Ціннісні орієнтації сучасних підлітків

Загальна характеристика підліткового віку. Психологічні особливості ціннісних орієнтацій сучасних підлітків, чинники, що впливають на їх формування. Методика та організація дослідження ціннісних уявлень у підлітковому віці, аналіз його результатів.

Рубрика Психология
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 25.02.2015
Размер файла 140,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Таблиця 2.1.3

Цінності на рівні нормативних ідеалів

Типи цінностей

Середні показники цінностей на рівні нормативних ідеалів

По всій групі в цілому, %

Дівчата, %

Юнаки, %

Конформність

3, 6 %

4,12 %

3, 12 %

Традиції

2, 3 %

2, 90 %

1, 77 %

Доброта

3, 9 %

4, 55 %

3, 40 %

Універсалізм

2, 9 %

3, 30 %

2, 49 %

Самостійність

4, 1%

4, 83 %

3, 40 %

Стимуляція

2, 8 %

3, 40 %

2,20 %

Гедонізм

3, 8 %

4, 60 %

3, 11 %

Досягнення

4, 2 %

4, 80 %

3, 60 %

Влада

3, 0 %

3, 60 %

2, 40 %

Безпека

3, 6 %

4, 12 %

3, 08 %

Таблиця 2.1.4

Цінності на рівні індивідуальних пріоритетів

Типи цінностей

Середні показники цінностей на рівні індивідуальних пріоритетів

По всій групі в цілому, за кількістю учнів

Дівчата, за кількістю учнів

Юнаки, за кількістю учнів

Конформність

3

1

2

Традиції

5

3

2

Доброта

16

8

8

Універсалізм

8

4

4

Самостійність

18

10

8

Стимуляція

6

2

4

Гедонізм

7

3

4

Досягнення

15

9

6

Влада

6

3

3

Безпека

8

2

6

Аналіз показників, отриманих за методикою Ш. Шварца на рівні нормативних ідеалів (Таблиця 2.1.3) виявив, що найбільшою значущою для представників досліджуваної мною групи мають такі типи цінностей, як досягнення (4, 2 %), самостійність (4, 1 %), доброта (3, 9 %).

Аналіз даних за другою частиною опитувальника ("Профілі особистості") показав, що на рівні індивідуальних пріоритетів (Таблиця 2.1.4) найбільшою значущістю для досліджуваних підлітків мають такі типи цінностей: як самостійність (18 учнів), доброта (16 учнів) і досягнення (15 учнів), а найменшою значимі - традиції (5 учнів), конформність (3 учня).

Аналіз гендерних особливостей показує, що на рівні нормативних ідеалів дівчата кілька вище оцінюють три зазначені вище найважливіші цінності, особливо "досягнення", "самостійність", "доброта".

Висновок до розділу ІІ

Отже, підлітковий вік є дуже особливим етапом розвитку особистості, а також це вік, де відзначається переоцінка цінностей. Розвиток особистості, в першу чергу, її духовної сфери зв'язується з побудовою нею власної ієрархії цінностей, що формуються під впливом етнокультурних традицій, а також індивідуального життєвого досвіду, що здобувається в процесі виховання і самовиховання. При цьому далеко не всі цілі, як життєві орієнтири, що сприймаються особистістю в процесі її соціалізації (виховання в широкому сенсі цього слова), стають цінностями для неї. У структуру особистісних цінностей, що визначають головну лінію поведінки, діяльності та спілкування з людьми, входить та частина засвоєних суспільних цінностей, яка приймається і присвоюється особистістю на даному етапі власного розвитку. Таким чином, йде процес "духовного визрівання" особистості, тобто освоєння моральних, етичних та інших ідеалів і цінностей.

Провівши дослідження на виявлення цінностей у сучасних підлітків за допомогою таких методик як: методика "Ціннісні орієнтації М. Рокича" та методика "Вивчення цінностей особистості Ш. Шварца", можна сказати, що у сучасних підлітків серед "термінальних цінностей" переважають індивідуалістичні цінності міжособистісних відносин (любов, хороші друзі, здоров'я, щасливе сімейне життя). Значимі в минулому такі цінності як "щастя інших", "безпека, мир", "краса природи" у сучасних підлітків значимості не мають. Тим не менш, молодь зберігає стійку орієнтацію на знання, стійкі особисті відносини, справжню любов, вірну дружбу. Нижню частину рейтингу займають цінності збереження ("безпека" "конформність", "традиції") та цінності самозвеличення ("влада", "гедонізм").

Загальний висновок

Отже, підлітковий вік - це один з найважливіших етапів життя людини. Це межа між дитинством і дорослим життям. Підлітковий вік охоплює період від 11 - 12 до 14-15 років, що відповідає середньому шкільному вікові, тобто 5-9 класам сучасної школи. У цей період в особистості дитини відбуваються складні і суперечливі зміни, на підставі чого його ще називають "важким", "нестабільним", "критичним", "перехідним". Відомо, що основи формування і розвитку базової структури особистісних цінностей закладаються в підлітковому віці. Тому в цей період школа і батьки повинні переносити пріоритетну увагу з навчальної діяльності, що розуміється як розширення області знань на виховання як цілеспрямований розвиток особистості, її духовної та соціальної сфери.

Ціннісні орієнтації є найважливішими елементами внутрішньої структури особистості, які закріплені життєвим досвідом індивіда, всією сукупністю його переживань. Вони відмежовують істотне і важливе для даної людини від несуттєвого. У силу цього ціннісні орієнтації виступають важливим чинником, що обумовлює мотивацію дій і вчинків особистості. Ціннісні орієнтації - це внутрішній компонент самосвідомості особистості, який впливає на мотиви, інтереси, установки, потреби особистості.

У результаті проведення дослідження з виявлення ціннісних орієнтацій сучасних підлітків можна сказати, що за останні роки відбуваються соціальні зміни, пов'язані з переходом суспільства від однієї моделі життєдіяльності до іншої, у свідомості молоді, в її смисложиттєвих цінностях поки ще не зруйнували прагнення до досягнення соціально-значущих позитивних ідеалів і цінностей.

Зіставляючи ці дані з моделлю особистості та системою ідеалів і цінностей, можна бачити певну ступінь розбіжності між бажаним і дійсним, що призводить до неузгодженості, розірваності свідомості та діяльності, соціальної поведінки молоді та її соціальних очікувань. Молода людина, можливо, бажає бути більш гуманним, орієнтований на саморозвиток, але життя змушує його до реалізації більш жорстких і прагматичних форм поведінки і соціальної діяльності.

Зміна соціально статусу багато в чому визначається орієнтацією на досягнення цінностей, що забезпечують, на думку молоді, успіх у житті. Якщо успіх у житті пов'язується з такими базовими життєвими цінностями, як отримання освіти, розвитку своїх здібностей, то можна очікувати орієнтації молодих людей на отримання високої кваліфікації і, пов'язаний з цим, зростання соціального статусу. У тому випадку, коли відбувається орієнтація на гроші, знайомства, зв'язки та інші зовнішні чинники, то навряд чи слід очікувати позитивної мотивації на освоєння високої кваліфікації як основи підвищення свого соціального статусу.

Отже, система ціннісних орієнтацій сучасної українських підлітків перебуває в процесі перетворення, що відбувається під впливом ціннісних орієнтирів західного суспільства, насаджуваних засобами масової інформації. Однак значна частина молоді все ще зберігає ціннісні орієнтири, притаманні вітчизняної соціокультурної традиції.

Список використаної літератури

1. Волков Б.С. Психологія юності і молодості: Підручник для університетів. - М.: Трікста, 2006. - 256с.

2. Сергєєнкова О.П., Столярчук О.А., Коханова О.П., Пасєка О.В. Вікова психологія. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 376с.

3. Вікова та педагогічна психологія. Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В. та ін. Навчальний посібник. - К.: Каравела, 2009. - 400с.

4. Волков Ю.Г. Добреньков В.И., Кадарня Ф.Д., Саченко И.П., Шаповалов В.А. социология молодежи: Учебное пособие / Под ред. проф. Ю.Г. Волкова. - Ростов-н/Д.: Феникс, 2001. - 576с

5. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій).2-ге вид.: Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2010 - 128 C.

6. Основи соціальної психології: Навч. посібник / О.А. Донченко, М.М. Слюсаревський, В.О. Татенко, Т.М. Титаренко, Н.В. Хазратова та ін.; за ред.М. М. Слюсаровського. - К.: Міленіум, 2008 - 495с

7. Голуб А.М. Формування ціннісних орієнтацій молоді в процесі дозвільної діяльності // Соціально-педагогічна робота. - 2009. - № 4. - С.53-57.

8. Юрій М.Ф. Людина і світ. / М.Ф. Юрій. - К.: Дакор, 2006. - .14.460 с

9. Бодалев А.А. Психология о личности. - М., 1988.

10. Основи психології / За ред. О.В. Кирийчука, В.А. Роменця. - К., 1997. С - 19-76.

11. Леонтьєв А.Н. Избр. психол. произведения: В 2 т. - М.: Педагогика, 1983. - Т.2. - С.90-170.

12. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 10 (221), Ч.2, 2011

13. Горностай.П. П. Психологія життєвої кризи / П.П. Горностай [відп. ред. Т.М. Титаренко]. - Київ: Агропромвидав України, 1998. - С.69-96.

14. Павліченко А. Ціннісні орієнтації у системі становлення особистості / Психологія і суспільство. - 2005. - № 4. - С.98-121.

15. Рубінштейн С.Л. Проблеми загальної псіхологіі. М., 1976

16. http://damar. ucoz.ru/publ/20-1-0-169

17. http://vuzlib.com/content/view/860/94/

18. http://www.nbuv.gov.ua/PORTAL/soc_gum/ppmb/texts/2009_9/09mouvpc. pdf

Додатки

Додаток А

Бланк для відповідей до тесту "Ціннісні орієнтації М. Рокича"

Бланк А

Термінальні цінності

Місце в житті

1. Активне діяльне життя (повнота та емоційна насиченість життя)

2. Життєва мудрість (зрілість суджень та здоровий глузд, що досягаються завдяки життєвому досвіду)

3. Здоров'я (фізичне і психічне)

4. Цікава робота

5. Краса природи і мистецтва (переживання прекрасного в природі і в мистецтві)

6. Любов (духовна і фізична близькість з коханою людиною)

7. Матеріально забезпечене життя (відсутність матеріальних проблем)

8. Наявність хороших і вірних друзів

9. Суспільне визнання (повага оточуючих, колективу, колег)

10. Пізнання (можливість розширення своєї освіти, кругозору,

загальної культури, інтелектуальний розвиток)

11. Продуктивне життя (максимально повне використання своїх можливостей, сил та здібностей)

12. Розвиток (робота над собою, постійне фізичне й духовне вдосконалення)

13. Свобода (самостійність, незалежність у судженнях і вчинках)

14. Щасливе сімейне життя

15. Щастя інших (добробут, розвиток і вдосконалення інших людей, всього народу, людства в цілому)

16. Творчість (можливість займатися творчістю)

17. Впевненість у собі (внутрішня гармонія, свобода від внутрішніх протиріч, сумнівів)

18. Задоволення (приємне, необтяжливе проведення часу, відсутність обов'язків, розваги)

Бланк Б

Інструментальні цінності

Місце в житті

1. Акуратність (охайність, вміння тримати в порядку речі, чіткість у веденні справ)

2. Вихованість (хороші манери, вміння вести себе відповідно до норм культури поведінки)

3. Високі запити (високі вимоги до життя і високі домагання)

4. Життєрадісність (оптимізм, почуття гумору)

5. Старанність (дисциплінованість)

6. Незалежність (здатність діяти самостійно, рішуче)

7. Непримиренність до недоліків у собі та інших

8. Освіченість (широта знань, високий культурний рівень)

9. Відповідальність (почуття обов'язку, вміння тримати своє слово)

10. Раціоналізм (уміння здраво й логічно мислити, приймати обдумані, раціональні рішення)

11. Самоконтроль (стриманість, самодисципліна)

12. Сміливість у відстоюванні своєї думки

13. Чуйність (дбайливість)

14. Терпимість (до поглядів і думок інших, вміння прощати іншим їхні помилки і помилки)

15. Широта поглядів (уміння зрозуміти чужу точку зору, поважати інші смаки, звичаї, звички)

16. Тверда воля (уміння наполягти на своєму, не відступати перед труднощами)

17. Чесність (правдивість, щирість)

18. Ефективність у справах (працьовитість, продуктивність в роботі)

Додаток В

"Ціннісний опитувальник Ш. Шварца"

Список 1. Керівним принципом у моєму житті ця цінність є в такому ступені:

1. Рівність (рівні можливості для всіх)

16. Креативність (унікальність, багате уявлення)

2. Внутрішня гармонія (бути в гармонії з самим собою)

17. Мир у всьому світі(свобода від війни і конфліктів)

3. Соціальна сила(контроль над іншими, домінантність)

18. Пошана традицій (збереження визнаних традицій, звичаїв)

4. Задоволення(задоволення бажань)

19. Зріла любов (глибока емоційна і духовна близькість)

5. Свобода(свобода думок і дій)

20. Самодисципліна (самообмеження, стійкість до спокус)

6. Духовне життя (акцент на духовних, а не матеріальних питаннях)

21. Право на усамітнення (право на особистий простір)

7. Відчуття приналежності (відчуття, що інші піклуються про мене)

22. Безпека сім'ї (безпека для близьких)

8. Соціальний порядок (стабільність суспільства)

23. Соціальне визнання (схвалення, повага інших)

9. Життя повне вражень (прагнення до новизни)

24. Єдність з природою (злиття з природою)

10. Сенс життя(цілі в житті)

25. Мінливе життя (життя, наповнене проблемами, новизною і змінами)

11. Ввічливість (хороші манери)

26. Мудрість (зріле розуміння світу)

12. Багатство(матеріальна власність, гроші)

27. Авторитет (право бути лідером або керувати)

13. Національна безпека(захищеність своєї нації від ворогів)

28. Дійсна дружба (близькі друзі)

14. Самоповага(віра у власну цінність)

29. Світ краси (краса природи і мистецтва)

15. Повага до думки інших (врахування інтересів інших людей, уникнення конфронтації)

30. Соціальна справедливість (виправлення несправедливості, турбота про слабких)

Список 2. Важливою в моєму житті ця цінність є в такому ступені:

31. Самостійний (покладання на власні сили)

45. Чесний (щирий)

32. Стриманий (уникаючий крайнощів у почуттях)

46. Зберігаючий свій імідж (захист власної гідності)

33. Вірний (відданий друзям, групі)

47. Слухняний (підкорення правилам)

34. Цілеспрямований (працьовитий)

48. Розумний (логічний)

35. Толерантний (терплячий до різних ідей)

49. Корисний (праця на благо інших)

36. Сором'язливий (не намагається привернути до себе увагу)

50. Насолода життям (насолода їжею, розвагами.)

37. Смілий (шукач пригод, ризику)

51. Релігійний (при тримання релігійної віри)

38. Захисник оточуючого середовища (зберігач природи)

52. Відповідальний (надійний, заслуговує на довіру)

39. Впливовий (має вплив на людей та ситуації)

53. Зацікавлений (допитливий)

40. Повага до батьків та старших

54. Схильний вибачати (намагання вибачати іншого)

41. Обрання власних цілей (вибір власних намірів)

55. Успішний (досягнення цілей)

42. Здоровий (не хворий фізично чи душевно)

56. Педантичний (охайний)

43. Здібний (компетентний, здатний ефективно діяти)

57. Задоволений (займається тим, що приносить задоволення)

44. Приймаючий життя (Підпорядковується життєвим обставинам)

КЛЮЧ

Приведемо шкали (мотиваційні домени) С. Шварца. У дужках дане оригінальне найменування (англ.) і номера цінностей за опитувальником. Значення перемінних 1-12 обчислюються як середні значення (ключі основних і додаткових шкал поставляються із системою діагностикою).

1. Насолода (hedonіsm);

2. Досягнення (achіevement);

3. Соціальна влада (socіal power);

4. Самовизначення (seft dіrectіon);

5. Стимуляція (stіmulatіon);

6. Конформізм (restrіctіve conformіty);

7. Соціальність (prosocіal);

8. Безпека (securіty);

9. Зрілість (maturіty);

10. Підтримка традицій (tradіtіon maіntenance);

11. Соціальна культура (сulture specіfіc values);

12. Духовність (spіrіtual).

Гіпотеза авторів полягає в тому, що ці шкали у певному розумінні пов'язані біполярними відносинами і протиріччя в них виникають при виборі суб'єктом суперечливих мотиваційних, цільових і т.п. одиниць.

Список гіпотез про конкретні конструкти дається наступними переліками: а) 12-ти пара опонентних шкал: 4-6, 9-6, 5-6, 2-7, 1-7, 2-8, 5-8, 1-12, 2-12, 3-12, 4-10, 5-10; б) 3-х груп сумісних інтересів: індивідуальні (І), колективні (C), подвійні (І, C).

Приведемо список основних доменів разом з цінностями, що до них входять. (Номер цінності даний по її нумерації в опитувальнику. Букви І і К означають відповідно індивідуальні і колективні цінності.

Насолода (І)

4. задоволення (задоволення бажань)

50. насолода життям (їжею, сексом, дозвіллям і т.д.)

Досягнення (І)

23. соціальне визнання (повага, схвалення інших).

12. багатство (володіння матеріальними благами, грішми).

55. успішний (досягаючий цілей).

34. честолюбний (працьовитий, цілеспрямований).

43. здібний (компетентний, ефективний, кваліфікований).

Соціальна влада (І)

27. авторитетний (право керувати і розпоряджатися).

3. соціальна влада (керування іншими, вплив).

39. впливовий (має вплив на людей і події).

46. турбується про свою репутацію (захищає свою "особу").

Самовизначення (І)

5. воля (воля дій і думки).

16. творчість (унікальність, уява).

41. вибираючий власні цілі (ставить собі самостійно задачі).

31. незалежний (упевнений у собі, самостійний).

48. розумний (логічний, думаючий).

53. допитливий (цікавиться всім, що досліджує).

Стимуляція (І)

25. різноманітне життя (наповнене викликами, новизною і змінами).

9. цікаве життя (гострі відчуття, переживання).

37. сміливий (шукаючих пригод, ризику).

Обмежувальний конформізм (К)

11. ввічливість (чемність, гарні манери).

20. самодисципліна (самообмеження, опір спокусам).

56. чистий (охайний, акуратний).

47. покірний (виконавчий, обов'язковий).

Підтримка традицій (К)

18. повага традицій (збереження шанованих у минулому звичаїв).

8. суспільний порядок (стабільність суспільства).

40. поважаючий батьків і старших (виявляє повагу).

51. віруючий (дотримується релігійних вірувань і переконань).

Соціальність (К)

1. рівність (рівні можливості для усіх).

30. соціальна справедливість (виправлення несправедливості, турбота про слабких).

17. мир в усім світі (вільний від воєн і конфліктів).

6. духовне життя (переважають духовні інтереси над матеріальними).

45. чесний (справжній, щирий).

49. безкорисний (працюючий на благо інших).

54. незлопам'ятний (охоче прощає іншим).

33. вірний (відданим моїм друзям, групі).

Безпека (І, К)

13. національна безпека (захист моєї нації від ворогів).

22. безпека родини і близьких людей (захищеність родини).

7. почуття приналежності (почуття, що інші піклуються про мене).

28. справжня дружба (близькі, які створюють підтримку друзі).

52. відповідальний (надійний, заслуговує на довіру).

42. здоровий (фізично і психічно).

Зрілість (І, К)

26. мудрість (зріле розуміння життя).

19. зріла любов (глибокий емоційний і духовний зв'язок).

14. самоповага (почуття власного достоїнства).

10. сенс життя (розуміння свого призначення в житті).

29. світ краси (краса природи і мистецтва).

2. внутрішня гармонія (світ із самим собою).

35. широко мислячий (терпимий до різних ідей і переконань).

Соціальна культура (І, К)

15. взаємність у відносинах (избегание заборгованостей).

24. єднання з природою (злитися з природою).

21. байдужість до мирських турбот.

44. приймає свою долю в житті.

32. помірний (уникаючий крайніх почуттів і вчинків).

36. лагідний (скромний, невибагливий).

38. захищаючий природу (охороняє навколишнє середовище).

Духовність (І, К)

2. внутрішня гармонія (світ із самим собою).

6. духовне життя (більш духовними інтересами, чим матеріальними).

10. сенс життя (розуміння свого призначення в житті).

21. байдужість до мирських турбот.

24. єднання з природою (зжитися з природою).

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Поняття "ціннісні орієнтації", особливості їх прояву у підлітковому та юнацькому віці. Інтелектуальна зрілість і моральний світогляд. Вплив ціннісних орієнтацій на сенсові-життєві орієнтації. Криза підліткового віку. Формування моральної самосвідомості.

  дипломная работа [187,0 K], добавлен 14.08.2016

 • Поняття і види ціннісних орієнтацій. Вплив засобів масової інформації, реклами, інтернет на ціннісну орієнтацію в підлітковому віці. Особливості формування моральної свідомості в підлітковому та юнацькому віці. Дослідження ціннісних орієнтацій за Рокича.

  курсовая работа [93,1 K], добавлен 08.11.2012

 • Основні новоутворення у підліткововому віці. Міжнародне дослідження впливу Інтернет мереж на цінності сучасної молоді. Психосексуальний розвиток підлітків. Лібералізація ціннісних уявлень. Віртуальне хижацтво, порнографія, насилля, інформаційна небеспека.

  дипломная работа [118,3 K], добавлен 10.06.2014

 • Особливості психологічного розвитку підлітків. Чинники, які впливають на формування суїцидальних уявлень молоді. Дослідження рівня конфліктності, самооцінки та схильності до стресів підлітків. Анкета для визначення причин самогубства, обробка результатів.

  курсовая работа [119,5 K], добавлен 25.12.2013

 • Дослідження індивідуально-вікових особливостей підлітків. Аналіз типових проблем, що виникають у підлітковому віці. Характеристика причин підліткової психологічної кризи. Врахування психологічних особливостей підліткового віку в педагогічному процесі.

  реферат [36,3 K], добавлен 01.07.2014

 • Теоретичний аналіз проблеми ціннісних орієнтацій в працях вітчизняних і зарубіжних психологів. Характеристика особливостей ціннісних орієнтацій засуджених, рівня їх значущості і реалізації. Вивчення ціннісних орієнтацій засуджених: методи і результати.

  дипломная работа [564,4 K], добавлен 29.03.2011

 • Визначення сутності поняття характеру. Психологічні особливості розвитку особистості у підлітковому віці. Опис процедури дослідження характеру в підлітків, аналіз результатів. Рекомендації щодо впливу психолого-педагогічних умов на формування характеру.

  курсовая работа [111,1 K], добавлен 17.04.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.