Проектування системи сівозмін господарства

Характеристика природних умов та виробничої діяльності. Розрахунок структури посівних площ та розробка варіантів сівозмін. Розробка системи обробітку ґрунту та комплексу заходів боротьби із бур’янами. Агрономічна оцінка сівозмін та чергування культур.

Рубрика Сельское, лесное хозяйство и землепользование
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 30.10.2014
Размер файла 102,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

ВСТУП

Землеробство - це дуже давня і складна сфера людської діяльності. З'явлення землеробства стало значною подією в розвитку людської цивілізації. Це дало можливість перейти до осілого укладу життя людини.

В основу сучасного землеробства покладено нормативно-технологічний принцип виробництва сільськогосподарської продукції.

З врахуванням природних і економічних умов кожного господарства передбачається раціональне використання всіх ресурсів виробництва - ґрунту, добрив, машин, робочої сили. Особливе місце відводиться заходам, спрямованим на охорону навколишнього середовища, захист грантів від водної та вітрової ерозії, підвищення ефективності меліоративних земель, удосконалення методів управління продуктивністю рослин тощо.

Сучасне землеробство спрямоване на раціональне та екологічно безпечне використання землі, відтворення її родючості та захист від ерозії, створення оптимальних умов для формування великого і сталого урожаю сільськогосподарських культур. Підвищення родючості ґрунтів є необхідною умовою для запровадження передових агротехнологій та раціонального використання місцевих ґрунтово-кліматичних ресурсів, засобів інтенсифікації та системи сівозмін. Підвищення родючості можливе лише за комплексу заходів. Головними заходами підвищення родючості ґрунтів і забезпечення стабільності сільськогосподарського виробництва є: 1) обґрунтовані системи обробітку ґрунту і інтегрованого захисту культур від хвороб, шкідників та бур'янів; 2) впровадження правильних сівозмін з відповідним чергуванням культур; 3) внесення органічних добрив у вигляді перегною, торфо-гнійних компостів; 4) по можливості застосовувати зрошення вологолюбивих культур; 5) запроваджувати у сівозміну багаторічні бобові трави; 6) займатися посадкою полезахисних лісосмуг; 7) організація протиерозійних заходів, які забезпечують зберігання і накопичення основної живильної речовини ґрунту - гумусу.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ УМОВ ТА ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Інститут зрошуваного землеробства НААН знаходиться в 13 км від обласного центру, загальною площею 461,42 га, із них 338,04 га зрошуваних земель. Одна з провідних науково-дослідницьких установ на півдні України це Інститут зрошуваного землеробства НААН. Свою діяльність розпочала з 1889 року від Херсонського земського дослідного поля, що було реорганізовано в 1910 р у Херсонську станцію бавовництва, в 1949 - в Український науково-дослідний інститут зрошуваного землеробства і з 2005 р. - Інститут землеробства південного регіону УААН. До складу Інституту входять дослідні господарства «Копані», «Піонер», «Каховське», ЕБ «Херсонська».

Тепер 133 НААН приймає участь у виконанні 15 науково-технічних програм НААН, виконує функції центра наукового забезпечення АПВ області.

Напрями діяльності Інституту

v Наукове-обґрунтування спеціалізації та рівня концентрації сучасного землеробства в посушливому Степу.

v Розробка новітніх, адаптованих до посушливих умов зони систем землеробства, що забезпечують екологічно обґрунтоване природокористування, збереження родючості ґрунтів, та оздоровлення навколишнього середовища на зрошуваних і неполи, лих землях.

v Методологія та наукова розробка екологічно безпечних систем зрошуваного землеробства в різних ґрунтово-кліматичних зонах України та неполивного землеробства Херсонської області.

v Відпрацювання новітніх технологій вирощування сільськогосподарських культур.

v Ведення первинного та елітного насінництва, забезпечення сільгосптоваровиробників насінням високих репродукцій.

Ґрунт дослідної ділянки темно-каштановий слабкосолонцюватий . Він утворився в умовах полинно-типчаково-ковилових степів.

Причорноморсько-Присивашської зони, яка характеризується рівнинним та слабко хвилястим рельєфом з великою кількістю подів. У порівнянні з чорноземною зоною спостерігається послаблення розвитку дернового процесу: більш зріджений рослинний покрив гірше забезпечує ґрунт рослинними рештками, а умови для їх гуміфікації менш сприятливі. Взагалі, у зоні сухого Степу маса підземних органів рослин значно переважає над масою надземних, тому формування органічної речовини відбувається, переважно, за рахунок кореневої системи рослин. У темно-каштанових ґрунтів є чітка диференціація профілю на генетичні горизонти, у тому числі ілювіальний. Гумусний горизонт товщиною 0 - 28 см темно-сірий з каштановим відтінком, характеризується грудкувато-зернистою структурою, містить значну кількість,, кореневих решток. Гумусно-перехідний горизонт темно-бурого забарвлення, грудкувато-горіхової структури. Перехідний горизонт характеризується брудно-палевим забарвленням, має горіхову структуру, закипає під дією соляної кислоти. Під ним знаходиться карбонатний ілювій з вкрапленнями білозірки. Ґрунтоутворююча порода представлена лесом, збагаченим на гіпс, який залягає на глибині 2 м, та вапно.

Агрофізичні властивості метрового шару ґрунту характеризуються такими показниками: щільність складання - 1,43 г/см , загальна шпаруватість 45 %,. найменша вологоємкість - 20,5 %, вологість в'янення - 9,1 %. Верхні горизонти темно-каштанових ґрунтів характеризуються значною вологоємкістю, невеликою об'ємною масою в порівнянні з нижніми шарами.

В орному шарі темно-каштанових ґрунтів міститься 2 - 3 % гумусу, кількість якого з глибиною зменшується. За вмістом поживних речовин темно-каштанові ґрунти майже не поступаються чорноземам південним, що пов'язано з їх розвитком в умовах слабкого промивання.

Реакція ґрунтового розчину верхніх горизонтів близька до нейтральної або слаболужна (рН=6,9 - 7,4), вниз по профілю, як правило, зростає.

Ємність поглинання темно-каштанових слабкосолонцюватих ґрунтів становить 30,5 мг-екв/100 г ґрунту: на долю кальцію припадає 21,3, магнію -6,3, натрію - 1,3, калію - 1,6 мг-екв, отже, ґрунтово-поглинальний комплекс насичений, в основному, кальцієм та магнієм. У темно-каштанових ґрунтах на значну глибину виносяться лише легкорозчинні солі. Накопичення карбонатів кальцію та магнію спостерігається в перегнійному горизонті, тому скипання під дією соляної кислоти відбувається на незначній глибині (25 - 45 см).

Після дощів та поливів ґрунти запливають, при пересиханні утворюють кірку, а при оранці-глиби: поглинені натрій та калій зумовлюють, нестійку грудкувату структуру, а іноді - безструктурність верхнього шару.

Ґрунт дослідної ділянки містить в орному шарі гумусу - 2,28 %; валових азоту, фосфору та калію - 0,18; 016; 2,7 % відповідно, у тому числі нітратів -0,89; рухомого фосфору - 3,4; обмінного калію - 25 мг/100 г ґрунту. рН воднод витяжки 7,0 - 7,2. У роки з достатньою кількістю опадів або при зрошенні на темно-каштанових ґрунтах формуються високі врожаї сільськогосподарських культур, особливо за умови застосування науково-обґрунтованих норм органічних і мінеральних добрив.

Клімат південного Степу України континентальний, посушливий, характеризується незначною кількістю та нерівномірним розподілом опадів, низькою вологістю повітря, частими посухами та сильними суховіями, великою кількістю тепла та світла. Континентальність зони не скрізь однакова, вона пом'якшується на північ зони і в напрямі зі сходу на захід.

За багаторічними даними ГМС м. Херсона середньорічна температура повітря становить + 9,8°С. Найбільш спекотний місяць - липень із середньомісячною температурою +22,0°С, найбільш прохолодний - січень з температурою - 3,0°С.

Сума ефективних температур вище 10°С складає 3200-3400°С. Абсолютний річний максимум температур становить +38°С, мінімум - 26°С.

Останні весняні приморозки спостерігаються наприкінці квітня, перші осінні - у середині вересня. Кількість сонячної радіації за рік становить ПО -120 ккал/см2 . Температурний режим степової зони сприятливий для одержання високих урожаїв сільськогосподарських культур за умови забезпечення їх вологою.

Тривалість безморозного періоду становить 190 днів, вегетаційного -230 днів. Сівба ярих культур, а також відновлення вегетації дерев, чагарників та озимих культур починається в третій декаді березня, коли середньодобова температура повітря переходить через +5°С. Строки сівби кукурудзи та інших теплолюбних рослин співпадають з переходом температури повітря через + 10°С. Закінчення вегетаційного періоду восени спостерігається в першій декаді листопада, коли середньодобова температура повітря переходить, через +8°С та починає зменшуватись.

Середньорічна кількість опадів складає 340 - 400 мм, а середньомісячна 28 мм. За вегетаційний період випадає 200 - 220 мм опадів. Розподіл опадів не рівномірний в часі та інтенсивності: найбільша їх кількість (60 - 70%) випадає, в літній період переважно у вигляді злив, які слабко промочують ґрунт(всі данні наведені в таблиці 1.1). При значній інтенсивності злив кількість води, яка надходить на поверхню ґрунту, перевищує його вбирну здатність, що призводить до створення умов для періодичного перезволожений ґрунтів. Найбільш ефективними для сільськогосподарських культур є осінні та ранньовесняні опади, які визначають величину врожаю.

Таблиця 1.1 Середньорічні значення елементів клімату за даними метеостанції міста Херсона

Показники

Місяці

За рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Опади, мм

25,5

10,6

3,8

39,1

36,7

76,2

11,0

5,4

17,1

7,0

1,0

50,3

283,7

Температура повітря, С

-2,8

-3,8

2,4

9,7

16

21,4

24,7

22,3

18,4

9,5

2,2

3,8

10,4

2. ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ СІВОЗМІНИ ГОСПОДАРСТВА

Агрономічна роль сівозміни на різних етапах розвитку землеробства, і особливо за умов його інтенсифікації, витікає із загального завдання наукового землеробства. При однакових кліматичних умовах і природних властивостях ґрунту оцінка сівозміни залежить від того, як впливають попередні культури і прийоми їх вирощування (обробіток ґрунту, удобрення та ін..). Цей вплив неоднаковий. Створюються деякі відмінності у властивостях ґрунту і його родючості залежно від попередніх культур, що необхідно враховувати при розміщенні сільськогосподарських культур по полях, тобто встановлювати науково обґрунтоване чергування культур.

У сучасному сільськогосподарському виробництві застосовують сівозмінне вирощування рослин.

Сівозміною називають обґрунтоване чергування культур і пару в часі та на полях.

Підвищення родючості ґрунтів є необхідною умовою для запровадження передових агротехнологій та раціонального використання місцевих ґрунтово-кліматичних ресурсів, засобів інтенсифікації та системи сівозмін.

З поглибленням процесів спеціалізації та концентрації виробництва ні добрива та зрошення, ні пестициди не дають можливості повністю позбавитись від бур'янів, шкідників та хвороб. Більше того, чим краще удобрюються, зрошуються земельні угіддя, тим сприятливіші умови створюються для розвитку бур'янів та хвороб.

2.1 РОЗРАХУНОК СТРУКТУРИ ПЛОЩ СІВОЗМІН ТА РОЗРОБКА МОЖЛИВИХ ВАРІАНТІВ СІВОЗМІН

Структура посівних площ (відсоткове співвідношення площ посіву окремих культур та їх груп в загальній площі посіву) має вплив на урожайність, загальну продуктивність землі, стан кормової бази і на розвиток тваринництва, а тому і визначає рівень виробництва продукції кожного аграрного формування. Структура посівних площ складається під впливом багатьох факторів. Основні з них: структура сільськогосподарських угідь, їх якість, особливо ріллі, спеціалізація, виконання завдань щодо продажу продукції, забезпеченість засобами виробництва і трудовими ресурсами, кліматичні умови.

Раціональна структура посівних площ забезпечує виробництво необхідної кількості зерна, картоплі, овочів, технічних і кормових культур в необхідному асортименті, а всі культури - добрими попередниками і сприяє створенню відповідних агротехнічних і економічних умов, а на цій основі - сприяє підвищенню урожайності. Така структура дає можливість найбільш продуктивно використовувати ріллю, створює можливості для запровадження правильних сівозмін, оскільки кожна культура потребує доброго Попередника.

Структура посівних площ - це один із найбільш гнучких елементів системи землеробства. її вдосконалення направлено на збільшення виробництва сільськогосподарської продукції, а також зменшення трудових і матеріально-грошових затрат на виробництво одиниці продукції.

Вдосконалення структури посівних площ необхідно проводити двома шляхами:

· заміна менш врожайних культур і сортів більш врожайними, не змінюючи при цьому системи ведення господарства;

· пов'язаний з перебудовою системи ведення господарства, а саме, поглиблення міжгосподарської і внутрішньогосподарської спеціалізації, що змінює склад і поєднання галузей, взаємозв'язок між землеробством і тваринництвом. Це викликає організаційні зміни в господарстві, в тому числі і в структурі посівних площ.

Дано культури, за рахунок яких планується отримати врожай з плановою врожайністю: озима пшениця 1065 т, озимий ячмінь 266,4 т, кукурудза (зерно) 222,0 т, горох 177,6 т, соняшник 159,8 т, ріпак 159,9 т. Для розрахунку врожайності необхідно брати найкращі попередники.

Загальну площу посіву порівняла з площею сівозміни, розбіжність між цими величинами використала під поле пару. Визначили середній розмір поля, з урахуванням, щоб кожна культура сівозміни, або більша їх частина повністю займала одне або декілька полів. Обчислили загальну частину зернових культур, просапних, та які можуть попередниками для озимих культур. Озимі культури це - озима пшениця, озимий ріпак, озимий ячмінь. Кращі попередники - пар, горох, та просапні соняшник і кукурудза. Загальну площею поля я взяла за 100%. Озимі культури займають 50%, попередники та просапні культури по 25%.

Таблиця №2. Розрахунок структури посівних площ

Площа сівозміни 800 га

Продукція, культура

План виробництва, т

Урожайність, т

Необхідно площі

Буде вироблено, т

Для виконання плану

Відхилення від плану

всього

га

%

га

%

Га

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Озима пшениця

1065

3,2

332,8

42

-12,8

-2

320

40

1024

Озимий ячмінь

266,4

3,0

88,8

11,1

-8,8

-1,1

80

10

240

Кукурудза(зерно)

222,0

3,0

96,5

12,8

-16,5

-2,8

80

10

184

Горох

177,6

2,3

77,2

9,65

+2,8

+0,35

80

10

184

Соняшник

159,8

1,8

88,7

11,1

-0,7

-1,1

80

10

144

Ріпак

159,9

2,1

76,1

9,5

+3,9

+0,5

80

10

168

Площа сівозміни

800

100

Площа посівів

760,1

95,0

Розбіжність

-40,9

-5,11

Пар

80

10

Після розрахунку плану приступаємо до складання сівозміни.

Сівозміною називають обґрунтоване чергування культур і пару в часі .

Чергування в часі означає, що на одному полі йде послідовна щорічна зміна культур. Культура, яка займала поле в попередньому році, є попередником для тієї культури, що висівається в цьому році. Перелік культур або їх груп у порядку чергування в сівозміні називається схемою сівозміни.

Чергування на полях - це в межах одного року сільськогосподарські культури певної сівозміни розміщуються на певних полях. Період, за який кожна культура побуває на всіх полях сівозміни, називається ротацією сівозміни.

Теоретичною основою побудови сівозмін є плодозміна, тобто щорічна або періодична зміна культур у полях сівозміни, що різняться між собою біологічними властивостями й агротехнікою вирощування. Чергування культур позитивно впливає на водний і поживний режими, мікробіологічні процеси та фітосанітарний стан ґрунту, а в поєднанні з добривами та іншими засобами підвищує його родючість. Впровадження і освоєння сівозміни включає ряд послідовних етапів, таких як встановлення схеми чергування культур і ротаційної таблиці сівозміни, розробка системи обробітку і удобрення ґрунту, складання і здійснення плану переходу до впроваджуваної сівозміни.

Встановлення схем чергування культур у сівозміні передбачає планування кількості полів у сівозміні, їх площі, які б враховували кліматичні умови, відповідно запропонованих культур та потреби в тій чи іншій продукції. Схема сівозміни повинна враховувати також найсприятливіші територіальні умови для розміщення посівних площ, раціональних затрат праці тощо.

Для складання сівозміни спочатку розраховують скільки полів займає кожна культура. Серед культур визначають головну, провідну культуру (озима пшениця). Озима пшениця, як основна культура і найбільш цінна займає 4 поля. Всі останні культури по одному. Збірних полів немає.

Кращою виявилася десятипільна сівозміна. Якщо фактичний план менший за запланований, то ми його плануємо збільшити за рахунок високого рівня агротехніки вирощуванні культур.

У сучасних сівозмінах виділяють групу провідних, або основних, культур, тобто культур, які займають найбільші площі в сівозміні і є основними для вирощування в даній місцевості. В Україні найбільші площі займає озима пшениця, ярий ячмінь, кукурудза, цукрові буряки, серед зернобобових - горох.

Визначаємось з попередниками та розробляємо сівозміні ланки. Найкращі попередники відаємо під озиму пшеницю, після чого розміщують менш вибагливі культури. Найкращими попередниками для озимої пшениці це бобові: горох, вика, соя. Добрим попереником також є озимий ріпак. В зоні степу є доцільним чорний пар. Кращі попередники для соняшнику ті, після яких у ґрунті залишається більше вологи й поживних речовин. У Степу найефективніші ланки сівозміни, де соняшник висівають після кукурудзи чи озимої пшениці, в Лісостепу - де опадів буває більше і в сівозміні вносять достатньо добрив, високі врожаї одержують при розміщенні його не тільки після озимої пшениці, а й після ячменю. Попередники ріпаку повинні сприяти знищенню бур'янів, створенню доброї структури ґрунту з достатньою кількістю поживних речовин, рано звільняти поле. Тому найкращі попередники цієї культури - багаторічні бобові трави; добрі - рання картопля, горох, однорічні трави; задовільні - зернові культури; несприятливі - овес і яра пшениця. Кращими попередниками для кукурудзи є озимі та ярі зернові, зернобобові. За хорошої агротехніки кукурудзу можна вирощувати на одному полі кілька років поспіль. Горох та інші зернобобові культури висівають у Лісостепу після кукурудзи, цукрових буряків, картоплі, зернових колосових культур. Пар у сівозміні розміщують для знищення на певному полі бур'янів і підвищення його родючості. Паром називають поле в сівозміні, на якому протягом певного періоду не вирощуються рослини і застосовують спеціальну систему обробітку ґрунту, яка спрямована на знищення бур'янів і нагромадження в ньому вологи та поживних речовин.

Із утворених ланок будують сівозміну, з урахуванням післядії кращих попередників. Закінчують складання сівозміни пошуком найкращого варіанту для даного плану виробництва. (табл.3)

Таблиця № 3

Можливі варіанти чергування культур у польовій сівозмінні

Культура або пар

Площа, га

Варіант 1 (головний)

Пар

80

Озима пшениця

80

Озима пшениця

80

Кукурудза

80

Горох

80

Озима пшениця

80

Ріпак

80

Озима пшениця

80

Озимий ячмінь

80

Соняшник

80

Варіант 2

Пар

80

Озима пшениця

80

Озима пшениця

80

Кукурудза

80

Озимий ячмінь

80

Горох

80

Озима пшениця

80

Ріпак

80

Озима пшениця

80

Соняшник

80

2.2 АГРОНОМІЧНА ОЦІНКА СІВОЗМІН ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ЧЕРГУВАННЮ КУЛЬТУР

Необхідність чергування культур зумовлюється рядом чинників. Узагальнюючи досвід практичного землеробства і досягнення агрономічної науки, Д.М. Прянишников виділив чотири основи чергування культур у сівозміні - хімічні, фізичні, біологічні та економічні.

Хімічні основи чергування культур у сівозміні - це вплив правильного чергування на умови живлення рослин. Сільськогосподарські рослини з врожаєм виносять з ґрунту різну кількість елементів живлення, тому тривале на одному місці вирощування або вирощування подібних за поглинанням певних елементів культур веде до однобічного збіднення ґрунту на певні елементи і, як результат, до зниження врожайності. Також до хімічних основ відноситься такі явища, як збагачення ґрунту азотом бобовими рослинами, переведення важкодоступних форм фосфатів у доступні зернобобовими. Чергування культур також запобігає зміні pH ґрунту.

Фізичні причини - це вплив сівозміни на структуру, фізичні властивості і вологість ґрунту. Сильно висушують ґрунт цукрові буряки, кукурудза.

Біологічні основи сівозміни. Чергування культур зменшує можливість забур'янення посівів, ураження хворобами та шкідниками. Наприклад, багаторічне вирощування на одному місці озимої пшениці веде до зараження іржею.

Економічні причини чергування полягають у науковому обґрунтуванні структури посівних площ, яку розробляють відповідно з необхідністю вирощування тих чи інших культур, природних умов (клімат, ґрунт, рельєф) і біологічних особливостей рослин.

У вирішенні проблеми регулювання ґрунтової родючості важлива роль належить сівозмінам. Вони забезпечують краще використання ґрунтової вологи, в значній мірі запобігають негативну дію посухи та знижують ерозію ґрунту, служать агротехнічним засобом боротьби з шкідниками і хворобами, смітної рослинністю. У сівозмінах структура посівних площ тісно пов'язана як з природними ресурсами, так і з програмою виробництва зерна, кормів та іншої продукції землеробства, тобто з конкретними виробничими потребами господарства, а його напрямком і спеціалізацією, перспективами розвитку та економічним станом. При оптимальній структурі посівних площ чергування культур у сівозміні повинно передбачати найбільш високий вихід продукції і сприяти відновленню ґрунтової родючості. Місце попередника однією з основних культур у господарстві - озимої пшениці, зайняли пар, бобові(горох) капустяні (ріпак) є одним з кращих для озимої пшениці, врожайність якої дає значну прибавку. Озимі колосові споживають значну кількість води і поживних речовин, але вони продуктивніше інших зернових. Здатні використовувати осінні та зимові опади, закінчують формування врожаю до настання спеки, рано звільняють поля і дають можливість краще обробляти грунт, накопичувати в ній вологу, знищувати сміттєві рослини. Під ними помітно поліпшується структура ґрунту. Саме тому озимі - хороші попередники для всіх культур.

У цій сівозміні я розмістила ячмінь в якості попередника для соняшнику , це обумовлено відсутністю загальних шкідників і хвороб у даних культур, а також створенням оптимального водного режиму ґрунту. Завдяки азот фіксуючим здібностям горох не дуже вимогливий до попередників і при обробленні його після кукурудзи можна прогнозувати високу врожайність.

Горох є одним з кращих попередників для озимої пшениці. Крім того, що зернобобові культури залишають після себе велику кількість азоту, посіви гороху сильно затінюють і пригнічують сміттєві рослини, тому зберігається краще будову ґрунту, вона менше ущільнюється і краще зберігає вологу у верхніх шарах. Озимий ячмінь - це хороший попередник для соняшнику, так як соняшник дуже вимогливий до наявності вологи в ґрунті. Достатня вологозабезпеченість має вирішальне значення для формування повноцінного врожаю.

Для більшості культур соняшник малопридатний попередник, так як він сильно висушує грунт і наступна культура засмічується падалицею, тому після нього поле відведено під пар.

2.3 ОЦІНКА ПРОДУКТИВНОСТІ ПРОЕКТОВАНОЇ СІВОЗМІНИ

Основним показником оцінки сівозмін є вихід продукції з одиниці площі ріллі, виражений в порівняних величинах - у зернових, кормових, кормопротеїнових енергетичних одиницях. Ефективність господарювання сільськогосподарських підприємств в значній мірі залежить від набору культур, які вирощуються, та їх співвідношення тобто від структури посівних площ.

Раціональна структура посівних площ повинна забезпечувати:

· виконання договірних зобов'язань щодо реалізації продукції;

· внутрішні потреби підприємства в продукції рослинництва;

· раціональне використання трудових ресурсів і засобів виробництва, особливо техніки;

· виробництво кормів для тваринництва в необхідних обсягах і якості з найменшими витратами;

· виконання вимог щодо чергування культур в сівозмінах відповідно до грунтово-кліматичних умов та спеціалізації підприємства тощо.

Головним критерієм науково обґрунтованої структури посівних площ є максимальний вихід продукції (в грошовій формі, в зернових одиницях або інших формах) з одиниці площі при найменших витратах праці і коштів. Іншими критеріями можуть бути: прибуток з 1 га, собівартість 1 ц кормопротеїнової одиниці тощо.

Розрахунки проводимо в таблиці № 4. В перших колонках наводиться перелік культур та види отриманої продукції. Урожайність культур може відрізнятись від запланованої, тому що враховується цінність попередника. Щоб знайти валовий збір потрібно урожайність помножити на площу. Далі розраховуємо кількість кормових одиниць з 1 га та з усієї площі. Вміст кормових одиниць та протеїну беруть із додаткової літератури.

Вартість основної продукції:

v Озима пшениця по хорошим попередниках 2500 за 1 тону;

v Ячмінь 1800 за 1 тону;

v Кукурудза 1900 за 1 тону;

v Горох 2800 за 1 тону;

v Соняшник 3000за 1 тону;

v Ріпак 3000 за 1 тону;

Всі кормові культури та солома оцінюється за їх поживністю, виходячи з того, що овес - еквівалент кормової одиниці коштує 1800 за тону

Так як після зміни (реорганізації) сівозміни може змінитися структура виробництва приводимо розрахунки виходу кормової продукції або відходів, що використовуються у тваринництві, вони наведені в таблиці №5.

У господарствах може мати кормове використання солома гороху, ячменю, а при їх нестачі озимих та інших культур. Відповідно до потреби тваринництва необхідно передбачити кормове використання цінних грубих кормів, а решту застосовувати як підстилку або розкидати на поверхні поля у якості органічних добрив.

Таблиця № 4. Розрахунок продуктивності розробленої сівозміни

№ поля

Культура, вид продукції

Площа, га

Урожайність, ц/га

Валовий збір, т

Кормових одиниць, т

Вартість продукції, грн.

з 1 т продукції

з 1 га

з усієї площі

з 1 т

з 1 га

з усієї площі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2

Озима пшениця(зерно)

80

50

400

1,19

5,95

476

2500

12500

1000000

(солома)

80

35

280

0,2

0,7

0,7

360

1260

100800

3

Озима пшениця(зерно)

80

25

200

1,19

2,97

238

2100

5250

420000

(солома)

80

22

176

0,2

0,44

352

360

792

63360

4

Кукурудза(зерно)

80

25

200

1,32

3,3

264

1900

4750

380000

(стебла)

80

30

240

0,38

1,14

91,2

684

5052

164160

5

Горох(зерно)

80

25

200

1,17

2,925

234

2800

7000

560000

(солома)

80

20

160

0,29

0,58

46,4

480

960

153600

6

Озима пшениця(зерно)

80

35

280

1,19

4,165

333,2

2500

8750

700000

(солома)

80

25

200

0,2

0,5

0,5

360

900

72000

7

Ріпак

80

25

200

1,47

3,675

294

3000

7500

6000000

Ріпак(солома)

80

28

224

0,09

0,025

20,16

162

453,6

36288

8

Озима пшениця(зерно)

80

30

240

1,19

3,57

3,57

2100

6300

50400

(солома)

80

24

192

0,2

0,48

0,48

360

864

69120

9

Озимий ячмінь(зерно)

80

35

280

1,13

3,955

316,4

1800

6300

504000

(солома)

80

22

176

0,41

0,902

72,16

738

129888

129888

10

Соняшник(насіння)

80

20

160

1,47

2,94

235,2

3000

6000

480000

(корзинки)

80

8

64

0,36

0,288

23,04

684

43776

2801667

Всього

3082,96

1092359,2

Таблиця № 5. Розрахунок продукції розробленої сівозміни, що використовується в тваринництві

Вид корму

Валовий збір, т

Міститься

Кормова одиниця містить перетравного протеїну, г/кг

Кормових одиниць

Перетравленого протеїну

в 1 т

всього, т

в 1 т

всього, т

Зерно

Озима пшениця (5%)

56

1,19

66,64

0,12

6,72

100,84

Ячмінь (зерно)

29

1,13

32,77

0,08

2,32

70,8

Горох

10

1,17

11,7

0,195

1,95

166,67

Кукурудза

10

1,32

13,2

0,078

0,78

59,09

Соняшник

8

1,47

11,76

0,138

1,104

93,88

Відходи переробки

Макуха (30%)

14,4

1,09

15,7

0,334

4,8

305,73

Грубий корм (Солома)

пшенична

848

0,2

169,6

0,005

4,24

25

горохова

160

0,29

4616

0,031

4,96

106,44

ячмінна

176

0,38

66,88

0,013

2,288

3421

Всього

5002,25

29,192

4349,45

2.4 СКЛАДАННЯ ПЛАНУ ОСВОЄННЯ РОЗРОБЛЕНОЇ СІВОЗМІНИ ТА РОТАЦІЙНОЇ ТАБЛИЦІ

План освоєння сівозміни передбачають перехід до прийнятого чергування культур в найбільш короткий термін. Основні вихідні дані для його складання попередники за останні два роки, взяті в господарстві. Необхідно так само мати відомості про характер і ступінь засміченості.

При розміщенні посівів в роки переходу дотримуються такого порядку:

· заносять у відповідні графи перехідної таблиці культури, висівали в попередні роки та намічені до збирання в поточному році (озимі зернові та багаторічні трави).

· найбільш цінні культури розміщують по кращих попередниках

· в сівозмінах з багаторічними травами з першого року освоєння відводять ціле поле для їх посіву

· площі з поганими попередниками, сильно засмічені, слабо окультурені відводять під чисті або зайняті пари.

Під час впровадження складеної десятипільної сівозміни великих складнощів не виникало. Усі культури запланованої сівозміни розміщаються після хороших попередників з врахуванням принципів чергування культур.

Роком впровадження моєї сівозміни є 2013 рік, в якому всі культури розмістилися по проектованим попередникам. Ротаційна таблиця №7

Таблиця № 6. План впровадження розробленої сівозміни у десятипільній польовій сівозміні

№ поля та його площа, га

Фактичне розташування культур

Розміщення культур у роки освоєння сівозміни

2012 рік

2013рік

Перший рік2014

Другий рік2015

Третій рік2016

культура

Площага

культура

Площа, га

культура

Площа, га

культура

Площа, га

культура

Площа, га

80

Пар

Озима пшениця

Озима пшениця

Озимий ячмінь

Соняшник

80

Озима пшениця

Озима пшениця

Ріпак

Озима пшениця

Озимий ячмінь

80

Озима пшениця

Озимий ріпак

Озима пшениця

Ріпак

Озима пшениця

80

Кукурудза(зерно)

Озимий ячмінь

Кукурудза

Горох

Озима пшениця

80

Горох

Озима пшениця

Соняшник

Пар

Озима пшениця

80

Озима пшениця

Кукурудза

Горох

Озима пшениця

Ріпік

80

Озимий ріпак

Горох

Озима пшениця

Кукурудза

Горох

80

Озимий ячмінь

Соняшник

Пар

Озима пшениця

Озима пшениця

80

Соняшник

Пар

Озима пшениця

Озима пшениця

Кукурудза

80

Озимий ячмінь

Соняшник

Пар

Таблиця № 7. Ротаційна таблиця десятипільної польової сівозміни

№ поля та його площа, га

Роки ротації

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

перший

другий

третій

четвертий

п'ятий

шостий

сьомий

восьмий

наступний

1 (80)

Соняшник

Пар

Озима пшениця

Озима пшениця

Кукурудза

горох

Озима пшениця

Ріпак

Озима пшениця

2 (80)

Озима пшениця

Соняшник

Пар

Озима пшениця

Озима пшениця

Кукурудза

Горох

Озима пшениця

Ріпак

3 (80)

Озима пшениця

Озимий ячмінь

Соняшник

Пар

Озима пшениця

Озима пшениця

Кукурудза

Горох

Озима пшениця

4 (80)

Озима пшениця

Ріпак

Озима пшениця

Озимий ячмінь

Соняшник

Пар

Озима пшениця

Озима пшениця

Кукурудза

5 (80)

Озима пшениця

Озима пшениця

Кукурудза

Горох

Озима пшениця

Ріпак

Озима пшениця

Озимий ячмінь

Соняшник

6 (80)

Ріпак

Озима пшениця

Озимий ячмінь

Соняшник

Пар

Озима пшениця

Озима пшениця

Кукурудза

Горох

7 (80)

Горох

Озима пшениця

Ріпак

Озима пшениця

Озимий ячмінь

Соняшник

Пар

Озима пшениця

Озима пшениця

8 (80)

Озима пшениця

Кукурудза

Горох

Озима пшениця

Ріпак

Озима пшениця

Озимий ячмінь

Соняшник

Пар

9 (80)

Кукурудза

Горох

Озима пшениця

Ріпак

Озима пшениця

Озимий ячмінь

Соняшник

Пар

Озима пшениця

10(80)

Пар

Озима пшениця

Озима пшениця

Кукурудза

Горох

Озима пшениця

Ріпак

Озима пшениця

Озимий ріпак

3. РОЗРОБКА СИСТЕМИ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ ТА КОМПЛЕКСУ ЗАХОДІВ БОРОТЬБИ ІЗ БУР'ЯНАМИ

Система обробки ґрунту передбачає такі зміни будови і структурного стану ґрунту, яке забезпечує оптимальний ріст і розвиток рослин, а також робить позитивний вплив на водний, повітряний і поживний режим. Однак не слід забувати, що обробка ґрунту, сприяючи поліпшенню живлення рослин, в подальшому може призвести до кругообігу елементів живлення в природі, розкладання і втрати найціннішої частини ґрунту - гумусу. Крім того, при роботі технічних засобів на посіві, внесенні добрив, збиранні та інших роботах у полі грунт ущільнюється і розпорошується, посилюються ерозійні процеси. Урожай озимої пшениці при цьому знижується на 2,2 ц / га, ячменю - на 6 ц / га. Для кожного випадку повинна бути передбачена найбільш раціональна обробка грунту, щоб максимально виключити негативний вплив на неї техніки.

Заходи обробітку ґрунту в сільському господарстві об'єднують у системи.

Системою обробітку ґрунту називають сукупність послідовних прийомів його обробітку, які застосовуються під час вирощування певних культур.

У сучасному сільському господарстві існує багато систем обробітку ґрунту, основними з яких є: система основного (зяблевого) обробітку ґрунту; система передпосівного обробітку ґрунту під ярі культури; система обробітку ґрунту під озимі культури. Поширена також система обробітку ґрунту після посіву рослин, система обробітку перезволожених і еродованих ґрунтів та ін.

Систему основного, або зяблевого, обробітку проводять після збирання врожаю в літньо-осінній період. Ця система включає: лущення стерні і зяблеву оранку.

Лущення стерні проводять після стерньових культур дисковими або лемішними знаряддями (лущильники, борони, культиватори) на глибину від 6-8 см до 10-12 см. Лущення стерні зменшує випаровування вологи, знищує вегетуючі і провокує до проростання нові бур'яни, покращує водопроникність ґрунту, його повітряний режим, частково заробляє у ґрунт післяжнивні рештки. Лущення створює сприятливі умови для основного обробітку і може бути кількаразовим, особливо на забур'янених полях: перший раз - одразу після збирання культури дисковими знаряддями на глибину 6-8 см для загортання в ґрунт насіння і підрізування вегетуючих бур'янів та другий - через 2-3 тижні лемішними знаряддями чи плоскорізами на глибину 12-14 см з одночасним боронуванням.

Після просапних культур на незабур'янених полях лущення можна не проводити. Якщо ж поле забур'янене кореневищними чи коренепаростковими бур'янами, проводять лущення дисковими чи лемішними знаряддями. Для подрібнення післяжнивних решток дискують також поля після кукурудзи, сорго, соняшника.

Зяблеву оранку проводять, як правило, плугом з передплужниками на глибину до 30 см. Виконують її через два-три тижні після лущення для кращого знищення проростаючих бур'янів. Оранка також забезпечує загортання післяжнивних решток і добрив, значно збільшує водопроникність, аерацію ґрунту. Глибина оранки залежить від властивостей ґрунту, культури, стану поля тощо. Так, глибше обробляють важкі ґрунти, а також поля, засмічені багаторічними бур'янами. Найглибше орють під кукурудзу з таким розрахунком, щоб за ротацію сівозміни таких глибоких (28-32 см) оранок було 2-3. Під решту культур оранку проводять на глибину 20-22 см. Важливо щорічно змінювати глибину оранки для запобігання утворення плужної підошви.

У районах нестійкого зволоження оранку замінюють безполицевим розпушуванням, обробітком культиваторами або плоскорізами на глибину 12-14 см, включають боронування та коткування кільчастими котками. Плоскорізний обробіток також застосовують за ймовірності вітрової ерозії.

Передпосівна культивація проводиться, як правило, лапчастими культиваторами на глибину загортання насіння у 1-2 сліди(під горох проводять одну передпосівну культивацію, кукурудза - не менше двох). Глибина останньої культивації має відповідати глибині загортання насіння, а попередні - глибші (до 16-18 см). Така відповідність між глибинами культивації і загортання насіння необхідна для створення сприятливих умов проростання насіння, яке за таких умов розміщується на ущільнений, добре забезпечений вологою шар ґрунту і закривається пухким верхнім, який запобігає швидкому випаровуванню вологи, краще аерується і прогрівається.

Система обробітку ґрунту під озимі культури (пшениця, ячмінь) проводиться в літньо-осінній період з додержанням кількох загальних правил:

1) не затримуватися зі збиранням попередньої культури;

2) між збиранням попередника і наступним неглибоким обробітком має бути мінімальний проміжок часу, краще проводити відразу;

3) доведення поля до посівного стану повинно здійснюватись в єдиному технологічному циклі з основним обробітком ґрунту;

4) незалежно від прийомів основного обробітку ґрунту до сівби здійснюється мінімальна кількість операцій на мінімальну глибину, оскільки зайве розпушування може викликати пересушування посівного шару;

5) передпосівне коткування має бути неодмінним елементом технології передпосівної підготовки ґрунту, особливо під час запізнення з обробітком та в умовах посушливої погоди.

Система обробітку ґрунту під озимі культури включає неглибокі поверхневі обробітки до і після оранки та саму оранку.

Неглибокий обробіток виконують, як правило, дисковими знаряддями на глибину 8-12 см після парозаймальних і зернових стерньових попередників.

Перед посівом озимини проводять культивацію.

Таблиця №8 Система обробітку ґрунту під озимі культури

Культура або пар

Захід обробітку грунту та показники якості

Склад агрегату

Агротехнічні та календарні терміни проведення

Мета обробітку ґрунту (технологічні операції)

Примітка

1

2

3

4

5

6

1.Пар

Дискування на глибину 10-12 см

ХТЗ - 17021;

ДТМ - 6

Відразу після збирання соняшнику та рицини, 2д.09

Подрібнення і заробка рослинних решток, знищення бур'янів

В два сліди

Внесення органіки нормою 50т/га

МТЗ - 82

РОУ - 6

Перед оранкою,1д.10

Поповнення поживними речовинами грунт, збільшення буферності, вмісту органічної речовини, вологоутримної здатності

Без огріхів, рівномірно

Оранка на глибину 25-30см

ХТЗ - 17021;

ПЛН -6-35

Відразу після внесення органіки,1д.10

Заробка добрив, глибоке рихлення грунту, підрізання бур'янів

Без огріхів, якісно

Весняне боронування

ДТ -75

При спілому ґрунті, 2д.03

Руйнування грунтової кірки, створення на поверхні розпушеного шару, знищення паростків бур'янів

Під кутом до оранки

Культивація на глибину 12-14см

ХТЗ - 17021;

ЗКПС-4

При появі сходів бур'янів, 1д.04

Знищення бур'янів, вирівнювання поля, накопичення вологи

Впоперек до оранки

Культивація на глибину 10-12 см

ХТЗ - 17021;

ЗКПС-4

При появі сходів бур'янів, 3д.05

Знищення бур'янів, вирівнювання поля, накопичення вологи

Без огріхів, якісно

Культивація на глибину 8-10 см

ХТЗ - 17021;

ЗКПС-4

При появі сходів бур'янів, 3д.06

Знищення бур'янів, вирівнювання поля, накопичення вологи

Під кутом попередньому обробітку

Культивація на глибину 6-8см

ХТЗ - 17021;

ЗКПС-4

При появі сходів бур'янів, 3д.07

Знищення бур'янів, вирівнювання поля, накопичення вологи

Під кутом попередньому обробітку

Культивація на глибину 4-6 см

ХТЗ - 17021;

ЗКПС-4

При появі сходів бур'янів, 3д.08

Створення дрібногрудкуватої структури, добре вирівняння посівного шару ґрунту та збереження вологи на глибині заробки насіння

Під кутом попередньому обробітку

2. Озима пшениця

Внесення мінеральних добрив Р50

МТЗ - 82

Під передпосівну культивацію, 2д.09

Поповнення поживними речовинами грунт для кращого розвитку пшениці

Без огріхів, рівномірно

Передпосівна культивація на глибину 4-6 см

ХТЗ - 17021;

ЗКПС-4

Відразу після внесення добрив, перед сівбою, 2д.09

Передпосівне вирівнювання грунту, створення оптимальних умов для рівномірної сівби культури

Без огріхів, якісно, під кутом

Сівба на глибину 4-6 см, локально Р10

МТЗ - 82; ЗСЗ-3,6

Відразу після передпосівної культивації,2д.09

Висів насіння на оптимальну глибину, заробка фосфорних добрив з метою кращих умов розвитку кореневої системи

Норма висіву 5,0 млн. зерен/ га, сорт Дріада-1, насіння протруєне Ламардор - 0,2 л/т

Коткуання

МТЗ - 82; ККЗ-10

Відразу за посівним агрегатом, 2д.09

Ущільнення грунту з метою підтягування вологи до насінини для кращого і дружного проростання

Без огріхів, якісно

Захист від мишовидних гризунів взимку

Вручну, розкидання отруйних принад

На протязі зими

Запобігання масовому поширенню гризунів і пошкодження рослин

Шторм, 0,005% - Воскові брикети

Підживлення мінеральними добривами N 30

МТЗ - 82

По мерзло-талому грунті, 2д.03

Підживлення рослин для кращого відновлення вегетації та посилення азотного живлення

Без огріхів, рівномірно

Боронування

ДТ-75

При фізіологічному стиглому грунті, 2д.03

Вичісування відмерлих листків та руйнування кірки

Під кутом

Обприскування гербіцидами та інсектицидами

МТЗ-82

3 фази 2-3 листків до появи прапорцевого листка. В період вегетації

Знищення однорічних та багаторічних злакових і дводольних. Знищення клоп шкідливої черепашки, п'явиці, злакової мухи, попелиці, трипсів

Гранстар, 5 г/га+БІ-58 Новий, 1,5 л/га

Позакореневе підживлення нормою N 30+Вимпел 1,0 л/га

МТЗ - 82; ОП-200-2-05

Молочна стиглість

Підвищення якості зерна

Без огріхів, якісно

Збирання прямим комбайнуванням

АСКОС-530

За вологості зерна не більше 15-16%, 1-2д.07

Без огріхів, якісно

3. Озима пшениця

Внесення мінеральних добрив Р50

МТЗ - 82

Під передпосівну культивацію, 2д.09

Поповнення поживними речовинами грунт для кращого розвитку пшениці

Без огріхів, рівномірно

Передпосівна культивація на глибину 4-6 см

ХТЗ - 17021;

ЗКПС-4

Відразу після внесення добрив, перед сівбою, 2д.09

Передпосівне вирівнювання грунту, створення оптимальних умов для рівномірної сівби культури

Без огріхів, якісно, під кутом

Сівба на глибину 4-6 см, локально Р10

МТЗ - 82; ЗСЗ-3,6

Відразу після передпосівної культивації,2д.09

Висів насіння на оптимальну глибину, заробка фосфорних добрив з метою кращих умов розвитку кореневої системи

Норма висіву 5,0 млн. зерен/ га, сорт Дріада-1, насіння протруєне Ламардор - 0,2 л/т

Коткуання

МТЗ - 82; ККЗ-10

Відразу за посівним агрегатом, 2д.09

Ущільнення грунту з метою підтягування вологи до насінини для кращого і дружного проростання

Без огріхів, якісно

Захист від мишовидних гризунів взимку

Вручну, розкидання отруйних принад

На протязі зими

Запобігання масовому поширенню гризунів і пошкодження рослин

Шторм, 0,005% - Воскові брикети

Підживлення мінеральними добривами N 30

МТЗ - 82

По мерзло-талому грунті, 2д.03

Підживлення рослин для кращого відновлення вегетації та посилення азотного живлення

Без огріхів, рівномірно

Боронування

ДТ-75

При фізіологічному стиглому грунті, 2д.03

Вичісування відмерлих листків та руйнування кірки

Під кутом

Обприскування гербіцидами та інсектицидами

МТЗ-82

3 фази 2-3 листків до появи прапорцевого листка. В період вегетації

Знищення однорічних та багаторічних злакових і дводольних. Знищення клоп шкідливої черепашки, п'явиці, злакової мухи, попелиці, трипсів

Гранстар, 5 г/га+БІ-58 Новий, 1,5 л/га

Позакореневе підживлення нормою N 30+Вимпел 1,0 л/га

МТЗ - 82; ОП-200-2-05

Молочна стиглість

Підвищення якості зерна

Без огріхів, якісно

Збирання прямим комбайнуванням

АСКОС-530

За вологості зерна не більше 15-16%, 1-2д.07

Без огріхів, якісно

4. кукурудза

Дискування на глибину 10-12 см

МТЗ - 82

БДН - 3,0

Відразу після збирання попередника, 3д.09

Подрібнення і заробка рослинних решток, знищення бур'янів

В два сліди

Комбінований обробіток на 16-18 см

ХТЗ - 17021;

ЗКПС-4

Перед основним обробітком грунту, 1д.09

Поповнення поживними речовинами грунт

Без огріхів рівномірно

Весняне боронування

ДТ-75

Після внесення мінеральних добрив. 1д.10

Глибоке рихлення грунту, знищення бур'янів, заробка мінеральних добрив і рослих решток

В поперек

Передпосівна культивація на глибину 4-6 см

ХТЗ - 17021;

ЗКПС-4

При спілому грунті, 2д.03

Руйнування грунтової кірки, створення на поверхні розпушеного шару, знищення проростків бур'янів

Під кутом

Коткування

МТЗ-82+ЗККШ-6

Перед сівбою. 3д.03

Перед посівне вирівнювання грунту, створення оптимальних умов для рівномірної сівби культури

Рівномірно

Сівба з внесенням Р10, глибина 6-8 см

МТЗ - 82; СУПН-8

Відразу за проведенням передпосівної культивації, 3д.03

Заробка насіння на оптимальну глибину і фосфорних добрив з метою найліпших умов розвитку кореневої системи на початку росту та розвитку

Перша міжрядна культивація на глибину 6-8 см

МТЗ-82+КРН -5,6

При появі сходів бур'янів, 3д.04

Знищення бурянів, накопичення вологи

Без огріхів, рівномірно

Друга міжрядна культивація на глибину8-10 см

МТЗ-82+КРН -5,6

При появі сходів бур'янів,2д.06

Знищення бурянів, накопичення вологи

Збирання кукурудзи

МТЗ - 80/82

5.горох

Дискування на глибину 10-12 см

МТЗ - 82

Відразу після збирання цукрового буряку, 3д.09

Подрібнення і заробка рослинних решток, знищення бур'янів

В два сліди

Комбінований обробіток на 16-18 см

ХТЗ - 17021;

ЗКПС-4

Перед основним обробітком грунту, 1д.09

Поповнення поживними речовинами грунт

Без огріхів рівномірно

Весняне боронування

ДТ-75

Після внесення мінеральних добрив. 1д.10

Глибоке рихлення грунту, знищення бур'янів, заробка мінеральних добрив і рослих решток

В поперек

Передпосівна культивація на глибину 4-6 см

ХТЗ - 17021;

ЗКПС-4

При спілому грунті, 2д.03

Руйнування грунтової кірки, створення на поверхні розпушеного шару, знищення проростків бур'янів

Під кутом

Коткування

МТЗ-82+ЗККШ-6

Перед сівбою. 3д.03

Перед посівне вирівнювання грунту, створення оптимальних умов для рівномірної сівби культури

Рівномірно

Сівба з внесенням Р10, глибина 6-8 см

МТЗ - 82; СУПН-8

Відразу за проведенням передпосівної культивації, 3д.03

Заробка насіння на оптимальну глибину і фосфорних добрив з метою найліпших умов розвитку кореневої системи на початку росту та розвитку

Норма висіву гороху 1,5 млн. шт./га, сорт - Неосипаючий 1,

Перша міжрядна культивація на глибину 6-8 см

МТЗ-82+КРН -5,6

При появі сходів бур'янів, 3д.04

Знищення бурянів, накопичення вологи

Без огріхів, рівномірно

Друга міжрядна культивація на глибину8-10 см

МТЗ-82+КРН -5,6

При появі сходів бур'янів,2д.06

Знищення бурянів, накопичення вологи

Без огріхів, рівномірно

Скошування гороху у валки

МТЗ - 80/82

При дозріванні 60-75% бобів

Краще дозрівання зерна

Висота зрізу не нижче 8 см

6. Озима пшениця

Внесення мінеральних добрив Р50

МТЗ - 82

Під передпосівну культивацію, 2д.09

Поповнення поживними речовинами грунт для кращого розвитку пшениці

Без огріхів, рівномірно

Передпосівна культивація на глибину 4-6 см

ХТЗ - 17021;

ЗКПС-4

Відразу після внесення добрив, перед сівбою, 2д.09

Передпосівне вирівнювання грунту, створення оптимальних умов для рівномірної сівби культури

Без огріхів, якісно, під кутом

Сівба на глибину 4-6 см, локально Р10

МТЗ - 82; ЗСЗ-3,6

Відразу після передпосівної культивації,2д.09

Висів насіння на оптимальну глибину, заробка фосфорних добрив з метою кращих умов розвитку кореневої системи

Норма висіву 5,0 млн. зерен/ га, сорт Дріада-1, насіння протруєне Ламардор - 0,2 л/т

Коткуання

МТЗ - 82; ККЗ-10

Відразу за посівним агрегатом, 2д.09

Ущільнення грунту з метою підтягування вологи до насінини для кращого і дружного проростання

Без огріхів, якісно

Захист від мишовидних гризунів взимку

Вручну, розкидання отруйних принад

На протязі зими

Запобігання масовому поширенню гризунів і пошкодження рослин

Шторм, 0,005% - Воскові брикети

Підживлення мінеральними добривами N 30

МТЗ - 82

По мерзло-талому грунті, 2д.03

Підживлення рослин для кращого відновлення вегетації та посилення азотного живлення

Без огріхів, рівномірно

Боронування

ДТ-75

При фізіологічному стиглому грунті, 2д.03

Вичісування відмерлих листків та руйнування кірки

Під кутом

Обприскування гербіцидами та інсектицидами

МТЗ-82

3 фази 2-3 листків до появи прапорцевого листка. В період вегетації

Знищення однорічних та багаторічних злакових і дводольних. Знищення клоп шкідливої черепашки, п'явиці, злакової мухи, попелиці, трипсів

Гранстар, 5 г/га+БІ-58 Новий, 1,5 л/га

Позакореневе підживлення нормою N 30+Вимпел 1,0 л/га

МТЗ - 82; ОП-200-2-05

Молочна стиглість

Підвищення якості зерна

Без огріхів, якісно

Збирання прямим комбайнуванням

АСКОС-530

За вологості зерна не більше 15-16%, 1-2д.07

Без огріхів, якісно

7 Ріпак

Лущення стерні на 6-8 см, та важкими дисковими боронами на 8-10см

БИГ-3, ЛДГ-10

Знищення бур'янів, подрібнення і заробка рослинних решток,розпушення верхнього шару ґрунту для збереження вологи

Оранка на глибину 22-30 см

ППО-8-40

Не пізніше ніж за 20 днів до посіву

Для знищення першої хвилі пророслих бур'янів

Передпосівний обробіток

РВК-3,6

Знищення другої хвилі бур'янів

Внесення азотних добрив (N2530)

МТЗ - 82

вносять перед сівбою

Поповнення поживними речовинами грунт для кращого розвитку

Без огріхів, рівномірно

Посів

СПР-6

В першій декаді серпня

Коткуваня

Для збереження вологи

Збирання врожаю прямим комайнуванням

АСКОС-530

Наприкінці липня

8. Озима пшениця

Внесення мінеральних добрив Р50

МТЗ - 82

Під передпосівну культивацію, 2д.09

Поповнення поживними речовинами грунт для кращого розвитку пшениці

Без огріхів, рівномірно

Передпосівна культивація на глибину 4-6 см

ХТЗ - 17021;

ЗКПС-4

Відразу після внесення добрив, перед сівбою, 2д.09

Передпосівне вирівнювання грунту, створення оптимальних умов для рівномірної сівби культури

Без огріхів, якісно, під кутом

Сівба на глибину 4-6 см, локально Р10

МТЗ - 82; ЗСЗ-3,6

Відразу після передпосівної культивації,2д.09

Висів насіння на оптимальну глибину, заробка фосфорних добрив з метою кращих умов розвитку кореневої системи

Норма висіву 5,0 млн. зерен/ га, сорт Дріада-1, насіння протруєне Ламардор - 0,2 л/т

Коткуання

МТЗ - 82; ККЗ-10

Відразу за посівним агрегатом, 2д.09

Ущільнення грунту з метою підтягування вологи до насінини для кращого і дружного проростання

Без огріхів, якісно

Захист від мишовидних гризунів взимку

Вручну, розкидання отруйних принад

На протязі зими

Запобігання масовому поширенню гризунів і пошкодження рослин

Шторм, 0,005% - Воскові брикети

Підживлення мінеральними добривами N 30

МТЗ - 82

По мерзло-талому грунті, 2д.03

Підживлення рослин для кращого відновлення вегетації та посилення азотного живлення

Без огріхів, рівномірно

Боронування

ДТ-75

При фізіологічному стиглому грунті, 2д.03

Вичісування відмерлих листків та руйнування кірки

Під кутом

Обприскування гербіцидами та інсектицидами

МТЗ-82

3 фази 2-3 листків до появи прапорцевого листка. В період вегетації

Знищення однорічних та багаторічних злакових і дводольних. Знищення клоп шкідливої черепашки, п'явиці, злакової мухи, попелиці, трипсів

Гранстар, 5 г/га+БІ-58 Новий, 1,5 л/га

Позакореневе підживлення нормою N 30+Вимпел 1,0 л/га

МТЗ - 82; ОП-200-2-05

Молочна стиглість

Підвищення якості зерна

Без огріхів, якісно

Збирання прямим комбайнуванням

АСКОС-530

За вологості зерна не більше 15-16%, 1-2д.07

Без огріхів, якісно

9.Озимий ячмінь

Перше лущення стерні на глибину 6-8 см

ХТЗ - 17021;

ЗКПС-4

Відразу після збирання кукурудзи, 1д.09

Знищення бур'янів, подрібнення і заробка рослинних решток,розпушення верхнього шару ґрунту для збереження вологи

Без огріхів, якісно, під кутом

Друге лущення стерні на глибину 8-10см

ХТЗ - 17021;

ЗКПС-4

При появі сходів бур'янів 2д.09

Третє лущення стерні на глибину 10-12 см

ХТЗ - 17021;

ПЛП-6-35

При появі сходів бурянів, 1д.10

Без огріхів, якісно

Внесення мінеральних добрив в нормі N60P45

МТЗ-82

Перед оранкою,2д.10

Поповнення ґрунту поживними речовинами

Без огріхів, рівномірно

Оранка на глибину 20-22см

ХТЗ - 17021;

ЗКПС-4

Відразу після внесення добрив,2д.10

Заробка рослинних решток, добрив, глибоке рихлення ґрунту, підрізання бур'янів

Без огріхів, якісно

Весняне боронування

ДТ-75

При спілому грунті,2д.03

Знищення проростків бур'янів

В два сліди

Передпосівна культивація на глибину 5-7см

ХТЗ - 17021;

ЗКПС-4

Перед сівбою,1д.04

Передпосівне вирівнювання ґрунту, створення оптимальних умов для рівномірної сівби культури

Рівномірно

Сівба з внесенням Р10, глибина 5-7 см

ХТЗ - 17021;

ЗКПС-4

1д.04

Висів насіння на оптимальну глибину, заробка фосфорних добрив з метою кращих умов розвитку кореневої системи

Норма висіву 3,5млн. насінин/га, сорт -Одеський 151, протравлене Рома 2 л/га

Коткування

МТЗ-82; СУПН-8

Відразу після посіву,1д.04

Ущільнення ґрунту з метою підтягування вологи до насінини для кращого і дружнього проростання

Без огріхів, якісно

Перша міжрядна культивація на глибину 6-8 см

МТЗ-82+ЗККШ-6

При появі сходів бур'янів, 2д.05

Знищення бур'янів, накопичення вологи

Без огріхів, рівномірно

Друга міжрядна культивація на глибину8-10 см

МТЗ-82+КРН-5,6

При появі сходів бур'янів,1д.06

Знищення бур'янів, накопичення вологи

Без огріхів, рівномірно

Збирання

АСКОС-530

1д.07

Збирають роздільним способом у фазі воскової стиглості зерна (з вологістю 20 -- 30 %). Чистий, дружно достиглий та неполеглий ячмінь збирають прямим комбайнуванням.

10. соняшник

Перше лущення стерні на глибину 6-8 см

ХТЗ - 17021;

ЛДГ-20

Відразу після збирання ячменю, 1д.07

Знищення бур'янів, подрібнення і заробка рослинних решток,розпушення верхнього шару ґрунту для збереження вологи

Без огріхів, якісно, під кутом

Друге лущення стерні на глибину 8-10см

ХТЗ - 17021;

ЛДГ-20

При появі сходів бур'янів 1-3д.07

Внесення мінеральних добрив в нормі N50P40


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.