Дослідження проблеми сприйняття

Фізіологічні основи, властивості, види та головні ознаки сприйняття. Огляд психологічних теорій сприйняття: асоціативна та структуралістична теорії, гештальтпсихологія. Дослідження проблеми сприйняття в контексті основних напрямів психології ХХ ст.

Рубрика Психология
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 12.01.2011
Размер файла 45,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

ВИСНОВКИ

Живучи і діючи, вирішуючи в ході свого життя практичні завдання, що встають перед ним, людина сприймає те, що оточує. Сприймаючи, людина не тільки бачить, але і дивиться, не тільки чує, але і слухає, а іноді він не тільки дивиться, але розглядає або вдивляється, не тільки слухає, але і прислухається. Сприйняття - це форма пізнання дійсності. Але як пояснити той факт, що всі ми сприймаємо одне і те ж? Можна було б думати, що з самого народження культура бере на себе регулювання діяльності мозку таким чином, що мозок научається проводити ті ж розрахунки, які характерні для всіх членів даної групи. Відмінності в сприйнятті миру, житті, смерті і так далі у різних культур здавалося б, підтверджує це. Прібрам дотримується думки Основи психології.- К.-Харків: , 2005., що цей підхід повинен корінним чином змінити наше розуміння реальності. Це не означає, що старі моделі будуть відкинуті. Вони, швидше за все, увійдуть до ширшого і багатшого бачення світу, яке дозволить нам пояснити Всесвіт, частину якого складаємо ми самі.

Таким чином, наше сприйняття що оточує - результат тлумачення сигналів, що уловлюються антенами, налаштованими на зовнішній світ. Ці антени - наші рецептори; очі, вуха, ніс, рот і шкіра. Ми чутливі також до сигналів з нашого внутрішнього світу, до уявних образів і до спогадів, що зберігаються в пам'яті на більш менш свідомому рівні.

Список літератури

1. Баронин Анатолий Станиславович. Этническая психология. - К.: Тандем, 2000. - 264 с.

2. Выготский Лев Семенович. Психология искусства. Анализ эстетической реакции. Изд. 5. Испр. и доп. Комментарии Вяч. Вс. Иванова и И.В. Пешкова. - М.: Лабиринт, 1997. - 416 с.

3. Голубкина А.С. несколько слов о ремесле скульптора. - М.: Советский художник, 1960. - С. 12.

4. Горелов И.Н., Седов К.Ф. Основы психолингвистики. Учебное пособие. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Лабиринт, 2001. - 304 с.

5. Зеленский В. Послесловие // Юнг К.Г. Аналитическая психология. - М., 1995.-С. 291.

6. Киричук О.В., Роменець В.А.: Основи психології (підручник), К-1997

7. Коломинский Я.Л. Человек: психология: Кн. для учащихся ст.классов. - 2-е изд., доп. - М.: Просвещение, 1986. - 223 с.: ил.

8. Максименко С.Д. Общая психология. -К.: Ваклер, 1999. -578с.

9. Основи загальної психології: Навчальний посібник для студ.медичних вузів ІІІ-ІV рівнів акредитації/ За ред.С.Д.Максименка.- К.: НПЦ Перспектива, 1998.- 256с.

10. Основи практичної психології.- К.: Либідь, 2003.- 536с.

11. Основи психології.- К.-Харків: , 2005.

12. Павленко В.М., Таглін С.О. Етнопсихологія: Навч. посібник. - К.:Сфера, 1999.-408с.

13. Пащенко, Світлана Юріївна Практикум із загальної психології: Методичне видання.- Запоріжжя: ЗДУ, 2004.- 32с.- 1.50

14. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Психология.- М.: Изд-й Центр "Академия", Высшая школа, 2001.- 512с.

15. Психология личности.- М.: ООО "Вопросы психологии", 2003.- 223с.

16. Психология. Словарь / Под общ. Ред. А.В.Петровского, М.Г.Ярошевского. - 2-е изд., испр. И доп. - М.: Политиздат, 1990. -494с.

17. Ребер А. Большой толковый психологический словарь.- М.: ВЕЧЕ - АСТ, 2000.- 592с

18. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии.- С-Пб: ПИТЕР, 2004.- 713с.

19. Философский энциклопедический словарь / Редкол.: С.С.Аверинцев, А.Араб-Оглы, Л.Ф.Ильичев и др. - 2-е изд. - М.: Сов. энциклопедия, 1989. - 815с.

20. Якобсон Павел Максимович. Психология художественного восприятия. - М.: Искусство, 1964. - С.85.


Подобные документы

 • Визначення понять "мислення" та "сприйняття". Види, форми та процеси мислення. Основні властивості сприйняття. Функції процесу сприйняття: оцінювання, загальне орієнтування, реагування, пізнавання, регулювання та контроль практичної діяльності.

  презентация [3,1 M], добавлен 21.01.2011

 • Сприйняття як психічний процес відображення предметів і явищ дійсності в сукупності їх властивостей і частин за безпосередньої дії на органи чуття з розумінням цілісності відображуваного, його різновиди. Залежність сприйняття від попереднього досвіду.

  реферат [13,7 K], добавлен 22.01.2011

 • Казка як вид літературної творчості, її історія походження. Ефективність використання казки в роботі з дітьми дошкільного віку. "Добро" та "зло", форми сприйняття понять. Казкотерапія як сучасний метод практичної психології, його головні переваги.

  контрольная работа [26,3 K], добавлен 10.11.2012

 • Теоретичний аналіз та психологічні аспекти взаємодії, якості етнічної психіки та стереотипи сприйняття. Психологічні методи дослідження етнічних особливостей та етнічної взаємодії. Сприйняття національних образів респондентами різних національних груп.

  дипломная работа [114,5 K], добавлен 22.08.2010

 • Сутність та основні механізми функціонування сприйняття, у якому логіка заснована на поведінці паттерн-систем, що зовсім відрізняється від поведінки логіки, знаряддями якої є розум і язик. Гумор - найяскравіший феномен, пов'язаний з роботою мозку людини.

  реферат [26,1 K], добавлен 19.06.2011

 • Образ батька у мінливих соціокультурних умовах; його вплив на формування у дівчини уявлень щодо сприйняття образа чоловіка. Дослідження особливості сприйняття зовнішності та певних рис характеру протилежної статі дівчатами за допомогою різних методик.

  дипломная работа [114,3 K], добавлен 14.12.2012

 • Дослідження структури сприйняття краси та процесу реалізації амбівалентного явища у привабливе. Аналіз залежності та впливу між психологічними механізмами захисту, самооцінкою та рівнем суб’єктивного сприйняття краси у представників ранньої дорослості.

  статья [185,9 K], добавлен 05.10.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.