Актуальні проблеми обліку і аудиту грошових коштів

Операції з грошовими коштами. Проведення аудиту грошових коштів. Удосконалення методики складання звіту про рух грошових коштів. Особливості змін в оборотних активах. Зміст і форма звіту про рух грошових коштів та загальні вимоги до розкриття його статей.

Рубрика Бухгалтерский учет и аудит
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 16.12.2011
Размер файла 24,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

План

1. Актуальні проблеми обліку і аудиту грошових коштів.

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів"

3. Список використаних літературних джерел.

1. Актуальні проблеми обліку грошових коштів

В умовах діяльності підприємств існує потреба в постійному взаємозв'язку з іншими підприємствами, установами, організаціями та окремими особами. Для фінансових операцій використовують як готівкові, так і безготівкові розрахунки. Сучасні умови існування підприємств, а також процеси, що відбуваються в економіці України ще раз підтверджують важливість і необхідність грошових коштів для здійснення фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємництва. Адже саме грошовими коштами та іншими активами визначається фінансова платоспроможність підприємства.

Аудитор може використовувати наступні джерела інформації для проведення аудиту грошових коштів:

- первинні документи з обліку грошових коштів;

- облікові регістри, що використовуються для відображення господарських операцій з обліку коштів;

- акти та довідки попередніх ревізій, аудиторські висновки та інша документація, що узагальнює результати контролю;

- головну книгу;

- звітність підприємства.

Аудит грошових коштів є досить трудомісткою процедурою, яка потребує від аудиторів значної уваги, знання нормативно-правової бази, яка регулює здійснення грошових операцій, а також впевненості в мінімізації ризику як із сторони клієнта так і із сторони аудитора. Взагалі методика проведення аудиту каси і коштів на поточному рахунку мало в чому відрізняється від аудиту інших ділянок діяльності підприємства.

Велика увага приділяється вивченню і оцінці системи внутрішнього контролю так, як від неї багато в чому залежить довіра аудитора до підприємства-замовника і можливість покладатися на свідчення персоналу. Отримавши інформацію аудитор виконує основну частину перевірки: планує подальшу роботу і складає програму аудиторської перевірки.

Починаючи дослідження операцій з грошовими коштами, аудитору доцільно отримати якомога повнішу інформацію про внутрішній контроль на даній ділянці обліку, з'ясувати, як на підприємстві дотримуються касової дисципліни, наскільки жорстко контролюються операції з готівкою.

Основні положення програми є переліком процедур в ході яких аудитор перевіряє правильність, повноту відображення руху грошових коштів в касі і на поточному рахунку. Одержані дані аудитор фіксує в робочих документах, а свої думки викладає в аудиторському висновку. Цей висновок є доказом того відповідає чи ні відображення руху грошових коштів чинному Положенню про ведення касових операцій в національній валюті в Україні, обліковій політиці підприємства, іншим нормативно-правовим актам.

Наприклад, перевірка наявності грошових коштів та інших грошових активів в касі проводиться шляхом їх перерахунку касиром в присутності аудитора і головного бухгалтера або іншого члена комісії. Результати підрахунку перевіряє аудитор. Готівка в опечатаних банком пачках розпечатується і також перераховується. За наявності великої кількості купюр складається опис, в якому зазначається номінал купюр, їх кількість і сума. Опис підписується всіма членами інвентаризаційної комісії. Також аудитор перевіряє правильність підрахунку оборотів за прибутком і видатком у касових звітах та залишків на кінець звітного періоду. Особлива увага звертається на справжність підписів на первинних документах.

При проведенні аудиту грошових коштів на поточних рахунках в банках, велику роль відіграє кількість рахунків відкритих підприємством та в якій валюті вони відкриті. Якщо відкрита велика кількість рахунків, і одні з них в національній, а інші в іноземній валюті, то аудитору необхідно більше часу для проведення даної перевірки. Також важливим фактором в даному випадку є період часу за який повинен аудитор здійснити аудиторську перевірку. А перевіркою сутності банківських документів встановлюють, чи не допускалося неправильне перерахування авансів і платежів за безтоварними рахунками або оплата рахунків інших організацій, які не мають відношення до підприємства, що перевіряється. Аудитор приділяє досить багато уваги вивченню обґрунтованості списання грошових коштів з рахунків підприємства в банках у дебет рахунків витрат чи збитків, що є досить важливою частиною фінансової діяльності підприємства. А якщо виявлені порушення, в такому разі, шукають винну особу, якщо її не виявлено то списують на збитки підприємства.

Проведення аудиту грошових коштів для керівника підприємства є досить важливим елементом фінансової діяльності підприємства. Адже дана процедура надасть можливість провести додатковий контроль за організацією обліку грошових коштів, їх рухом та використанням у процесі виробничо-господарської діяльності підприємства. А це в свою чергу буде сприяти досягненню стійкого росту фінансових показників та надасть більше інформації про цільове використання грошових ресурсів.

Кожний керівник зацікавлений в розвитку свого підприємства та у відповідальності своїх працівників. І головною метою, є дотримання всіх вимог і правил ведення обліку грошових коштів.

На сьогодні даний вид послуг є найбільш правдивою і достовірною перевіркою фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання. Думки і висновки аудиторів своєчасно здатні попередити підприємство про неправильність ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, а отже і застерегти від небажаних наслідків, штрафних санкцій та не раціональне витрачання грошових коштів. Отже, аудит грошових коштів є досить актуальною темою в сучасній економіці.

Удосконалення методики складання звіту про рух грошових коштів

Метою складання Звіту про рух грошових коштів є надання користувачам повної правдивої та неупередженої інформації про зміни, які відбулися у складі коштів підприємства та їх еквівалентів за джерелами формування за звітний рік. Звіт про рух грошових коштів (ф. № 3) складається за результатами роботи підприємства за рік. У ньому розраховують грошові потоки підприємства за окремими видами діяльності.

Зміст, форма й загальні вимоги до розкриття окремих статей звіту про рух грошових коштів визначаються П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів».

У спеціалізованих періодичних виданнях друкуються рекомендації щодо заповнення форм бухгалтерської звітності, в тому числі й Звіту про рух грошових коштів. Проте до цього часу його структура і зміст є предметом критичного обговорення і потребує суттєвого удосконалення .

Метою статті є удосконалення методики складання Звіту про рух грошових коштів.

Аналіз попередньої форми звіту про рух грошових коштів, передбаченої П(С)БО 4, дозволив зробити такі висновки.

При визначенні прибутку від операційної діяльності до зміни в чистих активах (ряд.070) вираховуються негрошові витрати (амортизація активів, витрати на сплату відсотків за фінансовими зобов'язаннями, забезпечення майбутніх витрат і платежів), а також фінансові результати від неопераційної діяльності. На нашу думку, розділ балансу "Забезпечення майбутніх витрат і платежів" включає статтю "Цільове фінансування", яка не має характеру нарахування витрат, а є наслідком прямого надходження активів, у результаті чого виникають зобов'язання відповідно до умов фінансування. Тому у звіті про рух грошових коштів не можна враховувати вплив на прибуток зазначеної статті у складі забезпечень. У зв'язку з цим позитивним моментом було б перенесення цільового фінансування до складу зобов'язань.

У свою чергу, у складі витрат і доходів майбутніх періодів (рядки 090,110) можуть мати місце необоротні активи і довгострокові зобов'язання, які не мають відношення до операційної діяльності. Тому при заповненні звіту про рух грошових коштів виникає необхідність проведення аналізу статей витрат і доходів майбутніх періодів. Це ще раз підтверджує необхідність розділу зазначених статей і віднесення їх до відповідних статей балансу.

Зауважимо, що найменування рядка 080 "Зменшення (збільшення) оборотних активів" не зовсім правильне, оскільки в рядку 090 "Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів" відображаються витрати, пов'язані з операційною діяльністю, а вони також є оборотними активами. За аналогією з цим найменування рядка "Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань" не відповідає його змісту у зв'язку з відображенням за окремим рядком доходів майбутніх періодів, що є поточними зобов'язаннями. З урахуванням запропонованих змін структури балансу, такі рядки звіту, як витрати майбутніх періодів, доходи майбутніх періодів, збільшення (зменшення) забезпечень будуть враховані у складі змін за статтями поточних активів, поточних зобов'язань, а якщо зазначені статті відносяться до необоротних активів (довгострокових зобов'язань), вони будуть відображені в розділах, що розкривають рух коштів у результаті інвестиційної та фінансової діяльності.

При відображенні у Звіті руху коштів, пов'язаного з одержанням цільового фінансування, що було надано для здійснення капітальних інвестиції, виникнуть такі проблеми:

- якщо таке цільове фінансування здійснено грошима, пов'язаний із цим рух коштів відображатиметься за рядком 230 "Інші надходження" у складі інвестиційної діяльності;

- при витрачанні коштів на купівлю необоротних активів платіж буде відображений за рядком 250 "Придбання необоротних активів". При цьому цільове фінансування буде віднесено до складу доходів майбутніх періодів;

далі по мірі нарахування амортизації сума цільового фінансування буде поступово, списуватися у доходи. Відображення зазначених операцій у звіті механічно призведе до фіктивного приросту коштів за рядком 110 (з плюсом) на суму цільового фінансування, витраченого на придбання необоротних активів у незамортизованій частині. Щоб уникнути цього, в П(С)БО 4 потрібно передбачити обмеження з відображення доходів майбутніх періодів, із загальної зміни яких потрібно виключати прирости, викликані використанням цільового фінансування.

У той же час заповнення рядків впливу зміни оборотних активів і поточних зобов'язань (рядки 080 і 100) вимагає виділення зі складу дебіторської і кредиторської заборгованостей тієї частини, що відноситься до операційної діяльності. Новий План рахунків не передбачає наявності окремих субрахунків для розподілу заборгованостей за видами діяльності. Таким чином, виникає необхідність ведення докладного аналітичного обліку дебіторської і кредиторської заборгованостей.

При заповненні рядка 080 слід враховувати, що зміна величини запасів могла бути пов'язана з неопераційними угодами. Наприклад, виключенню підлягає вартість оборотних активів, внесених до статутного капіталу (кореспонденція рахунків обліку запасів і рахунка 46 "Неоплачений капітал"); модернізацію (реконструкцію) основних засобів (оборот по дебету рахунка 15 "Капітальні інвестиції" у кореспонденції з рахунками обліку запасів); обмін оборотних активів на необоротні; фінансові інвестиції; також зміни у складі оборотних активів внаслідок виправлення помилок минулих років. Причому така вибірка передбачена самим П(С)БО 4.

Ті самі складності виникнуть при заповненні рядка 100 "Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань". Суму поточних зобов'язань, відображену в балансі, потрібно коригувати на зміни у складі поточних зобов'язань, пов'язаних з не операційною діяльністю (погашення поточного зобов'язання шляхом передачі необоротних активів і фінансових інвестицій, зарахування внесків до капіталу тощо). При цьому не враховуються зміни у складі поточних зобов'язань, викликані виправленням помилок минулих років. Ураховуючи, наприклад, що на рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками" обліковуються будь-які розрахунки з постачальниками, при заповненні звіту необхідно проводити вибірку навіть не на рівні головної книги, а на рівні аналітичного обліку (журналів-ордерів і відомостей по цьому рахунку).

Кожне підприємство має свої особливості змін в оборотних активах (поточних зобов'язаннях), не пов'язаних з операційною діяльністю, навести який-небудь уніфікований перелік того, що потрібно виключати з активів (зобов'язань) при заповненні рядків 080 і 100, досить важко, але можна запропонувати максимально вичерпний перелік. У той же час це можна зробити на рівні легалізації дебіторської і кредиторської заборгованостей з відповідною розбивкою за субрахунками, яка дозволить класифікувати дебіторську і кредиторську заборгованість, що виникла в результаті операційної і не операційної діяльності.

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів"

грошовий кошти звіт оборотний

Загальні положення

Цим Положенням (стандартом) визначаються зміст і форма звіту про рух грошових коштів та загальні вимоги до розкриття його статей.

Норми цього Положення (стандарту) стосуються звітів про рух грошових коштів підприємств, організацій та інших юридичних осіб (далі - підприємства) усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ).

Особливості складання консолідованого звіту про рух грошових коштів визначаються окремим Положенням (стандартом).

Терміни, що використовуються в положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку, мають таке значення:

Грошові кошти - готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання.

Група - материнське (холдингове) підприємство та його дочірні підприємства.

Еквіваленти грошових коштів - короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни їх вартості.

Негрошові операції - операції, які не потребують використання грошових коштів та їх еквівалентів.

Інвестиційна діяльність - придбання та реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів.

Операційна діяльність - основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.

Рух грошових коштів - надходження і вибуття грошових коштів та їхніх еквівалентів.

Фінансова діяльність - діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства.

Метою складання звіту про рух грошових коштів є надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах (далі - грошові кошти) за звітний період.

У звіті про рух грошових коштів наводяться дані про рух грошових коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

Якщо рух грошових коштів у результаті однієї операції включає суми, які належать до різних видів діяльності, то ці суми слід наводити окремо у складі відповідних видів діяльності.

Внутрішні зміни у складі грошових коштів до звіту про рух грошових коштів не включаються.

Підприємство розгорнуто наводить суми надходжень та видатків, що виникають в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

Негрошові операції (отримання активів шляхом фінансової оренди; бартерні операції; придбання активів шляхом емісії акцій тощо) не включаються до звіту про рух грошових коштів.

Звіт про рух грошових коштів складається за формою, наведеною в додатку до цього Положення (стандарту).

Рух грошових коштів у результаті операційної діяльності

Рух грошових коштів у результаті операційної діяльності визначається за сумою надходжень від операційної діяльності та сумою витрачання на операційну діяльність грошових коштів за даними записів їх руху на рахунках бухгалтерського обліку.

У статті "Надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" відображаються грошові надходження від основної діяльності, тобто від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) з урахуванням непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного збору тощо).

У статті "Надходження від погашення векселів одержаних" відображаються грошові надходження від погашення векселів одержаних, від їх продажу.

У статті "Надходження від покупців і замовників авансів" відображається сума одержаної попередньої оплати та авансових надходжень грошовими коштами від покупців і замовників під наступну поставку продукції (товарів, робіт, послуг).

У статті "Надходження від повернення авансів" відображаються повернуті підприємству постачальниками і підрядниками суми попередньої оплати та авансових надходжень грошовими коштами.

У статті "Надходження від установ банків відсотків за поточними рахунками" відображається сума одержаних підприємством відсотків (процентів) за залишками коштів на його поточних рахунках за договорами банківського рахунку.

У статті "Надходження від бюджету податку на додану вартість" відображаються відшкодовані підприємству з бюджету суми податкового кредиту з цього податку шляхом зарахування грошових коштів на рахунки в установах банків.

У статті "Надходження від повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)" відображаються одержані з бюджету на рахунки підприємства в установах банків суми інших податків і зборів (обов'язкових платежів), крім податку на додану вартість.

У статті "Надходження від отримання субсидій, дотацій" відображаються отримані з бюджетів та позабюджетних фондів суми субсидій, дотацій.

У статті "Надходження від цільового фінансування" відображаються одержані для здійснення видатків на операційну діяльність підприємства інші асигнування з бюджету і кошти цільового фінансування від інших осіб (благодійників).

У статті "Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)" відображаються одержані підприємством грошовими коштами економічні санкції за порушення законодавства та умов договорів.

У статті "Інші надходження" відображаються інші надходження грошових коштів від операційної діяльності, не включені до попередніх статей звіту про рух грошових коштів у результаті операційної діяльності, зокрема від реалізації оборотних активів, включаючи іноземну валюту, надходження від діяльності обслуговуючих господарств, від операційної оренди активів.

У статті "Витрачання на оплату товарів (робіт, послуг)" відображаються грошові кошти, сплачені постачальникам і підрядникам за одержані товарно-матеріальні цінності, прийняті роботи і надані послуги.

У статті "Витрачання на оплату авансів" відображаються суми попередньої оплати та авансових платежів постачальникам та підрядникам за товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги), що будуть поставлені (виконані, надані).

У статті "Витрачання на оплату повернення авансів" відображається сума попередньої оплати та авансових платежів, яку підприємство повернуло покупцям і замовникам.

У статті "Витрачання на оплату працівникам" відображаються витрачені грошові кошти на виплати працівникам заробітної плати, допомоги, винагород.

У статті "Витрачання на оплату витрат на відрядження" відображається сума витрачених грошових коштів на службові відрядження.

У статті "Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість" відображається сума сплаченого до бюджету податку на додану вартість.

У статті "Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток" відображається сума сплаченого до бюджету податку на прибуток за умови, що податок конкретно не ототожнюється з фінансовою або інвестиційною діяльністю.

У статті "Витрачання на оплату відрахувань на соціальні заходи" відображається сума сплачених внесків із загальнообов'язкового державного пенсійного і соціального страхування.

У статті "Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)" відображається сума сплачених податків і зборів (обов'язкових платежів) (крім податку на додану вартість, податку на прибуток, зобов'язань із загальнообов'язкового державного пенсійного і соціального страхування).

У статті "Витрачання на оплату цільових внесків" відображається сума сплачених цільових та благодійних внесків.

У статті "Інші витрачання" наводиться сума використаних грошових коштів на інші напрями операційної діяльності, що не включена до попередніх статей звіту про рух грошових коштів, зокрема собівартість реалізованої іноземної валюти.

У статті "Чистий рух коштів до надзвичайних подій" відображається різниця між сумами грошових надходжень та грошових видатків, відображених відповідно до пунктів 12-26 цього Положення (стандарту).

У статті "Рух коштів від надзвичайних подій" відображаються, відповідно, надходження або видаток коштів, пов'язані з надзвичайними подіями в процесі операційної діяльності.

У статті "Чистий рух коштів від операційної діяльності" відображається результат руху коштів від операційної діяльності з урахуванням руху коштів від надзвичайних подій.

Рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності

Рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності визначається на основі аналізу змін у статтях розділу балансу "Необоротні активи" та статті "Поточні фінансові інвестиції" і в розділі "IV. Необоротні активи та групи вибуття".

У статті "Реалізація фінансових інвестицій" відображають суми грошових надходжень від продажу акцій або боргових зобов'язань інших підприємств, а також часток у капіталі інших підприємств (інші, ніж надходження за такими інструментами, що визнаються як еквіваленти грошових коштів, або за такими, що утримуються для дилерських або торговельних цілей).

У статті "Реалізація необоротних активів" відображається надходження грошових коштів від продажу інвестиційної нерухомості, необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття, а також інших довгострокових необоротних активів (крім фінансових інвестицій).

У статті "Реалізація майнових комплексів" показується надходження грошових коштів від продажу дочірніх підприємств та інших господарських одиниць (за вирахуванням грошових коштів, які були реалізовані у складі майнового комплексу).

У статті "Отримані відсотки" відображаються надходження грошових коштів у вигляді відсотків за позики, надані іншим сторонам (інші, ніж позики, здійснені фінансовою установою), за фінансовими інвестиціями в боргові цінні папери, за використання переданих у фінансову оренду необоротних активів тощо.

У статті "Отримані дивіденди" відображаються суми грошових надходжень у вигляді дивідендів як результат придбання акцій або часток у капіталі інших підприємств (крім виплат за такими інструментами, які визнаються як еквіваленти грошових коштів, або за такими, що утримаються для дилерських або торговельних цілей).

У статті "Інші надходження" показуються надходження грошових коштів від повернення авансів (крім авансів, пов'язаних з операційною діяльністю) та позик, наданих іншим сторонам (інші надходження, ніж аванси та позики фінансової установи), надходження грошових коштів від ф'ючерсних контрактів, форвардних контрактів, опціонів тощо (за винятком тих контрактів, які укладаються для основної діяльності підприємства, або коли надходження класифікуються як фінансова діяльність), та інші надходження, які не передбачені у вищезазначених статтях.

У статті "Придбання фінансових інвестицій" відображаються виплати грошових коштів для придбання акцій або боргових зобов'язань інших підприємств, а також часток участі у спільних підприємствах (інші, ніж виплати за такими інструментами, що визнаються як еквіваленти грошових коштів, або за такими, що утримуються для дилерських або торговельних цілей).

У статті "Придбання необоротних активів" показуються виплати грошових коштів для придбання (створення) основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (крім фінансових інвестицій). У цій статті також відображаються суми сплачених відсотків, якщо вони включені до вартості будівництва (створення, вирощування тощо) необоротних активів.

У статті "Придбання майнових комплексів" відображаються грошові кошти, сплачені за придбані дочірні підприємства та інші господарські одиниці (за вирахуванням грошових коштів, придбаних у складі майнового комплексу).

У статті "Інші платежі" показуються аванси (крім пов'язаних з операційною діяльністю) і позики грошовими коштами, надані іншим сторонам (крім авансів і позик фінансових установ); виплати грошових коштів за ф'ючерсними контрактами, форвардними контрактами, опціонами тощо (за виключенням випадків, коли такі контракти укладаються для операційної діяльності підприємства або виплати класифікуються як фінансова діяльність); інші платежі, що не передбачені у вищезазначених статтях.

У статті "Чистий рух коштів до надзвичайних подій" показується різниця між сумами грошових надходжень та видатків, відображених відповідно до пп. 31 - 40 цього Положення (стандарту).

У статті "Рух коштів від надзвичайних подій" відображаються, відповідно, надходження або видаток коштів, пов'язані з надзвичайними подіями в процесі інвестиційної діяльності.

У статті "Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності" відображається результат руху коштів від інвестиційної діяльності з урахуванням руху коштів від надзвичайних подій.

Рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності

Рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності визначається на основі змін у статтях балансу за розділом "Власний капітал" та статтях, пов'язаних з фінансовою діяльністю, у розділах балансу: "Забезпечення наступних витрат і платежів", "Довгострокові зобов'язання" і "Поточні зобов'язання" ("Короткострокові кредити банків" і "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями", "Поточні зобов'язання за розрахунками з учасниками" тощо).

У статті "Надходження власного капіталу" відображаються надходження грошових коштів від розміщення акцій та інших операцій, що призводять до збільшення власного капіталу.

У статті "Отримані позики" відображаються надходження грошових коштів у результаті утворення боргових зобов'язань (позик, векселів, облігацій, а також інших видів короткострокових і довгострокових зобов'язань, не пов'язаних з операційною діяльністю).

У статті "Інші надходження" показуються інші надходження грошових коштів, пов'язані з фінансовою діяльністю.

У статті "Погашення позик" відображаються виплати грошових коштів для погашення отриманих позик.

У статті "Сплачені дивіденди" показуються суми дивідендів, сплачені грошовими коштами.

У статті "Інші платежі" показується використання грошових коштів для викуплення раніше випущених акцій підприємства, виплати грошових коштів орендодавцю для погашення заборгованості за фінансовою орендою та за іншими платежами, пов'язаними з фінансовою діяльністю.

У статті "Чистий рух коштів до надзвичайних подій" показується різниця між сумою грошових надходжень та видатків, відображених відповідно до пп. 45 - 50 цього Положення (стандарту).

У статті "Рух коштів від надзвичайних подій" відображаються, відповідно, надходження або видаток коштів, пов'язані з надзвичайними подіями в процесі фінансової діяльності.

У статті "Чистий рух коштів від фінансової діяльності" відображається результат руху коштів від фінансової діяльності з урахуванням руху коштів від надзвичайних подій.

Зміна величини грошових коштів за звітний період

У статті "Чистий рух коштів за звітний період" показується різниця між сумою грошових надходжень та видатків, відображених у статтях: "Чистий рух коштів від операційної діяльності", "Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності" та "Чистий рух коштів від фінансової діяльності".

У статті "Залишок коштів на початок року" показується залишок грошових коштів на початок року, наведений у балансі.

У статті "Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів" відображається сума збільшення або зменшення (наводиться у дужках) залишку грошових коштів у результаті перерахунку іноземної валюти при зміні валютних курсів протягом звітного періоду.

У статті "Залишок коштів на кінець року" наводиться різниця між сумою грошових надходжень та видатків, відображених у статтях "Залишок коштів на початок року", "Чистий рух коштів за звітний період" та "Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів". Розрахований таким чином показник повинен дорівнювати наведеному в балансі залишку грошових коштів та грошових еквівалентів на кінець звітного періоду.

Розкриття інформації про рух грошових коштів

У примітках до фінансової звітності наводиться (розкривається) інформація про:

а) склад грошових коштів;

б) склад статей "Інші надходження", "Інші платежі" та інших статей, які об'єднують декілька видів грошових потоків;

в) негрошові операції інвестиційної та фінансової діяльності;

г) наявність значного сальдо грошових коштів, які є в наявності у підприємства і які недоступні для використання групою, до якої належить підприємство.

У випадку придбання або продажу майнових комплексів протягом звітного періоду наводиться (розкривається) інформація про:

а) загальну вартість придбання або реалізації майнового комплексу;

б) частину загальної вартості майнового комплексу, яка, відповідно, була сплачена або отримана у формі грошових коштів;

в) суму грошових коштів у складі активів майнових комплексів, що були придбані чи реалізовані;

г) суму активів (крім грошових коштів) і зобов'язань придбаного або реалізованого майнового комплексу в розрізі окремих статей.

3. Список використаних літературних джерел

1. П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових коштів".

2.Кучеренко Т.Є., Шайко О.Г. "Рух грошових коштів від операційної діяльності" //Економіка АПК. - 2006. - № 6. - с.64-69.

3.Кучеренко Т.Є., Уланчук В.С.,Шайко О.Г. Звітність підприємств: підручник / За ред. В.С. Уланчука. - К.: Знання, 2008. - 492 с. - (Вища освіта XXI століття).

4.Проданчук М.А. "До методики складання Звіту про рух грошових коштів" //Економіка АПК. - 2005. - № 2. - с. 64-69.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Поняття та нормативно-правове регулювання звіту про рух грошових коштів. Зміст та загальні вимоги до розкриття статей звіту. Спільні риси та основні відмінності при формуванні звіту про рух грошових коштів за національними та міжнародними стандартами.

  презентация [87,8 K], добавлен 06.08.2014

 • Економічний зміст грошових коштів та їх еквівалентів. Синтетичний та аналітичний облік грошових коштів та їх еквівалентів. Розкриття інформації щодо грошових коштів у звітності. Методика та техніка проведення аудиту, узагальнення результатів перевірки.

  дипломная работа [376,3 K], добавлен 28.10.2014

 • Законодавчо-нормативне регулювання аудиту грошових коштів. Аналіз показників діяльності і фінансової стійкості підприємства та визначення зон аудиторського ризику. Планування аудиту грошових коштів та перевірка їх обліку. Складання аудиторського висновку.

  курсовая работа [443,3 K], добавлен 21.12.2013

 • Економічна сутність і класифікація грошових коштів підприємства; мета, завдання, принципи їх обліку, аудиту; аналіз нормативно-правової бази. Особливості обліку та аудиту грошових коштів на ТОВ "Горобина", відображення інформації у фінансовій звітності.

  дипломная работа [204,7 K], добавлен 13.11.2011

 • Загальна характеристика ДП "Коростенський лісгосп АПК", технологія його виробництва. Особливості організації і ведення бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту грошових коштів на підприємстві. Специфіка організації обліку грошових коштів на підприємстві.

  дипломная работа [478,5 K], добавлен 13.05.2014

 • Використання грошових коштів в роботі, правові засади організації бухгалтерського обліку та аудиту. Облік грошових коштів та їх відображення у фінансовій звітності. Автоматизація обліку руху грошових коштів за допомогою програми "1С:Підприємство".

  дипломная работа [1,7 M], добавлен 15.03.2014

 • Обґрунтування організації обліку і аудиту грошових коштів: принципи, види, законодавче регулювання. Аудит грошових коштів на підприємстві "Антал-Плюс": завдання, об'єкти, джерела інформації; аналіз і оцінка системи внутрішнього контролю; зони ризику.

  курсовая работа [157,5 K], добавлен 29.10.2011

 • Організаційно-правові аспекти функціонування бухгалтерії та обліку грошових коштів СТОВ "Злагода". Розробка посадової інструкції бухгалтерів по обліку грошових коштів та їх потоків. Впровадження комп’ютерних технологій з організації грошових коштів.

  курсовая работа [34,4 K], добавлен 20.02.2011

 • Теоретичні основи організації аудиторської перевірки грошових коштів. Методика аудиторської перевірки грошових коштів та оцінка платоспроможності підприємства ТЗОВ "Цегельний завод "Промінь". Особливості аудиту за умови комп’ютерної обробки інформації.

  курсовая работа [73,2 K], добавлен 23.04.2010

 • Сутність, завдання і значення обліку грошових коштів в системі управління ліквідними активами підприємства. Правові засади організації бухгалтерського обліку грошових коштів. Звіт про рух грошових коштів як основа для управління рухом грошових коштів.

  курсовая работа [162,0 K], добавлен 19.06.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.