Характеристика родин української чорно–рябої молочної породи в ВАТ "Горохівський бурякорадгосп" Горохівського району Волинської області

Походження і поширення української чорно–рябої молочної породи в Україні. Виробнича структура і господарсько–економічна діяльність. Характеристика стада великої рогатої худоби ВАТ "Горохівського бурякорадгоспу". Охорона праці, цивільна оборона.

Рубрика Сельское, лесное хозяйство и землепользование
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 28.11.2010
Размер файла 77,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

58

Міністерство аграрної політики України

Кафедра скотарства і конярства

Дипломна робота

Характеристика родин української чорно-рябої молочної породи в ВАТ “Горохівський буряко - радгосп” Горохівського району Волинської області

Науковий керівник:

Консультанти:

.

Львів-2010

Зміст

Вступ

1 Огляд літератури

1.1 Походження і поширення української чорно - рябої молочної породи в Україні

1.2 Екстер'єр і конституція

1.3 Молочна продуктивність

2 Характеристика господарства

2.1 Місце знаходження, природно - кліматичні умови.

2.2 Виробнича структура і господарсько - економічна діяльність

3 Матеріал та методика дослідження

4 Власні дослідження

4.1 Характеристика стада великої рогатої худоби ВАТ “ Горохівського бурякорадгоспу ”

4.2 .Екстер'єр корів різних родин української чорно - рябої молочної породи в розрізі родин.

4.3 Молочна продуктивність корів української чорно - рябої молочної породи в розрізі родин.

4.4 Характеристика відтворної здатності корів української чорно-рябої молочної породи в розрізі родин.

5 Економічна оцінка результатів роботи

6 Охорона природи

7 Охорона праці

8 Цивільна оборона

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури

Додатки

Вступ

Сільське господарство - це галузь сільського господарства, яка є складовою частиною єдиного агропромислового комплексу країни. Основним завданням сільськогосподарського виробництва на сучасному етапі є забезпечення населення продуктами харчування, а промисловість деякими видами сировини.

Без високо розвинутого сільського господарства не може бути гармонійно розвинутої економіки країни. Тому рентабельність сільськогосподарського виробництва насамперед визначається правильним співвідношенням галузей рослинництва й тваринництва, а також вибором певних видів і порід сільськогосподарських тварин для розведення.

Найбільш поширеною галуззю тваринництва України є молочне скотарство. Його розвиток проводиться шляхом підвищення кормової бази і поліпшення племінного потенціалу тварин, впровадження промислових технологій, що дають можливість значно знизити ще і затрати праці при утриманні й експлуатації худоби. Це дає можливість ефективно використовувати вкладення капіталу, трудові ресурси, корми.

На сучасному етапі розвиток скотарства, його дальша інтенсифікація і рівень продуктивності тварин не можливий без використання досягнень науки й практики. В Україні створено ряд нових порід молочного і молочно - м'ясного напрямків продуктивності.

Успішний розвиток молочного скотарства в Україні залежить від правильного вибору порід великої рогатої худоби й ареалу її розведення. На даний час в Україні розводиться Більше 10 порід великої рогатої худоби. Ці породи по різному пристосовуються до індустріальних технологій і мають різні племінні якості.

Сьогодні однією з найскладніших проблем є задоволення потреб людини у продукції тваринництва. За науково - обґрунтованими нормами харчування на душу населення потрібно не менше як 405 кг. молока й молочних продуктів та 85 кг. м'яса на рік. Розв'язання цієї проблеми у найкоротший строк, можливо при використання у сільському виробництві високопродуктивних порід великої рогатої худоби. Тепер в Україні найпоширенішою молочною породою є українська чорно - ряба молочна порода. Рівень продуктивності тварин, яких розводять в Україні не високий. Це залежить у значній мірі від недостатньої відселекціонованості тварин щодо умов сучасної машинної технології виробництва молока.

Найактуальнішою залишається проблема постійного формування маточного високопродуктивного стада, придатного до використання в умовах ферм і комплексів нового промислового типу.

Велика увага приділяється розведенню за лініями та родинами, так як це дозволяє не тільки закріпити наявні результати і примножити їх, але й на основі поєднання наявних споріднених груп створити нові лінії та родини з більш збагаченою спадковістю. Але першочергове значення у створенні високопродуктивного стада має його кормозабезпеченність.

Створення в породі ліній та родин, які характеризуються своїми індивідуальними якостями, роблять породу більш пластичною, і дозволяють ефективно здійснювати селекційну роботу.

Таким чином, розведення за лініями та родинами на сьогоднішній є важливим в галузі скотарства, у зв'язку з цим тема нашої дипломної роботи є актуальною, так як вона присвячена вивченню продуктивних якостей корів Української чорно - рябої молочної породи в розрізі родин в умовах ВАТ “Горохівського бурякорадгоспу” Горохівського району Волинської області.

1 Огляд літератури

1.1 Походження й поширення української чорно - рябої молочної породи в Україні

В західних областях України розведення української чорно рябої молочної породи почалося в середині XIX століття. За даними Х.І. Классена (1963) вперше невелику кількість тварин цієї породи зі східних провінцій Німеччини на територію західних областей завезли в 50-60- ті роки минулого століття. Але на думку багатьох спеціалістів, це не вплинуло на формування місцевого масиву чорно-рябої породи (А.Г. Бич, 1984).

Сучасні тварини чорно рябої породи Волинської області найбільшою мірою відповідають типу голландської худоби, тому що на початку XIX століття з Голландії було завезено значну кількість чорно рябої худоби.

Проте чорно ряба худоба все таки не повною мірою задовольняє вимоги інтенсивної технології виробництва молока. Їй притаманні переваги й недолі-ки тварин голландської породи, яку протягом багатьох років використовува-ли як поліпшуючу для вітчизняної чорно рябої худоби (В.П. Буркат і ін., 1992).

Збільшення виробництва і поліпшення якості тісно пов'язано з удоскона-ленням існуючих та створення нових більш продуктивних, а також пристосо-ваних до умов машинного доїння порід, ліній, родин і стад корів на основі поліпшення спадкових якостей, створення оптимальних умов годівлі й утримання.

Для вирішення проблем підвищення продуктивності методами внутріпородної селекції необхідні десятиріччя. Тому більш радикальним є залучення генофонду спеціалізованих молочних порід зарубіжної селекції. Крім цього, слід здійснювати заходи по підвищенню продуктивності і її племінної цінності шляхом поліпшення годівлі, утримання й підвищення плодючості корів (М.З. Басовський, В.П. Буркат, В.І. Власов і ін., 1994; М.З. Басовський, В.П. Буркат, М.В. Зубець і ін., 1995).

Починаючи із 70 років XX століття почали широко використовувати бугаїв - плідників голштинської породи, а в 1996 р., затверджено нлву породу - українська чорно ряба молочна. В породі виділено три внутріпородні типи, які відрізняються материнською основою та часткою спадковості голштинської породи: центрально-східний, західний та полісь-кий. Їх виведено схрещуванням корів чорно-рябої худоби з голштинськими бугаями. Найбільший і найпродуктивніший масив становить поголів'я центрально-східного внутріпородного типу, створене на основі місцевої чорно рябої худоби з використанням чистопородних бугаїв голштинської породи. Частка спадковості голштинської породи в межах 5/8-7/8.

Дещо дрібніша велика рогата худоба західного регіону, в основі якої гол-ландські, німецькі, в обмеженій кровності голштинські тварини. За будовою тіла тварини західного внутріпородного типу наближаються до центрально-східного, поступаючись йому продуктивністю на 10-15%. На Полісі сформо-вано тип худоби, який є похідним від білоголової української й голландської порід. У цих тварин частка спадковості голштинів невелика, а тому вони ма-ють в основному комбінований тип будови тіла (Т.В Засуха, М.В. Зубець, Й.З. Сірацький і ін., 1999).

Удосконалення племінних і продуктивних якостей корів чорно - рябої породи здійснюється за принципом крупно масштабної селекції, в основі яко-го покладено метод чистопородного розведення ( Д.Т. Віничук, П.М. Ме-режко, 1991 ).

Щоб покращити масив чорно рябої породи породи виникає необхідність упорядкування її генетичної структури й інтенсивної селекції, спрямованої на консолідацію спадковості і бажаного типу (Б.А. Павлів, З.Є. Щербатий, 1997; І.В. Мамачак, А.П. Брантюк, І.М. Довгополий і ін. 1997; З.Є. Щербатий, 1997 ).

Поряд із поліпшенням племінних і продуктивних якостей корів чорно - рябої породи методом внутріпородної селекції, в Україні у широких масшта-бах проводять схрещування її з плідниками споріднених чорно-рябих порід, яких завозили з європейських країн. Протягом останніх 20 років в Україну було імпортовано 11975 голів племінного молодняка, в тому числі 543 бугай-ці та 11432 нетелі і телиць із різних країн (М.З. Басовський, І.А. Рудик, В.П. Буркат, 1992).

1.2 Екстер'єр і конституція

Сучасна українська чорно - ряба молочна порода характеризується неоднорідністю масті і деякими відхиленнями від голландської моделі: із білою проточиною або плямою на лобі та двома білими плямами на тулубі.. Так тварини створенні на материнській основі білоголової української породи характеризується переважно чорним тулубом з білими відмітинами на череві і білою плямою на лобі.

Для тварин одержаних в Результаті схрещування місцевої чорно - рябої породи з голштинськими бугаями характерна, як правило, чорно - ряба масть, із перевагою чорних чи білих відмітин.

Тварини української чорно - рябої молочної породи характеризуються дещо короткуватим тулубом, глибокими й широкими грудьми, прямою холкою і рівною спиною, широким вирівняним задом та правильно поставленими кінцівками. Для переважної більшості корів властиве добре розвинуте вим'я чашоподібної та округлої форми і рівномірно розвинутими частками, широко розміщеними дійками циліндричної чи трохи конічної форми.

1.3 Молочна продуктивність

На формування української чорно - рябої молочної породи великий вплив здійснили тварини імпортної селекції, а саме голландської й німецької, а та-кож голштинської породи. Цей вплив позначився в першу чергу на молочній продуктивності.

На думку багатьох учених велика рогата худоба української чорно - рябої молочної породи, яка розводиться в різних зонах нашої країни, має високу молочну продуктивність (Н.Г. Дмітрієв, Н.З. Басовський, 1998; А.П. Бегучев, Т.І.Безенко, Л.Т. Боярський і ін., 1992; В.М.. Макаров, О.М. Храмцов, 1995).

Ще у 1981 році К.Й. Прозора, а пізніше Н.П. Прохоренко (1987) вказу-вали, що найбільш перспективні генотипи з питомою вагою спадковості гол-штинської породи 65 - 75 % і чорно-рябої - 38-25 %, корови таких генотипів відрізняються більш високими надоями, кращими технологічними властиво-стями вим'я і бажаним типом тілоскладу.

Продуктивність корів української чорно-рябої молочної породи в племін-них базових господарствах становить 5260 кг. молока з вмістом жиру в мо-лоці 3,86 % - за першу лактацію, а повновікових корів відповідно - 6403 кг і 3,86 %. Вони мають залозисте вим'я з чітко вираженими молочними венами, індекс вим'я - 43-45 % та швидкістю молоковіддачі 1,8-2,3 кг/хв.

У зв'язку з незадовільними умовами годівлі й утримання, що склалися сьогодні в більшості господарств, що розводять українську чорно-рябу мо-лочну породу, основою селекції має стати добір на підставі оцінки за влас-ною продуктивністю та якістю нащадків тварин, які в конкретних господар-ських умовах краще оплачують корм підвищенням виходу продукції, мають високу плодючість і відтворну здатність, що сприятиме створенню конкурен-тно-спроможної галузі молочного скотарства (М.Я. Єфіменко, В.П. Бойко, Г.С. Коваленко і ін., 1997; М.В. Зубець, В.П. Буркат, 1998).

З вище сказаного можна зробити висновок, що українська чорно-ряба молочна порода є високопродуктивною худобою молочного напрямку про-дуктивності. Вона характеризується високими надоями, але Дещо низьким вмістом жиру в молоці ( І.В. Мамчак, А.П. Брантюк, І.М. Довгополий, Д.С. Остапів, 1999 ).

Подальше вдосконалення чорно-рябої породи має відбуватися в Україні в такому напрямку: підвищення жирномолочності (стандарт породи зараз 3,6%), зміцнення конституції і стійкості до різних захворювань і стресів, поліпшення м'ясних якостей. (Ю.Д. Рубан, 2002).

2 Характеристика господарства

2.1 Місце знаходження, природно - кліматичні умови

Відкрите акціонерне товариство “Горохівський бурякорадгосп” розміщене в південно-західній частині Горохівського району Волинської області у Львівсько-Рівненському агрогрунтовому районі і підпорядковується асо-ціації “Волиньцукор”.

Центральна садиба господарства розміщена в с. Цегів, що знаходиться на відстані 3 км. від райцентру м. Горохів і на відстані 60 км. від обласного центру м. Луцьк.

В господарстві розміщені наступні типи ґрунтів: сірі опідзолені, легко суглинкові, темно сірі опідзолені, легко суглинкові, чорноземи неглибокі слабо гумусовані, чорноземи глибокі вилугувані, торфові болотні ґрунти.

Клімат території господарства визначається м'якою зміною та теплим літом. Середня температура повітря найхолоднішого місця зими січня -15 0С, а найтеплішого місяця літа липня +18 0С. Середньорічна кількість опадів складає 600 - 620 мм. Найменша кількість опадів проходить на лютий - квітень. Найбільша кількість опадів проходить на літній період травень - серпень. Середня висота снігового покриву за зиму становить 13 см.. Середня тривалість безморозного періоду становить 158 днів.

На території господарства кількість опадів перевищує природне випаровування, а тому рослини забезпечені вологою протягом усього вегетаційного періоду. Отже, за умовами зволоження ґрунтів і температури територія господарства характеризується помірним, достатньо вологим кліматом, сприятливим для вирощування всіх сільськогосподарських культур, а також для створення багаторічних культурних пасовищ та сіножатей.

2.2 Виробнича структура і господарсько-економічна діяльність

Основними виробничими підрозділами відкритого акціонерного товариства є чотири відділки: с. Широка, с. Борочиче, с. Цегів, с. Сільце. До складу кож-ного відділення входять дільнична та тракторна бригади, твариницькі ферми по вирощуванню великої рогатої худоби та свиней, склади, комори, рем - майстерні. Крім цього на відділенні с. Цегів є також автогараж, столярний цех, пилорама, забійний цех, а на відділенні с. Борочиче є млин що працює для всього господарства.

Господарство економічно ефективно розташоване відносно пунктів заготівлі і переробки сільськогосподарської продукції що розташовані с.м.т. Мар'янівка де є залізнична колія : це ВАТ “Горохівський молокозавод”, Горохівський цукровий завод, ВАТ “Горохівське хлібоприймальне підприємство” на відстані 3 км. від центральної садиби. Реалізацію великої рогатої худоби і свиней господарство здійснює у ВАТ Луцький м'ясокомбінат, ВАТ Нововолинський м'ясокомбінат.

Основним постачальником запасних частин, обладнання, техніки, паливно - мастильних матеріалів для господарства є ВАТ “Горохівський райагропостач”. Забезпечення мінеральними добривами, гербіцидами, засобами захисту рослин здійснює ВАТ Горохівське “Родючість”, а ремонт обладнання проводиться у ВАТ Горохівський “Агротехсервіс”.

В населених пунктах господарства працює тир будинки просвіти, чотири медпункти, чотири торгових комплекси, дві початкові, одна неповна і одна середня школи, три дитячі садки.. На території господарства проживає 3805 чоловік з них працездатних 1720 чоловік, а в господарстві працює 523 чоловіки.

Загальна земельна площа акціонерного товариства станом на 1.01.2002 року становить 4838 га.

Таблиця 1.

Склад і структура земельних угідь ВАТ “Горохівський бурякорадгосп”.

Земельні угіддя

2008

2009

2010

Площа, га

Питома вага, %

Площа, га

Питома вага, %

Площа, га

Питома вага, %

Загальна земельна площа

4976

100

4838

100

4682

100

Всього с/г угідь

4520

90,8

4382

90,5

4283

91,4

З них : рілля

4345

96,1

4207

96,0

4110

87,8

Сінокоси

75

1,65

75

1,70

73

1,56

Пасовища

100

2,21

100

2,28

100

2,13

Площа лісу

236

4,75

236

4,87

236

5,04

Ставки

19

0,38

19

0,39

19

0,4

Інші угіддя

201

4,03

201

4,15

144

3,16

Наведені в таблиці дані свідчать про те, що в господарстві висока розораність земель. Рілля в структурі сільськогосподарських угідь займала в 2000 р. - 96,1, а 2001 р. - 96,0 %. Зменшення земельної площі в 2001 - 2002 р.р. на 138 га. порівняно з 2000 роком відбулося за рахунок зменшення площі ріллі, що в свою чергу пояснюється тим, що частина земель господарства віддана у приватне користування громадян.

Структура посівних площ розробляється щорічно. Раціональна структура посівних площ з набором сільськогосподарських культур які найбільш відповідають природно - кліматичним і територіальним умовам, що мають високі врожаї є успіхом виконання всіх виробничих завдань господарства.

Співвідношення між окремими культурами обумовлюється насамперед завданням, яке ставиться перед господарством по виробництву і реалізації сільськогосподарської продукції.

Таблиця 2.

Структура посівних площ.

Назва культур

2008

2009

2010

га

%

га

%

га

%

Вся посівна площа

4345

100

4207

100

4110

100

В т. ч. зернових і зерна бобових

1887

43,4

1825

43,3

1800

43,7

Цукрові буряки

90

2,1

74

1,8

74

1,8

Ріпак озимий

30

0,7

148

3,5

148

3,6

Картопля

10

0,2

10

0,2

5

0,12

Овочі

2

0,04

2

0,04

2

0,04

Кормові культури

347

8,0

255

6,1

250

6,08

Кормові коренеплоди

35

0,8

38

1,0

30

0,72

Кукурудза на силос

507

11,6

460

11,0

460

11,2

Однорічні трави

789

18,2

865

21,0

845

20,5

Багаторічні трави

648

15,0

530

12,5

501

12,24

Аналіз структури посівних площ свідчить про те, що в господарстві за останні роки вона змінювалась, а саме в структурі посівних площ, зернові становили в 2002 році - 43,7 %, а також в 2000 році - 43,4 %, зменшили площу посіву на 87 га., також зменшили посіви цукрових буряків, кормових коренеплодів, багаторічних трав. Проте дещо збільшились площі під однорічні трави, які використовують як на сіно, так і на зелений корм і також ріпак озимий, який використовують як білковий корм.

Урожайність сільськогосподарських культур в господарстві є дещо низькою, це пов'язане з недостатнім внесенням органічних і мінеральних добрив в грунт, тому що недостатньо коштів на їх купівлю, а виснажений грунт не може дати високого врожаю і ще на урожайність вплинули кліматичні умови.

Серед заходів, що впливають на продуктивність худоби, важливе значення має повноцінна годівля тварин. Забезпечення кормами в необхідній структурі можливе при створенні міцної кормової бази. Провідну роль у забезпеченні тваринництва кормами в господарстві належить польовому кормовиробництву, від якого надходить понад 90 % кормів. Виростити високий врожай кормових культур, вилучити джерела їх нагромадження це ще не все. Комплекс вирішення проблеми вимагає по господарські їх зберігати із найвищою ефективністю використання. А тут важливу роль відіграє високоякісна годівля заготівля всіх видів кормів, старанне їх зберігання, переробка і підготовка до згодовування.

Таблиця 3.

Динаміка урожайності сільськогосподарських культур (ц/га)

Назва культур

2008

2009

2010

Пшениця озима

27

28

29

Пшениця яра

25

24

26

Жито

20

18

18

Ячмінь

19

20

21

Овес

21

16

18

Цукрові буряки

228

226

240

Кормові буряки

130

210

200

Картопля

80

78

65

Кормові коренеплоди

280

302

306

Кукурудза на силос

276

216

250

Однорічні трави на зелену масу

135

124

140

Багаторічні трави на сіно

21

19

22

З кожним роком зменшувалась заготівля кормів, тому що знижувалась урожайність рослин, через те господарство зменшувало поголів'я.

Тваринництво є однією з основних галузей сільськогосподарського виробництва. Наявність його дає можливість раціонально використовувати значну частину як основної так і побічної продукції рослинництва.

Таблиця 4.

Заготівля кормів для тваринництва (ц кормових одиниць).

Назва корму

Роки

2008

2009

2010

Сіно природних і сіяних трав

2754

2055

2347

Сінажу

10209

7586

8743

Соломи і полови

Ярої і озимої

3949

3137

3474

Кормових коренеплодів

1178

1378

1284

Силосу

14238

2257

2751

Трав'яне борошно

-

-

-

Зернофуражні

5492

6061

7050

Всього

37820

22514

23539

Розвиток тваринницьких галузей сприяє більш рівномірному використанню трудових ресурсів протягом року, а також джерелом органічних добрив.
Протягом трьох років поголів'я тварин зменшувалась, тому що галузь тваринництва ставала не прибутковою і господарство надавало перевагу рослинництву. З 2002 року господарство планує збільшити поголів'я худоби і свиней.

Таблиця 5.

Структура поголів'я, гол.

Поголів'я

2008

2009

2010

гол.

%

гол.

%

гол.

%

Всього поголів'я ВРХ

2368

100

2200

100

2300

100

В т.ч. корови

700

29,5

660

30

680

29,5

Нетелі

87

3,7

80

3,6

85

3,7

Телиці старше року

134

5,7

150

6,8

160

6,9

Телиці 6 - 12 міс.

144

6,1

140

6,3

154

6,6

Телиці до 6 міс.

184

7,8

160

7,2

190

8,3

Молодняк та дорослі тварини на відгодівлі

1119

47,2

1010

46,1

1031

45

Свині всього

1200

100

935

100

850

100

в т.ч. свиноматки основні

141

11,8

110

11,7

100

11,7

Свиноматки перевіряємі

102

8,5

60

6,4

60

7,0

Кнурі плідники

11

0,9

10

1

8

0.9

Поросята до 2 - х міс.

360

30

205

22

195

22,9

Поросята 2 - 4 міс.

312

26

410

43,8

352

41.4

Поросята 4 - 9 міс.

274

22,8

140

15,1

135

15,1

Коні

98

-

76

-

110

-

Протягом трьох років поголів'я тварин зменшилося, тому що галузь твариництва ставала не прибутковою і господарство надавало перевагу рослинництву. З 2002 року господарство планує збільшити поголів'я худоби і свиней.

Таблиця 6.

Структура товарної продукції.

Види продукції

Продано всього

Роки

2008

2009

2010

ц

%

ц

%

ц

%

Зернові і зерно бобові

19457

35,74

20862

47,57

21038

39,4

Всього в т.ч. пшениця

15544

28,56

14612

33,32

15002

28.1

Жито

410

0,75

1068

2,44

1000

1,87

Гречка

-

-

287

0,65

67

0,12

Ячмінь

3503

6,43

4857

11,07

4914

9,2

Овес

-

-

38

0,09

55

0,1

Цукрові буряки

22057

40,52

11959

27,27

21348

39,9

Овочі відкритого грунту

177

0,33

88

0,2

70

0,23

Всього по рослинництву

41691

76,59

32909

75,04

42456

79,53

Велика рогата худоба

2348

4,13

1888

4,3

2000

3,7

Свині

363

0,67

50

1,14

75

0,29

Коні

56

0,1

90

0,21

100

0,18

Молоко

10073

18,.5

8468

19,31

8754

16,3

Всього по тваринництву

12740

23.41

10646

24,96

10929

20,47

Разом

54431

100

43855

100

53385

100

ВАТ Горохівський бурякорадгосп реалізує більше продукції рослинництва - 78-80 %, найбільшу питому вагу займають зернові і цукрові буряки, а у тваринництві реалізація м'яса великої рогатої худоби, свиней і молока. Отже, напрямок господарства зерново-цукровий з розвинутим молочно-м'ясним скотарством.

Таблиця 7.

Виробництво продукції тваринництва.

Показники

Роки

2008

2009

2010

Середньо річне поголів'я корів

700

660

680

Надій на одну корову

2360

2210

2400

Валовий надій

16520

14587

16320

Середній вміст жиру в молоці

3,5

3,6

3,6

Середньо добові прирости ВРХ

690

620

645

Середньодобові прирости свиней

295

275

280

Одержано телят на 100 корів

90

89

91

З таблиці видно, що на валове виробництво впливає не тільки кількість голів худоби, але й її продуктивність. Валовий надій молока у 2002 році порівняно з 2000 роком знизився на 200ц, також знизились середньодобові прирости свиней і худоби, це пов'язано з недостатньою кількістю кормів і наявністю низькопродуктивного стада.

Таблиця 8.

Інтенсифікація тваринництва.

Показники

Роки

2008

2009

2010

Виробництво молока на 100 га с/г угідь

365

332

381

Виробництво м'яса на 100 га. с/г угідь

50

42

46

Поголів'я свиней на 100 га. ріллі

27

22

21

Поголів'я ВРХ на 100 га с/г угідь

62

60

54

Аналізуючи дані таблиці можна зробити висновок, що виробництво молока, м'яса на 100 га с/г угідь і ріллі є низьким показником у зв'язку з низьким середньодобовим приростами з низькими надоями молока, через неповноцінну годівлю і низько продуктивне стадо.

Таблиця 9.

Собівартість тваринницької продукції.

Види продукції

Роки

2008

2009

2010

Собівартість 1 ц. молока

38,4

38,5

38,8

Собівартість 1 ц. приросту ВРХ

205

421

440

Собівартість 1 ц. приросту свинини

308

538

575

Як свідчать дані таблиці собівартість 1ц. тваринницької продукції за останній рік значно зросла. Такі зростання тваринницької продукції обумовлюються тим, що за останні роки подорожчали матеріальні і енергетичні ресурси. Корми які вирощують в господарстві мають високу собівартість.

Таблиця 10.

Рівень рентабельності господарства.

Показники

Роки

2008

2009

2010

По господарству

44

53

48

В т.ч. в тваринництві

-

-

-

В рослинництві

44

53

48

Рентабельність ведення тваринництва передбачає покриття витрат на виробництво продукції за рахунок виручки від її реалізації і одержання чистого доходу. Виробничий напрямок господарства має передбачати таке поєднання галузей, яке забезпечує безумовне виконання завдання по виробництву реалізації сільськогосподарської продукції при найбільш повноцінному, ефективному використанню земель, техніки і робочої сили з метою одержання найбільшої кількості сільськогосподарської продукції з одиниці земельної площі ї зниження затрат на одиницю продукції. Так, що в господарстві галузь рослинництва є рентабельнішою, а тваринництво - збитковою. Ці показники є мінливі із часом вони змінюються в кращу сторону.

3 Матеріали і методика роботи

Розведення за лініями та родинами дозволяє на тільки закріпити наявні результати і примножити їх, але і на основі лінійних та родинних поєднань створити нові лінії та родини з більш збагаченою спадковістю.

В завдання нашої дипломної роботи входило провести порівняльну характеристику за молочною продуктивністю і екстер'єром корів української чорно - рябої молочної породи, які належали до різних родин.

Для цього були підібрані дві групи корів, які належать до наступних родин: Хвоя 1325 та Слава 2035. До родин корови Хвої 1325 враховано 25 нащадків, у корови Слави 2035 - 20 нащадків.

Для проведення порівняльної характеристики за молочною продуктивністю враховувались наступні показники: надій за 305 днів лактації (л), вміст жиру в молоці (%) та вихід молочного жиру (кг).

А для проведення порівняльної характеристики за екстер'єром врахову-вались такі показники : висота в холці (см), ширина грудей (см), глибина грудей (см), обхват грудей (см), коса довжина тулуба (см), ширина заду в клубах (см), ширина в сідничних буграх (см), обхват п'ястя (см), форма вим'я і швидкість молоковіддачі (кг/хв.).

Тварини, з якими проводилась робота, вирощувалась і продукували в однакових умовах догляду, утримання і годівлі.

Дані, одержані в роботі, оброблялися біометрично згідно методики Г.Ф. Ланіна (1990), при цьому визначались наступні показники :

Середнє арифметичне;

Середнє квадратичне відхилення; Q

Похибка середнього арифметичного; m x.

Крім цього в завдання входило провести економічну оцінку продуктивності корів, які належали до різних родин.

При проведенні економічної оцінки враховувались такі показники :

надій молока за лактацію в базисній жирності;

вартість одержаного молока від корови в рік;

середня реалізаційна ціна 1 ц. молока;

затрати на утримання корови в рік, віднесенні на молока;

собівартість 1 ц. молока;

чистий дохід на корову в рік;

рівень рентабельності.

4 Власні дослідження

4.1 Характеристика стада великої рогатої худоби ВАТ “Горохівського бурякорадгоспу”

Формування маточного стада корів у ВАТ “ Горохівський бурякорадгосп Горохівського району Волинської області почалося з часу створення господарства, спочатку за рахунок завозу племінних телиць з племінних господарств, а також за рахунок власного відтворення. Крім того для покращення генофонду використовували сперму висококласних бугаїв - плідників які належать Волинській Держплемстанції.

Структура поголів'я великої рогатої худоби української чорно - рябої породи в господарстві за останні 3 роки наведена в таблиці 11.

Таблиця11.

Структура поголів'я великої рогатої худоби.

Поголів'я

Роки

2008

2009

2010

Гол.

%

Гол.

%

Гол.

%

Всього поголів'я

2368

100

2200

100

2300

100

В т.ч. корови

700

29,5

660

30

680

29,5

Нетелі

87

3,7

80

3,6

85

3,7

Телиці до 1 року

328

13,9

300

13,5

344

14,9

Телиці до 2 років

134

5,7

150

6,8

160

6,9

Молодняк та дорослі тварини на відгодівлі

1119

47,2

1010

46,1

1031

45,0

Протягом трьох років поголів'я тварин зменшувалась, тому що галузь тваринництва ставала не прибутковою і господарство надавало перевагу рослинництву.

В господарстві розводиться українська чорно-ряба молочна порода великої рогатої худоби, яка належить до тварин молочного напрямку продуктивності, і є чистопородною.

Про класний склад корів господарства свідчать дані таблиці 12

Таблиця 12.

Характеристика корів за класністю, гол.

Класи

Роки

2008

2009

2010

Еліта рекорд

32

25

23

Еліта

97

84

88

Перший

217

185

200

Другий

320

325

330

Некласні

34

41

39

Всього

700

660

680

Дані бонітувань свідчать про те що в стаді корів української чорно-рябої молочної породи господарства є мало тварин високих класів еліта рекорд та еліта; тварини в основному I та II класів - більше 76 %, а третина корів некласні. Погіршення класності по роках відбулося у зв'язку з зменшенням їх кількості та незабезпеченням поголів'я кормами.
Українська чорно-ряба молочна порода характеризується дещо коротку-ватим тулубом, глибокими і широкими грудьми, прямою холкою і рівною спиною, широким і вирівняним задом та правильно поставленими кінцівками.

Проміри та індекси тілоскладу повновікових корів господарства наведенні в таблиці 13; 14.

Таблиця 13.

Проміри повновікових корів господарства, см.

Проміри

Величина

Висота в холці

127,4

Ширина грудей

45,0

Глибина грудей

68,1

Обхват грудей

191,9

Коса довжина тулоба

155,0

Ширина в клубах

52,8

Ширина в сідничних буграх

30,3

Обхват п'ястя

18,5

Дані таблиці свідчать про те, що у ВАТ “Горохівський бурякорадгосп” корови стада мають нормальний розвиток тілобудови, що практично відповідає вимогам стандарту породи.

Загальний розвиток тілобудови доповнюють індекси тілоскладу (табл.1 4).

Таблиця 14.

Індекси тілобудови повновікових корів господарства, %.

Назва індексів

Величина

Довгоногості

46,5

Розтягнутості

121,6

Грудний

66,1

Збитості

123,8

Костистості

14,5

Тазо-грудний

85,2

При проведенні племінної роботи зі стадом в умовах промислової технології звернуто особливу увагу на форму вим'я, його об'єм, довжину і форму дійок, правильність прикріплення вим'я. Від розвитку вим'я залежить і рівень молочної продуктивності корів.

Згідно даних таблиці 15 ми можемо судити про морфо - функціональні ознаки вим'я які властиві поголів'ю корів господарства.

Таблиця 15.

Форма вим'я корів господарства, гол., %.

Форма вим'я

Роки

2008

2009

2010

гол.

%

гол.

%

гол.

%

Чашоподібна

314

44,8

300

45,4

305

44.8

Ванноподібна

270

38,6

272

41,2

283

41,6

Округла

116

16,6

88

13,4

92

13,6

Козяча

-

-

-

-

-

-

Всього

700

100

660

100

680

100

Найбільш бажаною формою вим'я є чашоподібна і ванноподібна. З таблиці 15 видно, що найбільшу питому вагу в стаді корів господарства займають корови власне з такою формою вим'я. Слід визначити, що кількість корів господарства займають корови власне з такою формою вим'я. Слід відзначити, що кількість корів з вище вказаними формами вим'я з кожним роком зменшується, це пов'язано із загальним зменшенням поголів'я корів. Слід сказати, що в господарстві за останні три роки немає корів з козячою формою вим'я.

Велике значення має прикріплення вим'я, найціннішим є вим'я із щільним прикріпленням.

Придатність корів до машинного доїння один з найважливіших біологічних компонентів ефективності використання їх в умовах промислової технології. Як правило корова повинна повністю видоюватися за 6 - 8 хвилин. Якщо додати хвилину на підготовку вим'я до доїння і одну хвилину - заключне додоювання, то максимум часу на технологічний процес видоювання однієї корови буде складати 8 - 10 хвилин.

Придатність до машинного доїння визначається такими вимогами, як симетрично і рівномірно розвинуте вим'я, добре прикріплене до черева з середніми за величиною і правильно поставленими дійками циліндричної форми. Високоудійна корова має більше вим'я, яке може містити і більше кілограмів молока у проміжках між доїнням.

Швидкість молоковіддачі є одним з важливих показників молочної продуктивності. Показники молоковіддачі у корів господарства наведені в таблиці 16.

Таблиця 16.

Показники молоковіддачі корів господарства.

Показники молоковіддачі

Величина

Добовий надій, кг.

12,4

Час видоювання, хв.

8,7

Надій за 1 хвилину, кг.

1,42

Молочна продуктивність є одним з основних показників племінної цінності корів, яка зумовлена багатьма факторами, насамперед на неї впливають : порода, вік тварини , методи утримання, догляду і годівлі, вік першого плодотворного осіменіння, тривалість сухостійного і сервіс періоду та ряд інших факторів.

Розподіл тварин в господарстві за віком в отелах подано в таблиці 17.

Таблиця 17.

Розподіл корів за віком в отелах.

Роки

Поголів'я корів

В тому числі за отеленнями

1

2

3

4-5

6-7

8-9

10 і старш

2000

Гол.700

289

135

106

78

74

18

-

%100

41,3

19,3

15,1

11,1

10,6

2,6

-

2001

Гол 660

300

133

95

70

54

8

-

% 100

45,4

20,2

14,4

10,6

8,2

1,2

-

2002

Гол. 680

310

138

97

70

55

10

-

% 100

45,5

20,3

14,3

10,3

8,1

1,5

-

Аналіз даних таблиці 17 свідчить про те, що понад 50 % корів в стаді належить до 1 - 5 отелень.

В господарстві слід звернути увагу на більш довше використання корів, тому що повновікові корови краще оплачують корми, дають більше молока, що значно впливає на собівартість та рентабельність виробництва молока. Можливість більш довше використовувати тварин є тому, що стадо господарства характеризується міцною конституцією і екстер'єром, добрими властивостями відтворних функцій.

Розподіл корів стада за тривалістю сухостійного періоду наведено в таблиці 18.

Як свідчать дані таблиці 18, середня тривалість сухостійного періоду у корів господарства становить 41 - 60 днів, що відповідає оптимальним нормам цього періоду. Невелика кількість корів має тривалістю сухостою до 40 і більше 80 днів.

Таблиця 18.

Розподіл корів за тривалістю сухостійного періоду.

Тривалість, сухостійного періоду, днів

Роки

2008

2009

2010

гол.

%

гол.

%

гол.

%

До 20

-

-

-

-

-

-

21 - 40

21

3

26

4

24

3,5

41 - 60

420

60

403

61

400

58,8

61 - 80

224

32

198

30

226

33,3

81 - більше

35

5

33

5

30

4,4

всього

700

100

660

100

680

100

Розподіл корів за тривалістю сервіс періоду наведено в таблиці 19.

Таблиця 19.

Розподіл корів за тривалістю сервіс періоду.

Тривалість сервіс періоду днів

Роки

2008

2009

2010

гол.

%

гол.

%

гол.

%

До 30

63

9

46

7

42

6,2

31 - 50

252

36

205

31

195

28,7

51 - 70

294

42

290

44

323

47,5

71 - 90

56

8

66

10

73

10,7

90 - 120

35

5

53

8

47

6,9

121 - і більше

-

-

-

-

-

-

всього

700

100

660

100

680

100

Дані таблиці свідчать, що на протязі останніх трьох років корови господарства мають тривалість сервіс - періоду в основному 31 - 70 днів. Так відсоток корів т, які мають тривалість сервіс періоду від 30 до 50 днів відповідно по роках становить : 40 %, 36 %, 31 %. А з тривалістю даного періоду від 51 до 70 днів відсоток корів становить відповідно : 35 %, 42 %, 44%. Невелика кількість корів мала період від отелення до першого плодотворного осіменіння до 30 днів, а також 90 днів і більше. Слід відмітити що за останні роки дещо збільшилась кількість корів які мають довгий сервіс - період від 3 до 5 відсотків.

На молочну продуктивність має також вплив вік та жива маса при першому плодотворному осіменінні. Згідно даних багатьох дослідників, телиць доцільно осіменяти у віці 16 - 18 місяців при досягненні ними живої маси 350 - 400 кг.

Вплив віку першого плодотворного осіменіння на молочну продуктивність телиць господарства наведено в таблиці 10.

Таблиці 20.

Вплив віку першого плодотворного осіменіння на молочну продуктивність

Вік першого запліднення, міс.

n

Надій за лактацію, кг.

I

II

III

16 - 18

20

2740

2980

3248

18 - 20

60

3301

3792

4020

21 - і більше

7

3055

3486

3917

На основі даних таблиці можна зробити висновок, що в умовах нашого господарства найоптимальнішим віком першого плодотворного осіменіння є вік 18 - 20 міс. Середній надій по групі тварин відповідно по лактаціях становить : 3301 кг., 3792 кг., 4020 кг.

Суттєвим є вплив на молочну продуктивність корів мають також умови утримання молочної худоби у великій мірі залежить від економічних особливостей господарства і прийнятої технології виробництва молока.

Молочна продуктивність корів знаходиться в тісному взаємозв'язку з рівнем і повноцінністю годівлі. Структура раціонів, їх поживна цінність в значній мірі обумовлюють рівень продуктивності тварин зі прояв їх генетичного потенціалу.

Достатня і повноцінна годівля корів сприяє збільшенню їх молочної продуктивності, підвищенню оплати праці, корму продукцією і зниженню собівартості молока.

Аналіз годівлі худоби в господарствах показує, що однією з причин неодержання високих надоїв є низький рівень годівлі і неповноцінності кормів.

Аналіз матеріалів показує, що з підвищенням повноцінності годівлі затрат кормів на виробництво молока знижується. Дослідженнями встановлено, що тільки при введенні в раціон різних кормів забезпечується повноцінна годівля підвищується продуктивність худоби і оплата корму продукцією. Результати наукових досліджень і практика передових господарств показує, що то ефективність кормі залежить в значній мірі від співвідношення окремих кормів в раціоні Для одержання високих надоїв необхідно забезпечити відповідну кількість легко перетравних вуглеводів. Необхідна кількість вуглеводів регулюється відповідною структурою в раціоні коренеплодів, сіна і концентратів.

ВАТ “Горохівський бурякорадгосп” застосовує стійлово-пасовищну систему утримання. У весняно літній період корови знаходяться на пасовищі. Раціон годівлі тварин наведені в таблиці 21 і 22.

Таблиця 21.

Раціон годівлі корів господарства (добовий надій 12 кг.,

жива маса 540 кг).

Корми

Добова даванка кг.

Корм. од. кг

Перетравний, протеїн, г

Са, г

Р,г

Каротин, мг

норма

-

13,0

1360

90

70

570

Солома пшенична

6

1,32

60

26,4

4,2

25

Силос кукурудзяний

40

8

360

60

20

600

Жом кислий

10

1

80

12

1

-

Дерть ячмінна

2,23

2,66

178,2

2,6

7,2

2,2-

Кухонна сіль

0,1

-

-

-

-

-

Всього

-

12,98

878,,2

101

32,4

627,2

до норми

-

-0,02

-481,1

+11

-37,6

+57,2

Раціони, у зимово-весняний були дефіцитні по перетравному протеїну. Хоч раціони годівлі тварин складені з розрахунку одержання 4000 кг. молока на корову в рік, але тієї продуктивності не одержано внаслідок того, що не дотримано безперебійної технології повноцінної годівлі тварин.

В літній період піддослідні тварини повністю були забезпечені загальною поживністю раціону, який збалансований по вмісту перетравного протеїну, крім кормових одиниць, фосфору та вітамінів.

Таблиця 22.

Раціон годівлі корів у літній період

Корми

Добова даванка кг.

Корм. од. кг

Перетравний протеїн г.

Са, г

Р,г

Каротин, мг

норма

-

13,0

1360

90

70

570

Зелена маса

45

8,0

1060

75

48

1000

Солома

5

1,4

25

7

4

15

Комбікорм

2,5

2,9

280

7,3

8

3

Кухонна сіль

0,1

-

-

-

-

-

Всього

-

12,3

1365

89,3

60

1018

до норми

-

-0,7

+5

-0,7

-10

+448

Однак як видно з наведених раціонів, в цілому за лактацію тварини були забезпечені поживними речовинами ще недостатньо.
4.2 Екстер'єр корів різних родин української чорно-рябої молочної породи
Одним з показників, що характеризують розмір, будову, тілоскладу є проміри тварин. Дані про проміри корів української чорно-рябої молочної породи різних родин господарства наведені в таблиці 23.
Таблиця 23.
Проміри корів української чорно рябої молочної породи в розрізі родин, см. ( Х m x ).

Проміри

Родини

Хвоя 1325

Слава 2035

Дочки ( n= 3 )

Внучки ( n= 9 )

Правнучки

( n= 13 )

В серед-ньому по-
родині

( n= 25 )

Дочки ( n= 4 )

Внучки ( n= 10 )

Правнучки

( n= 6 )

В серед-ньому по-
родині

( n= 20 )

Висота в холці

125,9 0,43

126,10,44

125,60,48

125,80,45

126,50,22

126,10,32

126,2 0,37

126,30,30

Ширина грудей

43,0 0,58

43,1 0,49

42,40,55

42,8 0,7

43,7 0,34

43,1 0,47

43,4 0,42

43,4 0,41

Глибина грудей

66,2 0,53

66,4 1,02

65,90,56

66,.1 0,7

67,3 0,33

66,7 0,34

66,6 0,43

66,9 0,38

Обхват грудей

188,3 1,23

189,01,14

187,01,14

188,10,96

189,6 0,61

189,2 0,59

189,0 0,88

189,4 0,69

Коса довжина тулуба

151,6 0,99

151,70,84

1510,06

51,7 0,34

152,7 0,52

151,8 0,77

152,1 0,77

152,2 0,68

Ширина в клубах

51,8 0,39

52,1 0,27

51,40,36

151,7 0,29

52,3 0,23

52,2 0,35

52,4 0,26

52,3 0,28

Ширина в сідничних буграх

29,2 0,27

29,6 0,28

29,00,34

29,2 0,12

29,6 0,18

29,7 0,24

29,7 0,19

29,6 0,2

Обхват п'ястя

17,7 0,16

18 0,09

17,70,13

17,8 0,12

18,1 0,08

17,9 0,13

17,9 0,14

17,90,11

Як видно з таблиці 23, проміри корів різних родин в межах породи були неоднаковими, проте дуже великими відмінностями вони не відзначались. Аналіз таблиці свідчить про те, що корів всіх груп задатки росту проявились інтенсивно. Виходячи з даних про величину промірів, екстер'єрні особливості корів різних родин можуть характеризувати індекси тілоскладу беруть проміри цих частин тіла, які аналітично пов'язані між собою. Дані про індекси тілобудови наведені в таблиці 24.

Таблиця 24

Індекси тілоскладу корів української чорно-рябої молочної породи в розрізі родин, % ( Х m x ).

Нащадки

n

Індекси

Довгоногості

Розтягнутості

Грудний

Збитості

Костистості

Тазогрудний

Родина корови Хвоя 1325

Дочки

3

47,4 0,07

120,4 0,07

64,9 0,24

124,2 0,25

14,0 0,08

83,0 0,21

Внучки

9

47,3 0,07

120,3 0,07

64,9 0,24

124,5 0,25

14,2 0,08

82,7 0,21

Правнучки

13

47,5 0,07

120,2 0,07

64,3 0,24

123,8 0,25

14,0 0,08

82,4 0,21

В середньому по родині

25

47,4 0,07

120,3 0,07

64,7 0,24

124,1 0,25

14,1 0,08

82,7 0,21

Родина корови Слава 2035

Дочки

4

46,7 0,17

120,7 0,10

64,9 0,12

124,1 0,18

14,3 0,10

83,5 0,36

Внучки

10

47,1 0,17

120,5 0,10

64,6 0,12

124,6 0,18

14,1 0,10

82,5 0,36

Правнучки

6

47,1 0,17

120,5 0,10

64,9 0,12

124,3 0,18

14,1 0,10

82,8 0,36

В середньому по родині

20

46,9 0,17

120,6 0,10

64,8 0,12

124,4 0,18

14,1 0,10

82,9 0,36

Як свідчать дані таблиці 24, індекси тілоскладу корів української чорно - рябої молочної породи різних родин суттєвих відмінностей не мають. Проте, слід зазначити, що найбільші індекси розтягнутості, грудний, тазо - грудний і збитості спостерігались у корів з родини Слави 2035. У корів з родини Хвої 1325 найбільшими виявились індекс довгоногості.

Слід відзначити, що корови всіх вище названих груп за будовою тіла мають молочний напрямок продуктивності.

4.3 Молочна продуктивність корів української чорно-рябої молочної породи в розрізі родини

Серед провідних планових порід великої рогатої худоби, які розводяться в Україні, за показниками молочної продуктивності перше місце займають корови української чорно - рябої молочної породи.

У системі племінної роботи важливим елементом є максимальне використання високопродуктивних тварин для створення нових заводських ліній і родин.

Молочна продуктивність корів є одним з основних показників племінної цінності корів. Вона залежить від цілого ряду факторів. На рівень молочної продуктивності корів стада впливає вік тварини, порода рівень годівлі і утримання та ряд інших факторів.

При цьому слід особливе значення приділяти розведенню за родинами. Про залежність молочної продуктивності від родинної приналежності свідчать дані таблиці 25.

Таблиця 25.

Молочна продуктивність корів чорно рябої молочної породи в розрізі родин кг., % . ( Х m x ).

Проміри

Родини

Хвоя 1325

Слава 2035

Дочки (n= 3 )

Внучки ( n= 9 )

Правнучки

( n= 13 )

В серед-ньому по-

родині

( n= 25 )

Дочки ( n= 4 )

Внучки ( n= 10 )

Правнучки

( n= 6 )

В серед-ньому по-

родині

( n= 20 )

Жива маса кг

545,54,37

549,23,28

543,23,81

546,33,8

543,32,47

546,73,44

541,44,45

543,43,45

Надій за 305 дні. Лактації

4635100,4

457491,6

4507124,4

4572105,4

4949105,3

4845149,6

4772102,5

4855119

Вміст жиру, %

30,70,014

3,730,003

3,70,03

3,740,02

3,620,01

3,610,01

30,60,02

3,60,01

Молочний жир, кг.

171,84,93

170,654,5

17,095,43

171,24,9

179,34,31

175,26,03

171,094,7

175,215

Індекс молочності, кг

849

832

829

836

910

886

881

893

З даних таблиці 25 видно, що найвищий надій за 305 днів лактації мали корови, які належать до родини Слава 2035, надій в них становив 4855 кг., що більше від надоїв їх ровесниць з родини Хвоя 1325 відповідно на 283 кг. ( за вмістом жиру в молоці найкращими виявились корови з родини Хвоя 1325, в яких цей показник становив 3,74 %, їх аналоги з родини Слава 2035 мали вміст жиру в молоці 3,61 %. ).

За виходом молочного жиру вищими показниками відзначились корови з родини Слава 2035 ( 175,21 кг. ), що більше від кількості молочного жиру їх аналогів з родини Хвоя 1325 відповідно на 4,01 кг.

Узагальнюючи велику кількість матеріалів щодо молочної продуктивності необхідно велику увагу звернути на розвиток молочної залози, і їх властивості. Отже, розвиток вим'я, як органу, який виробляє найбільш цінний продукт тваринництва, в усі часи приділяти значну увагу.

Згідно даних таблиці 26, ми можемо судити про морфофункціональні ознаки вим'я які властиві даним родинам.

Таблиці 26.

Форма вимені корів.

Форма вимені

Родини

Хвоя 1325

Слава 2035

Гол.

%

Гол.

%

Ваноподібна

11

44

11

44

Чашоподібна

11

44

12

48

Округла

3

12

2

8

Всього

25

100

22

100

Оцінка функціональних показників вимені порівняно з ознакою морфологічних ознак складніша і трудомісткіша, але вона дає можливість більш точно визначити придатність корів до машинного доїння. В даній роботі ми досліджували один із цих показників, а саме оцінка корів за швидкістю молоковіддачі, що тією чи іншою мірою характеризує цю оцінку.

Про швидкість молоковіддачі можна судити згідно даних таблиці 27.

Таблиця 27.

Швидкість молоковіддачі корів, кг/хв.

Класи, швидкості молоковіддачі, кг/хв.

Родини

Хвоя 1325

Слава 2035

Гол.

%

Гол.

%

1,60 - 1,63

7

28

7

28

1,64 - 1,67

7

28

4

16

1,68 - 1,71

2

8

4

16

1,72 - 1,75

5

20

1

4

1,76 - 1,79

1

4

4

16

1,80 - 1,83

3

12

3

12

1,84 - 1,88

-

-

2

8

Всього

25

100

20

100

Таким чином можна сказати, що рівень молочної продуктивності, форма вим'я та швидкість молоковіддачі залежить від родинної приналежності тварин.

4.4 Характеристика відтворної здатності корів української чорно-рябої молочної породи в розрізі родин

Відтворення стада і поліпшення спадкових якостей тварин методами селекції нерозривно пов'язані між собою. Кінцева мета племінної роботи полягає в тому, щоб одержати тварин, здатних в конкретних природніх і технологічних умовах оплачувати з'їдені корми найбільшою кількістю високоякісної продукції при збереженні здоров'я та доброї плодючості.

Відтворна функція корів залежить від великої кількості факторів: віку, господарської зрілості, регулярності статевих циклів, кількості отелень, тривалості міжотельного та сервіс-періодів, заплідненості і ін.

Одним із основних показників, що характеризують відтворну здатність корів, є період між отеленнями (міжотельний період). Він визначається тривалістю тільності і часу від отелення до запліднення (сервіс-період). Міжотельний період враховує майже всі випадки порушення відтворної функції корів.

Оскільки тривалість тільності у корів - показник відносно стабільний, то в практиці для характеристики плодючості корів досить часто використовують величину сервіс- періоду.

Останнім часом для оцінки відтворної здатності корів використовують узагальнюючи показник - індекс плодючості, запропонований свого часу (Wilkox C. і Дохі Й.). Так, індекс плодючості за C. Wilkox розраховують за формулою:

П=365 x (п-1) x 100/ Д ,

де П - індекс плодючості; Д - кількість днів між першим і останнім отеленням; п - кількість отелень.

При добрій плодючості вказаний індекс плодючості повинен бути більшим за 100.

Відповідно до пропозиції Й. Дохі, індекс плодючості розраховують за формулою:

П=100- (В+2 I),

де П - індекс плодючості; В - вік корови при першому отеленні, міс.; I - інтервал між отеленнями, міс.

Отже, оцінку плодючості визначають так: якщо П=48 і більше, плодючість вважають доброю, при П=41- 47 - середньою і при П=40 і меньше- низькою.

Оцінюючи відтворну здатність тієї чи іншої тварини або стада, слід завжди враховувати рівень її молочної продуктивності, оскільки між цими показниками встановлена від'ємна кореляційна залежність. Вважають, що підвищення надоїв на кожні 1000 кг призводить до зниження заплідненості корів у середньому на 10 %. Негативний вплив надоїв на плодючість розпочинається з рівня 4000 кг і більше. При цьому за кожні 1000 кг збільшення надоїв насамперед знижується запліднюваність від першого осіменіння на 13%, а тривалість сервіс-періоду зростає на 22 дні, міжотельного періоду - на 10 - 20 днів.

Дані про стан відтворення стада української чорно-рябої молочної породи різних родин господарства наведенні в таблиці 28.

Як видно з таблиці 28 відтворні здатності корів української чорно-рябої молочної породи різних родин у межах господарства були не однаковими проте дуже великими відмінностями вони не відзначалися.

Таблиця 28

Відтворна здатність корів української чорно- рябої молочної породи в розрізі родин, дн., % (X±mx).

Показники

Родини

Хвоя 1325

Слава 2035

дочки

(n=3)

внучки

(n=9)

правнучки

(n=13)

середнє по родині

(n=25)

дочки

(n=4)

внучки

(n=10)

правнучки

(n=6)

середнє по родині

(n=20)

Міжотельний період,днів.

3414,43

353±3,14

358±3,02

350±3,53

353±5,14

365±2,25

362±2,74

360±3,37

Сервіс-період,дн.

48±4,34

56±2,86

49±1,56

51±2,92

47±5,14

74±1,92

68±3,06

63±3,37

Індекс плодючості,%

80,4

52,4

53,6

62,1

54,8

54,2

50,6

53,2

5 Економічна оцінка результатів роботи.

Виробництво продуктів тваринництва необхідно проводити і переводити на інтенсивне ведення галузі. Основну увагу слід приділяти не росту поголів'я, а якісному поліпшенню продуктивності тварин. При стабільному поголівї ріст продуктивності тварин дозволяє збільшити виробництво продуктів тваринництва без значних капітальних додаткових вкладень. Нами було проведено економічну оцінку розведення корів різних родин української чорно - рябої молочної породи. Результати оцінки наведені в таблиці 29.

Дані таблиці свідчать про те, що найбільший економічний ефект одержано при розведенні корів з родини Слава 2035. По цій групі корів надій молока за 305 днів закінченої лактації становив 4855 кг., що більше від надоїв, їх аналогів з родини Хвоя 1325 на 283 кг. При середній реалізаційній ціні одного центнера молока 53 грн., вартість одержаного молока від однієї корови за рік по цій групі становила 2011,56 грн. І чистого доходу одержано 711,54 грн.

Таблиця 29.

Економічна оцінка розведення корів української чорно - рябої молочної породи різних родин.

Показники

Родина

Хвоя 1325

Слава 2035

Кількість корів в групі, гол.

25

20

Надій за 305 днів лактації, кг.

4572

4840

Середній вміст жиру в молоці, %

3,74

3,60

Надій молока базисної жирності, кг.

5029

5138

Затрати на утримання корови в рік

2011,6

2011,6

Реалізаційна ціна 1 кг. молока, грн.

0,53

0,53

Собівартість 1 кг. молока, грн.

0,44

0,42

Виручка від реалізації молока, грн.

2665,37

2723,14

Чистий дохід на корову в рік, грн.

653,77

711,54

Рентабельність

24,5

26,1

Рівень рентабельності виробництва молока від корови з родини Хвоя 1325 становив 24,5, а з родини Слава 2035 - 26,1 ;.


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.