Організація бухгалтерського обліку на молочно-переробному підприємстві

Загальна характеристика підприємства та організація обліку та аудиту на підприємстві. Аналіз фінансового стану. Особливості обліку фінансових інвестицій. Порядок бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості та її відображення у фінансовій звітності.

Рубрика Бухгалтерский учет и аудит
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 10.05.2013
Размер файла 386,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Важливим етапом на шляху успішного проведення аудиторської перевірки стану дебіторської заборгованості та підготовки достовірного висновку про стан його господарства та фінансів є перевірка наявності та аналіз формування облікової політики підприємства, а саме моменти, що стосуються обліку дебіторської та кредиторської заборгованості.

Результати аудиту системних питань мають ключове значення для формування уявлення аудитора про бухгалтерську звітність. Данні, що отримуються при аудиті цього розділу, кореспондують з іншими сегментами аудиту.

7. Облік зобов'язань на підприємстві

Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань в Філії «Сир» ДП «Аромат» проводилася вiдповiдно до П(С)БО №11 "Зобов'язання".

Відповідно до вимог П(С)БО 11 зобов'язання підприємства повинні бути розділені на: 1) довгострокові; 2) поточні; 3) забезпечення; 4) непередбачувані зобов'язання; 5) доходи майбутніх періодів.

Для обліку зобов'язань у плані рахунків передбачено два класи: клас 5 «Довгострокові зобов'язання» та клас 6 «зобов'язання». На рахунку 60 `Короткострокові позики' ведеться облік розрахунків у національній та іноземній валюті щодо кредитів банків, термін повернення яких не перевищує 12 місяців, починаючи з дати балансу, і щодо позичок, термін погашення яких минув. Рахунок 61 `Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями' призначений для узагальнення інформації про стан розрахунків за поточними зобов'язаннями, переведеними зі складу довгострокових, при настанні терміну погашення протягом дванадцяти місяців з дати балансу. Для ведення фінансово господарської Філії «Сир» ДП «Аромат» використовувало кредити банків, як довгострокові так і короткострокові, їх склад та умови отримання наведені в таблиці 7.1.

Таблиця 7.1 Кредити Філії «Сир» ДП «Аромат»

Дата отримання

№ угоди

Назва банку

Сума, грн

Відсоткова ставка

Ціль кредиту

Повернення до

Застава

22.03.2006

010/04/2042 Кр. лінія

АППБ «Аваль»

80000,00

19%

Весняно-польові роботи

22.03.2007

Обладнання

112500,00 грн.

05.07.2007

Кредит

АКПІБ

200000,00

17%

Виробничі потреби

04.02.2008

Обладнання.

235000,00 грн.

05.04.2007

010/04/2158 Кр. лінія

АППБ «Аваль»

500000,00

17%

Весняно-польові роботи

04.04.2008

Обладнання

187200,00 грн.

28.04.2008

15 Кредит

АКПІБ

500000,00

17%

Виробничі потреби

26.04.2009

1) Обладнання

47250,00 грн.

25.04.2009

011/04-02/364 Невідновлювана

Кредитна лінія

ВАТ «Райффай зен Банк Аваль»

500000,00

17%

Придбання засобів захисту рослин, ПММ, насіння, добрив.

24.04.2010

1) Обладнання

248665,78 грн.

4)

Бухгалтерські записи щодо другої вказаної в таблиці 7.2 операції покажемо в табл. 7.2.

Таблиця 7.2

Дата

Зміст операції

дебет

кредит

Сума, грн.

05.07.07

Зараховано кредит на поточний рахунок підприємства

311

501

200000

04.02. 08

Нараховано відсотки за кредитом

951

684

19833

04.02. 08

Сплачено відсотки

684

311

19833

04.02. 08

Повернено суму основного боргу за кредитом

501

311

200000

8. Облік власного капіталу

На даному підприємстві власний капітал складається із Іншого додаткового капіталу та Нерозподіленого прибутку.

Облік іншого додаткового капіталу здійснюється також на рахунку 40 "Додатковий капітал", але на інших субрахунках :

423 -- "Дооцінка активів" (дооцінка необоротних активів у випадках, передбачених чинним законодавством);

424 -- "Безоплатно одержані необоротні активи" (вартість активів, безоплатно одержаних від інших осіб без умови їх повернення);

425 -- "Інший додатковий капітал" (майно житлово-комунального господарства та соціальної сфери, не передане на баланс муніципалітету та ін.).

Нерозподілений прибуток -- це сума прибутку, реінвестована у підприємство. Він визначається як сума чистого прибутку, що залишається у підприємства після поповнення статутного капіталу, резервного фонду, нарахування дивідендів та проведення інших виплат власникам.

Для обліку власного капіталу на використані наступні рахунки: 40 «Статутний капітал», 42 «Додатковий капітал».

Рахунок 42 призначений для обліку власного капіталу, який створюється в процесі господарської діяльності підприємства, але не є Статутним капіталом. Цей капітал належить власникам і направляється на задоволення потреб господарюючого суб'єкту, проте він не закріплений по частках за кожним з учасників.

Бухгалтерський облік статутного капіталу починається з моменту реєстрації підприємства в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України і припиняється в день виключення підприємства із Державного реєстру в результаті завершення діяльності у випадку банкрутства, реорганізації, ліквідації тощо.

Всі операції, пов'язані з формуванням, змінами, ліквідацією статутного капіталу, відображаються на рахунку 40 "Статутний капітал". Сальдо цього рахунку повинно відповідати розміру статутного капіталу. Зміни статутного капіталу проводяться у встановленому чинним законодавством порядку з обов'язковим внесенням відповідних змін до установчих документів.

Рахунок 40 "Статутний капітал" пасивний, фондовий, призначений для обліку та узагальнення інформації про стан та рух статутного капіталу підприємства. По кредиту рахунку 40 відображається збільшення статутного капіталу, по дебету - його зменшення (вилучення). Аналітичний облік статутного капіталу ведеться за видами капіталу по кожному засновнику, учаснику.

Додатковий капітал.

Додатковий капітал - це сума, на яку вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість. Додатковий капітал збільшується на суму емісійного доходу.

Додатковий капітал (інший додатковий капітал) збільшується на суму дооцінки необоротних активів, яа суму безкоштовно отриманих підприємством активів від інших юридичних або фізичних осіб та інші види додаткового капіталу.

Рахунок 42 “Додатковий капітал” призначений для узагальнення інформації про суми, на які вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість, а також про суми дооцінки активів та вартість необоротних активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших осіб, та інші види додаткового капіталу.

За кредитом рахунку 42 “Додатковий капітал” відображають збільшення додаткового капіталу, за дебетом - його зменшення.

На субрахунку 421 “Емісійний дохід” відображають різницю між продажною і номінальною вартістю первісне розміщених акцій.

На субрахунку 422 “Інший вкладений капітал” обліковують інший вкладений засновниками підприємств (крім акціонерних товариств) капітал, що перевищує статутний капітал, інші внески тощо без рішень про зміни розміру статутного капіталу.

На субрахунку 423 “Дооцінка активів” відображають суму дооцінки (уцінки) активів, яку здійснюють у випадках, передбачених законодавством та положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

На субрахунку 424 “Безоплатно одержані необоротні активи” відображають вартість необоротних активів, безоплатно одержаних підприємством від інших осіб.

На субрахунку 425 “Інший додатковий капітал” обліковують інші види додаткового капіталу, які не можуть бути включені до наведених вище субрахунків.

Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)

Неоплачений капітал - це сума заборгованості власників (учасників) за внесками до капіталу.

При створенні акціонерного товариства та після прийняття рішення про випуск акцій і оголошення передплати на них вся сума зареєстрованого Статутного капіталу відображається за новою методологією (порівняно з тією, що існувала до 2000 р.) бухгалтерського обліку як неоплачений капітал записом:

Дебет рахунка №46 “Неоплачений капітал” Кредит рахунка №40 “Статутний капітал”. Зменшується заборгованість за акції (неоплаченого капіталу) внаслідок фактичного надходження внесків засновників та учасників акціонерного товариства, на які вони підписались. і фінансовому обліку ця операція відображається на кредиті рахунка 46 “Неоплачений капітал”. Рахунки матеріальних цінностей, нематеріальних активів, грошових коштів (у національній або іноземній валюті) дебетуються.

Майно, передане в натуральній формі у власність підприємства в рахунок оплати акцій, оцінюється за домовленістю учасників. Підставою для відповідних записів у бухгалтерському обліку є документи, що засвідчують факт передачі об'єктів акціонерному товариству. Ці операції відображаються в обліку такими проводками.

В оплату передплати акцій надійшли активи (за відповідними сумами):

Дебет рахунка №10 “Основні засоби” Дебет рахунка №15 “Капітальні інвестиції” Дебет рахунка №12 “Нематеріальні активи” Дебет рахунка №20 “Виробничі запаси” Дебет рахунка № 30 “Каса” Дебет рахунка №31 “Рахунки в банках” Кредит рахунка №46 “Неоплачений капітал”.

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) - це сума прибутку, реінвестована у підприємство, або сума непокритого збитку.

Нерозподілений прибуток є складовою частиною власного капіталу. Це прибуток, що залишається у підприємства після виплати доходів власникам та формування Резервного капіталу.

Розраховується сума нерозподіленого прибутку поточного року за такою методикою:

ПНПР = ПНМР + ЧППР - ДПР - В

де ПНПР - прибуток нерозподілений поточного року; ПНМР - прибуток непрозподілений за попередній (минулий) рік; ЧППР - чистий прибуток поточного року; ДПР - дивіденди за поточний рік; В - внески на поповнення Резервного капіталу.

Сума непокритого збитку наводиться в дужках і вираховується при визначенні підсумку власного капіталу.

Облік нерозподіленого прибутку або збитків, якщо вони не списані за рахунок інших джерел, ведуть на рахунку 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)”. За кредитом відображають різницю між балансовим прибутком та його використаною протягом звітного року сумою. Якщо підприємство має за рік балансовий збиток, то за дебетом згаданого рахунку відображають суму збитку, перенесену з рахунку 79 “Фінансові результати”. За кредитом відображають списання збитку в наступні роки. Тому схема обліку ґрунтується на бухгалтерських довідках, які є основою для записів операцій за вказаним рахунком.

На субрахунку 441 “Прибуток нерозподілений” відображають наявність та рух нерозподіленого прибутку.

На субрахунку 442 “Непокриті збитки” відображають непокриті збитки. Їх списання здійснюють за рахунок нерозподіленого прибутку, резервного, пайового чи додаткового капіталу тощо.

На субрахунку 443 “Прибуток, використаний у звітному періоді” відображають розподіл прибутку між власниками (нарахування дивідендів), виплати за облігаціями, відрахування в резервний капітал та інше використання прибутку в поточному періоді.

9. Облік доходів та фінансових результатів

Методологічні засади формування інформації про доходи у вітчизняному бухгалтерському обліку визначає П(С)БО 15 «Дохід». В основу формування змісту стандарту покладено зміст його міжнародного аналога. Проте визначення доходу П(С)БО 15 «Дохід» не дає. Це визначення дає П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати». Відповідно до П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати», доходи -- це збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які приводять до зростання власного капіталу (крім зростання власного капіталу за рахунок внесків учасників). П(С)БО 15 «Дохід» містить положення, які зумовлені національними особливостями обліку, зокрема обліку авансів, бартерних операцій тощо. Між національним та міжнародним стандартами існують відмінності в методологічних підходах до класифікації доходів.

П(С)БО 15 «Дохід» не поширюється на операції за договорами оренди, страхову діяльність, операції з реалізації цінних паперів, операції з виконання робіт у сфері будівництва, операції з отримання дивідендів, що облічуються за методом участі в капіталі. Критерії визнання доходу: ймовірність збільшення економічних вигод та можливість його достовірної оцінки.

Як вже було відзначено, визнані підприємством доходи в бухгалтерському обліку підрозділяються по видах діяльності на наступні групи:

операційні доходи (дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і інші операційні доходи);

фінансові доходи;

інші доходи (доходи від інвестиційної діяльності);

надзвичайні доходи.

Класифікація доходів підприємства приведена на рисунку 9.1.

Рисунок 9.1 - Класифікація доходів підприємства

Принципи обліку доходів: принцип нарахування, принцип відповідності доходів і витрат, принцип єдиного грошового вимірника.

Згідно з П(С)БО 15 «Дохід» не визнаються доходами:

-- суми податку на додану вартість, акцизів, інших податків та обов'язкових платежів, які підлягають перерахуванню до бюджету та позабюджетних фондів;

-- суми надходжень за договорами комісії, агентськими та іншими договорами на користь комітента, принципала тощо;

-- суми попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг);

-- суми авансу в рахунок оплати продукції (товарів, робіт, послуг);

-- суми завдатку під заставу або в погашення позики, якщо це передбачено відповідними договорами;

-- надходження, які належать іншим особам;

-- надходження від первинного розміщення цінних паперів тощо.

Оцінювання доходів здійснюється за справедливою вартістю отриманої компенсації або такої, яка буде отримана з урахуванням торговельних знижок, що надаються підприємством-продавцем. Фінансові результати поділяються насамперед за видами діяльності, внаслідок якої вони виникають: на прибутки (збитки) від звичайної та надзвичайної діяльності. Під звичайною діяльністю розуміють будь-яку основну діяльність підприємства, а також операції, що її забезпечують або виникають внаслідок здійснення такої діяльності. Прикладом звичайної діяльності є виробництво та реалізація продукції, розрахунки з постачальниками та замовниками, працівниками, податковими органами, банківськими установами тощо.

Схему формування фінансових результатів від операційної діяльності підприємства зображено на рисунку 9.2.

Для узагальнення інформації про доходи від реалізації готової продукції, товарів, робіт і послуг, доходах від діяльності страховки, про доходи від грального бізнесу, від проведення лотерей, а також про суму знижок, наданих покупцям, і про інші вирахування з доходу Планом рахунків передбачений рахунок 70 «Доходи від реалізації» (таблиця 9.1) [14].

Рахунок 70 «Доходи від реалізації» має наступні субрахунки:

701 «Дохід від реалізації готової продукції»;

702 «Дохід від реалізації товарів»;

703 «Дохід від реалізації робіт і послуг»;

704 «Вирахування з доходу»;

705 «Перестраховка».

Таблиця 9.1 Рахунок 70 «Доходи від реалізації»

Код субрахунку

Найменування субрахунку

Зміст інформації, узагальнюваної на субрахунку

1

2

3

701

«Дохід від реалізації готової продукції»

Узагальнюється інформація про доходи від реалізації готової продукції

703

«Дохід від реалізації робіт і послуг»

Підприємства і організації, що виконують роботи і надають послуги, узагальнюють інформацію про доходи від реалізації робіт і послуг, про результати зміни резервів незароблених премій

704

«Відрахування з доходу»

Відображаються суми надходжень за договорами комісії, агентським і іншим аналогічним договорам на користь комітентів, принципалів; суми наданих після дати реалізацій знижок покупцям, вартість повернених покупцем продукції і товарів і інші суми, що підлягають відніманню з доходу

Аналіз формування чистого прибутку наведемо в таблиці 9.2.

Собівартість реалізованої продукції зменшилась на 18,08 % непропорційно збільшенню реалізації продукції. Валовий прибуток зменшився на 775 тис. грн. або на 57,75 %.

Таблиця 9.2 Аналіз формування чистого прибутку за 2010-2012 рр.

Найменування статті

2010 р.

2011 р.

2012р.

Темп росту, %

2011р. до 2010р.

2012р. до 2010р.

1

2

3

4

5

6

Дохід від реалізації продукції

7835

9183

6821

117,20

87,06

Податок на додану вартість

1306

1530

1084

117,15

83,00

Чистий дохід від реалізації

6529

7653

5737

117,22

87,87

Собівартість реалізованої продукції

5167

6311

5170

122,14

100,06

Валовий прибуток

1362

1342

567

98,53

41,63

Інші операційні доходи

963

1019

1120

105,82

116,30

Адміністративні витрати

620

889

572

143,39

92,26

Інші операційні витрати

620

291

678

46,94

109,35

Фінансові результати від операційної діяльності прибуток

1092

1181

437

108,15

40,02

Фінансові витрати

0

38

81

х

х

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування прибуток

1092

1143

356

104,67

32,60

Податок на прибуток від звичайної діяльності

0

0

0

х

х

Фінансові результати від звичайної діяльності прибуток

1092

1143

356

104,67

32,60

Чистий прибуток

1092

1143

356

104,67

32,60

В 2012 році збільшились інші операційні доходи на 101 тис. грн. або на 9,91 %, що і дозволило запобігти збитків, оскільки операційні витрати не тільки перебільшують валовий прибуток, але і мають тенденцію до збільшення. З таблиці аналізу звіту про фінансові результати видно, що в порівнянні з попереднім роком підприємством реалізовано продукції на 1916 тис. грн. менше або на 23,04 %.

Прибуток від операційної діяльності зменшився на 744 тис. грн. Чистий прибуток в 2012 році зменшився на 787 тис. грн. і становить 356 тис. грн.

Показники рентабельності являються відносними характеристиками фінансових результатів та ефективності діяльності підприємства. Вони вимірюють доходність підприємства з різних та групуються в співвідношенні інтересами учасників економічного процесу, ринкового обміну.

Таблиця 9.3 Аналіз рентабельності в 2010-2012 рр.

Показники

Розрахункова формула

2010 рік

2011 рік

2012 рік

Відхилення 2012 від

2010

2011

Рентабельність сукупного капіталу

Р сов.к.= Прибуток до оподаткування / Валюта балансу

6,10

5,76

1,85

-4,25

-3,91

Рентабельність власного капіталу

Р в.к. = Чистий прибуток / Власний капітал

6,32

6,21

2,00

-4,32

-4,21

Валова рентабельність продажу

Р вал. = Валовий прибуток / Чистий дохід

20,86

17,54

9,88

-10,98

-7,65

Операційна рентабельність продажу

Роп. = Операційний прибуток / Чистий дохід

16,73

15,43

7,62

-9,11

-7,81

Чиста рентабельність продажу

Рч. = Чистий прибуток / Чистий дохід

16,73

14,94

6,21

-10,52

-8,73

Економічна ефективність - відносний показник, який порівнює отриманий ефект з затратами чи ресурсами, використаними для досягнення цього ефекту [18, с. 58].

Рентабельність сукупного капіталу характеризує ефективність використання підприємством сукупного капіталу. В нашому випадку, в звітному (2012) році цей показник зменшується по відношенню до 2010 року на 3,91%. Це відбулося за рахунок випередження темпів зростання валюти балансу над темпами зростання прибутку , що є негативним.

Рентабельність власного капіталу характеризує, який прибуток приносить кожна інвестовано власниками капіталу грошова одиниця. Даний показник становить інтерес для наявних і потенційних власників і акціонерів і є основним показником, який використовується для характеристики ефективності вкладень в діяльність того чи іншого виду.

В нашому випадку, цей коефіцієнт становив в 2010 році 6,32, а в 2012 році - 2,0. Це говорить про те, що кожна інвестована власниками одиниця в 2010 році приносила 6,32 одиницю прибутку, а в 2012 році - 2 одиниць прибутку, що безумовно є занизьким для підприємства, але зменшення майже втричі показує, що підприємство не вживає заходів щодо підвищення прибутковості.

Валова рентабельність показує ефективність виробничої діяльності, а також ефективність політики ціноутворення. В нашому випадку, цей показник протягом 2010-2012 років зменшився до 9,88 %, його значення характеризує цінову політику підприємства, і на думку автора є також занизьким..

Операційна рентабельність продажу - показник, що показує, який прибуток з однієї гривні продажу одержало підприємство після відрахування з валового прибутку адміністративних витрат, витрат на збут і інших операційних витрат. Чиста рентабельність продажу - показник, що показує повний вплив структури капіталу і фінансування підприємства на її рентабельність. В нашому випадку значення даного показника, в 2012 році, в порівнянні з 2011 роком зменшується з 14,94 до 6,21 ( на 8,73), але у порівнянні відмічено зменшення у 2011 році.

Взагалі аналіз показує, що підприємство робить усе можливе, щоб підвищити ефективність використання наявних ресурсів, але рівень рентабельності організації має бути значно вищим.

Проаналізуємо структуру доходів підприємства в таблиці 9.4.

Таблиця 9.4 Аналіз структури доходів за 2010-2012 рр.

Показник

2010 р.

2011 р.

2012 р.

Відхилення 2012 р.

Сума

Питома вага, %

Сума

Питома вага, %

Сума

Питома вага, %

2009 р.

2010 р.

Дохід від реалізації

7835

89,05

9183

90,01

6821

85,90

-3,15

-4,11

Операційні доходи

963

10,95

1019

9,99

1120

14,10

3,15

4,11

Усього доходів

8798

100,00

10202

100,00

7941

100,00

0

0

Як показують результати аналізу, досліджуване підприємство отримує основний дохід за рахунок реалізації продукції, який в 2010 році становив 89,5 % всієї суми доходів, а в 2011 році становив 90,01% в структурі доходів. В 2012 році, підприємство отримало 1120 тис грн. інших операційних доходів, в структурі доходів їх питома вага становила 14,1%, інші 85,9 % знов такі ж займає дохід від реалізації продукції.

Протягом досліджуваного періоду, відмічено незначне зменшення обсягів доходів від реалізації в 2012 році у зрівнянні з базовим 2010 роком збільшення доходу від реалізації продукції становило 87,06 %, а загальна сума доходів зменшилась на 8,74 %.

Порядок записів в синтетичному обліку, пов'язаних з відображенням на бухгалтерських рахунках фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства, з 2000 року суттєво змінився і ґрунтується на національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку та новому Плані рахунків бухгалтерського обліку [16].

По кредиту субрахунків 701 -- 703 відображається збільшення (отримання) доходу, по дебету -- належна сума посередніх податків (акцизного збору, ПДВ і інших, передбачених законодавством податків, зборів і обов'язкових платежів); результат операцій перестраховки (в кореспонденції з субрахунком 705 «Перестрахування»); результат зміни резервів незароблених премій (в організаціях страховок) і списання в порядку закриття на рахунок 79 «Фінансові результати».

Аналітичний облік доходів від реалізації ведеться по видах (групам) продукції, товарів, робіт, послуг, регіонах збуту й / або інших напрямах, певним підприємством.

Обліковим регістром по рахунку 70 «Доходи від реалізації» - є Журнал 6 (додаток 3), а при спрощеній формі бухгалтерського обліку -- Відомість 5-м.

Приклади бухгалтерських проведень наведені в таблиці 9.5.

Таблиця 9.5 Типові бухгалтерські проведення

Первинний документ

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

1

2

3

4

Витратна накладна

1. Відвантажен товар і відображений дохід від реалізації

361

702

Податкова накладна

2. Відображена сума податкового зобов'язання по ПДВ у складі вартості відвантаженого товару

702

641/ПДВ

3. Списана балансова вартість товарів

902

281

Бухгалтерська довідка

4. Собівартість реалізованих товарів списана на фінансовий результат

791

902

Бухгалтерська довідка

5. Списаний на фінансовий результат дохід, отриманий від реалізації партії товару

702

791

Банківська виписка

6. Отримані від покупця грошові кошти за реалізовану партію товарів

311

361

Договір, бухгалтерська довідка

7. Відображена сума знижки, наданої покупцю після дати реалізації

704

361

Розрахунок коригування до податкової накладної

9. Відкоректовані податкові зобов'язання по ПДВ (методом «червоне сторно»)

704

641/ПДВ

Бухгалтерська довідка

10. Списана сума знижки на фінансовий результат

791

704

Для узагальнення інформації про фінансові результати від звичайної діяльності і надзвичайних подій Планом рахунків передбачено рахунок 79 «Фінансові результати», який ведеться за субрахунками [10]:

791 «Результат основної діяльності»,

792 «Результат фінансових операцій»,

793 «Результат іншої звичайної діяльності»,

794 «Результат надзвичайних подій».

По кредиту рахунка 79 «Фінансові результати» та його субрахунків відображаються суми в порядку закриття рахунків обліку доходів, а по дебету -- суми в порядку закриття рахунків обліку витрат, а також належна сума нарахованого податку на прибуток.

По кредиту субрахунку 791 «Результат основної діяльності» підприємства відображають суму доходів від реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг та іншої операційної діяльності в кореспонденції з дебетом рахунків: 70 «Доходи від реалізації» та 71 «Інший операційний доход».

На дебет субрахунку 791 «Результат основної діяльності» наприкінці звітного періоду в порядку закриття рахунків списують:

ѕ собівартість реалізованої готової продукції, товарів, послуг (з кредиту рахунка 90 «Собівартість реалізації);

ѕ адміністративні витрати (з кредиту рахунка 92 «Адміністративні витрати»);

ѕ витрати на збут (з кредиту рахунка 93 «Витрати на збут»);

ѕ належну за даними бухгалтерського обліку суму податку на прибуток від звичайної діяльності (з кредиту рахунка 981 «Податки на прибуток від звичайної діяльності»).

Шляхом порівняння на субрахунку 791 «Результат основної діяльності» кредитового обороту (загальна сума одержаних доходів від реалізації та інших операційний доход) з дебетовим оборотом (загальна сума операційних витрат з урахуванням суми податку на прибуток від звичайної діяльності) визначають фінансовий результат (прибуток, збиток) від основної діяльності підприємства.

Визначену суму фінансового результату від основної діяльності списують на фінансово-результатний активно-пасивний рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» записом:

-- на суму одержаного прибутку:

Д-т рах. 791 «Результат основної діяльності»

К-т рах. 441 «Прибуток нерозподілений»;

-- на суму збитку:

Д-т рах. 442 «Непокриті збитки»

К-т рах. 791 «Результат основної діяльності».

Формування фінансових результатів основної діяльності підприємства відображається в системі рахунків.(див. рис. 9.3.).[10,с.54].

Рисунок 9.3. Формування фінансових результатів

На кредит субрахунку 792 «Результат фінансових операцій» наприкінці звітного періоду списують:

а) в кореспонденції з дебетом рахунка 72 «Доход від участі в капіталі»;

-- доход від участі в капіталі (доход від інвестицій в асоційовані підприємства, в дочірні підприємства, від спільної діяльності);

-- в кореспонденції з дебетом рахунка 73 «Інші фінансові доходи» -- інші фінансові доходи (дивіденди, одержані від інших підприємств; відсотки, одержані за облігаціями чи іншими цінними паперами, інші доходи від фінансових операцій).

На дебет субрахунку 792 «Результат фінансових операцій» наприкінці звітного періоду списують:

а) в кореспонденції з кредитом рахунка 95 «Фінансові витрати» -- фінансові витрати (нараховані відсотки за користування кредитами банків, за договорами кредитування, фінансового лізингу; витрати, пов'язані з випуском, утриманням і обігом власних цінних паперів та ін.);

б) в кореспонденції з кредитом рахунка 96 «Втрати від участі в капіталі» -- втрати від Інвестицій в асоційовані підприємства, від спільної діяльності, від інвестицій в дочірні підприємства тощо.

Фінансовий результат (прибуток, збиток), визначений за даним субрахунку 792 «Результат фінансових операцій» (порівнянням кредитового і дебетового обороту), списується відповідними записами на рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)».

Субрахунок 793 «Результат іншої звичайної діяльності призначений для визначення фінансових результатів іншої звичайної діяльності.

На кредит субрахунку 793 в кореспонденції з дебетом рахунка 74 «Інші доходи» списують доходи від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів, від неопераційної курсової різниці, від безоплатно одержаних активів та від іншої звичайної діяльності (зокрема, від списання кредиторської заборгованості по закінченні строку позовної давності, від вартості негативного гудвілу, яка визнана доходом, та ін.).

На дебеті субрахунку 793 «Результат іншої звичайної діяльності» в кореспонденції з кредитом рахунка 97 «Інші витрати» списують витрати, які виникли в процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але які не пов'язані з виробництвом або реалізацією основної продукції (товарів) та послуг (зокрема, собівартість реалізованих фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів, втрати від неопераційних курсових різниць і від уцінки необоротних активів і фінансових інвестицій та інші витрати звичайної діяльності).

Фінансовий результат (прибуток, збиток), визначений за даними субрахунку 793 «Результат іншої звичайної діяльності», відповідними запасами списується на рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)». За даними субрахунку 794 «Результат надзвичайних подій» визначають прибуток (збиток) від надзвичайних подій.

На кредит цього субрахунку в кореспонденції з дебетом рахунка 75 «Надзвичайні доходи» списують доходи, одержані від надзвичайних подій (суми відшкодованих збитків від надзвичайних подій), а на дебет (у кореспонденції з кредитом рахунка 99 «Надзвичайні витрати») -- втрати від надзвичайних подій (втрати від стихійного лиха, техногенних катастроф, аварій, пожежі тощо).

Сальдо субрахунку 794 «Результат надзвичайних подій» наприкінці звітного періоду списують відповідним записами на рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)».

Таким чином на рахунку 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» формуються фінансові результати від усіх видів діяльності підприємства за звітний період -- основної діяльності, фінансових операцій та надзвичайних подій.(див. табл).[10,с.87].

Таблиця 9.6 Кореспонденція рахунків з обліку фінансових результатів, використання прибутку

Назва операції

Дебет

Кредит

Списані на фінансові результати діяльності:

70

79

- доход від реалізації (готової, товарів, робот, послуг)

-інший операційний доход

71

79

-доход від участі в капіталі

72

79

-інші фінансові доходи

73

79

-інші доходи

74

79

-надзвичайні доходи

75

79

Списані на фінансові результати витрати діяльності:

79

90

-собівартість реалізації(готової продукції, товарів, робот, послуг)

-адміністративні витрати

79

92

-витрати на збут

79

93

-інші витрати операційної діяльності

79

94

-фінансові втрати

79

95

-втрати від участі в капіталі

79

96

-інші втрати

79

97

-надзвичайні втрати

79

99

Відображено суму податку на прибуток

98

64

Списана в кінці року на фінансові результати сума податку на прибуток

79

98

Визначений та списаний чистий фінансовий результат діяльності підприємства:

79

441

-у сумі отриманого прибутку

-у сумі збитку

441

79

Відображено використання прибутку, отриманого підприємством:

443

40

-на збільшення статутного капіталу

-на створювання резервного капіталу

443

43

-нарахування дивидендів з акцій та іншим виплатам учасників

443

67

Списано в кінці року використаний прибуток на зменшення нерозподіленого прибутку

441

443

Списано непокриті збитки:

441

442

- за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства

-за рахунок засобів резервного капіталу

43

442

Для контролю за фінансовими результатами від звичайної діяльності підприємства та аналізу цих результатів, крім узагальнених на синтетичних рахунках 70 "Доходи від реалізації", 90 "Собівартість реалізації", 74 "Інші доходи" та на інших рахунках даних, необхідні, деталізовані дані про фінансові результати діяльності підприємства. Такі деталізовані дані можна отримати лише з належно, раціонально організованого аналітичного обліку фінансових результатів [6].

ВИСНОВКИ

Продукція Філії «Сир» ДП «Аромат» користується попитом у населення і знайшла своїх споживачів за межами Київської області і Володарського району.

Робимо висновки, що середньорічний обсяг основних засобів в 2011 році зріс відносно 2010 року на 5,38% і склав 11674 тис. грн. в 2012 році зростання продовжилося до 12439 тис. грн., що на 12,28% більше ніж у 2010 році. Така динаміка показника свідчить про намагання підприємства оновлювати основні виробничі фонди задля більш ефективного його використання та підвищення ефективності виробництва молочної продукції.

Також позитивну динаміку демонструє показник середньорічного обсягу оборотних коштів. В 2010 році вони становили 5592,5 тис. грн., що на 18,21 % менше ніж у 2011, а в 2012 році відбулося зростання показника на 25,58 % відносно 2010 року до значення 7023 тис. грн., що свідчить про розширення діяльності підприємства.

Обсяг реалізованої продукції після істотного зростання у 2011 році на 17,22 % до 7653 тис. грн., у 2012 році знизився до 5737 тис. грн., що склало 87,87 % від реалізації 2010 року.

Відповідно до змін у обсягах реалізації при майже незмінність чисельності працюючих змінилась і продуктивність праці: зросла на 17,22% у 2011 році та впала на 10,59% у 2012 році.

Собівартість продукції в 2012 році становила 6987 тис. грн., що склало 109,05 % від показника 2010 року, при тому, що обсяг реалізації має від'ємну динаміку, це негативний фактор, який свідчить про зростання частки собівартості у обсягах реалізації непропорційно швидко, і демонструє падіння ефективності виробництва.

Також істотно зменшилась рентабельність продукції до 5,1 % у 2012 році проти 17,04 у 2010 році, та загальна рентабельність підприємства.

Також було досліджено порядок фінансового обліку на підприємстві, в ході якого виявлено повну відповідність ведення обліку вимогам чинного законодавства.

Ретельно досліджено питання фінансового обліку валових доходів та валових витрат, при цьому визначені, як загальні засади обліку так і особливості для молокопереробних підприємств.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Актуальні питання застосування Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики (видання 2006 року). Навч.-метод. матеріал. - К.: ТОВ "ІАМЦ АУ "СТАТУС" - 2007. - 188с.

2. Алтухов В. Фінансовий стан підприємства та його оцінка // Актуальні проблеми економіки. - 2003. - №7. - С. 43-47

3. Атамас П.Й. Бухгалтерський облік у галузях економіки. 2"ге вид. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 392 с.

4. Аудит [учебное пособие] / под ред. к.э.н., доц. П.Н. Майданевича, к.э.н., асс. Е.И. Волошиной - Симферополь: ЧП “Предприятие Фенікс”, 2008 - 700

5. Бабич В.В., Сагова С. В. Фінансовий облік (облік активів): Навч. Посібник - К.: КНЕУ, 2006

6. Бандерівська Г. Управління витратами: еволюція поглядів [Текст]: матеріали Сьомої Міжнар. наук.-практ. конф. ["Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації"], (Тернопіль, 25-26 лютого 2010 p.): тези доп. / Г. Бандерівська - Тернопіль : ТНЕУ, 2010. -409 с

7. Бакун Ю. Зміни облікової політики // Бухгалтерія. Податки. Бізнес. 2003. №39. - С. 44

8. Білик М. Д. Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств: Підручник. -- К.: КНЕУ, 2003. -- 628 с.

9. Білуха М.Т., Микитенко Т.В. Фінансовий контроль: теорія, ревізія, аудит: Підручник. - К.: Українська академія оригінальних ідей, 2005. - 888с.

10. Блакита Г. В., Ромашевська Н. О. Бухгалтерський облік. Практикум. Навч. посіб.- К.: Центр учбової літератури, 2010. - 152 с.

11. Бодюк А.В. Методологічні та нормативно-правові аспекти аудиту підприємницької діяльності: [монографія] / А.В. Бодюк. - К.: Кондор, 2005. - 356 с.

12. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік , - Житомир: ПП Рута, 2003

13. Бутинець Ф.Ф., Олійник О. В., Шигун М. М., Шулепова С.М. Організація бухгалтерського обліку , - Житомир: ПП Рута , 2001

14. Бухгалтерський облік Навчальний посібник / Гольцова С. М., Плікус І. Й. - Для студентів ВНЗ - Университетская книга, 2007. - 256 с.

15. Ватуля І.Д., Канцедал Н.А., Пономаренко О.Г. Аудит: Практикум: Навч. посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2007. -304с.Виговська Н.Г. Господарський контроль в Україні: теорія, методологія, організація: Монографія. - Житомир: ЖДТУ, 2008. - 532 с.

16. Внутрішньогосподарський контроль: методологія та організація: [моногр.] / Пантелеєв В.П.; Державна академія статистики, обліку та аудиту. К.: ДП "Інформ.-аналгт. Агентство", 2008. - 491 с.

17. Грудзевич І.Т. Управління витратами на підприємстві [Текст]: матеріали II наук.-практ. конф. ["Актуальні проблеми і перспективи розвитку економіки України"], (Луцьк, 19-20 лист. 2009 p.): тези доп. / І.Т. Грудзевич, О. Залевська - Луцьк: Волин, нац. ун-тім. Л. Українки, 2009. - 676 с.

18. Гордієнко Н.І. Фінансовий облік. - Навч. посібник, Харків.: ХНАМГ, 2005, 289с.

19. Гордієнко Н.І., Харламова О.В. Карпенко М.Ю. Аудит, методика і організація: Навчальний посібник (для студентів економічних спеціальностей). У 2 частинах. Частина 2. ? Xарків: ХНАМГ, 2007. - 294 с. (452 с.) Укр.мова.

20. Господарський кодекс України № 436-4 від 16.01.03Гуцаленко Л.В. Адаптивна система обліку і контролю результатів діяльності сільськогосподарських підприємств: моногр. / Л.В. Гуцаленко. - К.: ННЦ ІАЕ, 2009. - 372 с.

21. Дерій В.А. Нормативно-правове забезпечення обліку і контролю витрат та доходів підприємств / Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 2(17) [Электронный ресурс]. - http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ptmbo/2010_2/12.pdf

22. Должанський М.І., Должанський А.М. Бухгалтерський облік в Україні з використанням Положень (стандартів) бухгалтерського обліку: Навч.посіб. - Львів: Львівський банківський інститут НБУ, 2003. - 494 с.

23. Жадько К. С., Семенюта В. В., Олійник Л. Ш. Бухгалтерський облік у схемах і таблицях. Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 112 с.

24. Жук В.М. Наукове забезпечення обліку в системі управління аграрним сектором економіки: теорія і практика: Наукова доповідь. - К.: Інститут аграрної економіки, 2008. - 90 с.

25. Жук В.М. Концепція розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки [Текст]: монографія / В.М. Жук. - К. : ННЦ ІАЕ, 2009. - 648 с

26. Загородній А.Г., Партин Г.О. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики: Навч.посіб. - К.: Знання. - 2004. - 377 с.

27. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" №996-ХІУ від 16.07.99 р. (зі змінами та доповненнями).

28. Звітність підприємств/ Ю.А.Верига: Навч.посіб. - К: ЦНЛ, 2005. - 656 с.

29. Інструкція по використанню плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. №291 (зі змінами та доповненнями).

30. Історія бухгалтерського обліку : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисципліни / Т. О. Пасько - Університетська книга, 2010. - 128 с.

31. Кірейцев Г.Г. Регулювання розвитку бухгалтерського обліку в сільському господарстві України: наукова доповідь на Міжнар. наук-практ. конф. Подільського держ. аграрно-техніч. ун-ту 24-25 вересня 2009 р / Г.Г. Кірейцев. - Кам'янець-Подільський, 2009. - 32 с.

32. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Організація і методика аудиту: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти. - К.: «Каравелла», 2005. - 560 с.

33. Лень В.С, Гливенко В.С. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: Навч.посіб. - К.: ЦУЛ, 2004. - 576 с.

34. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік. К.: ЦУЛ, 2003. - 624 с.

35. Лишиленко О.В. Бухгалтерський фінансовий облік. К.: ЦУЛ, 2003. - 524

36. Ніколаєва В.П. Економічна сутність і зміст категорії "дохід підприємства" [Текст] / В.П. Ніколаєва // Облік і фінанси АПК. - 2009. - № 3.

37. Пантелєєв В.П. Внутрішній аудит: [навч. посіб] / Пантелєєв В.П., Корінько М.Д. / за ред. д.е.н., проф. В.О. Шевчука. - К.: Державна академія статистики обліку та аудиту Державного комітету статистики України, 2006.

38. Пархоменко В. Розвиток бухгалтерського обліку: від реформування до адаптації та застосування / В.Пархоменко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2009. - № 8-9. - С. 3-21.

39. Податковий кодекс України: К. - Юринком Унтер - 2010 - 496 стр., ISBN 978-966-667-449-7

40. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності": Затв. наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. №87[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

41. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затверджене наказом Міністерства Фінансів України від 31 березня 1999 р. №87 (зі змінами та доповненнями).

42. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затверджене наказом Міністерства Фінансів України від 31 березня 1999 р. №87 (зі змінами та доповненнями).

43. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затверджене наказом Міністерством фінансів України від 20.10.99 р. №246 (зі змінами та доповненнями).

44. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затверджене наказом Міністерства фінансів України 29.11.99 №290: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

45. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджене наказом Міністерства фінансів України 31.12.99 №318: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

46. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку подання фінансової звітності" від 28 лютого 2000 р. №419 (зі змінами та доповненнями).

47. Пушкар М.С. Теорія і практика формування облікової політики: моногр. М.С. Пушкар, М.Т. Щирба. - Тернопіль: Карт-бланш, 2009. - 260 с.

48. Пшенична А.Ж. Аудит. Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 320 с.

49. Сонин А.М. Внутренний аудит: Современный подход. / А.М. Сонин - М.: Финансы и статистика, 2007. - 64 с.

50. Стандарты финансовой отчетности в синоптическом представлении. Федеративная Республика Германия, Международные стандарты финансовой отчетности / [Под руков. А.Г. Грязновой и д-ра К. Штурани]. - 2-е изд. - М. : Финансовая академия, 2003.

51. Сук Л.К. Організація бухгалтерського обліку: підручник / Л.К. Сук, Л.П. Сук. - К.: Каравела; Піча Ю.В., 2009. - 624 с.

52. Ткаченко Н.М. бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування та звітність: Підручник. - 2-ге вид. доповнене таперероблене. - К.: Алеута, 2007. - 954 с.

53. Ткаченко Н.М. бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування та звітність: Підручник. - 2-ге вид. доповнене таперероблене. - К.: Алеута, 2007. - 954 с.

54. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. Н.М.Ткаченко. -- К.: АСК, 2005. - 784 с.Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. / Н.М.Ткаченко. К.: АСК, 2005. - 784 с.

55. Цивільний кодекс України № 435-4 від 16.01.03.

ДОДАТКИ

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

ПАТ Харківський молочний комбінат за ЄДРПОУ

Територія Україна, Харківська область за КОАТУУ

Форма власності за КФВ

Орган державного управління за СПОДУ

Галузь Харчова за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності за КВЕД

Одиниця виміру: тис.грн. Контрольна сума

Баланс за рік 2010 р.

Форма № 1 Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

Залишкова вартість

010

Первісна вартість

011

Накопичена амортизація

012

Незавершене будівництво

020

628

1080

Основні засоби:

Залишкова вартість

030

11227

10929

Первісна вартість

031

20578

20076

Знос

032

9351

9147

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

інші фінансові інвестиції

045

46

46

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

Відстрочені податкові активи

060

Інші необоротні активи

070

Усього за розділом І

080

11901

12055

ІІ. Оборотні активи

Запаси:

Виробничі запаси

100

1983

2578

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

Незавершене виробництво

120

890

921

готова продукція

130

1057

1167

Товари

140

Векселі одержані

150

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

858

706

первісна вартість

161

резерв сумнівних боргів

162

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

1

21

за виданими авансами

180

з нарахованих доходів

190

із внутрішніх розрахунків

200

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

139

135

Поточні фінансові інвестиції

220

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

402

327

в іноземній валюті

240

Інші оборотні активи

250

Усього за розділом ІІ

260

5330

5855

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

Баланс

280

17231

17910

Пасив

Код рядка

І. Власний капітал

Статутний капітал

300

Пайовий капітал

310

8822

8805

Додатковий вкладений капітал

320

2339

2339

Інший додатковий капітал

330

1062

1062

Резервний капітал

340

492

492

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

3496

4588

Неоплачений капітал

360

Вилучений капітал

370

Усього за розділом І

380

16211

17286

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

Інші забезпечення

410

Цільове фінансування

420

88

65

Усього за розділом ІІ

430

88

65

ІІІ. Довгострокові зобовязання

Довгострокові кредити банків

440

Довгострокові фінансові зобовязання

450

Відстрочені податкові зобовязання

460

Інші довгострокові зобовязання

470

Усього за розділом ІІІ.

480

ІV. Поточні зобовязання

Короткострокові кредити банків

500

Поточна заборгованість за довгостроковими зобовязаннями

510

Векселі видані

520

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

690

417

Поточні зобовязання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

з бюджетом

550

158

130

з позабюджетних платежів

560

зі страхування

570

з оплати праці

580

74

11

з учасниками

590

із внутрішніх розрахунків

600

Інші поточні зобовязання

610

10

1

Усього за розділом ІV

620

932

559

V. Доходи майбутніх періодів

630

Баланс

640

17231

17910

Керівник

Головний бухгалтер

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

За 2010 рік.

Форма № 2 Код за ДКУД

1801001

1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

7835

6238

Податок на додану вартість

015

1306

1018

Акцизний збір

020

Інші вирахування з доходу

030

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

6529

5220

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

5167

3668

Валовий: Прибуток

050

1362

1552

збиток

055

Інші операційні доходи

060

963

954

Адміністративні витрати

070

613

638

Витрати на збут

080

Інші операційні витрати

090

620

521

Фінансові результати від операційної діяльності: Прибуток

100

1092

1347

збиток

105

Доход від участі в капіталі

110

Інші фінансові доходи

120

Інші доходи

130

Фінансові витрати

140

Витрати від участі в капіталі

150

Інші витрати

160

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток

170

1092

1347

збиток

175

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток

190

1092

1347

Збиток

195

Надзвичайні:доходи

200

витрати

205

Податки з надзвичайного прибутку

210

Чистий: прибуток

220

1092

1347

збиток

225

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

3697

3483

Витрати на оплату праці

240

1554

1201

Відрахування на соціальні заходи

250

173

25

Амортизація

260

175

144

Інші операційні витрати

270

932

1021

Разом

280

6531

5874

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Середньорічна кількість простих акцій

300

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

330

Дивіденди на одну просту акцію

340

Керівник

Головний бухгалтер

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

ПАТ Харківський молочний комбінат за ЄДРПОУ

Територія Україна, Харківська область за КОАТУУ

Форма власності за КФВ

Орган державного управління за СПОДУ

Галузь Харчова за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності за КВЕД

Одиниця виміру: тис.грн. Контрольна сума

Баланс за рік 2011 р.

Форма № 1 Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

Залишкова вартість

010

Первісна вартість

011

Накопичена амортизація

012

Незавершене будівництво

020

1080

10

Основні засоби:

Залишкова вартість

030

10929

12419

Первісна вартість

031

20076

21748

Знос

032

(9147)

(9329)

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

інші фінансові інвестиції

045

46

46

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

Відстрочені податкові активи

060

Інші необоротні активи

070

Усього за розділом І

080

12055

12475

ІІ. Оборотні активи

Запаси:

Виробничі запаси

100

2578

3056

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

Незавершене виробництво

120

921

839

готова продукція

130

1167

2059

Товари

140

Векселі одержані

150

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

706

1200

первісна вартість

161

резерв сумнівних боргів

162

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

21

17

за виданими авансами

180

з нарахованих доходів

190

із внутрішніх розрахунків

200

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

135

102

Поточні фінансові інвестиції

220

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

327

94

в іноземній валюті

240

Інші оборотні активи

250

Усього за розділом ІІ

260

5855

7367

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

Баланс

280

17910

19842

Пасив

Код рядка

І. Власний капітал

Статутний капітал

300

Пайовий капітал

310

8805

8786

Додатковий вкладений капітал

320

2339

2339

Інший додатковий капітал

330

1062

1062

Резервний капітал

340

492

492

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

4588

5731

Неоплачений капітал

360

Вилучений капітал

370

Усього за розділом І

380

17286

18410

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

Інші забезпечення

410

Цільове фінансування

420

65

212

Усього за розділом ІІ

430

65

212

ІІІ. Довгострокові зобовязання

Довгострокові кредити банків

440

Довгострокові фінансові зобовязання

450

Відстрочені податкові зобовязання

460

Інші довгострокові зобовязання

470

Усього за розділом ІІІ.

480

ІV. Поточні зобовязання

Короткострокові кредити банків

500

497

Поточна заборгованість за довгостроковими зобовязаннями

510

Векселі видані

520

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

417

358

Поточні зобовязання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

з бюджетом

550

130

228

з позабюджетних платежів

560

зі страхування

570

31

з оплати праці

580

11

8

з учасниками

590

із внутрішніх розрахунків

600

Інші поточні зобовязання

610

1

98

Усього за розділом ІV

620

559

1220

V. Доходи майбутніх періодів

630

Баланс

640

17910

19842

Керівник

Головний бухгалтер

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за рік 2011 р.

Форма № 2 Код за ДКУД

1801001

1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

9183

7835

Податок на додану вартість

015

1530

1306

Акцизний збір

020

Інші вирахування з доходу

030

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

7653

6529

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

6311

5167

Валовий: Прибуток

050

1342

1362

збиток

055

Інші операційні доходи

060

1019

963

Адміністративні витрати

070

889

620

Витрати на збут

080

Інші операційні витрати

090

291

620

Фінансові результати від операційної діяльності: Прибуток

100

1181

1092

збиток

105

Доход від участі в капіталі

110

Інші фінансові доходи

120

Інші доходи

130

Фінансові витрати

140

38

Витрати від участі в капіталі

150

Інші витрати

160

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток

170

1143

1092

збиток

175

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток

190

1143

1092

збиток

195

Надзвичайні: доходи

200

витрати

205

Податки з надзвичайного прибутку

210

Чистий:

прибуток

220

1143

1092

збиток

225

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Матеріальні затрати

230

6371

3697

Витрати на оплату праці

240

2587

1554

Відрахування на соціальні заходи

250

280

173

Амортизація

260

152

175

Інші операційні витрати

270

1431

932

Разом

280

10821

6531

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.