Основи соціології

Місце соціології у системі суспільних наук. Характеристика функцій соціології, її завдань, рівнів. Поняття та об`єкт соціологічного пізнання. Основні види самогубств за теорією Дюркгейма. Компонент релігійної відповідальності протестанта за М.Вебером.

Рубрика Социология и обществознание
Вид тест
Язык украинский
Дата добавления 11.02.2011
Размер файла 13,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ Ю. ФЕДЬКОВИЧА

Основи соціології

Підготував

Студент 401-к групи

Попович Ігор

Чернівці

2010

1. Який вік соціології як науки?

a) Близько 500 років

b) Близько 300 років

c) Близько 200 років

d) Близько 100 років

2. Автором книги «Правила соціологічного методу» (1895р) є:

a) О. Конт

b) Е. Дюркгейм

c) Г. Спенсер

d) М. Вебер

3. Що є об`єктом соціологічного пізнання?

a) Громадянське суспільство

b) Окремі громади

c) Населення окремих держав

d) Усі відповіді вірні

4. Соціологія не виконує таку функцію:

a) Описова

b) Прогностична

c) Критична

d) Аналізуючи

5. Яка з функцій соціології спрямована на забезпечення наукової дискусії між концепціями, формування соціального стилю мислення, підготовку компетентних спеціалістів?

a) Теоретико-пізнавальна

b) Практико-перетворювальна

c) Світоглядно-ідеологічна

d) Функція соціального управління

6. Виділяють такі рівні соціології:

a) Теоретична соціологія, галузева соціологія, соціологія суспільства

b) Теоретична соціологія, галузева соціологія, управлінська соціологія

c) Теоретична соціологія, спеціальні соціологічні теорії, емпіричні дослідження

d) Пізнавальна соціологія, спеціальні соціологічні теорії, емпіричні дослідження

7. Теоретична соціологія вирішує таке завдання:

a) Створення засад для опису і пояснення явищ

b) Орієнтація на комплексний підхід до вивчення соціальних явищ та процесів

c) Виявлення загальних закономірностей соціального розвитку суспільства

d) Усі відповіді правильні

8. Який із учених-соціологів започаткував позитивізм?

a) О. Конт

b) Е. Дюркгейм

c) Г. Спенсер

d) М. Вебер

9. Скільки видів самогубств виділяв Дюркгейм?

a) 6

b) 5

c) 4

d) 3

10. Поширеність, неминучість явищ; природа речей; корисність; те, що є умовою існування - це ….

a) Соціальні факти

b) Критерії норми

c) Соціальні норми

d) Закони суспільства

11. Проблеми злочинності, сімейної нестійкості, соціальної дезорганізації, соціального контролю, соціальних патологій вивчав

a) О. Конт

b) Е. Дюркгейм

c) Г. Спенсер

d) М. Вебер

12. Макс Вебер є автором …

a) «Господарська етика світової релігії»

b) «Правила соціологічного методу»

c) «Про поділ громадської праці»

d) «Криза сьогодення»

13. Компонентом релігійної відповідальності протестанта за М.Вебером є:

a) Дотримання Заповідей Божих

b) Допомога ближнім

c) Праведне життя

d) Сумлінне виконання своїх професійних обов'язків

14. За Спенсером «камінь - пісок» - це

a) Неорганічний процес

b) Органічний процес

c) Недоорганічний процес

d) Надорганічний процес

15. Соціологія у системі суспільних наук пов'язана із

a) Філософією

b) Технікою

c) Математикою

d) Усі відповіді вірні

Ключ до тестів

соціологія пізнання самогубство протестант

1.c11. b

2.b12. a

3.a13. d

4.d14. a

5.c15. d

6.c

7.d

8.a

9.c

10.b

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Соціологія як наука. Об’єкт і предмет соціології. Пізнавальні та практичні функції соціології. Основні рівні соціологічного знання. Структура теоретичної соціології. Закони соціології. Місце соціології в системі наук. Класифікація соціальних законів.

  презентация [230,6 K], добавлен 03.08.2012

 • Місце соціології молоді у системі соціологічного знання та у державній молодіжній політиці. Основні поняття і категорії соціології молоді. Проведення пошукового дослідження молодіжних проблем та необхідність розвитку соціології молоді в Україні.

  реферат [22,6 K], добавлен 24.01.2008

 • Основні етапи становлення і розвитку соціології як науки. Еволюціоністська теорія Г. Спенсера. Соціологічна концепція самогубства Е. Дюркгейма. Витоки української соціології. Соціологічна структура особистості. Соціометрія, особливості її застосування.

  шпаргалка [41,3 K], добавлен 15.02.2012

 • Предмет, об'єкт, закони і категорії соціології, її місце в системі гуманітарних наук. Пошуки ідеальної людської особистості та загального щастя. Ознаки та типологія суспільства. Соціальна стратифікація та мобільність. Категорії соціології праці.

  шпаргалка [66,2 K], добавлен 27.11.2010

 • Характеристика соціології як науки, що вивчає колективне поводження. Предмет та визначення соціологічних досліджень, історичний їх розвиток та основні фактори. Зв'язок соціології з іншими науками та їх вплив на дослідження різних соціальних зв'язків.

  реферат [23,8 K], добавлен 23.07.2010

 • Поняття, функції, задачі і структура соціології. Соціологічні закони: сутність, класифікація і типологізація. Місце соціології в системі наук про суспільство. Поняття та характерні особливості сучасного суспільства. Соціальний інститут і його динаміка.

  лекция [68,6 K], добавлен 27.12.2010

 • Становлення соціології права, історія виникнення і сучасний стан. Характеристика провідних шкіл соціології права. Місце суспільної думки у системі комплексного соціологічного забезпечення законотворчості. Соціальні функції права, напрямки розвитку.

  реферат [27,1 K], добавлен 11.07.2012

 • Соціологія в системі соціальних наук. Основні етапи історичного розвитку соціології. Соціологічні погляди Е. Дюркгейма. Етапи розвитку соціологічної думки в Україні. Методологічні підходи до вивчення суспільства в соціології. Метод експертних оцінок.

  курс лекций [74,0 K], добавлен 25.12.2014

 • Об’єкт та предмет соціології. Тенденції у визначенні предметного поля соціології. Становлення предметного поля історичної соціології. Використання історичного методу в соціології. Становлення соціології освіти як самостійної наукової дисципліни.

  реферат [49,4 K], добавлен 04.11.2014

 • Основні напрямки розвитку соціології в працях О. Канта, Е. Дюркгейма, М. Вебера. Структура та функції соціологічної системи знань. Вивчення її рівнів в залежності від глибини наукових узагальнень і масштабності відображення в поглядах і теоріях.

  контрольная работа [22,4 K], добавлен 01.04.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.