Організація бухгалтерського обліку на молочно-переробному підприємстві

Загальна характеристика підприємства та організація обліку та аудиту на підприємстві. Аналіз фінансового стану. Особливості обліку фінансових інвестицій. Порядок бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості та її відображення у фінансовій звітності.

Рубрика Бухгалтерский учет и аудит
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 10.05.2013
Размер файла 386,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

330

Дивіденди на одну просту акцію

340

Керівник

Головний бухгалтер

Дата (рік, місяць, число)

ПАТ Харківський молочний комбінат за ЄДРПОУ

Територія Україна, Харківська область за КОАТУУ

Форма власності за КФВ

Орган державного управління за СПОДУ

Галузь Харчова за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності за КВЕД

Одиниця виміру: тис.грн. Контрольна сума

Баланс за рік 2012р.

Форма № 1 Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

Залишкова вартість

010

Первісна вартість

011

Накопичена амортизація

012

Незавершене будівництво

020

10

10

Основні засоби:

Залишкова вартість

030

12419

12458

Первісна вартість

031

21748

21943

Знос

032

(9329)

(9485)

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

інші фінансові інвестиції

045

46

46

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

Відстрочені податкові активи

060

Інші необоротні активи

070

Усього за розділом І

080

12475

12514

ІІ. Оборотні активи

Запаси:

Виробничі запаси

100

3056

1974

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

Незавершене виробництво

120

839

1637

готова продукція

130

2059

1981

Товари

140

Векселі одержані

150

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

1200

854

первісна вартість

161

резерв сумнівних боргів

162

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

17

1

за виданими авансами

180

з нарахованих доходів

190

із внутрішніх розрахунків

200

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

102

133

Поточні фінансові інвестиції

220

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

94

99

в іноземній валюті

240

Інші оборотні активи

250

Усього за розділом ІІ

260

7367

6679

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

Баланс

280

19842

19193

Пасив

Код рядка

І. Власний капітал

Статутний капітал

300

Пайовий капітал

310

8786

8763

Додатковий вкладений капітал

320

2339

2359

Інший додатковий капітал

330

1062

1062

Резервний капітал

340

492

492

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

5731

5139

Неоплачений капітал

360

Вилучений капітал

370

Усього за розділом І

380

18410

17795

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

Інші забезпечення

410

Цільове фінансування

420

212

226

Усього за розділом ІІ

430

212

226

ІІІ. Довгострокові зобовязання

Довгострокові кредити банків

440

Довгострокові фінансові зобовязання

450

Відстрочені податкові зобовязання

460

Інші довгострокові зобовязання

470

Усього за розділом ІІІ.

480

ІV. Поточні зобовязання

Короткострокові кредити банків

500

497

450

Поточна заборгованість за довгостроковими зобовязаннями

510

Векселі видані

520

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

358

332

Поточні зобовязання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

з бюджетом

550

228

243

з позабюджетних платежів

560

зі страхування

570

31

19

з оплати праці

580

8

43

з учасниками

590

із внутрішніх розрахунків

600

Інші поточні зобовязання

610

98

85

Усього за розділом ІV

620

1220

1172

V. Доходи майбутніх періодів

630

Баланс

640

19842

19193

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за рік 2012 р.

Форма № 2 Код за ДКУД

1801001

1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

6821

9183

Податок на додану вартість

015

1084

1530

Акцизний збір

020

Інші вирахування з доходу

030

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

5737

7653

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

5170

6311

Валовий: Прибуток

050

567

1342

збиток

055

Інші операційні доходи

060

1120

1019

Адміністративні витрати

070

572

889

Витрати на збут

080

Інші операційні витрати

090

678

291

Фінансові результати від операційної діяльності: Прибуток

100

437

1181

збиток

105

Доход від участі в капіталі

110

Інші фінансові доходи

120

Інші доходи

130

Фінансові витрати

140

81

38

Витрати від участі в капіталі

150

Інші витрати

160

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток

170

356

1143

збиток

175

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток

190

356

1143

збиток

195

Надзвичайні: доходи

200

витрати

205

943

Податки з надзвичайного прибутку

210

Чистий: прибуток

220

1143

збиток

225

592

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

5273

6371

Витрати на оплату праці

240

1781

2587

Відрахування на соціальні заходи

250

307

280

Амортизація

260

173

152

Інші операційні витрати

270

2359

1431

Разом

280

9893

10821

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

330

Дивіденди на одну просту акцію

340

Керівник

Головний бухгалтер

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.