Аналіз виробництва продукції молочного скотарства

Аналіз рівня інтенсивності молочного скотарства, поголів’я, продуктивності тварин, забезпеченості корів кормами, продуктивності праці, собівартості молока і приплоду, прибутків і рентабельності. Резерви здешевлення виробництва продукції скотарства.

Рубрика Сельское, лесное хозяйство и землепользование
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 28.05.2012
Размер файла 1,3 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

На думку провідних науковців, основними напрямками годівлі молочних корів з метою підвищення їх продуктивності є:

зростання загального рівня годівлі поголів'я худоби;

ліквідація білкового дефіциту в кормах на основі удосконалення структури кормовиробництва;

збільшення в раціоні тих видів кормів, які максимальною мірою сприяють зростанню виходу продукції із розрахунку на голову худоби та поліпшенню її якості;

впровадження передових методів кормовиробництва;

розробка досконалих рецептів комбікормів для окремих статево вікових груп худоби;

створення нових і ефективніше використання зрошуваних культур пасовищ;

обґрунтування режимів годівлі корів на різних стадіях їх репродуктивного циклу.

Для ефективної і стабільної діяльності всього тваринницького комплексу потрібно насамперед змінювати кормову базу, виробництво кормів. Сільськогосподарські підприємства, які вирощують і виготовляють корми, не в змозі самостійно вирішити дану проблему. Тому державі за ранок інших галузей, які переробляють тваринницьку продукцію в кінцевий товар, а також через макроекономічні важелі потрібно компенсувати витрати кормовиробникам, підтримувати їх доходи на належному рівні. Тобто, необхідно внести суттєві корективи в економічний механізм кормовиробництва і маркетинг кормів, у форми організації та управління цієї справи, у вирішення ряду питань щодо спеціалізації і кооперації в кормовиробництві.

За існуючої ситуації пріоритетним напрямком розвитку кормовиробництва стає курс на біологізаціюінтенсифікаційних процесів за рахунок удосконалення структури кормових культур на угіддях, раціонального використання пасовищ, зменшення витрат під час заготівлі і зберіганні кормів. Більш уваги потребують також посіви багаторічних бобових трав і бобово-злакових травосумішей як найбільш доступного агротехнічного засобу підвищення продуктивності польових і кормових сівозмін за рахунок зменшення витрат гумусу і залучення в землеробство країни зростаючих обсягів біологічного азоту. Ключовим питанням підвищення ефективності травосіяння є відтворення системи насінництва багаторічних трав.

Для усунення дефіциту протеїну, передусім у концентрованих кормах, пріоритетним напрямком повинно стати збільшення обсягів виробництва зернових культур, макухи і шроту за рахунок розширення посівів гороху, вики, люпину, сої. Крім того, потрібно розширити посіви рапсу з метою використання рапсової макухи і шроту в обсязі 30-35% у структурі цих кормів.

Важливим джерелом збільшення виробництва об'ємистих кормів є природні кормові угіддя. Стратегічним напрямком розвитку лучного кормовиробництва є утримання продуктивних пасовищ, у тому числі і на окремих землях.

Однією з основних проблем у кормовиробництві залишається зниження втрат під час заготівлі і збереження кормів, які досягають 30% вирощеного врожаю. Однак її вирішення пов'язане із зміцненням і оновленням матеріально-технічної бази заготівлі кормів, особливо збиральних машин.

Кожний регіон повинен мати програму економічного і соціального розвитку агропромислового виробництва, яка б містила окремий розділ розвитку кормової бази тваринництва, включаючи не тільки внутрішньогосподарське, а й промислове кормовиробництво, сприятиме визначенню потреби в кормах на перспективу та спеціалізованих зон виробництва кормів за видами, сприятиме кооперації та інтеграції у сфері виробництва тваринницької продукції і її переробки, реалізації продуктів тваринництва на місцевих ринках, підвищують їх якість та ефективність агропромислового виробництва в цілому.

Використання сучасних інформаційних технологій дає можливість розв'язування задачі ретельного та своєчасного підбору кормових раціонів, які б задовольняли всім зоотехнічним вимогам і в той же час мали мінімальну вартість. Баланс виробництва кормових культур можна розглянути в таблиці 5.1

Таблиця 5.1.

Баланс кормових культур в приватно-орендному підприємстві «Вікторія».

Показники

2007 р

2008 р

2009 р

2008 у % до 2009 рр.

Наявність на початку звітного року ц. к. од

3428

6566

1502

43,8

Надходження усього ц. к. од

40791

21658

14018

34,4

Заготовлено виділено для тваринництва продовольчих культур ц. к. од

39443

27714

13612

34,5

З них :

для молочного стада, ц. к. од

19431

13316

7066

35,3

Наявність на кінець звітного року ц. к. од

6566

1502

3153

43,81

З даної таблиці можна зробити висновок, що надходження усього кормів на протязі 2007 - 2009 років зменшувалось і в 2009 році становило 1528,1 ц, порівняно з 2007 роком - 4079,1 ц, також тенденція зменшення відображається і у заготівлі і витрачанні кормів, це може бути спричинено зниженням чисельності поголів'я в 2009 році

РОЗДІЛ 6. АНАЛІЗ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ, СОБІВАРТОСТІ МОЛОКА І ПРИПЛОДУ, ПРИБУТКІВ І РЕНТАБЕЛЬНОСТІ

Основні економічні показники розвитку молочного скотарства на ПОСП «Вікторія» відображені в таблиці 6.1.

Таблиця 6.1.

Основні економічні показники розвитку молочного скотарства на ПОСП «Вікторія»

Показники

2007 р

2008 р

2009 р

Зміна 2009 до 2007 рр., (+;-)

Поголів'я корів, гол

131

111

127

-4

Валовий надій, ц

3500

4065

5640

2140

Продуктивність, кг

2671

3662

4441

779

Отримано чистого доходу від реалізації молока, тис.грн.

171,9

330,9

672,5

391,2

Повна собівартість 1ц молока, тис. грн.

127,4

143,0

154,5

27,1

Виручка від реалізації молока, тис. грн..

259,5

443,6

831,1

571,6

Ціна за 1ц. молока, грн

107,9

124,7

158,6

50,7

Прибуток на 1 голову грн..

-358,8

-54,4

170,1

-

Прибуток на 1ц, тис. грн

-19,5

-16,9

4,12

-

Рівень рентабельності виробництва молока %

-15,3

-12,8

9,4

24,7

З даної таблиці 6.1. можна зробити висновок, що на протязі трьох років відбувалось збільшення таких основних економічних показників як - продуктивність, її збільшення становило - 779 кг, валовий надій збільшився на - 2140 ц, собівартість одного центнера молока у зміні 2009 року до 2007 року зросла на - 147,0 тис.грн., також у зміні 2009 року до 2007 року ми можемо побачити, що в нас зросла виручка від реалізації молока - 571,6 тис., грн., рівень рентабельності виробництва молока також зріс і він становив - 24,7 %, витрати кормів на один центнер також збільшились і становили в зміні 2009 року до 2007 року - 2,6 ц., к., од., також зросла кількість отриманого молока на 100 гектар сільськогосподарських угідь і в зміні вони становили - 126,9 ц., також зріс чистий дохід від реалізації молока, і він становив -391,2 тис., грн..

Підвищення продуктивності худоби та впровадження досконалої технології утримання тварин забезпечать виробництво більших обсягів молока при меншому поголів'ї, здешевлення виробництва продукції за рахунок скорочення нераціональних витрат кормів та інших матеріальних ресурсів на утримання поголів'я, а отже, зниження собівартості виробництва молока.

РОЗДІЛ 7. РЕЗЕРВИ ЗДЕШЕВЛЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ

В сучасних умовах великого значення набуває збільшення та здешевлення виробництва продукції молочного скотарства, тому існує необхідність оцінення наявних резервів даного процесу в досліджуваному підприємстві.

Таблиця 7.1.

Підрахунок резервів збільшення виробництва продукції за рахунок ліквідації яловості маточного поголів'я

Кількість ялових корів

Додатковий вихід продукції

назва продукції і одиниця її виміру

кількість на одну голову

на все поголів'я ялових корів

25

Телят, голів

1

25

Молоко, ц

22,20

55,51

За даними таблиці 7.1. видно, що при ліквідації яловості маточного поголів'я можна отримати збільшення кількості приплоду на 25 голів, а валовий надій збільшити на 55,51 ц.

Таблиця 7.2.

Підрахунок резервів збільшення виробництва продукції молочного скотарства за рахунок доведення продуктивності до рівня передового господарства

Середньорічне поголів'я корів, голів

середньорічна продуктивність корів в ПОСП "Вікторія"

середньорічна продуктивність корів в передовому підприємстві

Додатковий вихід продукції

на 1 голову, кг

на все поголів'я, ц

127,00

4440,94

5500,00

1059,06

1345,00

Так, при досягненні рівня продуктивності корів підприємства рівня передового господарства можливе збільшення виробництва молока від однієї корови на 1059,06 кг, а в розрахунку на все поголів'я - на 1345 ц (див. таблиця 7.2).

Таблиця 7.3.

Підрахунок резервів збільшення виробництва продукції молочного скотарства за рахунок використання племінного стада

Середньорічне поголів'я корів, голів

середньорічна продуктивність корів в ПОСП "Вікторія"

середньорічна продуктивність корів породи Чорно-ряба

Додатковий вихід продукції

на 1 голову, кг

на все поголів'я, ц

127,00

4440,94

7000

2559,06

3250

Дані таблиці 7.3. свідчать, що в підприємстві існує великий резерв збільшення виробництва молока за умови заміни корів дійного стада на корів чорно-рябої породи з поліпшенням голштино-фризької породи. В розрахунку на 1 корову можна збільшити виробництво на 2559,06 кг, а в розрахунку на загальне поголів'я - на 3250 ц.

Необхідно провести узагальнення отриманих резервів в таблиці 7.4.

Таблиця 7.4.

Узагальнення виявлених при аналізі внутрішньогосподарських резервів збільшення виробництва продукції молочного скотарства

Джерела резервів збільшення виробництва молока

Резерв

Ліквідація яловості корів

55,51

Доведення продуктивності корів підприємства до рівня продуктивності в передовому господарстві

1345,00

Використання племінного стада

3250

Загальний резерв

4650,51

Загальний резерв збільшення виробництва молока складає 4650,51 ц.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

ПОСП «Вікторія». Юридична адреса підприємства : Кіровоградська область Гайворонський район, с.м.т. Завалля, вул. Леніна, будинок 12, тел. 75-4-28, форма власності - приватна, номер розрахункового рахунку 26007303049 в відділенні ощадбанку м. Гайворон. Приватне сільськогосподарське підприємство Вікторія було створено 07. вересня 2000 рокув результаті поділу чотирьох відділків совхозу, якому раніше належали землі підприємства. Виконавчим органом підприємства являється правління, яке здійснює керівництво підприємством і стежить за його поточною діяльністю. Керівництво роботою правління здійснює голова правління Бендяк Валерій Нікандрович.

За досліджуваний період спостерігається зростання такого показника «витрат молочного скотарства в розрахунку на 100 га с.г. угідь» на 102,12 % в 2009 році в порівняні з 2007 роком, та на 37,93 % в 2009 році в порівнянні з 2008 роком.

За досліджуваний період спостерігається зростання такого показника «витрат молочного скотарства в розрахунку на 1 голову» на 108,49 % в 2009 році в порівняні з 2007 роком, та на 20,55 % в 2009 році в порівнянні з 2008 роком.

За досліджуваний період спостерігається зростання показника «поголів'я корів в розрахунку на 100 га с. г. угідь» в 2009 році в порівнянні з 2007 роком знизилась на 3,06 %, а в 2009 році в порівняні з 2008 роком зросла на 14,41 %.

Поголів'я корів на підприємстві ПОСП «Вікторія» на протязі трьох років знижувалось і у відхиленні 2009 до 2007 рр, становило - - 4 гол., в структурному відношенні становить - 96,9% всього поголів'я, попри те, що за три роки відбувалось зниження поголів'я корів

Можна побачити, що підвищується валовий надій в 2009 році в порівнянні з 2007 роком на 2140 або 61,1%.

Надходження усього кормів на протязі 2007 - 2009 років зменшувалось і в 2009 році становило 1528,1 ц, порівняно з 2007 роком - 4079,1 ц, також тенденція зменшення відображається і у заготівлі і витрачанні кормів, це може бути спричинено зниженням чисельності поголів'я в 2009 році

На протязі трьох років відбувалось збільшення таких основних економічних показників як - продуктивність, її збільшення становило - 779 кг, валовий надій збільшився на - 2140 ц, собівартість одного центнера молока у зміні 2009 року до 2007 року зросла на - 147,0 тис.грн., також у зміні 2009 року до 2007 року ми можемо побачити, що в нас зросла виручка від реалізації молока - 571,6 тис., грн., рівень рентабельності виробництва молока також зріс і він становив - 24,7 %, витрати кормів на один центнер також збільшились і становили в зміні 2009 року до 2007 року - 2,6 ц., к., од., також зросла кількість отриманого молока на 100 гектар сільськогосподарських угідь і в зміні вони становили - 126,9 ц., також зріс чистий дохід від реалізації молока, і він становив -391,2 тис., грн..

В підприємстві існує великий резерв збільшення виробництва молока за умови заміни корів дійного стада на корів чорно-рябої породи з поліпшенням голштино-фризької породи. В розрахунку на 1 корову можна збільшити виробництво на 2559,06 кг, а в розрахунку на загальне поголів'я - на 3250 ц. При ліквідації яловості маточного поголів'я можна отримати збільшення кількості приплоду на 25 голів, а валовий надій збільшити на 55,51 ц. Так, при досягненні рівня продуктивності корів підприємства рівня передового господарства можливе збільшення виробництва молока від однієї корови на 1059,06 кг, а в розрахунку на все поголів'я - на 1345 ц. Загальний резерв збільшення виробництва молока складає 4650,51 ц.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Баканов М. Н., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа. -- М.: Финансы и статистика, 1996. -- 263 с.

2. Блегборн С. Планирование и организация производства на фермах. -- М.: Прогресс, 1996. -- 700 с.

3. Волчек Р. ФЕА в управлении: Пер. с чеш. -- М.: Экономика, 1986. -- 175 с.

4. Гейк П., Джексон П. Вчись аналізувати ринок: Методика і практика: Пер. З англ.. -- Львів: Фонд «Сейбр-Світло», 1995. -- 270 с.

5. Економічний аналіз: Навч. посібник / За ред. М. Г. Чумаченка. -- К.: КНЕУ, 2001. -- 540 с.

6. Ізмайлова К. В. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. -- К.: МАУП, 2000. -- 152 с.

7. Загородний В. И., Малофеев Т. Е., Трубин И. Т. Анализ хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий: Учебник. -- М.: Агропромиздат, 1987. -366 с.

8. Ковалев А. И., Привалов В. П. Анализ финансового состояния предприятия. -- 4-е изд. -- М.: Центр экономики и маркетинга, 2000. -- 207 с.

9. Коваленко Ю. С., Матвєєв В. В., Охріменко І. В., Демченко О. В. Витратно-ціновий аналіз з використанням комп'ютерних технологій в управлінні аграрним підприємством в умовах ринку (рекомендації). -- К.: ІАЕ УААН, 2003. -- 87 с.

10. Ковальчук М. І. Стратегічний аналіз у сільському господарстві: Навч. посібник. -- К.: КНЕУ, 1997. -- 224 с.

11. Ковальчук М. І. Економічний аналіз у сільському господарстві: Навч.-метод. посібник. -- К.: КНЕУ, 2002. -- 282 с.

12. Козак В. Г., Козак Г. Я. Аналіз фінансового стану акціонерного товариства. -- К.: Аграр. наука, 2000. -- 172 с.

13. Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посібник. -- К.: Знання, 2001. -- 378 с.

14. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб'єктів господарювання. Монографія. -- К.: КНЕУ, 2001. -- 387 с.

15. Овсянников С. Г. Экономический анализ деятельности сельскохозяйственных предприятий: Учебник. -- Минск: Вышейшая школа, 1983. -- 448 с.

16. Павленко А. Ф., Чумаченко Н. Г. Трансформация курса «Экономический анализ деятельности предприятия»: Научный доклад. -- К.: КНЭУ, 2001. -- 88 с.

17. Руденко Л. В. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства: Навч. посібник. -- К.: Укоопспілка, 2000. -- 422 с.

18. Савицкая Г. В. Аналіз хозяйственной деятельности предприятий АПК: Учебник. -- Минск: ИП «Экоперспектива», 1999. -- 494 с.

19. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник. -- М.: ИНФРА-М., 2003. -- 399 с.

20. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебное пособие. -- Минск: Новое знание, 2002. -- 703 с.

21. Савчук В. К. Аналіз господарської діяльності сільськогосподарських підприємств. -- К.: Урожай, 1995. -- 325 с.

22. Степаненко С. В. Економіка: Навч. посібник. -- К.: КНЕУ, 2001. -- 306 с.

23. Хэджес Т. Организация производства на фермах: Пер. с англ. -- М.: Прогресс, 1996. -- 605 с.

24. Цал-Цалко Ю. С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: Навч. посібник. -- К.: КНЕУ, 2002. -- 360 с.

25. Царенко О. М. Економічний аналіз діяльності підприємств АПК: Навч. посібник. -- К.: Вища шк., 1998. -- 253 с.

26. Чумаченько Н. Г. Учет и анализ в промышленном производстве США. -- М.: Финансы. 1971. -- 240 с.

27. Шкарабан С. И. Основы оперативного экономического анализа. -- Львов.: Вища шк., 1988. -- 136 с.

28. Эберт Х., Томас К. Анализ затрат на основе потребительской стоимости. Новые методы рационализации: Пер. с нем. -- М.: Экономика, 1975. -- 190 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Економічна суть та класифікація витрат виробництва. Нормативно-правове забезпечення обліку виробництва продукції молочного скотарства. Синтетичний і аналітичний облік виробництва продукції молочного скотарства. Калькулювання собівартості продукції.

  дипломная работа [155,0 K], добавлен 07.07.2014

 • Виробництво продукції скотарства й перспективи його розвитку: поголів’я тварин, кормова база, трудові ресурси, собівартість продукції. Умови підвищення інтенсифікації виробництва молочного скотарства та його ефективності для отримання більшого прибутку.

  курсовая работа [78,8 K], добавлен 11.05.2009

 • Показники економічної ефективності виробництва молока та методика їх визначення. Динаміка поголів’я корів, їх продуктивності та валового виробництва молока. Інтенсифікація молочного скотарства. Організація праці в тваринництві, її нормування і оплата.

  курсовая работа [1,1 M], добавлен 27.07.2015

 • Продукція молочного скотарства. Система показників, за якими оцінюють виробництво продукції. Конкурентоспроможність молока українського виробництва. Обґрунтування виробної програми. Рекомендації щодо підвищення ефективності та перспективного розвитку.

  дипломная работа [198,7 K], добавлен 11.05.2009

 • Обґрунтування тенденції розвитку молочного скотарства і його економічної ефективності за існуючих умов господарювання, дослідження та аналіз стану галузі молочного скотарства. Прогнозування виробництва молока в досліджуваному господарстві на перспективу.

  дипломная работа [62,7 K], добавлен 23.05.2017

 • Показники економічної ефективності виробництва молока та методика їх визначення. Виробничі ресурси господарства та їх використання. Динаміка поголів'я корів, їх продуктивності та валового виробництва молока. Перспективи розвитку молочного скотарства.

  курсовая работа [71,3 K], добавлен 22.04.2014

 • Важливість галузі молочного скотарства та сучасний стан галузі. Умови утримання тварин, підходи до виробництва продукції. Проектна потужність підприємства. Обґрунтування потужності переробного підприємства, первинна та вторинна переробка його продукції.

  курсовая работа [69,9 K], добавлен 08.11.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.