Сукупність теоретичних, методичних та практичних аспектів обліку, аналізу та аудиту грошових коштів на підприємстві

Економічна сутність і класифікація грошових коштів підприємства; мета, завдання, принципи їх обліку, аудиту; аналіз нормативно-правової бази. Особливості обліку та аудиту грошових коштів на ТОВ "Горобина", відображення інформації у фінансовій звітності.

Рубрика Бухгалтерский учет и аудит
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 13.11.2011
Размер файла 204,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

РЕФЕРАТ

Дипломна робота містить - 106 сторінок, 11 таблиць, 10 рисунків, список літератури з 56 найменувань, 6 додатків.

Актуальність теми визначається тим, що від правильності та своєчасності обліку, аналізу та аудиту грошових коштів залежить платоспроможність, конкурентоспроможність, а отже ефективна діяльність підприємства та його подальший розвиток.

Предмет дослідження: сукупність теоретичних, методичних та практичних аспектів обліку, аналізу та аудиту грошових коштів на підприємстві.

Об'єкт дослідження: процес організації обліку, аналізу і аудиту грошових коштів на ТОВ «Горобина».

Мета дипломної роботи: обґрунтування теоретичних, методичних і практичних питань обліку, аудиту і аналізу грошових коштів, а також розробка шляхів їх удосконалення.

Методи дослідження: методи фінансового аналізу, загальнонаукові методи: діалектичний, системний підходи, метод індукції і дедукції, аналіз і синтез, а також прийоми зведення та групування, порівняння.

За результатами дослідження сформульовані наступні висновки:

- грошові кошти являють собою залишки засобів в національній та іноземній валюті, які знаходяться в касі, на поточному рахунку, валютному рахунку та інших рахунках в банках на території країни і за кордоном;

- за результатами проведеного в роботі аналізу основних показників фінансового стану ТОВ «Горобина» було встановлено, що фінансовий стан товариства є відносно стійким;

- порядок ведення обліку грошових коштів на підприємстві відповідає загальноприйнятим методикам бухгалтерського обліку, інструкціям та іншим нормативно-правовим актам;

- інформація про грошові кошти підприємства знаходить своє відображення у наступних формах звітності: форма №1 «Баланс», форма №3 «Звіт про рух грошових коштів», форма №5 «Примітки до річної фінансової звітності»;

- метою аудиту грошових коштів є встановлення достовірності даних обліку щодо їх наявності та руху, повноти і своєчасності відображення інформації в зведених документах та облікових регістрах;

- аналіз грошових коштів на ТОВ «Горобина» проводиться на основі даних звітного періоду за допомогою прямого методу обчислення грошових надходжень, у розрізі різних видів діяльності підприємства;

- з метою вдосконалення аспектів обліку грошових коштів підприємства запропоновано більш правильне визначення грошових коштів у дорозі, їх класифікація та облік;

- запропоновано планування грошових коштів на ТОВ «Горобина» здійснювати в декілька етапів, зокрема: розрахунок обсягу очікуваних грошових надходжень, розрахунок обсягу очікуваних грошових витрачань, збалансування надходжень та витрачань грошових коштів, розрахунок потреби в короткостроковому фінансуванні;

- для усунення проблемних питань аудиту звіту про рух грошових коштів розроблено методику, яку представлено у вигляді послідовності дій аудитора під час перевірки звіту про рух грошових коштів;

- запропоновано систему ключових фінансових показників аналізу грошових потоків підприємства, що є основою методичного забезпечення фінансового аналізу грошових коштів.

Одержані результати можуть бути використані ТОВ «Горобина» для покращення бухгалтерського обліку, здійснення аналізу та аудиту грошових коштів.

Ключові слова: грошові кошти, грошові потоки, облік грошових коштів, рух грошових потоків, фінансовий аналіз, методи і прийоми аудиту грошових коштів.

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ, АУДИТУ ТА АНАЛІЗУ ГРОШОВИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Економічна сутність грошових коштів та їх класифікація

1.2 Мета, завдання та принципи обліку, аудиту та аналізу грошових коштів.

1.3 Аналіз нормативно-правової бази з обліку та аудиту грошових коштів

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ, АУДИТУ ТА АНАЛІЗУ ГРОШОВИХ КОШТІВ НА ТОВ «ГОРОБИНА»

2.1 Загальна фінансово-економічна характеристика ТОВ «Горобина»

2.2 Особливості первинного, синтетичного та аналітичного обліку грошових коштів на ТОВ «Горобина»

2.3 Відображення інформації про грошові кошти підприємства у фінансовій звітності

2.4 Аудит грошових коштів на ТОВ «Горобина»

2.5 Фінансовий аналіз грошових коштів на ТОВ «Горобина»

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ОСНОВ ОБЛІКУ, АУДИТУ ТА АНАЛІЗУ ГРОШОВИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА

3.1 Удосконалення бухгалтерського обліку грошових коштів

3.2 Шляхи удосконалення організаційно-методичних основ аудиту грошових коштів

3.3 Напрямки вдосконалення проведення аналізу грошових коштів

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

ВСТУП

Гроші - одне із найдавніших явищ суспільства, що відіграють важливу роль у господарській діяльності людини. Вони завжди привертали до себе пильну увагу науковців, оскільки являють собою багатофункціональну економічну форму, за допомогою якої здійснюється облік вартості, обмін, платежі, накопичення вартості. Гроші є одним із найважливіших розділів економічної науки. Вони є набагато більшим, ніж простий інструмент, що сприяє розвитку економіки. Добре діюча грошова система сприяє як повному використанню потужностей, так і повній зайнятості. Та навпаки, погано функціонуюча грошова система може стати головною причиною різких коливань рівня виробництва, зайнятості та цін в економіці.

На сучасному етапі, коли у більшості підприємств грошових активів не вистачає, здатність підприємства виживати напряму залежить від уміння управляти грошовими потоками. До останнього часу управлінню грошовими активами у вітчизняній практиці не приділялось багато уваги. Але цей вид активів є найобмеженішим і управління ним безпосередньо впливає на розвиток підприємства і кінцевого формування результатів його діяльності. Тому грошові активи потребують посиленої уваги до себе з боку керівних органів підприємства. Управління ними ґрунтується на даних обліку через організацію і контроль за рухом грошових потоків, а також запасів грошових активів із точки зору ефективності платежів і оптимального забезпечення операційної діяльності фінансовими ресурсами.

Становлення ринкової економіки в Україні розвиток фінансово-господарських зв'язків між суб'єктами економічних відносин, поява новітніх форм платіжних засобів, упровадження інформаційних технологій зумовили необхідність удосконалення обліку. Його реформування покликане адаптувати вітчизняну практику до вимог міжнародних стандартів та створити якісне інформаційне підґрунтя для прийняття управлінських рішень спрямованих на забезпечення ліквідності підприємства в коротко- та довгостроковій перспективі. Саме грошові кошти та їх еквіваленти, як найважливіша ланка системи кругообігу ресурсів, формують базис для підвищення платоспроможності господарюючого суб'єкта. Вищезазначене зумовило вибір теми, визначило її актуальність, основні напрями та завдання.

Метою дипломної роботи є обґрунтування теоретичних, методичних і практичних питань обліку, аудиту і аналізу грошових коштів, а також розробка шляхів їх удосконалення. У розробку питань теорії та методології обліку та аналізу грошових коштів вагомий внесок зробили вітчизняні вчені Атамас П.Й., Пантелеєв В.П., Корінько М.Д., Шевчук В.О., Гуцеленко Л.В., Дерій В.А., Коцупатрий В.В., В.С. Вітвицька, І.Ю. Чумакова та ін.

Для досягнення цієї мети вирішуються, зокрема, наступні задачі:

- обґрунтувати сутність грошей, їх функції та механізм впливу на економічні процеси;

- узагальнити завдання та принципи обліку, аудиту та аналізу грошових коштів;

- здійснити аналіз нормативно-правового забезпечення бухгалтерського обліку грошових коштів;

- надати загальну фінансово-економічну характеристику ТОВ «Горобина»;

- з'ясувати особливості первинного, синтетичного і аналітичного обліку грошових коштів підприємства;

- дослідити порядок відображення грошових коштів у фінансовій звітності підприємства;

- визначити основні методичні підходи щодо аудиту грошових коштів;

- здійснити аналіз грошових коштів підприємства;

- запропонувати шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку грошових коштів;

- розробити напрямки удосконалення організаційно-методичних основ аудиту грошових коштів;

- запропонувати систему показників щодо аналізу грошових коштів підприємства.

Об'єктом дослідження є процес організації обліку, аналізу і аудиту грошових коштів на ТОВ «Горобина».

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних та практичних аспектів обліку, аналізу та аудиту грошових коштів на підприємстві.

Для вивчення предмету дослідження в роботі застосовуються різні методи та прийоми аналізу, методи фінансового аналізу, загальнонаукові методи: діалектичний, системний підходи, метод індукції і дедукції, аналіз і синтез, а також прийоми зведення і групування, порівняння.

Інформаційною та правовою базою дослідження є законодавчі та нормативні акти, що регламентують облік, аналіз і аудит грошових коштів, офіційні статистичні матеріали, методичні матеріали, дані мережі Інтернет. Фактологічною основою проведеного дослідження є статті вітчизняних і зарубіжних учених з проблем бухгалтерського обліку і грошових коштів, а також дані первинного обліку та фінансова звітність ТОВ «Горобина».

РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ, АУДИТУ ТА АНАЛІЗУ ГРОШОВИХ КОШТІВ

1.1 Економічна сутність грошових коштів та їх класифікація

Функціонування підприємств у ринкових умовах передбачає безперервний рух грошових коштів, тому їх слід розглядати як важливий ресурс та результат діяльності підприємств.

Дана тема є досить актуальною, оскільки у процесі господарської та іншої діяльності підприємства постійно вступають у взаємовідносини з іншими суб'єктами господарювання при здійсненні угод, що оформлюються і закріплюються договорами: з постачальниками - за одержані від них товарно-матеріальні цінності, з покупцями - за придбані ними товари, з банками - з одержання коштів і погашення кредитів, з іншими юридичними та фізичними особами - за транспортні та інші послуги, електроенергію, паливо тощо, з працівниками - із заробітної плати, наданих їм позик тощо. Дані відносини опосередковують розподіл та перерозподіл суспільного продукту, перехід його з товарної форми в грошову, і навпаки.

Початковою і кінцевою ланкою кругообігу засобів, який включає придбання товарів, виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг, а також їх продаж і отримання виручки, виступають грошові кошти, які є найбільш ліквідними активами.

Дослідженню питань обліку, аудиту та аналізу грошових коштів і грошових потоків у ринкових умовах присвячені праці відомих вітчизняних та зарубіжних економістів, зокрема, С.Л. Берези, М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця, Ю.А. Вериги, С.Ф. Голова, Н.Г. Горицької, О.М. Губачової, Г.Г. Кірейцева, М.В. Кужельного, Н.М. Малюги, Є.В. Мниха, Л.В. Нападовської, В.О. Озерана, М.С. Пушкаря, В.В. Сопка, Б. Коласса, М.Р. Метью, В.В. Палія, М.Б. Перера, Я.В. Соколова, Е.С. Хендріксена, Г. Шілінглоу та інших [3].

В умовах становлення і розвитку ринкової економіки в Україні зростає роль бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту господарської дальності підприємств усіх форм власності як складової частини системи економічної інформації й управління. Управління підприємством вимагає систематичної інформації про здійснювані господарські процеси, їх характері й обсязі, про наявність матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, їхньому використанні, власному капіталі, зобов'язаннях і фінансових результатах діяльності. Основним джерелом такої інформації є дані бухгалтерського обліку.

Вважається, що грошові кошти в бухгалтерському обліку не викликають питань методологічного плану. Проте, сьогодні помітна значна неоднорідність в термінах, що застосовуються окремими авторами в обліку.

У фінансових, економічних науках та бухгалтерському обліку вживають різні словосполучення: «грошові кошти», «грошові засоби», “грошові активи”. Так, в термінологічному словнику А.Г. Загороднього, Г.Л. Вознюка та Г.О. Партина (2002 р) наведено наступне: «в господарській практиці назву грошей мають явища, ззовні відмінні одне від одного: одиниці рахунку, в яких визначаються ціни на товари, національні грошові знаки, іноземна валюта, записи на банківських рахунках, кошти, витрачені на придбання цінних паперів, боргові зобов'язання, що використовуються для платежів, тощо”.

Ця проблема є досить актуальною, тому що невизначеність в термінології приводить до неправильного застосування рахунків для обліку. Так, за П.Я. Папковською грошові кошти обліковуються як на рахунках грошей, грошових документів та переказів в дорозі, так і на рахунках довгострокових та короткострокових фінансових інвестицій [28].

В поняття «грошові кошти» включають не тільки готівку, але і цінні папери, і фінансові активи, і грошові зобов'язання, а кошти трактуються як капітал. Наприклад, В.Г. Бєлоліпецький грошові кошти називає фінансовими ресурсами, а останні трактує як частину капіталу. Грошові кошти відображаються в Балансі у складі оборотних активів у статті «Грошові кошти та їх еквіваленти».

Але звичний нам термін не можна вживати у всіх випадках. Якщо розглянути поняття «кошти», що наводилось радянськими науковцями традиційної фінансової школи, можна побачити, що воно аналогічне до сучасного розуміння капіталу. Так, Д.С. Моляков визначає оборотні кошти як “авансовану в грошовій формі вартість для планомірного створення та використання оборотних виробничих фондів і фондів обігу в мінімально необхідних розмірах, що забезпечують виконання підприємством виробничої програми і своєчасного здійснення розрахунків”, що є, по суті, оборотним капіталом. Кошти, що є у розпорядженні господарюючого суб'єкта і використовуються на розвиток виробництва, невиробничої сфери, споживання, а також можуть залишатися у резерві називають фінансовими ресурсами.

Фінансові ресурси, що використовуються на розвиток діяльності підприємства - це капітал у грошовій формі. Суб'єкт господарювання в процесі своєї діяльності постійно змінює грошову форму капіталу на матеріалізовану, яка, в свою чергу, змінюється, набуваючи різних форм (сировина, товар, послуги та ін.). Таким чином, відбувається обіг капіталу, тобто капітал, первісно включений у сферу підприємницької діяльності у вигляді коштів, у процесі виробництва чи бізнесу матеріалізується у продукт, який минув стадію реалізації і повернувся власникові у формі коштів. А капітал в економічному розумінні в бухгалтерському обліку відображається не тільки в активі, але й в пасиві балансу.

Що стосується сутності поняття грошові засоби, то в бухгалтерському обліку і економічній теорії воно практично однакове - мається на увазі саме грошові засоби та їх еквіваленти, а не просто будь-які види активів у грошовому вираженні.

В умовах діяльності підприємства необхідна прив'язка розрахункових показників до діючої системи бухгалтерського обліку і статистичної звітності, а в них немає такого показника, як «гроші», а є - «грошові кошти». В бухгалтерському обліку «грошові кошти» враховуються дискретно, тобто на певну дату в системі фінансового обліку [50].

Грошові кошти відповідно до діючого Плану рахунків бухгалтерського обліку представляють собою залишки засобів в національній та іноземній валюті, які знаходяться в касі, на поточному рахунку, валютному рахунку та інших рахунках в банках на території країни і за кордоном; легко реалізуються в цінні папери та платіжні і грошові документи [19].

Грошові засоби необхідні для забезпечення виробництва і обігу. Згідно зі словником С.І. Ожегова засіб - «знаряддя (предмет, сукупність пристосувань) для здійснення будь-якої діяльності; гроші, кредити (наприклад, оборотні засоби)». Властиві грошам всі функції знаходять відображення в бухгалтерському обліку, а тому вживання терміну «грошові засоби» в усіх можливих випадках не зовсім коректне.

Згідно затвердженого Міністерством фінансів України П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових коштів" під грошовими коштами розуміють готівку, кошти на рахунках в банках і депозити до запитання [31].

Гроші - це загальний еквівалент, той особливий товар, в якому усі інші товари висловлюють свою вартість.

Готівка (готівкові кошти) - це грошові знаки національної валюти України - банкноти та монети.

На наш погляд, основоположними ознаками класифікації грошових коштів є:

а) форма існування: готівкові та безготівкові грошові кошти;

б) вид валюти: грошові кошти в національній валюті та грошові кошти в іноземних валютах (за видами валют).

Готівкові грошові кошти (грошові кошти сфери готівкового грошового обігу) - грошові кошти у вигляді паперових грошей, монет, грошових знаків, файлів в пам'яті комп'ютера (якщо вони використовуються без прямого зв'язку з банківськими рахунками).

Безготівкові грошові кошти (грошові кошти сфери безготівкового грошового обігу) - грошові кошти на банківських рахунках, що використовуються для оплати, взаємних розрахунків шляхом перерахування з одного рахунку на інший.

Грошові кошти в національній валюті - грошові кошти (як готівкові так і безготівкові) у валюті, випущеній певною державою, яка, в основному, знаходиться в обігу на її території.

Грошові кошти в іноземній валюті - грошові кошти (як готівкові так і безготівкові) які знаходяться в обігу і являються законним засобом платежу на території відповідної іноземної держави (групи іноземних держав).

Проф. В.В. Сопко виділяє дві ознаки класифікації грошових коштів:

а) за призначенням: кошти для обороту (оборотні) та для спеціального призначення (необоротні);

б) за місцем зберігання: грошові кошти в банку, касі підприємства, у підзвітних осіб, у контрагентів (видані аванси), вкладені у еквіваленти, цінні папери тощо.

В подальшому ця класифікація ним же ж була розширена і доповнена ще двома ознаками:

а) за видами валют: національна та іноземна (долар США, Євро, Російські рублі) валюти;

б) за джерелами надходження: власні, запозичені та залучені.

Подібні ознаки класифікації наводить О.П. Кундря-Висоцька: - за призначенням: кошти для проведення поточних розрахунків та кошти, що мають спеціальне призначення та цільове використання; - за місцем зберігання: у касі підприємства, на рахунках у банку, у підзвітних осіб, вкладені в цінні папери, у контрагентів тощо.

Залежно від ступеня ділової активності грошові кошти підприємства можуть бути розділені на: активні гроші та пасивні гроші. До активної частини відносять грошові кошти, які беруть участь в обороті, використовуються як засіб платежу. Пасивні гроші не використовуються в господарському обороті, а резервуються для покриття певних потреб підприємства.

Залежно від функціонального призначення наявні грошові кошти розглядають як запас коштів, створений з певною метою.

Залежно від потреб, що задовольняються, виділяють чотири види запасів грошових коштів (рис. 3):

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рисунок 1.1 - Види запасів грошових коштів

- операційний запас грошових коштів, потрібний для ведення бізнесу, фінансування поточних господарських операцій;

- страховий запас, представлений грошовими коштами, які зберігаються в резерві на випадок непередбачених змін;

- спекулятивний запас грошових коштів, метою створення якого є отримання додаткового прибутку від спекулятивних операцій завдяки використанню сприятливої кон'юнктури окремих ринків для проведення позапланових закупок ресурсів;

- компенсаційний запас грошових коштів, потреба та розмір якого залежить від практики взаємодії підприємства з банком, що його обслуговує. Комерційні банки вимагають від боржника підтримувати певний залишок коштів на рахунку в банку, прямо пропорційний або сумі кредиту, або сумі комісійних [9].

У процесі кругообігу грошові кошти підприємства утворюють грошові потоки. Серед економістів існують різні тлумачення визначення терміна «грошовий потік» [18].

Таблиця 1.1

Підходи до визначення грошового потоку

Джерело

Визначення

1

2

Ковальов В.В. “Фінансовий аналіз”

Надходження (позитивний грошовий потік) і витрачання (від'ємний грошовий потік) грошових коштів в процесі здійснення господарської діяльності підприємства

Бланк І.О. “Стратегія і тактика управління

фінансами”

Сукупність розподілених у часі надходжень і виплат грошових коштів генеруємих його господарською діяльністю

“Методичні рекомендації з оцінки

ефективності інвестиційних проектів і їх

відбору для фінансування”

Залежність від часу грошових надходжень і платежів при реалізації породженого ним проекту визначена для всього розрахункового періоду

Родіонова В.М. “Фінансова стійкість

підприємства в умовах інфляції” та багато

інших авторів

Різниця між надходженнями грошових засобів підприємства і їх виплатами за певний період

Міжнародні стандарти фінансової звітності

Надходження та вибуття грошових коштів та їх еквівалентів

Підсумовуючи наведені підходи до поняття грошового потоку можна сформулювати уточнене поняття, що грошовий потік - це сукупність залежних від часу надходжень позитивний грошовий потік) і виплат (від'ємний грошовий потік) грошових коштів, що виникають в процесі господарської діяльності підприємств [56].

1.2 Мета, завдання та принципи обліку, аудиту та аналізу грошових коштів

В сучасних складних умовах ведення господарської діяльності від наявності у підприємства грошових коштів залежить його платоспроможність, конкурентоспроможність, а звідси і ефективна діяльність та подальший розвиток. Бухгалтерський облік, як джерело інформації для прийняття управлінських рішень, відіграє надзвичайно важливу роль для правильної організації грошового обігу та розрахунків, у зміцненні платіжної дисципліни та ефективному використанні фінансових ресурсів.

Крім того у практика показує, що значної уваги потребує не лише прибутковість або збитковість діяльності підприємства, але і його здатність генерувати грошові кошти [24].

Виконання основних завдань бухгалтерського обліку грошових коштів сприяє забезпеченню одержання достовірної, точної, своєчасної інформації про рух грошових коштів. Дослідження руху грошових коштів згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №4 «Звіт про рух грошових коштів» дає можливість спостерігати рух грошових коштів у розрізі операційної, фінансової та інвестиційної діяльності.

Серед основних завдань бухгалтерського обліку грошових коштів можна виділити наступні:

- своєчасне і точне відображення наявності і руху коштів у касі, на поточних і інших рахунках у банку;

- контроль дотримання ліміту готівки в касі, забезпечення схоронності і раціонального використання коштів;

- контроль за законністю здійснення операцій з коштами як у національної, так і іноземній валюті;

- організація синтетичного й аналітичного обліку коштів підприємства.

Принципи обліку та звітності грошових коштів - це сукупність правил і процедур, що забезпечують вимірювання, оцінку та документування грошових коштів. До них належать:

- загальнообов'язкові принципи:

а) нарахування і відповідності доходів та витрат;

б) привалювання сутності над формою;

в) історичної собівартості;

г) подвійний запис;

е) одиниці обліку.

- якісні принципи:

а) достовірності;

б) хронологічності;

в) повноти висвітлення;

г) обачності;

д) автономності;

е) послідовності;

є) періодичності;

ж) безперервності;

з) своєчасності.

- специфічні принципи:

а) лімітності;

б) грошового вимірника;

в) трансформації.

Зокрема, принцип грошового вимірника - основний принцип для обліку грошових коштів, адже у них немає натурального чи трудового вимірників, а лише грошовий, як універсальний для ведення обліку вимірник. Він дозволяє звести в єдине ціле дуже неоднорідну інформацію про активи та зобов'язання підприємства.

Принцип лімітності забезпечує певні обмеження щодо зберігання і передачі тих чи інших сум.

Принцип трансформації передбачає, що грошові кошти, які надходять чи вибувають, здійснюють певний рух, відображаються то як активи, то як зобов'язання, то підлягають функції розподілу, тому, виходячи з цього, можна зробити висновок, що вони постійно трансформуються, і це трансформування обов'язкове для запису в облікових документах [12].

Більшість операцій, що здійснюються на підприємстві, пов'язані з рухом грошових коштів, зокрема, проведенням розрахунків між підприємствами. Тому аудит операцій з коштами, іншими активами та аудит стану розрахунків е дуже важливими.

Метою аудиту операцій з коштами, іншими активами та стану розрахунків є встановлення достовірності даних щодо наявності та руху грошових кошгів, повноти і своєчасності відображення інформації в зведених документах та облікових регістрах, правильності ведення обліку грошових коштів і розрахунків відповідно до прийнятої облікової політики, достовірності відображення залишків у звітності господарюючого суб'єкта.

Основними завданнями аудиту операцій з коштами, стану розрахунків та інших активів є:

- перевірка стану збереження готівки в касі;

вивчення законності і доцільності проведення операцій з грошовими коштами та грошовими документами, своєчасності і повноти оприбуткування та витрачання грошових коштів;

- перевірка законності відкриття підприємством рахунків у банку, своєчасності одержання і обробки виписок банку по всіх відкритих рахунках;

- стану грошових коштів на рахунках на день проведення аудиту за даними виписок банку і за балансом підприємства;

- виявлення напрямів використання коштів, що зберігаються на банківських рахунках, оцінка правильності проведення взаємозаліків з кредитною установою;

- перевірка наявності договорів та їх реєстрації у відповідних журналах;

- перевірка правильності документального оформлення операцій з коштами, та іншими активами і відображення цих операцій в обліку і звітності;

- перевірка дотримання підприємством податкового законодавства по операціях, пов'язаних із рухом грошових коштів;

- оцінка стану внутрішнього контролю за рухом і збереженням грошових коштів та інших цінностей в касі;

- встановлення методу організації аудиту;

- забезпечення порядку збереження чекових книжок, контроль за випискою чеків та отримання за ними грошей [11].

Джерелами інформації для аудиту грошових коштів є:

а) первинні документи з обліку грошових коштів.

б) облікові регістри, що використовуються для відображення господарських операцій з обліку коштів, розрахунків та інших активів

в) акти та довідки попередніх ревізій, аудиторські висновки та інша документація, що узагальнює результати контролю.

г) Головна книга.

д) звітність [55].

Метою аналізу грошових коштів і потоків підприємства є прискорення руху грошових коштів, підвищення на цій основі оборотності активів і капіталу, а також забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності підприємства.

Аналіз руху грошових коштів є необхідною умовою ефективного управління грошовими потоками, які забезпечують фінансово-господарську діяльність підприємства. Завданням аналізу грошових коштів і потоків є: аналіз джерел утворення грошових коштів; аналіз напрямів витрачання грошових коштів; аналіз руху грошових коштів та потоків за видами діяльності підприємства; аналіз взаємозв'язку прибутку і змін грошових коштів і грошових потоків; аналіз взаємозв'язку зростання обсягів фінансово-господарської діяльності і потреб у грошових коштах. Методичні прийоми, які застосовуються при аналізі грошових коштів дозволяють здійснити загальний аналіз грошових потоків, аналіз руху грошових коштів, а також аналіз фінансових коефіцієнтів, що визначають достатність чистого грошового потоку, ліквідність грошового потоку, ефективність грошового потоку підприємства [53].

Процедурний бік методології і методики фінансового аналізу регулюють його основні принципи (рис. 1.2):

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рисунок 1.2 - Принципи фінансового аналізу

Принцип періодичності дозволяє створити цілісне уявлення про динаміку фінансових коефіцієнтів шляхом проведення регулярного аналізу фінансової звітності підприємства (щоквартально, щорічно).

Точність фінансового аналізу полягає у правильному використанні існуючих методів та методик розрахунку фінансових коефіцієнтів, що дозволить практично дослідити аналізований об'єкт.

Комплексний підхід до аналізу фінансово-господарської діяльності полягає у всебічному охопленні всіх аспектів фінансово-господарської діяльності підприємства.

Об'єктивність фінансового аналізу передбачає використання у якості інформаційної бази надійної і достовірної фінансової звітності, адже від цього значною мірою залежить якість оперативного та прогнозного аналізу результатів діяльності підприємства.

Оперативність аналізу визначається впливом аналітичної інформації на прийняття управлінських рішень, що дозволить своєчасно розробити та вжити систему необхідних заходів для виправлення виявлених диспропорцій у стані господарюючого суб'єкта [2].

Аналіз грошових потоків підприємства доцільно проводити за такими етапами роботи: вивчення динаміки обсягу формування додатнього від'ємного чистого грошового потоку, дослідження збалансованості грошових потоків, вивчення синхронності грошових потоків та оцінка ефективності грошових потоків. Дана методика забезпечує комплексне вивчення характеристик грошових потоків максимізації чистого грошового потоку, зростання якого забезпечує підвищення рівня самофінансування. Така методика передбачає широкий спектр розрахункових показників, що пропонуються до використання. Л.О. Лігоненко та Г.В. Ситник розвиваючи та доповнюючи існуючі методичні підходи, стверджують, що аналіз грошових потоків передбачає проведення наступних етапів дослідження (рис. 1.3):

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рисунок 1.3 - Етапи проведення аналізу грошових потоків

1-й етап. Аналіз обсягу та динаміки грошових потоків, від обсягу і швидкості руху грошового обігу безпосередньо залежить платоспроможність і ліквідність підприємства.

2-й етап. Аналіз джерел формування грошових коштів, що передбачає вивчення структури додатнього, від'ємного і чистого потоку за видами діяльності. Визначення місця (вагомості) кожного з них у грошовому забезпеченні функціонування підприємства.

3-й етап. Аналіз напрямів використання грошових коштів, об'єктом якого є додатній і від'ємний чистий грошовий потік підприємства. Оцінка структури додатнього і від'ємного потоку за видами діяльності та ранжування окремих напрямів використання дозволяє визначити найбільш „грошомісткі” з них та, відповідно, зосередити увагу на процесі їх формування, можливих резервах скорочення, ефективного розподілу в часі. Так, на підприємстві доцільно проаналізувати додатній і від'ємний грошовий потік від операційної діяльності, що його формують. Результати такого аналізу надають цінну інформацію для прийняття оперативних рішень та прогнозування перспективного стану грошового потоку.

4-й етап. Аналіз рівномірності грошових потоків, метою якого є ідентифікація та оцінка основних видів грошових потоків за ступенем регулярності здійснення, виявлення факторів коливань грошових потоків, наявності та причин затримок у надходженні грошових коштів та відкладенні запланованих видатків.

Показники рівномірності грошових потоків, що розраховуються в межах цього етапу аналізу, характеризують рівномірність надходження та витрачання грошових коштів протягом періоду. Розрахунок даних показників базується на класифікації грошових потоків з точки зору регулярності [8].

1.3 Аналіз нормативно-правової бази з обліку та аудиту грошових коштів

Процес здійснення операцій з грошовими коштами не є хаотичним процесом, а регулюються і контролюються державою, на основі прийнятих законодавчих актів, положень та законів України, основним з яких є Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. №996-ХІV.

Згідно вказаного закону бухгалтерський облік грошових коштів на підприємстві ведеться безперервно з дня реєстрації підприємства до його ліквідації [34].

При організації і ведені бухгалтерського обліку грошових коштів підприємства в своїй роботі керуються Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів», які являють собою нормативно-правові акти затверджені Міністерством фінансів України №87 від 31.03.99 р. зареєстровані в Міністерстві юстиції України за №398/3691 від 21.06.99 р., що визначають принципи та методи ведення бухгалтерською обліку і складання фінансової звітності, що не суперечать міжнародним стандартам (IAS 7 «Cash Flow Statements» ( МСФЗ (IAS) 7 «Звіт про рух грошових активів»)) [43].

Основним нормативно-правовим документом, який врегульовує питання обліку касових операцій, є Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні. Затверджене постановою Правління НБУ від 19.02.2001 р. № 72. Вимоги цього Положення поширюються на юридичних осіб (крім установ банків і поштового зв`язку) незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, їх відокремлені підрозділи, представництва іноземних організацій і фірм, які здійснюють підприємницьку діяльність, а також не зареєстрованих у встановленому порядку фізичних осіб, які є суб`єктами підприємницької діяльності без створення юридичної особи, які здійснюють операції з готівкою в національній валюті, та є обов`язковими для виконання ними [35].

Касові операції оформлюються документами, типові міжвідомчі форми яких затверджені наказом Міністерством статистики України від 12.02.96 р. №121 за згодою Національного банку України та Міністерства фінансів України, і які повинні застосовуватися без змін на всіх підприємствах, незалежно від їх відомчої підпорядкованості та форми власності. Наказом затверджені наступні форми документів, що використовуються по обліку касових операцій:

- КО-1 «Прибутковий касовий ордер»;

- КО-2 «Видатковий касовий ордер»;

- КО-3 «Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів»;

- КО-3 «Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів»;

- КО-4 «Касова книга»;

- КО-5 «Книга обліку прийнятих та виданих касиром грошей» [44].

Законність надходження грошей до каси підприємства та їх витрачання за цільовим призначенням засвідчують документи, що називаються касовими ордерами.

Варто зазначити, що з 1 січня 2008 року набрала чинності постанова Кабінету міністрів України від 6 червня 2007 р. №809 згідно якої касові ордери (видатковий і прибутковий) вважаються документами суворого обліку.

В Україні безготівкові розрахунки здійснюються згідно з Інструкцією «Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті» № 135 від 29 березня 2001 р. зі змінами № 173 від 10. 05. 2002 року за такими формами:

- платіжними дорученнями;

- платіжними вимогами-дорученнями;

- чеками;

- акредитивами;

- векселями;

- пластиковими картками;

- електронними розрахунковими документами.

Інструкція встановлює загальні правила, види і стандарти розрахунків юридичних і фізичних осіб та банків у грошовій одиниці України на території України, що здійснюються за участю банків [33].

Інструкція про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті, затверджена постановою Правління НБУ від 18.12.1998 р. № 527, встановлює порядок відкриття, використання та закриття у національній та іноземних валютах [37].

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій. Затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291. Новий план рахунків представляє собою систематизований перелік рахунків та субрахунків бухгалтерського обліку, для всіх підприємств, установ, організацій в Україні, незалежно від форми власності, виду діяльності, і обов`язковий для використання. Для узагальнення інформації про операції з готівковими кошами підприємства передбачений рахунок 30 «Каса», що має наступні субрахунки: 301 «Каса в національній валюті» та 302 «Каса в іноземній валюті»; а для обліку коштів на рахунках у банках рахунок 31 «Рахунки в банку, що має такі субрахунки: 311 «Поточні рахунки в національній валюті», 312 «Поточні рахунки в іноземній валюті», 313 «Інші рахунки в банку в національній валюті», 314 «Інші рахунки в банку в іноземній валюті».

Інструкція про виконання плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов`язань, господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом МФУ №291 від 30.11.1999р. (зі змінами і доповненнями) регулює використання нового плану рахунків [15].

Інструкція про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України. Затверджена постановою Правління НБУ від 19.02.2001 р. № 69 (зі змінами і доповненнями). Вимоги цього Положення поширюються на юридичних осіб (крім установ банків і поштового зв`язку) незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, їх відокремлені підрозділи, представництва іноземних організацій і фірм, які здійснюють підприємницьку діяльність (далі підприємства), а також не зареєстрованих у встановленому порядку фізичних осіб, які є суб`єктами підприємницької діяльності без створення юридичної особи (далі підприємці), які використовують в роботі готівку в національній валюті і має поточні рахунки в установах банків [36].

Положенням бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87 (зі змінами і доповненнями) визначаються мета, склад і принципи підготовки фінансової звітності та вимоги до визнання і розкриття її елементів [40].

Положенням (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87 (зі змінами і доповненнями) визначається зміст і форма Балансу та загальні вимоги до розкриття його статей. Норми даного Положення застосовується до балансів підприємств, організацій і інших юридичних осіб всіх форм власності (крім банків і бюджетних установ) [41].

Положенням бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів визначається зміст і форма звіту про рух грошових коштів і загальні вимоги до розкриття його статей. Норми даного Положення стосуються звітів про рух грошових коштів підприємств, організацій і інших юридичних осіб всіх форм власності (крім банків і бюджетних установ) [42].

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.05.1999 р. № 137 є ще одним важливим документом щодо регулювання обліку та аудиту грошових коштів, ним визначається порядок виправлення помилок, внесення та розкриття інших змін у фінансовій звітності [32].

Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2000 р. № 356 спрямовані на узагальнення у регістрах бухгалтерського обліку (крім регістру позабалансового обліку) методом подвійного запису інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов'язань та факти фінансово-господарської діяльності підприємств і організацій та інших юридичних осіб (крім банків і бюджетних установ), їх філій, відділень, представництв незалежно від форм власності, організаційно-правових форм і видів діяльності, на накопичення аналітичних даних про склад і рух активів, капіталу і зобов'язань, доходів, витрат, фінансових результатів [38].

Методичні рекомендації щодо порядку проведення перевірок з питань дотримання суб'єктами господарювання касової дисципліни, повноти оприбуткування виручки від реалізації товарів (послуг) розроблено відповідно до статті 8 Закону України від 4 грудня 1990 року N 509-XII "Про державну податкову службу в Україні" для застосування посадовими (службовими) особами органів державної податкової служби України при здійсненні контролю за дотриманням ними встановленого порядку ведення операцій з готівкою у національній валюті, порядку проведення розрахунків, повноти оприбуткування виручки від реалізації товарів, а також попередження фактів ухилення від виконання зобов'язань перед бюджетами і державними цільовими фондами [39].

РОЗДІЛ 2. ОБОСЛИВОСТІ ОБЛІКУ, АУДИТУ ТА АНАЛІЗУ ГРОШОВИХ КОШТІВ НА ТОВ «ГОРОБИНА»

2.1 Загальна фінансово-економічна характеристика ТОВ «Горобина»

ТОВ «Горобина» було створене в січні 2001р. на базі орендного підприємства «Сумський лікеро-горілчаний завод». Основний вид діяльності підприємства _ виробництво горілки і лікеро-горілчаних виробів. Сьогодні є одним з провідних підприємств м. Суми, яке націлене на створення найсприятливіших умов для споживачів.

Предметом діяльності товариства є:

- комерційна, посередницька, торгова та інші види господарської діяльності, не заборонені чинним законодавством;

- реалізація на основі отриманого прибутку соціальних і економічних потреб працівників, створення безпечних умов праці.

Майно Товариства складається з основних засобів та обігових коштів, а також цінностей, вартість яких відображена в балансі. Підприємство має самостійний баланс, поточні рахунки в установах банків, печатку зі своєю назвою (такі ж печатки, але пронумеровані має кожен із структурних підрозділів).

Прибуток утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства відраховуються передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Податки сплачуються у м. Суми. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні ТОВ «Горобина».

Організація обліку на ТОВ «Горобина» здійснюється бухгалтерією, яка є централізованим структурним підрозділом підприємства на чолі з головним бухгалтером. Основним завданням бухгалтерії є організація ведення бухгалтерського, управлінського і податкового обліку, складання фінансової, податкової та статистичної звітності, а також забезпечення керівництва і інших відділів підприємства аналітичною інформацією для прийняття адекватних управлінських рішень.

Бухгалтерській облік на підприємстві ТОВ «Горобина» ведеться за журнально-ордерною формою з використанням комп'ютерної програми „1С:Підприємство 7.7”. Набір програм "1С: Підприємство 7.7" є універсальною програмою автоматизації діяльності підприємства, яка використовується для будь-яких розрізів економічної діяльності підприємства, в тому числі й різних ділянок бухгалтерського обліку.

На підприємстві ТОВ «Горобина» облікову політику визначають його керівник та головний бухгалтер відповідним розпорядчим документом - наказом про облікову політику, у якому в окремих розділах визначаються методичні принципи побудови бухгалтерського обліку, техніки його ведення та організації роботи бухгалтерської служби. Наказ про облікову політику розроблений головним бухгалтером, який несе відповідальність за його формування. Даний наказ затверджений керівником підприємства, який несе відповідальність за його зміст, саме його підпис робить наказ про облікову політику дійсним. Цей документ застосовується виключно в межах конкретного підприємства, у зв'язку з чим містить такі реквізити: найменування підприємства, дату і номер, назву виду документа, текст і підпис керівника, відповідальних за виконання осіб.

Наказ «Про облікову політику» окрім відповідних реквізитів містить наступне:

- на основі якого нормативно-правового акту він створений (в даному випадку Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. та П(С)БО затверджених Міністерством фінансів України);

- порядок ведення бухгалтерського обліку окремих господарських операцій;

- відомості про деякі організаційні питання;

- перелік осіб, котрі несуть відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та його забезпечення;

- вказується, на кого покладається контроль за виконанням цього наказу.

Для кращого розуміння ефективності роботи підприємства проведемо аналіз його фінансового стану. Основні показники фінансово-господарської діяльності ТОВ «Горобина» наведені в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1

Фінансово-економічні показники діяльності підприємства за 2008-2010 рр.

Показники

Рік

Середній

темп росту

2008

2009

2010

1

2

3

4

5

Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тиc. грн.

69549,00

93522,00

123272,00

133,1

Чистий дохід від реалізації продукції, тис. грн.

65377,00

67751,00

78300,00

109,4

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн.

46694,00

59471,00

78300,00

129,5

Чистий прибуток підприємства, тис. грн.

365,00

149,00

184,00

71,0

Валюта балансу, тис. грн.

63691,00

78412,00

64113,00

100,3

Власний капітал, тис. грн.

25527,40

26026,00

26614,00

102,1

Власні оборотні кошти, тис. грн.

52319,50

68449,00

52746,00

100,4

Кредиторська заборгованість, тис. грн.

38163,40

52386,00

37499,00

99,1

Дебіторська заборгованість, тис. грн.

37996,20

48503,00

41015,00

103,9

Позитивним моментом діяльності підприємства є зростання майже всіх основних показників діяльності ТОВ «Горобина», а саме доходу від реалізації продукції в середньому на 33,1%, власного капіталу на 2,2%, оборотних коштів на 0,4%, дебіторської заборгованості на 3,9%. Зменшення розміру кредиторської заборгованості майже на 664 тис. грн. також свідчить про посилення економічної стійкості підприємства.

Проведемо оцінку фінансового стану підприємства за допомогою системи показників, що детально і всебічно характеризують господарський стан ТОВ «Горобина».

Залежно від конкретної мети аналізу можна вибрати відповідну кількість та види показників за ознаками: динаміка та структура валюти балансу; майновий стан підприємства, його прибутковість; ліквідність та платоспроможність; фінансова стійкість; ділова активність.

Важливим етапом аналізу фінансового стану є визначення темпів зміни основних показників діяльності підприємства (табл. 2.2).

Таблиця 2.2

Показники динаміки основних фінансових показників

Показники

Рік

Середній

темп росту

2008

2009

2010

1

2

3

4

5

Валюта балансу, тис. грн.

63691,00

78412,00

64113,00

100,3

Виручка від реалізації, тис. грн.

69549,00

93522,00

123272,00

133,1

Абсолютне відхилення валюти балансу від попереднього року, тис. грн.

4986,10

14721,00

-14299,00

-

Коефіцієнт зростання валюти балансу

1,1

1,2

1,0

96,3

Абсолютне відхилення виручки від реалізації продукції від попереднього року, тис. грн.

6404,00

23973,00

29750,00

215,5

Коефіцієнт зростання виручки від реалізації продукції

1,1

1,4

1,3

109,4

Дані розрахунків свідчать, що за аналізований період величина валюти балансу не суттєво, але зросла. Коефіцієнт зростання даного показника у 2008, 2009, 2010 рр. становив відповідно 1,09, 1,23, 1,01. Збільшення валюти балансу, зокрема у 2009 році, як правило, свідчить про зростання виробничих можливостей підприємства, інтенсивності виробництва. Але при цьому необхідно враховувати фактор інфляції, факти проведення дооцінки та індексації активів на підприємстві. Різке зниження показника (на 14299 тис. грн.) у 2010 році може говорити про скорочення обсягів господарської діяльності, зменшення попиту на продукцію, можливу недостачу сировини і матеріалів, згортання будівництва тощо.

Збільшення обсягів виручки від реалізації продукції (у середньому на 9,4%) та випередження темпів зростання порівняно з темпами зростання валюти балансу свідчить про поліпшення використання засобів підприємства порівняно з попереднім періодом. Випереджання темпів зростання виручки від реалізації (прибутку від реалізації, чистого прибутку) свідчить про поліпшення використання засобів підприємства порівняно з попереднім періодом.

Наступним етапом аналізу є оцінка майнового стану підприємства, для якої доцільно використовувати показники, наведені у таблиці 2.3.

Оцінка комплексу показників дасть змогу визначити, наскільки ефективно використовується майно підприємства, чи все у нього гаразд із оновленням основних засобів сучаснішою технікою, чи своєчасно позбавляється товариство фізично і морально застарілого устаткування.

Таблиця 2.3

Показники майнового стану та ефективності використання основних засобів

Показники

Рік

Середній темп росту

2008

2009

2010

1

2

3

4

5

Коефіцієнт зносу

0,5

0,6

0,6

118,3

Фондовіддача

10,85

14,86

23,80

148,1

Фондоємність

0,09

0,07

0,04

67,5

Коефіцієнт вибуття

0,11

0,09

0,09

92,1

Коефіцієнт оновлення

0,02

0,02

0,02

100,0

Аналізуючи показники майнового стану та ефективності використання основних засобів слід зазначити, що за проаналізований період суттєвих зміну структурі та кількості основних засобів не було, оскільки коефіцієнти оновлення і вибуття досить незначні (у середньому 2,0% та 10,0% відповідно).

Дані таблиці засвідчують зниження придатності основних засобів, що є прямим наслідком їх зношеності, а також про реальну загрозу скорочення виробничих потужностей підприємства, якщо не буде своєчасно проведене оновлення його основних засобів.

Крім того значно зросла ефективність використання основних засобів, про що свідчить стрімке зростання показника фондовіддачі у середньому на 48,1% за три роки. На таке зростання вплинули наступні фактори:

- збільшення обсягів виручки від реалізації продукції ТОВ «Горобина»;

- зменшення середньорічної вартості основних засобів.

Розглянемо показники ліквідності на основі даних таблиці 2.4.

Ліквідність означає здатність перетворити актив на грошові кошти швидко і без втрат його ринкової вартості. Оцінюючи ліквідність підприємства, аналізують достатність поточних (оборотних) активів для погашення поточних зобов'язань.

Таблиця 2.4

Показники ліквідності та платоспроможності підприємства 2008-2010 рр.

Показники

Рік

Середній темп росту

2008

2009

2010

1

2

3

4

5

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,0004

0,004

0,001

158,1

Коефіцієнт швидкої ліквідності

1,1

0,8

1,11

99,1

Коефіцієнт покриття

1,4

1,3

1,5

101,4

Чистий оборотний капітал, тис. грн.

15577

17553

16705

103,6

Аналізуючи показники ліквідності, зазначимо, що значення коефіцієнту абсолютної ліквідності у 2010 р. становило 0,001, що у десятки разів менше за оптимальне значення показника, тобто у підприємства недостатньо грошових коштів для негайного погашення заборгованостей. Але, як свідчить практика, з такою проблемою зіштовхується переважна кількість вітчизняних підприємств, тому не має підстави робити висновок про неможливість розрахунків, так як усі кредитори одночасно не звертаються з вимогами про повернення боргів. До того ж, я видно з таблиці значення показника щорічно зростає.

Коефіцієнт швидкої ліквідності за аналізований період навпаки знизився у середньому на 1,0%, але це майже не вплинуло на платоспроможність підприємства, оскільки отримані величини значно перевищують нормативне значення цього коефіцієнта (0,7-0,8). Такі значення коефіцієнту (1,1; 0,8; 1,1) мають місце, оскільки дебіторська заборгованість становить переважну частину оборотних активів підприємства.

Розрахунки показують, що за аналізований період чистий оборотний капітал підприємства становив 15577, 17553, 16705 тис. грн. відповідно у 2008, 2009, 2010 рр. Чистий оборотний капітал, необхідний для підтримки фінансової стійкості ТОВ «Горобина», оскільки перевищення оборотних коштів над короткостроковими зобов'язаннями означає, що підприємство не тільки може погасити свої короткострокові зобов'язання, хоча і має резерви для розширення діяльності.


Подобные документы

 • Загальна характеристика ДП "Коростенський лісгосп АПК", технологія його виробництва. Особливості організації і ведення бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту грошових коштів на підприємстві. Специфіка організації обліку грошових коштів на підприємстві.

  дипломная работа [478,5 K], добавлен 13.05.2014

 • Використання грошових коштів в роботі, правові засади організації бухгалтерського обліку та аудиту. Облік грошових коштів та їх відображення у фінансовій звітності. Автоматизація обліку руху грошових коштів за допомогою програми "1С:Підприємство".

  дипломная работа [1,7 M], добавлен 15.03.2014

 • Законодавчо-нормативне регулювання аудиту грошових коштів. Аналіз показників діяльності і фінансової стійкості підприємства та визначення зон аудиторського ризику. Планування аудиту грошових коштів та перевірка їх обліку. Складання аудиторського висновку.

  курсовая работа [443,3 K], добавлен 21.12.2013

 • Обґрунтування організації обліку і аудиту грошових коштів: принципи, види, законодавче регулювання. Аудит грошових коштів на підприємстві "Антал-Плюс": завдання, об'єкти, джерела інформації; аналіз і оцінка системи внутрішнього контролю; зони ризику.

  курсовая работа [157,5 K], добавлен 29.10.2011

 • Операції з грошовими коштами. Проведення аудиту грошових коштів. Удосконалення методики складання звіту про рух грошових коштів. Особливості змін в оборотних активах. Зміст і форма звіту про рух грошових коштів та загальні вимоги до розкриття його статей.

  курсовая работа [24,3 K], добавлен 16.12.2011

 • Класифікація та види обліку грошових коштів, їх еквівалентів. Огляд нормативно-законодавчих документів, що регламентують цю сферу. Облік грошових коштів на ТОВ "Відродження". Відображення обліку грошових коштів у формах звітності, шляхи вдосконалення.

  дипломная работа [79,1 K], добавлен 30.09.2015

 • Побудова обліку та аудиту грошових коштів. Формування системи на відкритому акціонерному товаристві "Херсонські комбайни". Синтетичний та аналітичний облік. Грошовий поток та необхідність його аналізу. Аналіз руху грошових коштів за непрямим методом.

  дипломная работа [121,0 K], добавлен 16.09.2008

 • Економічна сутність грошових коштів та їх еквівалентів. Нормативне регламентування обліку. Організаційна характеристика, аналіз фінансового стану ПАТ "Гідросила". Облік грошових коштів на поточному рахунку в банку. Порядок відображення коштів у звітності.

  курсовая работа [53,5 K], добавлен 13.03.2013

 • Суть, зміст і роль руху грошових коштів на підприємстві; завдання обліку і аудиту грошового обігу; нормативно-правове забезпечення; документування. Особливості обліку руху грошових коштів в умовах переходу до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

  дипломная работа [2,5 M], добавлен 04.11.2012

 • Організація та методики обліку, аналізу і аудиту грошових коштів на рахунках в банку. Інформаційні системи та технології обліку. Теорія аналізу фінансової діяльності підприємства. Оцінка фінансово-господарської діяльності ПП "Івасюк Федір Петрович".

  курсовая работа [500,7 K], добавлен 21.10.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.