Психологічні аспекти сприйняття США і Росії українцями

Теоретичний аналіз та психологічні аспекти взаємодії, якості етнічної психіки та стереотипи сприйняття. Психологічні методи дослідження етнічних особливостей та етнічної взаємодії. Сприйняття національних образів респондентами різних національних груп.

Рубрика Психология
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 22.08.2010
Размер файла 114,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Елементи реклами практично не представлені. Про них можна судити тільки з малюнків американців. Дана група представлена рекламою мережі швидкого харчування «Макдональдс» і рекламою напою «Кока-кола». Техніка при зображенні росіянина була представлена малюнками ракети, трактора, автомобіля, американця - малюнками автомобіля, мотоцикла, комп'ютера. Символи цієї групи в образі українця не використовувалися.

До позитивних і негативних символів були віднесені різні підписи і коментарі респондентів, таких, що відображають, на їх думку, окремі риси вдачі або стилю життя, властиві даним етносам.

Дослідження екзекутивності і інтенціональності (за Донченко).

Гіпотеза: якщо сприйняття США як соціуму з вираженим чоловічим началом (шкала інтенціональності) та Росії і України як соціумів з вираженим жіночим началом (шкала екзекутивності) підтверджується, то в зображеннях респондентів переважатимуть відповідно образи чоловіків-американців і жінок-українок і росіянок.

З 50 малюнків досліджуваних було вибрано тільки ті, які зображали конкретні образи, абстрактні малюнки не враховувалися. Інтерпретація 40 малюнків показала наступні результати - (Таблиця 3.4)

Дослідження екзекутивності і інтенціональності (за Донченко).

«Таблиця 3.4. - Результати обробки малюнків респондентів».

Малюнок

Українець

Росіянин

Американець

Образ чоловіка

18

22

28

Образ жінки

22

17

11

Висновки:

1. Уявлення про етнос включає ядерну і периферійну складові. Ядерна складова національного образу відображає традиційно-побутовий устрій життєдіяльності етносу. Периферійна складова включає інформацію про економічний, політичний, науково-технічний розвиток етносу.

Говорячи про ядерну складову, слід зазначити, що даний експеримент показав: образи росіянина і українця багато в чому схожі один з одним - найчастіше це сільський спосіб життя, оточений звичними природними умовами існування. У їжі і напоях, характерних для даних етносів, також відмічалося багато спільного (хліб, сметана, горілка і т.д.). Що стосується американців, в уявленні респондентів їх образ був більш урбанізований, зображалися в основному елементи міського життя, більш розвинена міська культура. У зовнішньому вигляді образів наголошувалося прагнення зображати українців більш «національними» - традиційні національні костюми, наприклад. Значно менше ця тенденція відчутна в образах росіян і майже відсутня в зображенні американців. Тут можна виділити історичний стереотип сприйняття росіянина як аристократа 18-19 століть. Відносно американців відзначається сприйняття багатонаціональності країни (зображення афроамериканців). Це може говорити про те, наскільки мало українці знайомі з традиціями як близького, так і більш далекого етносів.

Говорячи про периферійну складову, не можна не відзначити один дуже важливий момент: у даному випадку відчутна більша схожість росіян і американців. Атрибутів ділового життя цих етносів значно більше, смислові групи «Техніка» і «Економічне життя суспільства» в зображенні українців відсутні взагалі, тоді як у росіян і, особливо у американців представлені яскраво. У малюнках американців особливо часто виявлялося зображення національно-політичних символів. Ці результати можуть говорити про яскравий автостереотип українців відносно свого етносу - українці зображені як більш відстала в технічному, економічному і політичному плані нація. У цьому випадку показано явне домінування росіян і американців. Судячи з цього, можна знову таки стверджувати про сприйняття цих соціумів як екстравертованих.

2. Що стосується смислових груп «Позитивна символіка» і «Негативна символіка», то простежується тенденція до позитивних оцінок своєї нації і негативних по відношенню до інших націй. Зважаючи на специфіку нинішніх відносин між даними етносами можна говорити про «явище дзеркала», описане в розділі «етнічні стереотипи», тобто, коли конкуруючі етноси приписують собі лише позитивні риси, тоді як «конкурентові» - свідомо негативні. Проте даний висновок може бути необгрунтований, тому що не підтверджений емпірично.

3. Друга мета експерименту - довести або спростувати гіпотезу про інтенціональність та екзекутивність даних етносів згідно теорії О.А. Донченко. Такі властивості етнічної психіки, як чоловіче і жіноче начало довести емпірично украй складно, проте, проективний малюнок, на мій погляд, надає таку можливість. Виходячи з отриманих результатів, вдалося довести сприйняття екзекутивності українського етносу - респонденти асоціювали образ українця з жінкою, при цьому образи жінок були м'якими і позитивними. Також підтверджується сприйняття інтенціональності американців. Образ даного етносу був розкритий за допомогою зображення чоловіків. Згідно теорії Донченко, росіяни сприймаються як суспільство з вираженою екзекутивністю, проте, в даному експерименті довести це емпірично не вдалося. Образ росіян також розкривали, зображаючи частіше чоловіків. Але не можна, проте, стверджувати, що чоловічі образи даного етносу несли в собі відбиток мужності і войовничості, що властиве справжній інтенціональності. Можна зробити припущення, що в даному випадку виявляється прагнення досліджуваних відобразити схожість росіян і американців, їх домінування над українським етносом.

Висновки

Була досліджена література по всім аспектам даної теми, а саме: властивості етнічної психіки, історичний розвиток розглянутих країн, його вплив на сприйняття українцями цих країн, особливості сприйняття народами один одного, формування етнічних стереотипів, сфери взаємодії даних країн, такі як еміграція, міжнаціональні шлюби, проблеми мови та культури, національної терпимості и толерантності.

Було проведено дослідження сприйняття українцями даних народів, їх етнічних особливостей та аспектів взємодії України з Росією і США.

Виходячи з результатів досліджуваних проблем і поставлених нами експериментів, можна зробити наступні висновки.

1. Властивості етнічної психіки України, Росії і США такі і як екстраверсія/інтроверсія, екстернальність/інтернальність, емоційність/прагматизм, екзекутивність/інтенціональність, досліджувані О.Донченко і їх сприйняття українцями в більшості випадків підтверджуються.

Україна - інтроверсія - на 100%, інтернальність - на 25%, емоційність - на 100%;

Росія - екстраверсія - на 100%, екстернальність - на 100%, емоційність - на 70%;

США - екстраверсія - на 100%, прагматизм - на 100%, інтернальність - на 50%.

2. Дані властивості етнічної психіки мають вплив на особливості як політичної, так і неполітичної взаємодії України з Росією і США. Дослідження доводить, що українці наділяють власний соціум якостями, властивими інтровертованому суспільству і такому, яке дозволяє несвідомо приймати вплив екстравертованих суспільств, в данному випадку Росії і США. Сприйняття американського і російського соціумів як екстравертованих доведено емпірично.

3. Досліджувані Донченко властивості етнічної психіки можуть стати факторами таких аспектів національного життя як міжнаціональні шлюби, еміграція, міжкультурна взаємодія і спілкування, формування ставлення до інших народів.

4. Нестача інформації про національні особливості як близьких за культурою і ментальністю народів (в даному випадку Росія), так і далеких (США) призводить до формування етнічних стреотипів, що в науці відомі як гетеростереотипи.

Рекомендації

Матеріали даної роботи та результати досліджень можна використовувати:

1. На лекціях та семінарських заняттях з етнопсихології та соціальної психології для детального вивчення особливостей етнічної психіки різних народів.

2. На конференціях та круглих столах, присвячених проблемам взаємодії етносів.

3. У повсякденному житті для попередження та пояснення політичних і соціальних подій, конфліктів на етнічному грунті.

Список використаних джерел

1. Абалакина М.А., Агеев В.С., Мак-Фарланд С. Авторитарная личность в США и СССР // Человек. 1990. № 6.

2. Абдулатипов Р. Г. Природа и парадоксы национального “Я”. М.: Мысль, 1991.

3. Агеев B. C. Межгрупповое взаимодействие: социально-психологические проблемы. М.: Изд-во МГУ, 1990.

4. Аклаев А.Р. Язык в системе национальных ценностей и интересов // Духовная культура и этническое самосознание наций. Вып. 1. М., 1990.

5. Арутюнов С. Л. Народы и культуры: развитие и взаимодействие. М.: Наука, 1989.

6. Баронин А.С. Этническая психология. - К.: Тандем, 2000. - 264с.

7. Бердяев Н. Судьбы России: Опыты по психологии воины и национальности. М.: Мысль, 1990.

8. Бороноев А.О., Павленко В.Н. Этническая психология. СПб., 1994

9. Бромлей Ю. В. Этносоциальные процессы: теория, история, современность. М.: Наука, 1987.

10. Бромлей Ю. В., Козлов В. И. Этносы и этнические процессы как предмет исследования // Этнические процессы в современном мире / Отв. ред. Ю. В. Бромлей. М.: Наука, 1989. С. 5 -- 29.

11. Бромлей Ю. В., Подольный Р. Г. Человечество -- это народы. М.: Мысль, 1990.

12. Галаганов С.Г. Запад и Восток, традиции и современность: Курс лекций для студентов негуманитарных специальностей. М., 1993.

13. Губогло М.Н. Современные этноязыковые процессы (Опыт, уроки и задачи этносоциологического изучения) // Расы и народы. Вып. 3. М., 1979.

14. Донченко О., Романенко Ю. Архетип соціального життя і політика. Монографія. - К.: Либідь, 2001. - 334с.

15. Донченко О. Социетальная психика. - К.: Наукова думка, 1994 - 207с.

16. Дробижева Л.М. Этническое и историческое самосознание народов СССР на рубеже последнего десятилетия XX века (в конце 80-х -- начале 90-х гг.) // Духовная культура и этническое самосознание. Вып. 2. М., 1991.

17. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология: Учебное пособие - М.: ИНФРА-М, 1997. - 256 с.

18. Дубов И.Г. (ред.) Ментальность россиян. М.: АСТ, 1997.

19. Иванова Т.В. Изучение этнических стереотипов с помощью проективных рисунков // Вопр. психол. 1998. № 2.

20. Ковалевский П.И. Психология русской нации // Этнопсихологические сюжеты. СПб., 1992.

21. Козлов В.И. Национализм и этнческий нигилизм // Свободная мысль, 1996, № 6.

22. Куликов В.Н. Психологическая структура этноса // Введение в этническую психологию. СПб., 1995.

23. Кульчицький О. Свiтовiдчування українця // Українська дума / Ред. В. Плачинда. Київ: Фенiкс, 1992. С. 48 -- 65.

24. Лебедева Н. М. Психологические аспекты этнической экологии // Этническая экология: теория и практика / Под ред. В. П. Терехова. М.: Наука, 1991. С. 100 -- 124.

25. Лебедева Н.М. Введение в этническую и кросс-культурную психологию: Уч. пособ. для студентов психол. и этнол. спец. М.: Старый Сад, 1998.

26. Лебедева И. Социальная психология этнических миграций. М., 1993.

27. Лебон Г. Психология народов и масс. СПб., 1995.

28. Мулдашева А.Б. Психологические особенности этнокультурной маргинальности // Социально-психологические исследования межнациональных отношений. М., 1993.

29. Немов Р.С. Практическая психология. - М.: 1998. - 318 с.

30. Перин Р.Л. Психология национализма. СПб., 1999.

31. Пибоди Д. Психосемантический анализ стереотипов русского характера: кросскультурный аспект // Вопр. психол. 1993. № 3.

32. Платонов Ю.П. Этническая психология. СПб., 2001.

33. Психологія: словарь. М., 1990.

34. Романова Г. Е. Проективная методика “Чужие рисунки” // Психол. журн. 1993. № 5.

35. Романова Е. С., Потемкина О. Ф. Графические методы в психологической диагностике. М.: Дидакт, 1992.

36. Сикевич З.В. Социология и психология национальных отношений. СПб., 1999.

37. Собкин B. C., Шмелев А. Г. Психосемантическое исследование актуализации стереотипов социального поведения // Вопр. психол. 1995. № 1.

38. Согрин В.В. Идеология в американской истории от отцов-основателей до конца XX века. М.,1995.

39. Солдатова Г.У. Психология межэтнической нетерпимости. М., 1998.

40. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология - М.: ИПРАН, Академический Проект, Екатеринбург: Деловая книга, 2000. - 320с.

41. Українська народнiсть: нариси cоцiально-економічної i етно-полiтичної icтopiї / Вiдп. ред. Ю. Ю. Кондуфор. Київ: Наукова думка, 1990.

42. Хотинец В.Ю. Этническое самосознание. СПб.: Алетейя, 2000.

43. Шлезингер-мл. А. Циклы американской истории. М., 1992.

44. Шпет Г.Г. Введение в этническую психологию. М., 1997.

45. www.ht.ru

46. www.rustrana.ru

47. www.dialogs.org.ua

48. www.ido.edu.ru

49. www.mospsy.ru

50. www.psyfactor.org.ru

51. www.historic.ru

52. www.ecsocman.edu.ru

53. www.nationalism.org.

54. www.fom.ru

Додаток А. Дані сприйняття українцями явищ етнічної психіки росіян та американців згідно теорії О.Донченко, представлені у діаграмах

«Діаграма А1 - Шкала екстраверсії/інтроверсії"

«Діаграма А2 - Шкала емоційності/прагматизму».

«Діаграма А3 - Шкала екстернальності/інтернальності».

Додаток Б. Анкета, розроблена автором дипломної роботи, що стосується сфер взаємодії України з Росією і США та сприйняття цієї взаємодії українцями.

Таблиця Б1

Вопрос

Да

Нет

1.

Считаете ли вы, что США и Россия влияют на политическую жизнь украинского народа?

2.

Допускаете ли вы возможность «холодной войны» между Россией и США?

3.

Считаете ли вы, что украинское общество не может достичь благополучия, потому что люди не желают ничего менять?

4.

Почему, на ваш счет, украинцы массово эмигрируют в США и Россию?

5.

Если бы у вас была возможность уехать в одну из этих стран, уехали бы вы и куда? Почему?

6.

Почему, на ваш счет, американцы стремятся найти жену именно на Украине?

7.

Как вы считаете, насколько удачны такие браки? Почему?

8.

Как вы оцениваете успешность браков между россиянами и украинцами? Аргументируйте

9.

Считаете ли вы, что менталитет россиян и украинцев похож? В чем?

10.

Считаете ли вы, что Россия до сих пор стремится соединиться с Украиной в экономическом и политическом плане?

11.

В чем, вы находите, неудачи отечественного кинематогрофа?

12.

Находите ли вы похожими американские и российские фильмы? В чем?

13.

В чем различие между российскими и американскими фильмами?

14.

Находите ли вы оригинальными фантастические американские фильмы, изображающие будущее? Почему?

15.

В чем успех российских и американских фильмов на Украине?

16.

Считаете ли вы, что украинские народные песни лиричны и напевны настолько, что не утратили актуальности и сегодня могут сосуществовать с современной музыкой?

17.

Считаете ли вы, что в России легче сделать карьеру писателя, артиста и т.п.? Почему?

18.

Какой бы фильм вы с удовольствием посмотрели сейчас?

ь «Бригада»

ь «Секретные материалы»

ь «Штольня»

19.

Кого из классиков вы предпочитаете?

ь Драйзер

ь Пушкин

ь Франко

20.

Был ли у вас опыт общения с людьми других национальностей? Легко ли вам общаться с ними? В чем сложности?

21.

Считаете ли вы, что российсий язык должен стать вторым государственным в Украине?

22.

Считаете ли вы необходимым знание английского языка сегодня?

23.

Как вы относитесь к двуязычию в нашей стране?

24.

На каком языке общаетесь вы с вашими близкими и друзьями?

Додаток В. Таблиця даних, отриманих в результаті експерименту з проективними малюнками.

«Таблиця В1 - Сприйняття національних образів респондентами різних національних груп».

Смислові групи

Національність респондентів

українці

росіяни

Стимульні об`єкти

укр.

рос.

амер.

укр.

рос.

амер.

Людина. Окремі елементи зовнішності

39

38

35

4

4

4

Їжа, напої

5

1

4

1

Алкоголь

2

3

1

1

Державно-політична символіка

8

8

14

2

1

Національно-побутові символи

2

2

2

Національно-культурні символи

3

2

1

Вільний час

1

1

3

Праця у побуті

2

4

Економічне життя суспільства

1

5

Атрибути ділового життя

2

3

3

Природне середовище

5

7

5

Елементи реклами

1

Техніка

1

3

Позитивна символіка

3

1

Негативна символіка

2

2

3


Подобные документы

 • Теоретичний аналіз проблеми толерантності та етнічної толерантності особистості. Психологічні особливості та засоби формування етнічної толерантності у студентів. Розробка методичного інструментарію вимірювання толерантності як багаторівневого феномену.

  курсовая работа [826,0 K], добавлен 04.02.2015

 • Аналіз підходів у техніці продажу лікарських засобів. Психологічні аспекти впливу маркетингової діяльності на залучення покупців. Конфліктні ситуації в аптеках, засоби їх розв`язання. Психологічні умови підвищення ефективності продажу лікарських засобів.

  курсовая работа [74,6 K], добавлен 09.03.2011

 • Психологічні особливості соціальної перцепції як компоненту спілкування. Механізми та структура процесу міжособистісного сприйняття. Методи виміру міжособистісної аттракії. Діагностика типу емоційної реакції на впливи стимулів навколишнього середовища.

  курсовая работа [226,5 K], добавлен 14.08.2016

 • Фізіологічні основи, властивості, види та головні ознаки сприйняття. Огляд психологічних теорій сприйняття: асоціативна та структуралістична теорії, гештальтпсихологія. Дослідження проблеми сприйняття в контексті основних напрямів психології ХХ ст.

  курсовая работа [45,6 K], добавлен 12.01.2011

 • Визначення понять "мислення" та "сприйняття". Види, форми та процеси мислення. Основні властивості сприйняття. Функції процесу сприйняття: оцінювання, загальне орієнтування, реагування, пізнавання, регулювання та контроль практичної діяльності.

  презентация [3,1 M], добавлен 21.01.2011

 • Основні функції емоційної інтонації в спілкуванні. Особливості інтонаційної виразності мовлення в педагогічній практиці. Дослідження емоційних інтонацій вчителя, їх сприйняття в навчальному процесі. Здатність продукування емоційних інтонацій у педагога.

  дипломная работа [183,8 K], добавлен 12.03.2012

 • Структура культурно-виробничого (особового) потенціалу працівника. Регулятори поведінки особи і групи: правові норми і декрети держави; звичаї, традиції, громадська думка. Аспекти проблеми розуміння особи. Основні структурні одиниці процесу сприйняття.

  реферат [26,2 K], добавлен 02.05.2009

 • Образ батька у мінливих соціокультурних умовах; його вплив на формування у дівчини уявлень щодо сприйняття образа чоловіка. Дослідження особливості сприйняття зовнішності та певних рис характеру протилежної статі дівчатами за допомогою різних методик.

  дипломная работа [114,3 K], добавлен 14.12.2012

 • Сприйняття як психічний процес відображення предметів і явищ дійсності в сукупності їх властивостей і частин за безпосередньої дії на органи чуття з розумінням цілісності відображуваного, його різновиди. Залежність сприйняття від попереднього досвіду.

  реферат [13,7 K], добавлен 22.01.2011

 • Пізнавальні процеси психіки. Соціально-психологічні аспекти взаємовідносин у соціальних групах. Основи теорії виховання. Психічні стани та властивості. Тести для дослідження особистості. Емоційні процеси психіки. Форми організації і методи навчання.

  учебное пособие [513,2 K], добавлен 19.12.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.