Контроль доступу до вибраних файлів з веденням протоколу

Ведення протоколу роботи комп’ютера. Розробка програми для створення списку розширень файлів і занесення часу і дати доступу до них на мові програмування Асемблер. Виклик переривання 21h код-функції та занесення до регістрів. Алгоритм та лістинг програми.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 08.08.2009
Размер файла 14,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

4

Міністерство освіти та науки України

Кіровоградський Державний Технічний університет

Кафедра програмного забезпечення

Курсовий проект

з дисципліни “Програмування на мові ASM-86”

на тему:

“Контроль доступу

до вибраних файлів з веденням протоколу"

Зміст

 • 1. Вступ
  • 2. Постановка задачі
  • 3. Обґрунтування вибору методів розв'язку задачі
  • 4. Алгоритм програми
  • 5. Реалізація програми
  • 6. Системні вимоги
  • 7. Інструкція для користувача
  • Висновки
  • Використана література
  • Додаток
  • Лістинг програми

1. Вступ

У деяких випадках буває необхідно вести протокол роботи комп'ютера. Наприклад, записувати клавіші, які натискаються, записувати імена файлів, до яких звертається користувач. Описана програма дозволяє задати список розширень файлів і заносити у файл час і дату доступу до них.

2. Постановка задачі

Треба написати програму, яка б дозволяла вести протокол доступу до потрібних файлів на диску, використовуючи мову програмування асемблер.

3. Обґрунтування вибору методів розв'язку задачі

Для того, щоб вести контроль доступу до файлів, необхідно “впіймати" момент, в який відбувається доступ. Системний сервіс MS-DOS (переривання 21h) містить кілька функцій, які викликаються для звертання до файлів. Це функції створення, відкриття, закриття, запису та читання з файлів. Існують функції переміщення позиції та вилучання файлів.

При виклику переривання 21h код функції заноситься в регістр AH, і в інші регістри - інша інформація. Якщо перехопити переривання 21h, то перед обробкою можна перевірити, чи є код в регістрі АН кодом відкриття файла. В цьому випадку перед обробкою файла можна занести в інший файл дату, час та назву файла, до якого звертаються.

Для того, щоб не виникло за циклювання (для запису в протокол теж використовується функція відкриття!), перед викликом запису встановлюється прапорець, який вказує, що іде запис протоколу, і протоколювати цей виклик не треба. По завершенні він скидається.

4. Алгоритм програми

Алгоритм основної частини

1. Перевірити наявність програми у пам'яті.

2. Прочитати з файла filelist. dat список розширень файлів.

3. Перехопити вектор переривання 21h

4. Завершитись і залишитись резидентно.

Алгоритм обробника переривання 21h.

1. Перевірити код функції. Якщо це не код 3dh (відкриття файлу), то передати керування стандартному обробнику.

2. Перевірити розширення файла. Якщо воно не співпадає з жодним з заданих, то передати керування стандартному обробнику.

3. Визначити та сформувати в текстовому вигляді дату і час

4. Відкрити файл, перейти на його останню позицію та записати туди ім'я, час та дату.

5. Закрити файл

6. Передати керування стандартному обробнику.

5. Реалізація програми

Програма написана на мові програмування низького рівня Assembler. Її скомпільовано у вигляді COM-файла.

Після початку роботи, згідно алгоритму, відбувається перевірка наявності програми у пам'яті і перехоплення переривання 21h. Після цього програма починає обробку.

Програма містить декілька процедур:

read_extensions-читання розширень з filelist. dat

check_extension - перевірка співпадання розширень

process_file-запис у файл протоколу інформації

new_21h-новий обробник переривання 21h.

Для доступу до файлів використовуються функції переривання 21h. Для отримання часу використовується функція BIOS 1Ah.

6. Системні вимоги

Операційна система MS-DOS (НЕ Windows)

Процесор80286+

Пам'ять640K+

Жорсткий диск 5M+

7. Інструкція для користувача

Спочатку необхідно задати типи файлів, які треба контролювати. У файл filelist. dat необхідно записати розширення імен файлів, які треба контролювати, наприклад:

exe

com

bat

sys

txt

Після цього необхідно, знаходячись в ДОС, запустити програму filelist. doc. Якщо не виникне помилок, то програма завантажиться у пам'ять. Якщо програму вже завантажено, то вона видасть відповідне повідомлення.

Після цього буде створено (якщо немає) файл з протоколом (по змовчанню c: \temp\filelist. log). При спробі відкрити або запустити файл з одним із вказаних розширень у протокол буде занесено ім'я файлу, дату і час події.

Висновки

Отже, за допомогою написаної програми можна записувати у файл імена, дату і час виклику файлів заданого типу. Програма займає мало місця у пам'яті та невибаглива.

Також розглянуто методи побудови резидентних програм і роботу з перериванням 21h.

Використана література

1. П. Абель "Мова асемблера для IBM PC та програмування." М.: Вища школа, 1992.

2. Конспект лекцій з дисципліни “Програмування на мові ASM-86"

Додаток

Лістинг програми

.286

. model tiny

. code

org 100h

start:

jmp begin

old_21h dd 0

flag db 0

log_file db 'c: \temp\filelist. log',0

filename db 200 dup (0)

data_str db '00-00-00 00: 00: 00 - '

eoln db 10,13

extensions db 100*3 dup (0)

fileerror db 'FILELIST. DAT Error! ',10,13,'$'

datname db 'filelist. dat',0

a_load db 'Program is in memory already!!! ',10,13,'$'

check_extension proc

mov di,offset filename-1

di_i:

inc di

mov al,byte ptr [di]

cmp al,0

jne di_i

sub di,3

mov ah,byte ptr [di]

mov bh,byte ptr [di+1]

mov ch,byte ptr [di+2]

mov si,offset extensions

new_name:

mov al,byte ptr [si]

mov bl,byte ptr [si+1]

mov cl,byte ptr [si+2]

cmp al,0

je exit_1

cmp bl,0

je exit_1

cmp cl,0

je exit_1

sub al,ah

sub bl,bh

sub cl,ch

add al,bl

add al,cl

cmp al,0

je exit_2

add si,3

jmp new_name

exit_1:

mov al,0

jmp exit_0

exit_2:

mov al,1

exit_0:

ret

check_extension endp

process_file proc

push es

push ds

pusha

push cs

pop es

; copy filename

mov si,dx

mov di,offset filename

mov cx, 200

rep movsb

push cs

pop ds

; check extension

call check_extension

cmp al,0

jne start_wr

jmp error_p

start_wr:

; open file

mov ah,3dh

mov al,1

mov dx,offset log_file

int 21h

jnc no_er

jmp error_p

no_er:

mov si,ax

; seek eof

mov ah,42h

mov al,2

mov bx,si

xor cx,cx

xor dx,dx

int 21h

mov di,offset data_str

mov ah,4

int 1ah

mov al,cl; year

and al,0fh

add al,30h

mov ah,cl

shr ah,4

add ah,30h

mov byte ptr [di],ah

mov byte ptr [di+1],al

mov al,dh; month

and al,0fh

add al,30h

mov ah,dh

shr ah,4

add ah,30h

mov byte ptr [di+3],ah

mov byte ptr [di+4],al

mov al,dl; day

and al,0fh

add al,30h

mov ah,dl

shr ah,4

add ah,30h

mov byte ptr [di+6],ah

mov byte ptr [di+7],al

mov ah,2

int 1ah

mov al,ch; hour

and al,0fh

add al,30h

mov ah,ch

shr ah,4

add ah,30h

mov byte ptr [di+9],ah

mov byte ptr [di+10],al

mov al,cl; min

and al,0fh

add al,30h

mov ah,cl

shr ah,4

add ah,30h

mov byte ptr [di+12],ah

mov byte ptr [di+13],al

mov al,dh; sec

and al,0fh

add al,30h

mov ah,dh

shr ah,4

add ah,30h

mov byte ptr [di+15],ah

mov byte ptr [di+16],al

; date

mov ah,40h

mov bx,si

mov dx,offset data_str

mov cx,22

int 21h

; write file name

xor cx,cx

mov bx,offset filename

lll:

mov al,byte ptr [bx]

cmp al,0

je st_l

inc cx

inc bx

jmp lll

st_l:; get filename length

mov ah,40h

mov bx,si

mov dx,offset filename

int 21h

; write eoln

mov ah,40h

mov bx,si

mov cx,2

mov dx,offset eoln

int 21h

; close file

mov bx,si

mov ah,3eh

int 21h

error_p:

popa

pop ds

pop es

ret

process_file endp

new_21h:

pushf

cmp ah,3dh

jne no_3d

cmp byte ptr cs: [flag],1

je no_3d

mov ah,2

mov dl,7

int 21h

mov byte ptr cs: [flag],1

call process_file

mov byte ptr cs: [flag],0

no_3d:

popf

jmp dword ptr cs: [old_21h]

rez_end:

buf db 1000 dup (0)

read_extensions proc

mov ah,3dh

mov al,0

mov dx,offset datname

int 21h

jnc all_ok

mov ah,9

mov dx,offset fileerror

int 21h

mov ah,4ch

int 21h

all_ok:

mov si,ax

mov ah,3fh

mov bx,si

mov cx,1000

mov dx,offset buf

int 21h

mov bx,si

mov ah,3eh

int 21h

mov di,offset extensions

mov si,dx

xor cx,cx

mm:

mov al,byte ptr [si]

cmp al,0

je stop_mm

cmp al,61h

jb skip_c

cmp al,7ah

ja skip_c

mov byte ptr [di],al

inc di

inc cx

skip_c:

inc si

cmp cx,290

ja stop_mm

jmp mm

stop_mm:

ret

read_extensions endp

begin:

xor ax,ax

mov es,ax

mov al,byte ptr es: [505h]

cmp al,106

je loaded

mov byte ptr es: [505h],106

push cs

pop es

call read_extensions

mov ah,3dh

xor al,al

mov dx,offset log_file

int 21h

jnc ook

mov ah,3ch

xor cx,cx

mov dx,offset log_file

int 21h

ook:

mov bx,ax

mov ah,3eh

int 21h

xor ax,ax

mov ds,ax

mov ax,word ptr ds: [21h*4]

mov word ptr cs: [old_21h],ax

mov ax,word ptr ds: [21h*4+2]

mov word ptr cs: [old_21h+2],ax

mov ax,offset new_21h

mov word ptr ds: [21h*4],ax

push cs

pop ax

mov word ptr ds: [21h*4+2],ax

mov dx,offset rez_end+1

int 27h

loaded:

mov ah,9

mov dx,offset a_load

int 21h

mov ah,4ch

int 21h

end start


Подобные документы

 • Актуальність розробки програми для відновлення помилково вилучених з диску комп'ютера файлів. Програма-аналог програми Dос Undelete на мові програмування ASM-86. Елементи каталогу, що стосуються відновлення стертих файлів. Алгоритм програми та її лістинг.

  курсовая работа [33,2 K], добавлен 08.08.2009

 • Програми, які виводять на екран характеристики комп'ютера. Розробка програми "Монітор використання ресурсів комп’ютера" на мові програмування ASM-86. Алгоритм програми та її реалізація. Системні вимоги, інструкція для користувача, лістинг програми.

  курсовая работа [22,2 K], добавлен 08.08.2009

 • Методи захисту програмного забезпечення та комп’ютера від несанкціонованого доступу. Метод створення програми перевірки доступу за методом Тюрінга. Розробка структури програми, вибір мови програмування, тестування. Інструкція по роботі з програмою.

  курсовая работа [606,7 K], добавлен 06.08.2013

 • Створення двух файлів В1 і В2 з шести двоцифрових цифр з введенням в довільному порядку цифр з клавіатури із записуванням парних цифр в файл В3, а непарних - у файл В4. Процес розробки програми за допомогою мови "Асемблер". Блок-схема алгоритму задачі.

  курсовая работа [37,6 K], добавлен 26.11.2011

 • Призначення програми на мові Асемблера: захист файлів від несанкціонованого копіювання. Існуючі методи для захисту файлів від несанкціонованого доступу. Криптографія, прив'язка до місця розташування на диску, ключова дискета з нестандартним форматом.

  курсовая работа [24,9 K], добавлен 08.08.2009

 • Перегляд тексту за допомогою зручних та зрозумілих в користуванні програм-переглядачів текстових файлів. Розробка текстового редактора під Windows на мові програмування ASM-86 для здійснення основних дій над введеним текстом. Алгоритм та лістинг програми.

  курсовая работа [20,8 K], добавлен 08.08.2009

 • Програмування під DOS мовою низького рівня Асемблер (ASM-86). Функції програми: виведення в довільне місце екрану тексту заданого стилю та кольору, змінення шрифту, розміру літер та напрямку їх виводу. Алгоритм програми, системні вимоги до комп'ютера.

  курсовая работа [47,4 K], добавлен 03.06.2009

 • MS-DOS - перша операційна система. Створення в операційній системі MS-DOS резидентної програми захисту файлів від видалення, її використання в випадках захисту файлів від випадкового видалення. Структура вхідних та вихідних даних, алгоритм рішення задачі.

  курсовая работа [35,5 K], добавлен 16.11.2012

 • Мова Асемблера, її можливості та команди. Розробка алгоритму програми, його реалізація в програмі на мові Асемблера. Введення елементів матриці та обчислення cуми елементів, у яких молодший біт дорівнює нулю. Методи створення програми роботи з матрицями.

  контрольная работа [50,3 K], добавлен 12.08.2012

 • Основи розробки додатків Windows. Параметри функції WinMain. Запуск процесу, використання для цього вибраних на диску файлів. Відслідковування кожного з процесів (його статус, назву, час життя), діяльності користувача. Опис алгоритму роботи програми.

  курсовая работа [202,6 K], добавлен 14.05.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.