Організація бухгалтерського обліку на ДП "Шахта "Центральна"

Аналіз документів бухгалтерської та податкової звітності підприємства "Шахта "Центральна". Службові права і обов'язки бухгалтера-касира. Аналіз фінансової стійкості підприємства з урахуванням витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції.

Рубрика Бухгалтерский учет и аудит
Вид отчет по практике
Язык украинский
Дата добавления 22.02.2016
Размер файла 99,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Зміст

 • Вступ
 • 1. Характеристика підприємства
 • 2. Техніко-економічний аналіз основних показників господарської діяльності підприємства
 • 3. Аналіз фінансового стану підприємства
 • 4. Аналіз організації бухгалтерського обліку на підприємстві
 • Висновки
 • Список використаних джерел
 • Вступ
 • Виробнича практика є заключним етапом при вивченні менеджменту. Основна мета практики - впровадити свої знання та вміння на практичному прикладі, яким виступає конкретне підприємство. У ході проходження практики багато питання, не ясні з теоретичного курсу стають зрозумілими, тому що з'являється можливість самостійно відобразити ті чи інші операції менеджменту.
 • Виробнича практика є останнім кроком до пошуку і початку роботи керівника і дозволяє вивчити багато прийоми і методи, що не вивчені в теоретичному курсі, що, в кінцевому підсумку, дозволити проявити себе кваліфікованим фахівцем при прийнятті на роботу.
 • Об'єктом дослідження в даній роботі є ДП "Шахта"Центральна".
 • Завдання роботи:
 • Ознайомитися з урахуванням грошових коштів і розрахунків;
 • Ознайомитися з урахуванням основних засобів і нематеріальних активів;
 • Ознайомитися з урахуванням матеріально-виробничих запасів;
 • Ознайомитися з урахуванням праці та заробітної плати;
 • Ознайомитися з урахуванням витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції;
 • Ознайомитися з урахуванням відвантаження та реалізації продукції;
 • Ознайомитися з урахуванням фондів і фінансових результатів підприємства.
 • Теоретичною та методологічною основою при написанні роботи стали закони, інструкції, листи Уряду України, література сучасних вчених, облікова політика підприємства, накази, розпорядження, первинна і облікова інформація підприємства і його звітність.

1. Характеристика підприємства

Загальні положення

1. Відокремлений підрозділ "Шахта "Центральна" (надалі - Підрозділ) Державного підприємства "Красноармійськвугілля" (надалі - Підприємство) створено згідно з наказом Підприємства від 1 листопада 2005 року № 40 на виконання наказу Мінвуглепрому України від 24.11.2005 року № 40.

2. Підрозділ діє на підставі цього Положення.

3. Найменування Підрозділу:

3.1. Українською мовою:

повне: Відокремлений підрозділ "Шахта "Центральна" Державного підприємства "Красноармійськвугілля";

скорочене: ВП "Шахта "Центральна" ДП "Красноармійськвугілля"

3.2. Російською мовою:

повне: Обособленное подразделение "Шахта "Центральная" Государственного предприятия "Красноармейскуголь";

скорочене: ОП "Шахта "Центральная" ГП "Красноармейскуголь".

1.4. Місцезнаходження Підрозділу: Україна, 85322, Донецька обл., місто Димитров, вул. Артема,2.

Мета та предмет діяльності підрозділу

1. Мета діяльності Підрозділу - забезпечення виконання завдань Підприємства з видобутку вугілля з найменшими витратами; задоволення соціально-економічних потреб працівників Підрозділу і Підприємства.

2. Видами діяльності, які здійснює Підрозділ, є:

2.1. Видобування кам'яного вугілля.

2.2. Експлуатація родовищ корисних копалин.

2.3. Здійснення заходів з комплексного використання природних ресурсів і ресурсозбереження.

2.4. Будівництво, реконструкція, технічне переозброєння. Проведення будівельно-монтажних робіт.

2.5. Впровадження нової техніки, передової технології, прогресивних методів організації виробництва, нових видів матеріалів, виробів та конструкцій.

2.6. Виконання маркшейдерських робіт, проведення нагляду за деформацією поверхні і об'єктами, під якими проводяться гірничі роботи.

2.7. Забезпечення засобами і послугами радіотелефонного зв'язку, їх монтаж і налагодження, монтаж охоронної сигналізації, експлуатація пересувних засобів радіозв'язку.

2.8. Охорона земної поверхні та розташованих на ній будівель, споруд, водоймищ та насаджень від негативного впливу, усунення інших факторів, що наносять шкоду природі.

2.9. Впровадження заходів з підвищення якості вугільної продукції, що виробляється.

2.10. Забезпечення ефективної роботи вентиляційних систем, газовилучувальних рекупераційних установок, водовідведення, знищення впливу фізичних та інших шкідливих факторів виробництва, відповідно до чинного законодавства, атестація робочих місць.

2.11. Створення на робочих місцях безпечних умов праці відповідно до нормативно-правових актів та забезпечення виконання вимог законодавства про права робітників в галузі охорони праці.

2.12. Організація правової роботи, укладення господарських угод і взаємодія з судовими, правоохоронними та іншими органами з питань, що стосуються інтересів Підрозділу.

2.13. Виробництво і ремонт засобів виміру та контролю.

2.14. Ремонт та технічне обслуговування автомобілів, іншої автомобільної техніки та механізмів.

2.15. Транспортні та експедиційні послуги з перевезення вантажів на внутрішніх та зовнішніх перевезеннях автомобільним транспортом.

2.16. Медичне і культурне обслуговування та оздоровлення працівників Підрозділу, членів їх сімей та інших громадян. Медична практика.

2.17. Організація відпочинку працівників Підрозділу, членів їх сімей та інших громадян.

2.18. Фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність.

2.19. Надання платних послуг населенню, виробництво товарів народного споживання.

2.20. Організація громадського харчування та торгового обслуговування.

2.21. Реалізація продукції, товарів, та послуг, залишків від виробництва.

2.22. Надання житлово-комунальних та соціальних послуг.

Інші види діяльності можуть здійснюватися Підрозділом, якщо вони не суперечать чинному законодавству України і відповідають цілям і предмету діяльності, передбаченим в Статуті Підприємства.

Види діяльності, що потребують спеціального дозволу або ліцензії, здійснюються Підрозділом за умови отримання Підприємством спеціального дозволу, ліцензії відповідно до чинного законодавства.

Здійснюючи всі види діяльності Підрозділ забезпечує дотримання законодавства України про надра та про охорону навколишнього природного середовища..

Правовий статус підрозділу

1. Підрозділ є цілісним майновим комплексом, здійснює діяльність, яка не суперечить чинному законодавству, Статуту Підприємства, меті та предмету діяльності, які встановлені цим Положенням.

2. Підрозділ не є юридичною особою, представляє інтереси і реалізує свої цілі і задачі в межах цього Положення і Статуту Підприємства.

3. Підрозділ має право здійснювати операції за поточними рахунками в установах банків, які відкриваються для Підрозділу Підприємством. Має круглу печатку, кутовий штамп та бланки зі своїми реквізитами, веде касові операції.

4. Підрозділ за погодженням з Підприємством створює виробничі структурні підрозділи, а також функціональні структурні підрозділи апарату управління (відділи, служби, бюро, управління тощо).

5. Підрозділ здійснює користування землею та іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства.

6. Підрозділ складає відокремлений баланс. Посадові особи Підрозділу мають право в межах повноважень, визначених цим Положенням, та на підставі довіреності Підприємства і від імені Підприємства укладати господарські та інші договори, набувати майнові та немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем у суді, господарському та третейському судах, інших судових органах.

7. Фінансові та кредитно-розрахункові операції Підрозділу, здійснюються Підприємством централізовано включаючи розрахунки за вугільну продукцію, а також за виконані роботи та послуги. Повноваження щодо здійснення зазначених операцій можуть бути передані Підприємством Підрозділу на підставі виданої довіреності.

8. Підрозділ керується у своїй діяльності чинними законодавчими актами України, цим Положенням, Статутом Підприємства та внутрішніми нормативними актами, затвердженими Підприємством, колективним договором та галузевою угодою.

Майно підрозділу

1. Підрозділ використовує надане йому Підприємством майно, яке є державною власністю, для здійснення господарської діяльності на праві оперативного використання майна.

Підприємство може наділяти Підрозділ:

основними засобами та іншими необоротними активами;

оборотними активами (в тому числі грошовими);

іншим майном та майновими правами, якщо це не суперечить чинному законодавству.

Ризик випадкової загибелі, пошкодження майна, переданого Підрозділу, несе Підрозділ.

Майно передається Підрозділу на підставі двостороннього акта приймання-передачі.

2. До залучених засобів Підрозділу належать:

- кредити банків та інших кредиторів;

- засоби, передані Підрозділу в тимчасове користування;

- інші засоби, залучення яких не суперечить чинному законодавству.

3. Доходи, отримані в результаті господарської діяльності Підрозділу, після сплати податків та інших обов'язкових платежів, належать Підприємству. Використання отриманого Підрозділом доходу здійснюється відповідно до затвердженого Підприємством фінансового плану.

4. Відчуження, застава, передача в оренду засобів виробництва, споруд, устаткування, транспортних засобів та іншого майна, що знаходиться у використанні Підрозділу, здійснюється Підприємством згідно з його Статутом, а об`єктів соціальної сфери - додатково за участю профспілок.

5. Підрозділ самостійно проводить щорічний інвентаризаційний облік майна та нарахування амортизаційних відрахувань у відповідності до законодавства України.

6. Списання майна Підрозділу та зняття його з обліку проводиться відповідно до Статуту Підприємства.

Управління підрозділом

1. Управління Підрозділом здійснює його керівник, який входить до складу Ради директорів Підприємства.

2. Керівник Підрозділу самостійно вирішує питання діяльності Підрозділу, що віднесені цим Положенням до компетенції Підрозділу.

3. Керівник Підрозділу призначається та звільняється керівником Підприємства за погодженням з Органом управління майном згідно з трудовим законодавством та Статутом Підприємства.

На посаду керівника Підрозділу призначаються особи, що мають вищу освіту відповідного професійного спрямування та стаж керівництва підземними гірничими роботами не менш як 5 років.

4. Головний інженер, заступники директора, головний механік, головний бухгалтер Підрозділу призначаються на посаду і звільняються з посади керівником Підприємства в порядку встановленому чинним законодавством. Всі інші працівники Підрозділу призначаються на посаду та звільняються з посади керівником Підрозділу.

5. Керівник Підрозділу:

- здійснює керівництво діяльністю Підрозділу;

- надає вказівки, обов'язкові для усіх працівників Підрозділу;

- видає в межах своєї компетенції накази, організовує та здійснює контроль за їх виконанням;

- розробляє та подає на затвердження Підприємству організаційну структуру управління, штатний розпис та кошторис на утримання апарата управління Підрозділу;

- підписує документи Підрозділу;

- призначає та звільняє працівників Підрозділу в установленому порядку, вживає до них заходи заохочення та стягнення;

- укладає колективний договір Підрозділу з трудовим колективом (відповідними профспілковими органами);

- встановлює працівникам Підрозділу конкретні розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат на умовах, передбачених колективним договором Підрозділу та положеннями, затвердженими Підприємством;

- розпоряджається коштами та майном Підрозділу відповідно до чинного законодавства та даного Положення.

6. Керівник Підрозділу за довіреністю і від імені Підприємства:

- відкриває та закриває поточні та інші рахунки в установах банків;

- укладає господарські та інші договори від імені Підприємства (переліки та види таких договорів визначає Підприємство);

- представляє Підприємство в господарських та інших судах, в усіх органах влади та управління, підприємствах, організаціях і установах, у справах, що стосуються діяльності Підрозділу;

- здійснює інші повноваження, які передбачені довіреністю Підприємства.

7. Керівник Підрозділу зобов'язаний:

7.1. Забезпечити ефективне виконання всіх завдань, покладених на підрозділ, згідно цього Положення, створити умови для виконання Колективного договору та Галузевої угоди.

7.2. Забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками правомірних вимог бухгалтерської служби щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.

7.3. Зберігати комерційну таємницю і конфіденційну інформацію.

8. У разі тимчасової відсутності керівника його функції, права та обов'язки покладаються на його заступника або головного інженера Підрозділу, згідно наказу Підприємства.

9. Повноваження трудового колективу Підрозділу реалізуються загальними зборами через їх виборні органи (профспілки), які від імені трудового колективу можуть укласти відповідний колективний договір.

Основні функції та права

З метою здійснення планомірного розвитку Підрозділу та забезпечення виконання планів видобутку вугілля шляхом ефективного освоєння виробничих потужностей і найбільшого використання внутрішніх резервів за обов'язкового додержання безпечних умов праці та найменших затрат трудових, матеріальних і грошових ресурсів, а також підвищення соціально-економічного рівня трудового колективу та задоволення соціальних потреб працівників, Підрозділ відповідно до чинного законодавства, галузевої угоди та колективного договору здійснює такі виробничо-господарські функції:

1. У сфері виробничо-господарської діяльності:

1.1. Планує свою діяльність, виходячи із основних показників і завдань, які доводить Підприємство. Надає пропозиції щодо використання доходів.

1.2. На підставі перспективної програми розвитку та завдання, які встановлюється Підприємством із видобутку вугілля, Підрозділ розробляє плани виробництва, доводить їх до дільниць та цехів.

1.3. Розробляє проекти відпрацювання очисних вибоїв (лав) та аналізує ефективність використання застосованого обладнання з обов'язковим дотриманням безпечних умов праці.

1.4. Виконує укладені від імені Підприємства договори, контракти та інші договірні зобов'язання.

1.5. Розробляє на основі встановлених Підприємством показників проекти перспективних, річних, квартальних і місячних планів Підрозділу. Всі планові завдання доводяться Підрозділу Підприємством. Планові завдання, що доводяться Підрозділу повинні бути стабільними, їх зміна може провадитися Підприємством лише у виняткових випадках.

2. У сфері розвитку техніки, вдосконалення технології виробництва і підвищення якості вугільної продукції:

2.1. Здійснює вибір системи розробки вугільних родовищ та її елементів, засобів підготовки виїмкових дільниць, засобів механізації основних процесів очисних і підготовчих робіт, засобів управління гірничим тиском в очисних і підготовчих виробках, та погоджує їх з Підприємством.

2.2. Розробляє проекти відпрацьовування шахтних полів і технологічних процесів.

2.3. Впроваджує у виробництво нові досягнення вітчизняної і закордонної науки і техніки.

2.4. 3абезпечує суворе дотримання технологічної дисципліни, стандартів, технічних умов.

2.5. Здійснює заходи щодо поліпшення якості вугілля, як визначного показника в оцінці діяльності Підрозділу.

3. У сфері охорони праці:

3.1. Забезпечує Підрозділу належний стан охорони праці, техніки безпеки і промсанітарії відповідно до чинного законодавства і нормативних актів з питань охорони праці.

3.2. Здійснює:

- аналіз і прогнозування стану охорони праці;

- планування заходів з охорони праці;

- виконання робіт з охорони праці;

- контроль стану охорони праці і техніки безпеки в структурних підрозділах Підрозділу;

- стимулювання робіт з охорони праці.

3.3. Забезпечує усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних захворювань і виконання профілактичних заходів, визначених комісіями за підсумками розслідування цих причин.

3.4. Проводить розслідування та веде облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій відповідно до положення, яке затверджується Кабінетом Міністрів України.

3.5. Забезпечує функціонування Системи управління охороною праці і створює службу охорони праці.

3.6. Забезпечує контроль за безпечним проведенням вибухових робіт, обліком, збереженням та транспортування вибухових речовин.

4. У сфері капітального будівництва і капітального ремонту:

4.1. Розробляє та надає Підприємству на розгляд та погодження первинну документацію, а саме:

4.1.1. Пропозиції з позиційного списку на поточний рік і на перспективу, вихідні дані для розробки проектно-кошторисної документації, пропозиції з фінансування на поточний рік і на перспективу (проект інвестицій).

4.1.2. 3аявки на устаткування та матеріали.

4.1.3. Вихідні дані для проведення тендерів з капітального будівництва.

4.1.4. Документи для відкриття Підприємством фінансування та оплати виконаних робіт в органах Державного казначейства по об'єктах бюджетного фінансування.

4.2. Контролює роботу підрядних організацій на об'єктах, якість виконуваних робіт та їх відповідність проектам.

4.3. Погоджує та забезпечує спільну роботу Підрозділу і підрядної організації (питання безпеки та охорони праці, охорони об'єктів будівництва).

4.4. 3дійснює приймання виконаних обсягів робіт.

4.5. Здійснює контроль за виконанням робіт (приймання, перевірка актів виконаних робіт, облік кошторисного ліміту, облік витрати матеріалів, планування обсягів робіт, чисельності, фонду оплати праці, звітність за господарським способом).

4.6. Співпрацює з проектними організаціями над робочою документацією.

4.7. Виконує функції замовника за визначеними джерелами фінансування.

4.8. Оформлює земельні відводи під об'єкти будівництва.

4.9. Бере участь у роботі робочих і державних приймальних комісій.

4.10. Складає та узгоджує з Підприємством графіки ревізії, налагодження, ремонтів та заміни стаціонарного обладнання.

4.11. Готує та надає Підприємству довідки, звіти, інформацію.

5. У сфері матеріально-технічного забезпечення:

5.1. Надає Підприємству заявки на необхідну для виробничо-господарської діяльності кількість матеріалів, сировини, палива, устаткування, запасних частин та інших матеріальних цінностей.

5.2. Централізовано одержує основні матеріальні ресурси згідно поданих заявок.

5.3. Одержує самостійно, за рахунок виділених Підприємством обігових коштів матеріали, сировину, паливо та інвентар та інші матеріальні цінності.

6. У сфері кадрів:

6.1. Приймає на роботу і звільнює в установленому порядку працівників Підприємства, з урахуванням вимог п.5.4 цього Положення.

6.2. Вживає заходів щодо заохочення і накладає стягнення на працівників Підрозділу відповідно до чинного законодавства.

6.3. Вносить Підприємству за узгодженням з профспілкою пропозиції про нагородження урядовими і відомчими нагородами працівників Підрозділу.

6.4. Вживає заходів щодо перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників Підрозділу.

6.5. Затверджує у встановленому порядку Правила внутрішнього трудового розпорядку.

6.6. Здійснює інші заходи в межах повноважень Підрозділу та відповідно до чинного законодавства.

6.7. Надає Підприємству інформацію та звіти про наявність і використання трудових ресурсів.

7. У сфері оплати праці:

7.1. Встановлює показники, умови і розміри преміювання для робітників, керівників, фахівців і службовців відповідно до Положення про преміювання працівників Підрозділу, затвердженого Підприємством, узгодженого з профспілками.

7.2. Встановлює порядок та умови виплати винагороди працівникам за річні результати роботи відповідно до Положення про виплату цієї винагороди, затвердженого Підприємством.

7.3. Встановлює розряди робіт і присвоює розряди робітникам відповідно до довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.

7.4. В установленому порядку підтверджує нові і переглядає чинні норми виробітки, норми обслуговування, нормативи чисельності працівників і інші нормативи трудових витрат, підвищуючи питому вагу технічно обґрунтованих норм.

7.5. Здійснює доплати працівникам у випадку суміщення професій, збільшення обсягу виконуваних робіт, доцільності, або поширення зон обслуговування у встановленому порядку в межах фонду оплати праці.

7.6. Встановлює надбавки за високі досягнення в праці та за виконання особливо важливої роботи на термін її виконання керівникам, фахівцям та майстрам у межах планового фонду оплати праці згідно з Положенням, яке затверджується Підприємством.

7.7. Встановлює бригадирам з числа робітників, не звільнених від основної роботи, доплати в передбачених чинним законодавством розмірах за керівництво бригадою у складі понад 5 осіб.

7.8. Встановлює надбавки до 12% тарифної ставки за непривабливість робіт, відповідно до типового переліку та інтенсивність праці.

7.9. Встановлює працівникам з ненормованим робочим днем тривалість додаткової відпустки згідно з чинним законодавством та переліком посад працівників з ненормованим робочим днем.

7.10. Позбавляє окремих працівників премії в повному обсязі або знижує її розмір в порядку, передбаченому Положенням про преміювання, затвердженим Підприємством.

7.11. Встановлює за рахунок і в межах розрахункового фонду оплати праці окремим висококваліфікованим працівникам, зайнятим на особливо важких і відповідальних роботах, місячні оклади замість тарифних ставок у розмірах, відповідно до Галузевої угоди.

7.12. Здійснює інші функції відповідно до чинного законодавства, делеговані йому Підприємством.

8. У сфері фінансів:

8.1. Фінансові ресурси Підрозділу формуються за підсумками його діяльності згідно з Положенням про внутрішньогосподарські розрахунки, затвердженим Підприємством.

8.2. Розпоряджається у встановленому порядку фінансовими ресурсами Підрозділу.

8.3. Підрозділ самостійно нараховує та сплачує всі податки та інші обов'язкові платежі до бюджету і фондів відповідно до чинного законодавства, за винятком податку на прибуток та податку на додану вартість, при виділенні коштів на поточний рахунок Підприємством.

Облік та звітність діяльності підрозділу

1. Підрозділ здійснює поточний, оперативний статистичний, бухгалтерський та податковий облік результатів своєї діяльності, надає Підприємству необхідну інформацію, статистичну і бухгалтерську звітність у встановленому порядку.

2. Усі документи бухгалтерської та податкової звітності підписуються керівником і головним бухгалтером Підрозділу і здаються до бухгалтерії Підприємства.

3. Керівник Підрозділу несе персональну відповідальність за виконання порядку ведення і достовірність обліку та звітності, що надаються в терміни, визначені Підприємством та чинним законодавством України.

4. Керівник Підрозділу несе персональну відповідальність за збереження документів грошового та майнового характеру.

5 Перевірка господарсько-фінансової діяльності Підрозділу проводиться контрольно-ревізійним відділом Підприємства відповідно до чинного законодавства і здійснюється не рідше одного разу на рік.

Трудові відносини

1. Трудова діяльність у Підрозділі здійснюється особами, що працюють за наймом. Трудовий договір з працівниками Підрозділу укладає керівник Підрозділу, крім випадків, передбачених цим Положенням, Статутом Підприємства.

2. Трудові відносини осіб, що працюють у Підрозділі на умовах найму, регулюються законодавством України про працю, Генеральною та Галузевою угодами, колективними договорами Підприємства і Підрозділу, Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

3. Повноваження трудового колективу Підрозділу реалізується загальними зборами (конференцією) через профспілки та їх виборні органи.

4. Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Підрозділу та його структурних підрозділів розробляються органами управління за участю трудових колективів (профспілок) і відображаються у колективних договорах Підрозділу та Підприємства.

5. Колективний договір Підрозділу та Підприємства регулює виробничі, трудові, економічні відносини, а також питання охорони праці та соціального захисту трудового колективу. Умови колективного договору Підрозділу не можуть бути гіршими ніж встановлені колективним договором Підприємства і Галузевою угодою та Генеральною угодами.

6. Право укладання колективного договору Підрозділу від імені Підприємства надається керівнику Підрозділу з однієї сторони і відповідним профспілковим органам з іншої сторони. До укладання цього колективного договору, підрозділ керується положенням діючого колективного договору.

Відповідальність

Керівник Підрозділу несе відповідальність за:

1. Неефективне використання коштів, що спрямовані на забезпечення сталої роботи Підрозділу, для підготовки нових вибоїв, забезпечення охорони здоров'я та безпеки працівників.

2. Невиконання планових завдань з видобутку вугілля, проведення підготовчих виробок, продуктивності праці, собівартості й інших установлених показників, розробку встановленої гірничотехнічної документації на ведення гірничих робіт.

3. Незабезпечення виконання заходів щодо поліпшення якості вугілля.

4. Нераціональне використання основних виробничих фондів, капітальних вкладень, матеріальних і фінансових ресурсів.

5. Незбереження закріпленого за Підрозділом майна та грошових коштів.

6. Несвоєчасне надання звітності та іншої встановленої інформації Підприємству.

7. Порушення правил та норм охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

8. Несвоєчасне освоєння і неповне використання виробничих потужностей і внутрішніх резервів виробництва.

9. Порушення трудового законодавства.

10. Порушення законодавства з охорони природи, невиконання заходів щодо відновлення природних ресурсів.

11. Несвоєчасний розгляд пропозицій, заяв і скарг працівників.

12. Невідповідність співвідношення темпів росту продуктивності праці і темпів росту заробітної плати.

13. Перевищення скоригованого фонду оплати праці.

14. Залучення гірників очисних вибоїв і прохідників на сторонні роботи.

15. Порушення договірних зобов'язань, вимог до якості продукції та інших правил здійснення господарської діяльності.

16. Неправильне складування (збереження) вугілля і несвоєчасне його відвантаження в залізничні вагони.

17. Незадовільне використання виробничих потужностей щодо забезпечення, захисту працівників в умовах надзвичайних обставин мирного та воєнного часів, а також у вирішенні завдань цивільної оборони, пов'язаних з утворенням, функціонуванням органів управління та невоєнізованих формувань цивільної оборони.

18. Невиконання покладених на Підрозділ завдань і здійснення своїх функцій.

19. Несвоєчасну виплату заробітної плати, інших установлених законодавством виплат працівникам Підрозділу в межах наданих на ці цілі коштів.

20. Не організацію, невиконання порядку ведення і недостовірність бухгалтерського обліку та звітності, що надаються в терміни, визначені Підприємством та законодавством України.

21. Недостовірне нарахування та несвоєчасну сплату податків і зборів.

22. Незбереження первинних документів, звітності, документів грошового та майнового характеру протягом встановленого терміну.

23. Не створення умов для виконання Колективного договору та Галузевої угоди.

24. Інші передбачені законодавством правопорушення

2. Техніко-економічний аналіз основних показників господарської діяльності підприємства

Техніко-економічні показники - величини, які характеризують матеріально-виробничу базу підприємств, використання знарядь і предметів праці, організацію виробництва, затрати на виробництво продукції. Техніко-економічні показники застосовуються для планування та аналізу організації виробництва і праці, рівня техніки, якості продукції, використання основних і оборотних фондів, трудових ресурсів; є основою при розробці техпромфінплану підприємства, встановлення прогресивних техніко-економічних норм і нормативів.

Є техніко-економічні показники загальні (єдині) для всіх підприємств і галузей і специфічні, що відображають особливості окремих галузей. Техніко-економічний аналіз виконують економісти, інженерно-технічні працівники, робітники та органи управління за даними оперативної і періодичної звітності. Його метою є оцінка господарської діяльності, виявлення причинних взаємозв'язків і взаємодії різних факторів техніки та економіки, резервів виробництва, опрацювання заходів для раціоналізації використання ресурсів. Техніко-економічний аналіз - це, в основному, внутрішньогосподарський аналіз. У процесі такого аналізу досліджується діяльність усіх структурних підрозділів підприємства, служб, цехів, дільниць, бригад і окремих робочих місць. Джерелом інформації для такого аналізу є планово-нормативні дані, матеріали оперативного, бухгалтерського обліку, позаоблікові дані. Техніко-економічний аналіз проводиться щоденно, за декаду, місяць, квартал, рік до складання підсумкової звітності. На підставі результатів аналізу приймаються важливі управлінські рішення.

Нині роль техніко-економічного аналізу зросла, бо основні показники, що характеризують ефективність заходів для впровадження нової техніки, технології, організації виробництва, підприємства розраховують і планують самостійно. Звідси й випливає потреба в ретельному аналізі та обґрунтуванні техніко-економічних показників. Для аналізу основних техніко-економічних показників діяльності підприємства складається таблиця. В ній аналізуються показники за останніх 3-5 років:

1. Виробіток

2. Обсяг реалізації

3. Собівартість

4. Вартість майна (середньорічна)

5. Вартість активів

6. Вартість основного капіталу (первісна вартість, середньорічна)

7. Число працівників

8. Чистий прибуток

9. Фонд оплати праці

На основі наведених показників аналізується:

1. Фондовіддача та фондомісткість

2. Продуктивність праці

3. Середня заробітна плата

4. Показники рентабельності

Після розрахунків складаються висновки на основі отриманих результатів. На підприємстві основними показниками є рентабельність, товарооборотність.

Аналіз означає розкладання об'єкту аналізу на окремі функціональні частини та елементи виявлення внутрішніх взаємозв'язків між ними і встановлення їх значності. У таблиці 2.1 наведено основні техніко-економічні показники підрозділу за п'ять років. У результаті проведеного аналізу можна сказати, що майже по всім показникам план не виконується, а це впливає на фінансове становище підприємства.

Наприклад, за три роки (2012 - 2014 рр.) спостерігається зниження обсягу видобутку вугілля. У 2014 році обсяг видобутку скоротився у 1,5 рази порівняно із 2012 роком. Причинами цього є фізично застаріле обладнання, висока аварійність на забойному обладнанні та стрічкових конвеєрах.

Рисунок 2.1. - Видобуток вугілля

Зольність відвантаженого вугілля майже на 50 % менше, ніж зольність видобутого вугілля, що свідчить про відповідну якість вугілля. У кам'яному вугіллі вміст золи складає приблизно від 1 до 45 %, хоча може бути й більше. Присутність золи знижує вміст горючих складових у паливі.

За такими показниками як готова товарна та вугільна продукція за аналізований період визначається також тенденція до зниження обсягів вугільної продукції. Обсяги реалізації готової вугільної продукції мають нестійкий характер і, порівняно із 2012 роком у 2014 р. обсяг скоротився на 58 330 тн. (рис. 2.2.).

Рисунок 2.2. - Обсяг реалізації готової вугільної продукції

Вартість 1 тони готової продукції щорічно зростає, що пов'язано із зростанням собівартості виробництва. Наприклад, 2014 рік фактична вартість продукції склала 321,81 грн. (рис. 2.3).

Рисунок 2.3. - Вартість 1 тони готової продукції

Результат за собівартістю на всю готову щороку поступово зростає і, порівняно із 2011 роком, у 2013 році цей показник зріс майже у 2,5 рази і склав 113183,7 тис. грн.

Протягом аналізованого періоду (2012 - 2014 рр.) з року в рік шахта отримувала збитки, але у 2014 році було отримано чистий прибуток у розмірі 78739 тис. грн.

3. Аналіз фінансового стану підприємства

Фінансовий стан підприємства визначається сукупністю показників, що відображають наявність, розміщення і використання ресурсів підприємства, його реальні й потенційні фінансові можливості. Він безпосередньо впливає на ефективність підприємницької діяльності господарюючих суб'єктів. У свою чергу фінансовий стан суб'єктів господарювання прямо залежить від результатів їх підприємницької діяльності. Якщо господарська діяльність забезпечує прибуток, то утворюються додаткові джерела коштів, які в кінцевому результаті сприяють зміцненню фінансового становища підприємства. Брак або неправильне формування і використання актів може виявитись головною причиною несвоєчасності оплати заборгованості постачальників за одержані сировину й матеріали, неповного та неритмічного забезпечення підприємницької діяльності необхідними ресурсами, а отже, й погіршення результатів виконання підприємством своїх зобов'язань перед власниками, державою та найманими працівниками. Забезпеченість підприємства активами в межах розрахункової потреби та їх раціональне використання створюють широкі можливості для подальшого поліпшення кількісних і якісних показників господарювання.

Фінансовий стан підприємства може бути задовільний або незадовільний.

Задовільний фінансовий стан - це стійка ліквідність, платоспроможність та фінансова стійкість підприємства, його забезпеченість власними оборотними засобами та ефективне використання ресурсів підприємства. Незадовільний фінансовий стан - характеризується неефективним розміщенням ресурсів та неефективним використанням їх, незадовільною платоспроможністю підприємства, наявністю простроченої заборгованості перед бюджетом, з заробітної плати, недостатньою фінансовою стійкістю у зв'язку з несприятливими тенденціями розвитку виробництва та збуту продукції підприємства.

Аналіз фінансового стану підприємства має три основні цілі:

- перша - оцінити минулу фінансову діяльність підприємства;

- друга - підготувати інформацію, необхідну для прогнозування майбутньої діяльності підприємства;

- третя - порівняти показники діяльності підприємства з показниками інших підприємств галузі.

За допомогою чітко організованого аналізу можна вчасно відстежити погіршення фінансового стану підприємства, коли поряд із показниками стабільності фінансового стану з'являються показники, що характеризують негативні тенденції у виробничій та господарській діяльності, які можуть призвести до банкрутства. Тому одним з основних завдань аналізу фінансового стану є оцінка прибутковості підприємства у співвідношенні з ризиком акціонерів, які вкладають у нього гроші.

При аналізі фінансового стану використовують такі його види:

1) аналіз горизонтальних процентних змін, який характеризує зміни окремих статей фінансової звітності за кілька періодів (років, кварталів, місяців);

2) аналіз вертикальних процентних змін характеризує співвідношення статей фінансової звітності стосовно вибраної однієї статті (обсяг продажів, валюта балансу);

3) порівняльний аналіз - співвідношення окремих показників підприємства і показників інших аналогічних підприємств або середньогалузевих показників;

4) аналіз коефіцієнтів ґрунтується на розрахунку окремих співвідношень показників і його використовують для дослідження взаємозв'язку між компонентами фінансової звітності.

Аналіз фінансового стану підприємства важливий, якщо Ви є:

- інвестором, якому необхідно прийняти рішення про формування "портфеля" цінних паперів;

- кредитором - для певності, що борги будуть повернені;

- аудитором, якому необхідно розпізнати фінансові особливості підприємства;

- фінансовим керівником, який хоче реально оцінити діяльність і фінансовий стан підприємства;

- керівником маркетингового відділу, який хоче створити стратегію просування товару на ринки.

- Проведемо аналіз фінансового стану за допомогою коефіцієнтів (табл. 3.1).

Таблиця 3.1 - Формули розрахунку фінансових показників (коефіцієнтів) підприємства

№ п/п

Показник

Норм. знач.

Формула розрахунку

1. Аналіз майнового стану підприємства.

1.1

Коефіцієнт зносу основних засобів

зменш.

ф.1 р.032/ф.1 р.031

1.2

Коефіцієнт оновлення

збільш.

ф. 5 р.260(гр..5)/ф.1 р. 031 (гр.4)

1.3

Коефіцієнт вибуття

менш. ніж к-т 1.2

ф. 5 р.260(гр..8)/ф.1 р. 031 (гр.3)

2. Аналіз ліквідності підприємства.

2.1

Коефіцієнт покриття

> 1

ф. 1 р.260/ф. 1 р. 620

2.2

Коефіцієнт швидкої ліквідності

0,6 - 0,8

ф. 1 (р.260-?(р.100-140)/ф.1 р.620

2.3

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

> 0, збільш.

ф. 1 (р.220+230+240)ф. 1р.620

2.4

Чистий оборотний капітал (тис. грн.)

> 0, збільш.

ф. 1 (р.260 - р. 620)

3. Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства

3.1

Коефіцієнт платоспроможності (автономії)

> 0,5

ф. 1 р.380/ф. 1 р.640

3.2

Коефіцієнт фінансування

< 1, зменш.

ф.1(р.430+480+620+630)/ф.1р. 380

3.3

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

> 0,1

ф. 1(р.260 - р. 620)/ф. 1 р.620

3.4

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

> 0, збільш.

ф. 1 (р. 260 - р. 620)/ф. 1р. 380

4. Аналіз ділової активності підприємства

4.1

Коефіцієнт оборотності активів

збільш.

ф.2р.035/ф.1(р.280(гр.3)+р.280(гр.4)/2

4.2

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

збільш.

ф. 2 р.035/ф. 1 (?(р.520-р.600) гр.3 + ?(р.520 - р. 600) гр.4)/2

4.3

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

збільш.

ф. 2 р.035/ф. 1 (?(р 150 - р. 210)гр.3 +? (р.150 - р.210)гр. 4)/2

4.4

Строк погашення дебіторської заборгованості (днів)

зменш.

трив. періоду/ к-т 4.3

4.5

Строк погашення кредиторської заборгованості (днів)

зменш.

трив. періоду/ к-т 4.2

4.6

Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів

збільш.

ф.2р.040/ф.1(?(р.100р.140)гр.3+?(р.100 - р.140)гр. 4)/2

4.7

Коефіцієнт оборотності основних

збільш.

ф.2р.035/ ф.1(р.031(гр.3) +(р.031(гр.4)/2

№ п/п

Показник

Норм. знач

Формула розрахунку

засобів (фондовіддача)

4.8

Коефіцієнт оборотності власного капіталу

збільш.

ф.2р.035/ф.1(р.380(гр.3) +(р.380(гр.4))/2

5. Аналіз рентабельності підприємства

> 0, збільш.

ф.2р.220 або р.225/ф.1(р.250(гр.3)+р.280(гр.4))/2

5.2

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу

> 0, збільш.

ф.2р.220 або р.225/ ф.1 (р.380(гр.3)+р.380(гр.4))/2

5.3

Коефіцієнт рентабельності діяльності

> 0, збільш.

ф.2р.220 або р.225/ф.2р.035

5.4

Коефіцієнт рентабельності продукції

> 0, збільш.

ф.2(р.100 (або р.105)+090-060)/ф.2 (р.040+070+080)

6. Аналіз прибутковості

6.1

коефіцієнт прибутковості акцій

---

ф.2р.320/рин.вартість 1 акції

6.2

Коефіцієнт дивідендного доходу

---

ф.2р.340/рин.вартість 1 акції

6.3

Коефіцієнт виплати дивідендів

---

ф.2р.340/ф.2р.320

Розрахунок показників за 2012 рік:

1. Аналіз майнового стану підприємства.

Коефіцієнт зносу основних засобів = Знос/Первісна вартість = 96386/123977 = 0,77.

Коефіцієнт оновлення = Загальна сума основних засобів, що надійшла за рік/Первісна вартість на кінець звітного періоду = 414/123977 =0,003.

Коефіцієнт вибуття = Переоцінена вартість, що вибула за рік/Первісна вартість на початок звітного періоду = 6008/139349 = 0,04.

2. Аналіз ліквідності підприємства.

Коефіцієнт покриття = Всього за розділом ІІ Оборотні кошти/Всього за розділом ІV Поточні зобов'язання = 14801/191378 = 0,07.

Коефіцієнт швидкої ліквідності = (Всього за розділом ІІ Оборотні кошти - (виробничі запаси - товари))/ Всього за розділом ІV Поточні зобов'язання = 11430/191378 = 0,05.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності = (Фінансові інвестиції + Оборотні кошти та їх еквіваленти в наці. валюті + в іноземній валюті)/ Всього за розділом ІV Поточні зобов'язання = 9/191378 =4,7.

Чистий оборотний капітал (тис. грн.) = Всього за розділом ІІ Оборотні кошти - Всього за розділом ІV Поточні зобов'язання = 120450

3. Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства:

Коефіцієнт платоспроможності (автономії) = Всього за розділом І Власний капітал/Баланс = 126122/191378 = 0,65.

Коефіцієнт фінансування = Усього за розділом ІІ Забезпечення наступних витрат і платежів + Усього за розділом ІІІ Довгострокові зобов'язання + Всього за розділом ІV Поточні зобов'язання + Доходи майбутніх періодів)/ Всього за розділом І Власний капітал = 196849/126122 = 1,56.

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами = (Всього за розділом ІІ Оборотні кошти - Всього за розділом ІV Поточні зобов'язання)/ Всього за розділом ІV Поточні зобов'язання = 120450/ 191378 = 0,62.

Коефіцієнт маневреності власного капіталу = = (Всього за розділом ІІ Оборотні кошти - Всього за розділом ІV Поточні зобов'язання)/ Всього за розділом І Власний капітал = (47 381 - 242 120)/ 315 220 = 0,95.

4. Аналіз ділової активності підприємства:

Коефіцієнт оборотності активів = Чистий доход (виручка) від реалізації продукції/(Баланс по Активу на початок звітного періоду + Баланс по Активу на кінець звітного періоду)/2 = 17740/67953 = 0,26.

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості = Чистий доход (виручка) від реалізації продукції/((Векселі видані - Поточні зобов'язання із внутрішніх розрахунків на початок звітного періоду) + (Векселі видані - Поточні зобов'язання із внутрішніх розрахунків на кінець звітного періоду)) : 2 = 17740/176411 = 16,49.

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості = Чистий доход (виручка) від реалізації продукції/((Запаси одержані - Поточна дебіторська заборгованість на початок звітного періоду) + (Запаси одержані - Поточна дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду)) : 2 = 17740/5578,5= 3,18.

Строк погашення дебіторської заборгованості (днів) = тривалість періоду/ к-т 4.3. = 113,2.

Строк погашення кредиторської заборгованості (днів) = тривалість періоду/ к-т 4.2. = 22,13.

Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів = Собівартість реалізованої продукції/((Виробничі запаси - Товари на початок звітного періоду) + (Виробничі запаси - Товари на кінець звітного періоду)) : 2 = 74628/9749= 7,65.

Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача) = Чистий доход (виручка) від реалізації продукції/((Первісна вартість на початок звітного періоду) + (Первісна вартість на кінець звітного періоду)) : 2 = 17740/ 131663 = 0,13.

Коефіцієнт оборотності власного капіталу = Чистий доход (виручка) від реалізації продукції/((Усього за розділом І Власний капітал на початок звітного періоду) + (Усього за розділом І Власний капітал на кінець звітного періоду)) : 2 = 17740/ 121330 = 0,14.

5. Аналіз рентабельності підприємства:

Коефіцієнт рентабельності активів = Збиток/((Баланс Активу на початок звітного періоду + Баланс Активу на кінець звітного періоду)) : 2 = 38500/67953=0,56.

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу = Збиток/((Усього за розділом І Власний капітал на початок звітного періоду) + (Усього за розділом І Власний капітал на кінець звітного періоду)) : 2 = 38500/ 121330= 0,31.

Коефіцієнт рентабельності = Збиток/Чистий доход (виручка 0 від реалізації продукції = 38500/17740 = 2,17.

Коефіцієнт рентабельності продукції = (Збиток + Інші операційні витрати - Інші операційні доходи)/(Собівартість реалізованої продукції + Адміністративні витрати + Витрати на збут) = 17403/79069 = 0,22.

Розрахунок показників за 2013 рік:

1. Аналіз майнового стану підприємства.

Коефіцієнт зносу основних засобів = Знос/Первісна вартість = 96762/124353 = 0,77.

Коефіцієнт оновлення = Загальна сума основних засобів, що надійшла за рік/Первісна вартість на кінець звітного періоду = 426/123036 = 0,034.

Коефіцієнт вибуття = Переоцінена вартість, що вибула за рік/Первісна вартість на початок звітного періоду = 708/124353 = 0,0056.

2. Аналіз ліквідності підприємства.

Коефіцієнт покриття = Всього за розділом ІІ Оборотні кошти/Всього за розділом ІV Поточні зобов'язання = 14959/ 191778 = 0,078

Коефіцієнт швидкої ліквідності = (Всього за розділом ІІ Оборотні кошти - (виробничі запаси - товари))/ Всього за розділом ІV Поточні зобов'язання = (14959 - (809 - 12))/ 191778= 0,23.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності = (Фінансові інвестиції + Оборотні кошти та їх еквіваленти в наці. валюті + в іноземній валюті)/ Всього за розділом ІV Поточні зобов'язання = 32/203065 = 0,0002.

Чистий оборотний капітал (тис. грн.) = Всього за розділом ІІ Оборотні кошти - Всього за розділом ІV Поточні зобов'язання = 14959 - 191778= - 176819.

3. Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства:

Коефіцієнт платоспроможності (автономії) = Всього за розділом І Власний капітал/Баланс = 126228/71086 = 0,33.

Коефіцієнт фінансування = Усього за розділом ІІ Забезпечення наступних витрат і платежів + Усього за розділом ІІІ Довгострокові зобов'язання + Всього за розділом ІV Поточні зобов'язання + Доходи майбутніх періодів)/ Всього за розділом І Власний капітал = (201 + 1940 + 191778 + 3395) / 191778 = 1,56.

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами = (Всього за розділом ІІ Оборотні кошти - Всього за розділом ІV Поточні зобов'язання)/ Всього за розділом ІV Поточні зобов'язання = (14959 - 191778)/ 191778 = -0,92.

Коефіцієнт маневреності власного капіталу = = (Всього за розділом ІІ Оборотні кошти - Всього за розділом ІV Поточні зобов'язання)/ Всього за розділом І Власний капітал = (14959 - 191778)/ 126228 = -1,4.

4. Аналіз ділової активності підприємства:

Коефіцієнт оборотності активів = Чистий доход (виручка) від реалізації продукції/(Баланс по Активу на початок звітного періоду + Баланс по Активу на кінець звітного періоду)/2 = 4258/(71086 + 62268) :2 = 0,06.

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості = Чистий доход (виручка) від реалізації продукції/((Векселі видані - Поточні зобов'язання із внутрішніх розрахунків на початок звітного періоду)+ (Векселі видані - Поточні зобов'язання із внутрішніх розрахунків на кінець звітного періоду)) :2 = 4258/102177 + 105480: 2 = 32,76.

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості = Чистий доход (виручка) від реалізації продукції/((Запаси одержані - Поточна дебіторська заборгованість на початок звітного періоду) + (Запаси одержані - Поточна дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду)) : 2 = 4258/(109 + 89) : 2 = 43,11.

Строк погашення дебіторської заборгованості (днів) = тривалість періоду/ к-т 4.3. = 365/43,11= 8,46.

Строк погашення кредиторської заборгованості (днів) = тривалість періоду/ к-т 4.2. = 365/32,76= 11,14.

Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів = Собівартість реалізованої продукції/((Виробничі запаси - Товари на початок звітного періоду) + (Виробничі запаси - Товари на кінець звітного періоду)) : 2 = 91912/(809-12) + (674-11)):2 =125,9.

Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача) = Чистий доход (виручка) від реалізації продукції/((Первісна вартість на початок звітного періоду) + (Первісна вартість на кінець звітного періоду)) : 2 = 4258/ (124353 + 123036) :2 = 0,34.

Коефіцієнт оборотності власного капіталу = Чистий доход (виручка) від реалізації продукції/((Усього за розділом І Власний капітал на початок звітного періоду) + (Усього за розділом І Власний капітал на кінець звітного періоду)) : 2 = 4258/ (126228 + 182656) : 2 = 0,02.

5. Аналіз рентабельності підприємства:

Коефіцієнт рентабельності активів = Збиток/((Баланс Активу на початок звітного періоду + Баланс Активу на кінець звітного періоду)) : 2 = 56176/(71086 + 62268) : 2 = 0,84.

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу = Збиток/((Усього за розділом І Власний капітал на початок звітного періоду) + (Усього за розділом І Власний капітал на кінець звітного періоду)) : 2 = 56176/ (126228 + 182656) : 2 = 0,36.

Коефіцієнт рентабельності діяльності = Збиток/Чистий доход (виручка 0 від реалізації продукції = 56176/4258= 13,19.

Коефіцієнт рентабельності продукції = (Збиток + Інші операційні витрати - Інші операційні доходи)/(Собівартість реалізованої продукції + Адміністративні витрати + Витрати на збут) = (56461 + 8633 - 44877)/(91912 + 4898 + 153) = 1,13.

Розрахунок показників за 2014 рік:

1. Аналіз майнового стану підприємства.

Коефіцієнт зносу основних засобів = Знос/Первісна вартість = 91337/115980 =00,78.

Коефіцієнт оновлення = Загальна сума основних засобів, що надійшла за рік/Первісна вартість на кінець звітного періоду = 720/115980=0,006.

Коефіцієнт вибуття = Переоцінена вартість, що вибула за рік/Первісна вартість на початок звітного періоду = 8534/123036 = 0,06.

2. Аналіз ліквідності підприємства.

Коефіцієнт покриття = Всього за розділом ІІ Оборотні кошти/Всього за розділом ІV Поточні зобов'язання = 31207/286448= 0,1.

Коефіцієнт швидкої ліквідності = (Всього за розділом ІІ Оборотні кошти - (виробничі запаси - товари))/ Всього за розділом ІV Поточні зобов'язання = 3477/286448 = 0,01.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності = (Фінансові інвестиції + Оборотні кошти та їх еквіваленти в наці. валюті + в іноземній валюті)/ Всього за розділом ІV Поточні зобов'язання = 16/286448 = 5,58.

Чистий оборотний капітал (тис. грн.) = Всього за розділом ІІ Оборотні кошти - Всього за розділом ІV Поточні зобов'язання = -255241 .

3. Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства:

Коефіцієнт платоспроможності (автономії) = Всього за розділом І Власний капітал/Баланс = 215120/76411 = 2,81.

Коефіцієнт фінансування = Усього за розділом ІІ Забезпечення наступних витрат і платежів + Усього за розділом ІІІ Довгострокові зобов'язання + Всього за розділом ІV Поточні зобов'язання + Доходи майбутніх періодів)/ Всього за розділом І Власний капітал = 291531/215120= 1,35.

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами = (Всього за розділом ІІ Оборотні кошти - Всього за розділом ІV Поточні зобов'язання)/ Всього за розділом ІV Поточні зобов'язання = 255241/ 286448= 0,89.

Коефіцієнт маневреності власного капіталу = (Всього за розділом ІІ Оборотні кошти - Всього за розділом ІV Поточні зобов'язання)/ Всього за розділом І Власний капітал = 255241/ 215120 = 1,18.

4. Аналіз ділової активності підприємства:

Коефіцієнт оборотності активів = Чистий доход (виручка) від реалізації продукції/(Баланс по Активу на початок звітного періоду + Баланс по Активу на кінець звітного періоду)/2 = 11016/(62866 + 76411) :2 =0,079.

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості = Чистий доход (виручка) від реалізації продукції/((Векселі видані - Поточні зобов'язання із внутрішніх розрахунків на початок звітного періоду)+ (Векселі видані - Поточні зобов'язання із внутрішніх розрахунків на кінець звітного періоду)) :2 = 11016/(105480+98253)/2 =0,22.

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості = Чистий доход (виручка) від реалізації продукції/((Запаси одержані - Поточна дебіторська заборгованість на початок звітного періоду) + (Запаси одержані - Поточна дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду)) : 2 = 11016/(89 + 146) : 2 =93,75 .


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.