Політична психологія

Характеристика основних шкіл, концепцій сучасної політичної психології, аналіз та ознаки проблеми політичного партнерства, боротьби, насильства. Особливості психологічних закономірностей функціонування й взаємодії владних структур і суспільних об'єднань.

Рубрика Психология
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 27.01.2010
Размер файла 44,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Саме собою, виникає питання - чому саме печатка є об'єктом нашого дослідження? Відповідь полягає в тому, що друкована пропаганда була найбільш ефективним засобом пропагандистського впливу в 30-і роки. Після визнання неспроможності гурткового й індивідуального методів в 1939 році, ЦК в особі тов. Сталіна рекомендував "...зосередити увагу партії на пропаганді в пресі й організації лекційної системи пропаганди..." Ці два види пропаганди й стали основними на багато років, але перевага завжди віддавалася друкованій пропаганді, оскільки за нею була чисто психологічна перевага. За спостереженнями психологів, людина здатна уважно прочитати в нормальних умовах 25 тисяч слів, а вислухати лише 9 тисяч.(26) Це й визначило чільні позиції печатки в справі пропагування. Крім того, метод друкованої пропаганди дає можливість використати прийом нейтрального інформування, що дає прекрасні результати. Такі основні критерії вибору печатки, як об'єкта дослідження , а зараз необхідно дозволити ще одну важливу проблему термінологічного плану - проблему співвідношення пропаганди й агітації в пресі.

Ми можемо говорити про поділ пропаганди й агітації по характері завдань: пропаганда відає стратегією в поширенні ідеології, агітація займається тактикою. Але чого ж більше в радянській пресі 30-х років?

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. «Угрозы и вызовы в сфере информационной безопасности», Материалы парламентских слушаний в Государственной Думе ФС РФ, ГД СФ России, 1996 г.

2. Почепцов Г.Г. Информационные войны. Киев: Ваклер, 2000. С. 20.

3. Манойло А.В., Государственная информационная политика в особых условиях: Монография. - М.: Изд. МИФИ, 2003 г. - 388 с.

4. Сайт INFOPOLITICA: www.infopolitica.w6.ru

5. Манойло А.В., Фролов Д.Б., Информационно-психологические операции как организационная форма реализации концепции информационно-психологической войны, С.Пб.: Проблемы информационной безопасности. Компьютерные системы, 2003 г., № 2, с. 7-14.

6. Амелин В.Н., Дегтярев А.А. Опыт развития прикладной полито-логии в России // Полис. 1998. №3. С. 157-178.

7. Мангейм К., Джарол Б., Рич Р., Ричард К. Политология: методы исследования. М., 1997.

8. Матвеев Р.Ф. Теоретическая и практическая политология. М., 1993.

9. Общая и прикладная политология / Под ред. В.И. Жукова, Б.И. Краснова М., 1997.

10. Шутов А.Ю. Прикладная политология: попытка систематизации // Вестн. Моск.ун-та. Сер. 12. Социально-политические ис-следования. 1994. № 3. С.76-88.

11. Соковнин В. Человеческое общение и идеология./ Идеология и общественная психология.- Фрунзе, 1968.-С.97.


Подобные документы

 • Шляхи розвитку російської та української соціальної психології. Проблеми етнічної психології як наукового дослідження міжгрупових відносин. Аналіз свідомості робочого класу та більших соціальних груп - ключове завдання соціально-політичної психології.

  реферат [27,8 K], добавлен 20.10.2010

 • Фізіологічні основи, властивості, види та головні ознаки сприйняття. Огляд психологічних теорій сприйняття: асоціативна та структуралістична теорії, гештальтпсихологія. Дослідження проблеми сприйняття в контексті основних напрямів психології ХХ ст.

  курсовая работа [45,6 K], добавлен 12.01.2011

 • Вивчення системи психологічних закономірностей відносин людини в процесі трудової діяльності як предмет індустріально-педагогічної психології. Значення індустріально-педагогічної психології для педагогіки, загальної, вікової і педагогічної психології.

  реферат [26,1 K], добавлен 15.10.2010

 • Аналіз основних психологічних підходів до вивчення ідентичності і ідентифікації і різновиди релевантних політико-психологічних феноменів. Основи психології мас у концепції Зігмунда Фрейда, концепція Юнга. Політична самоідентифікація і потреби особистості.

  реферат [63,3 K], добавлен 02.12.2010

 • Характерні риси юридичної діяльності та інтеграція юриспруденції та психології. Основні етапи розвитку та сучасні напрями юридичної психології в Україні. Кваліфікаційні ознаки злочинних груп, причини утворення, структура та особливості функціонування.

  контрольная работа [40,6 K], добавлен 03.08.2010

 • Комплексний аналіз соціальної ситуації особистісного та громадянського розвитку дітей і молоді. Соціально-психологічні умови та чинники участі особистості в політичному житті. Проблеми психології влади і політичного лідерства. Розвиток масової свідомості.

  отчет по практике [23,6 K], добавлен 11.05.2015

 • Проблема психологічного дослідження. Загальна характеристика об'єктивності в науці. Концепції різних психологічних шкіл стосовно об’єктивних методів в психології. Формула детермінації психічного за Рубінштейном, її найважливіші методологічні особливості.

  контрольная работа [19,4 K], добавлен 02.05.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.