

200

0

-502,906

502,906

202,5

-1,25*103

-562,698

-687,302

210

-1,25*103

-735,2

-514,8

220

-1,25*103

-945,155

-304,845

230

-1,25*103

-1,126*103

-123,608

240

-1,25*103

-1,273*103

23,404

250

-1,25*103

-1,382*103

131,724

260

-1,25*103

-1,448*103

198,061

270

-1,25*103

-1,47*103

220,4

280

-1,25*103

-1,448*103

198,061

290

-1,25*103

-1,382*103

131,724

300

-1,25*103

-1,273*103

23,404

310

-1,25*103

-1,126*103

-123,608

320

-1,25*103

-945,155

-304,845

330

-1,25*103

-735,2

-514,8

337,5

0

-562,698

562,698

340

0

-502,906

502,906

350

0

-255,332

255,332

360

0

0

0

Визначивши числове значення будуємо залежності фазного струму та його першої гармоніки , живлячої напруги та її першої гармоніки .

Також будуємо різницю між прикладеною напругою та її першою гармонікою, тобто напругою на двигуні .

Будуємо різницю між струмом загальмованого двигуна та першою гармонікою .

Рисунок 4.3 - Прикладена напруга та її перша гармоніка

Рисунок 4.4 - Напруга вислих гармонік, тобто напруга на двигуні

Рисунок 4.5 - Різниця струмів

Рисунок 4.6 - Фазний струм та його перша гармоніка

Висновок

Використання в сучасних умовах тягового привода з асинхронними тяговими електродвигунами є доцільним, оскільки колекторні двигуни вичерпали свої можливості та потребують значних експлуатаційних витрат при їх використанні.

Із порівняльного аналізу виходить, що перехід від колекторних до асинхронних двигунів дає можливість значно зменшити витрати міді, електротехнічної сталі та ізоляційних матеріалів, що в свою чергу зменшує масу асинхронного двигуна в 1,5 - 1,65 рази.

Важливим показником ефективності впровадження асинхронного тягового приводу являється зниження затрат на утримання електровозу в умовах експлуатації.

Простота конструкції, відсутність колекторно-щіткового апарату сприя високій експлуатаційній надійності асинхронного двигуна при порівняно низькій вартості виготовлення та технічного обслуговування. За своїми регулювальними можливостями асинхронні двигуни також кращі, ніж двигуни постійного струму з послідовним збудженням. Це найбільш ярко проявляється у зоні високих швидкостей, коли збільшується вирогідність появи кругового вогню на колекторі тягового двигуна, тобто має місце важкий аварійний режим, який викликає важкі пошкодження двигуна. Максимально ж допустима швидкість рухомого сладу з асинхронними тяговими двигунами ограничена величиною максимального моменту двигуна, причому збільшення критичного моменту не приводить до аварійних режимів з пошкодженням двигуна або перетворювача.

Порівняльний аналіз колекторних та асинхронних тягових двигунів для діапазона потужностей от 100 до 1500 кВт по ряду показників дозволяє виявити наступне:

· тангенціальна сила, віднесена до одиниці площі поверхності ротора, для АТД в 1,5 - 2 рази більше, ніж для колекторних тягових двигунів, і досягає 5 Н/см2;

· потужність, віднесена до одиниці площі поверхні ротора, для АТД в 2 рази більше і досягає 0,25 - 0,3 кВт/см2;

· лінійна швидкість ротора АТД може досягати 80 - 90 м/с, що перевищує допустимі значення лінійної швидкості для колекторних машин;

· при збереженні частоти обертання ротора АТД на рівні частоти обертання якоря колекторного двигуна можливе збільшення момента АТД приблизно на 50 %;

· по відносній потужності АТД в 2 - 2,5 рази перевищує колекторні тягові двигуни, а його КПД на 1,5 - 2 % вище КПД колекторних.

АТД можуть бути виконані з потужністю в 1,5 - 2 рази вище, ніж колекторні двигуни, при одночасному зниженні маси на 30 - 50 %.

Підвищення надійності асинхронних тягових двигунів із-за усунення колекторно-щіточного вузла повністю визначається самою конструкцією асинхронной машини. Як відомо, асинхронний двигун з короткозамкненим ротором має тільки одну обмотку статора, виконану з ізоляцією. Тому АТД не потребує періодичних оглядів кваліфікованими слюсарями-мотористами. Його обслуговування зводиться тільки до заприсовки змазки в підшипниках. Це дозволяє розв'язати важливу соціологічну задачу, яка заключається в ліквідації важких умов праці слюсарів-мотористів.

Перелік використаної літератури

1. Бурков А.Т. Электронная техника и преобразователи: Учебн. для ВУЗов ж. - д. трансп. - М.: Транспорт, 1999. - 464 с.
2. Статичні перетворювачі тягового рухомого складу: Навч. посібник /За ред. Гончарова Ю.П. - Харків, НТУ "ХПИ", 2004. - 184 с.
3. Электроподвижной состав с асинхронными тяговыми двигателями. /Н.А. Ротанов, А.С. Курбасов, Ю.Г. Быков, В.В. Литовченко. - М.: Транспорт, 1991. - 336 с.
4. Розрахунок фазних струмів двофазної системи "Автономний інвертор напруги - Асинхронний двигун" // Гусевський Ю.І., Пасько О.В., Шаповал В. П, Збірник наукових праць, УкрДАЗТ, №44, 2000. - 59
5. Розробка, макетування та дослідження раціональних структур асинхронного тягового електроприводу для електрорухомого складу // Гусевський Ю.И., Шпіка Н.И. та інш., Звіт про науково-дослідну роботу, ХарДАЗТ, кафедра СЕТ, 1997. - 35

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Вибір та обґрунтування силової схеми тягового електропривода локомотива. Удосконалення сучасних систем асинхронного електропривода. Вибір форми напруги для живлення автономного інвертора. Розрахунок фазних струмів двофазної системи. Гармоніки напруги.

  курсовая работа [1,0 M], добавлен 10.11.2012

 • Розрахунок напруги i струмів електричних кіл в режимi синусоїдального струму на частотах. Векторні діаграми струмів в гілках ЕК. Розрахунок вхідного опору кола. Обчислення падіння напруги на елементі. Комплексна та активна потужність електричного кола.

  контрольная работа [341,3 K], добавлен 06.11.2016

 • Обґрунтування силової схеми тягового електропривода для заданого типу локомотива. Вибір схеми автономного інвертора напруги. Розрахунок струму статора для зон регулювання та електрорухомої сили ротора. Обчислення зони пуску та постійної потужності.

  курсовая работа [503,1 K], добавлен 10.11.2012

 • Вимірювання змінної напруги та струму. Прецизійний мікропроцесорний вольтметр: структурні схеми. Алгоритм роботи проектованого пристрою. Розробка апаратної частини. Розрахунок неінвертуючого вхідного підсилювача напруги. Оцінка похибки пристрою.

  курсовая работа [53,8 K], добавлен 27.10.2007

 • Розрахунок параметрів схеми заміщення трансформатора, напруги короткого замикання, зміни вторинної напруги та побудова векторної діаграми. Дослідження паралельної роботи двох трансформаторів однакової потужності з різними коефіцієнтами трансформації.

  курсовая работа [1,6 M], добавлен 16.08.2011

 • Дослідження властивостей електричних розрядів в аерозольному середовищі. Експериментальні вимірювання радіусу краплин аерозолю, струму, напруги. Схема подачі напруги на розрядну камеру та вимірювання параметрів напруги та струму на розрядному проміжку.

  курсовая работа [1,9 M], добавлен 26.08.2014

 • Розрахунок символічним методом напруги і струму заданого електричного кола (ЕК) в режимі синусоїдального струму на частотах f1 та f2. Розрахунок повної, активної, реактивної потужності. Зображення схеми електричного кола та графіка трикутника потужностей.

  задача [671,7 K], добавлен 23.06.2010

 • Види систем електроживлення, вимоги до них. Огляд існуючих перетворювачів напруги. Опис структурної схеми інвертора. Вибір елементної бази: транзисторів, конденсаторів, резисторів та трансформаторів. Розрахунок собівартості виготовлення блоку живлення.

  дипломная работа [3,8 M], добавлен 08.02.2011

 • Вивчення конструкції трансформатора та його паспорту. Дослідження методики виконання маркування виводів фазних обмоток. Визначення індукції у стрижні трансформатора, обмоток вищої і нижчої напруги. Розрахунок напруги та числа витків додаткової обмотки.

  лабораторная работа [127,5 K], добавлен 28.08.2015

 • Визначення вхідної напруги та коефіцієнтів заповнення імпульсів. Визначення індуктивності дроселя і ємності фільтрувального конденсатора. Визначення струмів реактивних елементів. Розрахунок підсилювача неузгодженості, широтно-імпульсного модулятора.

  курсовая работа [13,9 M], добавлен 10.01.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.