• Узагальнення питання сутності економіки як об'єкта вивчення економічною наукою. Етапи її становлення і розвитку. Еволюція предмету політичної економії. Огляд положень кейнсіанства, неокласицизму, інституціалізму, інституціонально-соціологічного підходу.

  контрольная работа (385,6 K)
 • Поняття часу. Гіпотези виникнення життя на Землі: природний результат еволюції матерії, абіогенез і біогенез. Дані, отримані при досліджені метиоритів. Енергетичний баланс життя. Гіпотеза панспермії. Перші теорії Опаріна і Холдейна.

  реферат (17,7 K)
 • Історія відкриття першого білого карлика. Характеристики зірок планетарних туманностей. Концепція нейтронних зірок. Фізичні властивості "чорних дір". Процеси, що відбуваються при народженні зірки. Стадії зоряної еволюції. Аналіз спектрів карликів.

  реферат (49,4 K)
 • Чорна діра як астрофізичний об'єкт. Послідовність створення зірок. Хмари міжзоряного газу. Ізотермічний колапс та формування компактного ядра. Радіуси білих карликів. Зорі помірної та малої маси. Особливості коричневих карликів, їх діаметр, температура.

  презентация (1,1 M)
 • Питання про джерела енергії зірок. Конденсація хмар газово-пилового міжзоряного середовища. Білі карлики та нейтронні зірки у космічному просторі. Структура чорних дир, їх ріновиди. Системи подвійних зірок. Вибухи наднових зірок, крабоподібна туманність.

  презентация (1,3 M)
 • Шляхи створення золотого запасу в незалежній Україні. Економічні механізми використання золота у ролі грошей. Роль цього еквівалента в сучасних умовах. Особливості застосування золотозлиткового та золотодевізного стандартів та причини відмови від них.

  курсовая работа (38,2 K)
 • Поняття інституту президентства, його місце в політичній системі суспільства, становлення і розвиток, особливості та історичні джерела. Розробка положень української державності, вклади політичних партій та їх діячів, суть реформування державної влади.

  реферат (28,6 K)
 • Основні етапи становлення системи правової охорони творів науки, літератури, мистецтва. Система привілеїв як форма охорони виключних прав друкарів. Становлення правової охорони торговельної марки (товарних знаків), патентна система промислової власності.

  контрольная работа (51,3 K)
 • Вивчення механізмів зміни, розмноження та реплікації генетичної інформації. Особливості організації, будови та функції клітин. Забезпечення редуплікації ДНК, синтезу РНК і білка. Характеристика еукаріотів та прокаріотів. Кінцеві продукти обміну речовин.

  реферат (1,0 M)
 • Маркетинг інтелектуальної власності як концепція управління. Еволюція концепції маркетингу, різновиди концепцій та їх характеристика. Основні концепції управління маркетингом. Ефективність управління маркетингом підприємства й шляхи її підвищення.

  дипломная работа (58,3 K)
 • Сутність та види позики, встановлення терміну її повернення. Закони про лихварство й обмеження розміру відсотка. Особливості надання споживчого, продуктивного та товарного кредитів. Реквізити векселів, їх використання як кредитного платіжного засобу.

  курсовая работа (38,1 K)
 • Твір Новаліса як гімн нездоланному коханню, наповнений потужними образами і спогадами. Поступова еволюція ліричного героя, з яким ототожнює себе автор, зміни поглядів та ідей. Шлях героя до поступового розуміння плинності і непостійності всього живого.

  реферат (21,1 K)
 • Вивчення еволюції технологій проведення маркетингових досліджень внаслідок широкого розповсюдження цифрових маркетингових інструментів. Виокремлення етапів та визначення передумов використання мережі Інтернет для проведення маркетингових досліджень.

  статья (510,1 K)
 • Сучасна психодинамічна модель соціальної роботи — це модель практики, яка фокусується на внутрішньому світі індивіда. Психодинамічна, когнітивна, біхевіористська моделі методики. Гуманістичні моделі. Теоретичне осмислення методів соціальної роботи.

  реферат (21,3 K)
 • Розвиток міжнародної валютної системи та валютних ринків. Трансформація міжнародного фінансового середовища. Передумови формування сучасної міжнародної валютної системи. Кризи новітньої міжнародної фінансової системи. Проблеми реформування МВФ та СБ.

  курсовая работа (92,7 K)
 • Дослідження місця і ролі музичного мистецтва у середньовічному західноєвропейському просторі. Погляди на музику як естетичну складову, розвиток нових жанрів та форм церковної, світської музики, театрального мистецтва, використання музичних інструментів.

  дипломная работа (1,0 M)
 • Дослідження походження найдавніших людей – архантропів. Риси фізичної будови найдавніших "європейців" - поєднання архаїчних та прогресивних ознак. Розселення палеонтропів та їх відмінності від архаїчних людей. Антропологічна характеристика неоантропів.

  контрольная работа (2,1 M)
 • Вивчення структури і діяльності військово-політичного союзу НАТО (Організації Північноатлантичного договору). Аналіз мети НАТО - колективної оборони держав-членів. Переваги розширення НАТО. Спiвробiтництво в рамках програми "Партнерство заради миру".

  реферат (39,4 K)
 • Еволюція наукових поглядів на конкурентоспроможність, конкурентні переваги підприємства. Джерела формування конкурентних переваг підприємства. Соціальна відповідальність як перспективний фактор конкурентоспроможності підприємства залізничного транспорту.

  реферат (105,1 K)
 • Дослідження та винаходи, які сприяли формуванню гіпотези про складну будову атома: відкриття субатомних частинок, рентгенівські промені та радіоактивність. Перша модель атома Дж.Дж. Томсона. Планетарна модель Резерфорда. Теорія та постулати Бора.

  курсовая работа (985,6 K)