Створення додатків засобами Delphi. Робота зі зв'язаними списками

Створення програми для роботи зі зв'язаними списками засобами Delphi. Причини використання динамічної пам'яті комп’ютера. Розробка технічного завдання. Аналіз вимог та визначення специфікації. Етап реалізації та розробка документації користувача.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 08.08.2011
Размер файла 487,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЧЕРКАСЬКИЙ ХУДОЖНЬО-ТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ

Механіко-технологічне відділення

Напрям „Комп'ютерні науки”

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни

"ТЕХНОЛОГІЯ ПРОГРАМУВАННЯ ТА СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ"

на тему:

СТВОРЕННЯ ДОДАТКІВ ЗАСОБАМИ DELPHI. РОБОТА ЗІ ЗВ'ЯЗАНИМИ СПИСКАМИ

Перевірив: викладач Захарчун Д.М.

Студент групи № МС-202

Спеціальність 5.05010101 Обслуговування програмних систем та комплексів

Лисенко В.В.

Черкаси 2010

Зміст

 • Вступ
 • 1. Аналітична частина
 • 1.1 Стадія технічне завдання
 • 1.2 Аналіз вимог та визначення специфікацій
 • 1.3 Стадія технічний проект
 • 2. Етап реалізації
 • 3. Стадія підтримки
 • 4. Проектна частина
 • 1. Реалізація технічного завдання
 • 2. Реалізація ескізного проекту
 • 3. Реалізація технічного проекту
 • 4. Реалізація робочого проекту
 • 5. Розробка документації
 • 5.1 Розробка документації користувача
 • Висновки

Вступ

Завданням даної курсової роботи є створення програми для роботи зі зв'язаними списками засобами Delphi.

Структура списку повинна включати такі два поля:

1. Ім'я

2. Прізвище

Програма повинна записувати та зчитувати дані з файлу, сортувати та записувати до іншого. Після сортування програма повинна мати змогу виводити на екран кількість перестановок, які були здійснені.

На даний час зв'язані списки використовуються частіше ніж звичайні структури даних, у зв'язку з тим, що можуть забезпечувати цілком достатній рівень функціональності.

Основною перевагою зв'язаних списків є те, що за допомогою них можна відображати складні структури.

Зв'язані списки використовують динамічну пам'ять комп'ютера, що при значній складності структури, дозволяє зекономити пам'ять та позбутися фрагментації оперативної пам'яті.

1. Аналітична частина

1.1 Стадія технічне завдання

Технічне завдання (ТЗ) - вихідний документ для проектування споруди чи промислового комплексу, конструювання технічного пристрою (приладу, машини, системи керування тощо), розробки автоматизованої системи, створення програмного продукту або проведення науково-дослідних робіт (НДР.), відповідно до якого проводиться виготовлення, приймання при введенні в дію та експлуатація відповідного об'єкта.

Згідно з ГОСТ 34.602-89 ТЗ є основним документом, що визначає вимоги і порядок створення (розвитку або модернізації) інформаційної системи, відповідно до якого проводиться її розробка і приймання при введенні в дію. Згідно з діючим стандартами ТЗ повинно включати в себе:

1. Науково-дослідні роботи.

2. Розробка аванпроекту.

3. Розробка технічного завдання на автоматизовану інформаційну систему обліку.

На етапі науково-дослідних робіт визначаються напрями проведення цих робіт, розробляються рекомендації щодо використання результатів НДР при проектуванні інформаційної системи обліку.

На етапі розробки аванпроекту виконуються роботи з попередньої розробки проектних рішень. Це стосується розробки варіантів функціональної структури систем обліку, порівняльна техніко-економічна оцінка варіантів розробки інформаційної системи обліку, вибір типових проектних рішень з автоматизації обліку, контролю й аналізу.

Технічне завдання є основним документом для створення автоматизованої інформаційної системи обліку.

Технічне завдання складається з таких розділів:

1 вступ;

2 характеристика об'єкта управління;

3 призначення автоматизованої інформаційної системи обліку;

4 основні вимоги до автоматизованої інформаційної системи обліку (АІСО);

5 техніко-економічні показники автоматизованої інформаційної системи обліку;

6 склад, зміст та організація робіт зі створення автоматизованої інформаційної системи обліку (АІСО);

7 порядок прийняття автоматизованої інформаційної системи обліку.

У розділі "Характеристика об'єкта управління" визначається склад об'єкта управління підприємства, наводиться характеристика вхідних та вихідних матеріальних потоків, опис особливостей об'єкта управління, які визначають основні вимоги до створення автоматизованої інформаційної системи обліку (АІСО).

У розділі "Призначення АІСО" визначаються цілі створення АІСО, критерії ефективності автоматизації обліку, наводиться перелік функцій, які необхідні для досягнення цілей, а також наводиться опис загальної структури АІСО, взаємозв'язок її з іншими інформаційними системами, перспективи розвитку АІСО.

У розділі "Основні вимоги до АІСО" наводяться питання з вимог до системи та її частин, вимоги до якості виконання функцій АІСО, вимоги до видів забезпечення АІСО. На цьому етапі формуються вимоги до часового регламенту рішення облікових, контрольних та аналітичних завдань, визначаються вимоги до АІСО за видами забезпечення, а також наводиться перелік завдань, які забезпечують автоматизоване вирішення завдань обліку, контролю та аналізу.

У розділі "Склад, зміст та організація робіт зі створення АІСО" наводиться перелік стадій та етапів виконання робіт, перелік робіт за стадіями й етапами, строки їх виконання й організації - виконавиці робіт. В цьому розділі визначається форма завершення стадій і етапів створення АІСО.

1.2 Аналіз вимог та визначення специфікацій

Аналіз вимог полягає в визначенні потреб та умов які висуваються щодо нового, чи зміненого продукту, враховуючи можливо конфліктні вимоги різних замовників, таких як користувачі чи бенефіціари.

Аналіз вимог є критичним для успішної розробки проекту. Вимоги мають бути задокументованими, вимірними, тестовними, пов'язаними з бізнес-потребами, і описаними з рівнем деталізації достатнім для конструювання системи. Вимоги можуть бути архітектурними, структурними, поведінковими, функціональними, та нефункціональними.

Аналіз вимог включає три види діяльності:

Виявлення вимог: задача комунікації з користувачами для визначення їх вимог. Також це називають збором вимог.

Аналіз вимог: виявлення недоліків вимог (неточностей, неповноти, неоднозначностей чи суперечностей) і їх виправлення.

Запис вимог: Вимоги можуть документуватись в різних формах, таких як опис звичайною мовою, прецедентами, користувацькими історіями, чи специфікаціями процесу.

Аналіз вимог може бути довгим та важким процесом що вимагає використання тонких психологічних навиків. Нові системи змінюють середовище і відношення між людьми, тому важливо розпізнати всі зацікавлені сторони, взяти до уваги всі їхні потреби, і переконатись що вони розуміють наслідки які приносить нова система. Аналітики можуть використати кілька методів щоб отримати від споживача вимоги. Історично це включає проведення інтерв'ю, чи фокус-груп (яку в цьому контексті частіше називають як майстерня вимог) і створення списків вимог. До більш сучасних підходів відносять прототипування, та прецеденти. За потреби аналітик використає комбінацію цих методів щоб встановити точні вимоги зацікавлених сторін, так щоб система відповідала бізнес-потребам.

Специфікація - це завдання, що описує до дрібниць програмний продукт, який буде написаний, можливо, у вигляді суворого опису. На практиці більшість вдалих специфікацій написані для того, щоб зрозуміти і відточити вже написані програми. Специфікації найбільш важливі для зовнішніх інтерфейсів, які повинні залишатися стабільними. Гарний спосіб визначити, чи добра специфікація - це попросити третю сторону провести аналіз, щоб переконатися що вимоги і способи їх рішень логічно вірні.

1.3 Стадія технічний проект

Цей етап передбачає детальний опис реалізації системи. Опис після необхідних змін, зроблених на наступних етапах (реалізації і тестування), буде частиною технічної документації системи.

Мета технічного проекту - визначення основних методів, які використовуються при створенні автоматизованої системи, та остаточне встановлення її кошторисної вартості.

Результат - розробка:

1. загальносистемних рішень, необхідних і достатніх для випуску експлуатаційної документації системи загалом,

2. проектів заявок на розробку нових технічних засобів,

3. документації спеціального математичного та інформаційного забезпечення.

Всі дані вносяться до єдиного документа.

Технічне проектування підсистем здійснюється відповідно до затвердженого технічного завдання.

Технічний проект автоматизованої системи докладно описує:

1. робочі місця,

2. виконувані на них бізнес-операції,

3. відповідні їм документи,

4. структури оброблюваних баз даних,

5. взаємозв'язки даних,

6. алгоритми їх обробки.

Технічний проект повинен включати дані про обсяги та інтенсивність потоків оброблюваної інформації, кількість користувачів автоматизованої системи, характеристики устаткування та програмного забезпечення

При розробці технічного проекту оформляються:

1. Відомість технічного проекту. Загальна інформація за проектом.

2. Пояснювальна записка до технічного проекту. Вступна інформація, яка дозволяє її споживачеві швидко засвоїти дані конкретного проекту.

3. Опис систем класифікації і кодування.

4. Перелік вхідних даних (документів). Перелік інформації, яка використовується як вхідний потік і служить джерелом накопичення.

5. Перелік вихідних даних (документів). Перелік інформації, яка використовується для аналізу накопичених даних.

6. Опис використовуваного програмного забезпечення. Перелік програмного забезпечення і СУБД, які планується використати для створення інформаційної системи.

7. Опис використовуваних технічних засобів. Перелік апаратних засобів, робота яких планується в створюваній системі.

8. Проектна оцінка надійності системи.

9. Експертна оцінка надійності з виявленням найбільш благополучних ділянок автоматизованої системи та її вузьких місць.

10. Відомість устаткування та матеріалів. Перелік устаткування та матеріалів, які будуть потрібні в ході реалізації проекту.

11. Завдання для розробки будівельних, електротехнічних, санітарно-технічних та інших розділів проекту.

2. Етап реалізації

Етап реалізації виконується в певному середовищі розробки і визначає надійність проекту. Надійність полягає в уникненні або виправлені помилок.

На практиці всі помилки не можуть бути усунені. Але існує можливість зменшити ймовірність їх виникнення, застосовуючи наступне:

1. відхід від ризикованих методів (наприклад, використання вказівників),

2. обмежені принципи доступу (розділення пам'яті, інкапсуляція),

3. використання типізованих мов і компіляторів,

4. використання мов високого рівня,

5. послідовність у використанні інтерфейсів між модулями,

6. врахування надзвичайних ситуацій (порожні множини, цикли, невизначеності),

7. використання існуючих компонентів,

8. мінімум відмінностей між концептуальною моделлю і моделлю реалізації.

Не існує методів, які виключають все-можливі помилки, але існує можливість забезпечити виконання програм не дивлячись на помилки. Такий механізм називають прикриттям помилок.

3. Стадія підтримки

Етап установки супроводжується використанням системи. Цей довгий етап представлений як етап експлуатації з точки зору клієнта і етап підтримки - з точки зору виробника.

Супроводження АІС - має такі два етапи: виконання робіт згідно з гарантійними зобов'язаннями та післягарантійне обслуговування. Передбачає усунення вад, виявлених під час експлуатації АІС протягом установлених гарантійних термінів, внесення необхідних змін до документації, а також аналіз функціонування автоматизованої інформаційної системи та забезпечення її сталого функціонування.

Отже, життєвий цикл автоматизованої інформаційної системи - це сукупність взаємопов'язаних процесів створення та послідовної зміни АІС від формування вхідних вимог до закінчення експлуатації.

Основний результат етапу підтримки - покращення коду, проекту, моделі і специфікації вимог.

4. Проектна частина

1. Реалізація технічного завдання

Найменування програми: "Зв'язані списки"

1.1 Призначення і область застосування.

Програма призначена для створення й сортування зв'язаних списків.

Програма надає Windows додаток для керування зв'язаними списками у відповідності з вимогами.

1.2 Вимоги до програми

Програма повинна забезпечувати можливість виконання перерахованих нижче функцій:

1. Мати структуру з двома полями (Ім'я та Прізвище);

2. Записувати введені дані до файлу;

3. Сортувати список;

4. Записувати результат в файл;

5. Виводити кількість перестановок;

6. Завантаження даних з файлу;

7. Мати заставку при запуску;

8. Мати головне меню;

2. Реалізація ескізного проекту

2.1 Діаграма переходів станів

Рисунок 2.1 - Діаграма переходів станів

2.2 Функціональна діаграма

Рисунок 2.2 - Функціональна діаграма

2.3 Діаграма потоків даних

Рисунок 2.3 Діаграма потоків даних

3. Реалізація технічного проекту

3.1 Метод покрокової деталізації

Лістинг 3.1 - Загальна структура програми

Програма

Виведення заголовка та меню

Вибір дії

Якщо вибрана дія

То Виконати дію

Інакше продовжити виконання

Все якщо

Все програма

Лістинг 3.2 - Деталізація команди "Виконати дію"

Виконати дію

Якщо дія = створити список з файлу

То створити список

Завантажити дані з файлу в список

Все якщо

Якщо дія = Завантажити

То відобразити список

Все якщо

Якщо дія = сортувати

То сортувати

Все якщо

Якщо дія = зберегти

То створити файл

Зберегти список в файл

Все якщо

Все виконати дію

3.2 Структурна схема

Рисунок 3.1 - Структурна схема

4. Реалізація робочого проекту

4.1 Діаграма переходів станів інтерфейсу

Рисунок 4.1 - Діаграма переходів станів інтерфейсу

4.2 Діаграма об'єктів

Рисунок 4.2 - Діаграма об'єктів

4.3 Проектування форм

4.3.1 Головна форма

зв'язаний список delphi програма

Рисунок 4.3 - Головна форма

1. TMainMenu - Головне меню.

2. TMemo - Текстове поле.

3. TLabel - Мітки.

4.4 Процедури обробки подій

Створення списку з файлу:

procedure TForm1. N3Click (Sender: TObject);

var p, q: link; f: textfile; S: String;

begin

assignfile (f, ExtractFilePath (Application. ExeName) +'In. txt'); reset (f);

new (L);

readln (f,s);

L. Surname: = Copy (S,1,Pos (' ',S));

Delete (S,1,Pos (' ',S));

L. Name: = S;

p: =L;

while not eof (f) do

begin

new (q);

readln (f,s);

q. Surname: = Copy (S,1,Pos (' ',S));

Delete (S,1,Pos (' ',S));

q. Name: = S;

p. next: =q; p: =q

end;

p. next: =nil;

closefile (f);

end;

Завантаження списку в текстове поле:

procedure TForm1. N5Click (Sender: TObject);

var p: link;

begin

p: =L;

Memo1. Clear;

while p<>nil do

begin

Memo1. Lines. Add (p. Surname+' '+p. Name);

p: =p. next

end;

end;

Виклик сортування:

procedure TForm1. N6Click (Sender: TObject);

var p: link;

begin

p: =L;

Memo2. Clear;

SortBublInf (p);

while p<>nil do

begin

Memo2. Lines. Add (p. Surname+ p. Name);

p: =p. next

end;

Label3. Caption: = 'Кількість перестановок = ' + inttostr (Count);

end;

Процедура сортування:

procedure SortBublInf (nach: Link);

var

tmp,rab: Link;

tmps,tmpsn: string;

begin

New (Tmp);

rab: =nach;

Count: =0;

while rab<>nil do

begin

tmp: =rab^. next;

while tmp<>nil do

begin

if tmp^. Name<rab^. Name then

begin

tmps: =tmp^. Name;

tmpsn: = tmp^. Surname;

tmp^. Name: =rab^. Name;

tmp^. Surname: =rab^. Surname;

rab^. Name: =tmps;

rab^. Surname: =tmpsn;

Inc (Count);

end;

tmp: =tmp^. next

end;

rab: =rab^. next

end

end;

Повний програмний код можна подивитись на вкладеному в роботу диску.

5. Розробка документації

5.1 Розробка документації користувача

Для завантаження програми потрібно двічі клікнути по файлу "Spisok. exe".

Після завантаження програми ви пробачите головну форму програми (Рисунок 5.1)

Рисунок 5.1 - Головна форма

Створення списку з файлу. Файл - Створити список з файлу.

Збереження вхідного файлу. Файл - Зберегти вхідний файл.

Відображення списку. Список - Завантажити.

Сортування. Список - Сортувати.

Збереження результату. Список - Зберегти в файл.

Висновки

Під час виконання даної курсової роботи мною були закріплені навички програмування на мові Object Pascal в середовищі програмування Borland Delphi 2007.

В результаті виконання було створено програмний продукт, який виконує створення та сортування зв'язаного списку.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Аналіз етапів шифрування тексту. Програмно-апаратна характеристика комп’ютера. Створення кнопкової форми в Delphi. Розробка і опис алгоритму. Діаграма прецедентів проектованої системи. Інструкція роботи користувача з системою. Керівництво програміста.

  курсовая работа [999,1 K], добавлен 03.12.2014

 • Пристрої базової конфігурації персонального комп’ютера. Порядок роботи зі списками даних в текстовому редакторі: створення нумерованого або маркірованого списку, використання багаторівневих списків, перетворення їх в звичайний текст, додавання позицій.

  реферат [1,0 M], добавлен 27.09.2011

 • Поняття та класифікація комп’ютерних ігор. Відтворення гри "Морський бій" у вигляді комп’ютерної програми. Компоненти програмного середовища Delphi, що були використані під час її створення. Алгоритм реалізації ігрового процесу та скріншоти з програми.

  дипломная работа [418,2 K], добавлен 12.07.2013

 • Використання програми в мові Delphi як одної з найпоширеніших засобів створення додатків баз даних. Створення, заповнення, обновлення і ліквідація БД. Можливі неполадки при роботі програм та методи їх усунення. Розрахунок вартості розробки програми.

  курсовая работа [617,3 K], добавлен 28.04.2015

 • Програми, які виводять на екран характеристики комп'ютера. Розробка програми "Монітор використання ресурсів комп’ютера" на мові програмування ASM-86. Алгоритм програми та її реалізація. Системні вимоги, інструкція для користувача, лістинг програми.

  курсовая работа [22,2 K], добавлен 08.08.2009

 • Аналіз технічного забезпечення, вибір інструментального програмного забезпечення та середовища розробки програм. Створення класів для реалізації необхідних функцій для роботи програмного засобу. Розробка інтерфейсу для користувача та лістинг програми.

  курсовая работа [343,9 K], добавлен 24.08.2012

 • Розроблення програми управління файловою системою комп’ютера, здатної виконувати стандартні функції над файлами і каталогами, її переваги. Проектування програмних додатків в середовищі Borland Delphi 7. Тестування та налагодження програмних застосувань.

  дипломная работа [3,7 M], добавлен 30.09.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.