Принципи побудови найпростіших електронних пристроїв

Властивості, характеристики та параметри сучасних електронних приладів. Принципи побудови найпростіших електронних пристроїв. Властивості та способи розрахунку схем. Вольтамперні характеристики напівпровідникових діодів, біполярних та польових транзисторі

Рубрика Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
Вид контрольная работа
Язык русский
Дата добавления 27.04.2011
Размер файла 282,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Зміст

Вступ

Завдання 1

Завдання 2

Завдання 3.1

Завдання 3.2

Список використаної літератури

Вступ

Контрольна робота з розрахункових завдань по дисципліні «Комп'ютерна електроніка».

Метою виконання розрахункових робіт є необхідність практичного застосування отриманих теоретичних знань про властивості, характеристики та параметри сучасних електронних приладів, принципах побудови найпростіших електронних пристроїв, самостійне вивчення властивостей приладів і способів розрахунку схем, одержання навичок роботи з довідковою літературою, а також перевірка ступеня оволодіння матеріалом курсу.

Для успішного рішення задач необхідно вивчити влаштування, принцип роботи, параметри, вольтамперні характеристики напівпровідникових діодів, біполярних та польових транзисторів. Необхідно знати режими роботи і властивості основних схем включення цих приладів. Цей матеріал викладений у [1, 2, 4]. Необхідні також знання основних законів для електричних ланцюгів: закони Ома, Кірхгофа.

Завдання 1

Для схеми, приведеної на мал. 1, б і форми зміни вхідних сигналів відповідно до діаграми № 1, зобразити часову діаграму зміни вихідної напруги, якщо UВХ1 = U1, UВХ2 = U2, напруга живлення ключа Е = 40В, R = 3,2 кОм, RН = 2 кОм. Приймаємо амплітудне значення напруги U1 U1M = 0,5; ЕК = 20 В.

Малюнок 1- Схеми діодних ключів

Діаграма №1

Рішення:

Для оцінки стану діодів визначимо напругу на анодах діодів

ЕЕКВ = ЕRН/(R + RН) = 15В.

Параметри діода в даному випадку відповідають ідеальній моделі

(RПР = 0, RЗВ = ?),

але при визначенні вихідної напруги необхідно врахувати вплив внутрішнього опору джерел сигналу. В результаті необхідно переходити до еквівалентної схеми, розглядаючи дільник R, RН як джерело сигналу з внутрішнім опором

RЕКВ = RRН/(R + RН) = 1,23 кОм.

Для подальшого рішення задачі необхідно зобразити часову діаграму зміни напруг у схемі з врахуванням заданих і розрахованих значень напруг (мал. 2).

Малюнок 2- Ілюстрація до рішенню задачі

На часовому інтервалі 0 - t1 відкритий діод VD1 і вихідну напругу розраховуємо по формулі:

UВИХ = UВХ1 RЕКВ /(RВН1 + RЕКВ) + ЕЕКВ RВН1/(RВН1 + RЕКВ) = 1,1В.

На часовій ділянці t1 - t2 відкритий діод VD2 і для зображення вихідної напруги на діаграмі визначимо його значення аналогічно попередньому випадкові, використовуючи числове значення UВХ2 у точці t1 (визначаємо в масштабі по діаграмі) і замінивши RВН1 на RВН2. В результаті одержуємо значення UВИХ = 6,45 В. На інтервалі t2 - t3 обидва діоди закриті і UВИХ = ЕЕКВ.

З моменту часу t3 знову відкривається діод VD1 і напруга на виході UВИХ = 1,1В.

У випадку, якщо задано падіння напруги на відкритому діоді UОСТ, немає необхідності розраховувати RЕКВ, тому що UВИХ у цьому випадку визначається в залежності від напрямку включення діода як сума або різниця напруги на вході відкритого діода і UОСТ.

Завдання 2

Вибрати схему транзисторного ключа, розрахувати опори і побудувати часову діаграму зміни вихідної напруги при наступних даних:

транзистор КТ358А, ЕК = 9 В, UВХm = 4 В, UВИХ ? 7 В, RН = 5 кОм,

г = 15, tНАВ = (20 - 50)0С, № діаграми - 1.

Малюнок 3 - Схеми ключів на транзисторах

Діаграма №1

Рішення:

Виписуємо з довідника наступні дані транзистора:

h21Еmin = 10,

IКБЗ = 10 мкА (t = 200C),

UКЕнас = 0.8В,

UБЕнас = 1.1В,

провідність n-p-n.

З урахуванням того, що транзистор кремнієвий (КТ) і має відносно високий рівень порогової напруги, а також з огляду на невеликий діапазон зміни температури навколишнього середовища транзистора, вибираємо для реалізації ключа схему без джерела зсуву (мал. 3, а). Розраховуємо опір резистора RК з умови забезпечення заданої вихідної напруги:

RК = (ЕК - UВИХ)/(IКБЗmax + UВИХ/RН),

де IКБЗmax = IКБЗ(t=20)2(50 - 20)/10 = 80 мкА.

Після підстановки значень одержуємо RК = 1.35 кОм.

Опір RБ визначаємо з умови насичення ключа:

RБ = (UВХ - UБЕнас)/(гЕК/RКh21Эmin) = 2.9кОм.

Перевіряємо виконання умови відсікання: IКБЗmaxRБ ? UПОР і тому що ця умова виконується, залишаємо розраховане значення опору RБ.

Для побудови часової діаграми визначаємо UВХmin, при якому транзистор виходить на межу насичення:

UВХmin = (ЕК/RКh21Эmin)RБ + UБЄнас = 3 В.

На часовому інтервалі 0 - t1, (мал. 4) коли на вході напруга відсутня, транзистор закритий і на виході ключа максимальна напруга. На інтервалі t2 - t3, коли вхідна напруга перевищує мінімально необхідне значення для насичення, транзистор насичений, і рівень вихідної напруги визначається залишковою напругою насичення UКЕнас. У проміжках часу t1 - t2 і t3 - t4 транзистор знаходиться в активному режимі і вихідна напруга повторює за формою вхідну.

Малюнок 4 - Діаграма роботи ключа

Завдання 3.1

Розрахувати підсилювальний каскад на БТ за схемою 2 (Мал.5).

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Малюнок 5 - Схема підсилювального каскаду на БТ

У вихідних даних до розрахункової роботи заданий тип транзистора ГТ402А, амплітуда вихідної напруги UВИХМ = 5В, опір навантаження RН = 4 кОм, нижня частота смуги пропускання каскаду fН = 300 Гц, коефіцієнт частотних викривлень на цій частоті МН = 3 Дб.

Рішення:

Провідність транзистора p-n-p, тому використовуємо в схемі джерело живлення негативної полярності. Виписуємо з довідника наступні параметри транзистора:

h21Е = 30 - 80,

UКЕМАХ = 25 В,

IКМАХ = 0.5А

і виконуємо наступні розрахунки:

- приймаємо RК = 1 кОм;

- приймаємо UКР ? 1.2 UВИХМ = 1.2*5 = 6 В;

- розраховуємо амплітудне значення струму колектора :

IКм = UВИХМ/ RН + UВИХМ/ RК = 6.25 мА;

- приймаємо IКР ? 1.2 IКм = 7.5 мА. Перевіряємо умову 2IКР< IКМАХ;

- розраховуємо напругу живлення підсилювального каскаду, склавши для вихідного ланцюга рівняння згідно з 2-м законом Кірхгофа

ЕК = IКР RК + UКР + 0.2ЕК.

Відкіля ЕК = (IКР RК + UКР)/0.8 = 16.875 В.

Приймаємо стандартне значення ЕК = 18 В.

Перевіряємо умову ЕК < UКЕМАХ.

- визначаємо струм бази

IБР = IКР/ h21ЭСР = 7.5/55 = 0.136 мА

і задаємося струмом дільника

IД = 10 IБР = 1,36 мА;

- розраховуємо інші опори резисторів підсилювального каскаду:

RЕ = 0.2ЕК/ IКР = 3.6/7.5 = 0,48 кОм,

R2 = 0,2ЕК/ IД = 2,65 кОм,

R1 = (ЕК - 0.2ЕК)/(IД + IБР) = 8,37 кОм;

- визначаємо параметри підсилювального каскаду. Для цього з табл. 1 виписуємо значення параметрів транзистора

h11Е = 1 кОм,

h22Е = 3 мкСм.

Вхідний опір каскаду RВХ = R1¦R2¦ h11Е = 0.67 кОм,

вихідний опір RВИХ = RК¦(1/ h22Е) = 0.99 кОм.

Коефіцієнт підсилення каскаду

електронний прилад схема пристрій

КU = (h21ЭСР RВИХ)/( RВХ + RГ)*RН/( RВИХ + RН) = 50.57;

Коефіцієнт корисної дії підсилювального каскаду

з = РВИХ/РСПОЖ,

де РВИХ =(UВИХМ)2/(2RН) = 3.12 мВт,

РСПОЖ = ЕК(IКР + IД) = 159.5 мВт. Тоді з = 1.9%.

- в зв'язку з тим, що в схемі відсутній блокувальний конденсатор, на резисторі RЕ відбувається послідовний ВЗЗ по струму, отже, необхідно перерахувати параметри каскаду з урахуванням дії ВЗЗ з коефіцієнтом передачі

г = RЕ/ RК = 0.48:

RВХВЗЗ = RВХ(1 + гКU) = 24.94 кОм,

RВИХВЗЗ = RВИХ + RЕ(1 + гКU) = 13.12 кОм,

КВЗЗ = КU/(1 + гКU) = 2;

- розрахуємо ємності розділових конденсаторів. Для цієї мети розподілимо значення коефіцієнта частотних викривлень рівномірно по конденсаторах, тобто приймемо

МН1ДБ = МН2ДБ = 1.5Дб.

Переведемо отримане значення у відносні одиниці:

= 1.188.

Тоді С1 = 106/[2рfН(RГ + RВХ)v(МН2 - 1)] = 0.69 мкФ,

С2 = 106/[2рfН(RВИХ + RН)v(МН2 - 1)] = 0.166 мкФ.

Таблиця 1. Орієнтовні значення параметрів h11Э и h22Е транзисторів

Параметр

Транзистори

Великої потужності

Середньої потужності

Малої потужності

IК ? 5 А

IК =(1 -5) А

IК=(0.5-1) А

IК=(0.1-0.5) А

IК=(0.05-0.1) А

IК=(0.01-0.05) А

Вхідний

опір, h11Е, Ом

10…15

20…30

30…50

60…100

500…600

800…1000

Вих.про-

відність

h22Е для

герм.тран.

40...20

мСм

10...5

мСм

2...0.5

мСм

100...50

мкСм

20...10

мкСм

8...3

мкСм

Вих.про-

відність

h22Е для

крем.тран.

10...5

мСм

3...1

мСм

0.3...0.5

мСм

0.1...0.05

мСм

10...8

мкСм

5...2

мкСм

Завдання 3.2

Розрахувати підсилювальний каскад, виконаний на ПТ за схемою №8 (Мал. 6).

У вихідних даних до розрахункової роботи заданий тип транзистора КП302Б, амплітуда вихідної напруги UВИХМ = 3В, опір навантаження RН = 10кОм, нижня частота смуги пропускання каскаду fН = 50Гц, коефіцієнт частотних викривлень на цій частоті МН = 3Дб.

Малюнок 6 - Схема підсилювального каскаду на ПТ

Рішення:

Виписуємо довідкові дані транзистора:

UСІmax = 20В,

ICmax = 43 мА,

початковий струм стоку IСПОЧ = 18 мА,

напруга відсікання UВІДС = 7В,

крутизна характеристики S ? 7 мА/В,

диференційний опір каналу RСІДИФ ? 120кОм (визначаємо по ВАХ транзистора), визначаємо коефіцієнт підсилення по напрузі транзистора К = SRСІДИФ = 840; транзистор з каналом n-типу, що відповідає зображенню на схемі (Мал.6).

Розрахунок каскаду робимо в наступному порядку:

- задаємося напругою спокою транзистора UСР ? 1.2UВИХ= 3.6 В;

- задаємося величиною опору резистора RС = 3 кОм;

- визначаємо амплітудне значення струму стоку транзистора

IСм = UВИХМ/ RН + UВИХМ/ RС = 1,3 мА;

- задаємося струмом спокою транзистора:

IСР ? 1.5IСм = 2 мА.

Перевіряємо виконання умови IСР < 0.5 IСПОЧ.

- визначаємо значення UЗР = UВІДС v(1 - IСР/ IСПОЧ) = 6.6В;

- використовуючи 2-й закон Кірхгофа, визначаємо необхідну напругу живлення підсилювального каскаду

ЕС = UСР + IСР RС + UЗР + URф.

ПрийнявшиURф ? 0.1ЕС,

одержуємо ЕС = (UСР + IСР RС + UЗР)/0.9 = 18 В;

- розраховуємо резистори

RІ = UЗР/ IСР = 3.3кОм,

RФ = 0.1ЕС/ IСР = 0.9 кОм,

приймаємо опір RЗ = 200 кОм;

- визначаємо параметри підсилювального каскаду:

вхідний опір RВХ = RЗ = 200 кОм ,

вихідний опір RВИХ = RС¦RСИДИФ = 2.9 кОм ,

коефіцієнт підсилення по напрузі КU = S RВЫХ* RН/(RН + RВИХ) = 15.7,

коефіцієнт корисної дії підсилювального каскаду

з = РВИХ/ РСПОЖ, де РВИХ =(UВИХМ)2/(2RН) = 0.45 мВт,

РСПОЖ = ЕСIСР = 36 мВт. Тоді з = 1.2 %.

- розрахуємо ємності розділових конденсаторів, прийнявши значення внутрішнього опору джерела сигналу RГ = 500 Ом. Для цієї мети розподілимо значення коефіцієнта частотних викривлень рівномірно по конденсаторах, тобто приймемо МН1ДБ = МН2ДБ = 1.5 Дб.

Переведемо отримане значення у відносні одиниці:

= 1.188.

Тоді С1 = 106/[2рfН(RГ + RВХ)v(МН2 - 1)] = 0.025 мкФ,

С2 = 106/[2рfН(RВИХ + RН)v(МН2 - 1)] = 0.38 мкФ.

Ємності блокувальних конденсаторів визначаємо в такий спосіб: СФ = 10/(2рfНRФ) = 35.4 мкФ,

СІ = 10/(2рfНRІ) = 9.6 мкФ.

Список використаної літератури

1. Гусєв В.Г., Гусєв Ю.М. Електроніка.-М.:Высш.шк., 1991.-622с.

2. Скаржепа В.А., Луценко А.Н. Електроніка і микросхемотехника. Ч.1.Електронні пристрої інформаційної автоматики: Підручник/Під общ.ред.А.А.Краснопрошиной.-К.: Вища шк., 1989.-303 с.

3. Скаржепа В.А. і ін. Електроніка і микросхемотехника: Лабораторний практикум/Під общ.ред.А.А.Краснопрошиной.-К.: Вища шк., 1989.-279 с.

4. Основи електроніки і мікроелектроніки/Б.С.Гершунский.-3-і изд.,перераб. і доп.-К.: Вища шк., 1987.- 422 с.

5. Галкін В.И. і ін. Напівпровідникові прилади:Транзистори широкого застосування: Довідник/В.И.Галкін, А.Л.Булычев, П.И.Лямін.- Мн.: Бєларусь, 1995.-383 с.

6. Скаржепа В.А., Сенько В.И. Електроніка і микросхемотехника: Сб. задач / Під общ.ред. А.А.Краснопрошиной.-К.: Вища шк., 1989.-232 с.

7. Чекулаев М.А. Збірник задач і вправ по імпульсній техніці: Учеб. Посібник для учнів радиотехн. спец. технікумів. - М.: Высш. шк., 1986. - 280 с.

8. Розрахунок електронних схем. Приклади і задачі: Учеб. посібник для вузів по спец. электрон. техніки / Г.И. Изъюрова, Г.В. Корольов, В.А. Терехов і ін. - М.: Высш. шк., 1987. - 335 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Призначення підсилювальних каскадів на біполярних транзисторах. Методика розрахунку параметрів та кінцеві схеми з вказаними номіналами елементів. Особливості лінійних електронних осциляторних схем, активні RC–фільтри нижніх частот и RC–генератори.

  курсовая работа [1,7 M], добавлен 31.07.2010

 • Характеристика електронних пристроїв перехоплення інформації. Класифікація загальних методів і засобів пошуку електронних пристроїв перехоплення інформації. Порядок проведення занять з пошуку закладних пристроїв. Захист акустичної та мовної інформації.

  дипломная работа [315,0 K], добавлен 13.08.2011

 • Теорія надійності електронних апаратів. Безвідмовність, ремонтопридатність, довговічність і здатність до зберігання – властивості електронних апаратів в залежності від призначення та умов експлуатації. Основні закони розподілу часу безвідмовної роботи.

  реферат [213,7 K], добавлен 03.05.2011

 • Поняття і основні вимоги до приймально-передавальних систем в радіотехнічних засобах озброєння. Принципи побудови багатокаскадних передавальних пристроїв. Ескізні розрахунки структурної схеми радіолокаційного передавача. Вибір потужних НВЧ транзисторів.

  курсовая работа [53,7 K], добавлен 23.10.2010

 • Конструкція і технічні характеристики електронних реле покажчиків поворотів. Визначення переліку пошкоджень і несправних станів передавача: відхилення часових параметрів вихідного сигналу, постійне горіння сигнальних ламп в режимах маневрування.

  реферат [51,1 K], добавлен 25.09.2010

 • Класифікація частотнопараметрованих пристроїв, які застосовуються на автомобілі. Послідовність виконання їх перевірки та діагностування. Схеми підключень щодо перевірки електронних пристроїв та блоків керування. Тестування реле блокування стартера.

  контрольная работа [64,8 K], добавлен 27.09.2010

 • Вплив конструктивних рішень, вибору режимів роботи та матеріалів елементів електронних апаратів на підвищення надійності, впровадження мікроелектроніки. Узгодження конструкції пристроїв з можливостями технологічного процесу як основний параметр якості.

  реферат [63,1 K], добавлен 01.05.2011

 • Принципи отримання тонких плівок, вирощування кристалів методом Чохральського, обробка кристалів. Огляд технологій, які використовуються на підприємстві НВО "Термоприлад" під час виготовлення різноманітних електронних пристроїв вимірювання температури.

  отчет по практике [1,0 M], добавлен 02.10.2014

 • Фізичні основи будови та принцип дії напівпровідникових приладів. Класифікація та характеристики підсилювальних каскадів. Структурна схема та параметри операційних підсилювачів. Класифікація генеруючих пристроїв. Функціональні вузли цифрової електроніки.

  курсовая работа [845,3 K], добавлен 14.04.2010

 • Схемні особливості логічних елементів. D–тригери зі статичним та динамічним управлінням. Збільшення розрядності дешифраторів і демультиплексорів. Лічильники з послідовним та паралельним перенесенням. Збільшення розрядності комірок пам'яті і їх кількості.

  методичка [2,3 M], добавлен 31.10.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.