Статистичний аналіз продуктивності та валового приросту молодняку великої рогатої худоби та тварин на відгодівлі

Аналіз рівня факторів продуктивності корів і валового виробництва молока методами аналітичного групування. Динаміка показників продуктивності молодняку методом укрупнення періодів, ковзної середньої, абсолютному приросту і способом найменших квадратів.

Рубрика Сельское, лесное хозяйство и землепользование
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 18.04.2011
Размер файла 633,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Курсова робота

на тему:

«Статистичний аналіз продуктивності та валового приросту молодняку ВРХ та тварин на відгодівлі»

1. Огляд літератури

Важливим напрямом розвитку тваринництва є його інтенсифікація на основі прискореного розвитку кормо виробництва, поліпшення породного складу і підвищення племінних якостей тварин, впровадження нових форм господарювання та організації виробництва, поглиблення спеціалізації і досягнення оптимальної концентрації поголів`я тварин, освоєння передового досвіду та інтенсивних технологій утримання тварин, поліпшення зоотехнічної роботи і ветеринарного обслуговування. [1, 94]

Завдання статистики тваринництва:

1. Характеристика стану та розвитку галузі по окремим підприємствам, районам, областям та в країні.

2. Проведення наукового аналізу масових даних по галузі для розкриття резервів розвитку галузі.

3. Вивчення структури тваринництва та змін технологій виробництва.

4. Оцінка ефективності окремих зоотехнічних заходів в галузі.

5. Розробка та аналіз показників якості продукції тваринництва

Стан та розвиток тваринництва статистика вивчає за допомогою системи показників. Такі показники об`єднати в групи:

1) Показники наявності та складу тварин.

2) Показники відтворення та руху тварин.

3) Показники продуктивності тварин.

4) Показники рівня зоотехнічних заходів.

5) Показників виходу продукції тваринництва в розрахунку на 1га земельних угідь.

6) Показники ефективності тваринництва.

При вивченні складу тварин та їх кількості проводять оцінку м`ясного потенціалу галузі, розрахунок показників виходу продукції. Визначення потреби в кормових ресурсах. Чисельність тварин розраховують за різними показниками:

1) Чисельність поголів`я на визначену дату у фізичних одиницях тобто голови.

2) Середня чисельність поголів`я.

Даний показник можна розрахувати за місяць, квартал або за рік. Найбільш точним розрахунком середнього поголів`я є відношення суми кормо днів до кількості календарних днів періоду. 1 кормо день - це день перебування тварини у відповідній статево віковій групі. [8, 56]

Для загальної характеристики стану та розвитку галузі виникає потреба визначити загальну чисельність тварин. Оскільки тварини окремих видів істотно відрізняються, ми не можемо сумувати їх кількість. В зв`язку з цим розраховують показники умовного поголів`я. Для розрахунку умовного поголів`я необхідно фізичні голови перемножити на перевідні коефіцієнти. Такі коефіцієнти бувають двох видів:

- Вартісні

- Кормові

Важливим завданням статистики тваринництва є вивчення та розрахунок показників відтворення стада. Відтворення - це процес постійного відновлення стада за рахунок одержання приплоду, вирощування молодняку та зміна цим молодняком тварин, які вибули із стада. Разом із кількісними змінами відбувається якісне поліпшення складу поголів`я за природністю та продуктивністю. Для розрахунку показників відтворення тварин використовують абсолютні показники, які характеризують кількість тварин, що беруть участь в обороті стада. В статистичній практиці вихід приплоду розраховуються на 100 корів, які були на початок року на підприємстві. Вибракування тварин розраховується шляхом відношення кількості тварин, що були відраховані до середньої поголів`я тварин. До вибракування відносяться тварини, які були продані, а також тварини забиті на підприємстві. Окремо розраховують показники загибелі тварин - це відношення кількості тварин до середньорічної чисельності тварин. Аналізуючи зміни, які відбуваються в складі чисельності тварин необхідно вивчати умови годівлі тварин, умови годівлі тварин, умови утримання тварин, санітарний стан приміщень організація ветеринарного обслуговування. На якість показників відтворення та рівня продуктивності тварин впливають зоотехнічні заходи. До таких заходів відносять:

- рівень та якість годівлі

- умови утримання тварин

- догляд за тварин

- стан племінної роботи

Рівень годівлі аналізують за видами та групами тварин, а також за видом кормів. Основним показником рівня годівлі тварин є кількість споживчих кормів в розрахунку на 1 голову тварин. Споживання кормів може виражатись в різних одиницях: [15, 943]

- кормових одиницях

- енергетичних одиницях

- вартісних одиницях

В процесі аналізу зміни рівня годівлі за відповідний період розраховують індекси витрат кормів. Загальний індекс характеризує зміну рівня годівлі в середньому по всьому поголів`ї. Поряд із динамікою витрат кормів розраховують рівень забезпеченості тварин кормами. В цьому випадку можна розрахувати рівень забезпеченості тварин кормами шляхом порівняння фактичних витрат з витратами, які встановлені зоотехнічними нормами. [6, 41]

Продукція тваринництва складається з двох видів:

- продукція нормальної життєдіяльності тварин (молоко)

- продукція вирощування худоби (приплід і прирости живої маси)

До складу продукції тваринництва не включають продукти забою тварин, а також продукти промислової переробки (масло, сир).

Виробництво продукції тваринництва визначається в натуральних одиницях. Загальний обсяг валової продукції тварин обчислюють у вартісному виразі. Під продуктивністю тварин розуміють середній вихід продукції тварин об`єднані в таку систему:

І. Показники молочної продукції (в розділі цієї групи розраховують середній

Надій молока від однієї корови. В загальному молочна продуктивність розраховується шляхом відношення валового виробництва молока на чисельність корів.)

ІІ. Показники виробництва вовни (настриг вовни на одну вівцю).

ІІІ. Показники продуктивності птахівництва (середня несучість, вихід курча і середня маса однієї забитої птиці).

IV. Показники м`ясної продуктивності (середньодобовий приріст живої маси тварин, середньорічний приріст однієї голови за період вирощування, кількість вирощених тварин в живій масі в розрахунку на одну корову, середня жива маса 1 голови, яка реалізована).

V. Показник продуктивності бджільництва (вихід меду в розрахунку на одну бджоло сім`ю).

VI. Показник продуктивності рибництва (вага проданої риби в розрахунку на площу водоймища).

В статистичній практиці використовують показники виробництва продукції тваринництва в розрахунку на 100га земельних угідь. Такі показники вартості в натуральних та вартісних одиницях. Натуральний показник - вихід молока на 100га сільськогосподарських угідь. Вартісний показник характеризує галузь тваринництва в цілому і розраховується шляхом відношення вартості валової продукції тваринництва в цінах порівняльного року в розрахунку на 100 гектарів. [5, 11]

2. Статистичний аналіз продуктивності корів та валового виробництва молока

2.1 Аналіз рівня факторів продуктивності корів та валового виробництва молока методом аналітичного групування

Аналітичним називають таке групування, за допомогою якого визначають взаємозв`язок між окремими ознаками одиниць статистичної сукупності. Взаємопов`язані ознаки поділяють на факторні і результативні. Факторною називається ознака, що впливає на іншу ознаку і зумовлює її зміни. Результативною називається ознака, яка змінюється під впливом факторної ознаки (табл. 1).

1) Розмістимо підприємства за величиною групувальної ознаки в зростаючому порядку, тобто будуємо ранжирований ряд.

Таблиця 1 Ранжирований ряд підприємств за середньодобовим приростом живої маси ВРХ на 1 голову, г.

№ п/п

Шифри підприємств

середньодобовий приріст живої маси ВРХ на 1 голову, г.

1

22

108,7832

2

5

149,9353

3

1

191,0268

4

25

205,4795

5

23

218,4376

6

10

220,9456

7

9

230,8951

8

11

254,3095

9

13

285,7988

10

8

287,9173

11

7

290,9444

12

15

300,5934

13

27

300,5934

14

24

301,9698

15

18

316,5072

16

30

316,5072

17

3

348,8584

18

2

372,4315

19

6

407,9809

20

16

409,7537

21

28

409,7537

22

19

440,2181

23

4

487,6824

24

12

488,4319

25

17

546,094

26

29

546,094

27

21

579,9169

28

14

588,8783

29

26

588,8783

30

20

742,0351

2) Для наочності відобразимо ранжирований ряд графічно. Побудуємо огіву Гальтона, в якій на осі абсцис запишемо порядковий номер підприємства в ранжированому ряду, а на ординаті - величину групувальної ознаки (рис. 1).

Рис.1 Розподіл підприємств за витратами кормів на 1 голову, ц. корм. од.

3) Визначимо кількість груп інтервального ряду за формулою:

або , де

n - кількість груп;

N- чисельність сукупності.

4) Встановити величину інтервалу h за формулою:

, де

h - величина інтервалу;

x max - максимальна величина групувальної ознаки;

x min - мінімальна величина групувальної ознаки;

n - кількість груп.

5) Побудуємо інтервальний варіаційний ряд розподілу по середньодобовому приросту живої маси ВРХ на 1 голову, г., тобто розподілимо підприємства по встановленим групам та підрахуємо їх кількість в групах (табл. 2).

Таблиця 2 Інтервальний ряд розподілу підприємств за середньодобовим приростом живої маси ВРХ на 1 голову, г.

Номер групи

Границі груп по середньодобовому приросту живої маси ВРХ на 1 голову,г г.

Кількість підприємств

І

108,8 - 235,4

7

II

235,4 - 362

10

III

362 - 488,6

7

IV

488,6 - 615,2

5

V

615,2 - 741,8

1

6) В зв`язку з малою кількістю підприємств у V групі, робимо перегрупування, і об`єднуємо це підприємство в одну групу з IV/ (табл. 3) [5, 165]

Таблиця 3 Перегрупувальний інтервальний ряд розподілу підприємств за середньодобовим приростом живої маси ВРХ на 1 голову, г.

Номер групи

Границі груп по середньодобовому приросту живої маси ВРХ на1 голову, г.

Кількість підприємств

І

108.8 - 235.4

7

II

235.4 - 362.0

10

III

362.0 - 488.6

7

IV

488.6 - 741.8

6

7) Побудуємо графік інтевального ряду (гістограму), в якому на осі абсцис запишемо розмір інтервалів по середньодобовому приросту живої маси ВРХ на 1 голову, г, а на ординаті - кількість підприємств в групі (рис. 2).

Рис.2 Середньодобовий приріст живої маси ВРХ на 1 голову, г.

8) Побудуємо таблицю зведених показників результативного групування (табл.4).

Таблиця 4 Зведені дані результативного групування

Показники

Групи підприємств по середньодобовому

приросту живої маси ВРХ на1 голову, г.

Всього

108,8 -235,4

235,4 - 362

362 - 488,6

488,6 - 741,8

Шифри підприємств

22, 5, 1, 25, 23, 10, 9

11, 13, 8, 7, 15, 27, 24,18,30,3

2, 6, 16, 28, 19, 4, 12

17, 29, 21, 14, 26,20

30

Приріст живої маси, ц.

731

2955

3836

5490

13012

Середньорічне поголів`я, голів

1021

2751

2313

2470

8555

Витрачено кормів на ВРХ - всього, ц. корм. од.

54879

62275

47878

69442

234474

Прямі затрати праці - всього, тис.люд.-год.

154,8

368,1

279,3

340

1142.2

9) На основі даних зведеної таблиці виконати розрахунки показників підсумкової таблиці результативного групування (таблиця 5).

Таблиця 5 Залежність підприємств за середньодобовим приростом живої маси ВРХ на 1 голову, г. від впливу окремих факторів

Показники

Групи підприємств по середньодобовому

приросту живої маси ВРХ на1 голову, г

В середньому

108,8 - 235,4

235,4 - 362

362 - 488,6

488,6 - 741,8

Шифри підприємств

22, 5, 1, 25, 23, 10, 9

11, 13, 8, 7, 15, 27, 24,18,30,3

2, 6, 16, 28, 19, 4, 12

17, 29, 21, 14, 26,20

30

Витрати кормів на 1 голову ц.корм.од.

53,075

22,637

152,964

28,114

27,407

Прямі затрати праці на 1 голову люд.-год.

0,151

0,134

0,120

0,137

0,134

Витрати кормів

на 1ц. приросту

ц.корм.од.

75,073

21,103

12,481

12,648

18,021

Середньодобовий

приріст живої маси ВРХ на1 голову, г

196,155

294,289

454,370

608,951

416,707

10) Висновки: провівши статистичне групування ми з`ясували, що між результативною ознакою (Середньодобовий приріст живої маси ВРХ на 1 голову, г) та факторними ознаками (Витрати кормів на 1 голову ц.корм.од; Прямі затрати праці на 1 голову люд.-год; Витрати кормів на 1ц. приросту ц.корм.од.) не існує жодних залежностей

Проводимо аналітичне групування між результативною та факторною (прямі затрати праці на 1 голову люд.-год.) ознаками. [9, 214]

1) Розмістимо підприємства за величиною групувальної ознаки в зростаючому порядку, тобто будуємо ранжирований ряд.

Таблиця 6 Ранжирований ряд підприємств за прямими затратами праці на 1 голову, люд.-год.

№ п/п

Шифри підприємств

Прямі затрати праці на 1 голову люд.-год.

1

1

0,0541

2

25

0,055

3

12

0,0659

4

4

0,0896

5

8

0,0928

6

18

0,1068

7

30

0,1068

8

22

0,1176

9

19

0,1213

10

17

0,1216

11

29

0,1216

12

21

0,122

13

11

0,1267

14

20

0,129

15

13

0,1333

16

6

0,1413

17

9

0,1477

18

15

0,1538

19

27

0,1538

20

5

0,1542

21

14

0,1544

22

26

0,1544

23

24

0,1569

24

7

0,1646

25

3

0,17

26

16

0,1935

27

28

0,1935

28

23

0,2081

29

10

0,2112

30

2

0,2187

2) Для наочності відобразимо ранжирований ряд графічно. Побудуємо огіву Гальтона, в якій на осі абсцис запишемо порядковий номер підприємства в ранжированому ряду, а на ординаті - величину групувальної ознаки (рис. 3).

Рис.3 Розподіл підприємств за прямими затратами праці на 1 голову, люд.-год.

3) Визначимо кількість груп інтервального ряду за формулою:

або , де

n - кількість груп;

N- чисельність сукупності.

4) Встановити величину інтервалу h за формулою:

, де

h - величина інтервалу;

x max - максимальна величина групувальної ознаки;

x min - мінімальна величина групувальної ознаки;

n - кількість груп.

5) Побудуємо інтервальний варіаційний ряд розподілу по середньодобовому приросту живої маси ВРХ на 1 голову, г., тобто розподілити підприємства по встановленим групам та підрахувати їх кількість в групах (табл. 7).

Таблиця 7 Інтервальний ряд розподілу підприємств за середньодобовим приростом

Номер групи

Границі груп по прямим затратам праці на 1 голову, люд.-год

Кількість підприємств

І

0.054 - 0.087

3

II

0.087 - 0.119

5

III

0.119 - 0.152

9

IV

0.152 - 0.185

8

V

0.185 - 0.218

5

6) Побудуємо графік інтевального ряду (гістограму), в якому на осі абсцис запишемо розмір інтервалів по прямим затратам праці на 1 голову, люд.-год.,

а на ординаті - кількість підприємств в групі (рис. 4).

Рис.4 по прямі затрати праці на 1 голову, люд.-год

7) Побудуємо таблицю зведених показників факторного групування (табл. 8).

Таблиця 8 Зведені дані факторного групування

Показники

Групи підприємств по прямим затратам праці на 1 голову, люд.-год

Всього

0,0541 - 0,08702

0,08702 - 0,11994

0,11994 - 0,15268

0,1526 - 0,18578

0,18578- 0,2187

Шифри підприємств

1,25,12

4,8,18,30,22

19,17,29,21,11,20,13,6,9

15,27,5,14,26,24,7,3

16,28,23,10,2

30

Приріст живої маси, ц.

354

1712

4936

3415

2595

12946

Середньорічне поголів`я, голів

323

1344

3407

1937

1544

85550

Витрачено кормів на ВРХ - всього, ц. корм. од.

7031

29075

102513

58037

37818

234474

Прямі затрати праці - всього, тис.люд.-год.

45,4

125,2

461,9

242,3

236,4

1111,2

8) На основі даних зведеної таблиці виконати розрахунки показників підсумкової таблиці результативного групування (таблиця 9).

Таблиця 9 Залежність підприємств за витратам кормів на 1 голову, ц.корм.од. від впливу окремих факторів.

Показники

Групи підприємств по витратам кормів на 1 голову, ц.корм.од.

В середньо

му

0,0541 - 0,08702

0,0870 - 0,11994

0,1199 - 0,15268

0,1526 - 0,18578

0,18578- 0,2187

Шифри підприємств

1,25,12

4,8,18,30,22

19,17,29,21,11,20,13,6,9

15,27,5,14,26,24,7,3

16,28,23,10,2

30

Витрати кормів на 1 голову, ц.корм.од.

0,006457

0,00430

0,00450

0,00417

0,00625

0,00473

Середньодобовий

приріст живої маси ВРХ на1 голову, г

300,2672

348,9889

396,9266

483,0235

460,4656

41,45937

9) Висновки: провівши статистичне групування ми з`ясували, що між результативною ознакою (Середньодобовий приріст живої маси ВРХ на 1 голову, г) та факторною ознакою (витрати кормів на 1 голову ц.корм.од.) не існує жодних залежностей.

2.2 Кореляційний аналіз

Кореляційний аналіз - метод кількісної оцінки взаємозалежностей між статистичними ознаками, що характеризують окремі суспільно-економічні явища і процеси. [1, 634]

Прямолінійний кореляційний зв`язок характеризується рівномірним збільшенням або зменшенням результативної ознаки під впливом відповідної зміни факторної ознаки. Аналітично його визначають за рівнянням прямої лінії.

На основі даних підприємств будуємо кореляційне поле, рівняння зв`язку та розраховуємо коефіцієнт кореляції, детермінації при прямолінійній залежності між ознаками.

При прямолінійній залежності парний кореляційний зв'язок між ознаками визначають за рівнянням прямої:

, де

- теоретичні значення результативної ознаки;

y - результативна ознака (середньодобовий приріст живої маси ВРХ на 1 голову, г.);

x - факторна ознака (Витрати кормів на 1 ц. приросту ц.корм.од.);

a - початок відліку, або значення "у" при "х", який дорівнює нулю;

b - коефіцієнт регресії рівняння зв'язку, який показує як змінюється результативна ознака в залежності від зміни на одиницю факторної ознаки.

Дане рівняння можна розв'язувати способом найменших квадратів. Розв'язок рівняння зводиться до визначення невідомих параметрів "а" та "b". Для їх визначення необхідно розв'язати систему двох нормальних рівнянь способом підстановки:

n- кількість спостережень.

Параметри "а" і "b" можна розв'язати використовуючи формули:

Побудуємо таблицю для обчислення кореляційного рівняння зв`язку та визначення коефіцієнта кореляції (табл.10),(Додаток В).

.

Обчислений коефіцієнт регресії "b" показує, що при збільшенні розміру затрат на 1 голову, г. витрати кормів на 1 ц. приросту зменшується на 4,4.

Підставивши в рівняння знайдені параметри і фактичні значення факторної ознаки, дістанемо теоретичні рівні врожайності культури ().

Якщо , то параметри рівняння визначені правильно.

Коефіцієнт кореляції визначається за формулою:

, де

r - коефіцієнт кореляції;

х - середня величина факторної ознаки;

у - середня величина результативної ознаки;

ху- середня величина з добутку ознак "х" та "у";

ух - середнє квадратичне відхилення факторної ознаки;

уy - середнє квадратичне відхилення результативної ознаки.

Коефіцієнт детермінації:

D =r2 * 100%=0,7569*100%=75,69%

Побудуємо графік кореляційного аналізу, в якому на осі абсцис запишемо середньодобовий приріст живої маси ВРХ на 1 голову, г., а на ординаті -

Витрати кормів на 1 ц. приросту ц.корм.од. (рис. 5).

Рис.5 кореляційний аналіз

Висновок: Коефіцієнт кореляції лежить в межах від -1 до 1, якщо коефіцієнт лежить в межах від -1 до 0,3 то зв'язок відсутній, від 0,3 до 0,5 - слабкий, від 0,5 до 0,7 - середній, більший 0,7 - тісний, розрахований коефіцієнт кореляції свідчить про те, що зв'язок відсутній, адже показник менший 0,3.

2.3 Аналіз динаміки показників продуктивності молодняку ВРХ

Процеси розвитку явищ у часі називають динамікою, а статистичні показники, які характеризують стан і зміну явищ у часі, - рядами динаміки.

1. Показники ряду динаміки визначають порівнянням рівнів ряду динаміки. При цьому рівень, який порівнюють, називають поточним, а рівень з яким порівнюють - базисним.

Абсолютний приріст (А) визначають як різницю між поточним (yi) і попереднім (yі-1) або початковим (y0) рівнями ряду динаміки.

Базисний абсолютний приріст дорівнює:

А0=yі-y0, тобто А1=y1-y0; А2=y2-y0; А3=y3-y0 і т.д.

Ланцюговий (щорічний) абсолютний приріст дорівнює:

Аі=yі-yі-1, тобто А1=y1-y0; А2=y2-y1; А3=y3-y2 і т.д.

Коефіцієнт росту (К) - це відношення поточного рівня ряду динаміки (y1) до попереднього (yі-1) або початкового рівня (y0).

Базисний коефіцієнт зростання дорівнює:

Кі=yі / y0, тобто і т.д.

Ланцюговий (щорічний) коефіцієнт зростання дорівнює:

Кі=yі / yі-1, тобто і т.д.

Темп росту - коефіцієнт росту помножений на 100. Темп приросту (Т) показує, на скільки процентів збільшився або зменшився поточний рівень ряду динаміки порівняно з базисним рівнем. [6, 127]

Темп приросту (зниження) можна визначити, віднімаючи від темпу росту, вираженого в процентах, 100%:

Тпр=(К*100)-100

Абсолютне значення 1% приросту - відношення щорічного приросту за певний період до щорічного темпу приросту за той самий період.

Зн 1% пр =

Всі розраховані показники ряду динаміки занесемо в таблицю 11

Таблиця 11 Показники ряду динаміки

Роки

Показник

Абсолютний

Приріст

Коефіцієнт

росту

Темп

росту, %

Темп

приросту, %

Абсолютне значення

1 % приросту

базис ний

Щорічний

базис

ний

щорічний

базисний

щорічний

базисний

щорічний

1999

191,026

--

--

----

----

----

---

--

--

2000

372,432

181,405

181,405

1,950

1,950

194,963

1,950

94,963

-98,05

-1,850

2001

348,858

157,832

-23,573

1,826

0,937

182,623

0,937

82,623

-99,06

0,237

2002

487,682

296,656

138,824

2,553

1,398

255,295

1,398

155,295

-98,60

-1,407

2003

149,935

-41,092

-337,747

0,785

0,307

78,489

0,307

-21,511

-99,69

3,387

2004

407,981

216,954

258,046

2,136

2,721

213,573

2,721

113,573

-97,27

-2,652

2005

290,944

99,918

-117,037

1,523

0,713

152,306

0,713

52,306

-99,28

1,178

2006

287,917

96,891

-3,027

1,507

0,990

150,721

0,990

50,721

-99,01

0,030

2007

230,895

39,868

-57,022

1,209

0,802

120,871

0,802

20,871

-99,19

0,574

2. Для узагальненої характеристики вихідних рівнів та розрахункових величин ряду динаміки слід визначити середні показники.

Середній рівень () інтервального ряду з рівними інтервалами розраховують за формулою:

, де

n- загальне число рівнів ряду динаміки.

Середній рівень моментного ряду динаміки з рівними відрізками між датами визначають як середню хронологічну:

=319,589

Середній абсолютний приріст () розраховують за формулою середньої арифметичної простої:

або 4,984

Середній коефіцієнт зростання ( ) обчислюють за формулами:

=1,024

або

Yn - кінцевий рівень ряду;

Y0 - початковий рівень ряду;

n - число дат в періоді за який визначають коефіцієнт росту.

3.1 Прийоми укрупнення періодів та згладжування ряду динаміки за допомогою ковзної середньої

При укрупненні періодів інтервальний ряд динаміки замінюють іншим інтервальним рядом з більшими періодами (трьохріччям або п'ятиріччям). При згладжуванні ряду динаміки за допомогою ковзної середньої спочатку додають рівні ряду за прийнятий інтервал і обчислюють середню арифметичну. Після цього утворюють новий інтервал, починаючи з другого рівня ряду, для якого визначають нову середню і т.д.

Таблиця 12 Аналіз ряду динаміки методом укрупнення періодів та ковзної середньої

Роки

Показник

Період

Суми по 3-х роках

Середні по 3-х роках

Період

Суми по 3-х роках

Середні ковзні

1999

191,026

-

2000

372,432

1999-2001

744,862

248,287

1999-2001

744,862

248,287

2001

348,858

2000-2002

711,668

237,222

2002

487,682

2001-2003

635,891

211,964

2003

149,935

2002-2004

413,395

137,798

2002-2004

413,395

137,798

2004

407,981

2003-2005

472,518

157,506

2005

290,944

2004-2006

275,780

91,927

2006

287,917

2005-2007

413,762

137,920

2005-2007

413,762

137,920

2007

230,895

-

Відобразимо графічно фактичний та вирівняні рівні ряду динаміки (рис.6).

Рис.1 Фактичні та вирівняні рівні ряду динаміки методами укрупнення періодів та середньої ковзної

3.2 Вирівнювання ряду динаміки по середньому абсолютному приросту

На основі середнього абсолютного приросту можна провести вирівнювання ряду динаміки за формулою:

, де

- вирівняні рівні;

yо- початковий рівень ряду;

- середній абсолютний приріст;

t - порядковий номер року (t=0,1,2,... ).

Таблиця 13 Аналіз ряду динаміки методом вирівнювання по середньому абсолютному приросту

Роки

Порядковий номер року

Показник

Вирівнювання по середньому абсолютному приросту

Відхилення фактичного рівня від розрахункового

t

yi

yi-

1999

0

191,026

191,026

0

2000

1

372,432

196,01

176,422

2001

2

348,858

200,994

147,864

2002

3

487,682

205,978

281,704

2003

4

149,935

210,962

-61,027

2004

5

407,981

215,946

192,035

2005

6

290,944

220,93

70,014

2006

7

287,917

225,914

62,003

2007

8

230,895

230,898

0

Відобразимо графічно фактичний та вирівняний рівні динаміки.

Рис.7 Фактичний та вирівняний рівні ряду динаміки методами вирівнювання по середньому абсолютному приросту

3.3 Вирівнювання ряду динаміки по середньому коефіцієнту зростання

На основі середнього коефіцієнту росту розраховують вирівняний ряд динаміки:

, де t - порядковий номер року.

Таблиця 14 Аналіз ряду динаміки методом вирівнювання по середньому коефіцієнту росту

Роки

Порядковий

номер року

Показник

Вирівнювання по

середньому коефіцієнту зростання

Відхилення фактичного

рівня від розрахункового

t

yi

1999

0

191,026

191,026

0

2000

1

372,432

191,026

181,406

2001

2

348,858

195,6106

153,247

2002

3

487,682

200,3053

287,376

2003

4

149,935

205,1126

-55,177

2004

5

407,981

210,0353

197,945

2005

6

290,944

215,0762

75,867

2006

7

287,917

220,238

67,679

2007

8

230,895

225,5237

-34,497

Відобразимо графічно фактичний та вирівняний рівень динаміки.

Рис.8 Фактичний та вирівняний рівні ряду динаміки методаом вирівнювання по середньому коефіцієнту росту

3.4 Вирівнювання динамічного ряд по способу найменших квадратів

Проведемо вибір рівняння, яке найбільш точніше може виявити тенденцію ряду. Для прояву тенденції можна використати рівняння прямої:

, де

а0, а1 - невідомі параметри рівняння;

t - порядковий номер року.

Спочатку необхідно скласти систему із двох нормальних рівнянь:

Але для розрахунку ці рівняння можна спростити, оскільки Уt=0

Всі невідомі величини записують в систему рівнянь з таблиці 5.

Знаходять коефіцієнт

a0 =307,5189

а1=-4,826

Таблиця 15 Фактичний і розрахунковий рівень динамічного ряду способом найменших квадратів

Роки

Показник

Відхилення від року, який займає центральне положення

Розрахункові величини для визначення параметрів рівняння

Приріст, розрахований по рівнянню прямої

Відхилення фактичного приросту від розрахованого

по рівнянню прямої

y

t

t2

yt

y-

(y-)2

1999

191,026

-4

16

-764,104

326,827

-135,801

18441,912

2000

372,432

-3

9

-1117,3

322

50,432

2543,387

2001

348,858

-2

4

-697,716

317,173

31,685

1003,939

2002

487,682

-1

1

-487,682

312,346

175,336

30742,713

2003

149,935

0

0

0

307,519

-157,584

24832,717

2004

407,981

1

1

407,981

302,692

105,289

11085,774

2005

290,944

2

4

581,888

297,865

-6,921

47,900

2006

287,917

3

9

863,751

293,038

-5,121

26,225

2007

230,895

4

16

923,58

288,211

-57,316

3285,124

Всього

2767,671

0

60

-289,602

2767,671

0

92009,69

Відобразимо графічно фактичний та вирівняний рівень динаміки

Рис. 9 Фактичний та вирівняний рівні ряду динаміки методом вирівнювання способом найменших квадратів

Підставивши в одержане рівняння відповідні значення t знаходимо вирівняні рівні , занесемо їх в таблицю 5.

Сума квадратів відхилень вирівняних від фактичних має бути мінімальною. Середнє квадратичне відхилення фактичних рівнів від вирівняних дорівнює:

Відносну міру коливання показника характеризує коефіцієнт варіації:

4. Індексний аналіз

Індексом у статистиці називається відносний показник, що характеризує зміну рівня певного явища порівняно з іншим рівнем того самого явища, прийнятого за базу порівняння. [3, 327]

При обчисленні індексів розрізняють базисний і щорічний період, з рівнями якого здійснюють порівняння, а звітним періодом, рівні якого порівнюються.

Таблиця 16 Вихідні та розрахункові дані для обчислення індексів продуктивності та валового приросту тварин.

Показники

Вироблено продукції

Затрати праці на 1 ц, люд-год

Валові затрати праці люд-год

Порівняльні ціни

Молоко

22000

21000

18,50

19,50

407000

409500

388500

38,44

Приріст молоднякуВРХ

11600

17520

60,00

58,00

696000

1016160

1051200

378,6

Приріст овець

225

258

51,2

54,1

11520

13957,8

13209,6

257,18

Всього

Х

Х

129,7

131,6

1114520

1439617,8

1452909,6

674,22

Обчислимо індивідуальний індекс затрат праці на 1 ц, люд-год:

, де

і - планове і фактичне затрати праці на 1 ц, люд-год.

, де

- показники підприємства по порядку.

Далі визначимо, як змінилась вартість продукції сільського господарства в звітному році порівняно з базисним.

За абсолютним приростом:

Отже, вартість продукції в звітному періоді порівняно з базисним збільшилась в 1,3 раз, або на 325097,9.

Визначимо, як зміниться вартість продукції під впливом зміни затрат праці на 1 ц, люд-год.

За абсолютним приростом:

Отже, різниця між чисельником і знаменником показує економію праці внаслідок зростання її продуктивності.

Визначимо, вартісний індекс продуктивності праці:

Висновки: Аналіз цих даних свідчить, що продуктивність праці поточному році в порівнянні з базисним збільшилась, у ціновому виражені у 1,08 раз.

продуктивність приріст валовий корова

3. Прогнозування статистичного аналізу продуктивності та валового приросту молодняку ВРХ та тварин на відгодівлі

Для того, щоб проаналізувати можливі зміни у прогнозуванні середнього приросту живої маси ВРХ на 1 голову, г. досліджуваній нами сукупності господарств використаємо метод розрахунку середньої прогресивної. [9, 35] Для прогнозування рівнів результативної ознаки використаємо прийом екстраполяції на найближчих 3 роки, тобто умовно продовжимо лінії вирівняних рядів динаміки. Це дасть змогу визначити рівні економічного явища в майбутньому за умови, якщо комплекс причин, який формує тенденцію, найближчим часом не зміниться. То ж виконаємо перспективні розрахунки на прогнозування середнього приросту живої маси ВРХ на 1 голову, г. 2008,2009,2010 роки. Для цього в рівняння прямої та підставимо значення t для 2008-2010 років, тобто періоду на який прогнозуємо. Дані занесемо у таблицю 12.

Роки

Порядковий номер року.

Середньодобовий приріст живої маси ВРХ на 1 голову, г.

Прогнозування по середньодобовому прирісту живої маси ВРХ на 1 голову, г.

Прогнозування по прямій

t

1999

0

191,026

191,026

326,827

2000

1

372,432

196,01

322

2001

2

348,858

200,994

317,173

2002

3

487,682

205,978

312,346

2003

4

149,935

210,962

307,519

2004

5

407,981

215,946

302,692

2005

6

290,944

220,93

297,865

2006

7

287,917

225,914

293,038

2007

8

230,895

230,898

288,211

Прогноз

2008

9

Х

235,882

264,0792

2009

10

Х

240,866

259,2526

2010

11

Х

245,85

254,426

Таблиця 17 Прогнозування середнього приросту живої маси ВРХ на 1 голову, г.

Відобразимо дане прогнозування графічно

Рис.10 Прогноз середньодобового приросту живої маси ВРХ на 1 голову, г.

Висновок: Проаналізувавши графік та таблицю ми зробили висновок, що прогнозування різними способами дає різні результати. При прогнозуванні за середнім абсолютним приростом спостерігатиметься надалі поступове зростання середньодобового приросту живої маси ВРХ на 1 голову, г; При прогнозуванні за коефіцієнтом росту спостерігатиметься поступове зниження середньодобового приросту живої маси ВРХ на 1 голову, г.

Висновки

В даній курсовій роботі було проведено статистичний аналіз продуктивності та валового приросту молодняку ВРХ та тварин на відгодівлі.

1. При аналітичному групуванні господарства були розподілені на 4 групи по результативній ознаці, а потім перегруповано в 4 групи. Було визначено окремі фактори, які впливають на приріст продукції тваринництва.

2. При кореляційному аналізі було встановлено, що залежність між результативною та факторною ознакою не існує жодних залежностей, було побудоване кореляційне поле, знайдено коефіцієнт кореляції(-0,87) та детермінації (75,69%).

3. При аналізі динаміки приросту продукції тваринництва в господарстві розраховано середній абсолютний приріст і середній коефіцієнт зростання. Було вирівняно ряди динаміки методом укрупнення періодів, ковзної середньої по середньому абсолютному приросту і коефіцієнт росту та способом найменших квадратів.

4 При індексному аналізі було визначено індекс приросту.

5.При проведенні прогнозування були складені прогнози статистичного аналізу продуктивності та валового приросту молодняку ВРХ та тварин на відгодівлі на 2008-2010 роки.

Список використаної літератури

1. Бек В.П. Теорія статистики, курс лекцій, Київ,2003 р.-288с.

2. Вашків П.Г., Постер П.І., Сторожук В.П., ТкачЄ.І. Теорія статистики, навчальний посібник - Київ : Лебідь,2001р.-320с.

3. Горькавий В.К. Статистика: навчальний осібник, Київ : вища школа, 2000 - 415с.

4. Лугін О.Є., Білоусова С.В. Статистика: підручник, центр навчальної літератури, 2005-580с.

5. Чекотовський Є.В. основи статистики сільського господарства.

6. Бутуцький О.А. Сільськогосподарська статистика з основами економічної статистики - К.: Вища школа, 1984.

7. Гаркавий В.К. Статистика. --К.: Вища школа, 1995. - 412 с.

8. Замосковний О.П. Статистика сельского хазяйства. - М.; Финансы и статистика, 1990.

9. Козаченко І.В. Статистика. -К.; Урожай, 1984.

10. Зинченко А.П. Практикум по общей теории статистики и сельськохозяйственной статистике. - М.: Финансы и статистика, 1988. - 328с.

11. Вашків П.Г., Пастер П.І., Сторожук В. П., Є.І. Ткач Теорія статистики. - К.: Либідь, 2001 - 320 с.

12. Сергеев С.С. Сельскохозяйственная статистика с основами экономической статистики.-М.: Финансы и статистика, 1990.

13. Статистика. Методичні вказівки по виконанню курсового проекту для студентів обліково-фінансового факультету денної та заочної форми навчання. - Вінниця, ВДАУ, 2002 - 36 с.

14. Бухгалтерський звіт сільськогосподарського підприємства за 1996- 2005 рр.

Додатки А

Витрати кормів на виробництво молока, ц к. од

В тому числі концентровані, ц к. од.

Валовий надій молока, тис. ц

Середньорічне поголів'я корів, гол.

Прямі затрати праці, тис. люд.-год.

Затрати всього, тис. грн

Середньорічний надій молока на 1 корову (кг)

Витрати кормів на 1 корову (ц. корм од.)

Прямі затрати праці на онду голову (люд.-год)

Витрати кормів на 1 ц молока(ц к. од)

1.

4711,4

580,3

39

156

113

567

2500

30,201

0,72

0,12

2.

4377,1

540,2

53

187

125

400

2834,2

23,407

0,67

0,08

3.

5011,6

616,3

51

197

75

387

2588,8

25,440

0,38

0,10

4.

7161,2

874,3

69

247

85

428

2793,5

28,993

0,34

0,10

5.

5911,6

724,3

51

217

100

355

2350,2

27,242

0,46

0,12

6.

5660,9

694,3

40

167

95

337

2395,2

33,898

0,57

0,14

7.

4106,2

507,7

41

197

98

377

2081,2

20,844

0,50

0,10

8.

3547,7

440,7

53

167

78

495

3173,7

21,244

0,47

0,07

9.

4898,2

602,7

43

137

106

299

3138,7

35,753

0,77

0,11

10.

6643,7

812,2

51

147

71

350

3469,4

45,195

0,48

0,13

11.

4193,9

518,2

47

267

122

348

1760,3

15,707

0,46

0,09

12.

3829,4

474,5

44

167

76

300

2634,7

22,931

0,46

0,09

13.

5798,2

710,7

45

210

89

354

2142,9

27,610

0,42

0,13

14.

8780,3

1068,6

81

647

77

411

1251,9

13,571

0,12

0,11

15.

9457,1

1149,8

97

217

75

369

4470,0

43,581

0,35

0,10

16.

12951,8

1569,2

64

217

74

261

2949,3

59,686

0,34

0,20

17.

8277,2

1008,2

46

167

68

332

2754,5

49,564

0,41

0,18

18.

6923,2

845,7

43

162

70

347

2654,3

42,736

0,43

0,16

19.

6696,4

818,5

53

177

115

277

2994,4

37,833

0,65

0,13

20.

4220,9

521,5

47

210

117

482

2238,1

20,100

0,56

0,09

21.

3363,2

418,5

51

187

81

337

2727,3

17,985

0,43

0,07

22.

6202,3

759,2

39

137

79

420

2846,7

45,272

0,58

0,16

23.

8452,7

1029,3

97

272

77

325

3566,2

31,076

0,28

0,09

24.

8919,4

1085,3

50

192

84

269

2604,2

46,455

0,44

0,18

25.

8808,2

1071,9

105

237

76

340

4430,4

37,165

0,32

0,08

26.

6261,2

766,3

43

147

77

384

2925,2

42,593

0,52

0,15

27.

6938,9

847,6

49

167

98

401

2934,1

41,550

0,59

0,14

28.

5809,9

712,1

104

267

78

469

3895,1

21,760

0,29

0,06

29.

4814,5

592,7

86

192

106

524

4479,2

25,076

0,55

0,06

30.

6072,2

743,6

107

267

71

429

4007,5

22,742

0,27

0,06

Додаток В

Таблиця 10 Вихідні та розрахункові дані для обчислення кореляційного рівняння зв`язку та визначення коефіцієнта кореляції

Шифр підприємств

Вихідні дані

Розрахункові дані

середньодобовий приріст живої маси ВРХ на 1 голову, г.(у)

Витрати кормів на 1 ц. приросту ц.корм.од.(х)

ху

x2

у2

1

191,027

27,750

218,777

770,0625

36491,31

369,600

2

372,431

19,402

391,833

376,4376

138704,8

406,331

3

348,858

16,932

365,79

286,6926

121701,9

417,199

4

487,682

11,729

499,411

137,5694

237833,7

440,092

5

149,935

40,667

190,602

1653,805

22480,5

312,765

6

407,980

23,212

431,192

538,7969

166447,7

389,567

7

290,944

24,912

315,856

620,6077

84648,41

382,087

8

287,917

14,792

302,709

218,8033

82896,2

426,615

9

230,895

283,657

514,552

80461,29

53312,5

-756,39

10

220,945

22,656

243,601

513,2943

48816,69

392,014

11

254,309

17,556

271,865

308,2131

64673,07

414,454

12

488,431

7,474

495,905

55,86068

238564,8

458,814

13

285,798

20,816

306,614

433,3059

81680,5

400,110

14

588,878

10,576

599,454

111,8518

346777,3

445,166

15

300,594

16,789

317,383

281,8705

90356,75

417,828

16

409,753

19,223

428,976

369,5237

167897,5

407,119

17

546,094

16,477

562,571

271,4915

298218,7

419,201

18

316,507

20,605

337,112

424,566

100176,7

401,038

19

440,218

8,041

448,259

64,65768

193791,9

456,320

20

742,035

15,728

757,763

247,37

550615,9

422,497

21

579,916

12,077

591,993

145,8539

336302,6

438,561

22

108,783

36,926

145,709

1363,529

11833,74

329,226

23

218,437

27,576

246,013

760,4358

47714,72

370,366

24

301,969

41,314

343,283

1706,847

91185,28

309,918

25

205,479

26,653

232,132

710,3824

42221,62

374,427

26

588,878

10,577

599,455

111,8729

346777,3

445,161

27

300,593

16,789

317,382

281,8705

90356,15

417,828

28

409,753

19,223

428,976

369,5237

167897,5

407,119

29

546,094

16,478

562,572

271,5245

298218,7

419,197

30

316,507

20,605

337,112

424,566

100176,7

401,038

Всього

10937,640

867,212

11804,8

94292,48

4658771

10937,6

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Отримання надремонтного молодняку великої рогатої худоби в умовах ферм. Особливості їх годівлі і утримання. Зоотехнічна характеристика стада. Параметри вирощування і догляду молодняку. Технологія переробки м’яса в умовах господарства ДПДГ "Пасічна".

  дипломная работа [72,1 K], добавлен 28.05.2013

 • Аналіз рівня інтенсивності молочного скотарства, поголів’я, продуктивності тварин, забезпеченості корів кормами, продуктивності праці, собівартості молока і приплоду, прибутків і рентабельності. Резерви здешевлення виробництва продукції скотарства.

  курсовая работа [1,3 M], добавлен 28.05.2012

 • Характеристика червоної степової породи корів як породи молочної продуктивності. Основні характерні ознаки і якості тварин, фактори поширення. Жирність молока і продуктивність його виробництва. Оцінка витрат на утримання худоби, рентабельності розведення.

  презентация [167,3 K], добавлен 26.12.2013

 • Вирощування телят молочників до 6-місячного віку. Годівля молодняку великої рогатої худоби у період дорощування від 6-місячного віку до року. Відгодівля на зелених кормах і нагул худоби. Потреба поживних речовин для виробництва продукції яловичини.

  курсовая работа [70,8 K], добавлен 02.10.2014

 • Характеристика навчального стада за селекційними ознаками. Шляхи і методи удосконалення м'ясної та молочної продуктивності стада худоби симентальської породи. Вибір оптимального способу утримання корів. Розрахунок потоково-цехового виробництва молока.

  курсовая работа [90,0 K], добавлен 01.04.2014

 • Показники економічної ефективності виробництва молока та методика їх визначення. Динаміка поголів’я корів, їх продуктивності та валового виробництва молока. Інтенсифікація молочного скотарства. Організація праці в тваринництві, її нормування і оплата.

  курсовая работа [1,1 M], добавлен 27.07.2015

 • Вирощування племінного молодняку та формування виробничих типів великої рогатої худоби. Утримання, годівля тварин та забезпеченість кормами. Основи перспективних технологій виробництва продукції тваринництва. Економічна ефективність виробництва молока.

  курсовая работа [53,8 K], добавлен 24.04.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.