Проектування бази даних для визначення амортизаційних відрахувань по підприємству

Опис вхідних та вихідних повідомлень, процедури перетворення даних. Розробка інфологічної моделі, інформаційні об’єкти та їх характеристика. Автоматизація даталогічного проектування. Опис структур таблиць бази даних на фізичному рівні, реалізація запитів.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 02.01.2014
Размер файла 2,5 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

[Введите текст]

РЕФЕРАТ

Ключові слова проекту: основні засоби, амортизація, нарахування, знос, методи нарахування.

Об'єкт дослідження: основні засоби, процес нарахування амортизації.

Мета: розроблення оптимальної структури БД для вирішення задачі визначення амортизаційних відрахувань по підприємству.

Результат дослідження: даталогічна модель БД, відображена на реляційну модель, яку підтримує СКБД Microsoft SQL Server 2012.

ЗМІСТ

ВСТУП

1. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ

1.1 Характеристика предметної області

1.2 Опис вхідних повідомлень

1.3 Опис вихідних повідомлень

1.4 Опис основних процедур перетворення даних

2. РОЗРОБКА ІНФОЛОГІЧНОЇ МОДЕЛІ

2.1 Логічна модель

2.2 Інформаційні об'єкти та їх характеристика

3. ПРОЕКТУВАННЯ ДАТАЛОГІЧНОЇ МОДЕЛІ

3.1. Вибір СКБД та обґрунтування цього вибору

3.2. Автоматизація даталогічного проектування та її результати

4. ПРОЕКТУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ БД НА ФІЗИЧНОМУ РІВНІ

4.1 Опис структур таблиць БД

4.2 Реалізація запитів

ВИСНОВОК

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП

Із розвитком ринкової економіки обсяг фірм та підприємств стрімко зростає, що в свою чергу стимулює розвиток автоматизації процесів обрахунку та ведення аналітичного обліку. В залежності від спеціалізації того чи іншого підприємства бухгалтерією ведеться документація і розрахунки. Кількість розрахунків досягає значних розмірів, що збільшує кількість можливих помилок при їх роботі. Що за собою тягне складність ведення обліку за допомогою журналів, облікових книг та ін.. Саме це і стало поштовхом для створення автоматизованих реляційних баз даних на підприємствах, щоб можна було в реальному часі провести нарахування амортизації по об'єктах основних засобів підприємства. За допомогою баз даних легко можна аналізувати суму нарахованого зносу як складову частину витрат підприємства.

У даному курсовому проекті наводиться приклад такої реляційної бази даних, яка виконує ряд функцій призначених для автоматизації нарахування зносу на об'єкти основних засобів, наводяться приклади вихідних документів для подальших користувачів. Робота виконується в середовищі СКБД Microsoft SQL Server 2012, що має ряд переваг над іншими СКБД.

Метою курсового є розробка оптимальної структури БД для вирішення задачі визначення амортизаційних відрахувань по підприємству.

1. ДОСЛIДЖЕННЯ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТI

1.1 Характеристика предметної області

База даних «Визначення амортизаційних відрахувань по підприємству» призначена для визначення і ведення обліку амортизаційних відрахувань по основних засобах підприємства.

Нарахування амортизації на основні засоби пов'язане з обробкою первинної документації, до якої відносять: АКТ прийняття-передачі основних засобів (Типова форма N ОЗ-1 (бюджет)), Звіт виробництва за зміну та нормативно-довідкові документи.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" (далі - Положення (стандарт) 7) визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи (далі - основні засоби), а також розкриття інформації про них у фінансовій звітності [1].

Саме П(С)БО 7 розкриває принципи нарахування амортизації основних засобів на підприємствах.

При нарахуванні амортизації оперують такими поняттями:

Амортизація - систематичний розподіл вартості, яка амортизується, необоротних активів протягом строку їх корисного використання (експлуатації).

Вартість, яка амортизується, - первісна або переоцінена вартість необоротних активів за вирахуванням їх ліквідаційної вартості.

Група основних засобів - сукупність однотипних за технічними характеристиками, призначенням та умовами використання необоротних матеріальних активів.

Знос основних засобів - сума амортизації об'єкта основних засобів з початку його корисного використання.

Ліквідаційна вартість - сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) необоротних активів після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, пов'язаних з продажем (ліквідацією).

Основні засоби - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

Об'єкт основних засобів - це: закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього; конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій; відокремлений комплекс конструктивно з'єднаних предметів однакового або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс - певну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно; інший актив, що відповідає визначенню основних засобів, або частина такого активу, що контролюється підприємством.

Первісна вартість - історична (фактична) собівартість необоротних активів у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) необоротних активів [1].

Об'єктом амортизації є вартість, яка амортизується (окрім вартості земельних ділянок, природних ресурсів і капітальних інвестицій).

Нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, який встановлюється підприємством при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс), і призупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації.

При визначенні строку корисного використання (експлуатації) слід ураховувати: очікуване використання об'єкта підприємством з урахуванням його потужності або продуктивності; фізичний та моральний знос, що передбачається; правові або інші обмеження щодо строків використання об'єкта та інші фактори.

Строк корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів переглядається в разі зміни очікуваних економічних вигод від його використання.

Амортизація об'єкта основних засобів нараховується, виходячи з нового строку корисного використання, починаючи з місяця, наступного за місяцем зміни строку корисного використання.

Амортизація основних засобів (крім інших необоротних матеріальних активів) нараховується із застосуванням таких методів:

1) прямолінійного, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобів;

2) зменшення залишкової вартості, за яким річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації. Річна норма амортизації (у відсотках) обчислюється як різниця між одиницею та результатом кореня ступеня кількості років корисного використання об'єкта з результату від ділення ліквідаційної вартості об'єкта на його первісну вартість;

3) прискореного зменшення залишкової вартості, за яким річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації, яка обчислюється, виходячи із строку корисного використання об'єкта, і подвоюється;

4) кумулятивного, за яким річна сума амортизації визначається як добуток вартості, яка амортизується, та кумулятивного коефіцієнта. Кумулятивний коефіцієнт розраховується діленням кількості років, що залишаються до кінця строку корисного використання об'єкта основних засобів, на суму числа років його корисного використання;

5) виробничого, за яким місячна сума амортизації визначається як добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та виробничої ставки амортизації. Виробнича ставка амортизації обчислюється діленням вартості, яка амортизується, на загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємство очікує виробити (виконати) з використанням об'єкта основних засобів.

Метод амортизації обирається підприємством самостійно з урахуванням очікуваного способу отримання економічних вигод від його використання.

Метод амортизації об'єкта основних засобів переглядається у разі зміни очікуваного способу отримання економічних вигод від його використання. Нарахування амортизації за новим методом починається з місяця, наступного за місяцем прийняття рішення про зміну методу амортизації.

Нарахування амортизації проводиться щомісячно.

Місячна сума амортизації при застосуванні прямолінійного методу визначається діленням річної суми амортизації на 12. Місячна сума амортизації при застосуванні методів зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості та кумулятивного визначається діленням суми амортизації за повний рік корисного використання на 12.

Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому об'єкт основних засобів став придатним для корисного використання. Нарахування амортизації при застосуванні виробничого методу починається з дати, що настає за датою, на яку об'єкт основних засобів став придатним для корисного використання.

Нарахування амортизації припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття об'єкта основних засобів, переведення його на реконструкцію, модернізацію, добудову, дообладнання, консервацію. Нарахування амортизації при застосуванні виробничого методу амортизації припиняється з дати, що настає за датою вибуття об'єкта основних засобів.

Допустимі методи нарахування амортизації відповідно до групи основних засобів до яких вони належать наведено у таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 - Допустимі методи нарахування амортизації

Група ОЗ та інших необоротних активів

Методи нарахування амортизації

Прямолінійний

Зменшення залишкової вартості

Прискорене зменшення залишкової вартості

Кумулятивний

Виробничий

1

-

-

-

-

-

2

+

+

-

+

+

3

+

+

-

+

+

4

+

+

+

+

+

5

+

+

+

+

+

6

+

+

-

+

+

7

+

+

-

+

+

8

+

+

-

+

+

9

+

-

-

-

+

10

у першому місяці використання об'єкта в розмірі 100% його вартості (п. 145.1.6 ПКУ).

11

12

+

-

-

-

+

13

-

-

-

-

-

14

+

-

-

-

+

15

+

-

-

-

+

16

+

+

-

+

+

Суму нарахованої амортизації всі підприємства відображають збільшенням суми витрат підприємства і зносу основних засобів [1].

Таким чином, спроектована база даних повинна забезпечити автоматичне нарахування амортизації на основні засоби підприємства, використовуючи при цьому допустимі методи, а саме прямолінійний та виробничий, в залежності від групи, до якої відносять даний об'єкт основних засобів.

База даних має виконувати такі функції:

нарахування амортизації прямолінійним і виробничим методами;

моніторинг нарахованого зносу основних засобів;

формування відомостей, які можуть бути використані для контролю та аналізу нарахованого зносу, як складової частини витрат підприємства.

1.2 Опис вхідних повідомлень

Після того, як ми з'ясували функції та визначили перелік функціональних задач, що підлягають автоматизованому розв'язанню, слід визначити перелік вхідної інформації, яка буде використовуватися на вході задачі.

Сам процес взяття основних засобів на баланс підприємства та вибору методу нарахування амортизації характеризується такими формами вхідних документів:

АКТ прийняття-передачі основних засобів (Типова форма N ОЗ-1 (бюджет));

Звіт виробництва за зміну;

нормативно-довідкових даних, які встановлює законодавство України, і які вказують допустимі методи нарахування амортизації залежно від групи основних засобів.

Таблиця 1.2 - Перелік і опис вхідних повідомлень

Назва вхідного повідомлення

Ідентифікатор

Форма подання

Термін і частота надходження

Джерело

АКТ прийняття-передачі основних засобів

akt_pri

Первинний документ

За необхідністю

Бухгалтерія

Звіт виробництва за зміну

zvit

Первинний документ

В залежності від кількості робочих змін на підприємстві за вимогою

Виробництво

1.3 Опис вихідних повідомлень

база дані модель автоматизація

У цьому розділі мають бути описані всі різновиди вихідних повідомлень: вихідні файли, які формуються на виході досліджуваних задач для інформаційного зв'язку з іншими задачами.

Основним вихідним повідомленням буде ВІДОМІСТЬ нарахування зносу на основні засоби.

Екранними повідомленнями на запити користувачів, виступають наступні:

Запит про загальну суму зносу.

Запит що надає інформацію про суму нарахованого зносу по групам основних засобів.

Запит що надає інформацію про суму нарахованого зносу по групам основних засобів у розрізі років та місяців.

Запит про нараховану суму зносу в поточному місяці.

Запит про нараховану суму зносу в наступному місяці.

Таблиця 1.3 - Перелік і опис вихідних повідомлень

Назва вихідного повідомлення

Ідентифікатор

Форма подання

Періодичність видання

Користувач інформації

ВІДОМІСТЬ нарахування зносу на основні засоби

Vidomist

Файл

Раз на місяць

Бухгалтерія

Звіт про загальну суму зносу

zvit_zs

Відеограма

За вимогою

Бухгалтерія

Звіт про суму нарахованого зносу по групам основних засобів.

zvit_sn

Відеограма

За вимогою

Бухгалтерія, головний бухгалтер

Звіт про суму нарахованого зносу по групам основних засобів у розрізі років та місяців

zvit_sr

Відеограма

За вимогою

Бухгалтерія, головний бухгалтер

Звіт про нараховану суму зносу в поточному місяці

zvit_pm

Відеограма

За вимогою

Бухгалтерія, головний бухгалтер

Звіт про нараховану суму зносу в поточному місяці по групам ОЗ

zvit_pg

Відеограма

За вимогою

Бухгалтерія, головний бухгалтер

1.4 Опис основних процедур перетворення даних

Процес нарахування амортизаційних відрахувань шляхом перетворення вхідних атрибутів на вихідні можна описати за допомогою математичних формул:

1. Для прямолінійного методу:

2. Для виробничого методу:

2. РОЗРОБКА IНФОЛОГIЧНОЇ МОДЕЛI

2.1 Логічна модель

Метою інфологічного проектування є створення структурованої моделі предметної області, для якої буде розроблятися база даних. При проектуванні на інфологічному рівні створюється інформаційно-логічна модель, яка повинна відповідати вимогам коректності схеми БД, простоті і зручності використання на наступних етапах проектування.

Інфологічне проектування здійснюється за наступними етапами:

1. Вилучення омонімії та синонімії. Це означає , що кожен атрибут повинен мати унікальне ім'я та унікальну семантику для однозначної його ідентифікації,ні синонімії, ні омонімії в даному разі немає.

2. Агрегація атрибутів в інформаційні об'єкти. Тобто усі атрибути агрегуються в об'єкти, яким присвоюються унікальні імена.

3. Перевірка на відповідність умовам нормалізації; приведення до 3 чи 4 нормальної форми.

4. Виділення інформаційних запитів та їх опис, представлення інформаційних запитів у структурованому вигляді.

5. Перевірка запитальних зв'язків на відповідність умові канонічності.

6. Побудова структурних зв'язків між об'єктами.

В результаті дослідження предметної області в першому роздiлi курсового проекту під час аналізу первинних документів був виявлений перелік атрибутів, що підлягають збереженню в БД.

Перш за все, переходячи до інфологічного проектування треба проаналізувати атрибути на наявність омонімії та синонімії. У переліку атрибутів немає синонімів, тобто - атрибутів, які різні за синтаксисом , але однакові за змістом, проте серед атрибутів зустрічаються омоніми - атрибути однакові за синтаксисом, але різні за змістом. Таким атрибутам слід присвоїти унікальні імена.

Код: інвентарний номер, код групи ОЗ, код методу нарахування, номер рахунку.

Термін: очікуваний термін експлуатації, мінімальний термін експлуатації.

Назва: назва ОЗ, назва групи ОЗ, назва методу нарахування.

Вартість: первісна вартість, ліквідаційна вартість.

Дата: дата введення ОЗ в експлуатацію, дату нарахування амортизації на об'єкт ОЗ, дата виготовленої продукції (виконаних робіт, наданих послуг).

Кількість: кількість виготовленої продукції за день, запланована кількість виготовленої продукції (робіт, послуг).

Сума: сума нарахованого зносу.

На другому етапі виконується агрегацiя атрибутiв в об'єкти - деякi сутностi реального свiту, що мають сенс з точки зору предметної областi: процес, поняття i т.д. Видiлення об'єктiв виконується на основi аналiзу вiдношень мiж атрибутами. Якщо серед них є такi, що знаходяться в спiввiдношеннi 1:1, то вони агрегуються в один iнформацiйний об'єкт, якому надається унiкальне iм'я. Пiсля багаторазового виконання цієї операції, в перелiку атрибутiв залишаться такi, що не належать нi одному iз створених об'єктів. Цi атрибути аналiзуються на тип спiввiдношення 1:Б, але вже з видiленими об'єктами. Якщо пiсля цього знов залишились атрибути, не приєднанi нi до одного з об'єктiв, то доцiльно провести дообстеження предметної областi для поповнення перелiку атрибутiв.

Рис. 1

2.2 Інформаційні об'єкти та їх характеристика

В основу використовуваного інфологічного моделювання покладено висхідний метод , який оснований на синтезі атрибутів . Цей метод полягає в тому, що спочатку визначаються атрибути, які підлягають збереженню в базі даних, а потім вони групуються в інформаційні об'єкти.

Після аналізу усіх атрибутів та нормалізації інформаційних об'єктів у даному курсовому проекті виділено наступні інформаційні об'єкти та відповідні до них атрибути:

ОСНОВНІ ЗАСОБИ: Інвентарний номер, Код групи ОЗ, Код методу нарахування, Назва ОЗ, Номер рахунку, Дата введення в експлуатацію, Очікуваний термін експлуатації (років), Запланована кількість продукції, Первісна вартість ОЗ, Ліквідаційна вартість ОЗ.

ГРУПА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ: Код групи ОЗ, Назва групи ОЗ, Мінімальний строк використання (років).

МЕТОДИ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ: Код методу нарахування, Назва методу.

ВИГОТОВЛЕНА ПРОДУКЦІЯ: Дата виготовленої продукції, Інвентарний номер, Кількість виготовленої продукції.

НАРАХОВАНИЙ ЗНОС: Інвентарний номер, Дата нарахування амортизації, Сума зносу.

Увесь перелік атрибутів необхідно проаналізувати та нормалізувати відношення. Нормалізація відношень - це ітераційний зворотній процес декомпозиції початкового відношення на кілька простіших відношень меншої розмірності. Iнформацiйний об'єкт знаходиться в 1-й нормальнiй формi, якщо усi атрибути атомарнi (неподiльнi). Об'єкт у 2НФ не повинен мiстити неповних функцiональних залежностей. Якщо такi залежностi присутнi, то необхiдно виконати декомпозицiю об'єкта з метою їх усунення. На третьому кроцi нормалiзацiї проводиться аналiз на наявнiсть транзитивних залежностей (мiж неключовими атрибутами). Якщо транзитивна залежнiсть iснує, необхiдно роздiлити об'єкт так, щоб усi його атрибути напряму залежали вiд первинного ключа. Цей крок приведе об'єкт до 3НФ. Щоб привести об'єкт до 4НФ потрiбно проаналiзувати його на присутнiсть багатозначних залежностей i, якщо вони є, вилучити iх шляхом декомпозиції.

В результатi видiлення iнформацiйних об'єктiв та операцiй нормалiзацiї, отримуємо наступнi вiдношення, якi знаходяться в 3НФ або 4НФ.

Таблиця 2.1 - Опис складових елементів інформаційних об'єктів

Назва атрибута

Формат

Обов'язковий

Відсоток наявності

Дублювання значень

Роль атрибута

Допустимі значення

Osnovni_zasobi

Inv_nomer

N(6)

Так

100%

Ні

ПК

>0

Kod_grupi

N(2)

Так

100%

Так

>0

Kod_metodu

N(1)

Так

100%

Так

1…6

Name_OZ

C(50)

Так

100%

Так

Nomer_rahunku

C(8)

Так

100%

Ні

Date_vved

D(6)

Так

100%

Так

Ochik_termin

N(3)

Так

100%

Так

>0

Kilkist_zapl

N(8)

Ні

50%

Так

Pervisna_vartist

N(8)

Так

100%

Так

>=0

Likvid_Vartist

N(8)

Так

100%

Так

>=0

Grupa_OZ

Kod_grupi

N(2)

Так

100%

Ні

ПК

>0

Name_grupi

C(30)

Так

100%

Так

Min_strok_vik

N(3)

Так

100%

Так

>=0

Metodi_narahuvannia

Kod_metodu

N(1)

Так

100%

Ні

ПК

1…6

Name_metodu

C(30)

Так

100%

Так

Vugotovlena_produkcia

Inv_nomer

N(6)

Так

100%

Так

ПК

>0

Date_prod

D(6)

Так

100%

Так

ПК

Kilkist_prod

N(8)

Ні

100%

Так

>=0

Narahovaniy_znos

Inv_nomer

N(6)

Так

100%

Так

ПК

>0

Date_narah

D(6)

Так

100%

Так

ПК

Suma_znosu

N(8)

Так

100%

Так

>=0

Маємо як результат логічну модель спроектовану за допомогою CASE-засобу ERwin 9.0.0:

3. ПРОЕКТУВАННЯ ДАТАЛОГІЧНОЇ МОДЕЛІ

3.1 Вибір СКБД та обґрунтування цього вибору

СКБД Microsoft SQL Server здатна обслуговувати системи з високим рівнем навантаження, що підкріплюється результатами стандартних галузевих тестів продуктивності. Такі клієнти як Unilever, Citi,, Barclays Capital і Mediterranean Shipping Company, Виконують свої критично важливі програми на платформі SQL Server. Клієнти, використовують SQL Server 2012 (У тому числі найбільші незалежні постачальники ПЗ, наприклад Siemens і RedPrairie), Дають відмінні відгуки про новітніх вдосконалення в області масштабованості. Журнал CRN визнав SQL Server бестселером і самим швидкозростаючим бестселером.

В Національній базі даних США про уразливість (NIST) зареєстровано більше 330 критичних уразливостей системи безпеки, виявлених в базах даних компанії Oracle за останні 4 роки. За цей же період не повідомлялося про жодну уразливість SQL Server 2005. Це досягається завдяки спеціальній методології розробки ПЗ Security Development Lifecycle (SDL) в рамках концепції захищених комп'ютерних систем та всебічними функцій безпеки і потужної інфраструктури Microsoft Update. Таке виграшне поєднання дозволяє скоротити ризики безпеки і час простоїв для установки оновлення. На думку одного з фахівців, Oracle на п'ять років відстає від Майкрософт в галузі управління оновленнями. Журнал Computerworld повідомляє, що дві третини адміністраторів баз даних Oracle не встановлюють оновлення безпеки.

За рахунок інтеграції SQL Server з Microsoft Visual Studio® розробники отримують єдину інтегровану середу розробки клієнтських додатків, додатків проміжного рівня та рівня даних. З новими можливостями розробки SQL Server 2008 робить ще один крок вперед. На відміну від цього, набір засобів та пакетів SDK компанії Oracle, зібраних в результаті придбань, вимагає від розробників вивчення і роботи з різними інтерфейсами. Компанія IDC у своєму дослідженні зазначає, що платформа додатків Microsoft - це прикладна технологічна платформа № 1 на ринку.

SQL Server входить до складу інтегрованої платформи бізнес-аналітики корпорації Майкрософт, що включає сховище даних, засоби аналітики, формування звітності, планування і бюджетування, а також систему ключових показників. Компанія Gartner помістила SQL Server в квадрант лідерів у магічному квадраті платформ бізнес-аналітики і магічному квадраті сховищ даних. Нова версія SQL Server 2012 пропонує безліч нових можливостей в областях сховищ даних і бізнес-аналітики.

Завдяки тісній інтеграції SQL Server з добре знайомим інтерфейсом системи Microsoft Office клієнти зможуть швидше аналізувати інформацію і приймати рішення. Наприклад, в надбудовах інтелектуального аналізу даних для Excel для аналізу клієнтських даних використовуються можливості SQL Server і Microsoft Office. Компанія IDC назвала корпорацію Майкрософт найшвидшим постачальником систем бізнес-аналітики. У Oracle є модуль для Microsoft Office, який підтримує частина функцій SQL Server, однак за нього стягується додаткова плата в розмірі $ 30 000 на процесор.

Для SQL Server застосовується проста багаторівнева модель ліцензування за номерами SKU. З іншого боку, у Oracle є складний набір додаткових компонентів і надбудов, які необхідні для розробки, розгортання та управління більшою частиною великомасштабних програм. Інтегрована середовище розробки і зручні засоби розробки SQL Server дозволяють скоротити час розробки і термін отримання віддачі від інвестицій в нові програми та аналітичні системи. Передові можливості автоматичної настройки і автоматизації адміністрування SQL Server істотно спрощують розгортання і керування в порівнянні з Oracle Database 11g. SQL Server ефективно взаємодіє з іншими програмними продуктами Microsoft, що допомагає спростити розробку і розгортання і забезпечити більшу продуктивність, ніж у Oracle.

Регулятор ресурсів забезпечує послідовну і передбачувану швидкодію для кінцевих користувачів. Організації можуть розподіляти ресурси та визначати пріоритети для різних робочих навантажень, щоб забезпечити постійний рівень продуктивності для кінцевих користувачів в умовах одночасного виконання безлічі різних завдань. Регулятор ресурсів дає SQL Server кілька важливих переваг в порівнянні з Oracle. Параметри мінімального використання процесора і пам'яті дозволяють поставити пріоритети для окремих завдань, щоб гарантувати необхідний рівень продуктивності для найбільш критичних задач бази даних. Регулятор ресурсів також дає можливість обмежити обсяг пам'яті для пулу ресурсів щоб уникнути монополізації ресурсів неконтрольованими запитами.

За допомогою індексованих уявлень, вирівняних по секціях, можна більш ефективно створювати і управляти зведеними агрегатами в реляційному сховище даних і застосовувати їх в таких сценаріях, в яких раніше використовувати їх ефективно було неможливо. Індексовані уявлення, вирівняні за секціями, підвищують продуктивність запитів. У типовому випадку таблиця фактів секціонованих за датою. Щоб прискорити виконання запитів, можна визначати індексовані подання (зведені агрегати) для таблиць фактів. При переході до нової секції таблиці автоматично відбувається перехід до відповідної секції індексованих уявлень, вирівняних по секціях, визначених для секціонування таблиці.

Оболонка SQL Server PowerShell - це новий засіб для перегляду і управління базами даних, таблицями та іншими об'єктами в базах даних SQL Server. Інтерфейс командного рядка Windows PowerShell ™ підтримує складнішу логіку, ніж сценарії Transact-SQL, підвищуючи надійність сценаріїв адміністрування. Сценарії PowerShell також можна використовувати для управління іншими серверними продуктами Microsoft, т. е. адміністратори отримують єдина мова сценаріїв для різних серверів.

Це нова система управління одним або декількома екземплярами SQL Server 2012 з використанням засобу SQL Server Management Studio. Цю можливість можна використовувати для створення політик управління об'єктами, такими як екземпляр SQL Server, бази даних та інші об'єкти SQL Server, на сервері бази даних. Адміністратори баз даних отримують повний контроль над серверами баз даних в зовсім іншій площині. За допомогою цього зручного потужного засобу адміністратори баз даних можуть реалізовувати стандартні конфігурації в середовищі SQL Server.

Відфільтровані індекси дозволяють виконувати індексацію підмножини рядків в таблиці і дають численні переваги. Вони забезпечують економію місця і підвищення продуктивності в операціях вставки і поновлення вмісту.

Відфільтровані індекси значно підвищують продуктивність сховищ даних. Наприклад, можна індексувати дані тільки за поточний місяць, а не за весь рік. Для прискорення виконання запитів можна створювати більшу кількість відфільтрованих індексів для кожної з таблиць. Засіб SQL Server Database Tuning Advisor (DTA) пропонує рекомендації по відфільтрованим індексами для таблиць бази даних. Відфільтровані індекси забезпечують підтримку неоднорідних табличних даних в таких додатках як системи управління вмістом (наприклад, Microsoft Office SharePoint® Server). Ці системи мають безліч властивостей для кожного типу даних, наприклад роздрібного каталогу продуктів, в одній таблиці якого можуть бути записи для книг, компакт-дисків та одягу з різними властивостями. Створювати відфільтровані індекси для даних можна на підставі властивостей або категорій.

Розріджені стовпці дають можливість ефективно управляти порожніми даними в базі даних, оскільки при їх використанні нульові дані (NULL) не займають фізичного місця на диску. Розріджені стовпці SQL Server 2012 підтримують широкі таблиці і сценарії з контейнерами властивостей в системах керування вмістом, таких як Office SharePoint Server.

Підписання модулів за допомогою сертифікатів в SQL Server дає можливість підписувати модулі в базі даних, наприклад збережені процедури, функції, тригери і збірки. Це дозволяє тимчасово підвищувати рівень привілеїв без перемикання контексту користувача. Крім того, фальсифікувати або змінити сертифікат не можна (в іншому випадку він стане недійсним).

Служби даних SQL Server - це масштабований, економічно ефективний підхід до організації зовнішнього зберігання даних, з доступом "на вимогу" плюс веб-служба обробки запитів. Цей компонент, побудований на основі надійних технологій SQL Server, допомагає гарантувати виконання угоди про рівень обслуговування, що включає високу доступність, продуктивність і безпеку. Доступ до служб даних SQL Server здійснюється з використанням стандартних протоколів (таких як SOAP і REST) ??для швидкої підготовки програм, керованих даними на вимогу, та програм, що поєднують дані з кількох джерел. За допомогою служб даних SQL Server організації можуть зберігати дані будь-яких типів і звертатися до них у будь-який момент від їх створення до архівації. Користувачі можуть отримувати доступ до інформації з будь-якого пристрою, від настільного комп'ютера до мобільного пристрою[2].

Все частіше SQL Server розглядається як одна з самих швидкодіючих і масштабованих систем управління базами даних. SQL Server 2012 вже демонструє найвищі в галузі показники тестів продуктивності. У цій версії знайшли втілення численні удосконалення в області масштабованості.

1 квітня року 2012 стала доступна фінальна версія Microsoft SQL Server 2012. У новій версії з'явилася велика кількість нововведень, а саме:

- Нові пропозиції OFFSET і FETCH для обмеження числа повернених рядків. Нарешті в SQL Server з'явився нормальний пейджинг.

- У пропозиції OVER була розширена підтримка віконних функцій. За допомогою пропозицій ROWS або RANGE можна ще більше обмежити рядки в межах секції, вказуючи початкову та кінцеву точки.

- Додані аналітичні функції: FIRST_VALUE, LAST_VALUE, CUME_DIST, PERCENTILE_DISC, PERCENT_RANK, PERCENTILE_CONT, LEAD, LAG.

- З'явилися послідовності (SEQUENCE).

- На зміну RAISERROR прийшла інструкція THROW.

- З'явилося 14 нових функцій:

Функції перетворення: PARSE, TRY_CONVERT, TRY_PARSE.

Функції дати та часу: DATEFROMPARTS, DATETIME2FROMPARTS, DATETIMEFROMPARTS, DATETIMEOFFSETFROMPARTS, EOMONTH, SMALLDATETIMEFROMPARTS, TIMEFROMPARTS

Логічні функції: CHOOSE, IIF

Строкові функції: CONCAT, FORMAT

- Таблиці FileTable. Тепер SQL Server забезпечує зберігання файлів і документів у спеціальних таблицях, при цьому доступ до них можливий з додатків Windows таким же чином, як якщо б вони зберігалися у файловій системі, без внесення будь-яких змін у додатки Windows.

- Статистичний семантичний пошук. Спільно з функцією FileTable статистичний семантичний пошук забезпечує глибокий аналіз неструктурованих документів. Семантичний пошук побудований на основі існуючого компонента повнотекстового пошуку в SQL Server і реалізує нові сценарії, забезпечуючи пошук не за ключовими словами, а за значенням документа. Наприклад, за індексом ключових фраз можна побудувати класифікацію або звіт технічної документації[3].

3.2 Автоматизація даталогічного проектування та її результати

Erwin надає можливості для вибору різноманітних цільових СКБД, в яких би реалізовувалася створена модель бази даних. Для реалізації ми можемо обрати або SQL-подібну серверну СКБД (Oracle, Informix,InterBase та ін), або настільну СКБД (MS Access, FoxPro, Paradox тощо) та відповідні її параметри, зокрема, тип даних за замовчуванням.

Пакет Erwin використовує механізм ODBC для передачі спроектованої бази даних в середовище обраної СКБД. В моєму курсовому проекті використовується СКБД Microsoft SQL Server 2012.

Модель СКБД автоматично генерується з трансформаційної моделі. Після вибору СКБД Erwin генерує імена таблиць та індекси за шаблонами логічної моделі. Їх можна редагувати у редакторі таблиць і редакторі стовпчиків, які викликаються шляхом активізації відповідної опції у контекстному меню.

Процес перенесення моделі БД на обрану СКБД виглядає так:

Створюємо логічну модель:

2. Відображаємо її на фізичному рівні:

3. Встановлюємо з'єднання з обраною СКБД та базою даних “KURSOVA_BD”:

4. Виконуємо генерацію таблиць:

5. Перевіряємо фізичну модель і діаграму в СКБД:

Порівнюючи фізичну модель і схему даних можна зробити висновки , що генерація пройшла коректно. Як у фізичній моделі у діаграмі 5 таблиць. Переглядаючи кожну таблицю робимо висновок, що жоден з атрибутів не пропав , а також не з'явилося нових. Структурні зв'язки також були передані правильно.

4. ПРОЕКТУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ БД НА ФІЗИЧНОМУ РІВНІ

4.1 Опис структур таблиць БД

При проектуванні та реалізації БД на фізичному рівні у середовищі Microsoft SQL Server 2012 створена база даних «KURSOVA_BD», яка складається з файлу KURSOVA_BD.mdf та включає в себе наступні 5 таблиць:

Перегляд таблиць в режимі конструктора:

Grupa_OZ (Група основних засобів):

Metodi_narahuvannia (Методи нарахування):

Narahovaniy_znos (Нарахований знос):

Osnovni_zasobi (Основні засоби):

Vugotovlena_produkcia (Виготовлена продукція):

Перегляд даних в таблицях:

Grupa_OZ (Група основних засобів):

Metodi_narahuvannia (Методи нарахування):

Osnovni_zasobi (Основні засоби):

Vugotovlena_produkcia (Виготовлена продукція):

4.2 Реалізація запитів

Нарахування амортизації виробничим методом виконується за допомогою запиту:

INSERT INTO Narahovaniy_znos (Inv_nomer, Date_narah, Suma_znosu)

SELECT Vugotovlena_produkcia.Inv_nomer, EOMONTH(Date_prod), SUM((Kilkist_prod)*

(Osnovni_zasobi.Pervisna_vartist-Osnovni_zasobi.Likvid_Vartist)/Osnovni_zasobi.Kilkist_zapl)

FROM Vugotovlena_produkcia INNER JOIN Osnovni_zasobi ON Osnovni_zasobi.Inv_nomer=Vugotovlena_produkcia.Inv_nomer

AND NOT EXISTS (SELECT Narahovaniy_znos.Inv_nomer, Date_narah

FROM Narahovaniy_znos INNER JOIN Osnovni_zasobi ON Narahovaniy_znos.Inv_nomer=Osnovni_zasobi.Inv_nomer

WHERE Osnovni_zasobi.Kod_metodu=5)

GROUP BY Vugotovlena_produkcia.Inv_nomer, EOMONTH(Date_prod)

Результат:

Результат зберігається в таблиці бази даних Narahovaniy_znos.

Нарахування амортизації прямолінійним методом виконується за допомогою виклику процедури для вказаного інвентарного номеру основного засобу. Створення процедури відбувається за допомогою запиту:

CREATE PROCEDURE NarLinMet (@n int)

AS

DECLARE @i int

SET @i = 1

DECLARE @k int

SELECT @k = (Osnovni_zasobi.Ochik_termin*12) FROM Osnovni_zasobi WHERE Inv_nomer=@n

DECLARE @d date

SELECT @d= Date_vved FROM Osnovni_zasobi WHERE Inv_nomer=@n

print @d

WHILE (@i<=@k AND @d<=GETDATE())

BEGIN

INSERT INTO Narahovaniy_znos(Inv_nomer, Date_narah, Suma_znosu)

SELECT Osnovni_zasobi.Inv_nomer, EOMONTH(DATEADD(MONTH,@i,Osnovni_zasobi.Date_vved)),

(Osnovni_zasobi.Pervisna_vartist-Osnovni_zasobi.Likvid_Vartist)/(Osnovni_zasobi.Ochik_termin*12)

FROM Osnovni_zasobi

WHERE Osnovni_zasobi.Kod_metodu=1 AND Osnovni_zasobi.Inv_nomer=@n

SET @i = @i+1

SELECT @d= MAX(Date_narah) FROM Narahovaniy_znos WHERE Inv_nomer=@n

END

Виклик процедури має вигляд:

execute NarLinMet 100101

Результат:

Результат зберігається в таблиці бази даних Narahovaniy_znos.

Запит про загальну суму нарахованого зносу з початку існування підприємства по сьогоднійній день.

SELECT SUM(Suma_znosu)

FROM Narahovaniy_znos

Результат:

Запит про загальну суму нарахованого зносу з початку існування підприємства по сьогоднішній день у розрізі груп основних засобів.

SELECT

Grupa_OZ.Name_grupi,

SUM(Narahovaniy_znos.Suma_znosu)

FROM Narahovaniy_znos INNER JOIN Osnovni_zasobi ON

Narahovaniy_znos.Inv_nomer=Osnovni_zasobi.Inv_nomer

INNER JOIN Grupa_OZ ON

Osnovni_zasobi.Kod_grupi=Grupa_OZ.Kod_grupi

GROUP BY Grupa_OZ.Name_grupi

Результат:

Запит про загальну суму нарахованого зносу у поточному місяці:

SELECT SUM(Suma_znosu)

FROM Narahovaniy_znos

WHERE Date_narah=EOMONTH(GETDATE())

GROUP BY Date_narah

Результат:

Запит про загальну суму нарахованого зносу у поточному місяці для кожної групи основних засобів:

SELECT

Grupa_OZ.Name_grupi,

SUM(Suma_znosu)

FROM Narahovaniy_znos INNER JOIN Osnovni_zasobi ON

Narahovaniy_znos.Inv_nomer=Osnovni_zasobi.Inv_nomer

INNER JOIN Grupa_OZ ON

Osnovni_zasobi.Kod_grupi=Grupa_OZ.Kod_grupi

WHERE Date_narah=EOMONTH(GETDATE())

GROUP BY Grupa_OZ.Name_grupi

Результат:

Запит про суму нарахованого зносу з початку існування підприємства по сьогоднішній день по групам основних засобів у розрізі років та місяців:

SELECT YEAR(Narahovaniy_znos.Date_narah) as 'Year',

MONTH(Narahovaniy_znos.Date_narah) as 'Month',

Grupa_OZ.Name_grupi,

SUM(Narahovaniy_znos.Suma_znosu) as 'Suma'

FROM Narahovaniy_znos INNER JOIN Osnovni_zasobi ON

Narahovaniy_znos.Inv_nomer=Osnovni_zasobi.Inv_nomer

INNER JOIN Grupa_OZ ON

Osnovni_zasobi.Kod_grupi=Grupa_OZ.Kod_grupi

GROUP BY Grupa_OZ.Name_grupi, YEAR(Narahovaniy_znos.Date_narah),

MONTH(Narahovaniy_znos.Date_narah)

Результат:

ВИСНОВОК

Як висновок, можу сказати, що я на практиці оволодів знаннями із дисципліни «Організація та проектування БД і СД». Поступово переходячи від одного етапу проектування до іншого, задача ставала більш зрозумілою.

Дієздатність спроектованої бази даних доводиться контрольним прикладом, який успішно реалізовано за допомогою програмного додатку Microsoft SQL Server 2012.

База даних придатна для застосування на підприємствах за умови її доопрацювання, удосконалення, розширення та адаптації до власної політики підприємства, а також як частина більш глобальної баз даних.

Основною метою курсового проекту була побудова бази даних призначеної нарахування амортизаційних відрахувань, яка й була успішно реалізована в ході виконання. Спроектована база даних охоплює лише частину предметної області, а саме використовує лише два методи нарахування, теми курсового проекту і тому, на мою думку, потребує подальшого доопрацювання в майбутньому.

В даному курсовому проекті була повністю досягнута поставлена мета її реалізації: досліджена та вивчена предметна область, спроектована та реалізована інфологічна та даталогічна моделі задачі за допомогою Case - засобу ERwin і, врешті-решт база даних була успішно реалізована на фізичному рівні за допомогою програмного додатку Microsoft SQL Server 2012.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби".

2. Електронний ресурс [http://www.microsoft.com/ukraine/news/issues/2012/03/sql-server-2012.mspx]

3. Електронний ресурс [http://habrahabr.ru/company/ruswizards/blog/143744/]

4. Ситник Н.В., Краснюк М.Т. Проектування баз і сховищ даних: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. - К.:КНЕУ, 2010 - 264 с.

5. Ловінська Л.Г. Бухгалтерський облік для економістів і правознавців у схемах і таблицях: навч. посіб. - Вид. 3-тє, доп. і перероб. /Л.Г. Ловінська, Я.В. Олійник, Л.О. Галат. - К.: КНЕУ, 2010. - 390 с. ISBN 978-966-483-387-2.

6. Бухгалтерський облік для економістів і правознавців: Навч. посіб. / За заг. ред. Ю.А. Кузьмінського. - К.: КНЕУ, 2009. - 648 с. ISBN 978-966-483-019-2.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Форми вихідних документів. Перелік запитів до бази даних. Побудова інфологічної моделі, її структурні компоненти: сутності, зв’язки та відносини. Перелік таблиць, опис запитів. Загальна характеристика та головний зміст форм розроблюваної бази даних.

  курсовая работа [414,5 K], добавлен 31.01.2014

 • Поняття та переваги реляційної бази, автоматизація аналізу даних. Опис основних компонентів сховища даних AS/400. Процес перетворення оперативних даних в інформаційні. Багатовимірні бази даних (MDD). Опис даних і створення файлів в інтеграційних базах.

  реферат [36,8 K], добавлен 14.01.2012

 • Основні відомості про реляційні бази даних, система управління ними. Основні директиви для роботи в середовищі MySQ. Визначення та опис предметної області. Створення таблиць та запитів бази даних автоматизованої бази даних реєстратури в поліклініці.

  курсовая работа [2,9 M], добавлен 06.11.2011

 • Проектування бази даних та інтерфейсу програми. Розробка бази даних за допомогою Firebird 2.5. Контроль коректності вхідних та вихідних даних. Додавання та редагування інформації. Вплив електронно-обчислювальних машин на стан здоров'я користувачів.

  дипломная работа [4,7 M], добавлен 12.10.2015

 • Теоретичні відомості про пакет ІЗВП Borland Delphi та СУБД MS Access, оцінка їх функціональних особливостей. Опис структури бази даних. Проектування інтерфейсу програми, опис її логічної структури та функцій. Контроль коректності вхідних, вихідних даних.

  курсовая работа [4,5 M], добавлен 03.01.2014

 • Розробка структури бази даних. ER-моделі предметної області. Проектування нормалізованих відношень. Розробка форм, запитів, звітів бази даних "Автосалон". Тестування роботи бази даних. Демонстрація коректної роботи форми "Додавання даних про покупців".

  курсовая работа [4,0 M], добавлен 02.12.2014

 • Основні підходи до проектування баз даних. Опис сайту Інтернет-магазину, характеристика його підсистем для обробки анкет і запитів користувачів. Розробка концептуальної, інфологічної, даталогічної, фізичної моделей даних. Побудова ER-моделі в CASE-засоби.

  курсовая работа [2,3 M], добавлен 01.02.2013

 • Аналіз предметної галузі, постановка задачі, проектування бази даних. UML-моделювання, побудова ER-діаграми, схеми реляційної бази даних у третій нормальній формі. Призначення і логічна структура. Опис фізичної моделі бази даних, програмної реалізації.

  курсовая работа [3,5 M], добавлен 28.11.2011

 • Специфікація вимог для кожного з двох користувачів. Концептуальне проектування бази даних. Визначення типів сутностей та зв’язків, доменів. Перетворення концептуальної моделі даних у логічну, визначення набору відношень, підтримки цілісності даних.

  курсовая работа [55,1 K], добавлен 15.03.2015

 • Проектування бази даних предметної області "Магазин будівельних матеріалів". Аналіз сукупності вхідних і вихідних даних, шляхи удосконалення інформаційної системи обліку товару. Організація інформаційної бази, розробка логічної і фізичної моделі.

  курсовая работа [559,2 K], добавлен 09.05.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.