главнаяреклама на сайте База знаний Allbest
 
Сколько стоит заказать работу?
 

Навчання і побут студентів вищого навчального закладу

Особливості формування студентського контингенту навчального закладу вищої фізкультурної освіти. Прийом слухачів на підготовче відділення. Права і обов’язки студента вищого навчального закладу. Організація виховного процесу у вищому закладі освіти.

Рубрика: Педагогика
Вид: реферат
Язык: украинский
Дата добавления: 03.01.2010
Размер файла: 12,0 K

Полная информация о работе Полная информация о работе
Скачать работу можно здесь Скачать работу можно здесь

рекомендуем


Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Название работы:
E-mail (не обязательно):
Ваше имя или ник:
Файл:Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны


Подобные документы


1. Екологічне виховання студентів вищого навчального закладу як фактор цілісного формування особистості
Екологічне виховання студентів вищого навчального закладу як психолого-педагогічна проблема, особливості його реалізації в умовах сучасного вищого закладу. Функціональна модель та цілі екологічного виховання і освіти студентів біологічного факультету.
дипломная работа [167,4 K], добавлен 19.05.2013

2. Університетська освіта і Болонський процес
Університет – класичний та найстаріший тип вищого навчального закладу. Значення університетської освіти в Болонському процесі. Організація навчального процесу в університеті: інфраструктура закладу, студентське самоврядування, індивідуалізація навчання.
методичка [81,7 K], добавлен 28.02.2011

3. Теоретичні засади визначення професійної компетентності викладача вищого юридичного навчального закладу
Сутність професійно-педагогічної компетентності, її основні елементи. Діяльність викладача вищого юридичного навчального закладу і його функціональні обов'язки. Компоненти професійної компетентності педагога вищої школи та його комунікативні якості.
курсовая работа [87,9 K], добавлен 16.03.2012

4. Педагогічні умови професійної адаптації викладача вищого навчального закладу
Наукове обґрунтовання концептуальної моделі професійної адаптації викладача вищого навчального закладу в процесі магістерської підготовки. Визначено й експериментально перевірено сукупність педагогічних умов, що забезпечують успішність цього процесу.
автореферат [54,1 K], добавлен 11.04.2009

5. Фізичне виховання як засіб корекції психоемоційного стану студентів перших курсів вищого навчального закладу
Поняття і класифікація психоемоційного стану. Гімнастика як вид фізичного виховання. Розробка ефективної методики проведення оздоровчої гімнастики, як виду фізичного виховання для корекції психоемоційного стану першокурсників вищого навчального закладу.
курсовая работа [187,7 K], добавлен 16.05.2012

6. Історія розвитку вищої освіти
Знайомство з головними особливостями чотирьохступеневої системи освіти Платона. Розгляд прототипу сучасного вищого навчального закладу. Загальна характеристика перших університетів: Болонський, Московський, Казанський. Сутність поняття "ректор".
презентация [1,7 M], добавлен 31.10.2014

7. Сучасні тенденції розвитку управлінської діяльності керівника навчального закладу по роботі з обдарованими дітьми
Особливості роботи з обдарованими дітьми, необхідність творчого підходу до організації навчання як інтегрованого процесу. Планування змісту і забезпечення навчально-виховного процесу керівником навчального закладу. Потреба в оновленні форм управління.
статья [18,6 K], добавлен 14.05.2011

8. Факторно-критеріальна модель оцінки рівня соціокультурного розвитку молоді (на етапі вступу до вищого навчального закладу)
Молодь і студентство як об'єкт дослідження з позицій особистісно-діяльного підходу. Макет факторно-критеріальної моделі оцінювання рівня соціокультурного розвитку молоді на етапі вступу до вищого навчального закладу (спеціальність напрямку "Соціологія").
курсовая работа [68,0 K], добавлен 10.02.2013

9. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу
Особливості застосування основних принципів стратегічного менеджменту в освіті щодо процесу прийняття управлінського рішення. Органи управління освітою, їх повноваження. Загальна характеристика основних структурних підрозділів вищого навчального закладу.
контрольная работа [35,3 K], добавлен 15.04.2011

10. Інформаційне забезпечення управлінської діяльності керівника закладу освіти
Визначення стану інформатизації навчального закладу на сучасному етапі. Основні складові процесу комп'ютеризації, розкриття їх змісту в управлінні освіти. Пошук шляхів якісного процесу керування освітніми закладами в умовах інформатизації суспільства.
статья [272,8 K], добавлен 16.10.2010

Другие документы, подобные Навчання і побут студентів вищого навчального закладу


Реферат з теми:

“НАВЧАННЯ І ПОБУТ СТУДЕНТІВ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ”

Формування студентського контингенту навчального закладу вищої фізкультурної освіти має свої особливості. Потенційними абітурієнтами і студентами цих закладів є, як правило, молодь, яка активно займається спортом і є заздалегідь професійно зорієнтованою. Умовами прийому до фізкультурного вищого навчального закладу є наявність в абітурієнта певного рівня спортивної підготовки і передбачаються пільги при вступі для осіб, які мають високий рівень спортивних досягнень. Тим не менше це не позбавляє ВНЗ в цілому, як і окремі його підрозділи (факультети, кафедри) провадити цілорічну профорієнтаційну роботу. Для цього, крім традиційних методів, таких як оголошення чи реклама у засобах масової інформації, оприлюднення умов вступу, випуску буклетів, використовуються також агітаційні заходи на змаганнях з видів спорту, персональні контакти викладачів з потенційними абітурієнтами та їхніми тренерами.

Ефективною й дієвою є співпраця з комітетами фізичної культури і спорту, з добровільними спортивними товариствами, спортивними клубами, дитячо-юнацькими школами, командами тощо.

Між такими організаціями та вищим навчальним закладом можуть укладатися угоди про підготовку фахівців, у тому числі такі, що передбачають підготовку конкретних осіб за кошти замовника. Угодами про підготовку кадрів можуть передбачатися особливі умови навчання та надання додаткових освітніх послуг з боку ВНЗ.

У структурі багатьох вищих навчальних закладів є підготовчі відділення. Вони діють з метою надання допомоги при вступі до ВНЗ переважно працюючій молоді, звільненим в запас військовослужбовцям та молоді, яка проживає в сільській місцевості.

Прийом слухачів на підготовче відділення ведеться згідно з правилами прийому, розробленими вищим навчальним закладом. Всі питання, пов'язані з прийомом вирішує приймальна комісія.

Понад державне замовлення може здійснюватись зарахуванням осіб, фінансування підготовки яких проводиться за рахунок коштів замовників та приватних осіб.

Випускні іспити підготовчого відділення можуть одночасно бути вступними на І курс ВНЗ.

Порядок зарахування випускників підготовчих відділень на І курс ВНЗ затверджується приймальною комісією згідно з умовами прийому.

Навчальні заняття у ВНЗ проводяться за розкладом згідно з навчальними планами і програмами. Розклад занять оприлюднюється не пізніше ніж за тиждень до початку кожного семестру. При зміні розкладу протягом семестру студенти повинні бути поставлені до відома не пізніше як за тиждень до його зміни.

До початку занять кожен курс ділиться на академічні групи. Склад групи затверджується наказом ректора. В кожній групі призначається (або обирається) староста з числа студентів, які успішно вчаться і дотримуються навчальної дисципліни.

Староста групи підпорядковується безпосередньо декану факультету та його заступнику. До обов'язків старости входить:

облік відвідування студентами всіх видів навчальних та спортивних занять;

подання до деканату рапортів про явку студентів на заняття;

допомога викладачеві у створенні робочої атмосфери під час занять і в контролі за збереженням інвентарю та навчального обладнання;

призначення чергових по групі (навчальному приміщенні);

отримання і видача стипендій;

ведення журналу.

Розпорядження старости у межах вказаних функцій є обов'язковим для виконання всіма студентами групи.

Особа стає студентом з моменту підписання наказу ректора про її зарахування (поновлення) до числа студентів. Студентам на час навчання у ВНЗ видається студентський квиток, який засвідчує особу та залікова книжка, дійсність яких щороку підтверджується.

Студентський квиток може бути перепусткою до навчальних приміщень, гуртожитків, спортивних споруд, бібліотек, лабораторій, комп'ютерних класів, студентських клубів, закритих пунктів харчування, медичних установ тощо.

Впродовж усього періоду перебування у ВЗО студент має певні, чітко окреслені права, якими може користуватися та обов'язки, які повинен виконувати.

Основні права студента (аспіранта) відображені в Законі України “Про вищу освіту”. До основних прав відносяться:

вибір форми навчання, профілю, індивідуальних програм;

користування навчальною, спортивною, науковою і побутовою базою ВНЗ;

участь в науково-дослідній роботі, в культурно-спортивних заходах, конференціях, конкурсах;

участь в органах студентського самоврядування і добровільних самодіяльних об'єднаннях;

забезпечення гуртожитком, стипендіями, закладами охорони здоров'я і оздоровлення;

трудова діяльність в позаурочний час;

перерва (припинення) навчання у ВНЗ за станом здоров'я або сімейними обставинами.

Студентам можуть надаватися додаткові освітні послуги і додаткові види матеріального забезпечення за рахунок коштів місцевих Рад, спортивних і громадських організацій, благодійних фондів і приватних осіб.

Додаткові права та обов'язки студентів передбачаються і конкретизуються Статутом ВНЗ та положеннями, які регламентують окремі напрямки діяльності студентів і аспірантів.

Студенти мають своїх представників в органах колективного управління вузу. Зокрема, в складі Вченої ради резервується 10 % місць для представників від студентів і аспірантів.

Основними обов'язками студентів вищого закладу освіти фізкультурного профілю є:

систематичне глибоке оволодіння знаннями і практичними навичками;

підвищення професійної і спортивної майстерності та загальнокультурного рівня;

додержання законодавчих, моральних і етичних норм співжиття;

виконання в установлені терміни всіх видів завдань, передбачених навчальним планом;

оволодіння українською мовою як державною і як мовою міжнаціонального спілкування;

додержання статуту, положень і правил внутрішнього розпорядку ВНЗ.

За успіхи в навчанні і спорті, за активну участь в науково-дослідній роботі студентам встановлюються різні форми морального і матеріального заохочення.

В зв'язку з частими виїздами на тренувальні збори і змагання, студенти, які досягли великих успіхів у спорті, можуть навчатись на одному курсі 2 роки, але не більше двох разів за весь період навчання.

За порушення передбачених Статутом ВЗО положень та правил внутрішнього розпорядку обов'язків, до студентів застосовуються дисциплінарні і матеріальні стягнення аж до виключення з інституту. Виключений студент згодом (не раніше як через рік) може бути поновленим до числа студентів при наявності вільних місць на курсі. Студенти, виключені з І курсу, можуть бути поновлені тільки понад місця державного замовлення в разі оплати на навчання замовником.

З усіх питань, пов'язаних з виконанням студентом навчального плану, побуту, відлучень з інституту, пов'язаних з приватними, спортивними чи іншими причинами, студент повинен звертатися в деканат факультету безпосередньо або через працівників профілюючої кафедри чи виховника-куратора навчальної групи.

Виховання студентів є органічним компонентом освіти і має бути спрямованим на формування у молоді світоглядної свідомості, ідеї, поглядів, ідеалів, звичаїв і інших соціально значущих надбань вітчизняної і світової культури.

Головна мета національного виховання - набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування рис громадян української держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральної, естетичної і правової культури.

Виховний процес є постійним, безперервним, він пронизує всю діяльність навчального закладу і є присутнім, чи в усякому разі має бути в навчальному і спортивному процесі в усіх його формах.

Поряд з тим, у ВНЗ існує структура спеціальних виховних заходів і службові особи, які ці заходи організовують.

Відповідальність за організацію виховної роботи покладається на одного з проректорів, найчастіше на проректора з спортивної або з навчальної роботи. Проректор через деканати, кафедри, представників профспілок і громадських організацій координує і направляє виховний процес у ВНЗ.

Організаторами виховної роботи в навчальних групах є виховники (куратори, наставники), які призначаються ректоратом (деканатом).

Виховники призначаються з числа найавторитетніших викладачів переважно спортивно-педагогічних кафедр, які встановлюють близькі стосунки з студентами групи, помагають їм у вирішенні проблем навчального, спортивного і особистого характеру, підтримують зв'язок з батьками студентів і організаціями-замовниками спеціалістів.

Виховники організовують і систематично проводять інформаційно-виховні години, якщо подібне передбачено розкладом, або ведуть індивідуальну роботу зі студентами, закріпленої за ними групи.

Методичне керівництво виховниками може здійснювати Рада виховників, яка також дбає про розробку на відповідних кафедрах і тиражування інформаційно-методичних матеріалів. Важливо, щоб система виховних заходів включала заходи на всіх рівнях: загальноміських, вузівських, факультетських, кафедральних, групових.

Робота виховників повинна стимулюватись, зокрема, враховуватись при встановленні їм навчального навантаження.

Громадські (самодіяльні) організації студентів можуть створюватись як в самому навчальному закладі, так і поза його межами. До їх числа відносяться найперше органи студентського самоврядування (ОСС). ОСС виражають інтереси студентів навчального закладу (факультету), дбають про забезпечення прав і інтересів студентів. Вони, в рамках передбачених статутом і положеннями повноважень, вирішують питання, пов'язані з навчальною, спортивною, культурно-просвітницькою, науковою, господарською і іншими видами діяльності.

ОСС спираються на підтримку адміністрації інституту, користуються коштами, приміщеннями, засобами зв'язку і поліграфії на умовах, узгоджених з ректоратом. Коштами і майном, набутими від власної діяльності, ОСС розпоряджаються на власний розсуд.

ОСС є виборними і підзвітними структурам, які їх обирали, вони діють у відповідальності із затвердженими статутами.

Найвищим органом студентського самоврядування є загальні збори (конференція) та постійно діючі Ради (вузівська, факультетська, гуртожитку). До ОСС відносяться також студентські фракції вчених рад ВНЗ чи факультетів.

Вирішення більшості побутових питань входить до компетенції студентських профспілок. У ВНЗ можуть працювати осередки Спілки студентів України (СПУ), студентського Братства (СБ), спортивних, культурологічних, мистецьких, екологічних та інших громадських організацій.

Діяльність у ВНЗ політичних партій і релігійних об'єднань не допускається.


рефератНавчання і побут студентів вищого навчального закладу скачать реферат "Навчання і побут студентів вищого навчального закладу" скачать
Сколько стоит?

база знанийглобальная сеть рефератов