Ціннісні орієнтації у підлітковому віці

Поняття і види ціннісних орієнтацій. Вплив засобів масової інформації, реклами, інтернет на ціннісну орієнтацію в підлітковому віці. Особливості формування моральної свідомості в підлітковому та юнацькому віці. Дослідження ціннісних орієнтацій за Рокича.

Рубрика Психология
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 08.11.2012
Размер файла 93,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

ЗМІСТ

Вступ

1. Теоретичне дослідження проблеми ціннісних орієнтацій розвитку особистості

1.1 Поняття і види ціннісних орієнтацій

1.2 Вплив засобів масової інформації на ціннісну орієнтацію в підлітковому віці

1.3 Вплив реклами на ціннісні орієнтації особистості

1.4 Інтернет, як засіб масової інформації

1.5 Преса

1.6 Радіо

2. Ціннісні орієнтації як головний фактор формування моральної свідомості в підлітковому та юнацькому віці

3. Ціннісні орієнтації в житті особистості

4. Дослідження ціннісних орієнтацій за М. Рокича

Висновки

Список літератури

Введення

Кожне суспільство має унікальну ціннісно-орієнтаційну структуру, в якій відбивається самобутність даної культури. Оскільки набір цінностей, які засвоює індивід у процесі соціалізації йому «транслює» саме суспільство, дослідження системи ціннісних орієнтацій особистості є особливо актуальною проблемою в ситуації серйозних соціальних змін, коли відзначається деяка "розмитість" суспільної ціннісної структури, багато цінностей виявляються порушеннями, зникають соціальні структури норм, з'являються протиріччя.

Дорослішання з «дитини в підлітка» незмінно супроводжується прагненням більш поглиблено зрозуміти себе, розібратися у своїх почуттях, настроях, думках, відносинах. Життя підлітка повинне бути заповнене якимись змістовними відносинами, інтересами, переживаннями. Саме в підлітковому віці з'являється певне коло інтересів, яке поступово набуває відому стійкість. Це коло інтересів є психологічною базою ціннісних орієнтацій підлітка. У цьому віці відбувається переключення інтересів з приватного та конкретного на абстрактне і загальне, спостерігається зростання інтересу до питань світогляду, релігії, моралі й естетики. Розвивається інтерес до психологічних переживань інших людей і до своїх власних.

У кризові періоди стану суспільства неповнолітні виявляються найбільше соціально нестійкими, морально не підготовленими і не захищеними. Часто, не маючи достатнього життєвого досвіду, моральних переконань, не вміючи розрізнити справжні цінності від уявних, штучних, вони закріплюють у своїй свідомості та поведінці негативні тенденції суспільного розвитку.

Сьогодні українське суспільство перебуває в процесі стабілізації соціальних і моральних відносин. Цей процес супроводжується істотним оновленням культури і моральних цінностей, які, у свою чергу, впливають на духовну і практичну діяльність сучасної людини.

Дослідження ціннісних орієнтацій підлітка має показати основні тенденції в процесі зміни духовних і матеріальних цінностей сучасного суспільства. Через кілька років сьогоднішні підлітки остаточно визначать свою систему цінностей, яку повинні будуть сприймати вже наступні покоління. Важливо саме зараз позначити негативні проблемні тенденції, і, поки ще є час, спробувати направити процес формування ціннісних орієнтацій шляхом освоєння позитивних цінностей, вироблених попередніми поколіннями.

Метою роботи є дослідження проблеми ціннісних орієнтацій підлітків. Для досягнення даної мети необхідно вирішити ряд завдань: вивчити теоретичні аспекти проблеми ціннісних орієнтацій; виділити особливості формування ціннісних орієнтацій в підлітковому віці; дослідити вплив засобів масової інформації на ціннісну орієнтацію в підлітковому віці.

1. Теоретичне дослідження проблеми ціннісних орієнтацій розвитку особистості

1.1 Поняття і види ціннісних орієнтацій особистості

Ціннісні орієнтації - найважливіші елементи внутрішньої структури особистості, закріплені життєвим досвідом індивіда, сукупністю його переживання і відмежовує значуще, істотне для даної людини від незначного, несуттєвого.

Орієнтація на цінності є характерною рисою людського життя. Протягом багатовікової історії суспільства люди виробили здатність виділяти в оточуючому їх світі предмети і явища, які здобували для них особливу значимість і до яких вони мали особливе ставлення: цінували і оберігали їх, орієнтувалися на них у своїх діях і прагненнях.

Спочатку цінності обмежувалися сферою утилітарних відносин до природи і суспільства. Єдиною підставою для їх розрізнення була ознака корисності. Люди цінували предмети природи, які служили для них їжею; вони цінували тварин, яких приручали і використовували як знаряддя праці, вони цінували все, що полегшувало їм життя або принаймні здавалося, що допомагає жити, убезпечує від страждань, бід і нещасть. Ці початкові ціннісні орієнтації, цінності та ціннісні ставлення людей до навколишнього світу з розвитком суспільства зазнавали істотних змін у процесі формування існуючих потреб, прагнення до їх задоволення.

В етичному словнику благо є найбільш загальною категорією, яка еквівалентна поняттю цінності. Можна сказати, що благо є все, що є для людей цінне, а можна стверджувати і протилежне: все, що становить для людей цінність є благо. Це до сьогодні помітно в сучасних мовах: так, в російській мові слово «добро» одночасно означає і моральну категорію, і нажите багатство; те ж саме і з англійською парою термінів "good / goods" ("добре / товар").

Залежно від характеру потреб і способів їх задоволення цінності поділяються на матеріальні і духовні, які, у свою чергу, можуть бути пізнавальними, науковими, естетичними, художніми, моральними. B найзагальнішому вигляді відмінності матеріальних і духовних цінностей полягають в тому, що перші пов'язані з задоволенням суто практичних потреб, і тому їх мірилом виступає практична корисність предметів, другі ж, як правило, характеризують вищі запити людей, тому критерії їх виділення інші. Мірою виміру пізнавальних і наукових цінностей, наприклад, є істина; естетичних і художніх - краса, прекрасне. Особливості моральних цінностей обумовлені основною роллю моралі в житті суспільства. Мораль покликана регулювати і гармонізувати взаємини між людьми, вирішувати протиріччя між суспільством і поведінкою окремих людей.

Справжня моральність покликана забезпечувати чистоту людських відносин, тому моральні цінності, до числа яких відносяться добро, совість, гідність і т. д., вільні не тільки від будь-яких меркантильних, а й узагалі від утилітарних міркувань. Мораль вище інтересів сьогочасної вигоди, розрахунку, її мета - сприяти утвердженню людської солідарності та гуманності.

У чому ж полягає позитивна роль моральних цінностей по відношенню до повсякденної життєдіяльності та морального розвитку особистості? Моральні цінності є критерієм і формами оцінки людських помислів і дій, їх особистих моральних достоїнств і рівня морального розвитку. Оцінити перелічені явища в категоріях добра, совісті, відповідальності, гідності - означає виявити моральне і суспільне утримання самих мотивів, дій та особистих якостей людей. А це, у свою чергу, означає, що моральні цінності не представляють собою відірваних від життя понять, уявлень, а виступають як цілком визначені і реальні прояви моральних відносин. А так як моральні відносини не існують окремо від конкретних форм життєдіяльності людей, а саме - праці, громадської діяльності, різного роду духовної діяльності, то всі вони так чи інакше стають носіями моральних знань, тобто володіють не тільки практичною, а й моральною цінністю.

Потрібно зазначити, що моральна свідомість людини зумовлена тими цінностями, які суспільство вже має в своєму розпорядженні, які породжені всім його попереднім розвитком. Саме ж суспільство інтегрує, узагальнює в моральних цінностях ті моральні відносини, які складаються між окремими людьми, як суб'єктами історичного прогресу. З іншого боку, ціннісні орієнтації окремих людей лише більш-менш повно, більш-менш адекватно відповідають системі суспільних цінностей.

Розглянемо питання про роль ідеалу в моральному розвитку особистості. Під ідеалом зазвичай розуміється спосіб найбільш досконалого суспільного устрою або досконалої людини. Потреба в ідеалі - одна з найбільш сильних людських потреб, і пов'язана вона з прагненням звільнитися від усього, що заважає людям вільно проявити свої фізичні і духовні сили, безперешкодно використовувати можливості для загального блату, відчути повнокровне подих життя.

Потреба в ідеалі виявляється в розвитку дитини, що тягнеться до зразків для наслідування, обирає для себе гідний приклад, за яким вона намагається будувати себе. Кожен процес самовиховання припускає уявний образ досконалості, який стає метою для досягнення. Потреба в ідеалі є характерною рисою існування, могутнім стимулом особистісного розвитку.

Спостереження показують, що психологічно потреба в ідеалі задовольняється по-різному. В одних випадках, вона задовольняється за рахунок обрання конкретного зразка для наслідування, яким може виявитися хтось із середовища найближчого оточення (для підлітків це найчастіше батько або мати) або художній образ. Іноді це збірний образ. До них найчастіше звертаються представники старшого віку. В юності відчувається найбільш інтенсивна потреба в ідеалі. У свідомості молодих людей відбуваються відбір найбільш привабливих особистісних якостей, притаманних різним індивідам, зв'язування їх в єдиний досконалий образ, тобто ідеал.

Система ціннісних орієнтацій, будучі психологічною характеристикою зрілої особистості, одним з центральних особистісних утворень, висловлює змістовне ставлення людини до соціальної дійсності і в цій якості визначає мотивацію її поведінки, робить істотний вплив на всі сторони діяльності людини. Як елемент структури особистості ціннісні орієнтації характеризують внутрішню готовність до здійснення певної діяльності щодо задоволення потреб та інтересів, вказують на спрямованість її поведінки. У науковій літературі існує безліч різних визначень поняття "цінність". Їх настільки багато, що, на думку Н.Х Решер, гаряче бажання різних авторів навести концептуальний порядок у галузі вивчення цінностей стало, схоже, єдиною точкою згоди для них.

Більшість авторів виділяють дві найважливіші характеристики цінності: значимість і вторинний, похідний від людського буття характер. Крім того, можна виділити особливості дослідження цінностей в рамках різних наук. Так для філософського дослідження характерні: глобальність, а також розгляд цінностей в різних контекстах: історичному, культурному; в той час як для соціального і особливо соціально-психологічного дослідження характерним можна назвати: прагнення суворо розвести поняття "цінність", "потреба", "мета", "норма", "ціннісні орієнтації" і т.п., спроби класифікації цінностей по різних підставах, виділення структури цінностей особистості.

Формування особистісної ціннісної структури індивіда виступає найважливішим чинником процесу соціалізації, за допомогою якого людина стає повноправним членом суспільства у всій повноті соціальних взаємин.

Як правило, для особистісних цінностей характерна висока усвідомленість, вони відбиваються у свідомості формі ціннісних орієнтацій і служать важливим фактором соціальної регуляції стосунків між людьми і поведінки індивіда.

Ядов В.А. розробив диспозиційну концепцію регуляції соціальної поведінки індивіда. Основна ідея цієї концепції полягає в тому, що людина володіє складною системою різних диспозиційних утворень, організованих ієрархічно, які регулюють її поведінку і діяльність. Кожен рівень цієї системи включає три компоненти: потреба, класифікована з точки зору включності індивіда в різні сфери соціальної діяльності, ситуації, в яких діє індивід і які "зустрічаються" з певними потребами, і диспозиційно освіта, регулює поведінку і діяльність індивіда. Система ціннісних орієнтацій індивіда формується на вищому рівні розвитку особистості і регулює поведінку та діяльність особи найбільш значущих ситуаціях її соціальної активності, в яких виражається ставлення особистості до цілей життєдіяльності і до засобів задоволення цих цілей.

Багато дослідників надавали великого значення сформованості в індивіда системи його ціннісних орієнтацій. Так, наприклад, Колберг Л., займаючись розвитком індивіда, досліджував стадії орального розвитку особистості і пов'язував їх зі стадіями розумового розвитку за Піаже. Якобсон П.М., виділяючи психологічні аспекти дозрівання особистості і досліджуючи критерії її соціальної зрілості, відзначав важливу роль динамічних зрушень у ядрі особистості, пов'язаних з відкриттям та засвоєнням цінностей, норм, вимог та правил суспільства.

Найбільш цікаві з точки зору формування системи ціннісних орієнтацій особистості старший підлітковий і перехідний до юнацького віку. Особливе значення його для формування ціннісної структури визначається характерною для цього періоду специфічної ситуацією розвитку. У підлітковому віці починає формуватися стійке коло інтересів, який є психологічною базою ціннісних орієнтацій підлітків. Відбувається переключення інтересів з приватного та конкретного на абстрактне і загальне, спостерігається зростання інтересу до питання світогляду, релігії, моралі та етики.

Розвивається інтерес до власних психологічним переживанням і переживань інших людей. Найчастіше період переходу від підліткового до юнацького віку припадає на старші класи школи і тому перехід від дитинства до дорослості і пов'язана з ним необхідність самовизначення і вибору життєвого шляху після закінчення школи ускладнюється тим, що для старшокласників залишається актуальним проблема формування самосвідомості (центрального новоутворення підліткового віку).

Найважливішими детермінантами процесу формування особистості старшокласника, що регулюють процес включення його в соціум і зміст системи його ціннісних орієнтацій, є потреба в спілкуванні і потреба у відокремленні.

Спілкування в цей період набуває ряд специфічних рис: розширення кола контактних груп, в які включаються старшокласник, і в той же час, велика вибірковість у спілкуванні, яка проявляється зокрема, в чіткій диференціації груп спілкування на товариські, з досить широким складом членів і обмеженою інтенсивністю спілкування всередині них, і дружні, з якими старшокласник ідентифікує себе і які він прагне використовувати як стандарт для самооцінки і як джерело цінності. Л.І. Божович, І.С. Кон, А.В. Мудрик пов'язують перехід від підліткового до раннього юнацького віку з різкою зміною внутрішньої позиції, що полягає в тому, що спрямованість у майбутнє стає основною спрямованістю особистості.

Таким чином, формування системи ціннісних орієнтацій особистості є для різних дослідників предметом пильної уваги і різнопланового вивчення. Дослідження подібних питань особливого значення набуває в підлітковому віці, оскільки саме з цим періодом онтогенезу пов'язаний той рівень розвитку ціннісних орієнтацій, який забезпечує їх функціонування як особливої системи, яка надає визначальний вплив на спрямованість особистості, її активну соціальну позицію.

1.2 Вплив засобів масової інформації на ціннісну орієнтацію в підлітковому віці

Розширення інформаційного середовища поставило перед дослідниками ряд питань про природу взаємодії інформації і людини. Вивчається специфіка засобів масової інформації (ЗМІ); те, як ЗМІ впливають на переконання, думки, поведінка людей - іншими словами, ті ефекти, які ЗМІ надають на "споживачів інформації". У найзагальнішому вигляді питання можна сформулювати наступним чином: який ступінь обумовленості людської поведінки тим, що показує йому телебачення (як саме доступний засіб масової комунікації).

Якщо традиційно пропонувалося розглядати комунікацію як передачу інформації, то сьогодні передача інформації розцінюється як засіб реалізації більш глибинних цілей: інформація впливає. Цей вплив може бути осмислений як інформаційне насильство.

Інформаційне насильство - це, перш за все, надмірність інформації. Якщо говорити про інформаційний перенасичення міського простору, яке виявляється, зокрема, у зовнішній рекламі, варто відзначити, що "стаючи невільними заручниками нав'язливих і агресивних реклами та мас-медіа, жителі мегаполісів відчувають стрес, пригніченість, самотність, страх.

Сучасне місто і людина в ньому живуть окремим життям, місто, заповнений рекламою, стає чужим, нерідною і незатишним. У свою чергу, непричетність до долі міста формує у його мешканців почуття безвідповідальності і байдужості - розрив стає дедалі більш драматичним і нездоланним. Інформаційне насильство перетворює людину на істоту механічне і призводить до атрофії емоцій і рефлексії, позбавляючи його критичного підходу до навколишнього світу.

Надлишок інформації перешкоджає критичного судженню: "щодня надходить маса відомостей, фактів, оцінок, рекомендацій, які нерідко суперечать один одному і які людська свідомість не встигає як слід переварити, породжує "інтелектуальну диспепсію", збиває людину з пантелику і не дає можливості самовизначитися - ні в інтелектуальному, пізнавальному, ні в моральному відношенні.

Проблема інформаційної насиченості має ще один аспект. Екстенсивне розміщення інформації в більшій мірі закінчено: скрізь, де можливо розмістити рекламу, вона вже є (в газетах і журналах, всередині міського транспорту і на кузовах автомобілів, на стінах будинків і асфальті і т.д.). Тепер носієм інформації стає сама інформація . Для великої частини англомовного Інтернету характерна наявність посилань на електронний магазин "Amazon.com", причому часто межі між власне текстом і рекламою розмиті. Пошук необхідної інформації стає все більш і більш складним: з одного боку, можна відзначити зростання обсягу доступної інформації, з іншого - низьку якість значної її частини. Нездатність визначити, яка інформація дійсно важлива, а яка ні, призводить до того, що з приводу навіть найбільш нагальних життєвих питань стає дедалі важче виробити самостійне судження. "Особливо важко зараз дітям та підліткам, і не дивно, що при ранній фізіологічної зрілості їх духовне дозрівання, яка передбачає справжнє пізнання і відповідальність за свої вчинки і за своє життя, настає все пізніше. А в епоху, коли широкий потік чужого досвіду і анонімного знання захльостує людини задовго до появи власного, життя загрожує перетворитися на якийсь міраж, де втрачено всякі орієнтири.

Важливо зазначити, що інформація і знання - поняття не тотожні, хоча їх нерідко ототожнюють. "Знання передбачає досвід, а інформація - найчастіше немає. Інформація, як правило, передає людині вторинний досвід до того, як він взагалі отримав первинний; людині щось пояснюється раніше, ніж він встиг це пережити". F. Emery & M. Emery описують в "The Choice of Futures - to Enlighten or to Inform?" (1976) експеримент, в якому жителям Сан Франциско телефонували і запитували, яку новину вони тільки що бачили в національній програмі новин. Половина з опитаних не згадала нічого. Дослідники припустили, що телебачення не має майже ніякого інформаційного ефекту, і має ще менший навчальний ефект. Це припущення пізніше багаторазово підтверджувалося іншими вченими. Marie Winn доводить у своїй книзі "The Plug-in Drug" (1979), що програми на кшталт "Вулиці Сезам" не мають навчального ефекту. Недолік навчального ефекту також коментується MA Erausquin et alli в книзі "Los Teleni-nos" (1980), де стверджується, що "здається все більш і більш доведеним, що телебачення саме по собі не здатне навчити практично нічому.

З іншого боку телебачення здатне моделювати поведінку "споживачів" інформації. Це важливо враховувати, так як кількість сцен насильства в найжорстокіших і збочених формах перевершило межі сприйняття його нормальною людиною. Психологами відмічено, що насильство, лавиною обрушуються з екрану, стає "нормою" дозвілля не тільки дорослих, а й дітей та підлітків.

Причини інтересу ЗМІ до насильства також є предметом наукового осмислення. Так, Річард Броди в книзі "Virus of the Mind: The New Science of the Meme" (1996, російський переклад: 2001) пише, що у ЗМІ є "тільки один спосіб виживання: вони мають звертатися до питань, до яких ми чутливі" . Крім того, ЗМІ намагаються залучити глядачів (читачів) чимось незвичайним і парадоксальним (пор. розхожа висловлювання: "Якщо собака вкусила людину - це не новина, але якщо людина вкусить собаку - це новина"). Зі ЗМІ "ми дуже мало дізнаємося про приземлених, буденних речах. Те, що ми бачимо - злочини, катастрофи та надлюдські досягнення спортсменів - це світ, відірваний від повсякденної реальності"; чим менше ймовірність якогось події, тим більше ймовірність його висвітлення в ЗМІ. Незважаючи на те, що, як зазначає Р. Броді, що надається ЗМІ картина спотворює дійсність, багато людей сьогодні відчувають потребу в отриманні все нових і нових "доз" інформації, і ця залежність подібна до наркотичної.

ЗМІ, потенційно здатні формувати і коригувати переконання, думки, поведінку людей, на самому ділі реалізують цю потенцію в спотвореному вигляді. Боротьба за рейтинги виводить на екрани фільми і програми, що формують моделі поведінки, які не можна назвати зразковими: якщо виникла проблема, то вирішити її можна тільки з застосуванням сили (убий, пограбував, вкради), якщо хочеш відпочити - купи пива. Образ успішної людини в сучасній Росії сильно деформований (як мінімум, це злодій). Показово, що фільми "Бідна Настя" і "Дорога Маша Березіна" (у цих фільмах показується тип героїв, не характерний для пострадянського кіно: всебічно розвинений, вирішальний проблеми не стільки за допомогою сили, скільки за допомогою знань), які показувалися спочатку в пройм-тайм , були зміщені в телевізійній сітці в менш зручне для перегляду час. Традиційні для суспільства зразки поведінки підміняються псевдо-ідеалами маскультури.

"Люди, що не мають до культури жодного відношення, диктують нам сьогодні музичний смак і моду, - зазначає в інтерв'ю газеті" Аргументи і факти "музичний продюсер Євген Фрідланд. - А радіо і телебачення беруть участь у цьому культурному диверсії проти країни" (АіФ, 2004 , № 39, с. 21).

Очевидно, що соціально значимої стає екологія інформації - "освоєння норм реакції соціуму та індивіда на інформаційний простір з метою селекції даних, необхідних для розвиває існування". ЗМІ не лише змінюють уявлення людей про власному світі, в якому, на думку Р. Броді, зовсім не додалося вбивць, вони породжують цих вбивць, закладаючи певні моделі поведінки. Відзначимо, що проблема ескалації насильства і тероризму теж породжена в більшій мірі засобами масової комунікації. Від того, які стереотипи поведінки молодь візьме за ідеал, буде залежати, що ми будемо вважати культурою десятиліття потому і в якому світі будемо жити.

Сучасна соціокультурна дійсність являє собою складну, неоднозначну систему суперечливих процесів у всіх, без винятку, сферах життя суспільства. Під її впливом спостерігається загальне зниження рівня духовної культури суспільства, встановлення цілого ряду сумнівних, низько художніх і, взагалі, дегуманізує суспільну свідомість цінностей Підлітковий вік, будучи сенситивним для формування ціннісних орієнтацій як стійкого утворення особистості, сприяє становленню світогляду і ставлення до навколишньої дійсності. Підліткам дуже важливо відчувати себе причетними до тенденцій і перевагам, поширеним у їх референтній групі спілкування.

Реакція групування в даному випадку спрямована на психологічні та соціальні моделі поведінки, спілкування, а в цілому - побутування, зумовлені характером широко розповсюджених у даний час молодіжних ідеологічних конфесій і напрямків. Музика в них грає дуже велику роль, будучи, по суті, наріжним каменем будь-якого з напрямків молодіжної субкультури. Цим, більшою мірою, і був викликаний наш інтерес до досліджуваної проблеми.

Обсяг музичного ринку шоу-бізнесу, що різко виріс за останні роки, диктує його споживачам (головним чином молоді та підліткам) свою моду на музичне мистецтво.

Сьогодні рівень художньої якості творів масової музики спеціально занижується, роблячи музичне мистецтво майже примітивним і легко доступним, орієнтованим на найширші верстви населення і, звичайно, на підлітків. Все це знаходить своє відображення в медіа-музичної кон'юнктурі сучасного суспільства: численні комерційні FM-радіостанції, музичні телеканали і величезний ринок аудіо-продукції.

Вбираючи все нове, модне, а часто просто не має будь-якого естетичного, морального чи навіть позитивний чинник, підлітки тим самим отримують невірні уявлення. Це посилюється катастрофічно малою кількістю зворотного інформаційного поля, що дозволяє просуватися формування ціннісних орієнтацій підлітків у галузі масової музики за помилковим, з точки зору педагогічної науки, руслу. При формуванні ціннісних орієнтацій у галузі масової музики необхідно враховувати всі психологічні особливості підліткового віку, як то - суперечливість прагнень і психологічних установок, а також їх нестійкий характер; акцентоване прагнення звільнитися від надмірного контролю та піклування з боку дорослих; побудова системи морального і етичного свідомості як моделі власної поведінки і багато інших.

Зміни моделей поведінки, норм і цінностей суспільства (не тільки соціальних, економічних, а й психологічних) вносить помітні корективи в психологічні характеристики підліткового віку і навіть зачіпає психофізичні характеристики. Всі ці зміни і новоутворення в повній мірі позначаються і на відчуженості музичних уподобань, інтересів і ціннісних орієнтацій підлітків. Розвиток особистості підлітка в умовах соціального і біологічного полів безпосереднім чином проходить через міжособистісні, колективні відносини. Ось чому величезне значення набуває особистість педагога-вихователя як емоційно значущого дорослого. Саме вчитель музики може направити педагогічний процес, сферу міжособистісного спілкування на реалізацію завдань формування кругозору, а крім цього - системи знань, умінь і навичок, до масової музиці - величезному пласту в історії світової музичної культури.

Розробка музично-педагогічних технологій, які сприяють орієнтації підлітків у галузі масової культури, дозволить сучасному вчителю оволодіти формами і методами виховання слухача-знавця естрадного мистецтва, а не пасивних, «зомбованих» споживачів низькопробної поп-музики. На наш погляд, в основі її організації повинні лежати не спонтанні музичні уподобання і вибори (учня або вчителя), а психологічно обґрунтована система розвитку музичного мислення, логіка становлення якої обумовлена закономірностями і специфікою самої масової музики, як предмета пізнання.

1.3 Вплив реклами на ціннісні орієнтації особистості

Реклама як суспільний феномен поширює свій вплив не лише на економічну сферу людських відносин, але і впливає на соціальну поведінку, ціннісний вибір і психологічний комфорт особистості. Одна з найбільш актуальних проблем у вивченні реклами - це ступінь її впливу на поведінку і ціннісні орієнтації підлітків, чий вік передбачає постійну «відкритість» психіки до зовнішнього впливу, високий рівень конформності і пошук самоствердження в середовищі міжособистісних відносин.

Відзначено, що співвідношення поведінки підлітків та реклами можна розподілити за кількома основними напрямками: реклама як носій інформації про навколишній світ (тут виконується функція поширення знань, в даному випадку без урахування їх якості);

реклама як «зразок» міжособистісних відносин (між протилежними статями, різними поколіннями і т.п.), які в переважній більшості випадків копіюються молодими людьми через упевненість у тому, що саме так облаштовуються певні відносини (тут виконується функція «наслідування»);

реклама як спосіб світоглядної орієнтації (функція вибору або переваги конкретних ціннісних пріоритетів).

Результати рекламного впливу мають неоднозначний характер, далеко не завжди негативний, що безпосередньо залежить від рівня психічного розвитку підлітка, його інтересів і життєвих цілей. Вони (тобто результати) умовно можуть бути згруповані в залежності від двох характеристик:

- «Негативний вплив» (реклама поширює стереотипи, що призводять до соціально девіантної або небезпечній поведінці);

- «Позитивний вплив» (реклама збагачує інформацією з різних галузей знань, розширює уявлення про звичні речі або відносинах).

Особливе значення при дослідженні впливу реклами на поведінку підлітків належить наступну проблему: даний вік, пов'язаний з особистим і соціальним самоствердженням людини, часто віддає перевагу моделі «бути як всі». Реклама в цьому випадку виступає в ролі одного з джерел поширення «штампів» у відносинах. Її впливовість ґрунтується на впевненості молодої людини в тому, що «бути як всі» означає престижність поведінки та її зрозумілість для оточуючих. Тому наслідування «рекламним відносинам» може і має бути об'єктом дослідницької уваги.

1.4 Інтернет як засіб масової інформації

Сьогодні вже ні в кого не викликає сумніву, що електронні цифрові технології у сполученні з Інтернетом (і технологіями наступного покоління інформаційних мереж) визначають майбутнє комунікацій. Природно, що традиційні постачальники інформаційних продуктів, починаючи з компаній, що випускають словники й енциклопедії і закінчуючи мас-медіа, не хочуть змиритися з тим, що їх час минув, і роблять все для того, щоб надолужити згаяне.

З точки зору динаміки ринку інформаційних продуктів на цифрових носіях та online, безумовно, заслуговує на увагу факт переходу більшої частини енциклопедичних словників у електронний формат. Цей процес почався в 1992 році з купівлі компанією "Майкрософт" аутсайдера енциклопедичного ринку "Енциклопедії Функа і Уогнеллса", яка була відредагована, доповнили свіжою інформацією й ілюстраціями, після чого вона стала одним з лідерів продажу видань на CD-ROM за назвою "Майкрософт-Енкарта ". Тільки в 1994 році було продано більш 6 млн. екземплярів "Енкарти", сьогодні енциклопедії належить більше 60% ринку електронних енциклопедій.

Якщо в 1988 році було продано 200 тисяч комплектів 32-томна енциклопедії "Британіка", то в 1995 році її тираж знизився більше, ніж у чотири рази, а в 1997 році практично зійшов нанівець. Зате електронна версія "Британіки" є одним з лідерів ринку енциклопедичних словників на цифрових носіях, що росте зі швидкістю в середньому 20% на рік. При цьому вартість енциклопедій продовжує падати. Якщо на початку 1997 року "Британіка CD 97" на CD-ROM коштувала 1000 доларів, то до кінця року ціна знизилася до 125 доларів. Нова версія "Британіка CD 98" коштує стільки ж.

Мережні версії цих енциклопедій, частина з яких працює безкоштовно ("Енкарта"), а частина - за передплатою ("Британіка"), є прообразом інтегрованих інформаційних систем майбутнього, доступних online і не обмежених в обсягах інформації розміром паперових носіїв, компакт- дисків і дисків DVD.

Як вважають багато фахівців, ми присутні при смерть традиційних засобів масової інформації або того, що малося на увазі під цим поняттям впродовж більшої частини ХХ століття. Єдине, що поки не до кінця ясно, - це коли ж відбудуться похорони і яким буде їх розмах. Однак, відомо, що Інтернет, яким ми його знаємо зараз, є першою інтерактивної медіа.

ціннісний орієнтація моральний свідомість підлітковий

1.5 Преса

До кінця 70-х років в Америці перестали існувати вечірні газети. Американці переселялися до передмість, а отже, пізніше добиралися додому, та й доставка газет стала довгою справою. Тим часом стрімко розвивалися великі телевізійні компанії. Прочитавши ранкову газету, американець вирушав на роботу, а повернувшись, сідав до телевізора. Вечірні газети не витримували конкуренції і закривалися одна за одною.

В результаті розповсюдження Інтернету багато пророкують долю вечірніх газет і ранковим. Протягом останніх десяти років читацька аудиторія щоденних газет в Америці незмінно скорочувалася зі швидкістю 600 000 чоловік на рік. Демографічний аспект цього процесу просто жахає. Все менше людей похилого віку читають щоденну пресу: зараз вони складають 64 відсотків аудиторії, тоді як тридцять років тому їх частка дорівнювала 81 відсотків. Більшість молоді у віці від 18 до 24 років взагалі не читає газет. Іншими словами, коли у газети помирає черговий читач, ніхто не приходить йому на зміну. Індустрія просто зникає разом зі своєю аудиторією.

Інтернет упевнено відвойовує собі життєвий простір в інших засобів поширення й обміну інформацією. У виниклій ситуації багатьом газетам і журналам доводиться терміново робити вибір: розміщувати своє видання в мережі Інтернет чи ні.

Вже до середини 90-х років кількість електронних видань світової Мережі наближалася до тисячі. У списку газет і журналів, присутніх у Мережі вже в першій половині 1996 року, можна було бачити такі назви, як "The New York Times", "The Washington Post", "The Boston Globe", "Известия", "Независимая газета" , "Комерсант", "Le Monde", "The Guardian", "The Economist", "Der Spiegel", "The Jerusalem Post", та інші. Ініціатори створення мережевих версій друкованої преси не збиралися переманювати власних читачів в Мережу, вони лише усвідомили повною мірою важливість освоєння кіберпростору.

Серед електронних версій друкованої преси були як читаються з монітора копії першоджерела, так і видання, в повній мірі використовують технічні можливості Інтернету для передачі і засвоєння інформації. Приблизно в цей же час з'явилися власне мережні видання. Їхні друковані версії були вторинними стосовно мережної й істотно відрізнялися від них, а то й не було зовсім. Засновниками подібних віртуальних інформаційних проектів виступили концерни і корпорації, що працюють на стику комп'ютерної, видавничої і індустрії новин.

Не тільки мережний аналог друкованої преси можна зустріти в Інтернеті. Все частіше на верхні рядки рейтингів попадають мережні видання, що існують лише в Мережі. Чому ж зростає попит саме на такі видання? Чим мережна газета відрізняється від звичайної?

По-перше: жанр "мережної" преси визначається специфікою Мережі як медійного середовища й особливостями сприйняття інформації з екрана монітора. У першу чергу це гіпертекстові посилання, які забезпечують доступ до архівів та інших електронних ресурсів. Таким чином, читач має справу не з лінійним текстом, а з розширеним обсягом інформації. По-друге: численні форми зворотного зв'язку (гостьові книги, форуми, конференції, інтерактив) дають читачеві можливість брати участь у виробництві інформаційного продукту і розмивають межу між автором і читачем. Стилістичні особливості мережевого тексту почасти пов'язані з тим, що ще в недалекому минулому читачі мережевий преси знали авторів особисто або за листуванням. Звідси деяка вільність у поводженні зі словами і тяжіння до розмовної лексики. Крім того, звичайне для "нормальної" преси придушення авторської індивідуальності через ретельну редактуру в мережній пресі поки широко не поширене.

По-третє: мережні ЗМІ володіють цілим рядом переваг у порівнянні з друкованою пресою. Це можливість негайної публікації матеріалів, завдяки якій мережеві видання виявляються оперативніше газет і телебачення, адже оперативність газети обмежена терміном виходу номера, а оперативність телебачення - часом виходу в ефір новин; оперативність ж мережевого видання взагалі нічим не обмежена. Ця ідея породила "стрічку новин". Однак, на думку деяких мережевих журналістів, по-справжньому в ній зацікавлений дуже і дуже вузьке коло споживачів інформації. Представник "мовчазної більшості" не має потреби в тому шаленому кількості різноманітних новин, які проходять по каналах інформаційних агентств. По-четверте: відносно мала собівартість мережних проектів і відсутність централізації сприяють розквіту спеціалізованих газет і журналів. Тим самим забезпечується гарантована Конституцією свобода слова і самовираження. На жаль, все вище перелічене має і свою зворотну сторону. Легкість публікації при можливості збереження анонімності приводить іноді до зловживань: дезінформації, плагіату, екстремізму, порнографії, прихованій рекламі. Хоча, у великих мережних газетах таке недопустиме.

Як приклад можна привести політичну мережеву інтернет-газету "Полит.Ру", зареєстровану в Міністерстві друку РФ. Видається "Полит.Ру" "Об'єднаним Гуманітарним Видавництвом".

Газета виникла в надрах одного з найвідоміших проектів раннього російського Інтернету Zhurnal.ru і ставило з самого початку не політичні, а гуманітарні цілі. Співробітники не відчували особливої пристрасті до політики як такої і не мислили ставати політичними журналістами. Їм було цікаво спробувати розповісти про канві подій не з позиції "гравця інформаційного ринку", "робить" інформацію, а з позиції пересічного споживача інформаційного політичного галасу, що намагається знайти в ньому осмислений сюжет. Однак виявилося, що політика в російській мережі - предмет інтелектуального попиту. Як не дивно, в сьогоднішній Росії люди багато думають про політику, незважаючи на компромати, піари, змови і інформаційні війни останнього десятиліття. Тому творці інтернет-видання захотіли протиставити модним словосполученням з терміном "технологія" (політична, інформаційна) - ідеологію. Ідеологія - це потреба людини з'ясувати свої особисті взаємини з поточною історією власної країни. "Полит.Ру" - це редакційний колектив. Ті, хто пишуть, телефонують, придумують, редагують, створюють технологічний механізм. Відмінність полягає в тому, що "Полит.Ру" - це ще й співтовариство. Читачі часто стають авторами або кореспондентами, а редакція, в свою чергу, - їх адептами або критиками.

Автори не стверджують, що їхня інформація об'єктивна, тому що на думку редакції, об'єктивність - це придуманий спосіб обману, якому ми намагаємося протиставити власну зацікавленість у подіях і персонажах. Тому політику газети визначає фраза - ми розповідаємо новини такими, якими самі їх бачимо, а ваш вибір - прийняти або відкинути наше бачення.

1.6 Радіо

Радіо є фоновим засобом масової інформації. Слухати свою улюблену радіостанцію, або мовлення іншої країни, швидше за все, стане людина, яка шукає в Інтернеті будь-яку інформацію, пише листи, або, якщо це молода людина, розмовляє зі своїми знайомими. Для прослуховування програм любиться вам радіостанції, треба лише мати доступ в Internet і знати електронну адресу станції. Далі ви слухаєте, і, само собою, оплачуєте перебування в мережі. До того ж, тут вже не обійдеться маленьким транзисторним приймачів, безумовно, потрібний комп'ютер, в результаті чого, радіо стає не таким вже безкоштовним справою. Так що, поки що важко собі уявити людину, яка спеціально слухав би радіо через Internet.

Однак радіостанції все одно прагнуть в глобальну мережу, і не тільки тому, що це данина моді. Мовлення через Інтернет стирає кордони: вести передачу можна з Риги, а слухачі будуть знаходитися в США, Великобританії або в іншій країні. Тут набувають особливого значення серйозні правові та законодавчі аспекти, тому що законодавчі бази різних країн відрізняються, і те, що не дозволяється радіостанції на одній території, може бути дозволено радіостанції, що знаходиться в іншому місці. Також, вихід в Інтернет - це, перш за все, можливість познайомити молоду аудиторію з місцевим радіомовленням, до якого вони не доходять. До того ж досвід деяких радіостанцій показує, що, як тільки радіостанція виходить в Інтернет, відбувається різке омолодження складу її слухачів.

Принадність Інтернету для радіостанцій укладена ще й у тому, що: По-перше, Інтернет робить можливим проникати туди, куди радіосигнал не доходить, або трансляція цього сигналу стоїть настільки дорого, що вона економічно не виправдана. Інтернет важливий перш за все як засіб комунікації з тими слухачами, які знаходяться поза зоною прийому будь-яких радіостанції.

По-друге, Інтернет дозволяє створити віртуальний клуб шанувальників радіостанції, дає можливість спілкуватися і обговорювати музичні та коло музичне теми.

По-третє, будь-яка радіостанція, у тому числі і музична, повідомляє великий обсяг інформації, і Інтернет дозволяє цю інформацію робити, з одного боку, більш візуальної, з іншого - більш доступною, тому що людина під час ефіру може що-небудь не розчути.

Інтернет можна розглядати як засіб для промоушн (розкручування) радіостанції і як новий засіб масової інформації та комунікації. Як засіб глобальної комунікації Інтернет виглядає заманливо. Але в силу різних технічних особливостей в Інтернеті в країнах, що розвиваються не можна налагодити якісний рівень мовлення. Тому Інтернет представляється поки досить перспективним шляхом розвитку промоушна радіостанції, тому що по Інтернету люди спілкуються один з одним і встановлюють ділові зв'язки. Тому, багато радіостанцій просто викладають в Інтернеті свої візитні картки.

До того ж, якщо людина знаходиться в зоні прийому і у нього є можливість слухати радіо за допомогою приймача, то з імовірністю 90% він буде слухати радіо звичайним способом. Якість звуку, поза всяким сумнівом, на приймачі краще, ніж на кращому сайті, хоча, звичайно, розвиток технологій не стоїть на місці. Але тут треба враховувати, що, наприклад, в нашій країні комп'ютери є у малої кількості людей. Тому поки що Інтернет як засіб мовлення в нашій країні не підходить, хоча рекламний ринок Інтернету безмежний, і навіть за найскромнішими оцінками виходять дуже великі суми.

2. Ціннісні орієнтації як головний фактор формування моральної свідомості в підлітковому та юнацькому віці

Сьогодні, в умовах відсутності чітко окреслених ціннісних орієнтирів, сучасне суспільство переживає духовну кризу, яка, в першу чергу, позначається на стані моральної свідомості молоді. Плюралістичний підхід загальної культури та сучасної філософської думки, що ставить головні акценти на прагматичні, гедоністичні та економічні цінності (матеріальний комфорт, гроші, розваги, «крутизна» тощо), небезпечним чином впливає на становлення особистості юнацтва та підлітків.

Цей вік є сенситивним щодо формування моральних переконань, ціннісних пріоритетів, що визначають головний напрямок розвитку особистості, її стосунки з оточуючими та моральну поведінку. Найбільш поширені заклики рекламних лозунгів нашого часу: «Розслабся!», «Задовольняй себе!», «Час витрачати гроші!», «Якщо ти розумний, то чому такий бідний?!», «Що природне -- то не погане!», «Користуйтесь протизаплідними засобами!», «Перемагає сильніший!» і т. п. Врешті-решт така розвинена рекламна індустрія формує у молодого покоління індиферентність в сприйнятті морально-духовних цінностей, нечутливість до етичних та загаль-нолюдських норм, прагматично-гедоністичну ціннісну спрямованість. Це, безумовно, впливає на міжособистісні стосунки серед молоді і на сферу спілкування в цілому, яка є провідною діяльністю підліткового і юнацького віку.

Низький ступінь сформованості моральних ставлень до оточуючих сприяє виникненню внутрішньоособистісного конфлікту, який викликає невротичність, дисгармонію особистості, що позначається на її дезадаптованості в соціумі. В свою чергу, не прийнятність такого підлітка однолітками підштовхує його шукати визнання в референтній групі з низьким рівнем культури на ґрунті кримінальних розваг. Коло замикається як в євангельській притчі, де мова іде про морально-духовні якості людини: кому багато дано -- тому ще дасться, а кому мало -- то ще й забереться. Справа в тому, що морально-духовні цінності може засвоїти людина, яка «відчуває їх смак», тобто яка переконана в тому, що любов, краса, мудрість, терпіння -- це добре, а егоїзм, нестриманість, похітливість -- це погане.

В традиційній вітчизняній культурі існує така ієрархія цінностей:

-- завжди переважають термінальні та моральні цінності (сенс буття, доброчинність, моральність, прагнення до добра, турбота про інших, щастя інших),

-- інструментальним та прагматичним цінностям відводиться другорядне місце,

-- гедоністичні цінності вважаються чимось допоміжним, обслуговуючим вищі рівні ціннісної ієрархії (наприклад: відпочити у неділю, щоб у понеділок знову стати до роботи).

Сьогодні, в результаті перевороту ієрархії цінностей, ми можемо констатувати проблему актуалізації внутрішнього конфлікту моральних, з одного боку, і прагматичних та гедоністичних цінностей особистості, з іншого.

На відміну від західної, у вітчизняній культурі існують моральні, писані та неписані закони, які спираються на духовні термінальні цінності. Обираючи гедоністичні та прагматичні цінності, підліток випадає за межі традиційної моральності. У нас недосить розроблена етика бізнесу, ділові стосунки мають переважно мафіозний характер, бандитську мораль, рекет.

На відміну від західного варіанту надбання багатства шляхом великої та самовідданої праці, серед наших сучасних підлітків дуже поширеною є орієнтація на безмежні задоволення без зусиль: «хочу усього і одразу», не вистачає усвідомлення того, що для досягнення мети є лише один вірний шлях -- праця на моральній основі.

Оскільки підлітковий та юнацький вік є сенситивним щодо становлення сфери моральності, пошуку морального взірця і прагнення до нього, то вважаємо за доцільне та необхідне допомагати молоді формувати свої переконання на основі морально-духовних цінностей шляхом залучення до традиційної Православної культури, сприяти засвоєнню християнської етики та відкрито протистояти впливу прагматично-гедоністичних західних поглядів.

3. Ціннісні орієнтації в житті особистості

Процес формування особистості досить складний і негарантований. Сучасна соціальна філософія багато уваги приділяє проблемам актуалізації особистісного начала в людині. Формування особистості нерозривно пов'язане з проблемою цінностей та конфліктом, який виникає в цій царині.

Перше, з чим пов'язана актуалізація особистісного, є конфлікт особистості з навколишнім оточенням: чи то з малою соціальною групою, чи з суспільством взагалі. Це залежить від масштабу самої особистості. Але майже завжди цей конфлікт починається спочатку в сім'ї або протиставляння нею сімейного укладу життю суспільному: тієї атмосфери затишку і любові оточуючому світові ворожнечі.

Поняття особистості не мислиться без поняття свободи та проблеми вибору. Отже, перше, з чим стикається людина в процесі становлення особистісного начала, -- це спроба самовизначення, вибурювання власної незалежності та проблема вибору власного шляху становлення. В цьому процесі випробовується внутрішня сила людини, її готовність до ствердження власної самобутності. Ставши на цей шлях випробовування, індивід може стати особистістю або, не змігши подолати суспільної протидії, відмовитися від нього. Це завжди боротьба між одним суб'єктом і цілим суспільством. В цій нерівній сутичці суб'єкт воліє нового, а суспільство є виразником звичного, старого, інколи відживаючого. У цій боротьбі завжди випробовуються цінності. Суспільство тут є носієм цілої ієрархії цінностей, які можна поділити на дві загальні категорії теоретичних і повсякденних цінностей. Якщо конфлікт відбувається в царині теоретичних цінностей, його результат залежатиме від того, в якій саме площині цей конфлікт відбувається: чи в полі загальнолюдських цінностей, які є вічними і незмінними, -- тоді переможе суспільство, бо виступає їх носієм. Якщо в царині релігійних -- особистість може змінити свою належність до даного суспільства, якщо в полі соціальних чи індивідуальних -- шанси на перемогу особистості зростають.

Дуже часто виникають конфлікти в царині повсякденних цінностей: по-перше, ця площина цінностей найбільш мобільна, по-друге, ця царина охоплює в більшій мірі життя особистостей міщанського типу. Конфлікти в житті особистостей богемного типу проникають в площину теоретичних цінностей. Найбільш складні за змістом конфлікти, які створює особистість творчого типу. (Класифікація особистостей за Ф.Знанецьким.) Це людина, яка є не задоволеною всім суспільним життям, вона заперечує буденність і всі повсякденні цінності, вона протиставляє себе релігійним догмам, вона випробовує вічні загальнолюдські цінності. Це творці нової реальності, нової культури, нової історії. Але цей шлях найбільш складний, тому що людина актуалізує в собі сили, які стають здатними протистояти віковим суспільним устоям, але, як правило, таке протистояння є терапевтичною процедурою для суспільства, яке починає розкладатися. В такому протистоянні суспільство відроджує те краще, що воно накопичило за свою історію, осмислюючи цінність загальнолюдського по-новому, очима творчої особистості.

4. Дослідження ціннісних орієнтацій за М. Рокича

Дослідження проводилося на основі адаптованого варіанта методики ціннісних орієнтації М. Рокича / Випробуваним пропонувалося ранжувати (пронумерувати) 16 цінностей-цілей у порядку убування значущості їх для власного життя. При цьому після прочитання переліку всіх 18 цінностей-цілей учням було запропоновано вибрати спочатку три цінності, які є найголовнішими в їхньому житті, присвоївши їм 1-е, 2-е і 3-е місця, потім з решти цінностей-цілей вибрати дві, прагнення до яких, на їхню думку, не має сенсу, і присвоїти їм 17-е і 18-е місця. І після цього розподілити місця залишилися цінностей у порядку зменшення переваги.

Дослідження проводилося з використанням бланків і було анонімним. Ваші ціннісні орієнтації.

Інструкція: Перед вами список цінностей-цілей, до яких прагне людина у своїй діяльності, життя. Вам пропонується, уважно прочитавши весь список:

а) вибрати 3 цінності-цілі, найбільш важливі для Вашого життя, поставивши ліворуч від номера цінності (у графі МІСЦЕ) цифри: 1 - найголовніше в моєму житті; 2 - трохи менше ніж 1, 3 - трохи менше ніж 2;

б) вибрати 2 цінності, найменш важливі для Вас (немає сенсу жити заради них), і навпроти їх поставити цифри 18 (сама непотрібна) і 17;

в) розставити залишилися номери (від 4 до 14) у порядку убування необхідності цих цінностей у Вашому житті.

Місце

Список цінностей (цінності-цілі)

1. Активна, діяльне життя.

2. Здоров'я (фізичне і психічне)

3. Цікава робота

4. Краса природи і мистецтва (переживання прекрасного в природі і мистецтві)

5. Любов (духовна і фізична близькість з коханою людиною)

6. Матеріально забезпечене життя (відсутність матеріальних труднощів)

7. Хороші, вірні друзі

8. Життєва мудрість (зрілість суджень та здоровий глузд, який досягається життєвим досвідом)

9. Спокійна, сприятлива обстановка в країні, в нашому суспільстві

10. Суспільне визнання (повага оточуючих, однокласників)

11. Пізнання (можливість розширення своєї освіти, кругозору, загальної культури, інтелектуальний розвиток)

12. Задоволення (життя, повне задоволень, розваг, приємного проведення часу)

13. Самостійність як незалежність у судженнях та оцінках

14. Свобода як незалежність у вчинках та діях

15. Щасливе сімейне життя.

16. Творчість (можливість творчої діяльності)

17. Рівність (братство, рівні можливості для всіх)

18. Впевненість у собі (свобода від внутрішніх протиріч, сумнівів)


Подобные документы

 • Поняття "ціннісні орієнтації", особливості їх прояву у підлітковому та юнацькому віці. Інтелектуальна зрілість і моральний світогляд. Вплив ціннісних орієнтацій на сенсові-життєві орієнтації. Криза підліткового віку. Формування моральної самосвідомості.

  дипломная работа [187,0 K], добавлен 14.08.2016

 • Загальна характеристика підліткового віку. Психологічні особливості ціннісних орієнтацій сучасних підлітків, чинники, що впливають на їх формування. Методика та організація дослідження ціннісних уявлень у підлітковому віці, аналіз його результатів.

  курсовая работа [140,2 K], добавлен 25.02.2015

 • Основні новоутворення у підліткововому віці. Міжнародне дослідження впливу Інтернет мереж на цінності сучасної молоді. Психосексуальний розвиток підлітків. Лібералізація ціннісних уявлень. Віртуальне хижацтво, порнографія, насилля, інформаційна небеспека.

  дипломная работа [118,3 K], добавлен 10.06.2014

 • Теоретичні аспекти дослідження розвитку самооцінки у підлітковому віці. Поняття і фактори формування самооцінки. Розвиток самооцінки у підлітковому віці. Роль самооцінки у самовихованні підлітків та вплив батьків і однолітків. Емпіричне дослідження.

  дипломная работа [53,7 K], добавлен 21.01.2009

 • Обґрунтування наукових підходів до вивчення ціннісно-смислової сфери особистості. Становлення особистісної зрілості в юнацькому віці в залежності від системи ціннісних орієнтацій. Розробка методики оцінки рівня самоактуалізації студентів-першокурсників.

  дипломная работа [157,5 K], добавлен 19.09.2012

 • Самоактуалізація як ключове поняття гуманістичної психології. Ціннісні орієнтації як елемент структури особистості. Психологічна характеристика ранньої та середньої дорослості. Духовна криза, проблему сенсу, смисложиттєві та ціннісні орієнтації людини.

  дипломная работа [270,6 K], добавлен 28.04.2011

 • Особливості комунікативного процесу в підлітковому віці. Загальна психологічна характеристика підліткового віку, особливості спілкування учнів. Дослідження міжособистісних комунікацій в підлітковому колективі, домінуюча стратегія психологічного захисту.

  курсовая работа [80,4 K], добавлен 27.07.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.