Розробка довідково-інформаційної бази Факультету комп’ютерних систем

Загальна характеристика навчально-наукового комп'ютерного центру. Державні норми влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки. Створення довідкової бази про факультет комп’ютерних систем для приймальної комісії у вигляді сайту для абітурієнтів.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид отчет по практике
Язык украинский
Дата добавления 07.07.2010
Размер файла 72,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

14

Національний авіаційний університет

Факультет комп'ютерних систем

ЗВІТ

з технологічної практики

Студента 3 курсу 02 групи

Спеціальності 091501 «Комп'ютерні системи та мережі»

Шевченка Миколи Юрійовича

База практики: Навчально-науковий комп'ютерний центр Національного Авіаційного Університету у місті Київ.

Керівник практики:

Красовська Єлена Вікторовна

Київ 2010

ЗМІСТ

1. Характеристика бази практики

2. Техніка безпеки

3. Зміст та результати виконаних робіт

4. Висновки та пропозиції

1АРАКТЕРИСТИКА БАЗИ ПРАКТИКИ

Навчально-науковий комп'ютерний центр

1. Загальнi положення

1.1. Навчально-науковий комп'ютерний центр (ННКЦ) є структурним підрозділом Інституту комп'ютерних технологій (ІКТ).

1.2. Навчально-науковий комп'ютерний центр створюється шляхом реорганізації центру комп'ютерних систем на підставі наказу ректора.

1.3. Структура та штат ННКЦ, умови і порядок оплати праці визначаються штатним розкладом НАУ і складаються із 2-х (3-х) напрямків:

1.3.1. Напрямок (відділ) інформаційного забезпечення діяльності ІКТ.

1.3.2. Напрямок (відділ) адміністрування комп'ютерної мережі ІКТ.

2. Основнi задачi

Центр створено в цілях інформаційно-аналітичного обслуговування діяльності ІКТ.

Головними завданнями є:

2.1. розробка та впровадження єдиної навчально-наукової політики з питань використання і розвитку засобів обчислювальної техніки в навчальному процесі і управлінні НАУ (ІКТ) шляхом створення комп'ютерних систем різноманітної складності і орієнтації;

2.2. розробка і впровадження нових інформаційних технологій;

2.3. розробка і програмно-технічна реалізація мережевої архітектури в підрозділах НАУ (ІКТ);

2.4. інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності НАУ (ІКТ);

2.5. накопичення і систематизація інформації про використання новітніх комп'ютерних технологій в освіті;

2.6. методичне, інформаційне та технічне супроводження процесу підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу та інженерно-технічних працівників;

2.7. реалізація задач, якій відповідають профілю Центру, згідно з наказом та розпорядженням ректора НАУ (директора ІКТ);

2.8. захист від витоку (використання в негативних цілях) секретної інформації з БД.

3. Основнi функцiї

3.1. Напрямку (відділу) інформаційного забезпечення діяльності ІКТ:

- розробка, введення в дію та супроводження БД ІКТ;

- налагодження та програмно-технічна підтримка серверу БД ІКТ;

- розробка і реалізація комплексної програми єдиного інформаційного простору ІКТ на базі мережевих комп'ютерних технологій з підключенням до мережі НАУ і виходом в Internet.

- захист від витоку (використання в негативних цілях) секретної інформації з БД;

3.2. Напрямку (відділу) адміністрування комп'ютерної мережі ІКТ (відділ адміністратора комп'ютерної мережі ІКТ):

- розробка і програмно-технічна підтримка локальної мережі ІКТ;

- програмне забезпечення проведення практичних та лабораторних занять у комп'ютерних класах згідно вимог викладачів;

- налагодження та програмно-технічна підтримка серверів, робочих станцій мережі ІКТ;

- впровадження нових інформаційних технологій в навчальний процес;

- захист від витоку (використання в негативних цілях) секретної інформації з БД.

4. Джерела фiнансування

Фінансування діяльності ННКЦ здійснюється рахунок бюджетних коштів. Фонд заробітної плати і штатний розпис затверджується ректором НАУ.

5. Перелiк завдань, якi виконує Центр

5.1. Ведення бази даних “Студент” та друк заліково-екзаменаційних відомостей Інституту.

5.2. Технічне та програмне супроводження комп'ютерних класів.

5.3. Технічне та програмне супроводження комп'ютерної мережі Інституту.

5.4. Ведення бази даних “Кадри Інституту комп'ютерних технологій”.

5.5. Впровадження іноваційних технологій в навчальний процес.

5.6. Поточні завдання.

2. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

"Влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах" ДСанПіН 5.5.6.009-98

1. Галузь застосування

Державні санітарні правила і норми влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режиму праці учнів на персональних комп'ютерах встановлюють гігієнічні вимоги до приміщень та нормативи чинників, що створюються комп'ютерами при їх роботі; гігієнічні вимоги до проектування, виготовлення і експлуатації вітчизняних та експлуатації імпортних персональних комп'ютерів, що застосовуються в навчально-виховному процесі в закладах освіти різних форм власності та інших закладах, що проводять комп'ютерні ігри для дітей і підлітків.

Державні санітарно-гігієнічні правила і норми підготовлені з урахуванням нових наукових досліджень по вивченню впливу чинників, що створюються комп'ютерами при їх роботі на організм дітей і підлітків, і розробкою заходів по запобіганню їх негативного впливу на формування здоров'я дитячого населення.

При розробці ДСанПіНу використані матеріали "Временных санитарных норм и правил устройства, оборудования, содержания и режима работы на ПЭВМ и видеодисплейных терминалах в кабинетах вычислительной техники и дисплейных классах всех типов средних учебных заведений" № 5146-89 (МЗ СССР), розроблених у 1989 р. науковцями Московського НДІ гігієни ім. Ф.Ф. Ерісмана, Всесоюзного НДІ гігієни дітей і підлітків, Київського НДІ загальної та комунальної гігієни ім. О.М. Марзеєва.

ДСанПіН рекомендований Координаційною комісією Головного санепідуправління МОЗ України по розробці нормативних документів з питань забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Позначення та скорочення

ПК - персональний комп'ютер

ВМ - відеомонітор

ЕПТ - електронно-променеві трубки

ЕМП - електромагнітне поле

ЕП - електричне поле

СЕП - статичне електричне поле

КПО - коефіцієнт природного освітлення

ГДР - гранично допустимі рівні

ККТ - кабінети комп'ютерної техніки

2. Загальні положення

2.1. Санітарні правила і норми влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режиму праці учнів на персональних комп'ютерах (далі - Правила) встановлюють нормативи фізичних чинників, що створюються комп'ютерами при їх роботі, та гігієнічні вимоги до проектування, виготовлення і експлуатації вітчизняних та експлуатації імпортних персональних комп'ютерів, що застосовуються в навчально-виховному процесі.

2.2. Правила містять вимоги до умов розміщення та обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчально-виховних і позашкільних закладах освіти, а також режиму праці дітей і підлітків на персональних комп'ютерах.

2.3. Правила поширюються на всі види персональних електронно-обчислювальних машин і їх складових частин (відеомонітори, системні блоки, клавіатуру, принтери та ін.) та ігрові комплекси, що сконструйовані на основі електронно-променевих трубок.

2.4. Категорично забороняється використовувати в навчально-виховних закладах в якості відеомонітора ПК побутові телевізори та відеомонітори, що сконструйовані на телевізійних електронно-променевих трубках.

2.5. Вимоги і нормативи Правил повинні враховуватися при розробці та корегуванні державних і галузевих стандартів та інших керівних документів, що встановлюють технічні вимоги до персонального комп'ютера та його складових частин (відеомонітора, клавіатури, системного блоку, принтера, спеціальних меблів та ін.).

2.6. Розробникам ПК та його складових частин вітчизняного виробництва необхідно дотримуватись державних, галузевих стандартів, інших керівних документів, технічних умов (ТУ) та технічних завдань (ТЗ) на розробку та виготовлення ПК, погоджених з МОЗ України.

2.7. ПК та його складові частини закордонного виробництва повинні мати сертифікат країни-виробника і підлягають обов'язковій сертифікації закладами МОЗ України.

2.8. Відповідальність за обов'язкове дотримання встановлених цими Правилами гігієнічних вимог і нормативів покладається на посадових осіб, фахівців організацій і фізичних осіб, що займаються: підприємницькою діяльністю; розробкою, виробництвом, закупівлею, реалізацією і застосуванням персональних комп'ютерів і ігрових комплексів з використанням комп'ютерів. Відповідальність несуть також фізичні особи та організації, що займаються проектуванням, будівництвом, реконструкцією та оснащенням приміщень навчально-виховних закладів всіх типів і власності (державні, відомчі, приватні), призначених для експлуатації ПК.

2.9. Проектна документація на будівництво і реконструкцію навчальних приміщень для експлуатації ПК повинна бути погоджена з органами Державного санепіднагляду України. Відкриття кабінетів обчислювальної техніки узгоджується з органами держсанепіднагляду після проведення необхідних лабораторно-інструментальних досліджень. На кожний кабінет комп'ютерної техніки повинен заповнюватись санітарний паспорт (додаток № 1).

2.10. Керівники навчально-виховних та позашкільних закладів всіх типів незалежно від форм підпорядкування і власності зобов'язані привести робочі місця учнів - користувачів персональних комп'ютерів у відповідність з вимогами цих Правил.

2.11. Державний санітарний епідеміологічний нагляд за виконанням цих Правил, гігієнічну оцінку на відповідність робочих місць, оснащених ПК, здійснюється органами і закладами Державної санітарно-епідеміологічної служби України та відповідних науково-дослідних установ МОЗ України.

2.12. Державний санітарно-епідеміологічний нагляд за новими (модернізованими) персональними комп'ютерами (призначеними для дитячого контингенту користувачів), здійснюється на етапах їх розробки, прийомки до виробництва, виробництва і надходження та експлуатації в навчально-виховних закладах.

2.13. При порушенні "Санітарних норм і правил влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режиму праці учнів на персональних комп'ютерах" винні притягуються до дисциплінарної, адміністративної і кримінальної відповідальності згідно Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", ст. 10, 19, 20, 24, 40.

2.14. З введенням в дію цих СанПіН втрачають силу:

- "Временные санитарно-гигиенические нормы и правила устройства, оборудования, содержания и режима работы на персональных электронно-вычислительных машинах и видеодислейных терминалах в кабинетах вычислительной техники и дисплейных классах всех типов средних учебных заведений" № 5146-89 от 20.10.89 г. (МЗ СССР);

- "Гигиенические и эргономические условия организации рабочих мест и режима учебных занятий с применением средств вычислительной техники в средней общеобразовательной школе", Київ, МОЗ України, 30.10.90 р. (методичні рекомендації).

3. Вимоги до приміщень та розташування робочих місць з ПК

3.1. Приміщення, призначені для роботи з ПК, повинні мати природне освітлення. Орієнтація вікон повинна бути на північ або північний схід, вікна повинні мати жалюзі, які можна регулювати, або штори.

3.2. Не дозволяється розміщувати кабінети обчислювальної техніки у підвальних приміщеннях будинків.

3.3. Кабінети, обладнані комп'ютерною технікою, в навчальних закладах повинні розміщуватись в окремих приміщеннях з природним освітленням та організованим обміном повітря.

Площа на одного учня, який працює за ПК, повинна складати не менше 6,0 кв. м, об'єм - не менше 20 куб. м. Площа учбових приміщень з ПК повинна розраховуватись на півкласу учнів, але не більш як 12 чоловік.

3.4. Стіни, стеля і підлога та обладнання кабінетів комп'ютерної техніки повинні мати покриття із матеріалів з матовою фактурою з коефіцієнтом відбиття: стін - 40-50 %, стелі - 70-80 %, підлоги - 20-30 %, предметів обладнання - 40-60 % (робочого столу - 40-50 %, корпуса дисплею та клавіатури - 30-50 %, шаф та стелажів - 40-60 %).

3.5. Поверхня підлоги повинна мати антистатичне покриття та бути зручною для вологого прибирання.

3.6. Забороняється використовувати для оздоблення інтер'єру приміщень комп'ютерних класів полімерні матеріали (дерев'яно-стружкові плити, шпалери, що придатні для миття, плівкові та рулонні синтетичні матеріали, шаровий паперовий пластик та ін.), що виділяють у повітря шкідливі хімічні речовини, які перевищують гранично допустимі концентрації.

Вміст шкідливих хімічних речовин в повітрі дошкільних та учбових приміщень з комп'ютерною технікою не повинен перевищувати середньодобові концентрації, що наводяться в "Переліку гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів", № 3086-84 від 27.08.84 р. та доповненнях до нього, які затверджені Міністерством охорони здоров'я.

3.7. При будівлі нових і реконструкції діючих загальноосвітніх шкіл, середніх спеціальних і вищих учбових закладів висота приміщень (від підлоги до стелі), в яких передбачено використання персональних комп'ютерів в навчальному процесі, повинні бути не менше 3,6 м, а площа на 1 робоче місце 16 кв. м (ДБН В.2.2-3-97).

3. ЗМІСТ ТА РЕЗУЛЬТАТ ВИКОНАНИХ РОБІТ

3.1 Завдання

Створити довідково-інформаційну базу про Факультет Комп'ютерних Систем до приймальної комісії у вигляді сайту для абітурієнтів. Вона повинна містити:

рекламний ролик факультету;

корисну інформацію для абітурієнта;

інформацію про деканат факультету;

історію виникнення факультету;

інформацію про кафедри факультету;

інформацію про гуртожиток.

3.2 Виконання

Розробимо структуру сторінки за наступною схемою:

Данну модель реалізуємо за допомогою html тегу Div. Div - блочний елемент мови html, як правило використовується для обробки блоку данних. Як правило блок керується таблицею каскадних стилів CSS. Яка може знаходитися безпосередньо у голові (Head) документу або у окремому файлі.

Селектори та їх призначення:

Main - блок який міститиме у собі всі три основні, логічно розділені блоки: Header, Content, Footer.

Header - блок який містить зіголовок добументу.

Logo - перший логотип.

Header-Text - текст заголовку.

Logo2 - другий логотип.

Content - блок для відображення основного змісту сторінки.

Menu - список категорій інформації яку можна дізнатися.

My_iframe - інформація з вибраної категорії.

Footer - блок для банеру або реклами.

Для реалізації відображення інформації на вибір користувача, використаємо CSS та JavaScript. CSS - для вибору режиму відображення блоків інформації у блоці My_iframe, які слідують один за одним послідовно та представляють відповідні категорії у блоці Menu. JavaScript - за для відображення лише потрібного блоку.

Реалізація у CSS:

.iframe_content_block

{

display:block;

text-decoration:none;

font-family:Arial;

font-style:italic;

font-weight:bold;

font-size:16px;

color:#1f2f7f;

position:relative;

width:100%;

}

.iframe_content_none

{

display:none;

text-decoration:none;

font-family:Arial;

font-style:italic;

font-weight:bold;

font-size:16px;

color:#1f2f7f;

position:relative;

width:100%;

}

Тут display:none та display:block дозволяє та забороняє відображення блоку з відповідними класами .iframe_content_none та .iframe_content_ block. Зміна класів блоків здійснюється за допомогою JavaScript.

Реалізація у JavaScript:

function menu(menu_id)

{

for(var i=Number(1);i<=6;i++)

document.getElementById("if_c_"+i).className=

"iframe_content_none";

switch (Number(menu_id))

{

case 1: document.getElementById("if_c_1").className=

"iframe_content_block"; break;

case 2: document.getElementById("if_c_2").className=

"iframe_content_block"; break;

case 3: document.getElementById("if_c_3").className=

"iframe_content_block"; break;

case 4: document.getElementById("if_c_4").className=

"iframe_content_block"; break;

case 5: document.getElementById("if_c_5").className=

"iframe_content_block"; break;

case 6: document.getElementById("if_c_6").className=

"iframe_content_block"; break;

}

}

Функція document.getElementById("ім'я_елементу") вертає єлемент у якого id="ім'я_елементу", використовуючи цю функцію ми змінюємо клас усіх наявних єлементів на той що їх ховає. При умові що єлементи мають імена:

if_c_1, if_c_2, if_c_3, if_c_4, if_c_5, if_c_6. Остання цифра цих імен задається змінною i яка перебирається у циклі:

for(var i=Number(1);i<=6;i++)

document.getElementById("if_c_"+i).className=

"iframe_content_none";

Потім використовуючи оператор switch ми міняємо клас одного потрібного нам блоку на такий що дозволяє його відображати.

switch (Number(menu_id))

{

case 1: document.getElementById("if_c_1").className=

"iframe_content_block"; break;

case 2: document.getElementById("if_c_2").className=

"iframe_content_block"; break;

case 3: document.getElementById("if_c_3").className=

"iframe_content_block"; break;

case 4: document.getElementById("if_c_4").className=

"iframe_content_block"; break;

case 5: document.getElementById("if_c_5").className=

"iframe_content_block"; break;

case 6: document.getElementById("if_c_6").className=

"iframe_content_block"; break;

}

Зміна кількості розділів веде до зміни коду. Наприклад внас є лише два розділи: if_c_1 та if_c_2. Код скрипту буде змінений на:

function menu(menu_id)

{

for(var i=Number(1);i<=2;i++)

document.getElementById("if_c_"+i).className=

"iframe_content_none";

switch (Number(menu_id))

{

case 1: document.getElementById("if_c_1").className=

"iframe_content_block"; break;

case 2: document.getElementById("if_c_2").className=

"iframe_content_block"; break;

}

}

Блок меню буде виглядати так:

<div id="content">

<div id="menu">

<ul>

<li><a href="javascript:menu(1);">Розділ 1</a></li>

<li><a href="javascript:menu(2);">Розділ 2</a></li>

</ul>

</div>

<div id="my_iframe">

<div class="iframe_content" id="if_c_1">

</div>

<div class="iframe_content" id="if_c_2">

</div>

</div>

</div>

Для данної моделі html код матиме наступний вигляд:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

<html>

<head>

<LINK REL=StyleSheet HREF="css/style.css" TYPE="text/css" MEDIA=screen>

<script type="text/javascript" src="js/menu.js"></script>

</head>

<body>

<div id="main">

<div id="header">

<div id="logo">

</div>

<div id="header-text">

</div>

<div id="logo2">

</div>

</div>

<div id="content">

<div id="menu">

<ul>

<li>

<img src="img/disk.gif" class="left">

<a href="javascript:menu(1);">Головна</a>

<img src="img/disk.gif" class="right">

</li>

<li>

<img src="img/disk.gif" class="left">

<a href="javascript:menu(2);">Абітурієнту</a>

<img src="img/disk.gif" class="right">

</li>

<li>

<img src="img/disk.gif" class="left">

<a href="javascript:menu(3);">Деканат</a>

<img src="img/disk.gif" class="right">

</li>

<li>

<img src="img/disk.gif" class="left">

<a href="javascript:menu(4);">Історія</a>

<img src="img/disk.gif" class="right">

</li>

<li>

<img src="img/disk.gif" class="left">

<a href="javascript:menu(5);">Кафедри</a>

<img src="img/disk.gif" class="right">

</li>

<li>

<img src="img/disk.gif" class="left">

<a href="javascript:menu(6);">Гуртожиток</a>

<img src="img/disk.gif" class="right">

</li>

</ul>

</div>

<div id="my_iframe">

<div class="iframe_content" id="if_c_1">

</div>

<div class="iframe_content" id="if_c_2">

</div>

<div class="iframe_content" id="if_c_3">

</div>

<div class="iframe_content" id="if_c_4">

</div>

<div class="iframe_content" id="if_c_5">

</div>

<div class="iframe_content" id="if_c_6">

</div>

</div>

</div>

<div id="footer">

</div>

</div>

</body>

</html>

Для додання ще одного розділу вам потрібно спочатку додати контейнер div з id рівним if_c_7” (наступне ім'я за останнє наявне), додати в меню відповиднє посилання

<li><img src="img/disk.gif" class="left">

<a href="javascript:menu(7);">Нова категорія</a>

<img src="img/disk.gif" class="right"></li>

та відредагувати файл “js/menu.js” як було описано вище. Цей фал під'єднується до сторінки контейнером

<script type="text/javascript" src="js/menu.js"></script>

а файл CSS - контейнером

<LINK REL=StyleSheet HREF="css/style.css" TYPE="text/css" MEDIA=screen>

Для інтеграції ролику я використав uflvplayer_local.swf. Який може грати локальні файли формату flv.

Як сторюється HTML-код для інтеграції плеєра на сторінку?

<OBJECT height="340 width=400>

Розміри плеера. Співвідношення сторін повинно бути 4 (ширина):3 (висота). Якщо використовується скін з рамкою -- до висоти додається значення (height/300)*40

<PARAM NAME=movieVALUE=http://yoursite.com/

uflvplayer_500?375.swf />

Абсолютна чи відносна ссилка на файл плеера.

<param name=allowFullScreen" value="true" />

Підтримка повно екранного режиму.

<param name=FlashVars value="way=http://yoursite.com/sample.flv&

swf=http://yoursite.com/uflvplayer_500?375.swf&w=400&h=340&

pic=http://yoursite.com/splash.jpg&autoplay=0&tools=1&skin=whiteblack&

volume=70&comment=”Назва”/>

Змінні налагодження плеєру (слідкують через & в форматі параметр=значення):

way -- шлях к файлу flv;

swf -- шлях к файлу плеера;

w -- ширина плеєра (дублюється з тега object);

h -- висота плеєра (дублюється з тега object);

skin -- скін чи його адреса;

pic -- шлях до зображення якє з'являється до програвання відєо;

autoplay -- авто включення програвання відео;

tools -- кнопки керування видимі постійно (1), не видимі (0), з'являються з наведенням курсору (2);

volume -- початковий рівень звуку -- 0-100;

comment - назва ролики під час заставки;

Единий обов'язковий параметр -- way.

<param name=»bgcolor" value="#FFFFFF« />

Колір фону вашого сайту де публікується відео (білий за замовченням).

<embed src=http://yoursite.com/uflvplayer_500?375.swf allowFullScreen=true type="application/x-shockwave-flash" flashvars="way=http://yoursite.com/sample.flv&

swf=http://yoursite.com/uflvplayer_500?375.swf&w=400&h=340&

skin=whiteblack&pic=http://yoursite.com/splash.jpg&autoplay=0&tools=1&

volume=70&comment=Название" bgcolor= #FFFFFF width=400 height=340 /></embed>

Тут дублюються параметри:

шлях до файлу плеєра swf -- scr

настройки плеєра -- flashvars

колір фону сайта -- bgcolor

ширина плеєра -- width

висота плеєра -- height

Код плеєру для нашої сторінки буде такий:

<object type="application/x-shockwave-flash" data="swf/player_local.swf"

height="450" width="600">

<param name="bgcolor" value="#3f5f7f" />

<param name="allowFullScreen" value="true" />

<param name="allowScriptAccess" value="always" />

<param name="movie" value="swf/player_local.swf" />

<param name="FlashVars" value="way=E:\Work\Практика\flv\video.flv&

amp;swf=swf/player_local.swf&amp;w=600&amp;h=450&

amp;pic=img\logo.png&amp;autoplay=0&amp;replay=1&

amp;tools=1&amp;skin=white&amp;volume=70&amp;q=&amp;comment=" />

</object>

Цей код буде міститися у першому контейнері з id="if_c_1".

<div class="iframe_content" id="if_c_1" style="padding-left:50%">

<div id="uplayer_flv" style="position:relative;left:-300px;width:600px;height:450px;">

<object type="application/x-shockwave-flash" data="swf/player_local.swf"

height="450" width="600">

<param name="bgcolor" value="#3f5f7f" />

<param name="allowFullScreen" value="true" />

<param name="allowScriptAccess" value="always" />

<param name="movie" value="swf/player_local.swf" />

<param name="FlashVars" value="way=E:\Work\Практика\flv\video.flv&amp;

swf=swf/player_local.swf&amp;w=600&amp;h=450&amp;pic=img\logo.png

&amp;autoplay=0&amp;replay=1&amp;tools=1&amp;skin=white

&amp;volume=70&amp;q=&amp;comment=" />

</object>

</div>

</div>

Зверніть увагу на те що при використанні локальної версії плеєру треба вказувати абсолютний шлях до хайлу з відео.

way=E:\Work\Практика\flv\video.flv

При зміни положення файлу треба змінити й цей шлях.

Я описав основну структуру створеної довідкової бази, інша робота зводилася до наповнення відповідних розділів інформацією та покращення дизайну сторінки.

4. ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ.

За час перебування на базі практики було виконано усі індивідуальні завдання, поставлені переді мною. Ознайомившись більш глибоко з вже вивченим матеріалом я зміг виконати необхідні завдання, тим самим закріпивши свої теоретичні знання на практиці.

Зміг реалізувати свої професійні можливості та покращити свої знання у необхідному мені напрямку.

За результатами проведеної роботи можу зробити висновок, що дана установа забезпечена достатнім рівнем технічного і програмного устаткування.

При можливості бажано оновити апаратне забезпечення.


Подобные документы

 • Вивчення історії кафедри "Комп’ютерної інженерії". Дослідження процесу складання, монтажу, налагодження, тестування апаратного забезпечення комп’ютерних систем і мереж. Науково-дослідні роботи у лабораторії "Програмного забезпечення комп’ютерних систем".

  отчет по практике [23,9 K], добавлен 01.03.2013

 • Роль інформаційних систем і комп’ютерних технологій в удосконаленні управління. Особливості вхідної, вихідної та довідкової інформації. Основи організації машинної інформаційної бази. Інтелектуальні інформаційні системи в економіці. Поняття бази знань.

  курс лекций [1,9 M], добавлен 16.04.2014

 • Особливості архітектури комп'ютерних мереж. Апаратні та програмні засоби комп'ютерних мереж, їх класифікація та характеристика. Структура та основні складові комунікаційних технологій мереж. Концепції побудови та типи функціонування комп'ютерних мереж.

  отчет по практике [1,2 M], добавлен 12.06.2015

 • Підхід Фліна до класифікації архітектур комп’ютерних систем. Доповнення Ванга та Бріггса до класифікації Фліна. Класифікація MIMD-архітектур Джонсона. Особливості способів компонування комп’ютерних систем Хендлера, Фенга, Шора, Базу та Шнайдера.

  реферат [233,7 K], добавлен 08.09.2011

 • Поняття та характеритсики комп'ютерних мереж. Огляд існуючих варіантів побудови інформаційної системи для торгівельного підприємства. Побудова локальної мережі, загальної структури інформаційної системи, бази даних. Аналіз санітарно-гігієнічних умов.

  курсовая работа [624,4 K], добавлен 19.05.2015

 • Історія створення комп’ютерних комунікацій та принципи їх побудови. Характеристика устаткування для створення комп’ютерних мереж. Поняття адресації, види протоколів, їх розвиток, комбінування та особливості використання. Стандарти бездротових мереж.

  курс лекций [1,3 M], добавлен 04.06.2011

 • Розробка сайту інтернет-магазину комп’ютерної техніки. Структура об’єктів і зв’язків предметної області: головна, таблиці менеджерів, складу, інформація про товар, сторінки користувачів, покупців. Створення резервної копії бази даних, рhp програма.

  курсовая работа [3,4 M], добавлен 06.08.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.