• Загальний огляд історії судоустрою українських земель Великого князівства Литовського. Судова реформа 1564-1566 р. Гродські, підкоморські суди. Копні суди як інститут руського-українського звичаєвого права. Судовий процес на українських землях князівства.

  диссертация (227,1 K)
 • Розвиток східнослов’янського, далі давньоруського суспільства впродовж ІХ-ХІІ ст. Особливості самовідчуття й етнічного самовизначення тогочасної людини. Становлення суспільства Русі з кінця ІХ ст., від часу утвердження варязької династії у країні.

  статья (40,4 K)
 • Актуальність дослідження, визначення його об’єкта, предмета, мети, завдання, хронологічні межі та джерельна база. Особливості еволюції сфери гостинності Києва другої половини ХІХ – початку ХХ ст. в контексті становлення і розвитку туризму в Україні.

  автореферат (36,8 K)
 • Характеристика сучасного і перспективного напрямків моди в зачісках. Обґрунтування вибору базової історичної моделі. Розробка моделі стрижки на основі історичної. Визначення початкових даних моделі для виконання розробленої стрижки, технологія макіяжу.

  дипломная работа (2,1 M)
 • Загальна характеристика атмосфери Землі. Значення атмосфери для людини, її утворення та еволюція. Сучасний склад атмосферного повітря, баланс газів. Змінні складові атмосфери, які мають природне походження. Декілька природних джерел утворення озону.

  курсовая работа (48,0 K)
 • Поняття виду, типу и жанру телевізійної реклами, історія її становлення та розвитку, оцінка практичної ефективності. Еволюція методів і принципів створення даного типу реклами. Особливості та обґрунтування прийомів сприйняття глядачем-споживачем.

  дипломная работа (107,1 K)
 • Визначення закономірностей розвитку творчості І.М. Крамського шляхом аналізу типологічних і стилістичних особливостей картин. Своєрідність трансформації у творах художника загальнокультурних традицій епохи. Внесок митця в переосмислення жанрової системи.

  дипломная работа (204,3 K)
 • Особливість школи "Анналів" як явища феноменального і багатовимірного. Труди багатьох представників цієї школи як дослідження людини. Характерна особливість істориків-анналістів - це прагнення до нового в історіософських поглядах і в методології.

  реферат (18,5 K)
 • Торгівельні відносини: сутність та еволюція. Роль міжнародної торгівлі у розвитку світового господарства. Аналіз класичних, неокласичних та альтернативних концепцій торгівлі. Напрями модернізації теорій міжнародної торгівлі в сучасному суспільстві.

  курсовая работа (197,6 K)
 • Створення споживчої вартості автомобіля. Гігантська концентрація виробництва. Розширення масштабів організованості та планомірності в межах окремих компаній. Еволюція товару за сучасних умов. Тенденції розвитку товарної економіки. Міжнародний поділ праці.

  контрольная работа (18,2 K)
 • Визначення передумов та причин виникнення українського козацтва, еволюції його державних поглядів, правового статусу та впливу на становлення нової моделі соціально-економічних відносин. Вивчення історії утворення, організації та устрою Запорізької Сечі.

  курсовая работа (64,1 K)
 • Становище українського мистецтва в ХVІІ-ХVІІІ століттях. Класифікація основних портретних типів в мистецькій практиці. Портретний живопис Західної та Східної України, його загальна характеристика, художні особливості та традиції в образотворенні.

  дипломная работа (166,9 K)
 • Сутність поняття "управлінський облік" - системи обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства для внутрішнього користування у процесі управління. Історія зародження, передумови формування та етапи розвитку системи управлінського обліку.

  реферат (30,3 K)
 • Субстанція світу як філософська категорія. Еволюційний розвиток уявлення про субстанцію світу. Антична філософія та філософія епохи середньовіччя. Матеріалістичний та ідеалістичний монізм. Філософське уявлення про субстанцію світу періоду Нового часу.

  реферат (22,4 K)
 • Особливості розвитку грошей на українських землях в епоху античності. Вплив іноземних грошових систем на формування грошового обігу в Давньоруській державі. Виникнення та еволюція гривні. Гроші України у складі СРСР та після проголошення незалежності.

  курсовая работа (53,3 K)
 • Історичні особливості, напрями і процеси будівництва незалежної Української держави. Конституційний процес, реорганізація вищих органів державного управління та місцевого самоврядування України. Подальший розвиток української держави на рубежі ХХ-ХХІ ст.

  курсовая работа (40,2 K)
 • Описание местности одного из древнейших Крымских городов – Евпатории. История образования города. Первое появление русичей на территории поселения. XIII век - новая история Крыма. Представление и описание крепости и ее основных достопримечательностей.

  реферат (17,9 K)
 • Характеристика населения Евпатории второй половины XIX века. Национальный, религиозный анализ населения. Особенности социального состава. Характеристика сословий, профессионального состава и трудовой занятости населения. Экономическое развитие Евпатории.

  курсовая работа (121,0 K)
 • Природные богатства Евпатории. Занятия коренных жителей города. Торглвля. Климат и морские купания, пляж, соляные озера. Грязевые лечебницы. Условия для проживания приезжих. Отдых и выбор квартир. Купание в открытом море. Лечение песочными ваннами.

  реферат (1,4 M)
 • Теоретические аспекты континентально-европейской школы геополитики. Концепция "жизненного пространства" и законы территориальной экспансии. Основные идеи концепции "континентального блока", содержание и воплощение ее элементов в политическую практику.

  курсовая работа (272,2 K)