Соціально-психологічні фактори алкоголізації студентської молоді

Соціально-психологічні особливості студентства. Методика дослідження рівня залученості студентської молоді до вживання алкоголю. Корекційно-профілактична програма попередження та пом’якшення дії соціально-психологічних чинників на алкоголізацію молоді.

Рубрика Социология и обществознание
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 01.04.2014
Размер файла 97,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Певну небезпеку дія соціально-психологічних факторів алкоголізації молоді представляє для студентства. Труднощі адаптації до нового способу та стилю життя, проблеми, пов'язані з процесом навчання, а також такі особливості студентів як схильність до конформізму, слабка саморегуляція поведінки, невміння передбачити наслідки своїх учинків у сполученні з вищезазначеними труднощами створюють сприятливий фон для залучення до вживання спиртних напоїв. Вільне спілкування не просто спосіб проведення дозвілля, але і засіб самовираження, встановлення нових контактів, пошук себе.

Важливо відчувати себе значущим, спілкуватися з людьми, вступати у продуктивні відношення. Відсутність умов для задоволення існуючих потреб зумовлює підвищення ризику деструктивної поведінки. У цей час молоді люди повинні справитися з великою кількістю завдань розвитку, значно більшою, ніж у будь-який й інший період їх наступного життя

Поведінка студентів відрізняється високим ступенем конформізму. Відмічається слабка регуляція своєї поведінки та немотивований ризик, невміння передбачати наслідки своїх вчинків. Найбільш небезпечним у плані залучення до ризикованих видів поведінки є перший курс.

Нами була розроблена програма дослідження залучення студентської молоді до вживання алкоголю, яке має на меті обмеження впливу соціально-психологічних факторів на алкоголізацію студентської молоді. Ми виходили з того, що основу спонукальних сил складає дія механізму пошуку вражень на фоні нерозвиненості сфери потреб, наслідування дорослим, викривлення процесу соціалізації, потреба в саморегуляції внутрішнього стану, особливо у психотравмуючій ситуації, порушення в емоційній або пізнавальній сферах, не достаток знань про здоровий спосіб життя.

Висунута гіпотеза стосовно домінуючого впливу соціально-психологічних чинників на залучення студентської молоді до вживання алкоголю підтвердилася. Значний вплив на формування адитивної поведінки здійснюють вплив референтних осіб, існуючі традиції, громадська думка. Що стосується дослідження зв'язку між рівнем потреби у відчуттях та частотою вживання алкоголю, то висунута гіпотеза про його існування стосовно досліджуваної групи респондентів підтвердження не знайшла. Тобто, частота вживання вживання алкоголю не має прямого зв'язку прагненням особистості до отримання нових вражень.

Фактори алкоголізації різні за способом походження та функціонування, за структурною складністю та направленістю. Звідси, корекційно-профілактична робота має бути саме системним процесом. Розв'язати проблему алкоголізації неможливо без адекватної профілактичної роботи, яка має ґрунтуватися на наукових засадах. Ми виходили з того, що ступінь впливу соціально-психологічних чинників опосередковується індивідуально-особистісними характеристиками індивідів. Це дає підстави припустити можливість попередження алкоголізації шляхом здійснення корекційно-профілактичної роботи з особистістю

Розроблена нами програма орієнтована на розвиток соціально-психологічної компетентності та навчання життєвим навичкам, а саме навичкам ефективного спілкування, відповідального прийняття рішень, самозахисту. Вона враховує вікові особливості студентів та результати аналізу соціально-психологічних чинників алкоголізації в середовищі

Акцент зроблено на забезпеченні «позитивних альтернатив», включаючи можливості для лідерства, заняття спортом та інші види діяльності.

Враховуючи таку особливість студентського віку як прагнення до самопізнання, у корекційній програмі враховано прагнення студентів зрозуміти оточуючу дійсність та її цінності, зроблено акцент на формуванні основних переконань, уявлень та думок.

Головна ідея - реалізація системного психокорекційного впливу, направленого на укріплення психічного здоров'я, розвиток та стабілізацію факторів стійкості до алкоголю.

Кореційно-профілактична програма складається з 8-12 тренінгових занять у групах по 15 чоловік. Кожне заняття, з одного боку, спрямоване на розвиток певної характеристики стійкості до вживання алкоголю, а з іншої, тісно пов'язане з поставленими завданнями.

Результатом програми має стати покращення здатності до самоконтролю та рівня соціальної адаптації, здатності до критичного мислення, навичок спілкування, механізму прийняття рішень, навичок міжособистісної взаємодії, здатності відстоювати свою точку зору, управляти собою, навичок саморегуляції у стресових та екстремальних ситуаціях, почуття гумору. Наслідком цього є сформована здатність протистояти зовнішньому тиску (груповим нормам та звичаям, традиціям, пропозиціям значущих осіб), орієнтованому на залучення до вживання алкоголю.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Авермат Э. Социальное влияние в малых группах / Перспективы социальной психологии. М.: изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. - С.504-547

Алкоголизация российской молодежи. Образ жизни и здоровье населения новых независимых государств (отв. ред. Х. Хаерпфер, Д. Ротман, С. Туманов) - Мн.: 2003.

Алкоголь и здоровье населения России, 1900 - 2000: Всероссийская конференция. Под. ред. А. К. Демина. - М., 1998. - с. 105-109

Белинская Е.П., Тихомандрицкая О.А. Социальная психология личности: Учебное пособие для вузов. - М.: Аспект Пресс, 2001. - 301 с.

Бехтерев В.М. Объективное изучение личности. СПб, 1999. - 288 с.

Білуха М.Т. Методоологія наукових досліджень: Підручник. - К.: АБУ, 2002. - 480 с.

Бочелюк В.Й., Бочелюк В.В. Методика та організація наукових досліджень із психології: Навч.посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 360 с.

Братусь В.С., Сидоров П.И. Психология, клиника и профилактика раннего алкоголизма. М.: : Изд-во МГУ, 1984

Буянов М.И. Ребёнок из неблагополучной семьи : записки дет. психиатра: Кн для учителей и родителей. М.: Просвещение, 1988.-207 с.

Веселовский В.В. Алкоголь и разрушение личности. Москва, «Наука», 1987.

Гурский С. Внимание - наркомания! /перевод с польского Л.В.Васильева; под ред. Э.А Бабаяна. -М.: Медицина, 1988. - 138 с.

Гурылева Л.В., Нагорнова А.Ю., Переведенцева Л.А., Резниченко О.С. , Шилова И.С. Индивидуально-психологические особенности личности как фактор возникновения алкогольной зависимости

Гурьева В.А., Гиндикин В.Я. Юношеские психопатии и алкоголизм. М., Медицина. 1990. - 206 с.

Джонсон В. Метод убеждения. Как помоць наркоману или алкоголику принять решение. - М.: ИОИ, В. Секачев, 2007. - 125 с.

Еникеева Д.Д. Как предупредить алкоголизм и наркоманию у подростков: Учеб. пособие для студ. сред, и высш. пед.учеб. заведений - 2-е изд. - М.: Издательский центр «Академия», 2001. - 144 с.

Завьялов В.Ю. Психологические аспекты формирования алкогольной зависимости / отв. ред. Ц.П.Короленко; АН Сиб. отделение, Новосиб. институт биоорган. химии. -Новосибирск: Наука. Сиб. отделение, 1988. - 195 с.

Земска М. Семья и личность: Пер с польского/ Общ. редМ.С. Мацковского.-М. Прогресс, 1986. - 135 с.

Зимбаро Ф., Ляйппе М. Социальное влияние СПб: Изд-во «Питер», 2000. - 448 с.

Иванов Д.В. Критическая теория и виртуализация общества //Социологические исследования. - 1999. - № 1. - С.32-40

Кон И.С. Психология ранней юности. - М.: Просвещение, 1989.- 256 с.

Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія: Підручник. - К.: Либідь, 1995. - 304 с.

Короленко Ц.П., Фролова Г.В. Вселенная внутри тебя (Эмоции. Поведение. Адаптация) - Новосибирск.: Издательство Наука Сибирское отделение, 1979. - 204 с.

Курек Н.С. Медико-психологический подход к диагностике повышенного риска заболевания наркоманией у подростков и коррекция их эмоциональных нарушений //Вопросы наркологии. - 1993. - № 1. - С.13-42)

Лавренко О.В.Тоталітарні групи та їх соціально-психологічний феномен //Соцілаьна психологія. - 2003. - № 1. - С.73-86

Ласточкин В.А., Якушев А.Н. Педагогические основы формирования трезвого образа жизни старшеклассников //Предупреждение вредных привычек у школьников. М.: Изд-во АПН СССР, 1990. - С.13-42

Левин Б.М., Левин М.Б Не оступись... -М.: Издательство Мысль, 1988.-156 с.

Легальные и нелегальные наркотики /Под ред.В.А.Ананьева. Спб: Иматон, 1996. - 167 с.

Личко А.Е., Битенский В.С. Подростковая наркология. Л.:Медицина,1991 - 304 с.

Макарова И.В., Крылова Ю.Г. Педагог-психолог. Основы профессиональной деятельности. -Самара: издательский Дом БАХРАХ-М, 2004. - 288 с.

Марасанов Г.И. Социально-психологический тренинг: 5-е изд., М.: «Когито-Центр»; Московский психолого-социальный институт, 2007. - 251 с.

Матюкова Е.М., Грибанова Г.В., Московкина А.Г. Профилактика и коррекция нарушений психического развития детей при семейном алкоголизме М.: Просвещение, 1989. - 76 с.

Москаленко В.В. Соціальна психологія: підручник. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 624 с.

Москаленко В.Д. Ребёнок в алкогольной семье: психологический портрет //Вопросы психологии. 1991..№4.С.65-73.

Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Навч.посібник. - Київ: Академвидав, 2003

Парыгин Б.Д. Основы социально-психологической теории. - М., 1999

Педагогика и психология высшей школы: Учебное пособие. - Ростов н/Д.: Феникс, 2002. - 544 с.

Потемкин Г.А., Моравски Я. «Спасибо, Нет!» М.: Амити, 1994. - 108с.

Предупреждение подростковой и юношеской наркомании /под ред. С.В.Березина, К.С.Лисецкого, И.Б.Орешниковой. - М.: Изд-во Института Психотерапии, 2000. - 256 с.

Психология социальной работы: Учебное пособие /О.В.Александрова, О.Н.Боголюбова, Н.Л.Васильева и др.; под общ.ред.М.А.Гулиной. - СПб: Питер, 2004. - 351 с.

Семечкин Н.И. Психология социального влияния. СПб: Речь, 2004. - 304 с.

Семаго М.М., Семаго Н.Я. Диагностико-консультативная деятельность психолога образования: Методическое пособие. - М.: Айрис-пресс. 2004. - 288 с.

Сидоренко Е.В. Тренинг влияния и противостояние влиянию. - СПб: Речь, 2001

Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии. СПб: Социально-психологический центр, 1996. - 223 с.

Сидоров П.И., Митюхляев А.В. Ранний алкоголизм. Архангельск: Изд-во АГМА, 1999. - 306 с.

Сорокин А.Г. Причины алкоголизации учащихся общеобразовательных школ Волгоградской области //Вестник ВолГУ. Серия 9. Вып. 9. 2011. - С.132-135

Соціальна педагогіка: Підручник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2003. - 256 с.

Соціально-психологічні особливості студентського віку // «Актуальные вопросы педагогики и психологии»: материалы международной заочной научно-практической конференции. (06 февраля 2013 г., Г.Новосибирск

Социальные отклонения. - 2-е изд., перераб и доп. - М.: Юрид.лит., 1989. - 368 с.

Столяренко Л.Д. Основы психологии. - Ростов н/Д.: Феникс, 2000. - 648 с.

Татенко В.О. Соціально-психологічні механізми впливу людини на людину //Соціальна психологія.- 2003. - № 1. - С.60-72

Урбах В.Ю. Биометрические методы. Статистическая обработка опытных данных в биологии, сельском хозяйстве и медицине. М.: Наука, 1964

Шапарь В.Б. Методы социальной психологии: Учебное пособие, серия «Учебники». - Ростов н/Д: Феникс, 2003. - 288 с.

Шкала поиска ощущений (М.Цукерман) / Альманах психологических тестов. М., 1995, С.187-189.

Энциклопедия Брокгауза и Ефрона. -- С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон. 1890-1907

Янчук В.А.Введение в современную социальную психология: учеб.пособие для вузов. - Мн:АСАР, 2005. - С.445-487

ДОДАТОК А

Анкета «Фактори алкоголізації студентської молоді»

Ваш вік

Ваша стать

Перше вживання алкоголю передбачало пробу:

Пива

Вина

Лікеру

Слабоалкогольного напою

Міцного напою

Хто був ініціатором цієї події?

батьки

Друзі

Родичі

Що стало приводом для вживання алкоголю?

Зустріч друзів

Сумісна групова діяльність

Святкова подія

Чи існує у вашій сім'ї традиція вживати алкоголь?

Так

Переважно, коли збираються друзі і знайомі

Тільки з приводу свят

Дуже рідко

ні

У якому віці Ви вперше спробували міцний алкогольний напій?

Які відчуття у вас з цим пов'язані?

«Гіркий неприємний смак»

«Як його п'ють люди»

«Більше не буду цього робити»

Сподобалося

Відчуття приливу сил, почуттям задоволення, комфорту, підвищення настрою,

Ваша відповідь

Чи згодні ви з тим, що алкоголь (оцініть за шкалою: 3 - згоден, 2 - думаю, що згодний, 1 - можливо, 0 - не згоден):

Знімає стреси та втому

Дозволяє піти від проблем

Покращує сон та травлення

Покращує спілкування

Як часто ви вживаєте алкоголь зараз

Щоденно

Раз на тиждень

Раз на місяць

Раз на три місяці

Що стає приводом для вживання алкоголю (оцінить за трибальною шкалою)

Зустріч друзів

Святкування певної події

Іноді хочеться зняти стрес

Коли виникає бажання повеселитися

Кінець робочого тижня

Одержання грошей (стипендія, заробіток, допомога батьків тощо)

Що спонукає вас приєднатися до тих, хто вживає алкоголь (обрати не більше 2 варіантів)

Необхідність вчиняти «як всі»

Прагнення бути дорослою

Прагнення підвищити настрій

Бажання підвищити впевненість у собі

Підвищення комунікабельності

Прагнення розслабитися

Бажання весело провести час

Ваш варіант

Що, на вашу думку, здатне обмежити вживання людиною алкогольних напоїв:

Заборона чи обмеження продажу

Відсутність грошей

Необхідність виходу на роботу

Активна протидія оточуючих

Ваш варіант

ДОДАТОК Б

Тест «Шкала пошуку відчуттів» ( М.Цукерман )

Тест використовується для дослідження рівня потреб у відчуттях різного роду стосовно підлітків і дорослих людей.

Методика запропонована М.Цукерманом в 1964 році

Інструкція до тесту

«Вашій увазі пропонується ряд тверджень, які об'єднані в пари. З кожної пари Вам необхідно вибрати одне, яке найбільш характерно для Вас , і відзначити його».

ТЕСТ

Варіант А

Варіант Б

1. 1 . Я б вважав за краще роботу, що вимагає численних роз'їздів, подорожей.

Я б вважав за краще працювати на одному місці

2. Мене підбадьорює свіжий, прохолодний день.

У прохолодний день я не можу дочекатися, коли потраплю додому.

3. Мені не подобаються всі тілесні запахи.

Мені подобаються деякі тілесні запахи.

4. Мені не хотілося б спробувати який-небудь наркотик, який міг би чинити на мене незнайоме вплив.

Я б спробував який-небудь з незнайомих наркотиків, що викликають галюцинації .

5. Я б вважав за краще жити в ідеальному суспільстві, де кожен безпечний, надійний і щасливий.

Я б вважав за краще жити в невизначені, неясні дні нашої історії.

6. Я не можу винести їзду з людиною, яка любить швидкість .

Іноді я люблю їздити на машині дуже швидко так як знаходжу це збудливим.

7 Якби я був продавцем - комівояжером, то волів би твердий оклад, а не відрядну зарплату з ризиком заробити мало або нічого.

Якби я був продавцем - комівояжером, то я б вважав за краще працювати відрядно, так як у мене була б можливість заробити більше, ніж сидячи на окладі.

8. Я не люблю сперечатися з людьми , чиї погляди різко відрізняються від моїх, оскільки такі спори завжди нерозв'язні.

Я вважаю, що люди, які не згодні з моїм поглядом більше стимулюють, ніж люди, які згодні зі мною.

9 Більшість людей витрачають в цілому занадто багато грошей на страхування.

Страхування - це те, без чого не міг би дозволити собі обійтися жодна людина.

10. Я б не хотів опинитися загіпнотизованим.

Я б хотів спробувати виявитися загіпнотизованим.

11. Найбільш важлива мета в житті - жити на повну котушку і взяти від неї стільки, скільки можливо.

Найбільш важлива мета в житті - знайти спокій і щастя.

12. У холодну воду я входжу поступово , давши собі час звикнути до неї.

Я люблю відразу пірнути або стрибнути в море або холодний басейн

13. У більшості видів сучасної музики мені не подобаються безладність і дисгармонійність .

Я люблю слухати нові і незвичайні види музики

14. Найгірший соціальний недолік - бути грубим, невихованим людиною.

Найгірший соціальний недолік - бути нудною людиною, занудою

15. Я віддаю перевагу емоційно - виразних людей, навіть якщо вони трохи неврівноважені.

Я віддаю перевагу більше людей спокійних, навіть «відрегульованих».

16. У людей, що їздять на мотоциклі мені незрозумілі, має бути є якась несвідома потреба заподіяти собі біль, шкоду.

Мені б сподобалося водити мотоцикл , або їздити на ньому.

ОБРОБКА І ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ТЕСТУ

Ключ до тесту

Питання: 1а , 2а , 3б , 4б , 5б , 6б , 7б , 8б , 9а , 10б , 11а , 12б , 13б , 14б , 15а , 16б

Обробка та інтерпретація результатів тесту

Кожна відповідь , що збігся з ключем , оцінюється в один бал. Отримані бали сумуються. Сума збігів і є показником рівня потреб у відчуттях .

Пошук нових відчуттів має велике значення для людини , оскільки стимулює емоції і уява , розвиває творчий потенціал , що в кінцевому рахунку веде до його особистісному зростанню.

Високий рівень потреб у відчуттях (11 - 16 балів) позначає наявність потягу , можливо , безконтрольного , до нових , « лоскочуть нерви » враженням, що часто може провокувати випробуваного на участь у ризикованих авантюрах і заходах.

Від 6 до 10 балів - середній рівень потреб у відчуттях . Він свідчить про вміння контролювати такі потреби , про помірність у їх задоволенні , тобто , з одного боку - про відкритість новому досвіду , з іншого боку - про стриманості та розсудливості в необхідних моментах життя.

Низький рівень потреб у відчуттях (від 0 до 5 балів ) позначає присутність передбачливості та обережності на шкоду отримання нових вражень (і інформації) від життя. Випробуваний з таким показником віддає перевагу стабільності і впорядкованість невідомого і несподіваного в житті.

ДОДАТОК В

Конспект заняття «Життя за власним вибором»

План занять

Знайомство. Правила і принципи групової роботи

Знайомство зі світом власних емоцій

Розвиток емоційної сфери

Розвиток почуття впевненості в собі

Розвиток емоційно-вольової сфери

Розвиток стресостійкості

Робота з навіюваністю

Зниження деструктивної конфліктності

Тренінг комунікативної компетентності

Розвиток навичок конструктивного спілкування

Розвиток позитивного відношення до себе та оточуючого світу

Заняття 5. Життя за власним вибором

Мета: активізація процесу рефлексії, розвиток навичок саморегуляції, розвиток позитивного відношення до себе

Початок роботи. Обговорення емоційного стану учасників, вражень від попереднього заняття

Вправа «Шкідливі звички»

Мета: активізація процесу рефлексії

У кожного з ниє є звички, як не приносять користі. Ми знаємо про них, але звикли та не намагаємося від них позбавитися. Однак вони не нешкідливі і часто є причиною багатьох наших проблем, а також можуть наносити шкоду здоров'ю. Такими звичками можна назвати:

Зайве захоплення солодким; переїдання;

Звичку мало рухатися;

Дивитися підряд всі телепередачі;

Безцільно витрачати час;

Багато говорити по телефону;

Нецензурно виражатися;

Пристрасть до алкоголю;

Паління;

Вживання наркотиків

Тощо

Учасники по черзі називають свої шкідливі звички. Обговорення у групі названих звичок.

Кожний з нас є володарем великих запасів внутрішньої енергії. Але ситуація ускладнюється тим, що цей енергетичний резерв, який ми могли б витратити розумно та ефективно на самих себе, ми звичайно витрачаємо вхолосту. Надмірне прийняття їжі або алкоголю, любов до солодкого, гострого або солоного, нескінченний перегляд телевізійних програм, захоплення засобами масової інформації - все це гілочки одного дерева.

Іноді варто задати собі питання: на якій підставі я обираю роботу, друзів; чи дійсно мені подобається те, що я звик вважати приємним; чому я говорю, думаю, вчиняю так, а не інакше? Якщо на всі подібні питання відповісти щиро, не виключені несподівані відкриття. Може зясуватися, що думку, яку ви з впевненістю вважали свєю, була вам кимость тонко нав'язана, а ви побоялися або полінилися наполягати на своєму. Хоббі може виявитися лише заповненням часу, який ви не наважуєтесь витратити на більш корисну справу, тому що не впевнені в її успіху. Захполення може бути лише наслідком звички, спілкування з кимось - лише ритуалом. Подібні відкриття часто пов'язані з розчаруванням, але тверезий погляд завжди корисніше рожевих окулярів.

Обговорення у групі висловлювання: «Як ми проживаємо один день, так ми проживаємо все життя»

У нас прірва часу - триста шістдесят п'ять днів на рік. Навіть без часу сну та роботи це майже три тисячі годин. Їх можна витратити на сурогати та ліниву дрьому, а можна провести з великою користю. Якщо по-справжньому цінувати свій час, за один тільки рік людина може неузнаваємо змінитися. Ми можемо набути нові якості, але залишаємось на одному і тому ж рівні - і все від того, що незнайомі з власним «»я», не бережемо даровану нам енергію. А з якою легкістю ми йдемо на те, щоб переглядати одній ті самі фільни двічі і тричі, з якою вагою слідкуємо за телевізійними новинами, у той час як власні наші новини та наше життя йдуть мимо. Варто внести зміну в один день, і ми одержимо шанс вплинути на все життя.

Обговорення у групі китайського прислів'я «Той, хто перемагає інших - сильний. Той, хто перемагає самого себе - дуже сильний!»

Вправа «Декларація моєї самоцінності»

Мета: Розвиток адекватної самооцінки, позитивного відношення до себе

«Я - це Я». у світі немає нікого точнісінького такого ж як Я. Є люди, чимось схожі на мене, але немає нікого точно такого, як Я. Тому все, що виходить від мене, це справжнє моє, тому що саме Я обрала це.

Мені належить все, що є в мені: може тіло, включаючи все, що воно робить; моя свідомість, включаючи всі мої думки та плани; мої очі, включаючи всі образи, які вони можуть бачити; мої почуття, якими б вони не були, - тривога, задоволення, радість, напруга, любов, роздратування; мій рік та всі слова, які він може вимовляти, - ввічливі, ласкаві або грубі, правильні або неправильні; мій голос - голосний або тихий; всі мої дії, звернені до інших людей або до мене. Мені належать всі мої фантазії, мої мрії, мої надії та мої страхи. Мені належать всі мої перемоги та успіхи, всі мої поразки та помилки. Все це належить мені. І тому я можу дуже близько позначитися з собою. І я можу зробити так, щоб все спряло моєму інтересу.

Я знаю, що мене напружує і є в мені щось таке, чого я не знаю. Але оскільки Я дружу з собою та люблю себе, я можу обережно і терпляче відкривати в собі джерело того, що напружує мене, і дізнаватися все більше і більше різних речей про себе.

Все, що я бачу та відчуваю, і що я роблю, що почуваю у даний момент - це моє і в точності дозволяє мені узнати, де Я і хто Я в даний момент. Коли я вдивляюсь у своє минуле, дивлюся на те, що Я бачив і відчувас, що я говорив і що я Робив, як я думав та як відчував, я бачу те, що не зовсім влаштовує мене. Я можу відмовитися від того, що здається ені непридатним, і зберегти те, що видається мені потрібним, і відкрити щось нове в собі.

Я можу бачити, чути, відчувати. Думати, говорити і діяти

Я маю все, щоб бути близьким з іншими людьми, щоб бути продуктивним, вносити смисл та порядок у світ речей та людей навколо мене. Я належу собі. Тому я можу розвивати себе.

Я - це Я, і це чудово!

Обговорення у групі вражень від виконаної вправи.

Колаж «Здоровий спосіб життя»

Учасники складають груповий колаж на задану тему. Кожний з учасників вирізає з журналів картинки та приклеює їх на ватман. Обговорення вражень від процесу сумісної роботи та колажу.

До гадалок звичайно звертаються ті. Хто потрапив у складну життєву ситуацію. Ними рухає наївна ілюзія, начебто будь-яка складна проблема має просте та швидке розв'язання. І є дехто проникливі та мудрий, хото зможе таке рішення для них знайти. Для таких людей значно корисніше допомога спеціаліста - психолога. Але у нас не прийнято звертатися до подібних спеціалістів. Тому люди йдуть зі своїми проблемами до екстрасенсів, колдунам. Гадалкам. Ці «професіонали» маніпулюють людиною, повністю звільняючи від відповідальності за свої рішення. Людина стає на позицію пасивного споглядача, перекладаючи вину на долю, зглаз або приворот. Це дуже зручно. Людина говорить собі (а гадалка це підтверджує): «Мене звільнили не тому. Що я погано працюю. Мене хтось сглазил». В результаті він в своїх очах стає страждальцем та заодно знаходить крайнього, який у всьому винен. Психологи переконані, що люди, які безоговорочно вірять гаданням, предсказаниям та приворотам. Пасивні та інфантильні, бояться рішучих дій. Така сліпа віра заважає їм брати відповідальність за свої вчинки та своє життя. Треба чітко розуміти - ніхто за людину її проблему не вирішать. Магія не допоможе - тільки сама людина може щось змінити.

Перш за все нам необхідно усвідомити, що за всі, що відбувається у нашому житті більшою мірою відповідальні ми самі. Тому не варто валити свою неповноцінне життя на долю, карму, маму, тата. Долі частіше за все не при чому. Жорстокий приговор людина виносить собі сама. Хоча цього не усвідомлює. В основі трагічної тенденції невезіння звичайно лежать помилково побудовані відношення з оточуючими: недооцінка себе та, відповідно, переоцінка інших.

Вправа «Беру відповідальність на себе»

Мета: усвідомлення учасниками відповідальності за власні дії у повсякденному житті

Кожний з нас за щось відповідає у своєму житті. Думаю, що ви згоні з тим, що людина стає особистістю тільки тоді, коли вона добровільно і свідомо бере відповідальність на себе. Якщо цього не відбувається. Ми так і залишаємося маленькими дітьми. Незважаючи на нам вік. За що ви відповідаєте в цьому житті? Особисто ВИ? Подумайте і розкажіть, за що відповідає кожний з вас. Обговорення у групі відповідей учасників.

Обговорення заняття

Учасники діляться своїми враженнями про заняття. Розповідають, що їм сподобалося, що ні, що було для ний найважливішим, які висновки вони для себе зробили.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Молодь як соціально-демографічна група: психологічні, філософські та соціологічні інтерпретації. Основні відмінності між поняттями "субкультура молоді" і "молодіжні субкультури". Райтери та растмани як сучасні субкультурні прояви української молоді.

  дипломная работа [91,4 K], добавлен 04.10.2012

 • Визначення причин появи бездомних тварин. Аналіз моральної позиції городян до даної проблеми. Способи вирішення й розробка шляхів виходу зі сформованої ситуації. Соціологічне дослідження готовності студентської молоді допомагати бездомним тваринам.

  практическая работа [1,0 M], добавлен 02.04.2015

 • Поняття зайнятості молоді як соціально-економічної категорії, її характерні риси та значення в суспільстві, критерії визначення рівня. Глибокий аналіз та диференціація молоді в розрізі вікових границь. Тенденції молодіжної зайнятості в сучасній Україні.

  курсовая работа [67,7 K], добавлен 14.01.2010

 • Дослідження політичної активності в контексті принципів її розгортання у просторі та часі. Важливі напрями політичної соціалізації. Роль політичної активності молоді у культурній складовій державотворення. Причини низької зацікавленості молоді політикою.

  статья [27,5 K], добавлен 29.08.2013

 • Види збуджуючих і наркотичних речовин. Характеристика поведінки і наслідків наркотично залежних підлітків. Профілактика наркоманії серед дітей та молоді. Причини алкоголізму. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми, що схильні до вживання алкоголю.

  курсовая работа [82,8 K], добавлен 17.04.2008

 • Діяльність центрів соціальних служб для молоді України: соціально-медична; психолого-педагогічна; правова; матеріальна (з розподілом на речову та грошову); інформаційна. Структура цінностей молоді та морально-психологічний стан: результати дослідження.

  реферат [80,7 K], добавлен 07.03.2010

 • Теоретичні засади та нормативно-правові аспекти безробіття як соціального явища. Сутність поняття "безробіття", його соціально-психологічні та соціально-економічні наслідки. Основні напрямки соціальної роботи з безробітним населенням, державні гарантії.

  курсовая работа [46,2 K], добавлен 25.06.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.