Графічне та геометричне моделювання та інтерактивні системи» На тему «Система бухгалтерського обліку»

Побудова моделі процесів системи. Відображення користувачів і їхніх функцій, підметів автоматизації в прив'язці до структури системи. Відображення структури інформаційних та фізичних об'єктів системи та їх взаємозв’язків. Побудова моделі станів системи.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 03.10.2008
Размер файла 125,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

3

Курсова робота

З дисципліни «Графічне та геометричне моделювання та інтерактивні системи»

На тему «Система бухгалтерського обліку»

Вступ

В даній курсовій роботі задача полягає у моделюванні системи бухгалтерського обліку для покращення її розуміння.

За допомогою UML можна розробити детальний план системи, що створюється, який відображає не тільки її концептуальні елементи, такі як системні функції і бізнес-процеси, але й конкретні особливості реалізації, в тому числі і класи, написані на спеціальних мовах програмування, схеми баз даних і програмні компоненти багаторазового використання.

Для створення опису компонент системи доводиться вирішувати наступні задачі:

1) Побудова моделі процесів системи;

2) Відображення користувачів і їхніх функцій, підметів автоматизації в прив'язці до структури системи;

3) Відображення структури інформаційних та фізичних об'єктів системи та їх взаємозв'язків;

4) Дослідження сценаріїв взаємодії суб'єктів і об'єктів у системі;

5) Побудова моделі станів системи;

6) Побудова правил доступу до ресурсів системи.

Постановка задачі

В даній курсовій роботі головним завданням було обрано нарахування заробітної платні за «Єдиною тарифною сіткою». Для втілення цього проекту треба було зібрати та обробити інформацію про „Форми та системи” нарахування заробітної плати за тарифними ставками.

Оплата праці - це будь-який заробіток, обчислений, як прави-ло, у грошовому виразі, що його за трудовим договором власник або вповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану роботу або надані послуги.

Заробітна плата складається з таких частин: основна заробітна плата, додаткова заробітна плата.

Основна заробітна плата - винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норма часу, виробітку, обслуговування, посадові обов'язки). В даному випадку вона встановлюється у вигляді тарифних ставок

Додаткова заробітна плата винагорода за працю понад установлені норми (наприклад за час відроблений в нічну зміну платня нараховується в подвійному розмірі).

Основою оплати праці є тарифна система, що являє собою сукупність нормативних матеріалів, за допомогою яких встановлюється рівень заробітної плати працівників підприємства залежно від їхньої кваліфікації, складності робіт, умов праці. Тарифна система оплати праці включає: тарифні сітки, тарифні ставки, надбавки і доплати до тарифних ставок, схеми посадових окладів і тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідники).

Тарифна система використовується для розподілу робіт залежно від їх складності, а працівників - залежно від їх кваліфікації та відповідальності за розрядами тарифної сітки. Вона є основою формування та диференціації розмірів заробітної плати.

Тарифна сітка - це шкала кваліфікаційних розрядів і тарифних коефіцієнтів, за допомогою яких встановлюється безпосередня залежність розміру заробітної плати працівників від їхньої кваліфікації (наявне зображення документу приведено у додатку 1). Кожному кваліфікованому розряду відповідає тарифний коефіцієнт, що показує у скільки разів тарифна ставка цього розряду перевищує тарифну ставку першого розряду. Тарифний коефіцієнт першого розряду завжди дорівнює одиниці. Кількість кваліфікаційних розрядів і коефіцієнтів визначається складністю виробництва і робіт, що виконуються, і обумовлюється в колективному договорі.

Для оплати праці керівників, спеціалістів і службовців використовується схеми посадових окладів, розміри яких встановлюються залежно від посад, що займають керівники, спеціалісти і службовці, їхньої кваліфікації, умов праці, масштабів і складності виробництва, обсягів, складності і важливості робіт. Особливістю застосування на підприємстві схеми посадових окладів є розробка штатного розпису - внутрішнього нормативного документа, де вказаний перелік посад, що є на цьому підприємстві, чисельність працівників за кожною з них і розміри їхніх місячних посадових окладів.

В останні роки на підприємствах як виробничої, так і невиробничої сфери замість відокремленого формування тарифних ставок робітників і схем посадових окладів спеціалістів успішно застосовуються єдині тарифні ставки (ЄТС), що містять тарифні коефіцієнти для всіх категорій персоналу. Перевага ЄТС полягає в тому, що вони побудовані на єдиній методичній основі, а тому забезпечують єдиний підхід до оцінки відмінностей у праці всіх працівників.

Тарифна ставка - це виражений у грошовій формі абсолютний розмір оплати праці за одиницю робочого часу. Тарифна ставка робітника першого розряду обумовлюється в колективному договорі й залежить від фінансових можливостей підприємства і від умов оплати, встановлених галузевою та генеральною тарифними угодами. В будь-якому випадку вона не може бути меншою законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати. На основі тарифної сітки і тарифної ставки робітника першого розряду розраховуються тарифні ставки кожного наступного розряду. Тарифна ставка є вихідною величиною для встановлення рівня заробітної плати працівників незалежно від того, які форми і системи оплати праці застосовуються на підприємстві.

Залежно від обраної одиниці часу тарифні ставки бувають годинні, денні та місячні (оклади). Найпоширенішими і годинні тарифні ставки, оскільки на їх основі розраховуються різноманітні доплати. Денна і місячна тарифні ставки розраховуються множенням годинної ставки на кількість годин у зміні або на середньомісячну кількість робочих годин.

Тарифна система забезпечує реалізацію принципу однакової оплати за однакову працю, диференціацію основної частини заробітної плати залежно від складності, якості, відповідальності праці, рівня кваліфікації працівників.

Інформаційне забезпечення

У сучасних умовах важливою областю стало інформаційне забезпечення, що складається з накопичення і обробітку інформації, необхідної для прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Передача інформації про положення і діяльність підприємства на вищий рівень керування і взаємний обмін інформацією між усіма суміжними підрозділами фірми здійснюються на базі сучасної електронно-обчислювальної техніки й інших технічних засобів зв'язку.

Важливе значення має інформація про виникнення в ході виробництва відхилень від планових показників, що вимагають прийняття оперативних рішень.

Зміст кожної конкретної інформації визначається потребами управлінських ланок і вироблюваних управлінських рішень. До інформації пред'являються визначені вимоги:

· По якості -- стислість і чіткість формулювань, своєчасність надходження;

· По цілеспрямованості -- задоволення конкретних потреб;

· По точності і вірогідності -- правильний добір початкових відомостей, оптимальність систематизації і безперервність збору й обробки відомостей.

Вхідна інформація, тобто данні що використовуються як вхідні для прийняття рішень системою:

· Категорії, групи та професії працівників;

· Форми оплати праці та види тарифних ставок;

· Тарифні розряди та розміри тарифних ставок;

· Тарифні коефіцієнти;

· Відпрацьовані години (денні та нічні) у випадку погодинної форми оплати.

Вихідна інформація, тобто данні що з'являються в результаті роботи системи:

· Загальна заробітна плата;

· Фактично отримана заробітна плата (без відрахувань на пенсійний фонд 1%, фонд зайнятості 0,5%, фонд соціального страхування, профспілковий внесок 1% та прибутковий податок 13%).

Алгоритм розв'язання задачі

Дана система моделює нарахування заробітної платні: загальної та фактично отриманої враховуючі категорії, групи та професії працівників, тарифні розряди, форми оплати (якщо це погодинна форма оплати враховуються також години відроблені у денну зміну та в нічну зміну).

Алгоритм розв'язання задачі приведений у додатку 2 у вигляді блок-схеми.

У додатку 3 приведене наглядне зображення діаграми послідовностей, яка відображає упорядкованість повідомлень у часі.

Уздовж осі Х розміщенні об'єкти, що приймають участь у взаємодії. В даній роботі об'єктами виступають:

· Форма вводу;

· Форма вводу категорії;

· Форма вводу розряду;

· Форма вводу коефіцієнта;

· Форма оплати праці;

· Менеджер процесу.

Уздовж осі У розміщуються повідомлення, що об'єкти посилають і приймають, причому більш пізні виявляються нижче що дає наочну картину яка дозволяє зрозуміти розвиток потоку керування в часі. В даній діаграмі повідомленнями виступають:

· Введення ПІБ та особистого номера робітника;

· Запит на особистий номер робітника;

· Повідомлення про вдалий запит;

· Вибір коду категорії робочого місця;

· Запит на код категорій робочого місця;

· Повернення коду категорій робочого місця;

· Вибір розряду робітника;

· Запит на розряди робітника;

· Повернення розрядів робітника;

· Вибір коефіцієнту відповідного до розряду робітника;

· Запит на коефіцієнт;

· Повернення коефіцієнту;

· Введення помісячної ставки;

· Введення відпрацьованих годин;

· Збереження інформації..

Програмне забезпечення

Для вирішення поставленої задачі можуть бути використані засоби UML (Unified Modeling Language) - уніфікованої мови моделювання, яка була розроблена для специфікації, конструювання, відображення та документування складних програмних систем. На сьогоднішній день UML знаходить широке застосування в якості неофіційного стандарту при розробках у таких областях, як керування вимогами до інформаційних систем; моделювання бізнес-процесів; аналіз, проектування, кодування і тестування програмного забезпечення. UML може бути використаний не лише для уніфікації представлення даних щодо ІС, але і для їхньої інтеграції, спрямованої на підвищення адекватності багато-модельного дослідження складних систем. Перспективи розвитку UML пов'язані з розвитком нової компонентної розробки додатків (Component-Based Development). У зв'язку з цим провадиться щодо реалізації ефективної підтримки UML об'єктних технологій CORBA і СОМ+.

Опис інформаційних процесів використовуються для опису технології обробки даних в ІС. На основі описаної технології визначаються загрози інформації в ІС.

У рамках розробленої методики при специфікації ІС використовуються наступні графічні діаграми UML:

· Діаграма варіантів використання - дозволяє здійснити аналіз функцій системи. Кожен окремий варіант використання описує поведінку системи відносно зовнішніх об'єктів;

· Діаграма класів - дозволяє описати структуру інформаційних об'єктів ІС. На даній діаграмі зображуються взаємозв'язки структурного характеру, які не залежать від часу та реакції системи на зовнішні події;

· Діаграма станів - дозволяє відобразити зміни станів окремого об'єкта чи суб'єкта ІС представляючи його у вигляді спеціального орієнтованого графа;

· Діаграма діяльності - використовуються для опису інформаційних процесів;

· Діаграма послідовності - служить для моделювання характеристик взаємодії передачі і прийому повідомлень між об'єктами ІС;

· Діаграма кооперації - призначена для специфікації структурних аспектів взаємодії;

· Діаграма компонентів - дозволяє відобразити залежності між суб'єктами програмного середовища ІС;

· Діаграма розгортання - містить інформацію щодо структури програмно-апаратних засобів ІС.

Сукупність вказаних діаграм відображає ієрархічну структуру ІС (вертикальні зв'язки).

Для моделювання правил доступу пропонується використовувати діаграми діяльностей (activity diagram) і діаграми класів (class diagram). Діаграми діяльностей можуть забезпечити моделювання алгоритмів роботи компонентів ІС, діаграми класів - моделювання структури системи.

На сьогодні для UML-моделювання існує широкий вибір програмних засобів. Найбільше розповсюдженими пакетами програм є Rational Rose, Visual UML, BPwin, Silverrun, Process Analyst, Together, System Architect, Objecteering та інші. Для побудови UML-діаграм можна використовувати MS Visio. Оскільки UML призначений для об'єктно-орієнтованого проектування систем, окремі програмні продукти забезпечують розробку структури програми включаючи засоби захисту інформації. Зокрема Rational Rose забезпечує комплексність підходу і інтеграцію з MS Visual Studio на рівні прямої й оберненої генерації кодів, інжиніринг і реінжиніринг модулів і бібліотек форматів EXE, DLL, TLB, OCX, підтримку CORBA, IDL, ADO, COM, Java.

Висновки

Результатом виконання курсового проекту є змодельована система бухгалтерського обліку. Моделювання даної системи дозволяє нам наочно продемонструвати бажану структуру і поведінку системи. Моделювання також необхідно для візуалізації і управління архітектурою системи. Моделі допомагають досягти кращого розуміння системи, яку ми створюємо.

У даній роботі була розглянута лише одна із форм нарахування заробітної плати, а саме - нарахування заробітної платні за єдиною тарифною сіткою. Подальшою модифікацією та покращенням системи може бути включення інших форм нарахування заробітної плати, а саме:

· Відрядна форма оплати праці;

· Почасова форма оплати праці;

· Контрактна система оплати праці;

· Безтарифна система оплати праці.

Список використаної літератури

Головатий О.О. Методичні вказівки до оформлення пояснювальних записок із дипломних робіт, літньої практики, курсових робіт та рефератів для студентів спеціальностей “Програмне забезпечення автоматизованих систем” та “Економічна кібернетика”. Жовті Води, ІП “Стратегія”, 2005.

Язык UML. Руководство пользователю / Грейди Буч, Джеймс Рамбо, Айвар Джекобсон. 2-е изд., Питер 2004.

http://www.rational.com.

http://www.omg.org.

ДОДАТОК 1. ВИТЯГ З ДОДАТКУ ДО РОЗДІЛУ „ОПЛАТА ТА НОРМУВАННЯ ПРАЦІ” КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ НА 2003 - 2004р.

Єдина тарифна сітка з оплати праці робітників ВАТ "ПівнГЗК"

Робітники, що тарифікуються за розрядами тарифної сітки

№ ПП

Категорії, групи та професії робітників

Форми оплати праці та види тарифних ставок

Тарифні розряди та розміри тарифних ставок(грн)

1

2

3

4

5

6

Тарифні коефіцієнти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Для робітників ДФ-2 і УРТО, зайнятих на роботах дробильно-ковеєрноого тракту з особливо важкими та особливо шкідливими умовами праці на відмітках -29м та -27м

годинна

2,51

2,761

3,062

3,439

4,292

5,217

місячна 150,6(год)

378

416

461

518

646

794

2

Для робітників на відкритих гірничних роботах з особливо важкими та особливо шкідливими умовами праці

годинна

2,05

2,255

2,501

2,809

3,506

4,305

місячна 182,5(год)

374

412

456

513

640

786

місячна 166,8(год)

342

376

417

469

585

718

2,1

- з 36 годинним робочим тижнем

годинна

2,391

2,63

2,917

3,276

4,089

5,021

місячна 150,6(год)

360

396

439

493

616

756

додаток 2. ЗАГАЛЬНИЙ АЛГОРИТМ РОЗРАХУНКУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЗА ТАРИФНИМИ СТАВКАМИ

Додаток 3. Наочне зображення діаграми послідовностей


Подобные документы

 • Використання комп'ютерного моделювання. Особливості проектування моделі автоматичної системи управління технологічним процесом. Визначення кількості пропущених через відмову даних та часу знаходження системи в загальмованому стані. Опис алгоритму моделі.

  контрольная работа [501,7 K], добавлен 13.01.2014

 • Визначення найкращого режиму роботи системи обробки повідомлень. Представлення моделі у вигляді системи масового обслуговування. Визначення структури моделі. Обмеження на зміну величин. Програмна реалізація імітаційної моделі. Оцінка адекватності.

  курсовая работа [153,9 K], добавлен 29.01.2013

 • Програмування математичної моделі довільної ланки хіміко-технологічної системи та дослідження її динамічних характеристик. Система Mat Lab – середовище програмування. Побудова програмними засобами кривих перехідних процесів, логарифмічних характеристик.

  курсовая работа [551,3 K], добавлен 12.01.2011

 • Розробка інформаційної системи для автоматизації, підвищення ефективності та спрощення роботи відділень та приймальної комісії. Опис основних класів, варіантів взаємодії системи. Процес авторизації реєстратора. Процес створення запиту в системі.

  курсовая работа [694,9 K], добавлен 16.12.2014

 • Розробка моделі системи "Автомобільного магазину". Вивчення основи мови моделювання UML. Створення її для визначення, візуалізації, проектування й документування програмних систем. Використання діаграм кооперацій, послідовності, станів та класів.

  курсовая работа [257,8 K], добавлен 10.12.2014

 • Дослідження складної системи "Велосипед" з елементами, з'єднаними детермінованим зв'язком. Побудова цільової функції для оптимізації системи, визначення її надійності та вартості приросту надійності її елементів. Блок-схема процесу функціонування системи.

  курсовая работа [99,0 K], добавлен 01.03.2014

 • Засоби візуального моделювання об'єктно-орієнтованих інформаційних систем. Принципи прикладного системного аналізу. Принцип ієрархічної побудови моделей складних систем. Основні вимоги до системи. Розробка моделі програмної системи засобами UML.

  курсовая работа [546,6 K], добавлен 28.02.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.