Організація технічної експлуатації парку меліоративних і будівельних машин в умовах ПМК

Визначення річного режиму роботи парку машин. Розрахунок плану обслуговування і ремонту машин аналітичним і графічним способом. Організація роботи пересувних засобів ТО машин. Організація і технологія ТО і діагностування ходової частини автомобіля ГАЗ-53.

Рубрика Транспорт
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 27.03.2012
Размер файла 97,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

ЗМІСТ

Вступ

Вихідні дані

1.Визначення річного режиму роботи парку машин

2.Планування технічного обслуговування і ремонту парку машин

2.1 Розрахунок плану ТО і ремонту машин аналітичним способом

2.2 Розрахунок плану ТО і ремонту машин графічним способом

2.3 Розрахунок план-графіка ТО і ремонту машин на вересень місяць 2011 року

3.Організація ТО машин

4.Організація роботи пересувних засобів ТО машин

5.Розрахунок річної потреби в паливі та мастильних матеріалах

6.Організація і технологія ТО і діагностування ходової частини автомобіля ГАЗ-53

7.Охорона праці та безпека життєдіяльності при проведенні ТО машин

Використана література

ВСТУП

З розвитком в Україні ринкових відносин та запровадженням нових форм власності проходять докоріннім зміни виробничих відносин у сфері агропромислового комплексу. Вони стосуються і служби технічного сервісу, яка надає допомогу виробникам продукції у придбанні, експлуатації, обслуговуванні і ремонті машин і механізмів з боку заводів - виробників, ремонтно - обслуговуючих підприємств і торгово - постачальних організацій.

Під експлуатацією меліоративних і будівельних машин розуміють доцільність їхнього використання у виробничому процесі з метою забезпечення найбільшої продуктивності, поліпшення і полегшення умов праці при найменшій собівартості виконання робіт.

Технічна експлуатація являє собою комплекс заходів щодо ретельної підготовки машин до безперебійної роботи, технічного обслуговування і ремонту їх, безперервного постачання палива, мастильних та інших експлуатаційних матеріалів. Ці заходи проводять на основі планово - запобіжної системи технічного обслуговування і ремонту машин. Технічна експлуатація вивчається в курсі “Експлуатація меліоративних і будівельних машин”. Кожна землерийна машина призначена для виконання певних видів робіт. Якість виконання роботи багато в чому залежить від технічного стану машини. Під технічним станом машин розуміється сукупність схильних змін в процесі виробництва, експлуатації або ремонту властивостей машин (складових частин), що характеризується в певний момент часу її якістю, ознаками і параметрами, встановленими нормативно-технічною документацією.

Технічний стан машини, при якому вона здатна виконувати задані їй функції, зберігаючи значення показників в межах, встановлених нормативно-технічною документацією. називається працездатністю. Стан машини, при якому вона відповідає всім вимогам нормативно-технічної документації, прийнятий називати справним станом. При невідповідності хоча б одній з вимог нормативно-технічної документації машина вважається несправною. Порушення працездатності машини називають відмовою. Несправна машина може бути працездатною, але непрацездатна машина завжди несправна. Наприклад, якщо зламана клямка капота, машина несправна, але працездатна, а при виході з ладу насоса гідросистеми машина не тільки несправна але і непрацездатна.

Щоб машини були технічно справні і працездатні весь встановлений для роботи технічною документацією термін, необхідно з перших же днів введення в експлуатацію періодично очищати їх від пилу і грунту, підтягати кріплення деталей, регулювати і мастити складові частини, очищати всі фільтруючі елементи, заправляти їх паливом, охолоджуючій і робочими рідинами і оливами, замінювати робочі рідини і оливи і виконувати цілий ряд інших робіт. Комплекс робіт по підтримці справності або працездатності машин при їх використовуванні, зберіганні і транспортуванні називається технічним обслуговуванням. Проте в результаті поступового зношування окремих складових частин або всієї машини наступає такий момент, коли її працездатність вже неможливо підтримувати технічним обслуговуванням. Для відновлення працездатності або справності машин проводиться комплекс заходів, званий ремонтом.

Процес визначення технічного стану складових частин і машини в цілому з метою встановлення необхідності їх технічного обслуговування або ремонту, а також контролю якості виконання робіт називається технічним діагностуванням.

Цей курс є науковою дисципліною, яка вивчає використання , збереження і відновлення експлуатаційних властивостей машин. У ньому розглядається комплекс відновлювальних заходів, що забезпечують нормальний режим роботи машин в конкретних умовах прийнятого технологічного процесу, тривалу роботу і збереженість їх. Він безпосередньо пов'язаний з курсами, які вивчають будову і роботу двигунів внутрішнього згорання, тракторів і автомобілів та будівельних машин.

ВИХІДНІ ДАНІ

Так як курсовий проект виконується суто з навчальною метою для реального парку машин додаємо необхідні дані для планування ТО і ремонтів і заносимо їх в таблицю 1.

Таблиця 1.

Вихідні дані

пn

Назва і марка

машини

Кількість машиин

Фактичне напрацювання

на початок року, Нф (маш.год)

К-ть робочих днів

протягом року, Др., днів

Коефіцієнт внутрішньо - змінного використання

машин за часом КВ

Коефіцієнт змінності, КЗ

1

Екскаватор ЕО - 4112Б

3

5850

185

1,8

0,93

2

Екскаватор ЕО - 2621А

1

6750

178

1,8

0,93

3

Екскаватор ЕО - 5112А

2

7400

195

1,8

0,93

4

Бульдозер ДЗ - 42Г

3

2540

176

1,7

0,95

5

Скрепер ДЗ - 11П

1

5680

160

1,0

0,91

6

Екскаватор ЕТЦ - 202Б

2

3480

150

1,5

0,87

7

Кущоріз ДП - 24

3

4440

167

1,5

0,8

1. ВИЗНАЧЕННЯ РІЧНОГО РЕЖИМУ РОБОТИ ПАРКУ МАШИН

Річний режим роботи машин за часом розподіляє річний календарний час на дні роботи машини і дні , коли вона не працює з тих чи інших причин (святкові і вихідні дні; дні за рік , що витрачаються на перебазування машини з об'єкта на інший об'єкт; дні перерв за рік з метеорологічних умов; дні перерв у роботі за рік з організаційних причин; дні перерв за рік, що витрачаються на виконання періодичних ТО і ремонтів машин).

Річний режим (напрацювання машини на запланований рік) розробляється для конкретних умов експлуатації в організаціях, що використовують меліоративні і будівельні машини. Він визначається на кожну середньоспискову машину по кожній групі чи кожному виду машин. Розрахунки річного режиму роботи машин зводиться до визначення кількості годин (днів) роботи машин в рік (квартал) та кількості годин (днів) перерв у роботі по різних причинах.

Річний (квартальний) режим роботи машин чи кількість годин роботи машин на запланований рік визначається за формулою:

Тр = ДР · tзм · Кзм· Кв , год.,

де: ДР - кількість днів роботи машин протягом року;

tзм - тривалість зміни (8 годин);

Кзм - коефіцієнт змінності;

Кв - коефіцієнт внутрішньо змінного використання машин за часом.

Визначаємо річний режим роботи машин на запланований рік для:

екскаваторів ЕО - 4112Б

Тр = 180 · 8 · 1,8 · 0,93 = 2411 год.

екскаваторів ЕО - 2621А

Тр = 178 · 8 · 1,8 · 0,93 = 2330 год.

екскаваторів ЕО - 5112А

Тр = 195 · 8 · 1,8 · 0,93 = 2611 год.

бульдозерів ДЗ - 42Г

Тр = 176 · 8 · 1,7 · 0,95 = 2274 год.

скреперів ДЗ - 11П

Тр = 160 · 8 · 1,0 · 0,91 = 1165 год.

екскаваторів ЕТЦ - 202Б

Тр = 150 · 8 · 1,5 · 0,87 = 1566 год.

кущорізів ДП - 24

Тр = 167 · 8 · 1,5 · 0,80 = 1603 год.

2. ПЛАНУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТУ ПАРКУ МАШИН

Річний план технічного обслуговування (ТО) і ремонту машин складається по кожному господарському (інвентарному ) номеру для заданого парку машин на основі планового завантаження їх, норм періодичності виконання ТО і ремонтів з урахуванням відпрацьованих годин (виконаного об'єму робіт чи витраченого палива).

Цей план є основним документом, який дозволяє виявити потребу у робітниках, грошових засобах, агрегатах, матеріалах і запасних частинах.

Основними документами для розробки планів з ТО і ремонту машин є: формуляр (технічний паспорт машини); змінний рапорт машиніста; журнал обліку ТО і ремонтів машин; рекомендації по організації технічного обслуговування будівельних машин.

Вихідними даними для розрахунку річного плану ТО і ремонті машин є: технічний стан кожної машини на початок планового року (напрацювання машини від останнього капітального ремонту або з початку експлуатації ); планове напрацювання машини на рік (річний режим роботи); періодичність проведення ТО і ремонтів.

Періодичність проведення ТО і ремонтів встановлюємо згідно “Рекомендацій по організації ТО і ремонту будівельних машин”[3].

Потребу в ТО і ремонтах кожної машини у плановий період можна визначити аналітичним, графічним способом, методом номограм, а також при допомозі графіка - структури міжремонтного циклу згідно системи планово - запобіжних ТО і ремонтів машин (ПЗР).

Система ПЗР включає в себе: обкатку машин; періодичний технічний огляд машин; зберігання машин; технічне обслуговування машин (щозмінне, періодичне: ТО - 1, ТО - 2, ТО - 3, сезонне ТО); ремонти машин (К - капітальний ремонт, П - поточний ремонт).

Фактичне напрацювання з початку експлуатації для першої машини приведено у таблиці 1. Якщо машин у варіанті більше однієї то напрацювання кожної наступної машини визначаємо за формулою:

год,

де: Н1 - напрацювання першої машини;

і - порядковий номер даної марки машини 2, 3 … 5;

Нв - номер варіанта.

Визначаємо фактичне напрацювання з початку експлуатації для:

екскаваторів ЕО - 4112Б :

з інв. № 2: Нф2 = 5850 + 10 · 2 · 6 = 5970 год.;

з інв. № 3: Нф3 = 5970 + 10 · 3 · 6 = 6030 год.

Так як завантаження на машини протягом календарного року не рівномірне, враховуючи осінньо - зимовий період експлуатації, ТО і напрацювання в 1 і 4 кварталах буде менше. Враховуючи ці обставини розподілимо напрацювання на запланований рік у відсотках таким чином:

1-й квартал - 15%

2-й квартал - 30%

3-й квартал - 30%

4-й квартал - 25%

Напрацювання на місяць - 1/3 квартального напрацювання.

2.1 РОЗРАХУНОК ПЛАНУ ТО І РЕМОНТУ МАШИН АНАЛІТИЧНИМ СПОСОБОМ

Аналітичний спосіб заснований на визначенні кількості ТО і ремонтів машин за допомогою формул. Вони мають такий вигляд:

кількість капітальних ремонтів

кількість поточних ремонтів

кількість ТО - 2

кількість ТО - 1

де: Нф.к , Нфп , Нф. ТО-2 , НФ. ТО-1 - фактичне напрацювання машини на початок планового року з часу проведення останнього, відповідно, капітального поточного ремонту, технічного обслуговування №2 та №1 або з початку експлуатації.

Нпл - напрацювання машини у запланованому році;

Пк , Пп , ПТО-2 , ПТО-1 - відповідно періодичність проведення капітального, поточного ремонту, технічного обслуговування № 2 та № 1.

Визначаємо кількість ТО і ремонтів машин для екскаватора ЕО - 4112Б з інв. №1:

кількість капітальних ремонтів

шт.;

кількість поточних ремонтів :

1шт.;

Кількість технічних обслуговувань ТО-2 :

;

кількість технічних обслуговувань ТО-1 :

.

Таблиця 2.2

Норми періодичності , тривалість і тудоємкість проведення ТО і ремонтів машин

п/п

Назва і марка

машини

Вид ТО і ремонту

Періодичність проведення

год.

Термін проведення одного то чи ремонту,

днів

Трудоємкість виконання одного ТО чи ремонту

л.год

1

2

3

4

5

6

1

Екскаватор

ЕО - 4112Б

К

П

ТО-2

ТО-1

7680

960

240

60

23,0

11,0

1,0

0,3

1650

800

28

6

2

Екскаватор

ЕО - 2621А

К

П

ТО-2

ТО-1

5760

960

240

60

11,0

7,0

0,5

0,2

650

450

7

3

3

Екскаватор

ЕО - 5112А

К

П

ТО-2

ТО-1

8640

960

240

60

30,0

13,0

1,0

0,4

2400

960

38

8

4

Бульдозер

ДЗ - 42Г

К

П

ТО-2

ТО-1

5760

960

240

60

12,0

6,0

0,5

0,2

730

380

10

4

5

Скрепер

ДЗ - 11П

К

П

ТО-2

ТО-1

6000

1000

500

100

16,0

6,0

1,0

0,3

1100

340

30

6

6

Екскаватор

ЕТЦ - 202Б

К

П

ТО-2

ТО-1

5760

960

240

60

11,0

4,0

1,0

0,2

800

310

16

4

7

Кущоріз

ДП - 24

К

П

ТО-2

ТО-1

4800

960

240

60

14,0

7,0

0,8

0,2

790

425

16

5

Для тих машин, які мають в запланованому році капітальний ремонт необхідно визначити порядковий номер місяця, в якому повинен проводитись цей ремонт за формулою:

Визначаємо місяць постановки на капітальний ремонт для:

екскаватора ЕО - 4112Б з інв. №1:

(вересень).

екскаватора ЕО - 4112Б з інв. №2:

(вересень).

екскаватора ЕО - 4112Б з інв. №3:

(вересень).

бульдозер ДЗ - 42Г з інв. №7:

(травень).

скрепер ДЗ - 11П з інв. №9:

(вересень).

скрепер ДЗ - 11П з інв. №10:

(червень).

скрепер ДЗ - 11П з інв. №11:

(квітень).

2.2 РОЗРАХУНОК ПЛАНУ ТО І РЕМОНТУ МАШИН ГРАФІЧНИМ СПОСОБОМ

Для визначання кількості ТО і ремонтів графічним способом необхідно для кожної машини побудувати графік планового напрацювання зростаючим чином (на одному графіку наносимо криві напрацювання всіх машин однієї групи). По вісі абсцис відкладаємо час роботи машин в робочих днях по місяцях , а по вісі ординат - напрацювання машини в годинах і одночасно наносимо періодичність проведення ТО і ремонтів.

Мал. 1. Графік планового напрацювання скрепера ДЗ - 11 П з інв. №10

ТО-1

6300

ТО-1

6200

ТО-1

6100

К

6000

ТО-1

5900

ТО-1

5800

ТО-1

5700

ТО-1

5600

ТО-2

5500

ТО-1

5400

ТО-1

5300

ТО-1

5200

ТО-1

5100

П

5000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ТО-1

10

ТО-2

1

П

0

К

1

Початок кривої беремо із точки на вісі ординат, що відповідає напрацюванню машини на початок планового року.

Необхідну кількість ТО і ремонтів визначаємо в точках перетину кривої зростаючого напрацювання з горизонтальними лініями відповідних видів ремонтів і ТО. Для знаходження термінів початку їх проведення із точок перетину опускаємо перпендикуляри на вісь абсцис у відповідні комірки. Поточний ремонт машин на базі тракторів із двигунами тракторного типу співпадає по періодичності з ТО - 3 , тому вони виконуються одночасно.

2.3 РОЗРАХУНОК ПЛАН - ГРАФІКА ТО І РЕМОНТУ МАШИН НА КВІТЕНЬ МІСЯЦЬ 2009 РОКУ

Місячний план-графік ТО і ремонту машин розраховується на запланований місяць на основі змінного рапорту машиніста, журналу обліку ТО і ремонтів, формуляра машини або річного плану ТО і ремонту машин. Він включає в себе види робіт, що виконуються у господарстві з ТО і ремонту машин. У плані-графіку по кожному інвентарному номеру машини наводяться кількість годин, відпрацьованих нею до початку місяця, після відповідного ремонту або ТО, планове напрацювання на місяць і дата проведення ТО або ремонту. Тривалість перебування машини на ТО або в ремонті встановлюємо згідно з середніми нормативними даними, наведеними в рекомендаціях по організації технічного обслуговування і ремонту машин [3].

Місячний план-графік ТО і ремонту машин встановлює дату, коли буде поставлена кожна машина на ТО або ремонт і тривалість перебування машин на ТО або ремонті у днях. План-графік затверджує керівник організації і доводить його до відома робітників пересувних засобів ТО і стаціонарних майстерень, а також машиністам.

Порядковий номер робочого дня місяця в який машину ставимо на ТО або ремонт визначаємо тільки для тих видів ТО і ремонтів, що зустрічаються протягом місяця по формулі:

де: Крд - кількість робочих днів протягом місяця;

П - періодичність проведення ТО і ремонту;

Визначаємо порядковий номер робочого дня місяця для:

екскаватора ЕО - 4112Б з інв. №1:

день;

день;

день;

день.

На 2-й робочий день необхідно виконати ТО-2, 8-го, 13-го, 19-го робочого дня необхідно виконати ТО - 1.

Таблиця 2.3

План ТО і ремонтів на 2009 рік.

Інв. № машини

Назва і марка (індекс) машини

Фактичне напрацювання, год.

Напрацювання в запланованому році, год.

Кількість ТО і ремонтів у запланованому році

З початку експлуатації

З часу проведення

К

П і ТО-3

ТО-2

ТО-1

К

П і

ТО-3

ТО - 2

ТО - 1

Кількість

Місяць проведення

1

Екскаватор ЕО - 4112Б

2

Екскаватор ЕО - 4112Б

3

Екскаватор ЕО - 4112Б

4

Екскаватор ЕО - 5112А

5

Екскаватор ЕО - 5112А

6

Екскаватор ЕО - 5112А

7

Бульдозер ДЗ - 42Г

8

Скрепер ДЗ - 20В

9

Скрепер ДЗ - 11П

10

Скрепер ДЗ - 11П

11

Скрепер ДЗ - 11П

12

Екскаватор ЕТЦ - 202Б

13

Екскаватор ЕТЦ - 202Б

14

Кущоріз ДП - 24

15

Кущоріз ДП - 24

Таблиця 2.1

Вихідні дані для розрахунку річного плану та план - графіка ТО і ремонту машин на липень місяць 2009 р.

Інв. № машини

Назва і марка машини

Фактичне напрацювання з початку експлуатації, Нф, год

Напрацювання на запланований рік, Нпл, год.

Розподіл річного напрацювання по кварталах

Фактичне напрацювання з початку експлуатації на початок місяця, Нф, год

Напрацювання на місяць, Нпл, год

1кв.

2кв.

3кв.

4кв.

15 %

30 %

30 %

25 %

1

Екскаватор ЕО - 4112Б

2

Екскаватор ЕО - 4112Б

3

Екскаватор ЕО - 4112Б

4

Екскаватор ЕО -5112А

5

Екскаватор ЕО -5112А

6

Екскаватор ЕО -5112А

7

Бульдозер ДЗ - 42Г

8

Скрепер ДЗ - 20В

9

Скрепер ДЗ - 11П

10

Скрепер ДЗ - 11П

11

Скрепер ДЗ - 11П

12

Екскаватор ЕТЦ - 202Б

13

Екскаватор ЕТЦ - 202Б

14

Кущоріз ДП - 24

15

Кущоріз ДП - 24

Таблиця 2.4

План - графік ТО і ремонтів на липень місяць 2009 року

Інв. № машини

Назва і

марка машини

Фактичне напрацювання на

початок місяця, год.

Планове напрацювання.

на місяць, год.

Робочі числа місяця і види ТО і ремонтів

З початку

експлуатації.

З часу проведення

1

2

3

6

7

8

9

10

13

14

15

16

17

20

21

22

23

24

27

28

29

30

31

К

П і ТО-3

ТО-2

ТО-1

1

ЕО-4112Б

2

ЕО-4112Б

3

ЕО-4112Б

4

ЕО-5112А

5

ЕО-5112А

6

ЕО-5112А

7

ДЗ-42Г

8

ДЗ-20В

9

ДЗ-11П

10

ДЗ-11П

11

ДЗ-11П

12

ЕТЦ-202Б

13

ЕТЦ-202Б

14

ДП-24

15

ДП-24

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТО МАШИН

Технічне обслуговування, діагностування і поточні ремонти машин виконується силами організацій на базі особистих ремонтно-механічних майстерень (РММ) або стаціонарних постів технічного обслуговування (СПТО) і пересувними засобами ТО і діагностування. При цьому поточні ремонти рекомендується виконувати силами і засобами РММ або СПТО.

ТО-1 та ТО-2 машин, які щоденно повертаються на базу, виконуються силами РММ або СПТО організації, а машин з обмеженими транспортними можливостями - за допомогою пересувних засобів ТО і діагностування машин на місці роботи машин.

Капітальні ремонти виконуються на ремонтно-механічних заводах (РМЗ).

На практиці при експлуатації меліоративних і будівельних машин застосовуються такі форми організації робіт: централізована, частково централізована і децентралізована.

Централізована форма технічного обслуговування полягає в тому, що всі технологічні операції технічного обслуговування і потокового ремонту виконують бригади робітників високої кваліфікації під керівництвом інженерно-технічного персоналу. Таким чином, при цій формі обслуговування машиністи машин повністю вивільнені від таких робіт.

Звичайно при централізованому обслуговуванні обслуговується одночасно декілька машин. У зв'язку з цим певне значення має правильність розташування машин, що входять до технологічного комплекту. У цьому випадку основну увагу слід приділяти мало мобільним машинам, які повинні залишатись на місці

роботи. Навколо них потрібно сконцентрувати інші машини комплекту. Найдоцільнішою є колова та лінійна схеми розміщення машин при їх обслуговуванні пересувними засобами.

Різновидом централізованого обслуговування є проведення робіт спеціалізованими ланками. Суть спеціалізації полягає в тому, що ланки здійснюють роботи лише з технічного обслуговування певних видів або марок машин, а кожний із членів ланки при цьому виконує за допомогою виділених йому засобів механізації встановлені однотипні види робіт, складність яких відповідає його кваліфікації.

Частково централізована форма організації технічного обслуговування характеризується тим, що щозмінне обслуговування виконують машиністи, які закріплені за даними машинами, а періодичні технічні обслуговування і потоковий ремонт - спеціалізовані бригади робітників. Недоліками розглянутої системи планово-запобіжного технічного обслуговування і ремонту;зменшення робочого часу машини в результаті її простою при технічному обслуговуванні; значне, порівняно з плановими нормами, підвищення трудових затрат на робочі операції в зв'язку з немеханізованим їх виконанням; складність здійснення потрібного контролю за роботами з технічного обслуговування і потокового ремонту.

Таблиця 3.1

Організація технічного обслуговування і ремонту машин в господарстві

№ П/П

Назва і марка машини

Вид ТО і рем.

К-сть ТО і ремонтів

Виконуються силами

АТО

СПТО, РММ

РМЗ

1

Екскаватор

ЕО - 4112Б

К

П

ТО-2

ТО-1

2

Екскаватор

ЕО - 5112А

К

П

ТО-2

ТО-1

3

Бульдозер

ДЗ - 42Г

К

П

ТО-2

ТО-1

4

Скрепер

ДЗ - 20В

К

П

ТО-2

ТО-1

5

Скрепер

ДЗ - 11П

К

П

ТО-2

ТО-1

6

Екскаватор

ЕТЦ - 202Б

К

П

ТО-2

ТО-1

7

Кущоріз

ДП - 24

К

П

ТО-2

ТО-1

Децентралізована форма технічного обслуговування характеризується тим, що всі види робіт виконуються машиністами машин. Спеціалізовані бригади виконують лише потоковий ремонт машин. Недоліки такого технічного обслуговування такі, як і при частково централізованій формі. Крім того, при такій формі обслуговування значно збільшуються простої машини обслуговуванні. Децентралізована форма в організації технічного обслуговування не в змозі забезпечити потрібний сучасний рівень технічного обслуговування і тим більше його якість, оскільки машиністи які є основними виконавцями робіт, не мають достатньої кваліфікації і необхідних засобів механізації.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПЕРЕСУВНИХ ЗАСОБІВ ТО МАШИН

Організація роботи пересувних засобів ТО машин у господарстві зводиться до визначення об'єму їх роботи, визначення середньорічної кількості спеціалізованих ланок та вибору агрегатів технічного обслуговування (АТО).

Об'єм роботи АТО залежить від форми організації ТО і ремонту машин у господарстві. Середньорічну кількість спеціалізованих ланок розраховуємо по формулі:

де: ТАТО - сумарний об'єм роботи АТО , люд. Год;

Р1 - число робітників, постійно працюючих в ланці;

у - коефіцієнт, що враховує час витрачений постійними робітниками ланки на допоміжні роботи, у = 0,5…0,7;

Р2 - число машиністів, що приймають участь у ТО машини;

ФР - номінальний фонд робочого часу робітника, люд. Год;

СН - коефіцієнт що враховує нерівномірність постановки машини на ТО і виконання робіт не передбачених ТО, СН = 0,7…0,85.

год.

Де: dК , dСВ , dВ - число календарних, святкових і вихідних, відпускних днів відповідно за плановий період;

tЗМ - тривалість зміни, год.

КР - коефіцієнт, що враховує втрати часу по хворобі та інших поважних причинах .

ФР = [ 365 - (110+ 24)] ? 8 ? 0,97 = 1792 год.

Таблиця 4.1

Об'єм робіт агрегатів технічного обслуговування

№ п/п

Назва марка машини

Вид

ТО

Кіль -

Кість

ТО

Трудоємкість

одного ТО

л - год.

Трудоємкість

всіх

ТО

л - год.

1

Екскаватор ЕО - 4112Б

ТО-2

23

28

644

ТО-1

92

6

552

2

Бульдозер ДЗ - 42Г

ТО-2

8

10

80

ТО-1

32

4

128

3

Скрепер ДЗ - 20В

ТО-2

4

18

72

ТО-1

13

6

78

4

Екскаватор ЕТЦ - 202Б

ТО-2

10

16

160

ТО-1

37

4

148

5

Кущоріз ДП - 24

ТО-2

11

16

176

ТО-1

41

5

205

6

Екскаватор ЕО - 5112А

ТО-2

23

38

874

ТО-1

89

8

712

3829

Приймаємо один агрегат ТО АТО-2 і приводимо його технічну характеристику.

Технічна характеристика АТО - 9966 ГОСНИТИ.

Основні дані

Марка автомобіля ГАЗ - 66

Місткість, дм3(л) для:

- води 500

- дизельного палива 500

- оливи для дизельних двигунів 175

- оливи для карбюраторних двигунів 175

- трансмісійної оливи175

- солідолу 20

- промивної рідини175

- відпрацьованої промивної рідини 80

- відпрацьованих нафтопродуктів 80

- бензину30

КомпресорСО - 7А

Солідолонагнітач пневматичнийОЗ - 1153А

Швидкість , км/годдо 35

Кількість обслуговуваних машин, шт .25- 30

Маса з наповненими місткостями, кг 5640

5. РОЗРАХУНОК РІЧНОЇ ПОТРЕБИ В ПАЛИВІ ТА МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛАХ

Річні заявки на нафтопродукти складають по видах і марках, а потребу в них визначають розрахунками на основі складу і плану роботи машинного парку, плану ТО і ремонту машин, планових затверджених норм витрат палива і мастильних матеріалів.

Таблиця 5.1.

Розрахунок потреби в дизельному паливі на 2009 рік

п/п

Назва і марка

машини

Кількість машин

Напрацювання у

запланованому році, год

Норма витрати палива на годину, кг

Річна потреба в дизельному паливі, кг

1

Екскаватор ЕО - 4112Б

3

2490

8,1

60507

2

Екскаватор ЕО - 5112А

3

2397

9,1

65438

3

Бульдозер ДЗ - 42Г

1

2532

6,2

15698

4

Скрепер ДЗ - 20В

1

1077

10,3

11093

5

Скрепер ДЗ - 11П

3

1121

19,2

64569

6

Екскаватор ЕТЦ - 202Б

2

1482

4,8

14227

7

Кущоріз ДП - 24

2

1651

10,3

34010

Всього

265542

Планові норми витрат палива на основі роботи виражають в кілограмах за годину роботи машини або на одиницю об'єму виконаної роботи. Встановлюють їх територіальні головні управління по будівництву з врахуванням місцевих кліматичних умов, видів робіт, внутрішньо змінного використання машин за часом, потужності і т. п.

Норми витрат бензину на запуск пускового двигуна і мастильних матеріалів, для машин з двигунами внутрішнього згорання встановлюють в процентному відношенні від норми витрати основного палива і вони приведені у [4] та таблиці 5.2.

В курсовому проекті при визначенні річної потреби в паливі на виконання основних робіт виходимо із норм витрат палива на одну годину роботи машини [4] , а також із технічних характеристик машин.

Для розрахунку річної потреби в паливо - мастильних матеріалах (ПММ) на виконання основних робіт використовуємо розрахункові таблиці.

Таблиця 5.3

Зведена відомість потреби в паливі та мастильних матеріалах

№ п/п.

Назва ПММ

Всього

В тому числі по кварталах

1

2

3

4

15%

30%

30%

25%

1

Дизельне паливо

265542

39831

79662

79662

66385

2

Бензин

2170

325

651

651

542

3

Дизельна олива

15030

2254

4509

4509

3757

4

Автол

1356

203

406

406

339

5

Трансмісійна олива

6305

7250

1891

1891

1576

6

Індустріальна олива

980

147

294

294

245

7

Солідол

3310

496

993

993

827

8

Графітна мазь

1916

287

574

574

479

9

Канатна мазь

1763

264

528

528

440

10

Гас

2092

313

627

627

523

Мал. 2. Графік завезення дизельного палива

Q,

тис. Кг.

80

80000

79662

79662

70000

66385

60000

50000

40000

39831

30000

20000

10000

Квартали

1

2

3

4

6. ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ ТО І ДІАГНОСТУВАННЯ МУФТИ ЗЧЕПЛЕНЯ ТРАКТОРА ДТ - 75

Технічне обслуговування механізму газорозподілу складається з періодичного огляду, підтримання герметичності спряження «клапан-сідло», перевірки і, при необхідності, встановлення потрібних величин теплових зазорів між бойками коромисел та стержнями клапанів, регулювання декомпресійних механізмів (при їх наявності).

Навіть незначне порушення герметичності спряження «клапан-сідло» призводить до погіршення роботи двигуна: зниження потужності, підвищення витрати палива, обгоряння й виходу з ладу клапанів.

Притирання клапанів до сідел виконують у такій послідовності:

знімають головку циліндрів двигуна, очищають її від масла й нагару. Щоб при складанні клапани обов'язково повернулися на свої місця, на їх тарілки ставлять мітки;

виймають клапани з головки, старанно очищають їх та сідла від нагару, промивають в гасі та оглядають. Якщо тарілки й стержні клапанів не покороблені та відсутні прогари на фасках клапанів і сідлах, відновлення герметичності можливе шляхом притирання. При наявності вказаних дефектів клапани замінюють новими, а сідла -- шліфують;

- очищають впускні та випускні канали в головці циліндрів і промивають дизельним паливом;

- наносять на фаску клапана тонкий шар пасти ГОИ чи притиральної мазі, змащують стержень моторним маслом і повертають клапан на його робоче місце;

- за допомогою спеціального пристрою чи ручного дрилю з присоском повертають клапан за годинниковою стрілкою на 1/3 оберта, а потім в протилежному напрямку на 1/4 оберта (легко натискуючи на тарілку клапана). Притирати круговими рухами не можна. Періодично піднімаючи клапан і наносячи на фаску нові дози пасти продовжують притирання до тих пір, поки на фасках клапана й сідла не з'явиться суцільний матовий поясок шириною не менше 1,5 мм;

- після закінчення притирання клапани й сідла промивають в гасі та витирають насухо;

- установлюють клапани разом з пружинами на робочі місця;

- перевіряють герметичність сполучення «клапан-сідло». Для цього потрібно залити гас у впускні та випускні канали (по черзі) і витримати його там протягом 2 хв. Відсутність витікання свідчить про достатню ТО-2. Роботи слід виконувати на холодному двигуні.

Під час кріплення кришок головок циліндрів після закінчення регулювальних робіт треба прослідкувати, щоб ущільнювальні прокладки не мали пошкоджень і були правильно розміщені для запобігання підтікання масла з-під кришок.

Таблиця 5.2

Розрахунок потреби в паливо - мастильних матеріалах на 2009рік.

пп

Назва і марка

машини

Річна потре

ба в дизель

ному

паливі, кг

Бензин

Дизельне масло

Автол

Трансмісійне масло

Індустріальне масло

Солідол

Графітна мазь

Канатна мазь

Гас

%

кг

%

кг

%

кг

%

Кг

%

кг

%

кг

%

кг

%

кг

%

кг

1

Екскаватор

ЕО - 4112Б

60507

1,0

605

6,3

3811

0,6

363

2,5

1512

0,4

242

1,2

726

1,0

605

1,4

847

0,9

544

2

Екскаватор

ЕО - 5112АА

65438

1,0

654

6,3

4122

0,6

392

2,5

1635

0,4

261

1,2

785

1,0

654

1,4

916

0,9

588

3

Бульдозер

ДЗ - 42Г

15698

1,5

235

5,4

847

0,5

78

1,3

204

0,25

39

1,3

204

0,7

109

4

Скрепер

ДЗ -20В

11093

1,5

166

5,0

554

0,4

44

2,5

277

0,35

38

1,3

144

0,6

66

0,7

77

5

Скрепер

ДЗ -11П

64569

5,0

3228

0,4

258

2,5

1614

0,35

225

1,3

839

0,6

387

0,7

451

6

Екскаватор

ЕТЦ - 202Б

14227

5,4

768

0,6

85

1,5

213

0,4

56

1,2

170

0,6

85

7

Кущоріз ДП24

34010

1,5

510

5,0

1700

0,4

136

2,5

850

0,35

119

1,3

442

0,6

204

0,7

238

265542

2170

15030

1356

6305

980

3310

1916

1763

2092

Операційно-технологічна карта ТО і діагностування муфти щеплення трактора ДТ - 75

Загальна трудомісткість

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА № 1

п/п

Найменування

і зміст робіт операцій

Місце виконання операцій

Число місць точок обслу-говування

Трудомісткість л/год.

Прилади, інструмент, пристосування модель, тип, код,

фірма

Технічні вимоги

і вказівки

ТО - 2

1.

Перевірити і при необхідності відрегулював-

Клапанний

6

Слюсарний набір

Зазор повинен бути 0, 5 мм на прогрі -

ти зазори між стержнями клапанів і коро-

механізм

ПИМ. Набір щурів.

тому дизелі, температура охолоджую-

мислами.

чої рідини повинна бути не більше 700С

2.

Перевірити пружність клапанних пружин

Клапанний

6

Прилад КИ-723

Номінальне зусилля пружин 660 -740Н

механізм

При зусиллі стиснення пружини мен -

ше 570Н необхідно її замінити чи під -

класти під неї прокладку.

3.

Підтягнути кріплення стійок осей короми-

Клапанний

6

Динамометричний

Момент затяжок гайок кріплення

сел.

механізм

ключ

стійок осей коромисел 60 - 80 Нм.

4.

Підтягнути кріплення головки циліндрів

Шпильки

16

Динамометричний

Гайки підтягувати рівномірно розпочи-

головки

ключ

наючи з центральних, а потім навхрест

за 3 - 4 прийоми.

Момент затяжки 220 - 240 Нм.

Перевірив

Олійник О.

Лист

Розробив

Тетерюк П.

1

Лист

2

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Н. Контроль

№ п/п

Найменування

і зміст робіт операцій

Місце виконання операцій

Число місць

точок обслу-говування

Трудоміст-

кість л/год.

Прилади, інструмент, пристосування модель, тип, код, фірма

Технічні вимоги

і вказівки

ТО - 3

5.

Зняти головку циліндрів, розібрати кла -

Клапанний

Всі

Слюсарний набір

Притирати мастикою із сумішшю

панний механізм і притерти клапани.

механізм

ПИМ

мікропорошку М20 з дизельною оли-

вою до утворення матової рівної кі-

льцевої смужки шириною не менше

1,5 мм. Після збирання клапанного

механізму залити гасу впускні клапа -

ни і на протязі 3 хв підтікань не по -

винно бути.

6.

Зібрати клапанний механізм. Затягти гайки

Клапанний

6

Слюсарний набір

Гайки кріплення головки блока ци -

кріплення головки блока циліндрів, відрегу-

механізм

ПИМ. Набір щупів.

ліндрів затягують. Момент натягу

лювати зазори між стержніями клапанів і

Динамометричний

157 - 177 Нм. Зазор між бойками ко-

бойками коромисел.

ключ

ромисел і стержнями клапанів пови-

нен бути 0,50мм.

Перевірив

Олійник О.

Лист

Розробив

Тетерюк П.

2

Лист

2

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Н. контроль

7. ОХОРОНА ПРАЦІ І БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ТО МАШИН
Основне правило безпеки при технічному обслуговуванні полягає в такому. Всі роботи, за винятком тих, виконання яких можливе лише при працюючому двигуні (прослухування, регулювання тощо), потрібно проводити лише після повної зупинки машини і виключення двигуна. Начіпне знаряддя необхідно опустити на землю або спеціальну підставку. Під час проведення технічного обслуговування біля машини не повинно бути сторонніх осіб.
Забороняється заводити перегрітий двигун, знаходитися під машиною при працюючому двигуні і піднятим робочим органом (відвалом, ковшом, заслінкою), утримуваним гідроциліндром або канатом. При виконанні робіт під робочим органом необхідно поставити надійний упор і заглушити двигун.
Не допускаються до управління машинами сторонні особи. Мити машину гарячою водою слід в брезентових рукавицях, а для очищення її і складових частин від пилу і грунту використовувати шкрябання, щітки. Використання сучасних засобів технічного обслуговування машинно-тракторного парку дає можливість значно поліпшити умови праці, механізувати трудомісткі роботи. Проте оснащення станцій, пунктів технічного обслуговування і пересувних засобів складним обладнанням, приладами і пристроями підвищує вимоги до обслуговуючого персоналу як з експлуатації обладнання, так і з охорони праці. Всі робітники, зайняті технічним обслуговуванням машин, повинні добре знати правила техніки безпеки, охорони праці і суворо їх виконувати.

Для запобігання випадкам виробничого травматизму, отруєння, виникненню вогнищ до роботи з стаціонарними і пересувними засобами технічного обслуговування допускаються особи, які пройшли спеціальну підготовку по влаштуванню і правилах експлуатації цих засобів, а також з техніки безпеки і протипожежних заходів.

Під час огляду потрібно уникати доторкання до нагрітих частин машин, обладнання двигуна. Очищати двигун слід лише після того, як він охолоне.

Зовнішнє очищення і миття машини слід проводити тільки на спеціально обладнаному майданчику. При цьому робітник обов'язково повинен надівати захисні окуляри, фартух, рукавиці і гумові чоботи. Для очищення від бруду не

обхідно користуватись скребками. Гарячий водяний струмінь має температуру 80°С, а пароводяний -- 100°С, тому неуважність під час миття може призвести до опіків. Категорично забороняється перебувати у зоні дії водяного струменя, а також спрямовувати струмінь води у бік, де перебувають люди. Для запобігання забрудненню очей, травм потрібно очищати масляний і водяний радіатори та інші складові частини струменем стиснутого повітря у захисних окулярах і рукавицях, причому струмінь повітря спрямовувати від себе.

При проведенні паливно- і маслозаправних робіт слід пам'ятати, що нафтопродукти мають ряд специфічних властивостей, які потребують особливо уважного виконання правил техніки безпеки і протипожежних заходів. Внаслідок внутрішнього тертя рідин, тертя об стінки трубопроводів та ємності під час перекачування, відпуску і транспортування у нафтопродуктах утворюються і нагромаджуються заряди статичної електрики. Тому ті частини установок, де можуть нагромаджуватись заряди, потрібно надійно заземлювати.

Заправляти місткості і баки машин паливом і маслом потрібно лише закритим способом за допомогою рукавів і роздавальних кранів.

При заправці відстань між машинами повинна бути не менше 3 м. Не можна проводити регулювальні роботи і усувати несправності у машин, які розміщені ближче як 15 м від поста заправки. Під час грози заправку машини паливом слід припинити.

При використанні маслозаправного обладнання необхідно контролювати справність запобіжних пристроїв, кришок горловин баків. Працювати на установках з несправними запобіжними клапанами, кришками, що мають неповну кількість кріпильних деталей, не дозволяється. Категорично забороняється створювати у баках установок тиск, що перевищує допустимий, знімати кришки з горловин баків і бункера для мастильного матеріалу при надлишковому тиску в них.

Для всіх механізаторів, машини яких обслуговуються пересувними агрегатами, не рідше одного разу на рік повинен проводитись інструктаж з будови агрегатів, правил їх експлуатації, безпечних і правильних прийомів робіт, техніки безпеки і протипожежних заходів. Оскільки на агрегатах встановлені місткості для нафтопродуктів, а також ресивери для стиснутого повітря, що працюють під тиском від 0,2 до 1,0 МПа, необхідно сурово додержувати правил влаштування і безпечної експлуатації судин, що працюють під тиском. Згідно з цими правилами до експлуатації судин допускаються особи, що досягли 18 років, пройшли медичний огляд, виробниче навчання, перевірку знань кваліфікаційною комісією та інструктаж з безпечного обслуговування цих судин, мають посвідчення за підписом голови комісії. Періодична перевірка знань персоналу з обслуговування агрегатів повинна здійснюватись не рідше ніж через рік. Оцінку знань і дату перевірки записують у спеціальний журнал за підписом особи, яка проводила перевірку.

технічне обслуговування ремонт автомобіль

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Саньков В. М. Курсовое и дипломное проектирование по эксплуатации и ремонту мелиоративных и строительных машин. - М.: Агропромиздат, 1989. - 119 с

2. Саньков В. М. Практикум по эксплуатации и ремонту мелиоративных и строительных машин. - М.: Колос, 1981. - 208 с.

3. Рекомендации по организации технического обслуживания и ремонта строительных машин. - М.: Стройиздат, 1980. - 92 с.

4. Прудников Г.Т. Эксплуатация мелиоративных и строительных машин. - М.: Колос, 1976. - 288 с.

5. Вознюк Л.Ф. та ін. Технічне обслуговування i діагностування сільськогосподарських машин / Л.Ф.Вознюк, В.В.Іщенко, Я.М.Михайлович. - К.: Урожай, 1994. - 216с.

6. .Кравець С.В., Скоблюк М.П., Ткачук В.Ф., Романюк В.І. Експлуатація меліоративних i будівельних машин : Навч. посібник. - К. : Вища школа, 1992. - 247 с.

7. Колесниченко В.В и др. Техническая эксплуатация строительных машин. /Под ред. С. П. Епифанова. - М.: Стройиздат, 1982. - 262 с.

8. Бугара А. Ф., Диденко А. М. и др..Трактор Т - 150 К. - М.: Колос, 1976 - 311с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.