Організація виробництва свинини та напрями її удосконалення

Роль та основні напрями розвитку свинарства в Україні. Організація виробництва свинини. Коротка організаційно-економічна характеристика СК "Перемога". Розрахунок ефективності виробництва свинини на підприємстві. Аналіз фінансового стану організації.

Рубрика Сельское, лесное хозяйство и землепользование
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 17.11.2013
Размер файла 172,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

ВСТУП

Свинарство постачає народному господарству продукти харчування, що відрізняються високою харчовою цінністю і хорошими смаковими якостями, а також сировину для легкої промисловості.

Вивчення даної теми курсової роботи пояснило, що свинарство як галузь сільськогосподарського виробництва забезпечує населення багатьох країн світу цінними і життєво необхідними продуктами харчування й наразі залишається однією з найбільш перспективних в аграрному бізнесі. Сучасний стан свинарства в Україні дійсно бажає кращого. Виробництву свинини завжди приділяли значну увагу як у всьому світі, так і в Україні зокрема.

Свинарство - один з найбільш доступних напрямків фермерського господарства, оскільки не потребує організації пасовищ, як, скажімо, утриманні ВРХ, коней або овець. Розведення свиней більш компактне і менш витратне. Разом із тим, свинина - один з найбільш популярних продуктів.

Метою курсової роботи є вивчення, теоретичних аспектів організації виробництва свинини та напрямів її удосконалення. А для того щоб досягнути дану мету потрібно виконати такі завдання:

вивчити роль та основні напрями розвитку свинарства в Україні;

вирішити питання організації виробництва свинини;

проаналізувати вплив науково-технічного прогресу на розвиток свинарства;

вивчити економічну характеристику СК «Перемога»;

розрахувати ефективність виробництва на підприємстві;

проаналізувати виробничо-господарську діяльності СК «Перемога»;

проаналізувати фінансовий стан підприємства СК «Перемога»;

запропонувати шляхи вдосконалення організації виробництва свинини в СК «Перемога».

Об'єктом мого дослідження є сільськогосподарське підприємство СК «Перемога» який займається виробництвом зерна та технічних культур. Також СК "Перемога" займається свинарством, птахівництвом, ВРХ (велика рогата худоба), вівці, коні, бджоли. Основна зернова культура України - озима пшениця, середня врожайність якої складає 20-25 ц /га.

Головною метою та завданням СК "Перемога" є збільшення обсягів виробництва та виготовлення високоякісної продукції, пошук нових ринків збуту сільськогосподарської продукції. Для досягнення успіху реалізації бізнес ідеї важливе значення мають використання сучасних технологій та відповідне ресурсне забезпечення.

Предметом дослідження є - організація виробництва свинини та напрями її вдосконалення.

Література: під час виконання даної роботи були використані різноманітні наукові праці, посібники з економіки праці та організації виробництва, виробничого менеджменту тощо.

Для дослідження даної теми інформаційною базою для написання роботи стали річні фінансові звіти, ресурси Інтернету, навчальна література, статут підприємства, економічний паспорт СК «Перемога».

РОЗДІЛ 1. НАЦІОНАЛЬНІ І СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ГАЛУЗІ СВИНАРСТВА

1.1 Роль та основні напрями розвитку свинарства в Україні

Народногосподарське значення свинарства винятково велике. Свинарство - одна з основних галузей тваринництва. На частку свинини припадає близько 40% усього виробництва м'яса в країні. За обсягом виробництва і розмірами споживання свинина посідає друге місце серед видів м'яса, поступаючись тільки перед яловичиною. Із свинини виробляють багато цінних продуктів (різні сорти ковбас, окороки, шинку, буженину тощо). Відходи забою свиней - шкіра, щетина, кишки, кров - є сировиною для промисловості.

Виробництву свинини завжди приділяли значну увагу як у всьому світі, так і в Україні зокрема. Пріоритетності розвитку галузі свинарства надається завдяки її надзвичайно важливим біологічно-господарським особливостям: багатоплідності, швидкостиглості, економному використанню кормів, всеїдності. На Україні створено систему спеціалізованих господарств, що включає племзаводи, племгоспи, племферми, користувальні господарства, науково-дослідні установи - Інститут свинарства УААН ім. А.В.Квасницького, Інститут тваринництва УААН, Інститут тваринництва степових районів ім. М.Ф.Іванова “Асканія-Нова” та ін.[ 6 с.261]

Породоутворення в Україні відбувалося трьома шляхами. Перший - виведення порід безміжпорідного схрещування на основі акліматизації імпортних порід. Другий - поліпшення місцевих груп свиней за рахунок використання зарубіжних порід. Третій - експериментальний, який ґрунтується на схрещуванні висококультурних порід.

Процес породоутворення продовжується і нині. Залежно від вимог споживача змінюється напрям продуктивності існуючих порід і створюються нові генотипи. Так, у зв'язку з підвищенням попиту на м'ясну свинину в останній час різними методами селекції ведеться робота по поліпшенню м'ясних якостей вітчизняних і по створенню нових м'ясних порід свиней.

У світі існує понад 100 порід свиней, які мають практичне значення, а взагалі з урахуванням аборигенних, локальних і зникаючих - більше 400 порід. В Україні найбільш поширеними вітчизняними породами є велика біла, українська степова біла, миргородська, а серед зарубіжних - ландрас, дюрок. [п.3ст.15]

Породи, залежно від напряму продуктивності, виробничого призначення і племінних цінностей, ділять на три групи:

універсального напряму продуктивності (велика біла, українська степова біла);

м'ясного напряму продуктивності (полтавська м'ясна, українська м'ясна, червонопояса, естонська беконна, ландрас, уельська, дюрок, гепмшир, п'єтрен);

сального напряму продуктивності (велика чорна, миргородська, українська степова ряба, північно - кавказька).

Промислова технологія виробництва свинини - це закінчений з виробничих циклів безперервний процес, що об'єднує на великих фермах операції з обслуговування та інтенсивного використання тварин на базі комплексної механізації трудомістких процесів.

Будівництво великих комплексів з високим ступенем механізації виробничих процесів сприяло вирішенню техніко-економічних і найважливіших соціальних проблем.

На Україні діють комплекси різної потужності, у залежності від кількості вирощеного й відгодованого молодняку вони поділяються на три групи: невеликі - до 12000 голів; середні на 24000, 36000, 54000 голів і великі до 108000 голів свиней, відгодованих за рік.

Свинарський комплекс - це велике спеціалізоване підприємство промиcлового типу в якому виробництво грунтується на застосуванні сучасної промислової технології, що забезпечує масове виробництво однорідної продукції високої якості при мінімальних затратах праці, кормів та інших матеріальних ресурсів.

Залежно від породного складу, інтенсивності росту поголів'я, потужності підприємства, кліматичної зони, умов утримання та годівлі технології можуть різнитися між собою, але мінімальні вимоги до показників виробництва залишаються стабільними.

Кінцевою метою ритмічно-потокової системи виробництва свинини є одержання, вирощування та реалізація молодняку свиней великими одновіковими групами через певні проміжки часу. Цього досягають за рахунок формування такої кількості груп свиноматок, яка забезпечувала б потік в одержанні передбаченої технологією товарної продукції протягом усього періоду експлуатації підприємства, наявності спеціалізованих приміщень для кожного етапу виробничого процесу, які розподіляють на секції і використовують за принципом “все занято - все пусто”.[ 6 с.19]

Підприємство по виробництву свинини являє собою комплекс основних і допоміжних приміщень. До основних належать приміщення: для кнурів з пунктом природного або штучного осіменіння, для холостих і поросних свиноматок, для опоросу, вирощування відлучених поросят, для відгодівлі, а в племінних господарствах, для вирощування племінного молодняку. До допоміжних - ветеринарний пункт з ізолятором, кормоцех, котельня, ремонтна майстерня, навіс для транспорту, службові приміщення. На комплексі повинен бути дезбар'єр і санпропускник.

У господарствах промислового типу застосовують внутрішньогосподарську спеціалізацію, за якою кожній статево-віковій групі виділені окремі приміщення з передбаченим режимом переміщення їх по виробничим дільницям.

Розроблений галузевий стандарт ОСТ 10 34 - 87 cвині. Типові технологічні процеси відтворення, вирощування і відгодівлі при інтенсивній технології.

Основні вимоги встановлює єдині зоотехнічні і технологічні вимоги для інтенсивного розведення, вирощування і відгодівлі свиней, які розповсюджуються на ферми, сільськогосподарські підприємства, міжгосподарські об'єднання.

1.2 Організація виробництва свинини

Організація свинарства включає вирішення питань про спеціалізацію і розміри свиноферм, систему опоросів, поділ поголів'я на виробничі групи, способи утримання свиней, відтворення стада, організацію праці та виробничих процесів. Типи відгодівлі також поділяються на види ( рис. 1.1).

Рис. 1.1 - Типи відгодівлі

Для м'ясної відгодівлі використовують молодняк скороспілих порід, який реалізують у віці 7-8 місяців при масі 100-200 кг. Інтенсивна м'ясна відгодівля забезпечує найвищу окупність кормів (4,5-5,5 кормової одиниці на 1 кг приросту), а тому вона найбільше застосовується).

Для беконної відгодівлі використовують відлучений молодняк ранньоспілих і спеціальних беконних порід свиней (естонської беконної, ландрас) та їх помі сей, який відгодовують до 6-7 місячного віку і реалізують, коли він має масу 80-100 кг. При беконній відгодівлі виробляють так зване мармурове м'ясо, у якому чергуються шари м'яса та сала, але з переважанням м'яса. За 1-1,5 місяця до закінчення відгодівлі тваринам згодовують спеціальний комбікорм, ячмінь, горох, сочевицю, моркву, молочні відвійки, які забезпечують виробнитство продукції високої якості. Кукурудзу, яка сприяє відкладанню жиру, в цей період з раціону виключають. У тушах беконних свиней м'ясо становить 55-65%, а товщина шпику не перевищує 4 см.

Для напівсальної відгодівлі використовують переважно разових маток і кастрованих самців, яких відгодовують до маси 130-150 кг. Товщина шпику становить 4-7 см, а маса сала 40-45% маси туші, Для сальної відгодівлі використовують спеціальні сальні породи свиней ( коротковуху білу, беркширську, брейтовську, велику чорну, лівенську), а також вибракуваних основних маток і кнурів-плідників. Маток відгодовують до маси 160-200, а кнурів-250-300 кг. Питома вага сала в туші становить не менше 50%..

Система опоросів в СК« Перемога » - турова, забезпечує надходження поросят у певні періоди року, найбільш доцільними з яких є зимовий (січень-лютий) і літній (липень-серпень). Це дає змогу створити великі одновікові відгодівельні групи свиней та впровадити прогресивні способи відгодівлі.

У СК «Перемога» поголів'я поділяють на такі виробничі групи: маточне поголів'я (свиноматки і кнури-плідники); поросята до 2-місячного віку (сисуни); відлучені поросята 2-4 місяців; ремонтний молодняк старше 4 місяців (свинки і кнурці); відгодівельна група (молодняк старше 4 місяців та вибракувані дорослі свині, яких поставлено на відгодівлю). Також виділяють групу ремонтно-племінного молодняка старше 4 місяців, який реалізують товарним господарствам для поліпшення племінних якостей їх стада.

Способи утримання свиней. Застосовують станковим і великогруповий (безстанковий) способи утримання свиней. У станках розміщують молодняк (від 20-40 голів залежно від віку), а також кнурів-плідників і свиноматок. Цей спосіб потребує складного обладнання свинарників і утруднює обслуговування великої групи свиней одним працівником. Тому його застосовують переважно для утримання маточного поголів'я і відлучених поросят.

Велико груповим способом утримують тварин на відгодівлі. У свинарниках замість станків роблять великі секції місткістю 40-60 голів, у яких розміщують годівниці і автопоїлки. Корм у годівниці подають за допомогою механічного кормороздавача з центрального проходу. Із секцій свині через отвори-лази виходять на вигульний майданчик.

Відтворення та структура стада. Відтворення стада свиней здійснюють за рахунок власного розведення і купівлі племінного і відгодівельного молодняка. Переважним є власне розведення. У процесі відтворення забезпечуються відповідні розміри і структура стада, поліпшуються племінні якості тварин, збільшується вихід поросят на основну свиноматку, своєчасно вибраковуються тварин основного стада за віком та через низьку продуктивність.

Відтворення відгодівельного молодняка свиней може здійснюватися за рахунок власного розведення і купівлі.

Кількість тварин у стаді свиней визначають за даними планового обсягу виробництва продукції (свинини, приплоду), продуктивності тварин, їх реалізаційної маси та виробничої спеціалізації, яка зумовлює структуру стада. Так, основних свиноматок у стаді свиней сального напряму має бути 6-8%, напівсального-8-10, м'ясного-12-15, у племінних свинарських господарств-25-30, а на спеціалізованих репродуктивних фермах - до 50%.

Ремонтна група свиней включає кнурців і свинок старше 4 місяців, яких має бути у 2-3 рази більше, ніж потрібно для поповнення вибракуваних тварин основного стада та його збільшення. Це дає змогу після одержання першого опоросу і перевірки (за плодючість, молочністю) відібрати кращих тварин для поповнення основного стада. Тому ремонтних свинок ще називають перевірюваними.

Завдяки біологічним особливостям свиней за сприятливих умов годівлі та утримання можна мати від основних свиноматок два опороси за рік. Економічно це вигідно, оскільки збільшує вихід продукції та забезпечує її здешевлення. При одному опоросі всі витрати на свиноматок і кнурів припадають на меншу кількість поросят, що збільшує їх собівартість.[ 18 с. 135]

Важливим заходом для прискореного збільшення кількості поросят є створення групи разових свиноматок. Це молоді свиноматки, від яких одержують один опорос. Після відлучення поросят (1,5 - 2 місяці) цих свиноматок переводять у відгодівельну групу і реалізують на м'ясо. В ряді господарств на кожну основну свиноматку мають 0,5-1 разову. Звичайно, поросята від разових маток менші за масою, гірше окупляють корм, ніж поросята від основних свиноматок. Але завдяки збільшенню кількості молодняка свиней для годівлі, а також завдяки реалізації на м'ясо разових свиноматок після відлучення поросят цей захід доцільно застосовувати.

Потрібну кількість кнурів у складі свиней визначають залежно від їх навантаження. При туровій системі опоросів, на одного кнура планують 15 свиноматок (основних, ремонтних, разових).

Строк використання основних свиноматок становить 4-5, а кнурів 3-4 роки. Отже, за віком щорічно вибраковують 20-25 % основних свиноматок і 25-33 кнурів.

Всі виробничі процеси у свинарстві можна механізувати і автоматизувати. А це створює умови для виробництва свинини на промисловій основі.

Корми для свиней приготовляють у механізованих кормоцехах або кормокухнях, звідки вони електрокарами, підвісними або лінійними вагонетками доставляють до годівниць. Очищають свинарники та вигульні майданчики для свиней бульдозером, спеціальним начіпним обладнанням до трактора МТЗ, а також за допомогою струменя води з гумових шлангів. Щоб можна було застосувати гідрозмив, підлогу свинарників роблять з нахилом до стічних канав.

На свинарських фермах працюють свинарі, що доглядають тварин, постачальники кормів і працівники кормокухні.

На невеликих свинарських фермах створюють галузеву бригаду, яка доглядає тварин різних статтево-вікових груп. Бригада має ланки для догляду за окремими групами свиней (матками, молодняком).

На свинофермах створюють спеціалізовані бригади для догляду: за свиноматками та кнурами - на кожні 100-150 свиноматок; ремонтним і відгодівельним молодняком - на кожні 800-1000 голів. При високому рівні механізації такі бригади створюють на кожні 200-300 свиноматок та 2000-3000 голів молодняка і більше.

Навантаження свиней на свинаря залежить від системи утримання та рівня механізації виробничих процесів. За звичайних умов утримання з великою питомою вагою ручної праці за свинарем закріплюють 20-25 свиноматок з приплодом, 100-150 голів молодняка. З розвитком механізації трудомісткість процесів та при великогруповому утриманні навантаження на свинарів, які обслуговують молодняк і групи свиней на відгодівлі, становить 500-600 голів і більше. Відповідно до кількості тварин та норм навантаження визначають розміри свинарських бригад. Вони налічують 6-10 чоловік. У бригадах створюють ланки з 3-4 чоловік.

Обов'язки членів свинарських бригад визначаються функціями, які вони виконують. Свинарі, що доглядають маточне поголів'я, годують тварин, очищають приміщення, контролюють парування маток, приймають опорос і доглядають поросят до відлучення.

Основний обов'язок свинарів, що доглядають молодняк і свиней на відгодівлі, - забезпечити високий середньорічний приріст та високу окупність кормів. Постачальники кормів доставляють концентрати, коренебульбоплоди та інші корми з місць їх зберігання на кормокухню і в підготовленому вигляді на свиноферму. Вони ж доставляють підстилку. Якщо навантаження невелике, цю роботу виконують самі свинарі. Працівники кормокухні приготовляють корми для згодовування (подрібнюють, запарюють або варять, змішують в установлених порціях).

На невеликих свинарських комплексах індустріального типу з комплексною механізацією всіх виробничих процесів за окремими працівниками бригади операторів індустріально свиней не закріплюють, а закріплюють робочі місця, де вони виконують відповідні операції виробничого процесу.

Розпорядок робочого дня на свинофермі встановлюють залежно від груп свиней та часу годівлі. При однозмінній роботі застосовують такий розпорядок: початок роботи з 6 год., перерва з 9 до 12 год., знову робота з 12 до 14 год., перерва з 14 до 17 год. і продовження роботи з 17 до 19-20 год. Такий розпорядок для свинарів незручний, тому тепер на свинофермах впроваджують двозмінну роботу. Перша зміна працює з 5-6 до 13-14 год., а друга - з 12-13 до 20-21 год. При цьому кожна зміна має одногодинну перерву. Групу свиней закріплюють за двома свинарями, що працюють у першу і другу зміну і щотижня змінюються.

У вихідні дні свинарі підмінюють один одного за встановленим графіком. Для свинарів, що доглядають свиноматок з приплодом, виділяють підзмінних.

В СК «Перемога» є морозильна камера, яка чудово зберігає м'ясо свинини. До того ж значна частина продукції іде на пробку в ковбасний цех. В основному продукція свинарства не затримується на підприємстві надовго, вона відразу реалізується на 13-ти пунктах торгівлі.

Таким чином, відгодоване порося забивається відразу ж на фермі і розподіляється до ковбасного цеху та до морозильної камери. З ковбасного цеху ковбаси будуть направлені на реалізацію.

Також якась частина свиней реалізується живою вагою приватному сектору та посередникам.

1.3 Вплив науково-технічного прогресу на розвиток свинарства

Науково-технічний прогрес (НТП) - поступальний та взаємопов'язаний розвиток науки і техніки, характерний для великого машинного виробництва. Неперервність НТП залежить насамперед від розвитку фундаментальних досліджень, які відкривають нові якості і закони природи та суспільства, а також прикладних досліджень та дослідно-конструкторських розробок, що дають змогу втілити наукові ідеї в нову техніку і технологію. НТП здійснюється у двох взаємообумовлених формах: 1 - еволюційній, яка означає порівняно повільне і часткове вдосконалення традиційних основ науки і техніки; 2 - революційній, яка відбувається у вигляді науково - технічної революції (НТР) і породжує принципово нову техніку і технологію, викликає докорінні перетворення продуктивних сил суспільства. [8 с.96]

Науково-технічний прогрес сприяє більш рівномірному і ефективному розміщенню підприємств, виробничих комплексів і галузей господарства. Створення і вдосконалення потужних, високопродуктивних машин у багато разів збільшують продуктивність праці у всіх районах.

Завдяки досягнутому рівню розвитку науки і техніки, виробництву промисловістю високопродуктивних машин, механізмів і обладнання освоєно ефективні природні ресурси, що зумовило територіальні зрушення у розвитку і розміщенні продуктивних сил.

Урахування регіональної специфіки при проектуванні техніки і технології дозволяє добитися найкращих результатів в її використанні. Є потреба більш повного урахування регіональних особливостей науково-технічного прогресу, причому не тільки природних (клімат, сейсмічність, вічна мерзлота, особливості залягання корисних копалин), але й економічних (густота населення, кваліфікація кадрів, транспортна освоєність тощо).

Широка і комплексна автоматизація, механізація виробництва повністю змінюють характер праці. Сучасний етап автоматизації спирається на електронізацію (комп'ютеризацію) народного господарства.

Велике значення має впровадження трудозберігаючих технологій у промислових центрах і вузлах, що мають обмежені можливості забезпечення промисловості і сфери послуг трудовими ресурсами. Це стосується насамперед старих промислових районів, які характеризуються погіршенням демографічної ситуації. [2 с.34]

Сучасна техніка закладає основу для створення принципово нових «заводів майбутнього» - повністю автоматизованих і електронізованих, з мобільною технологією. Тим самим у перспективі, очевидно, з'являться можливості розміщення підприємств, які раніше визнавались трудомісткими, практично повсюдно, у тому числі в трудодефіцитних районах. [2 с.11]

У широких масштабах здійснюється хімізація народного господарства. Хімія - важливе джерело матеріалів із заданими властивостями - розширює територіальні межі сировинної бази промисловості.

Вирішальним засобом задоволення потреб народного господарства у виробничих ресурсах повинні стати ресурсозберігаючі технології. При використанні ресурсозберігаючих технологій важливо додержуватись регіональних пріоритетів. З'явилася фактична конкуренція наукового знання і технічного удосконалювання виробництва, стало економічно вигідніше розвивати виробництво на базі нових наукових ідей, ніж на базі найсучаснішої, але "сьогоднішньої" техніки. У результаті змінилося взаємодія науки з виробництвом: раніше техніка та виробництво розвивалися, в основному, шляхом накопичення емпіричного досвіду, тепер вони стали розвиватися на основі науки.

До науково-технічного прогресу правильно віднести і питання здоров'я свиней. На практиці виходить, що наші тварини мало не народжуються хворими. Частіше доводиться констатувати надмірне використання лікарських препаратів, ніж їх недостатнє застосування. В результаті страждає природний імунітет. Антибіотики, вакцини не дають більше здоров'я і частіше пригнічують ріст тварини. Звичайно ж, мова не йде про тих випадках, коли без них не обійтися.

Вплив НТП на розвиток свинарства:

Зниження рівня сирого протеїну. Метаболізація сирого протеїну тваринами супроводжується використанням значної кількості енергії та виділенням тепла. Вміст достатньої кількості сирого протеїну в умовах підвищення температури навколишнього середовища, спричиняє дискомфорт тварин та зниження споживання корму. В сучасних умовах виробництва продукції тваринництва, існує достатня кількість синтетичних амінокислот для балансування амінокислотного профілю корму в умовах зниження сирого протеїну. Зниження рівня сирого протеїну, повинно проводитися тільки висококваліфікованими спеціалістами по годівлі, оскільки це може привести до незбалансованості раціону годівлі свиней по амінокислотам.

Збільшення енергетичної поживності. Збільшення енергетичної поживності корму має бути пропорційно очікуваному зниженню споживання корму. Але бувають випадки, коли споживання корму знижується більше, ніж на 50% в самий жаркий сезон, а таке збільшення енергії дуже важко досягти. Рекомендуємо збільшувати обмінну енергію (ОЕ) корму на 1 або навіть на 2 МДж ОЕ/кг. Цього можна досягти шляхом додаванням жирів в чистому вигляді в комбікорм, або через використання сої повножирової. Можна також використовувати сухий жир, але потрібно приділяти високу увагу вмісту жирних кислот. Потрібний рівень енергії в комбікормі потрібно розраховувати враховуючи від рівня споживання корму на підприємстві, можливостей обладнання для приготування готових комбікормів та від існуючого вмісту ОЕ в кормі.

Зниження рівня сирої клітковини в раціоні. Клітковина серед усіх поживних речовин являється єдиним компонентом, який вивільняє найбільшу кількість тепла під час процесу засвоєння. Зниження рівня сирої клітковини до мінімуму в літній період є економічно доцільним заходом. Але низький вміст клітковини в кормі спричиняє порушення травлення та призводить до запорів. В цілому, зниження сирої клітковини до 1% можна досягати без порушення перистальтики шлунку, при умові вибору якісного джерела клітковини та загального балансування раціонів. В разі необхідності, можна використовувати проносні засоби.

Використання кормових добавок. Існує цілий ряд кормових добавок, які підвищують стійкість тварин до температурного стресу. Потрібно підійти дуже відповідально до вибору таких добавок для потреб Вашого підприємства.

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СК «ПЕРЕМОГА»

2.1 Економічна характеристика СК "Перемога"

Повна назва підприємства: сільськогосподарський кооператив "Перемога". У листопаді 1989 року був утворений колгосп, виділений зі складу колгоспу "Маяк", з 1991 року КСП "Перемога", з 17.03.2000 року СК "Перемога". Дата реєстрації: 11 листопада 1989 року.

Господарство розміщене в Одеській області, Білгород-Дністровському районі, с.Підгірне, вул. Пушкіна 70. Місце знаходження і шляхи сполучення господарства дають можливість здійснювати міжгосподарські зв'язки і ефективно вести господарство. Має міжгосподарські звязки з такими підприємствами як: СК "Маяк", СК "Прогрес", СВК " Дністровець ".

СК "Перемога" займається вирощуванням технічних культур та зернових культур. Основна зернова культура України - озима пшениця, середня врожайність якої складає 20-25 ц /га.

В даний час підприємство СК "Перемога" знаходиться в непоганій фінансовій ситуації та має гарну репутацію на ринку. Територія підприємства має можливість розширитись, збільшувати виробництва продукції та шукати нові ринки збуту.

Підбір, працевлаштування працівників і керівників здійснюється відділом кадрів. Стимулювання праці на підприємстві за допомогою надбавок до заробітної плати, в залежності від виробітки та стажу роботи.

Головною метою та завданням СК "Перемога" є збільшення обсягів виробництва та виготовлення високоякісної продукції, пошук нових ринків збуту сільськогосподарської продукції. Для досягнення успіху реалізації бізнес ідеї важливе значення мають використання сучасних технологій та відповідне ресурсне забезпечення.

Ключовою складовою СК "Перемога" є робітники, щороку в період збирання врожаю, підприємство залучає сезонних працівників, оскільки свого складу працівників не вистачає.

Головні цілі підприємства - це отримання прибутку, підвищення ефективності та якості сільськогосподарської продукції, вихід на нові ринки, розширення підприємства.

2.2 Розрахунок ефективності виробництва на підприємстві

Ефективність виробництва на підприємстві - це комплексне відбиття кінцевих результатів використання засобів виробництва й робочої сили (працівників) за певний проміжок часу.

Таблиця 2.1 - Розміри сільськогосподарського підприємства та забезпеченість виробничими ресурсами

Показники

2009

Рік

2010

Рік

2011

Рік

Відхилення 2010 рік від 2009 рік (+,-)

Відхилення 2011 рік від 2010 рік (+,-)

1

2

3

4

5

6

С/г. угіддя - разом, га

1813,41

1816,72

1816,72

-3,33

-

з них: рілля

1789,41

1792,72

1792,72

-3,33

-

пасовища

-

-

-

-

-

багаторічні насадження - всього,га

24

24

24

-

-

в т.ч. сади

-

18

24

18

6

виноградники

-

-

-

-

-

Валова с/г продукція, тис.грн. - всього:

4869

4600

5093

-269

493

в т.ч. рослинництіва

4449

4042

4581

-407

539

тваринництва

421

558

512

137

-46

Середньорічна чисельність працівників зайнятих в с/г вир-ві, чол.

72

63

63

-9

-

Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис.грн.

7993

8071

8227,5

78

156,5

з них: с/г призначення

7892

7970

8127

78

157

в т.ч.: на 100 га с/г угідь

435,2

438,7

447,34

3,5

8,6

на 1 середньорічного працівника,зайнятого в с/г виробництві

109,6

126,5

129

16,9

2,5

Середньорічне поголів'я, гол:

2254

2623

2117

669

-506

Великої рогатої худоби

93

84

87

-9

3

в т.ч. корів

27

24

26

-3

2

свиней

296

248

239

-48

-9

птиці

1860

2286

1786

426

-500

Всього енергетичних ресурсів, тис. к.с.

10125

7948

7803

-2177

-145

в т.ч.: на 100 га с/г угідь

558,34

437,49

429,51

-120,85

-7,98

на 1 середньорічного працівника, зайнятого в с/г вир-ві

140,62

126,2

123,86

-14,46

-2,3

Проаналізувавши в таб.2.1 розміри сільськогосподарського підприємства та забезпеченість виробничими ресурсами можна зробити такі висновки, що валова продукція в 2010 - 2009 років зменшилась на 269 тис. грн., а в 2011 - 2010 збільшилась на 493 тис. грн, тому що збільшилась вартість основних виробничих фондів, зменшилась чисельність працівників.

Далі у таб.2.2 наводжу вартість та структуру товарної продукції сільськогосподарського підприємства. Структура товарної продукції визначається як процентне співвідношення вартості продукції окремих культур і галузей в загальній сумі вартості товарної продукції по господарству, яка приймається за 100%. Місце культур і галузей в господарстві визначається їх питомою вагою в структурі вартості товарної продукції. Господарство спеціалізується на виробництві даної продукції, якщо вона в структурі товарної продукції займає 20 і більше відсотків.

Для того, щоб проаналізувати кількісну оцінку рівня спеціалізації необхідно знати динаміку вартості та структуру товарної продукції, динаміку якої та структуру проаналізуємо в таб.2.2.

Таблиця 2.2 - Вартість та структура товарної продукції сільськогосподарського підприємства

Види продукції галузі

2009 Рік

2010 Рік

2011 Рік

В середньому за 2011-2009 р.р.

Ранжувальний ряд

Вартість, тис.грн.

Вартість, тис.грн.

Вартість, тис.грн.

Вартість, тис.грн.

Структура,

%

1

2

3

4

5

6

7

Рослинництво - разом

3506,25

3504,38

4082,66

3697,76

-

-

в т.ч.: зерно

2629,45

333,57

3331,17

2764,73

68,98

1

насіння соняшника

876,8

1170,81

751,49

933,03

23,27

2

цукровий буря

-

-

-

-

-

-

плоди

-

-

-

-

-

-

Тваринництво - разом

186,76

378,69

365,11

310,12

-

-

в т.ч.: молоко

7

4,2

7,31

6,17

0,15

5

м'ясо

89,76

222,49

315,8

209,35

5,22

3

яйце

90

152

42

94,6

2,36

4

Всього продукції с/г

-

-

-

-

-

-

Продукція промислової переробки - разом

-

-

-

-

-

-

Всього по господарству

3693,01

3883,07

4447,77

4007,88

100,0

99,98

В структурі товарної продукції можна зробити такі висновки, що СК «Перемога» провідне місце займає рослинництво в т.ч.: зерно - 68,98 %, на другому місці - насіння соняшника - 23,27 %, на третьому - м'ясо - 5,22 %. Яйце займає лише 2,36 %, зокрема молоко 0,15 %.

Таким чином підприємство має зерновий напрям.

Таблиця 2.3 - Результати діяльності сільськогосподарського підприємствах

Показники

2009

рік.

2010

рік.

2011

рік.

Відхилення 2011 р. від 2010р. (+,-)

Відхилення 2010 р. від 2009 р. (+,-)

1

3

4

5

6

7

Виручено від реалізації продукції - всього, тис.грн.

4174

4567,4

4778,9

211,5

393,4

в т.ч.: рослинництва

3852

4189,4

4300,4

111

337,4

тваринництва

180

313,3

423,4

110,1

133,3

Собівартість реалізованої продуції- всього, тис. грн.

4754

4754,5

5219,9

465,4

0,5

в т.ч.: рослинництва

3875

3682,4

4323

640,6

-192,6

тваринництва

513

933,2

763,9

-169,3

420,2

Прибуток від реалізації продукції- всього, тис. грн.

-580

-187,1

-441

-253,9

392,9

в т.ч.: рослинництва

-23

507

-22,6

-529,6

530

тваринництва

-333

-619,8

-340,5

279,3

-286,8

Вироблено, ц.: зерна

34860

33690

33140

-550

-1170

насіння соняшнику

4520

4390

4240

-150

-130

Прибуток від реалізації продукції розраховується за формулою 2.1:

П = В- С (грн.), де (2.1)

В - виручка від реалізації;

С - собівартість реалізаційної продукції.

Проаналізувавши данні результату діяльності сільськогосподарського підприємства СК «Перемога» я бачу, що виробництво продукції рослинництва є прибутковим, але спостерігається тенденція розвитку прибутку в 2010 році в порівнянні з 2009 роком. А також за рахунок збільшення цін на корми та енергоносії. В цілому по господарству спостерігається покращення.

Далі проведемо розрахунки економічної ефективності сільськогосподарського виробництва СК «Перемога» в табл. 2.4.

Для розрахунку нам знадобиться формула 2.2:

Р = П - С * 100 %;, де (2.2)

Р - рентабельність;

П - прибуток від реалізації продукції;

С - собівартість продукції.

Таблиця 2.4 - Економічна ефективність сільськогосподарського виробництва

Показники

2009

рік.

2010

рік.

2011

рік.

Відхилення 2010 р. від 2009 р. (+,-)

Відхилення 2011р. від 2010 р. (+,-)

1

2

3

4

5

6

Вироблено на 100 га с.-г угідь, тис. грн.:

-валової продукції (в співставних цінах 2000р.)

268,5

253,2

280,34

-15,3

27,14

-товарної продукції

230,2

251,41

263,05

21,21

11,64

-прибутку

-31,9

-10,3

-24,3

-21,6

-14

Вироблено на 1 середньорічного працівника зайнятого в с.-г виробництві, тис. грн.:

-валової продукції (в співставних цінах 2000р.)

67,6

73,02

80,84

5,42

7,82

-товарної продукції

57,97

74,5

75,9

16,53

1,4

-прибутку

-8,05

-2,97

-7

-5,08

-4,03

Вироблено валової продукції на 100 грн. вартості основних виробничих фондів с.-г. призначення грн.

61,69

57,71

62,67

-3,98

4,96

Вироблено на 100 га ріллі, ц.:

-зерна

1948,13

1879,27

1848,59

-68,86

-30,68

-насіння соняшнику

252,6

244,88

236,5

-7,72

-8,38

Рівень рентабільності (+), збитковості (-), всього,%

0,8

1,2

0,2

0,4

-1

в. т. ч.. рослинництва

-0,6

13,8

-0,5

14,4

13,3

тваринництва

-64,9

-66,4

-44,6

-1,5

-21,8

На основі вище заданої таблиці можна зробити висновок, що в зв'язку з збитковістю рівень рентабельності повинен бути більше 30 %. Для збільшення рентабельності потрібно підприємству СК «Перемога» підвищити продукцію рослинництва, а також знижувати собівартість продукції та підвищувати її якість.

2.3 Аналіз фінансового стану підприємства

Фінансовий стан підприємства визначається сукупністю показників, що відображають наявність, розміщення і використання ресурсів підприємства, його реальні й потенційні фінансові можливості. Фінансовий стан суб'єктів господарювання прямо залежить від результатів їх підприємницької діяльності. Забезпеченість підприємства активами в межах розрахункової потреби та їх раціональне використання створюють широкі можливості для подальшого поліпшення кількісних і якісних показників господарювання.

В табл. 2.5 проведемо розрахунок рентабельності основних видів продукції в сільськогосподарському підприємстві

Таблиця 2.5 - Рентабельність основних видів продукції в сільськогосподарському підприємстві

Вид продукції і галузь виробництва

Дохід (виручка) від реалізації продукції, тис.грн

ПДВ, тис.грн.

Чистий дохід, тис.грн.

Собівартість реалізованої продукції,

тис.грн.

Валовий прибуток (збиток)від основної діяльності, тис.грн.

Рівень рентабельності продукції, відсоток

1. зернові і зернобобові

2764,76

460,79

2303,92

2865,08

-561,11

-19,58

2.насіння соняшника

933,03

155,5

777,53

48,9

728,63

6,29

Разом з рослинництва

3697,76

616,29

3081,5

2913,98

167,52

-13,29

1. м'ясо ВРХ

315,8

52,63

263,17

1316,58

-1053,41

-80,01

2. молоко

73,14

12,19

60,95

6,04

-54,91

-909,1

3. свинина

392,58

65,43

327,15

3667,8

3340,65

-13,1

4. яйце

26

4,33

21,67

1248,8

1227,13

-70,2

Разом з тваринництва

807,5

134,6

672,9

6239,2

3459,46

-3,29

Аналізуючи фінансовий результат від реалізації продукції СК «Перемога» за 2011 рік, можна зробити такі висновки, що для підприємства виробництво продукції рослинництва і тваринництва є збитковим. Але в продукції рослинництва є культури де підприємство зазнало прибутковості.

Для підвищення ефективності виробництва продукції рослинництва треба збільшувати врожайність при зниженні витрат та підвищенні прибутку від реалізації. Для покращення продукції тваринництва потрібно знизити собівартість за рахунок зменшення витрат на виробництво продукції та підвищувати прибуток від реалізації продукції за рахунок збільшення обсягів реалізованої продукції тваринництва та ціни реалізації.

В таблиці 2.6 проведемо аналіз забезпечення підприємства основними засобами та ефективності їх використання.

Таблиця 2.6 - Аналіз забезпечення підприємства основними засобами та ефективності їх використання

з/п

Перелік показників

Показники

Роки

Відхилення

Зростання, %

2009

рік

2010

рік

2011

рік

2010 р. до 2009 р.

2011 р. до 2010 р.

2010 р. до 2009 р.

2011 р. до 2010 р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Вихідні дані

1

Вартість товарної продукції, тис. грн

4174

4567,4

4778,9

393,4

211,5

3,9

2,1

2

Середньорічна вартість основних засобів, тис. грн

7993

8071

8227,5

78

156,5

0,78

1,6

3

Площа с/г угідь, га

1813,4

1816,7

1816,7

3,31

-

0,03

-

4

Середньорічна кількість працівників, зайнятих у с/г виробництві, осіб

72

63

63

-9

-

-0,09

-

Забезпеченість ОЗ

5

Фондозабезпеченість під-ва, тис. грн

440,8

444,3

452,9

3,5

8,6

0,03

0,09

6

Фондоозброєність праці, тис. грн

111

128,1

130,6

17,1

2,5

0,17

0,025

Ефективність використання ОЗ

7

Фондовіддача

0,52

0,57

0,58

0,05

0,01

0,001

0,0001

8

Фондомісткість

1,9

1,8

1,7

-0,14

-0,05

-0,001

-0,001

Для розрахунку вище заданої таблиці я використовувала формули: фондовіддачі, фондомісткості, фондоозброєність праці, фондозабезпеченність підприємства.

Ефективність використання основних фондів характеризується рядом показників, які поділяють на загальні і часткові.

Основним із загальних показників використання основних фондів є фондовіддача (Фв)

Фв = Q / S сер., грн., де (2.3)

Q - обсяг товарної (валової, чистої) продукції підприємства за рік, грн., S сер. - середньорічна вартість основних фондів підприємства, грн.

Оберненим показником до фондовіддачі є фондомісткість (Фм)

Фм = S сер. / Q, грн., де (2.4)

Фондоозброєність праці (Фо) обчислюється за формулою

Фо = S сер. / Ч, де (2.5)

Ч - середньоспискова чисельність прмислово-виробничого персоналу, чол.

Проаналізувавши данні забезпечення СК «Перемога» основними засобами та ефективності їх використання можна зробити висновок, що в період з 2009 року по 2011 рік відбувається збільшення показника фондовіддачі. Це свідчить про те, що в господарстві основні виробничі фонди використовуються на повну потужність, що є позитивним показником.

Потужність збільшилась, що є позитивно для роботи підприємства. Також розрахувавши фондозабезпеченість та фондоозброєність можна зробити висновки, що фондозабезпеченість зросла в період з 2009 року по 2011 рік, це свідчить про краще забезпечення підприємства основними засобами які припадають на 1 га площі сільськогосподарських угідь. А фондоозброєність праці за цей період зростає. Це говорить про зростання вартості основних виробничих фондів сільськогосподарського призначення в розрахунку на одного середньорічного працівника зайнятого в сільському господарстві.

Далі в вищенаведеній таблиці розрахуємо питому вагу галузі рослинництва в економіці господарства СК «Перемога».

Таблиця 2.7 - Питома вага галузі рослинництва в економіці господарства

Показники

2009

рік.

2010 рік.

2011 рік.

Відхилення 2010 р. від 2009 р. (+,-)

Відхилення 2011 р. від 2010 р. (+,-)

1

2

3

4

5

6

Валова продукція (в співставних цінах 2000р.) - всього, тис. грн.

4869

4600

5093

-269

493

в. т.ч. рослинництва

4449

4042

4581

-407

539

питома вага, %

91,37

87,87

89,95

-3,5

2,08

Товарна продукція - всього, тис. грн.

4174

4567,4

4778,9

393,4

211,5

в. т.ч. рослинництва

3852

4189,4

4300,4

337,4

111

питома вага, %

92,29

91,72

89,99

-0,57

-1,73

Витрати - всього, тис. грн.

4023

4361,4

4938,9

338,4

577,5

в. т.ч. рослинництва

3195

3527,1

4204,6

332,1

677,5

питома вага, %

79,42

80,87

85,13

1,45

4,26

Прибуток - всього, тис. грн.

-580

-187,1

-441

-392,9

-253,9

в. т.ч. рослинництва

-23

507

-22,6

530

529,9

питома вага, %

3,97

-

5,12

3,97

5,12

Чисельність працівників - всього, чол.

72

63

63

-9

-

в. т.ч. рослинництва

51

47

51

-4

4

питома вага, %

70,83

74,6

80,95

3,77

6,35

Для оцінки галузевої структури підприємства доцільно використовувати і такі економічні показники, як наприклад, окупність поточних витрат прибутком, маса прибутку на гектар посівної площі й на одну голову тварин, норма прибутку на авансований і власний капітал.

Аналізуючи цю таблицю, можна зробити висновок, що чим вища питома вага головної галузі у витратах виробництва і трудових затратах, тим вагоміше місце займає ця галузь в економіці підприємства з позиції споживання виробничих ресурсів.

Питома вага галузі рослинництва в економіці господарства покращилась в показниках товарної продукції в порівнянні 2010-2009 рр., чисельність працівників зменшилась.

Питома вага галузі рослинництва протягом останнього часу зазнала суттєвих змін. Важливе значення для підвищення економічної ефективності зерна матиме підвищення врожайності всіх зернових культур.

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА СВИНИНИ В СК «ПРЕМОГА»

свинина виробництво підприємство

Для того, щоб намітилися певні позитивні зрушення у розвитку сільськогосподарського виробництва в СК « Перемога » потрібно впровадити певні зміни, а точніше:

по - перше, розширення доступності дешевих довгострокових кредитних ресурсів на будівництво і модернізацію тваринницьких комплексів (ферм).

по - друге, збільшення поставок по системі лізингу племінної худоби, техніки і обладнання для тваринництва.

по - третє забезпечення прогнозованості державної митно-тарифної політики в частині регулювання імпортних поставок м'яса (затвердження обсягів квот і ввізних митних зборів) та технологічного обладнання для тваринництва (скасування митних зборів).

Для виконання поставлених завдань свинарство є найбільш ефективною і мобілізованою галуззю тваринництва.

Головними складовими виробництва свинини є годування, технологія утримання і система розведення. Найважливішим етапом при цьому є вибір кращих варіантів в системі схрещування та промислової гібридизації з метою отримання високопродуктивного потомства.

Основні шляхи підвищення якості продукції:

підвищення технічного рівня виробництва;

підвищення рівня кваліфікації персоналу;

вдосконалення організації праці та виробництва;

підвищення якості роботи СК «Перемога». Основний упор повинен бути зроблений не на розробку продукції, що виготовляється, а на профілактику виробництва з метою недопущення випуску недоброякісної продукції;

виховання колективу в дусі гордості за якість виробленої продукції; створення служби маркетингу;

впровадження більш якісних матеріалів при виготовлення продукції;

зниження витрат на реалізацію і виробництво продукції;

проведення реклами;

встановлення оптимальної ціни продажу та інше.

автоматизація

Автоматизація - один з напрямів науково-технічного прогресу, спрямований на застосування саморегульованих технічних засобів, економіко-математичних методів і систем керування, що звільняють людину від участі в процесах отримання, перетворення, передачі і використання енергії, матеріалів чи інформації, істотно зменшують міру цієї участі чи трудомісткість виконуваних операцій.

так само необхідно забезпечення ефективними комбікормами всіх вікових груп свиней.

З метою максимального використання потенційних можливостей і поліпшення фінансового стану господарства необхідні:

своєчасна діагностика інфекційних хвороб свиней та контроль її імунітету після кожної вакцинації;

збільшення обсягів власного роздрібної та оптової торгівлі;

скорочення невиробничих витрат на всіх ділянках виробництва за допомогою госпрозрахунку;

навчання кадрів.

подальший розвиток сільського господарства стане можливим за умови організації високоефективної системи агросервісного обслуговування, поліпшення матеріально-технічного постачання господарств, розвитку агротехнічної і зооветеринарної служби розширення мережі насінницьких господарств, плодорозсадників, селекційно-племінних станцій.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Народногосподарське значення свинарства винятково велике. Свинарство - одна з основних галузей тваринництва.

Свинарство - один з найбільш доступних напрямків фермерського господарства, оскільки не потребує організації пасовищ, як, скажімо, утриманні ВРХ, коней або овець. Розведення свиней більш компактне і менш витратне. Разом із тим, свинина - один з найбільш популярних продуктів.

Господарство СК «Перемога» в даний момент спрямовує всі зусилля на збільшення виробництва свинини, проводячи реконструкцію корпусу та заміну старого обладнання на нове.

Ефективність свинарства залежить від економії живої і уречевленої праці на виробництво одиниці продукції, а підвищення її ефективності є вдосконалення племінних і продуктивних якостей свиней.

Істотний вплив на позитивну тенденцію в розвиток підприємства надали такі фактори:

1. Підприємство докладає всі зусилля на зниження собівартості виробленої продукції свинарства:

За рахунок застосування енергозберігаючих технологій у свинарстві;

Раціонального використання кормів;

За рахунок генетичного потенціалу порід свиней.

2. Комерційна діяльність підприємства спрямована на:

Розширення власної торговельної мережі.

Основні шляхи підвищення якості продукції:

Підвищення технічного рівня виробництва;

Підвищення рівня кваліфікації персоналу;

Для вдосконалення організації виробництва свинини СК «Перемога» в дані курсовій роботі запропоновано фактори, що спрямовані на підвищення ефективності його дії. Дані пропозиції розроблені з врахуванням даних, отриманих під час розрахунку фінансового стану підприємства, ефективності виробництва на підприємстві, а також набутих теоретичних знань з даної галузі.

Потрібно проводити дообладнання приміщень, переглядати структуру поголів'я і кормові раціони, бо без створення оптимальних умов для високопродуктивної роботи тваринників досягти високих кінцевих результатів неможливо.

Щоб підвищився фактор економічної ефективності галузі потрібне поглиблення спеціалізації сільськогосподарського підприємства на виробництві свинини. Адже спеціалізація й оптимальна концентрація створюють умови для впровадження прогресивних технологій підвищення продуктивності праці та зниження собівартості свинини.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Закон України "Про державну підтримку сільського господарства України"// Економіка АПК. - 2004. - № 10. - С. 3 - 28.

2. Закон України "Про державну підтримку сільського господарства України"// Економіка АПК. - 2004. - № 10. - С. 3 - 28.

3. Закон України „ Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001-2004 років" № 2238-III від 18.01.2001 р.

4. Розпорядження Кабінету Міністрів України „ Про схвалення Концепції Державної програми створення сприятливих умов для стабілізації та розвитку тваринництва на 2005-2010 роки" №557-р. від 10.08.2004 р.

5. Бичківський Р.В. Управління якістю: Навчальний посібник. - Львів, ДУ “Львівська-політехніка”,2000.-329с.[6с.261].

6. Васильков В.Г. Організація виробництва: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2003.-524с.[3с.15].

7. Курочкин А.С. Организация производства: Учебное пособие. -К.:МАХП, 2001.-216с.[4с.65]

8. Ліпич Л.Г., Морозов В.О., Московчук А.Т. Організація виробництва. Мін. Освіти і науки України як навч. Посібник - Луцьк: Ред. Видав. Відділ ЛДТУ, 2002.-256.[8с.96]

9. Плоткін Я.Д., Пащенко І.Н. Виробничий менеджмент: Навчальний посібник; Збірник вправ. - Львів: ДУ “Львівська політехніка”, 1999.-258с.

10. Петрович Й.М., Захарчин Г.М. Організація виробництва: Підручник. - Львів: „Магнолія плюс”, 2004. - 400 с.

11. Пасічник В.Г., Акіліна О.В. Організація виробництва. Навчально-методичний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. - 248 с.

12. Онищенко В.О., О.В.Редкін, А.С. Старовірець, В.Я. Чевганова. Організація виробництва: Навч. посібник. - К.: Лібра, 2005. - 336 с.

13. Економіка підприємства: Підручник (За ред. С.Ф. Покропивного. Вид.2-ге перероб. та доп.). - К.: КНЕУ, 2005-528 с., іл...[2с.11]

14. Козик В.В., Гавриляк А.С. Організація виробництва. Навчальний посібник. - Серія “Дистанційне навчання” №29. Львів: Видавництво НУ “Львівська політехніка”, 2005.- 160с.

15. Тельнов А.С. Організація виробництва. Конспект лекцій для студентів економічних спеціальностей. /Технологія уп. Поділля - 2-е вид., доп - Хмельницький, 2002. - 141с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.