Особливості підготовки дівчат-підлітків до усвідомленого материнства

Розвиток у дівчат-підлітків самопізнання та самовдосконалення, сприйняття себе, як майбутньої жінки і матері, відповідальності за власне здоров’я як важливі компоненти статевого виховання. Розробка профілактичної програми з підготовки до материнства.

Рубрика Психология
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 27.08.2017
Размер файла 20,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ДІВЧАТ-ПІДЛІТКІВ ДО УСВІДОМЛЕНОГО МАТЕРИНСТВА

Новосільська Т.М.

Денисюк О.М.

Сьогодні поряд з складною соціально-економічною та політичною ситуацією, зниженням загального рівня життя населення можемо спостерігати також зміни моральних норм та цінностей. Особливої уваги заслуговують питання підготовки молоді до створення сім'ї та усвідомленого ставлення до виконання батьківських обов'язків.

На сьогодні існує проблема відмови матерів від новонароджених дітей у пологових будинках.

Причиною цього явища часто є надто юний вік матері, тяжкий матеріальний стан, відсутність необхідних знань і уявлень молодих дівчат про сімейні стосунки і виховання дітей, відмова батька взяти на себе відповідальність за виховання та матеріальне забезпечення дитини.

Важливим для уникнення сумних наслідків у вигляді відмови від дітей і безвідповідального ставлення до батьківських обов'язків є формування у дівчат, майбутніх матерів, усвідомленого ставлення до створення сім'ї і виховання дітей. підліток материнство статевий виховання

Проблема усвідомленого материнства була висвітлена в працях багатьох вчених. Психологічні аспекти усвідомленого материнства розглядалися у працях таких вчених: Є. Смірнова, Н. Устинова, Т. Андрєєва, І. Пасічник, А. Прокопенко, Ю. Ткачова, О. Проскуряк, А. Конончук та ін. Соціально-педагогічні аспекти усвідомленого материнства висвітлювалися у працях Т. Алексє- єнко, О. Песоцької, О. Лещенко, Н. Островської та ін. Особливості формування навичок усвідомленого материнства досліджувалися у працях

І. Братусь, К. Лапчак, Т. Веретенко, Г. Лактіно- вої, Л. Буніної, В. Кравця та ін. Проблему готовності до материнства досліджували такі вчені: В. Брутман, Н. Максимовська, О. Несторова та ін.

Однак, потребує дослідження питання підготовки дівчат-підлітків до усвідомленого материнства в умовах загальноосвітніх навчальних закладів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз науково-практичної літератури, в якій висвітлено особливості соціально-педагогічної діяльності з підготовки дівчат-підлітків до усвідомленого материнства, дав змогу з'ясувати, що комплексна соціально-педагогічна робота з формування усвідомленого материнства є необхідною умовою для попередження таких негативних соціальних явищ як рання вагітність, здійснення абортів, соціальне сирітство, тощо.

Проблема підготовки учнівської молоді до сімейного життя, статевого та дошлюбного виховання знайшла своє відображення в дисертаційних та монографічних дослідженнях таких вітчизняних вчених як: В. Каган, В. Колбанов- ський (теоретичні основи статевого виховання); В. Постовий, Д. Перфильєвська, Є. Синова (взаємодія школи та сім'ї у підготовці учнів до шлюбу); Г. Храмцова, А. Хрипкова, А. Шибаєва (гігієнічні питання статевого виховання); В. Бойко, Д. Луцик, Г. Чередниченко (підготовка до виконання батьківських та материнських функцій); З. Зайцева, Р. Лемехова, І. Трухін (моральні аспекти підготовки школярів до сімейного життя); Я. Мудрий (збереження репродуктивного здоров'я старшокласників у процесі підготовки до сімейного життя).

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Аналізуючи науково-практичну літературу, яка присвячена висвітленню соціально- педагогічної діяльності щодо формування у молоді усвідомленого материнства, можна констатувати, що комплексна соціальна робота з формування усвідомленого материнства є необхідною умовою для попередження негативних наслідків, але на сьогодні підготовка до усвідомленого материнства здійснюється частіше за все в рамках окремих її складових.

Мета статті -- проаналізувати особливості підготовки дівчат-підлітків до усвідомленого материнства та запропонувати комплексну програму підготовки до усвідомленого материнства у загальноосвітніх навчальних закладах.

Виклад основного матеріалу. У науковій літературі материнство розглядається як: соціокуль- турний феномен сутність якого полягає у виношуванні, народженні і забезпеченні жінкою умов для розвитку дитини (О. Баженова, В. Брутман, Т. Говорун В. Сидорова); як провідна соціальна жіноча роль, що ґрунтується на фізіологічнихмеханізмах, еволюційній історії, культурних та індивідуальних особливостях (В. Кравець); як особлива потребово-мотиваційна сфера психології жінки, що формується впродовж життя (Г. Філіппова); біологічний та соціальний зв'язок дитини та матері, який являє собою основу для материнства на юридичному рівні (Л. Конева).

Підготовку до усвідомленого материнства можна розглядати як комплекс виховних та освітніх впливів на дівчину-підлітка, які спрямовані на оволодіння нею нормами поведінки, що будуть необхідні в подальшому житті для створення міцної сім'ї і свідомого виховання дітей.

Дослідники В. Кравець, О. Кізь, О. Кікінеджі, виділили такі складові даного процесу, як:

демографічне виховання молоді (спрямоване на формування правильної репродуктивної установки);

формування контрацептивної культури, підготовка до прокреативної діяльності (інтимні стосунки як засіб відтворення потомства, дітонародження);

психолого-педагогічна підготовка (отримання знань, розвиток умінь, навичок з приводу виконання батьківської ролі) [1, с. 4].

На думку О. Бялик, до даного переліку складових формування усвідомленого батьківства молоді слід додати ще такі складові, як: статеве виховання та підготовка молоді до сімейного життя [3, с. 114].

Підготовка до материнства, як і будь- який виховний процес базується на певних принципах, а саме:

принцип єдиного підходу до формування усвідомленого материнства з боку батьків, педагогів і медичних працівників, що виявляється в спільності поглядів на необхідність статевого виховання, його мету, засоби, методи й зміст методів залежно від віку виховуваних;

принцип диференційованого та поетапного характеру підготовки до усвідомленого материнства;

принцип правдивості, що полягає в достовірності інформації, яку отримують підлітки;

принцип ознайомлення з прийомами саморегуляції, самоконтролю та самокорекції поведінки [2, с. 24].

Як зазначалося раніше, підготовка дівчат-під- літків до усвідомленого материнства є комплексним процесом, яка має включати наступні напрями:

1. Загальносоціальна підготовка

2. Моральна підготовка

3. Психологічна підготовка

4. Правова підготовка

5. Господарсько-економічна підготовка

6. Естетична підготовка.

Загальносоціальна підготовка включає в себе виховання правильного розуміння дорослості, формування почуття відповідальності за власну поведінку, ознайомлення з особливостями сучасної сім'ї, значенням її у житті людини та суспільства; формування в школярок вміння планувати й реалізовувати свої життєві цілі, самостійно приймати рішення у життєво важливих ситуаціях; виховання усвідомленого ставлення до збереження свого здоров'я та турбота про здоров'я інших; підготовка виховання дітей у сім'ї.

Моральна підготовка має на меті виховання готовності до усвідомленого створення сім'їі формування рис майбутньої матері (доброта, ніжність, турботливість, чуйність, доброзичливість, терпимість, принциповість, уміння слухати й розуміти іншу людину, вірність й відповідальне ставлення до обов'язків).

Психологічна підготовка формує спрямованість на іншу людину, розуміння її зовнішніх проявів і внутрішніх станів; ознайомлення учнів із психологічними основами дружби й кохання, морально-психологічного клімату в сім'ї, етапами досягнення подружньої сумісності, умовами гармонізації сімейних відносин; навчання розуміння психологічних відмінностей чоловіка і жінки, уміння враховувати їх у міжстатевому спілкуванні, готовності долати конфліктні ситуації у сім'ї.

Правова підготовка включає ознайомлення школярів з основними положеннями сімейного права, з порядком укладання шлюбу, усвідомлення ними необхідності його державної реєстрації, правових наслідків незареєстрованих шлюбів; засвоєння учнями прав та обов'язків подружжя, особистих правовідносин між ними та майнових відносин, а також правовідносини між батьками та дітьми; пояснення таких державних актів, як позбавлення материнських і батьківських прав та усиновлення; ознайомлення з причинами, правовими основами та соціальними, економічними, психологічними та педагогічними наслідками розлучення, аліментними зобов'язаннями розлучених; умовами укладення шлюбного контракту й виховання адекватного ставлення до цього правового акту; з окремими положеннями кримінального права, що стосуються кримінальної відповідальності за ухилення від виконання батьківських обов'язків.

Господарсько-економічна підготовка спрямована на формування психологічної установки на необхідність ведення домашнього господарства, готовності до домашньої роботи, орієнтування на рівномірний розподіл обов'язків з ведення домашнього господарства між усіма членами сім'ї, подолання хибних установок про поділ домашньої праці на чоловічу і жіночу, а по суті, тільки на жіночу; навчання дівчат-підлітків раціональної організації домашньої праці; прищеплення навичок ощадливості, економії, планування сімейного бюджету.

Естетична підготовка. Формування уявлень про естетичну культуру сім'ї та міжстатевих стосунків; виховання в школярок поваги до сімейних традицій, бажання примножувати їх, уміння організовувати сімейні свята; розширення уявлень про естетику побуту й бажання вносити прекрасне в побут (красивий інтер'єр, квіти, гармонія в усьому).

На основі аналізу теоретичного матеріалу було розроблено структуру програми з підготовки ді- вчат-підлітків до усвідомленого материнства в умовах загальноосвітнього навчального закладу.

Мета профілактичної програми: підготовка підлітків, дівчат до усвідомленого материнства через самопізнання і самовдосконалення. Формування усвідомленого ставлення до власного здоров'я, створення сім'ї, потреби в здоровому способі життя на шляху до батьківства. Формування навичок взаємодії в сім'ї.

Очікувані результати.

1. Сформоване в учнів уявлення про особливості підліткового віку і взаємовідносин з однолітками.

2. Усвідомлення учасницями програми себе як майбутніх жінок і матерів.

3. Усвідомлення дівчатами відповідальності за власне репродуктивне здоров'я.

4. Підготовка до усвідомленого створення сім'ї, народження та виховання дитини.

Структура програми складається з чотирьох блоків, що реалізують різні напрями підготовки до усвідомленого материнства, а саме:

Блок 1. «Особливості підліткового віку». Спрямований на сприяння усвідомленню учасницями себе як майбутніх жінок, підвищення рівня поінформованості дівчат про особливості підліткового віку, взаємовідносини з однолітками, особливості побудови взаємовідносин з представниками протилежної статі, створення такої мисленнєвої ситуації, що сприяє усвідомленню дівчатами дорослішання не лише як появи свободи дій, а і відповідальності за них.

Блок 2. «Репродуктивне здоров'я». Спрямований на інформування дівчат про важливість власного репродуктивного здоров'я, наслідки ризикованої сексуальної поведінки і вплив шкідливих звичок на репродуктивне здоров'я жінки, соціальні медичні заклади, куди підліток може звернутись за допомогою. Направлений на формування практичних навичок безпечної сексуальної поведінки. Сприяє усвідомленню дівчатами відповідальності за власне репродуктивне здоров'я.

Блок 3. «Щаслива сім'я». Цей блок спрямований на усвідомлення дівчиною себе як майбутньої дружини шляхом інформування про особливості ранніх шлюбів, ведення сімейного побуту, отримання практичних навичок вирішення сімейних конфліктів.

Блок 4. «Материнство та догляд за дитиною». Блок має на меті підвищення рівня поінформованості про ознаки вагітності, ризики ранньої вагітності, підготовку до пологів, змін, що відбуваються у житті сім'ї з появою дитини. Сприяє формуванню практичних навичок догляду за новонародженою дитиною, визначення потреб дитини і особливості її розвитку. Допомагає усвідомленню відповідальності за власну дитину і важливості виконання батьківських обов'язків.

Висновки. Отже, підготовка дівчат-підлітків до усвідомленого материнства є складним і комплексним процесом, який складається з демографічного виховання молоді, формування контрацептивної культури і психолого-педагогічної підготовки дівчат. На нашу думку, формування уявлень у дівчат про майбутнє подружнє життя і материнство, підготовка до усвідомленого материнства має здійснюватись за такими напрямами як за- гальносоціальна, моральна, психологічна, правова, господарсько-економічна і естетична підготовки. Не менш важливою є відповідність підготовки базовим принципам, таким як -- принцип єдиного підходу до формування усвідомленого материнства, принцип диференційованого та поетапного характеру підготовки, принцип правдивості, принцип ознайомлення з прийомами саморегуляції, самоконтролю і самокорекції поведінки.

Список літератури

1. Кравець В.П. Психофізіологічні та психолого-педагогічні аспекти формування усвідомленого батьківства. - К.: Вид. центр «Академія, 2001. - 244 с.

2. Статеве виховання - складова частина здорового способу життя: Метод. вказ. для лікарів-інтернів, лікарів акушерів-гінекологів, дитячих гінекологів, педіатрів, сімейних лікарів / Уклад. І.О. Тучкіна, Л.А. Вигівська, Н.Ш. Рогачова, О.В. Піонтковська, Т.В. Рубінська. - Харків: ХНМУ, 2013. - 41 с.

3. Статеве виховання учнівської молоді в системі освіти країн Євросоюзу та України: порівняльний аспект /

4. О.В. Бялик // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. - 2013. - Вип. 17(1). - С. 112-120.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Проблема гендерних відносин у сучасному суспільстві, порядок формування стереотипів і їх причини. Стереотипи гендерної поведінки дівчаток-підлітків і особливості їх використання в виховному процесі в школі. Роль родини в формування фемінностей дівчат.

  контрольная работа [20,6 K], добавлен 16.11.2009

 • Загальна характеристика стилів виховання в сім’ї. Сутність та джерела агресії. Особливості виявлення агресивності у юнаків та дівчат. Експериментальне дослідження взаємозв'язку між стилем виховання і особливостями прояву агресивних реакцій у підлітків.

  дипломная работа [176,8 K], добавлен 04.08.2016

 • Поняття і функції материнства. Психофізіологічні аспекти і етапи формування готовності до материнства. Зміст та форми роботи психолога по підготовці жінки до материнства. Аналіз за допомогою анкетування психологічної готовності студенток до ролі матері.

  курсовая работа [681,8 K], добавлен 11.05.2014

 • Вивчення материнства в історичному аспекті. Поняття післяродової депресії та фактори формування. Діагностика і психокорекція готовності до материнства. Психодіагностичне дослідження психологічної готовності жінки до материнства, висновки та рекомендації.

  дипломная работа [303,3 K], добавлен 17.10.2010

 • Психолого-педагогічні основи розвитку статевої культури у підлітків. Формування статевої моралі учнівської молоді. Аналіз рівня статевої вихованості, який діти отримують в сім’ї. Акселерація, автономність, дозвілля підлітків, інтенсивність контактів.

  курсовая работа [53,2 K], добавлен 22.03.2011

 • Особливості формування образу як структурного компоненту картини світу особистості. Сім’я як мала соціальна група та її вплив на формування свідомості підлітків. Дослідження ідеального "образу матері" у підлітків за допомогою методу вільних асоціацій.

  курсовая работа [188,9 K], добавлен 04.02.2015

 • Аналіз проблеми обдарованості в підлітковому віці. Поняття задатків, здібностей, пізнавальної потреби. Вплив обдарованості на індивідуально-психологічні особливості підлітків. Розробка рекомендацій щодо пом'якшення перебігу перехідного віку підлітків.

  дипломная работа [114,6 K], добавлен 13.12.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.