Психологічні чинники стресостійкості працівників правоохоронних органів

Психологічна характеристика екстремальних умов діяльності. Вивчення стресостійкості особистості як наукової категорії, що використовується в межах загальної концепції стресу. Розробка рекомендації щодо профілактики емоційного вигоряння у працівників.

Рубрика Психология
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 29.10.2012
Размер файла 122,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Ш Стресостійкість особистості, яку ми розглядаємо як: збереження здатності до соціальної адаптації; збереження значущих міжособистісних зв'язків; забезпечення успішної самореалізації, досягнення життєвих цілей; збереження працездатності; збереження здоров'я.

Ш Психологічні ресурси збереження стійкості особистості в стресових ситуаціях, такі як: індивідуально-психологічні особливості, соціальна підтримка, рівень готовності до професійної діяльності, рівень теоретичної і практичної підготовки, психологічна компетентність, самооцінка, самоповага, активне ставлення до життя, емоційно-вольові якості, толерантність до невизначеності.

Ш Екстремальні умови діяльності як такі, за яких на людину діють шкідливі і небезпечні фактори, що загрожують стійкою і раптовою втратою здоров'я, травмою, розладами, і при несприятливому збігу обставин призводять до патологічних змін в організмі.

Ш Вплив екстремальних ситуацій на особистість та типи реагування на такі ситуації, а саме виникнення ступору, автоматизованих рухів, гальмування мисленевої діяльності чи навпаки її активація і ін.

Ш Посттравматичний стресовий розлад - як затяжна реакція на стресогенну ситуацію виняткового загрозливого або катастрофічного характеру, яка може зумовити дистрес у будь-якої людини.

Провівши емпіричний аналіз обраної проблеми ми отримали низку показників.

Ш В цілому за вибіркою результати, по шкалам: «Стресостійкість», «Самооцінка», «Толерантність до невизначеності», «Схильність до ризику», знаходяться високому чи вище середнього рівнях.

Ш У більшості працівників правоохоронних органів (ППО) спостерігається середній рівень стресостійкості.

Ш Рівень стресостійкості, з урахуванням стажу роботи, більший у співробітників які працюють менше п'яти років, але значні відмінності не спостерігаються.

Ш Рівень стресостійкості, з урахуванням віку, більший у співробітників які за віком до 30 років, але значні відмінності не спостерігаються.

Ш Вік і стаж роботи, в даному випадку, на рівень стресостійкості не впливають.

Ш У осіб яким притаманна стресостійкість спостерігається високий рівень толерантності до невизначеності, що підтверджує, висунуту нами на початку дослідження, гіпотезу на рівні p =0,01.

Ш Готовність до ризику, в цілому по вибірці, має високий рівень, але на значимому рівні більше проявляється у співробітників ОВС які за віком до 30 років.

Ш Спостерігається зворотній зв'язок між віком і схильністю до ризику - чим молодший вік, тим більше схильність до ризику.

Ш Рівень толерантності до невизначеності на значному рівні більший у співробітників які працюють менше п'яти років.

Ш Толерантність до не визначеності, на значимому рівні, більше проявляють співробітники за віком до 30 років.

Ш Самооцінка на значимому рівні, має відмінності між молодими і дорослими співробітниками.

Ш У працівників правоохоронних органів які за віком до 30 років спостерігається тенденція до завищення самооцінки.

Ш Адекватно висока самооцінка спостерігається у осіб за віком після 30 років.

Ш Між віком і самооцінкою працівників правоохоронних органів спостерігається значимий кореляційний зв'язок - чим доросліший тим адекватній самооцінка і навпаки - чим молодший вік тим завищеній самооцінка.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Абабков В.А. Перре М. Адаптация к стрессу. Основы теории, диагностики, терапии. - СПб.: Речь, 2004. - 166 с.

2. Абдурахманов Р.А. Стрессовые состояния в боевой обстановке и их психологические последствия // Мир психологии. - 1998. - №2. - С.85-95.

3. Аболин Л.М. Психологические механизмы эмоциональной устойчивости человека. - Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1987. -263 с.

4. Абульханова-Славская К.А. Психология и сознание личности. - М.; Воронеж, 1999. - 320 с.

5. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1969. - 336 с.

6. Александовский Ю.А. Пограничные психические расстройства. Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. - 576 с.

7. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике. - СПб.: Питер, 1999. - 517 с.

8. Бэндлер Р. Используйте свой мозг для изменения. - СПб., 1994. - 346 с.

9. Берн Э. Люди, которые играют в игры. Игры в которые играют люди. - СПб.: Лениздат, 1992. - 400 с.

10. Берн Э. Секс в человеческой любви. - М.,1990. - 342 с.

11. Василюк Ф.Е. Психология переживания. - М.: Изд-во МГУ, 1984. - 286 с.

12. Гримак Л.П. Резервы человеческой психики: введение в психологию активности. - М.: Политиздат, 1987. - 286 с.

13. Гуревич К.М. Профессиональная пригодность и основные свойства нервной системы. - М.: Наука, 1970. - 272 с.

14. Корольчук М.С., Крайнюк В.М. Соціально-психологічне забезпечення діяльності в звичайних та екстремальних умовах. - К.: Ніка-Центр.2006. - 580 с.

15. Крайнюк В.М. Психологія стресостійкості особистості: Монографія. - К.: Ніка-Центр.2007. - 432 с.

16. Куэ Э. Сознательное самовнушение как путь к господству над собой. - М.: Логос. 1996. - 146 с.

17. Лебедев В.И. Личность в экстримальных условиях. - М.: Политиздат, 1989. - 303 с.

18. Марищук В.Л., Евдокимов В.И. Поведение и саморегуляция человека в условиях стресса. Спб.: Изд. дом. «Сентябрь», 2001. - 260 с.

19. Мартынов А.И. Формирование психологической готовности личности к профессиональной деятельности в экстремальных условиях: Автореф. дис… д-ра философии в области психологии: 19.00.05 / Междунар. Кадровая акад. - К., 1998. - 19 с.

20. Меерсон Ф.З. Адаптация к стрессовым ситуациям и физическим нагрузкам. - М.: Медицина, 1988. - 256 с.

21. Наенко Н.И. Психологическая напряжённость. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1976. - 112 с.

22. Платонов К.К. Краткий словарь системы психологических понятий. - М.: Высш. шк., 1984. - С.170, 171.

23. Психология здоровья / Под ред. Г.С.Никифорова. - СПБ.: Питер, 2003. - 607 с.

24. Селье Г. Стресс без дистресса. М., 1992. - С.104-109.

25. Cиндром «Професійного вигорання» та кар'єра працівників освітніх організацій: гендерні аспект: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. та слухачів ін-тів післядишлом. освіти /За наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки, Т.В. Зайчикової - К.: Міленіум, 2004. - 264 с

26. Столяренко А.М. Професійно-психологічна підготовка міліцейської охорони. - К.: «Ранок», 1995. - 234 с.

27. Томашевський Т. Человек в системе труда / Эргономика. Проблемы приспособления условий труда к человеку: Сб.Ст. - М.: Мир, 1971. - С.76-121.

28. Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. -- М. Изд-во Института Психотерапии. 2002. - 348 с.

29. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности / Вступ. ст. П.С. Гуревич. - М.: Республика, 1994. -447 с.

30. Щербатих Ю.В. Психология стресса и методы коррекции. - СПб.: Питер, 2006. - 256 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.