База даних "Магазин тенісного устаткування"

Побудова інформаційної системи "Магазин товарів для настільного тенісу" з автоматизації роботи магазину. Концептуальне моделювання бази даних. Обґрунтування вибору СУБД. Логічне проектування бази даних. Схема бази даних. Створення таблиць в конструкторі.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 16.12.2015
Размер файла 8,8 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра комп'ютерних систем та мереж

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

з дисципліни «Організації баз даних»

на тему: магазин товарів для настільного тенісу

Студента III курсу 53 групи

спеціальності комп'ютерні системи та мережі___________________________

Тронь Павло Віталійович________

Керівник _ст. викл. Паромова Т.О.____

м.Запоріжжя

2015 рік

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет КНТ

Кафедра КСМ

Спеціальність

7.091501 Комп`ютерні системи та мережі

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Зав. кафедри КСМ

_________ доц. Р.К. Кудерметов

“__»___________ 20__ р

ЗАВДАННЯ

на курсовий проект з дисципліни «Організація баз даних»

студент: Тронь Павло Віталійович

1. Тема проекту

Магазин товарів для настільного тенісу

2. Термін здачі закінченого проекту (роботи)

3. Вихідні дані

Індивідуальне завдання на розробку інформаційної системи у середовищі СУБД. При виконанні курсового проекту має бути розроблений додаток з обробки бази даних, яка відповідає предметній області згідно завдання.

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що їх належить розробити)

Вступна частина (титульний лист, завдання, реферат, зміст)

Основна частина (вступ, Аналіз ПО, Проектування БД,Розробка додатку)

Заключна частина (висновки, перелік посилань)

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов'язкових креслень)

Зв'язки сутностей:Товар-ГрупаТоварів, Посада-Працівник,Замовлення-Працівник,Замовлення-Клієнт,Товар-Замовлення,Товари-Поставка,Поставка-Постачальники. ER-модель. Створення таблиці в конструкторі. Схема БД. Створення форми в конструкторі. Створення підлеглої форми в конструкторі. Створення звіту. Редагування звіту в конструкторі. Кнопкова форма.

Керівник ст..викладач Т.О. Паромова

Завдання прийняв до виконання П.В. Тронь

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

Пор.№

Назва етапів курсового проекту

Термін виконання етапів проекту

Примітка

1

Отримання завдання на курсовий проект

10.09

2

Дослідження літератури та матеріалів на задану тему

До 25.10

3

Аналіз технічного завдання

До 28.10

4

Побудова ER - моделі розроблюваної бази

До 30.10

5

Створення додатку у середовищі обраної СУБД

До 01.11

6

Складання пояснювальної записки

До 07.11

6.1

Вступна частина

До 02.11

6.2

Основна частина

До 05.11

6.3

Заключна частина

До 07.11

7

Виконання графічної частини

До 17.11

8

Представлення закінченого проекту на перевірку

01.12

9

Захист курсового проекту

До 10.12

РЕФЕРАТ

ПЗ: 24с., 15 рис., 9 табл., 6 посилань.

Об'єкт розробки - інформаційна система магазину товарів для настільного тенісу.

Мета проекту - розробка додатку для автоматизації облікових операцій магазину товарів для настільного тенісу.

В пояснювальній записці розроблена схема реляційної бази даних згідно завдання.

Для створення додатку для обробки даних була обрана СУБД «Microsoft Office Access»

Розроблений додаток містить форми для додавання, зміни даних та перегляду, звіти, що виводяться на друк.

СУБД, РЕЛЯЦІЙНА МОДЕЛЬ, Microsoft Office Access, ER-ДІАГРАМА, БАЗА ДАНИХ

ЗМІСТ

 • ЗАВДАННЯ
 • РЕФЕРАТ

ВСТУП

1. АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ

2. ПРОЕКТУВАННЯ БАЗИ ДАНИХ

2.1 Концептуальне моделювання бази даних

2.2 Обґрунтування вибору СУБД

2.3 Логічне проектування бази даних

3. Розробка додатку

3.1 Створення таблиць

3.2 Схема бази даних

3.3 Створення форм

3.4. Створення звітів

3.5 Створення кнопкової форми

ВИСНОВКИ

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

ДОДАТОК А

ВСТУП

Бази даних - це сукупність структур, призначених для зберігання великих обсягів інформації і програмних модулів, що здійснюють управління даними, їх вибірку, сортування та інші подібні дії.

Інформація бази даних зберігається в одній або кількох таблицях. Будь-яка таблиця з даними складається з набору однотипних записів, розташованих один за одним. Вони являють собою рядки таблиці, які можна додавати, видаляти або змінювати.

Кожен запис є набором іменованих полів, або осередків, які можуть зберігати найрізноманітнішу інформацію. Однотипні поля різних записів утворюють стовпець таблиці.

Створивши одну таблицю, ви вже отримуєте повноцінну базу даних. Однак у реальному житті структури баз даних, а відповідно і способи їх створення, набагато складніше.

Виникло велике число надлишкової інформації, в якій іноді важко зорієнтуватися і вибрати потрібні відомості.

Для вирішення подібних проблем застосовуються автоматизовані бази даних. Вони стали невід'ємною частиною практично всіх комп'ютерних систем - від галузі до окремого підприємства. За останні кілька років зріс рівень споживчих якостей систем управління базами даних (СУБД): різноманітність підтримуваних функцій, зручний для користувача інтерфейс, можливості для роботи в мережі і т.д. СУБД дозволяє зводити воєдино інформацію з самих різних джерел (електронні таблиці, інші бази даних) і допомагає швидко знайти необхідну інформацію, донести її до оточуючих за допомогою звітів, графіків або таблиць.

В даний час серед розробників бази даних (БД) великою популярністю користується реляційна СУБД ACCESS, що входить до складу пакету Microsoft Office. Дружній інтерфейс і простота настройки, ефективні засоби створення таблиць, форм, запитів, інтеграція з іншими додатками пакета, засоби організації роботи з базами даних і захист інформації - ось далеко не повний перелік переваг цього додатка. Основні функції СУБД - це опис структури бази даних, обробка даних і керування даними.

Метою даної курсової роботи є автоматизація підсистеми управління магазином товарів для настільного тенісу.

1. АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ

Магазин веде продаж товарів для настільного тенісу. Працівниками магазину є менеджери, продавці-консультанти. У базі даних повинен вестися облік товарів (їх продаж та поставка), формування замовлень, формування бази клієнтів. При оформленні замовлення в БД вводиться інформація про клієнта, який товар замовив, в якій кількості, та визначення ціни замовлення, дата, та працівник який оформив це замовлення. Користувачі можуть переглядати необхідну інформацію у відповідно створених формах і отримувати інформацію про звітність фірми, відсутність, або наявність товарів на складі у вигляді звітів.

Метою даної курсової роботи є побудова інформаційної системи «Магазин товарів для настільного тенісу» з автоматизації роботи магазину.

Інформація про працівників: ПІП, посада,адреса, телефон, дата народження.

Працівники можуть займати однакову посаду менеджер, або продавець консультант.

Інформація про клієнтів: ПІП, адреса, телефон.

Під час формування замовлення повинна бути використана інформація: працівник, товар, кількість, дата, клієнт.

Товари: Група, товар, характеристика, опис, зображення, вартість.

Товари належать до груп основи, накладки, м'ячі, одяг, допоміжний інвертар.

Під час формування поставки використовується інформація: товар, постачальник, дата, кількість.

Інформація про постачальника: назва організації, представник, контакти.

Для функціонування та відповідної роботи інформаційної системи потрібно, щоб вона мала засоби для задоволення наступних завдань:

1) Форми для перегляду, редагування наявної і вводу нової інформації про товар;

2) Форми для перегляду, редагування наявної і вводу нової інформації про замовлення;

3) Форми для перегляду, редагування наявної і вводу нової інформації про поставки;

4) Форми для перегляду, редагування наявної і вводу нової інформації про постачальників;

5) Форми для перегляду, редагування наявної і вводу нової інформації про клієнтів;

6) Форми для перегляду, редагування наявної і вводу нової інформації про працівників;

7) Звіт, який є чеком для сплати замовлення;

8) Звіт про відсутні товари;

9) Звіт по поставкам товарів помісячно;

10) Звіт по замовленням товарів помісячно.

В результаті виконання курсової роботи буде створена база даних «Магазин товарів для настільного тенісу», мета якої збільшити ефективність і продуктивність роботи магазину у сфері обліку товарів і ведення звітності.

2. ПРОЕКТУВАННЯ БАЗИ ДАНИХ

2.1 Концептуальне моделювання бази даних

Перший етап проектування бази даних називається концептуальним моделюванням бази даних. Суть його полягає у створенні концептуальної моделі даних для аналізованої частини підприємства. При розробці концептуальної моделі необхідно, в першу чергу, визначити сутності, та встановити зв'язки між ними.

Проаналізувавши предметну область можна визначити наступні сутності: Товари, Поставка, Замовлення, Постачальники, Клієнти, Працівники, Групи товарів, Посада.

Рисунок 2.1 - Зв'язок «Товар - Група товарів»

«Товар» - «Група товарів» існує зв'язок 1:М Кожній групі товарів може відповідати декілька товарів, але кожному товару відповідає одна група.

Рисунок 2.2 - Зв'язок «Поставка - Постачальник»

«Поставка» - «Постачальник» існує зв'язок М:1 Кожний постачальник може виконати декілька поставок, але кожну поставку виконує тільки один постачальник.

Рисунок 2.3 - Зв'язок «Посада - Працівники»

«Посада» - «Працівники» існує зв'язок 1:М Кожній посаді може відповідати декілька працівників, але кожному працівнику відповідає тільки одна посада.

Рисунок 2.4 - Зв'язок «Працівники - Замовлення»

«Працівники» - «Замовлення» існує зв'язок 1:М Кожний працівник може відповідати за декілька замовлень, але кожне замовлення повинно мати тільки одного працівника.

Рисунок 2.5 - Зв'язок «Клієнти - Замовлення»

«Клієнти» - «Замовлення» існує зв'язок 1:М Кожний клієнт може робити декілька замовлень, але кожне замовлення повинно бути тільки від одного клієнта.

Рисунок 2.6 - Зв'язок «Товари - Замовлення»

«Товари» - «Замовлення» існує зв'язок 1:М Кожний товар може бути у декількох замовленнях, але кожне замовлення повинно мати тільки один товар.

Рисунок 2.7 - Зв'язок «Товари - Поставка»

«Товари» - «Поставка» існує зв'язок 1:М Кожному товару може відповідати декілька поставок, але кожна поставка відповідає тільки одному товару.

На основі поданих сутностей створено ER-модель

Рисунок 2.8 - ER - модель

2.2 Обґрунтування вибору СУБД

Важливим етапом розробки інформаційної системи є вибір СУБД.

Для обробки даних розробленої бази даних необхідно розробити додаток у середовищі конкретної СУБД. Для розробки додатку можна вибрати одну з сучасних СУБД. Від правильного вибору СУБД залежить безліч параметрів роботи спроектованої бази даних.

В даному курсовому проекті будуть розглянуті такі СУБД: Oracle, Sybase, Microsoft SQL, Microsoft Access.

Через зростаючі об'єми інформації зростає ймовірність помилок при розробці баз даних. Для надання кінцевому користувачеві динамічної інформації можна використовувати різні бази даних. Вибір залежить в основному від того, які програмні продукти використовуються в даний час у організації, а також від можливостей бюджету організації. У цьому розділі будуть перераховані найпопулярніші бази даних, які широко застосовуються в прикладному програмуванні.

Oracle - це найбільша фірма-розробник баз даних для Windows NT і UNIX. Oracle створила власний набір інструментів (в основному це PL / SQL у поєднанні з Oracle Web Agent). Ці інструменти в комплексі з Web - сервером Oracle полегшують створення Web-сторінок з використанням інформації, яка зберігається в базі даних. Процедура PL / SQL дозволяє прискорити запит до бази даних. СУБД Oracle підходить для великого підприємства, де потрібно обробляти велику кількість інформації, проте вартість сьогодні Oracle 7 і Web-сервера Oracle разом складає більше 5000 $.

Sybase System 11 являє собою базу даних, в якій є засоби для створення динамічних Web-сторінок. Sybase у поєднанні з Net Impact Studio (продуктом фірми Power soft) можна використовувати створення багатого набору інструментів, за допомогою яких можна створювати документи динамічного HTML. Net Impact Studio складається з браузера, редактора HTML і персонального Web -сервера. Ці засоби дозволяють створити Web -сторінки з використанням технології WYSIWYG. Крім того, в комплект Net Impact Studio входить база даних Web, підтримка JavaScript і підтримка підключення до серверів додатків.

Net Impact можна використовувати в поєднанні з Power Builder - додатком, що служить для створення модулів-додатків і компонентів ActivX. Його також можна використовувати як доповнення до Optima ++, яка призначена для створення модулів і полегшує створення Java. Крім того, Sybase можна використовувати з Web Sql для створення додатків CGI і програмного інтерфейсу NSAPI (Netscape Server Application Programming Interfase), які звертаються до сервера бази даних Sybase мовою Perl. Sybase підходить для систем Windows NT і UNIX.

Microsoft SQL. Фірма Microsoft випустила власну версію сервера бази даних SQL в якості складової частини пакета Windows NT Back Office Suite. Microsoft намагається конкурувати в цій галузі з Oracle і Sybase. Сервер Microsoft коштує приблизно 1000 $, але, крім того, доведеться придбати ще й SQL Server Internet Connector, який коштує близько 3000 $. Ці два продукти дозволяють створити необмежений доступ до сервера з Web.

Microsoft Access - це система управління реляційними базами даних. Яка входить в комплект Microsoft Office. Microsoft Access можна використовувати для створення документів HTML, заснованих на інформації, яка зберігається в базі даних Access за допомогою Microsoft Internet Assistant або Microsoft Active Server Pages (ASP). Microsoft Internet Assistant - це надбудова, надавана безкоштовно користувачам Access. Використання технологій ASP вимагає наявності MS Information Server з інстальованим ASP. База даних Microsoft Access може підтримувати елементи управління ActivX, що робить Access ще більш потужним засобом при використанні разом з Microsoft Internet Explorer.

Вибір бази даних для організації є не простою справою, і над ним слід добре попрацювати. Для цього потрібно добре уявляти специфіку фірми. Таблиця допоможе вам зробити правильний вибір.

Таблиця 2.1 - Порівняння деяких широко використовуваних СУБД

БД

Платформа

Призначення

Oracle

Windows NT и UNIX

Великі підприємства

Sybase

Windows NT и UNIX

Великі підприємства

Microsoft SQL

Windows NT

Великі і середні підприємства

Microsoft Access

Windows NT

Особисте використання, малі і середні підприємства

Microsoft Access, володіє всіма рисами класичної СУБД. Access - це не тільки потужна, гнучка і проста у використанні СУБД, але і система для розробки додатків. За допомогою Access можна створити додаток, що працює в середовищі Windows і повністю відповідатиме потребам по управлінню даними. Використовуючи запити, є можливість вибирати і обробляти зберігається в таблицях інформацію. Можна створювати форми для введення, перегляду і оновлення даних, а також використовувати Access для створення як простих, так і складних звітів. Форми і звіти «успадковують» властивості базової таблиці або запиту, так що в більшості випадків необхідно вказати формати, умови на значення і деякі інші характеристики даних тільки один раз. До числа найбільш потужних засобів Access відносяться засоби розробки об'єктів - Майстри, які можна використовувати для створення таблиць, запитів різних типів форм і звітів, просто вибравши за допомогою миші потрібні опції.

За допомогою Access також легко імпортувати дані з текстових файлів, документів текстових процесорів і електронних таблиць (і експортувати дані в них).

Враховуючи особливості технічного завдання даного курсового проекту, доцільно використовувати MS Access. Дана програма є досить зручною, зрозумілою та простою в користуванні. Розрахована для особистого використання, має інтуїтивний інтерфейс та орієнтацію на звичайного користувача. MS Access найкраще підходить для розробки не великої системи, що в даному випадку повністю підходить для виконання технічного завдання.

2.3 Логічне проектування бази даних

Логічне проектування бази даних - це процес перетворення концептуальної моделі в логічну модель з урахуванням особливостей обраної СУБД.

Основним завданням логічного проектування є розробка логічної схеми, орієнтованої на вибрану СУБД. Оскільки переважна більшість сучасних СУБД -- реляційні, то і концептуальну модель БД слід відображати на реляційну модель.

Таблиця 2.2 - Структура сутності Групи Товарів

Атрибут

Тип даних

Припустиме значення

Обов'язковість

КодГрупи

Счетчик

Длинное целое

Да

Група

Текстовый

255 символов

Да

Таблиця 2.3 - Структура сутності Посада

Атрибут

Тип даних

Припустиме значення

Обов'язковість

КодПосади

Счетчик

Длинное целое

Да

Посада

Текстовый

255 символов

Да

Таблиця 2.4 - Структура сутності Товари

Атрибут

Тип даних

Припустиме значення

Обов'язковість

КодТовара

Счетчик

Длинное целое

Да

КодГрупи

Числовой

Длинное целое

Да

Товар

Текстовый

50 симоволов

Да

Характеристики

Текстовый

255 симоволов

Да

Опис

Текстовый

255 симоволов

Нет

Зображення

Поле объекта OLE

Нет

Вартість за 1 шт, грн

Денежный

Денежный формат

Да

Таблиця 2.5 - Структура сутності Замовлення

Атрибут

Тип даних

Припустиме значення

Обов'язковість

КодЗамовлення

Счетчик

Длинное целое

Да

КодПрацівника

Числовой

Длинное целое

Да

КодТовара

Числовой

Длинное целое

Да

Кількість

Числовой

Длинное целое

Да

Дата

Дата/время

Краткий формат даты

Да

КодКлієнта

Числовой

Длинное целое

Да

Таблиця 2.6 - Структура сутності Працівники

Атрибут

Тип даних

Припустиме значення

Обов'язковість

КодПрацівника

Счетчик

Длинное целое

Да

Працівник

Текстовый

255 символов

Да

КодПосади

Числовой

Длинное целое

Да

АдресаПрацівника

Текстовый

255 символов

Да

ТелефонПрацівника

Числовой

Длинное целое

Да

ДатаНародження

Дата/Время

Краткий формат даты

Да

Таблиця 2.7 - Структура сутності Постачальники

Атрибут

Тип даних

Припустиме значення

Обов'язковість

КодПостачальника

Счетчик

Длинное целое

Да

Постачальник

Текстовый

255 символов

Да

Представник

Текстовый

255 символов

Да

Контакти

Текстовый

255 символов

Да

Таблиця 2.8 - Структура сутності Поставка

Атрибут

Тип даних

Припустиме значення

Обов'язковість

КодПоставки

Счетчик

Длинное целое

Да

КодТовара

Числовой

Длинное целое

Да

КодПостачальника

Числовой

Длинное целое

Да

ДатаПоставки

Дата/время

Краткий формат даты

Да

Кількість

Числовой

Длинное целое

Да

Таблиця 2.9 - Структура сутності Клієнти

Атрибут

Тип даних

Припустиме значення

Обов'язковість

КодКлієнта

Счетчик

Длинное целое

Да

Клієнт

Текстовый

255 символов

Да

АдресаКлієнта

Текстовый

255 символов

Да

ТелефонКлієнта

Числовой

Длинное целое

Да

У результаті логічного проектування бази даних побудована логічна модель на основі концептуальної моделі, відповідна реляційної моделі даних. Всі відношення знаходяться у третій нормальній формі (3НФ), всі атрибути кожного відношення перебувають у повній ФЗ від ключа, у відношеннях немає груп, що повторюються, немає транзитивної та часткової ФЗ.

3. Розробка додатку

3.1 Створення таблиць

Основним об'єктом реляційної моделі баз даних (на якій базується MS Access) є таблиця. Таблицю в MS Access можна створити двома способами:

- Шляхом прямого введення даних: даний спосіб є найбільш простим для користувача, тому він не має на увазі зміна властивостей атрибутів;

- За допомогою конструктора таблиць: використовується просунутими користувачами, тому в даному методі опис атрибутів і їх властивостей, а також обмеження цілісності даних повністю лягають на плечі користувача.

У даній роботі всі таблиці були створені з використанням конструктора таблиць.

У режимі «Конструктора» створення таблиць виконується у наступній послідовності:

- на панелі об'єктів вибрати «Таблица»;

- на закладці «Таблица» вибрати «Создание» таблиц в режиме

«Конструктора»;

- у вікні «Таблица» у стовпці «Имена полей» зазначити імена полів та у стовпці «Тип даннях» вибрати тип даних, який відповідає даним стовпчика. Для кожного типу даних зазначити параметри, які встановлюються на закладках «Общие» и «Параметры» у області «Свойства» поля;

- визначити ключове поле позначити поле, яке треба призначити ключовим натиснути на позначку «Ключ» на панелі інструментів.

Рисунок 3.1 - Приклад створення таблиці «Товар» в конструкторі

3.2 Схема бази даних

база проектування таблиця інформаційний

Схема бази даних являє собою графічне зображення зв'язків таблиць між собою. Для зміни схеми бази даних, необхідно натиснути на відповідну кнопку в закладці "Робота з базами даних". Далі на схему даних необхідно додати необхідні таблиці шляхом вибору пункту "Додати таблицю" з контекстного меню. Визначення зв'язків таблиць здійснюється шляхом перетягування первинного ключа таблиці на зовнішній ключ іншої. При цьому відкривається вікно "Зміна зв'язків", де необхідно встановити обмеження цілісності даних.

Рисунок 3.1 - Схема БД

3.3 Створення форм

Форма - це об'єкт бази даних, який допомагає створювати інтерфейс користувача для користування базою даних. «Зв'язана» форма - це форма, яка безпосередньо підключена до джерела даних, наприклад таблиці або запиту, і може використовуватися для введення, редагування або відображення даних із цього джерела даних.

Перевагою форми для введення і редагування даних є простота і наочність, тому що записи у таблиці або у запиті відображаються у формі в зручному вигляді.

Створення форм здійснюється у двох режимах: у режимі Майстра та у режимі Конструктора. Режим Майстра дозволяє створювати стандартні форми: стовпчикову, стрічкову, табличну та форму у вигляді зведеної таблиці. Це найпростіший спосіб створення форми. Потім така форма може редагуватись у відповідності бажанням користувача.

Просту форму в MS Access можливо створити наступними способами:

- Створення форми на базі таблиці: автоматично генерується форма з усіма полями обраної таблиці. Є найбільш простим методом, тому не вимагає практичних навичок створення форми від користувача;

- За допомогою майстра форм: відкривається діалогове вікно, в якому пропонується вибрати таблицю або запит, на базі якого створиться форма, а також вибрати необхідні поля. Також можна вибрати вид (табличний, стрічковий і т.д.) майбутньої форми;

- За допомогою конструктора форм: створення форми з "нуля", тобто створюється порожня форма, на яку користувачеві пропонується самому додавати потрібні йому елементи.

На практиці найчастіше використовується спосіб створення форми за допомогою конструктора форм, тому це дозволяє користувачеві повністю самому контролювати процес створення форми, а також створювати складні форми з використанням підлеглих форм і звітів.

Рисунок 3.2 - Форма «Додавання та перегляд товару»

Щоб створити підлеглу форму, спершу необхідно створити запит, на основі якого буде базуватися майбутня форма. У запиті необхідно задати умову відбору, зазвичай це поле на основній формі, де буде розташовуватися підлегла форма. Після створення запиту, його потрібно перетягнути мишкою зі списку запитів на область даних основної форми. MS Access автоматично створить підлеглу форму з усіма полями запиту.

Рисунок 3.3 - Форма «Замовлення» разом з підлеглими формами у конструкторі

Форми є зручним інтерфейсом для користування базою даних, тому важливо побудувати форми, які створять ефективний і зручний інтерфейс для користувача.

3.4 Створення звітів

Кінцевим продуктом більшості СУБД є звіт. В Access звіт являє собою спеціальний тип неперервних форм, що призначені для роздруковування. Для створення звіту, який можна роздрукувати і розподілити між користувачами, Access комбінує дані в таблицях, запитах і навіть у формах. Роздрукована версія форми може слугувати звітом. Звіти призначені тільки для друку і на відміну від форм не призначені для виведення у вікні. Неможливо змінити значення вихідних даних у звіті за допомогою елементу керування на панелі інструментів. При роботі зі звітами користувач не може вводити дані за допомогою кнопок, перемикачів, тощо. Звіти не забезпечують перегляду в режимі таблиць. Можливий лише попередній перегляд перед друком і перегляд макету звіту в режимі конструктора. Можна створити “незв'язаний” звіт, який не посилається на яке-небудь джерело даних.

Рисунок 3.4 - Звіт «Формування чеку»

Рисунок 3.5 - Звіт «Формування чеку» в конструкторі

Звіт «Формування чеку» дозволяє роздрукувати чек на оплату замовлення клієнта.

3.5 Створення кнопкової форми

Кнопкова форма бази даних виконує функції звичайного меню, що дає змогу створити кращий інтерфейс для роботи з БД, автоматизувати низку функцій, надати користувачеві прямий доступ до об'єктів БД. Кнопкова форма містить кнопки за допомогою яких можуть відкриватись інші форми, звіти, виконуватись послідовності команд, закриватись поточна БД, малюнки, логотипи тощо.

Кнопкова форма створюється за допомогою диспетчера кнопкових форм командою:

Сервис/Служебные программы/Диспетчер кнопочных форм.

При цьому диспетчер перевіряє наявність кнопкових форм і таблиці елементів і в разі її відсутності виводить на екран дисплея вікно повідомлення про відсутність кнопкової форми і запит про її створення після чого натискується кнопка [Да]. На екрані з'являється головне вікно Диспетчер кнопочны форм, в якому натискується кнопка Изменить. У наступному вікні Изменение страницы кнопочной формы вводиться ім'я кнопочної форми і активізується кнопка Создать. На екрані з'являється вікно для створення кнопок у формі. У полі Текст вводиться текстовий коментар щодо призначення першої кнопки, у списку поля Команда вибирається потрібна функція для виконання (наприклад, “Открыть форму для редактироавния”, “Выход”), у списку поля Форма вибирається форма із БД на яку поширюється попередньо встановлена команда і активізується кнопка [ОК]. Таким чином створюються всі інші кнопки, яких в одній формі може бути не більше восьми.

У кнопковій формі є бажаними сервісні операції роботи із даними інформаційної системи:

редагування структури бази даних;

довідник для роботи з інформаційною системою;

роздрукування звіту.

Кожна кнопкова форма повинна мати кнопку для виходу із додатку, а форми, вбудовані в головну кнопкову форму, - кнопку для повернення на попередній рівень ієрархії кнопкових форм або кнопку виходу із додотка. Після створення елемента кнопкової форми за допомогою відповідних кнопок можна відредагувати, вилучити, переміститись вгору або вниз у послідовності кнопок форми.

Рисунок 3.5 - Кнопкова форма

ВИСНОВКИ

База даних - це сукупність структурованих взаємозалежних даних і методів, що забезпечують додавання, вибірку і відображення даних. Microsoft Access дозволяє керувати всіма відомостями з одного файлу бази даних. У рамках цього файлу використовуються наступні об'єкти:

– таблиці для збереження даних;

– запити для пошуку і вилучення тільки необхідних даних;

– форми для перегляду, додавання і зміни даних в таблицях;

– звіти для аналізу та друку даних у певному форматі;

Результатом виконання курсової роботи є розроблений додаток бази даних, що є інформаційною системою «Магазину товарів для настільного тенісу». Розроблений додаток відповідає всім вимогам предметної області, таблиці створеної бази даних відповідають вимогам нормалізації, що дозволяє забезпечити цілісність і несуперечність інформації.

Засобами СУБД Microsoft Access створений зручний користувальницький інтерфейс. Додаток дозволяє вирішувати всі завдання, сформульовані в завданні на курсову роботу.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. Конноллі Т. Базы данных, проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика. / Т.Коннолли, К Бегг, А. Страчан - М: «Спб_Киев», 2015 - 1112с.

2. Харрингтон Д., Проектирование реляционных баз данных просто и доступно.- Москва: Лори, 2013, -258с.

3 Паромова Т.О. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи „Створення кнопкової форми” з дисципліни “ Організація баз даних” для студентів спеціальностей 6.091501 “Комп'ютерні системи та мережі” та 6.091503 “Спеціалізовані комп'ютерні системи” для студентів всіх форм навчання/ Т.О. Паромова, Г.В. Караневич. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2015 - 10с.

4. Паромова Т.О. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Організація баз даних” для студентів спеціальностей 8.091501 “Комп'ютерні системи та мережі” та 8.091503 “Спеціалізовані комп'ютерні системи” для студентів всіх форм навчання, частина 1./ Т.О. Паромова, Г.В. Караневич. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2015 - 30с.

5. Паромова Т.О. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Організація баз даних” для студентів спеціальностей 8.091501 “Комп'ютерні системи та мережі” та 8.091503 “Спеціалізовані комп'ютерні системи” для студентів всіх форм навчання, частина 2./ Т.О. Паромова, Г.В. Караневич. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2015 - 38с.

6. Вендров А.М. Практикум по проектированию программного обеспечения экономических информационных систем: Учеб. пособие / А.М. Вендров. - М.: Финансы и статистика, 2004. - 192 с., ил. - ISBN 5-279-02440-6.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Визначення мети створення бази даних магазину та таблиць, які вона повинна містити. Розгляд видів полів та ключів таблиць. Створення запитів, форм, звітів, макросів та модулів. Вибір системи управління базами даних. Реалізація моделі у Microsoft Access.

  курсовая работа [3,8 M], добавлен 20.07.2014

 • Основні поняття та особливості розробки баз даних в Microsoft Access. Побудова бази даних магазину побутової техніки: створення таблиць та встановлення зв’язків між ними, створення запитів, форм та звітів. Охорона праці і гігієна користувача комп'ютера.

  курсовая работа [2,5 M], добавлен 19.01.2010

 • Проектування бази даних, що реалізує звіти про графік робіт на об’єктах впродовж місяця. Графічне зображення нагромаджувачів даних. Побудова діаграм потоків даних і переходів станів, таблиць у вигляді двовимірного масиву, запитів. Створення бази даних.

  курсовая работа [1,2 M], добавлен 29.02.2012

 • Концептуальна модель бази даних, визначення зв’язків між ними, атрибутів сутностей їх доменів. Створення ORM source model та Database model diagram для бази даних "Автотранспортне підприємство". Генерування ddl-скрипта для роботи в СУБД SQL-Server.

  курсовая работа [47,3 K], добавлен 17.10.2013

 • Систематизація знань як основна функція бази даних. Логічне та фізичне проектування бази даних. Створення таблиць у базі даних, визначення основних зв'язків. Інструментальні засоби проектування та створення програмного забезпечення для обробки даних.

  курсовая работа [1,4 M], добавлен 29.04.2010

 • Проектування бази даних предметної області "Магазин будівельних матеріалів". Аналіз сукупності вхідних і вихідних даних, шляхи удосконалення інформаційної системи обліку товару. Організація інформаційної бази, розробка логічної і фізичної моделі.

  курсовая работа [559,2 K], добавлен 09.05.2016

 • Даталогічне проектування баз даних та концептуальне (інфологічне) проектування (побудова ER-діаграми та нормалізація даних) інформаційної системи. Фізичне проектування інформаційних систем (СУБД Access: об’єкти бази, створення таблиць, запитів та форм).

  курсовая работа [3,5 M], добавлен 09.01.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.