Методи підвищення надійності електронних апаратів (ЕА)

Вплив конструктивних рішень, вибору режимів роботи та матеріалів елементів електронних апаратів на підвищення надійності, впровадження мікроелектроніки. Узгодження конструкції пристроїв з можливостями технологічного процесу як основний параметр якості.

Рубрика Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
Вид реферат
Язык русский
Дата добавления 01.05.2011
Размер файла 63,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Методи підвищення надійності електронних апаратів (ЕА)

1. Загальні методи підвищення надійності

конструктивний мікроелектроніка апарат технологічний

Надійність ЕА залежить від багатьох факторів. Розглянемо ці фактори. Висока надійність апаратури на стадії проектування забезпечується:

- вибором схемних і конструктивних рішень;

- заміною аналогової обробки сигналів на цифрову;

- вибором елементів і матеріалів;

- заміною механічних перемикачів і пристроїв, які управляються, електронними;

- вибором режимів роботи різних елементів і пристроїв;

- розробкою заходів щодо зручності технічного обслуговування та експлуатації;

- урахуванням можливостей оператора (споживача) та вимог ергономіки.

При виборі схем електричних принципових перевага надається схемам, які мають мінімальну кількість елементів, схемам з мінімальною кількістю органів регулювань, тривало працюючих у широкому інтервалі дестабілізуючих факторів. Але задовольнити всі ці умови неможливо, і конструктору доводиться шукати компромісне рішення.

Не слід забувати, що головне в апаратурі, яка проектується - використовувати елементи, надійність яких відповідає вимогам до надійності самої апаратури.

Конструктивні рішення також впливають на надійність апаратури. Крупноблочна конструкція технологічно складна і незручна при ремонті. Конструктивні рішення мають забезпечити і необхідні теплові режими елементів ЕА, безвідмовність в умовах підвищеної вологості, в умовах дії механічних навантажень.

На підвищенні надійності помітно позначається вірний вибір режимів роботи елементів, вірний вибір конструкційних матеріалів. Матеріали, які використовуються, повинні мати таку швидкість старіння, яка б забезпечила нормальну експлуатацію протягом всього терміну служби.

Конструктивні рішення мають забезпечувати зручність технічного обслуговування і експлуатації апаратури.

В апаратурі мають бути передбачені контрольні гнізда, легкий доступ до всіх блоків апаратури, зручність контролю її стану і настроювання, заміни блоків, які б забезпечували безпеку обслуговуючого персоналу тощо.

Ергономіка потребує урахування і психофізіологічних можливостей операторів, і створення для них оптимальних можливостей. Органи керування і контролю мають бути розташовані таким чином, щоб не вимагати великого фізичного зусилля.

Отже, у процесі конструювання перед конструктором постає задача підвищення надійності РЕА в цілому без підвищення надійності комплектуючих елементів.

Не менш важливим є забезпечення заданої надійності в процесі виробництва та ремонту, яка досягається такими заходами:

- вибором відповідної технології та чітким її дотриманням;

- впровадженням автоматизації;

- вхідним контролем матеріалів та елементів;

- попереднім тренуванням елементів і апаратури;

- вірною методикою настроювання апаратури;

- поточними і вихідними контролями.

Правильна технологія та суворе її дотримання з одночасною автоматизацією виробництва дозволяє звести до мінімуму вплив суб'єктивних факторів на якість продукції.

Вхідний контроль не допускає у виробництво недоброякісні матеріали та елементи, які мають відхилення від заданих вимог.

Попереднє тренування елементів і всієї апаратури скорочує етап приробітку апаратури, дозволяє оцінити вірність схемних рішень. Елементи під час випробування ставлять у більш складні умови.

Поточний контроль дозволяє виявити некондиційні елементи та вузли і не допускати їх на подальше складання, виявити відхилення від прийнятої технології.

Вихідний контроль є закінченою перевіркою РЕА після складання та настроювання.

Правильна експлуатація також істотно впливає на надійність апаратури. Тут позначаються два фактори:

- вплив зовнішнього середовища та умов експлуатації;

- організація експлуатації та кваліфікація обслуговуючого персоналу.

Поліпшення організації експлуатації передбачає планування профілактичних робіт, забезпечення необхідної діагностичної та контрольно-вимірювальної апаратури, автоматизацію контролю стану РЕА, правильне планування необхідних запасних елементів і вузлів.

Підвищення кваліфікації обслуговуючого персоналу передбачає поглиблене вивчення конкретної апаратури, особливостей її експлуатації, знання діагностичної і контрольно-вимірювальної апаратури та технології ремонту. Це допомагає скоротити час знаходження та усунення несправностей, тобто підвищити коефіцієнти готовності та оперативної готовності апаратури до роботи.

2. Підвищення надійності за рахунок впровадження мікроелектроніки

Важливим фактором підвищення надійності сучасної електронної апаратури є широке застосування в ній мікроелектронних елементів, які дозволяють значно розширити її функціональні можливості, зменшити масу, габарити, потужність, що споживається, та вартість.

Надійність ЕА високої інтеграції залежить від технічного рівня виробництва та від технологічності, закладеної у конструкцію при проектуванні, оскільки всі проблеми забезпечення найкращих показників якості апаратури, що розробляється, пов'язані з досягнутим рівнем виробництва. Важливу роль у забезпеченні якості ЕА високої інтеграції відіграє кваліфікація робочих кадрів.

Всі критичні технологічні процеси і контроль продукції повинні здійснюватися працівниками, які мають необхідний рівень кваліфікації.

Традиційний підхід до підвищення якості ЕА передбачає суворий контроль на всіх етапах виробництва з метою відбракування дефектних елементів. При цьому забезпечується висока якість і надійність, але вихід годних елементів незначний, а численні операції контролю підвищують вартість апаратури.

Основна відповідальність за якість при такому підході покладається на службу контролю.

Більш прогресивним шляхом забезпечення якості ЕА високої інтеграції є орієнтація на максимально бездефектне виготовлення апаратури, виявлення потенційних джерел відмов ще на стадії проектування.

Під час розробки топології та структури ЕА необхідне врахування технологічності конструкції і можливостей технологічного процесу, а також міркувань, пов'язаних з надійністю ЕА. Метою контролю в цьому випадку є вплив на технологічний процес. Тому відпадає необхідність в широкій програмі контролю та випробувань. Завдяки забезпеченню вже на етапі проектування максимального узгодження конструкції апарата з можливостями технологічного процесу - надійність - основний параметр якості - опиняється "вбудованою" у конструкцію.

При такій системі забезпечення якості ЕА та комплектуючих виробів японській промисловості за короткий час вдалося випередити країни Західної Європи та США.

У табл. 1 наведено порівняння рівнів допустимого браку (ЗВІС) надвеликих інтегральних схем, встановлених стандартами Японії та США і Західної Європи.

Таблиця 1. - Порівняння рівнів допустимого браку

Країни

Доля браку, %, на етапах

Вхідний контроль

Складання ЕА

Експлуатації

Японія

США та Західна Європа

0,11

0,54

0,008

0,11

0,002

0,008

Зі зростанням ступеня інтеграції ІС, які використовуються в ЕА, продовжується інтенсивне накопичення її обчислювальними пристроями - цифрова обробка сигналів займає в апаратурі домінуюче положення.

Зі зміною функціональної структури ЕА проблема забезпечення її надійності значно ускладнилась. Виникла необхідність забезпечення надійності не тільки апаратури, а і програмного забезпечення.

При розрахунках надійності радіоелектронних засобів (РЕЗ) у цьому випадку припускається, що відмови апаратних засобів та програмного забезпечення події незалежні, і ймовірність безвідмовної роботи РЕЗ може бути знайденою за формулою:

P(t)=Pa(t)Pn(t), (1)

де Pa(t) - ймовірність безвідмовної роботи апаратури;

Pn(t) - ймовірність безвідмовної роботи програмного забезпечення.

Ми розглядатимемо методику розрахунку надійності тільки апаратури. При експоненціальному законі надійності інтенсивність відмов ЗВІС можна представити:

лЗВІСз.з+ лк.з+ лк+ лn , (2)

де лз.з - інтенсивність відмов зовнішніх з'єднань;

лк.з - інтенсивність відмов внутрішніх контактних з'єднань;

лк - інтенсивність відмов корпусів;

лn - інтенсивність відмов кристалу, який визначається його площиною.

Надійність сучасних ЗВІС високого ступеня інтеграції дуже висока і оцінюється зараз інтенсивністю відмов лЗВІС=(10-9-10-11)1/год.

3. Підвищення надійності за рахунок резервування

Це один з ефективних засобів підвищення надійності радіоелектронної апаратури, який дозволяє створювати надійність елементів, що входять до неї. Але практична реалізація резервування пов'язана з ускладненням апаратури, збільшенням її маси та габаритів, потужності, яку вона споживає, вартості.

Приєднання резервних елементів до основних виконується паралельно. Розрізняють три методи резервування:

- загальний, що передбачає резервування об'єкта в цілому;

- роздільний, що передбачає резервування окремих елементів, їх груп або окремих вузлів;

- змішаний, що передбачає поєднання різних методів резервування.

На рис. 1. наведені загальна та роздільна схеми резервування.

Відношення кількості резервних елементів до кількості елементів, які резервуються, називають кратністю резервування. Крім того, резервування може бути пов'язане з ремонтом основного і резервного елемента в процесі експлуатації. Це резервування з відновлюванням та резервування без відновлювання, тобто без ремонту елементів або вузлів. Сам цей резервний елемент може бути ремонтованим і не ремонтованим.

Якщо P1(t) - ймовірність безвідмовної роботи одного елемента, то при однаковому P1(t) для всіх елементів отримаємо:

Pm(t)=1-[1-P1(t)]m+1. (3)

Отже, паралельне включення елементів є ефективним засобом підвищення надійності РЕЗ.

У табл. 2 наведена ймовірність безвідмовної роботи одного елемента P1(t) та імовірність безвідмовної роботи Pm(t) для елементів з різною надійністю.

Таблиця 2. - Імовірність безвідмовної роботи для елементів з різною надійністю

P1(t)

Pm(t) при

m=1

m=2

m=3

0,5

0,7

0,9

0,95

0,75

0,91

0,99

0,9975

0,875

0,973

0,999

0,999

0,9735

0,9919

0,9999

0,9999

Існує три засоби включення резерву: постійний, заміщенням, змінний. Постійним резервуванням називають таке, при якому резервний елемент бере участь у функціонуванні апарата на рівні з основними. Зрозуміло, що резервні елементи знаходяться у такому самому режимі роботи, що і основні, тому їх ресурс роботи втрачається з моменту включення в роботу всього приладу.

Оскільки резервні елементи функціонують на рівні з основними, то такий резерв називають навантаженим.

Кількісну оцінку ймовірності безвідмовної роботи при такому резервуванні можна знайти для двох методів резервування: загального та роздільного. З рисунків видно, що роздільне резервування більш ефективне.

Система з загальним резервуванням буде нормально функціонувати при збереженні працездатності хоча б одного ланцюга. Беручи за основу теорему множення ймовірностей, імовірність відмови такої системи:

qзаг= (4)

де qi - імовірність відмови одного ланцюга, який складений з n-елементів.

Ймовірність безвідмовної роботи апарата з загальним резервуванням:

Рзаг(t)= 1-qзаг=1- (5)

де Pi - ймовірність безвідмовної роботи і-го ланцюга.

Але безвідмовна робота і-го ланцюга матиме місце за безвідмовної роботи кожного з n елементів. Отже:

(6)

де Pji - ймовірність безвідмовної роботи j-го елемента в і-му ланцюзі;

n - кількість послідовно з'єднаних елементів ланцюга.

Підставляючи значення Pi з формули (6) у (5) отримаємо:

(7)

Для апаратури з роздільним резервуванням імовірність безвідмовної роботи j-го ланцюга:

(8)

де Pij - ймовірність безвідмовної роботи і-го елемента.

Тоді загальна ймовірність безвідмовної роботи об'єкта з роздільним резервуванням на основі теореми множення ймовірностей:

(9)

Для випадку, коли всі елементи рівні за надійністю:

(10)

де P1 - ймовірність безвідмовної роботи одного елемента.

Для роздільного резервування:

(11)

Недоліком постійного (загального і роздільного) резервування є значне збільшення об'єму апаратури, а також те, що з появою відмов у резерві змінюються параметри апаратури, що призводить до зміни режимів роботи.

При експоненціальному законі надійності, коли P1=?-л1t, та при однаковій надійності елементів для загального резервування ймовірність безвідмовної роботи:

(12)

де ло=n л1 - інтенсивність відмови ланцюга.

Для роздільного резервування за експоненціальним законом надійності ймовірність безвідмовної роботи:

(13)

Резервування, при якому функції основного елемента передаються резервному тільки після відмови основного елемента, називається резервування заміщенням. При цьому обов'язкова наявність комутаційних пристроїв, які автоматично підключають резервні елементи замість тих, що відмовили. Резервні елементи можуть знаходитися в різних режимах: навантаженому, полегшеному та не навантаженому.

Для резервування груп однотипних основних елементів достатньо мати один або декілька резервних елементів.

Для випадку загального резервування заміщенням ймовірність безвідмовної роботи при експоненціальному законі надійності та навантаженому стані резерву визначається формулою (12).

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Теорія надійності електронних апаратів. Безвідмовність, ремонтопридатність, довговічність і здатність до зберігання – властивості електронних апаратів в залежності від призначення та умов експлуатації. Основні закони розподілу часу безвідмовної роботи.

  реферат [213,7 K], добавлен 03.05.2011

 • Об’єктивні і суб’єктивні фактори, які впливають на показники надійності електронних апаратів: температура, вологість, електричні режими, атмосферні опади і механічні навантаження. Вплив зниженого тиску, забрудненості повітря на роботу приладів.

  реферат [19,4 K], добавлен 03.05.2011

 • Фактори, які впливають на ремонтопридатність електронних апаратів, їх безвідмовність та методи ремонту. Розподіл часу поточного ремонту апаратів. Загальний огляд методів пошуків несправних елементів. Розрахунки основних параметрів ремонтопридатності.

  реферат [55,1 K], добавлен 14.05.2011

 • Структурна схема томографу, інтенсивність безвідмовної роботи елементів. Умови виконання положень теорії надійності. Розрахунок ділянки з п'яти елементів, визначення функції надійності та ненадійності, інтенсивності відмови, часу напрацювання на відмову.

  контрольная работа [467,0 K], добавлен 19.12.2012

 • Розрізнення як найголовніший параметр якості при передаванні документів, існуючі режими розрізнення факс-апаратів. Історія стандартизації факсимільного зв'язку. Опис алгоритмів стиснення інформації та опціональність корекції помилок при передачі факсів.

  реферат [14,3 K], добавлен 14.11.2010

 • Властивості, характеристики та параметри сучасних електронних приладів. Принципи побудови найпростіших електронних пристроїв. Властивості та способи розрахунку схем. Вольтамперні характеристики напівпровідникових діодів, біполярних та польових транзисторі

  контрольная работа [282,4 K], добавлен 27.04.2011

 • Склад телефонних апаратів, призначених для роботи в телефонних мережах. Конструкція муфти GSIC гелевого типу для герметизації коннектора антени, етапи монтажу. Механічна тупикова муфта Т2С САР: послідовність монтажу. Опис телефонних апаратів ТА-60, ТА-65.

  курсовая работа [4,5 M], добавлен 02.11.2012

 • Характеристика електронних пристроїв перехоплення інформації. Класифікація загальних методів і засобів пошуку електронних пристроїв перехоплення інформації. Порядок проведення занять з пошуку закладних пристроїв. Захист акустичної та мовної інформації.

  дипломная работа [315,0 K], добавлен 13.08.2011

 • Призначення, принцип дії, основі параметри і умови використання мультимедійного підсилювача для домашнього комп'ютера. Формування критеріїв відмов та критеріїв граничних станів. Нормування показників надійності та довговічності електронних пристроїв.

  курсовая работа [575,2 K], добавлен 20.01.2014

 • Схемні особливості логічних елементів. D–тригери зі статичним та динамічним управлінням. Збільшення розрядності дешифраторів і демультиплексорів. Лічильники з послідовним та паралельним перенесенням. Збільшення розрядності комірок пам'яті і їх кількості.

  методичка [2,3 M], добавлен 31.10.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.