Проект бази даних

Опис предметної області. Визначення проблеми та постановка задачі. Проектування бази даних. Концептуальна модель. Логічна модель. Фізична модель. Розробка програмних модулів.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 14.07.2007
Размер файла 136,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

АНОТАЦІЯ

В даній курсовій роботі був розроблений проект бази даних слоганів та знаків, використаних у рекламних компаніях оператору мобільного зв'язку «БіЛайнGSM». Робота викладена на двадцяти чотирьох сторінках друкованого тексту і містить тринадцять рисунків, три таблиці та список використаних джерел. Результати виконання роботи можуть бути використані при розробці дипломного проекту на тему «Мова реклами як семіотична проблема».

Робота виконана українською мовою.

АННОТАЦИЯ

В данной курсовой работе был разработан проект базы данных слоганов и знаков, использованных в рекламных компаниях оператора мобильной связи «БиЛайнGSM». Работа изложена на двадцати четырёх листах печатного текста и содержит тринадцать рисунков, три таблицы, список использованных источников. Результаты работы могут быть использованы при разработке дипломного проекта на тему «Язык рекламы как семиотическая проблема».

Работа выполнена на украинском языке.

ANNOTATION

The term paper is a project of a database, that contains slogans and signs used in the advertising campaign of a mobile phone communication provider “BeeLineGSM”. The work consists of twenty four pages of printed text and contains twelve drawings, three tables and the list of the used sources. The result of the work can be used in the future design of the project “The Language of Advertisement as a Semiotic Problem”.

The work is written in Ukrainian.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МОРСЬКИЙ

ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені адмірала Макарова

Кафедра Інформаційних Технологій

ЗАВДАННЯ

на курсову роботу з курсу

“Організація баз даних”

студенту___________групи___________________________________________

прізвище, ім'я, по батькові

Тема курсової роботи_____________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Зміст та структура розрахунково-пояснювальної записки:

Титульний аркуш, анотація (українською, російською, англійською); завдання на курсову роботу; зміст; перелік умовних означень, символів, одиниць та термінів (при необхідності)

Вступ

Опис предметної області

Дослідження потоків даних

Проектування програмних модулів

Висновок

Список використаних джерел

Додатки (при необхідності)

Дата видачі завдання “____________”______________________2002 р.

Строк здачі студентом готової роботи» __________»_____________________2002 р.

Керівник курсової роботи_____________________________________________________

прізвище, ім'я, по батькові, підпис

Студент____________________________________________________________________

прізвище, ім'я, по батькові, підпис

ЗМІСТ

Вступ

1 Опис предметної області

2 Визначення проблеми та постановка задачі

3 Проектування бази даних

3.1 Концептуальна модель

3.2 Логічна модель

3.3 Фізична модель

4 Розробка програмних модулів

Висновок

Список використаних джерел

ВСТУП

На сьогоднішній день існує дуже багато досліджень реклами та рекламних компаній з точки зору маркетингу та брендінгу. Але дуже мало уваги приділяється рекламі (а особливо рекламним текстам) з точки зору їх семіотичного значення. Це пояснюється тим, що семіотика - наука досить молода і ще не здобула такого широко розповсюдження, як вище згадані. Але, все ж таки, на сьогоднішній день семіотика розуміється як «мета наука», «наука над науками», яка охоплює всі сфера життя. І тому важливо вивчати всі найважливіші складові людського існування саме з цієї точки зору.

Реклама є невід'ємною частиною життя сучасного суспільства. Жоден продукт чи послуга, жодна компанія не може здобути широкої відомості та стати успішною без належної реклами. А через те, що сучасну людину не можливо уявити без засобів зв'язку, а ринок мобільних операторів зв'язку досить великий, ми вирішили дослідити рекламну кампанію російського провайдера мобільних послуг «БіЛайнGSM» після його ребрендінгу, проведеного у 2005 році. У даній роботі будуть проаналізовані, систематизовані та представлені у вигляді бази даних салогани та знаки, використані у рекламних кампаніях 2005-2006 рр.

1 ОПИС ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ

Семіотика, наука про знаки. Семіотика з'явилася на початку 20 в. і із самого початку була метанаукою, особливого роду надбудову над цілим рядом наук, що оперують поняттям знаку. Не дивлячись на формальну інституціоналізацію семіотики (існують семіотична асоціація, журнали, регулярно проводяться конференції і т.д.), статус її як єдиної науки дотепер залишається дискусійним. Так, інтереси семіотики розповсюджуються на людську комунікацію (зокрема за допомогою природної мови), спілкування тварин, інформаційні і соціальні процеси, функціонування і розвиток культури, всі види мистецтва (включаючи художню літературу), метаболізм і багато що інше.

В основі семіотики лежить поняття знаку, що розуміється по-різному в різних традиціях. У логико-філософській традиції, висхідній до Ч.Моррісу і Р.Карнапу, знак розуміється як якийсь матеріальний носій, що представляє іншу суть (у окремому, але найважливішому випадку - інформацію). У лінгвістичній традиції, висхідній до Ф. де Соссюру і пізнішим роботам Л.Ельмсльова, знаком називається двостороння суть. В цьому випадку вслід за Соссюром матеріальний носій називається тим, що означає, а то, що він представляє, - означаємим знаку. Синонімом «означає» є терміни «форма» і «план виразу», а як синоніми «означаємого» використовуються також терміни «зміст», «план змісту», «значення» і іноді «значення».

Інше ключове поняття семіотики - знаковий процес, або семіозіс. Семіозіс визначається як якась ситуація, що включає певний набір компонентів. У основі семіозіса лежить намір особи А передати особі б повідомлення В. Ліцо А називається відправником повідомлення, особа б - його одержувачем, або адресатом. Відправник вибирає середовище Г (або канал зв'язку), по якій передаватиметься повідомлення, і код Д. Код Д, зокрема, задає відповідність означаємих і що означають, тобто задає набір знаків. Код повинен бути вибраний так, щоб за допомогою тих, що відповідних означають можна було скласти необхідне повідомлення. Повинні також підходити один до одного середовище і що означають коду. Код повинен бути відомий одержувачу, а середовище і ті, що означають повинні бути доступні його сприйняттю. Таким чином, сприймаючи тих, що означають, послані відправником, одержувач за допомогою коду переводить їх в означаємі і тим самим приймає повідомлення.

Окремим випадком семіозіса є мовне спілкування (або мовний акт), а окремим випадком коду - природна мова. Тоді відправник називається тим, що говорить, одержувач - слухаючим, або також адресатом, а знаки - мовними знаками. Код (і мова зокрема) є системою, яка включає структуру знаків і правила її функціонування. Структура, у свою чергу, складається з самих знаків і відносин між ними (іноді говорять також про правила комбінування).

Семіотика розділяється на три основні області: синтактику (або синтаксис), семантику і прагматику. Синтактика вивчає відносини між знаками і їх складовими (йдеться в першу чергу про тих, що означають). Семантика вивчає відношення між тим, що означає і означаємим. Прагматика вивчає відношення між знаком і його користувачами.

Результати семіотичних досліджень демонструють паралелізм семантики мови і інших знакових систем. Проте, оскільки природна мова є найскладнішою, могутнішою і універсальною знаковою системою, безпосереднє перенесення семіотичних методів в лінгвістику малоефективне. Швидше навпаки, методи лінгвістики, і зокрема лінгвістичної семантики, активно впливали і впливають на розвиток семіотики. Можна сказати, що логічно семіотика по відношенню до лінгвістики є охоплюючою дисципліною, але історично вона сформувалася як результат узагальнення знань про устрій і організації природної мови на знакові системи довільної природи. Проте в лінгвістиці 20 в. семіотичний підхід в цілому і основні семіотичні поняття, такі, як «знак», «комунікація» і «семіозіс», зіграли величезну роль.

База даних, що розробляється в даному курсовому проекті, повинна забезпечити виконання наступних функцій:

· Надійне зберігання інформації в пам'яті комп'ютера;

· Систематизація матеріалу;

· Надання користувачу зручного і легкого у роботі інтерфейсу.

З будь-якою базою даних взаємодіють певні зовнішні сутності, інформація від яких і до яких, безпосередньо забезпечує функціонування бази даних. Для бази даних магазина музичних інструментів зовнішніми сутностями є продавець (менеджер) магазина, постачальник інструментів і покупець цього товару. Після обговорення даного питання з адміністрацією магазину (надалі вказуватиметься “в даній роботі...”) вирішено об'єднати постачальників та покупців в одну групу, так як один магазин може бути і продавцем, і покупцем товару водночас. Така група називатиметься “Організації “.

Тепер розглянемо детальніше, в чому заключається робота магазину музичних інструментів, як проходить процес продажу і як рух товару фіксується в БД? Коли магазин закуповує товар, йому потрібні такі атрибути постачальника як: код організації, назва, фізична адреса, телефон, електронна адреса, розрахунковий рахунок. Також потрібна інформація про сам товар. Данні у нього такі: код товару, дата поставки, найменування, кількість, серійні номери. Товари мають типи, у яких також є свої атрибути: код типу, назва. Всі атрибути записуються у БД і саме за цією інформацією буде проводитися продаж товару, виконуватимуться вище вказані звіти, надаватиметься інформація покупцям про цей товар.

В період від прибуття на склад до першого замовлення стан товару на складі, як правило, визначається як “нерозподілений”.Через деякий час після того, як товар прибув на склад, клієнти роблять замовлення. Тим самим змінюється стан товару (в даному випадку товар стає “замовленим”). Всього станів декілька: вільний товар, замовлений, зарезервований, бракований, нерозподілений.

Коли товар вільний, його можна продавати.

Коли товар замовлений, то магазин знаходиться в періоді очікування, який триває 2-3 дні. Якщо за цей період замовник не платить гроші, товар автоматично стає “вільним”. За період очікування товар не продається.

Товар зарезервований, коли було зроблено замовлення, гроші були виплачені, але товар ще не забрали. В такому випадку товар не продається і залишається на складі, поки покупець не приїде за ним.

Якщо товар внаслідок механічної деформації повністю або частково вийшов з ладу, товар позначається як бракований.

Проданий товар.

Нерозподілений товар описаний вище.

Стан товару також заноситься в базу даних.

В процесі продажу покупець надає інформацію про інструмент, який його цікавить, продавцю. Продавець вносить цю інформацію в БД і, якщо інструмент є і він вільний, надає більш детальний опис товару. Якщо інструмент купують, продавець регіструє інформацію про нього в базі даних и видає чек. По мірі необхідності здійснюється перевірка залишку товару, зафіксованого в базі даних.

Користувач БД може складати різні звіти. Наприклад, можливо отримати звіт продаж товару за певний проміжок часу (день, місяць).

2 ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ТА ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Необхідно проаналізувати, систематизувати та представити у вигляді бази даних

Продавець магазину повинен принаймні мати уяву про той товар, який він продає і який знаходиться на складі. Обслуговуючи клієнта, він повинен чітко знати, який товар, по якій ціні, стан товару і можливі надходження товару від постачальників і при необхідності видавати більш детальну інформацію про нього, який товар відсутній. Він також повинен вести облік отриманого від постачальників нового товару, знати його ціну и кількість. В його обов'язки входить ведення обліку проданого товару и складання відповідних звітних документів. Раціонально обсяги цієї інформації зберігати и організовувати в базі даних. Це набагато спростить и прискорить роботу магазина.

Тому метою даної курсової роботи є розробка проекту бази даних для магазина музичних інструментів, який продає товар в роздріб і тільки за готівкою.

3 ПРОЕКТУВАННЯ БАЗИ ДАНИХ

3.1 КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ БАЗИ ДАНИХ

Виходячи з предметної області та постановки задачі та врахувавши всі особливості даного проекту, ми можемо зобразити потік інформації до бази даних за допомогою DF - діаграм. Щоб це зробити давайте зобразимо сутності та головний процес в магазині. Для DF - діаграми нульового рівня сутності: організації(до яких входять і постачальники і покупці, які можуть бути приватною особою також) і менеджер; процес ми назвемо - магазин. На рисунку 1 видно, як сутності зв'язані з процесом магазин.

Рисунок 1 - DF -діаграма 0-го рівня

З опису предметної області база даних для магазина музичних інструментів повинна виконувати три основні функції: вести облік поставок і продажу, складати звіт про стан складу.

Виходячи з цього, можна розбити потоки інформації DF - діаграми 0-го рівня на підпотоки, детальніше зобразивши потік інформації від менеджера. Тим самим дістанемо DF - діаграму 1-го рівня. На рисунку 2 зображено, як будуть взаємодіяти процеси з базою даних.

Рисунок 2 - DF - діаграма 1-го рівня

На таблиці 1 зображено, як потоки інформації до магазину розбиваються на підпотоки. Ми повинні робити це розбиття, поки нам не буде остаточно зрозуміло, яка інформація повинна бути в нашій БД.

Потоки даних

0-го рівня

Потоки даних

1-го рівня

Атрибути

Інформація до

менеджера

Інформація про

стан складу

Код інструменту

Найменування

Серійний номер

Стан товару

Інформація від

менеджера

Інформація про проданий товар

Код інструменту

Тип

Найменування

Виробник

Ціна

Серійний номер

Кількість

Дата

Організація - покупець

Інформація про закуплений товар

Код інструменту

Тип

Найменування

Виробник

Ціна

Серійний номер

Кількість

Дата

Організація - постачальник

Інформація до

організації

Інформація про товар, що заказується магазином

Код інструменту

Тип

Найменування

Виробник

Кількість

Сума

Інформація від

організації

Інформація про товар, що заказується організацією

Код інструменту

Тип

Найменування

Серійний номер

Дата поставки (або заказу)

Код організації

Кількість

Сума

Реквізити організації

Код організації

Назва

Адреса

E-mail

Телефон

Розрахунковий рахунок

На основі дослідження потоків даних побудуємо ER - діаграму. В основі ER-діаграм містяться сутності с унікальними іменами і наборами атрибутів, що визначають властивості сутностей. В нашому випадку основними сутностями є організація, інструмент і тип інструменту. Між сутностями встановлені зв'язки, що вказують, яким чином вони відносяться і взаємодіють між собою. Так як багато організацій поставляють(або купують) багато інструментів, зв'язок між сутностями буде «багато - до - багатьох».

Рисунок 3 - ER - діаграма моделі БД „Магазин музичних інструментів”

3.2 ЛОГІЧНА МОДЕЛЬ

Зобразивши ER - діаграми на рисунку 3, ми можемо перейти до логічної моделі. В логічній моделі нашої бази даних зобразимо зв'язки між сутностями за допомогою таблиць. Кожна таблиця містить список атрибутів із зазначенням первинних, зовнішніх, альтернативних, індексних ключів, а також для кожного атрибута вказується тип даних(N - числовий, S - строковий, D - дата, Other - інші типи).

На таблицях 3 - 6 зображено логічну модель бази даних "Магазин музичних інструментів"

Назва поля

Тип

PK

IK

AK

FK

Код замовлення

N

*

Тип інструменту

S

*

Код організації

N

*

*

Код інструмента

S

*

*

Дата замовлення

D

*

*

Кількість

N

Сума

N

Сплачено

S

Таблиця 13 Фізична модель "Продаж (замовлення)"

Назва поля

Тип

Довжина

Формат

PK

IK

AK

FK

Код поставки

Лічильник

Довге ціле

*

Тип інструменту

Текстовий

20

*

Код організації

Ціле

20

*

*

Код інструменту

Ціле

20

*

*

Дата поставки

Ціле

20

*

*

Кількість

Ціле

20

Сума

Текстовий

10

Сплачено

Текстовий

5

Зробивши розробку фізичної моделі таблиць потрібних для вирішення поставленої задачі я зробив висновок, що данні таблиці не потребують нормалізації, так як в них немає зайвих полів, що спрощує задачу створення СУБД.

4 РОЗРОБКА ПРОГРАМНИХ МОДУЛІВ

Середовищем розробки бази даних була обрана СУБД «Access», а середовищем розробки було обрано програмний продукт C++ Builder 5.0, який дозволяє швидко та зручно виконати поставлену перед нами задачу. Інформація в СУБД «Access» зберігається у файлах з розширенням *.mdb. Ці файли містять основні таблиці та зв'язки між ними. Для організації зберігання даних в СУБД використовуються таблиці, в яких групується інформація, що відноситься до однієї сутності. Для організації інтерфейсу користувача використовуються форми, за допомогою яких можна легко та швидко занести інформацію в таблиці, виконати різноманітні дії та скрити деякі поля від користувача даної бази. Для організації звітів по деякій інформації використовуються вбудовані в базу даних конструктори звітів. За їх допомогою користувач отримує кваліфіковані звіти в яких відображена інформація, що його цікавить.

В даній курсовій роботі було розроблено вісім таблиць, два запити та шість форм. Мною була розроблена головна кнопкова форма. В цій формі користувач може швидко отримати потрібну йому інформацію про інструменти, організації-покупці та постачальники і рух товару, що проходить через цей магазин.

ВИСНОВОК

В даній курсовій роботі було розроблено базу даних "Магазин музичних інструментів". Вона дозволяє вести бухгалтеру магазина звіти про поставки, продаж товарів, про стан складу і стан товару на складі. База даних дає змогу швидко реагувати на поставлені питання з приводу кількості, ціни, стану товару збоку покупця; та вести облік того, що прийшло на склад, що продано, за який період. Тим самим база даних економить час в роботі для працівників магазину, що дає змогу підвищити якість обслуговування клієнтів. Для досягнення поставленої мети пройдено такі етапи:

опис предметної області;

постановка задачі;

побудова DFD - діаграми;

проектування структури бази даних:

розробка концептуальної моделі (побудова ER - діаграми);

розробка логічної моделі;

розробка фізичної моделі;

проектування програмних модулів;

реалізація програмного продукту (тестування програми).

Протестувавши даний програмний продукт, я виявив такі аномалії: при додаванні нового типу інструменту в БД потрібно відразу писати всі можливі назви цього інструменту, інакше ввести нове найменування інструментів не вдається.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Карпова Т. Базы данных: модели, разработка, реализация - СПб: Издательство "Питер", 2001. - 304 с.: ил.

Фараонов В. Программирование базы данных в С++ Builder 5.0 - СПб: Издательство “Питер”, 2002.- 319 с.


Подобные документы

 • Аналіз предметної галузі, постановка задачі, проектування бази даних. UML-моделювання, побудова ER-діаграми, схеми реляційної бази даних у третій нормальній формі. Призначення і логічна структура. Опис фізичної моделі бази даних, програмної реалізації.

  курсовая работа [3,5 M], добавлен 28.11.2011

 • Процес проектування даних, логічне моделювання і фізичне проектування. Діаграма "сутність-зв'язок" (Entity-Relationship). DDL-скрипт для створення бази даних. Логічна модель та опис, типи ключів. Фізична модель та спосіб розміщення даних на носіях.

  контрольная работа [490,4 K], добавлен 25.04.2013

 • Опис предметного середовища. Перелік вхідної інформації. Концептуальна, даталогічна, фізична модель бази даних. Опис функціональних запитів та залежностей. Визначення цілісності посилань між таблицями бази даних. Форма "спеціальність", "дисципліна".

  курсовая работа [1,3 M], добавлен 13.10.2014

 • Узагальнена структурна схема інформаційної системи та алгоритми її роботи. Проект бази даних. Інфологічне проектування і дослідження предметної області. Розробка інфологічної моделі предметної області. Розробка композиційної, логічної системи бази даних.

  курсовая работа [861,7 K], добавлен 21.02.2010

 • Опис вхідних та вихідних повідомлень, процедури перетворення даних. Розробка інфологічної моделі, інформаційні об’єкти та їх характеристика. Автоматизація даталогічного проектування. Опис структур таблиць бази даних на фізичному рівні, реалізація запитів.

  курсовая работа [2,5 M], добавлен 02.01.2014

 • Розробка структури бази даних. ER-моделі предметної області. Проектування нормалізованих відношень. Розробка форм, запитів, звітів бази даних "Автосалон". Тестування роботи бази даних. Демонстрація коректної роботи форми "Додавання даних про покупців".

  курсовая работа [4,0 M], добавлен 02.12.2014

 • Основні відомості про реляційні бази даних, система управління ними. Основні директиви для роботи в середовищі MySQ. Визначення та опис предметної області. Створення таблиць та запитів бази даних автоматизованої бази даних реєстратури в поліклініці.

  курсовая работа [2,9 M], добавлен 06.11.2011

 • Концептуальна модель бази даних, визначення зв’язків між ними, атрибутів сутностей їх доменів. Створення ORM source model та Database model diagram для бази даних "Автотранспортне підприємство". Генерування ddl-скрипта для роботи в СУБД SQL-Server.

  курсовая работа [47,3 K], добавлен 17.10.2013

 • Види запитів в інформаційній системі. Концептуальна модель бази даних: закази на житловий будинок, лікарню та школу, мости та дороги, графік зведення, матеріали та інші таблиці. Фізична модель бази даних. Створення таблиць та зв'язків у системі.

  контрольная работа [25,7 K], добавлен 20.12.2010

 • Опис предметної області та середовища розробки бази даних. Модель реальної системи - ієрархія діаграм DFD. Складання таблиці списку подій. Переробка ERD в реляційне відношення клієнтів, постачальників та автомобілів. Створення ключових полів таблиць БД.

  курсовая работа [606,4 K], добавлен 04.02.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.