Технологія виробництва молока у ПАТ "Полтаваплемсервіс"

Аналіз технології виробництва молока у ПАТ "Полтаваплемсервіс" Полтавської області. Особливості технології відкорму, генеалогічної структури стада, господарська пригодність корів і бугаїв-плідників. Економічна ефективність молочного виробництва.

Рубрика Сельское, лесное хозяйство и землепользование
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 17.12.2012
Размер файла 3,8 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Створення СУОП здійснюється шляхом послідовного визначення мети роботи об'єкта і органів управління, завдань і заходів з охорони праці, функцій і методів управління, побудови організаційної структури управління, складання організаційно-методичної документації.

Метою управління охороною праці є збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці, поліпшення виробничого побуту, попередження травматизму і профзахворювання.

Об'єктом управління охороною праці є діяльність структурних підрозділів, функціональних служб і всього колективу підприємства по забезпеченню здорових і безпечних умов праці на робочих місцях, виробничих ділянках і підприємстві в цілому.

Управління охороною праці здійснюють : на підприємстві керівник, виробничих ділянках і в службах - керівники відповідних підрозділів і служб. Керівник забезпечує функціонування СУОП на підприємстві.

Організаційно-методичну роботу по управлінню охороною праці, організацію і контроль за функціонуванням СУОП на підприємстві і в усіх структурних підрозділах здійснює служба охорони праці, яка підпорядкована безпосередньо керівнику підприємства.

Нормативною базою СУОП є: Національна програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, Закон України "Про охорону праці", постанови Кабінету Міністрів України, Кодекс законів про працю України, інші законодавчі нормативні документи /діючі стандарти, правила, положення, інструкції, постанови, вказівки Державного нагляду охорони праці.

Управління охороною праці повинно здійснюватися на всіх стадіях життєвого циклу підприємства: при науково-дослідних, проектних, будівельних, монтажних, налагоджувальних роботах, під час експлуатації, а також при ремонтних і демонтажних роботах на всіх етапах виробничої діяльності. Виходячи з цього визначаються відповідні завдання управління охороною праці, встановлюється мета управління по кожному завданню, підрозділ або функціональна служба, відповідальна за виконання даного завдання, встановлюються критерії ефективності управління.

Директор і керівники підрозділів розробляють за участю профспілок і реалізують комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів з охорони праці, впроваджують прогресивні технології, досягнення науки, техніки, засоби механізації та автоматизації виробництва, позитивний досвід з охорони праці.

Процес управління виконанням завдань охорони праці на підприємстві і в кожному підрозділі здійснюється керівником підприємства /підрозділу/ шляхом послідовного виконання таких функцій управління:

1. Прогнозування і планування робіт з охорони праці.

2. Організація роботи.

3. Оперативне керівництво і координація.

4. Стимулювання.

5. Контроль, облік, аналіз роботи з охорони праці.

Прогнозування роботи з охорони праці на підприємстві і в його підрозділах здійснюється керівниками підприємства і його підрозділів на підставі аналізу причин травматизму та профзахворювань, а також шляхом збору пропозицій робітників та інженерно-технічних працівників, враховуючи вимоги нормативної документації, а також по результатах атестації і паспортизації умов праці, визначають необхідні заходи з охорони праці.

Планування робіт з охорони праці підприємства включає розробку таких планів:

- розділ "Охорона праці" у колективному договорі;

- оперативний/квартальні, місячні/плани;

Вихідними даними для роботи і розробки планів з охорони праці є результати паспортизації і атестації умов праці на робочих місцях, результати вивчення причин травматизму і захворювань, матеріали цільових перевірок стану охорони праці, виконання попередніх планів.

Організація процесу управління охороною праці здійснюється шляхом розробки на підприємстві Положення "Про обов'язки і відповідальність посадових осіб і працівників щодо охорони праці" та його виконання.

Оперативне керівництво і координація роботи з охорони праці здійснюється керівництвом підприємства і його підрозділів шляхом застосування відповідних методів управління: організаційно-розпорядчих; соціально-психологічних і економічних.

Організаційно-розпорядчі методи включають в себе виконання посадових обов'язків з охорони праці, видання і виконання наказів, розпоряджень, постанов.

Соціально-психологічні методи управління включають в себе: навчання і виховання персоналу, проведення інструктажів, моральне стимулювання, особистий приклад керівника щодо виконання вимог охорони праці. Для попередження травматизму слід для відповідальних професій застосовувати профвідбір і профорієнтацію, попереджувати допуск до роботи людей у хворобливому і нетверезому стані, вести боротьбу зі шкідливими звичками, підвищувати культуру виробництва.

Економічні методи управління охороною праці полягають в матеріальному стимулюванні роботи з охорони праці.

Контроль, облік і аналіз роботи з охорони праці у ПАТ “Полтаваплемсервіс”, здійснюють генеральний директор, служба охорони праці, головні спеціалісти, керівники виробничих ділянок згідно посадових обов'язків.

Основними видами контролю за станом охорони праці є :

- повсякденний контроль з боку керівників, та інших посадових осіб;

- контроль з боку служби охорони праці підприємства;

- контроль з боку уповноваженого з охорони праці трудового колективу;

- нагляд з боку інспекторів Держнаглядохоронпраці.

Повсякденний контроль щодо попередження травматизму і профзахворювань проводиться керівниками всіх рівнів підприємства шляхом виявлення порушників безпечних методів праці і порушень правил і норм з охорони праці і прийнятті до порушників заходів дисциплінарного, громадського та матеріального впливу.

Керівник дільниці, механік перед початком роботи перевіряє стан робочих місць, справність механізмів, машин, обладнання і на протязі всього робочого дня здійснює контроль за виконанням підлеглими робітниками правил і інструкцій з охорони праці, додержанням встановленої технології виконання робіт.

У разі виявлення порушень інструкцій з охорони праці керівник робіт зобов'язаний провести з порушником позаплановий інструктаж, зробити запис в журналі оперативного контролю про прийняті до порушника заходи і усунення недоліків.

При порушенні вперше застосовується: позачергова перевірка знань з охорони праці; обговорення у трудовому колективі; накладання дисциплінарного стягнення.

При порушенні протягом року вдруге, відповідно: обговорення на зборах трудового колективу, комісії з охорони праці; при раніше накладеному дисциплінарному стягненні - звільнення з роботи

Фінансування робіт з охорони праці здійснюється генеральним директором на основі фонду охорони праці ПАТ «Полтаваплемсервіс».

У ПАТ «Полтаваплемсервіс» розроблені і затверджені наказами керівників відповідні положення підприємства про навчання з питань охорони праці, формуються плани - графіки проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, з якими повинні бути ознайомлені працівники.

Працівники підприємств при прийомі на роботу і періодично в процесі роботи проходять навчання і перевірку знань. Допуск до роботи без навчання і перевірки знань з питань охорони праці забороняється.

Формою перевірки знань з питань охорони праці працівників є іспит, що проводиться по екзаменаційних квитках у виді усного чи опитування, шляхом тестування на автоекзаменаторі з наступним усним опитуванням.

Результати перевірки знань працівників з питань охорони праці оформляються протоколом.

Відповідальність за організацію і здійснення навчання і перевірки знань працівників з питань охорони праці відповідно до вимог «Типового положення» покладається на керівника підприємства, у структурних підрозділах ( лабораторії, майстерні і т.п.) - на керівників цих підрозділів, а контроль - на службу охорони праці.

Власник за рахунок коштів підприємства організує проведення попереднього і періодичного медичних оглядів, відшкодовує витрати на лікування, професійну і медичну реабілітацію осіб із професійними захворюваннями, обстеження конкретних умов праці для складання санітарно-гігієнічної характеристики.

Результати попереднього і періодичного медичних оглядів, щорічних медичних оглядів осіб віком до 21 року та висновки про стан здоров'я заносяться в "Картку особи, яка підлягає медичному огляду" , та зберігаються на підприємстві.

Результати завершених медичних оглядів протягом місяця оформляються заключним актом, який складається у чотирьох примірниках (для лікувально-профілактичного закладу, власника, профспілкового комітету, санітарно-епідеміологічної станції ).

На час проходження медогляду, обстеження в профпатологічних центрах, клініках науково-дослідних і медичних інститутах (університетах) для уточнення діагнозу або визначення ролі виробничих факторів у розвитку захворювань за працюючими зберігається місце роботи (посада) і середній заробіток.

Звітність за результатами медичних оглядів здійснюється у порядку, встановленому Міністерством охорони здоров'я України.

У ПАТ “Полтаваплемсервіс” необхідною умовою при здійсненні роботи є халат, змінне взуття, покрите волосся та інші засоби індивідуального захисту, а також мийні та знешкоджувальні засоби.

Підприємство ПАТ “Полтаваплемсервіс” забезпечує за свій рахунок придбання, комплектування, видачу та утримання засобів індивідуального захисту відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці та колективного договору.

Таблиця 6.1 Забезпеченість працівників ПАТ “Полтаваплемсервіс” у засобах індивідуального захисту

Найменування професії та посади

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту

Термін зносу засобів захисту, в місяцях

Необхідна кількість

Бригадир на дільниці виробництва молока (1)

Халат бавовняний

12

1

Чоботи гумові

12

1

Головний убір

6

2

Годувальник (2)

Фартух бавовняний

12

2

Рукавиці комбіновані

6

4

Чоботи кирзові

24

2

Плащ прогумований

24

2

Головний убір

6

2

Дояр (4)

Халат бавовняний

12

4

Чоботи гумові

12

4

Жилет утеплений із віскозно-лавсанової тканини

24

4

Головний убір

6

8

Ветеринарний лікар (1)

Халат бавовняний

12

1

Безрукавка утеплена

24

1

Фартух прогумований

24

1

Чоботи гумові

24

1

Рукавички гумові

6

2

У разі передчасного зношення цих засобів не з вини працівника роботодавець змінює їх за свій рахунок. У разі придбання працівником спецодягу, інших засобів індивідуального захисту, мийних та знешкоджувальних засобів за свої кошти роботодавець компенсує всі витрати на умовах, передбачених колективним договором.

Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам сільського господарства (Витяг з Наказу ДНОП від 10.06.98р. №117) визначають для власника або уповноваженого ним органу обов'язків до виконання мінімуму безплатної видачі засобів індивідуального захисту працівникам сільського господарства. Засоби захисту видають згідно з установленими нормами й строками носіння.

Фінансування охорони праці здійснюється підприємством, витрати на охорону праці становлять 0,5 відсотка від фонду оплати праці за попередній рік ( із ст.19 частини 3 Закону України "Про охорону праці" ).

Важливим елементом охорони праці робітників товариства є своєчасне і якісне проведення інструктажів. Всі посадові особи до початку виконання своїх обов'язків проходять перевірку знань із охорони праці. Перевірка знань включає проведення інструктажу, навчити працівників правильно і безпечно для себе і оточуючих виконувати свої трудові обов'язки. За часом і характером проведення, інструктажі поділяються:

1. Вступний інструктаж - проводиться з усіма працівниками, які щойно прийняті на роботу, незалежно від їх освіти, інструктаж проводить інженер з охорони праці. Після його проведення працівники розписуються в спеціальному журналі.

2. Первинний інструктаж - проводиться на робочому місці до початку роботи з прийнятим на роботу працівником. Первинний інструктаж проводиться індивідуально. Програма інструктажу розробляється керівником цеху і затверджується, роботодавцем, керівником. Усі робітники після первинного інструктажу повинні пройти на робочому місці стажування протягом 2-15 змін під керівництвом спеціалістів.

3. Повторний інструктаж - проводиться на робочому місці з усіма працівниками: на роботах з підвищеною небезпекою - один раз на квартал. Проводиться інструктаж індивідуально або для групи осіб. Для решти робіт проводиться позаплановий, цільовий інструктаж один раз на шість місяців.

4. Позаплановий інструктаж - проводиться з працівниками на робочому місці або в кабінеті охорони праці у випадках:

- при введенні в дію нових або змінених нормативних актів про охорону праці;

- при зміненні технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування, приладів та інструментів, вихідної сировини, матеріалів та інших факторів, що впливають на охорону праці;

- при перерві в роботі виконавця робіт більше, ніж 30 календарних днів (для робіт із підвищеною небезпекою), а для решти робіт - більше 60 днів.

5. Цільовий інструктаж - проводиться з працівниками у випадках: при виконанні разових робіт, що не пов'язані безпосередньо з основними роботами працівника; при ліквідації наслідків аварії і стихійного лиха; при виконанні робіт, що оформляються нарядом-допуском, письмовим дозволом та іншими документами.

Пропозиції по зниженню виробничого травматизму та захворювань у ПАТ “Полтаваплемсервіс”:

1) покращити навчання й атестацію безпосередніх керівників робіт з боку керівника господарства та служби охорони праці;

2) забезпечити керівників робіт необхідною кількістю законодавчої та нормативної документації по охороні праці;

3) розробити та затвердити інструкції по заходах безпеки по всіх видах робіт в господарстві;

4) контролювати додержання правил внутрішнього розпорядку господарства, не допускати невиконання вказівок керівника робіт;

5) провести модернізацію діючого технологічного обладнання;

6) забезпечити своєчасне проведення обов'язкового періодичного медичного огляду працівників господарства для зниження числа захворювань.

ВИСНОВКИ

У ПАТ «Полтаваплемсервіс» Полтавської області впроваджена і функціонує сучасна технологія виробництва молока, яка забезпечує роботу підприємства на високому рівні та економічну ефективність виробництва продукції.

1. На підприємстві утримуються стада корів голштинської та української червоно-рябої молочної порід, які характеризуються високим генетичним потенціалом за молочною продуктивністю (від 4,5 до 8 тис. кг молока) і жирномолочністю (від 3,78 до 4,06%). Поголів'я корів голштинської породи складає 43 гол., української червоно-рябої молочної - 44 голів. Загальний надій по стаду у 2011 році склав 2029 ц молока. В умовах ПАТ “Полтаваплемсервіс” корови голштинської породи відчутно переважають корів української червоно-рябої молочної породи.

2. Підприємство має статус племінного репродуктора і укомплектовано висококласним чистопородним поголів'ям тварин, серед яких вимогам класу еліта та еліта-рекорд відповідають 126 голів, що складає 95% від загального складу стада.

3. Технологія виробництва молока у господарстві включає такі елементи:

- у господарстві застосовують традиційний спосіб утримання корів, характерний тим, що худоба знаходиться в стійлах приміщення, визначається простотою організації праці, забезпечує гарні умови для догляду, на фермі обладнані вигульні майданчики, які надають пасивний моціон;

- використовується силосно-концентратний тип годівлі великої рогатої худоби, влітку корів підгодовують зеленими кормами, вирощеними у кормовій сівозміні. Технологія годівлі забезпечує отримання середнього надою за лактацію на рівні 6000 кг молока;

- впроваджено двохразове доїння корів у стійлах з використанням переносних доїльних апаратів системи “Дуовак” фірми «Делаваль»;

- у господарстві використовують чистопородне розведення, осіменіння корів проводять штучно, для осіменіння використовують сперму високопродуктивних племінних бугаїв.

4. У ПАТ «Полтаваплемсервіс» функціонує лабораторія трансплантації ембріонів, що дає змогу одержувати значно більше поголів'я з підвищеним рівнем продуктивності та жирномолочністі корів. Ембріотрансплантація - один з пріоритетних напрямків діяльності ПАТ "Полтаваплемсервіс".

5. При загальному високому рівні ведення зоотехнічної роботи у господарстві відмічаються й деякі недоліки, зокрема:

- раціони годівлі корів не збалансовані за вмістом цукрів, цукрово-протеїнове співвідношення складає 0,8:2,5 при бажаному 0,8:1,2. Спостерігається недостача кальцію, фосфору, макро- і мікроелементів;

- кормова база господарства знаходиться на недостатньо високому рівні, більшість кормів закуповується, тоді як в структурі собівартості виробництва молока більш ніж 60 % приходиться на корма;

- прив'язний спосіб утримання має низький коефіцієнт використання для більшості машин і обладнання, високий рівень затрат праці. У господарстві корів не випасають на пасовищах, забезпечений лише пасивний моціон.

6. В цілому виробництво молока у ПАТ “Полтаваплемсервіс” є прибутковим, господарством у 2011 році отримано чистого прибутку у розмірі 516 тис. грн., а рентабельність виробництва молока склала 108,4 %, що вище у порівнянні з 2009 роком на 63,4 %.

ПРОПОЗИЦІЇ

З метою підвищення продуктивності та подальшої реалізації генетичного потенціалу корів голштинської та української червоно-рябої молочних порід за молочною продуктивністю пропонується:

1. Підвищувати генетичний потенціал стада, у першу чергу української червоно-рябої молочної породи, довівши його до рівня голштинської породи за рахунок більш якісної оцінки і жорсткішого відбору бугаїв-плідників за кількістю і якістю молочної продукції.

2. Проводити балансування раціонів корів за цукром у зимовий період за рахунок введення кормової патоки чи меляси (1 - 2 кг), у літній період - збільшити введення у раціон зеленої маси кукурудзи, для ліквідації нестачі фосфору та кальцію давати кормову добавку дикальцій фосфат (100 - 200 г).

3. З метою підвищення міцності конституції молочних корів, попередження захворювань кінцівок (особливо у високопродуктивних корів), підвищення відтворної здатності у найближчій перспективі організувати активний моціон маточного поголів'я.

молоко корова виробництво

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Админ Е.И., Зюнкина Е.Н., Корсун Б.А. Технология производства молока на промышленной основе. - К.: Урожай, 1983- 168 с.

2. Бегучев А.П. Технология молочного скотоводства. - М.: Колос, 1974. - 349с.: ил.

3. Безуглий Д.В. Методи біотехнології відтворення сільськогосподарських тварин. - Харків, 2002. - 155 с.

4. Буркат В.П., Єфименко М.Я., Чехівський М.Й. Голштинська порода // Племінні ресурси України. - К.: Аграрна наука, 1998. - С.17-21.

5. Буркат В.П. Методи селекції української червоно-рябої породи: монографія. - К.: 2005. - 436с.

6. Бусенко О. Т., Столюк В. Д., Штомпель М. В. Технологія виробництва продукції тваринництва: Підручник. За ред. О. Т. Бусенка. - К.: Аграрна освіта, 2001. -- 432 с.: іл.

7. Винников И.К., Забродина О.Б., Кормановский Л.П. Технологии, системы и установки для комплексной механизации и автоматизации доения коров. Под ред. Л.П. Кормановского, 2001. - 354 с. с ил.

8. Владимиров В.Л., Григорьев Ю.Н., Жиряков А.М. Основы интенсификации производства продуктов животноводства. - М.: Агропромиздат, 1987. - 255с.

9. Гиль М.І., Волков В.А. Молочна продуктивність корів української чорно-рябої молочної породи різних генеалогічних ліній // Аграрний вісник Причорномор'я. - 2010. - Вип. 50с.

10. Данилевська О.Є. Розміщення основних порід молочної худоби в Україні // Вісник аграрної науки. - 2002. - №3. - С. 79-81.

11. Засуха Т.В., Зубець М.В., Сірацький Й.З. Розведення сільськогосподарських тварин з основами спеціалізації зоотехнії. - К.: Аграрно наука, 1999. - 512с.

12. Зубець М.В., Сірацький Й.З., Данилків Я.Н. Вирощування ремонтних телиць. - К.: Урожай, 1993. - 135с.

13. Иванов В.А., Обухов П.А. Справочник животновода молочной фермы и комплекса. М.: Россельхозиздат, 1985.

14. Карасик Ю.М., Буркат В.П., Зубець М.В., Українська червоно-ряба молочна порода // Науково-виробничий бюлетень “Селекція”. - К. - 1994. - С. 16-21.

15. Квасницкий А.В., Мартыненко Н.А., Близнюченко А.Г. Трансплантация эмбрионов и генетическая инженерия в животноводстве. - К. Урожай, 1988. - 264 с.

16. Клейменов Н.И., Клейменов В.Н., Клейменов А.Н. Системы выращивания крупного рогатого скота. - М.: Росагропромиздат, 1989. - 320с.: ил.

17. Коба В.Г., Брагинец Н.В., Мурусидзе Д.Н. Механизация и технология производства продукции животноводства. - М.: Колос, 1999. - 528с.: ил.

18. Козырь В.С. Биологические закономерности роста и развития сельскохозяйственных животных. - Днепропетровск: Делита, 2004. - 540с.

19. Козырь В.С. Современные проблемы животноводства, Курс лекций. - Днепропетровск: Делита, 2009. - 274с.

20. Козирь В.С., Піщан С.Г. Морфофункціональні властивості вимені корів: монографія. - Дніпропетровськ: Деліта, 2010. - 440с.

21. Костенко В.І., Бабійчук Н.В. Скотарство і технологія виробництва та переробки молока та яловичини. Практикум. - К.: Лібра, 1998, 368с.

22. Кугенев П.В., Барабанщиков Н.В. Практикум по молочному делу. Изд. 6-е, перераб. и доп. - М.: Агропромиздат, 1988. - 224с. с ил.

23. Кузнецов М.А. Механизация, электрификация и автоматизация в животноводстве. Раздел 1. Машинное доение и первичная обработка молока: Методические указания - Вологда-Молочное: ИЦВГМХА, 2009. - 98 с.

24. Лотош М.М., Попов А.Я. Племенная работа на молочно-товарных фермах. - К.: Урожай, 1972. - 159с.

25. Мадисон В.Л., Дуксин Ю.П., Обухов П.А. Справочник бригадира отделения дойного стада. - М.: Россельхозиздат, 1981. - 254с.: ил.

26. Мадисон В.В. Ефективне тваринництво - Отечественное разведение: от советского бамбука до ассоциаций племенного скота - 2010, №3-7.

27. Мазоренко Д.І., Науменко О.А., Петруша Є.З. Технологічні карти з виробництва продукції тваринництва. - Харків: ХНТУСГ, 2007.

28. Норми годівлі, раціони і поживність кормів для різних видів сільськогосподарських тварин. Довідник. Навчальний посібник. Проваторов Г.В., Ладика В.І., Бондарчук Л.В. та ін. - К.: 2009.

29. Підпала Т.В. Скотарство і технологія виробництва молока та яловичини: Навчальний посібник. - Миколаїв: Видавничий відділ МДАУ, 2007. - 369 с., іл. 1.

30. Росоха И.В. Справочник заведующего молочнотоварной фермой. - К.: Урожай, 1975, 200с.

31. Рубан Ю.Д. Скотарство і технологія виробництва молока та яловичини. - Х.: Еспада, 2005. - 576с.

32. Симошенко А.А., Буробкин И.Н. Книга машинного доения. - М.: Моск. рабочий, 1976. - 176с.

33. Солдатов А.П. Полный каталог пород домашних животных. - М.: ЄКСМО-Пресс, 2001. - 122с.

34. Харчук Ю. Справочник современного фермера. Птицеводство. Животноводство. Коневодство. - Феникс, 2007. - 256с.

35. Читринов Е.И. Выбор и оценка доильных аппаратов и молоковакуумных систем. - Харьков, 2002.

36. Шкурко Т.П. Продуктивне використання корів молочних порід: монографія. - Дніпропетровськ: ІМА-Прес, 2009, 240с.: іл.

37. Эйснер Ф.Ф., Омельяненко А.А., Шаповалов Ю.Д. Воспроизводство стада на молочно-товарных фермах индустриального типа. - М. - Колос, 1978. - 203с. ил.

38. Эйснер Ф.Ф. Племенная работа с молочным скотом. - М.: Агропромиздат, 1986. - 184с.: ил.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.