Специфіка соціальної роботи з сім'єю

Суть і зміст соціальної роботи з сім'єю, основні завдання такої роботи на сучасному етапі. Загальний огляд технології соціальної роботи з сім'єю високого соціального ризику в умовах дитячої поліклініки. Аналіз технології попередження проблем у сім'ї.

Рубрика Социология и обществознание
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 05.01.2011
Размер файла 56,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Дієвість самовиховання людини в подоланні його негативної поведінки має місце» коли він достатньо самокритичний, знос-овен до осмислення своїх дій, вчинків і їх наслідків, володіє методами і методиками самопізнання, самоврядування, цілеспрямованої роботи над собою. Особливо важливим виступає здатність людини управляти собою в критичних ситуаціях взаємодії з іншими людьми (напружених умовах обстановки), наказувати собі.

Висновки по 2 розділу

Таким чином, централізація роботи з дітьми з сімей групи соціальної риски в умовах амбулаторно-поліклінічної педіатричної ланки дозволить зробити ефективнішій роботу педіатрів з дітьми з асоціальних сімей. Це дозволить вирішити проблему спадкоємності між установами охорони здоров'я і іншими установами системи профілактики, зробить роботу планомірною, дасть можливість контролю і оцінки діяльності лікувально-профілактичних установ у взаємодіями з цими сім'ями[18,с.50].

Таким чином, розглянуті основні напрями соціально педагогічної діяльності по попередженню і подоланню поведінки дітей і підлітків. Кожен з приведених напрямів має свій потенціал у вирішенні проблеми. Успіх в справі попередження і подолання соціально-негативної поведінки молоді багато в чому залежить від того, в якому ступені всі викладені напрями знаходять реалізацію на практиці. Необхідне створення системи, що охоплює сім'ю, освітні установи, адміністративні органи, державні і недержавні центри по роботі з дітьми і підлітками» орієнтовані на турботу про дітей, на їх виховання, попередження подолання поведінки, що відхиляється.

Така діяльність застава благополучного розвитку дитини як особи, застава успішної реалізації сім'ї її виховної функції, а від виховання, отриманого в сім'ї, багато в чому залежить майбутнє всього суспільства і всієї країни.

Не дивлячись на складну кризову ситуацію, в якій опинилося сучасне суспільство сім'я повинна виконувати своє призначення, - залучати дітей до загальнолюдських життєвих цінностей, учити любові, душевній чуйності, співчуттю. Сприятливий сімейний клімат має величезне значення в профілактиці негативних соціальних явищ (пияцтво, наркоманія, проституція, самогубство і тому подібне)[21,с.10].

Висновки

Сім'я - це співтовариство людей, що стоїть на першому місці серед решти всіх співтовариств, що створюються людьми, оскільки вона найбільш природна, первинна по відношенню до всіх інших співтовариств, у тому числі і до народу і до держави, що дає сім'ї особливе місце серед цих співтовариств.

Дослідивши тему “Соціальна робота з сім'єю” можна сказати, що майже 89% сімей та молоді потребують допомоги психолога для того, що вирішити свої проблеми, з якими вони не в змозі опиратися, це розлучення, безпліддя та багато інших причин[21,с.12]. Під час написання курсової роботи були виконані практичні розв'язання питань стабілізації сім'ї, підготовка молоді до шлюбу, підготовка молодих (людей) батьків до виховання батьківських обов'язків і реалізація рекреативних потреб суспільства сім'ї, а також розкрито сутність соціальних проблеми, проведено дослідження інформації по соціальній проблемі, оцінено стан сім'ї, використані напрямки вирішення молодої сім'ї в сьогоднішніх умовах використавши методи і технології соціальної роботи, розкрито причини та вирішення проблем сім'ї за допомогою пропозицій щодо поліпшення сімейної політики. Сучасні економічні перетворення, демографічні проблеми, криза в політиці, культурі - все це відбивається на життєдіяльності сім'ї, при цьому поглиблюється її дезорганізація[6,с.36]. В Україні налічується 10,3 млн. молоді (віком від 15 до 28 років), що становить 19,1: загальної кількості населення. В країні мешкає 2 млн. 400 тис. молодих сімей, в яких народжується 80% усіх народжуваних в Україні дітей. Тобто 46,6% молодих сімей перебувають у шлюбі і хоча статистика недосконала і не встигає за кількістю розлучень, можна сказати, що 50% молодих перебуває у шлюбі (або була у шлюбі). Тому проблеми сім'ї у більшій мірі залежать від суспільства, допомоги та підтримки держави. Сім'я відіграє велику роль у сучасному суспільстві Життя кожної людини пов'язане з сім'ю. Сімейне життя - це великий екзамен у людей. Спосіб життя сім'ї багато залежить, від побуту, матеріального становища. Якщо є якісь відхилення, то треба уміти перебороти труднощі. Несерйозне відношення подружжя являється причиною достатнього багаточисленних розлучень. Готовність до шлюбного життя - це перш за все сформованість навичок, боротьбу з труднощами, яких як правило буде немало. На будь-якому життєвому шляху сім'ї. Таким чином виникнення сім'ї її розвиток та збереження є складним соціальним психологічним та біологічним явищем суспільства. Здорова сім'я - здорове суспільство[22,с.23]. Оцінка і моніторинг діяльності експериментальних ССПС доводить, що безпосереднє завдання -- подолання кризи в сім'ї з дітьми, запобігання розпаду сімей та інституціалізаціі дітей ССПС виконує успішно. Переваги діяльності ССПС * Розв'язання індивідуальних проблем дитини і сім'ї. * Діти залишаються в рідній сім'ї. * Покращується координація місцевих служб завдяки співпраці та проведенню спільних нарад. Збільшується доступ сімей до місцевих служб та установ. Сім'ї стають незалежнішими, зростають їхні доходи[25,с.106]. * Економляться державні кошти. * Сім'ї -- учасники проекту позитивно впливають на інші сім'ї в кризі. Незалежні експерти, котрі здійснювали зовнішнє оцінювання діяльності ССПС, не виявили ознак узалежнення сімей від цієї служби. Надані послуги були короткостроковими і допомогли сім'ям відновити впевненість в собі і здатність самостійно справлятися з проблемами.

Список використаних джерел

1. Україна. Кабінет Міністрів Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю: Постанова... 27 серп. 2004 р. № 1126 // Уряд. кур'єр. - 2004. - 10 верес. (№ 170). - С.11.

2. Азаpова Т.В. Інфоpмаційне забезпечення пpоцесу pішення соціальних пpоблем на місцевому pівні /Азаpова Т.В., Абpамов Л.К.; Ін-т соціокульт. менеджменту. - Кіpовогpад: [Полігp.-вид. центp "Імекс-ЛТД"], 2003. - 116 с.: іл., табл.

3. Актуальні пpоблеми теоpії і пpактики соціальної pоботи на межі тисячоліть /Ін-т вищ. освіти АПH Укpаїни, Деpж. центp соц. служб для молоді. - К., 2001-. Кн.1: [Cоціальна pобота] / [Андpущенко В.П., Бех В.П., Лукашевич М.П. та ін.; Редкол.: Андpущенко В. П. та ін.]. - 2001. - 341 с.

4. Андрієць В. Готуємо фахівців для соціальної роботи // Соц. робота в Україні: теорія і практика. - 2003. - № 2. - С.175 - 178.

5. Андрійчук О. Допомогти молоді - потурбуватись про майбутнє: [Діяльність центрів соціальних служб для молоді] // Соц. захист. - 2004. - № 4. - С.45 - 46.

6. Бpаун А. Супеpвізоp у соціальній pоботі: Супеpвізія догляду в гpомаді, ден. та стаціонаp. установах /А. Бpаун, А. Боуpн; [Пеp. з англ. Т. Семигіної]. - К.: Пульсаpи, 2003. - 239 с.

7. Балтянський М. "Чиї ми? А нічиї. Просто - самі свої": [Безпризорні діти, соціальні проблеми столиці] // Робітн. газета. - 2004. - 30 черв. - С.2.

8. Баранцова Т. Соціокультурна реабілітація молоді та дітей інвалідів: [Соц.робота з молоддю та дітьми із функціональними обмеженнями] // Соц.політика і соц. робота. - 2004. - № 1. - С.65 - 72.

9. Вайнола Р.Х. Соціальна pобота з підлітками та молоддю: Інфоpмаційно-аналітичний звіт за 2000 pік /Вайнола Р.Х., Пінчук І.М., Толстоухова С.В.; [Укp. деpж. центp соц. служб для молоді; За заг. С.В. Толстоухової]. - К.: УДЦССМ, 2001. - 145 с.: [6] іл.

10. Васильєв В. Модель ефективної діяльності та робота з кадрами у системі соціального захисту Дніпропетровської області // Соц. робота в Україні: теорія і практика. - 2003. - № 3. - С.82 - 95.

11. Грига І. Перша професійна школа соціальної роботи в Україні // Соц.робота в Україні: теорія і практика. - 2003. - № 2. - С.163 - 166.

12. Гуpов В.H. Социальная pабота школы с семьей. - М.: Пед. о-во России, 2003. - 190 с.

13. . Гуров В.Н. Кн. 1: [Соціальна робота] / [Андрущенко В.П., Бех В.П., Лукашевич М.П. та ін.; Редкол.: Андрущенко В.П. та ін.], 2001. - 341 с.

14. Дьяченко В. Реализация программ материальной поддержки молодежи - составная часть социальной политики Украины // Соц.робота в Україні: теорія і практика. - 2003. - № 4. - С.7 - 11.

15. Звєрєва І.Д. Соціальна робота з людьми з особливими потребами: Методичні матеріали для тренера // Практ. психологія та соц. робота. - 2002. - № 6. - С.33 - 46.

16. Кабаченко Н. Радикальні підходи у соціальній роботі: [Соціальна робота зазнала суттєвого впливу новітнії ідеологічних і політичних концепцій, соціальних рухів і суспільних тенденцій] /Н. Кабаченко, Семигіна Т. // Соц.політика і соц. робота. - 2004. - № 2. - С.112 - 121.

17. Клос Л. Медико-соціальні аспекти підготовки соціальних працівників у закладах професійної освіти: [Підготовка соціальних працівників] // Педагогіка і психологія проф. освіти. - 2004. - № 2. - С.144 - 152.

18. Ковальский Е. Сфера занятости и развитие предпринимательской деятельности молодежи // Соц.робота в Україні: теорія і практика. - 2003. - № 4. - С.49 - 53.

19. Козубовський В. До питання про можливості застосування британського досвіду соціальної роботи з дітьми та молоддю в Україні // Соц.політика і соц. робота. - 2003. - №3,4. - С.49-54.

20. Колотаевская Е. Становление и актуальные вопросы развития социальной педагогики в Украине // Соц. робота в Україні: теорія і практика. - 2003. - № 2. - С.178 - 185.

21. Кремень В. Освітянський простір і соціальна робота в Україні: концептуальні засади взаємовпливу // Соц. робота в Україні: теорія і практика. - 2003. - № 2. - С.5 - 11.

22. Левин Р. Основные исторические вехи формирования здорового образа жизни // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. - 2003. - № 4. - С.21 - 24.

23. Лукашевич М. Менеджмент соціальної роботи: сутнісні характеристики та функції // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. - 2003. - № 2. - С.81 - 98.

24. Лукашов С. Спеціалізовані соціальні служби підтримки сім'ї // Соц. робота в Україні: теорія і практика. - 2003. - № 2. - С.115 - 130.

25. Максименко Л.В. Современная семья: проблемы диагностики и коррекции взаимоотношений: [Криза сучасної родини у значній мірі пов'язана з тим, що не забезпечується підтримка психологічного комфорту її членів] // Наука і освіта. - 2004. - № 3. - С.106 - 109.

26. Мацкевич Ю.Р. Підготовка соціальних педагогів до роботи з людьми похилого віку: визначення проблеми // Наукові записки Ніжинського держ. пед. ун-ту ім. М. Гоголя. Сер. Психолого-педагогічні науки. - 2001. - № 2. - С.37 - 41.

27. Мигович І Чому Україні потрібен Закон "Про соціальну роботу": [Зв'язок соціальної роботи з соціальною політикою держави] /І. Мигович, Т. Семигіна. // Соц.політика і соц. робота. - 2004. - № 2. - С.2 - 13.

28. Hоpмативно-пpавове забезпечення діяльності центpів соціальних служб для молоді / [Упоpяд.: Толстоухова С.В. та ін.]; Деpж. центp соц. служб для молоді Деpж. ком. Укpаїни у спpавах сім'ї та молоді. - К., 2003-. Ч.1: Оpганізаційна діяльність. Робота з кадpами та деpжавна служба. Фінансово-господаpська діяльність. - 2003. - 761 с.: табл.

29. Овсянкіна Л. Соціально-педагогічний підхід до аналізу моральної самоактуалізації сучасної молоді: [Моральна актуалізація сучасної молоді] // Педагогіка і психологія проф. освіти. - 2004. - № 2. - С.121 - 131.

30. Панасюк М. Специфіка соціальної роботи в місцях позбавлення волі // Соц.політика і соц. робота. - 2002. - №2. - С.44-63.

31. Побірченко Н.С. Сутність соціальної роботи з сім'єю // Пед. вісн. - 2003. - № 4. - С. 5 - 7.

32. Проскура В. Соціальна робота з особами, які повернулися з місць позбавлення волі: [Проблема соціальної адаптації осіб, які повернулися з місць позбавлення волі] // Соц.політика і соц. робота. - 2005. - № 1. - С.20-30.

33. Сидоренко Ю. Сучасна українська сім'я як клієнт соціальної роботи // Соц. робота в Україні: теорія і практика. - 2003. - № 2. - С.98 - 104.

34. Сидоров В. Навчання практиці соціальної роботи в Україні: шлях до Європи // Соц.політика і соц. робота. - 2003. - №3,4. - С.15-26.

35. Социальная работа школы с семьей. - М.: Пед. о-во России, 2003. - 190 с.

36. Соціальна pобота з неповнолітніми, які пеpебувають у місцях позбавлення волі / [О.В. Беца, О.В. Вакуленко, І.М. Дубиніна та ін.; За pед. Синьова В.М.]; Деpж. центp соц. служб для молоді, Деpж. депаpтамент Укpаїни з питань викон. покаpань. - К., 2003. - 220 с.: табл. - (Довіpа і надія). - (Бібліотека соціального пpацівника).

37. Соціальна pобота молоді з обмеженою дієздатністю /Укp. деpж. центp. соц. служб для молоді; [За заг. pед. С.В. Толстоухової, І. М. Пінчук]. - К., 2000. - 183 с.

38. Соціальний працівник: професіоналізм, порядність, висока культура: [Підготовка фахівців із соціальної роботи] // Соц. захист. - 2003. - № 10. - С.39 - 41.

39. Тевлина В. Социальная работа в России в конце ХІХ - начале ХХ века // Вопросы истории. - 2002. - № 1. - С.116 - 124.

40. Теоpия и пpактика социальной pаботы на pубеже веков: Матеpиалы и науч. докл. I Междунаp. науч.-пpакт. конф., посвящ. 10-летию становления пpоф. соц. pаботы в России: [В 2 т.] /Упp. соц. защиты и дp. - Hовосибиpск: [ОГУ "Соцтехсеpвис"], 2001-. - (Социальная pабота). Т.2 / [Отв. pед. Ромм М.В.]. - 2001. -270 с.: табл.

41. Трубавина І. Соціальна робота з сім'єю за новим сімейним кодексом // Соц. захист. - 2004. - № 3. - С.39 - 40.

42. Чернецька Ю. Соціально-педагогічна взаємодія в умовах школи-інтернату // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. - 2003. - № 2. - С.109 - 115.


Подобные документы

 • Система методів і форм соціальної роботи з різними групами клієнтів являє собою специфічний інструментарій науково-практичних знань фахівців. Проблеми методології соціальної роботи. Процес, методи, властивості і технології роботи соціального працівника.

  реферат [22,1 K], добавлен 18.08.2008

 • Сутність методів і їх роль в практиці соціальної роботи. Вибір підходу до процесу соціальної роботи. Огляд способів, які застосовуються для збирання, обробки соціологічних даних у межах соціальної роботи. Типи взаємодії соціального працівника з клієнтами.

  курсовая работа [47,3 K], добавлен 29.03.2014

 • Соціальна робота належить до професій, які виникли й утверджуються з метою задоволення насущних потреб суспільства і його громадян. Місце соціальної роботи в сучасному суспільстві. Напрямки соціальної роботи. Світовий досвід соціальної роботи.

  реферат [19,0 K], добавлен 18.08.2008

 • Сутність соціальної роботи в системі громадського руху. Законодавчо-нормативна база соціальної роботи громадських організацій в Україні. "Червоний Хрест" - складова соціальної роботи в системі громадських рухів. Основні напрямки і форми соціальної роботи.

  дипломная работа [194,1 K], добавлен 19.11.2012

 • Інститут сім'ї в контексті соціології. Механізми соціальної захищеності сімей в суспільстві, що трансформується. Специфіка соціальної роботи з сім’єю. Роль центру соціальної служби у підтримці сімей. Особливості соціальної роботи з сім’єю закордоном.

  курсовая работа [73,4 K], добавлен 09.09.2014

 • Розгляд поняття, сутності та особливостей проблеми сімейних конфліктів. Характеристика сучасних сімейних стосунків. Ознайомлення зі змістом соціальної роботи з конфліктними сім'ями. Форми та методи соціальної роботи, основи використання технологій.

  дипломная работа [58,5 K], добавлен 19.08.2014

 • Зародження соціальної роботи ях фаху в індустріально розвинутих суспільствах на початку XX ст. Проблеми періодизації історії соціальної роботи. Передісторія виникнення соціальної роботи як фахової діяльності. Соціальна діяльність Нового часу.

  реферат [23,2 K], добавлен 18.08.2008

 • Історія виникнення поняття соціальної роботи, її сутність та особливості як фахової діяльності. Розвиток соціальної роботи в незалежній Українській державі як суспільного явища, її значення, необхідність та напрямки вдосконалення, аналіз перспектив.

  курсовая работа [86,5 K], добавлен 16.01.2014

 • Сім’я як об’єкт соціально-педагогічної діяльності. Напрямки сучасної сім’ї. Типологія та різновиди сімей, їх відмінні особливості. Загальні напрямки та зміст соціальної роботи із сім’єю. Технології роботи з молоддю, як підготовка до сімейного виховання.

  дипломная работа [68,9 K], добавлен 23.10.2010

 • Методологічні основи дослідження основних засад організації соціальної роботи з дітьми-інвалідами. Сутність, значення, специфіка та провідні напрямки організації соціальної роботи з дітьми-інвалідами. Організація соціальної реабілітації дітей-інвалідів.

  дипломная работа [48,8 K], добавлен 12.08.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.